Goudsche Courant, zaterdag 12 juni 1943

GOUDSCHE COUBAN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN f t erd g 12 Juni 1943 Boreani Mariii il Teletooo tTM PafOcfcentaf Dappere redder onderscheiden WEERMACHTSBERICHT jOffSCfl SCHEPEN IN DEN GROND GEBOORD ooperbevel van de Duilsche J J maakt dd 11 Juni bets j Oostelijke front wonlt acUrm verkciuimgs en stoottroepen r£C£y een adovalspogirg an Bij pj jbjewi luchtstrydkiach r t ouitsche fromtivliegvfelden in L len sector van het Oostelijke otttonden hevige kjohtgcvechhet vertoop waarvan de vijjnd Jiveiiliesen leed In den n t van 5 11 Juni vielen zware Duitsche LSitevliegtu gen een botojewatisch £ 2 ingsbedrijf aan L gebied van de Middeltendsche ïnhoten Dui1 ohe en Itakaanache £ L i term 22 vhegituigen ne I duitebooten boorden in een l wnid tegen beschermde con J en afzotwleTlijk varende schepen 2Jpen me een gezamenlgken inVJÏ iv éaUOO brt m den grond en j2ilen trot daSreflers op twee anZTicbepen In de periode van 1 tot flmi werde 1 door vkrotata ijdkrach2 1 de luchtdoelartillene van de Jjj 10 V ijandehjke vlieg uigen ver gMttmtH irKEIlMAtHTSSEMtllt IjIIÏde communtqu van het IUU nJT hocWl luidl liditln formatie vijandeiyk bommenJiSri en lageri wUnelden ellunder g l STn vannachl boven Pantellerla af Het loen Hoepel door een duiietidtal to S beltookl U t Mn nieuw sommatie SmrMve f P ÏÏ i van hel 53ile regiment en de ISOite dia op stoutmoedige wijze den aanbonden met numenelc supeileur iradlten schoten twaalf toestellen lijEJ wrbilterde gevechten neer Tevenj dKi aciit vliegtuigen boven het eiland rliictioten door Duitsche Jagers die bo Z n twee Lurtlsavltegluifen nabij Kaap Ina tot dtn strUd dwongen en see deden nam Ter hoogte van Kaap Blanc In TuMil vialen onze torpedovliegtulgen en HBloal aan en troffen een stoonuchip van UM ton Ze eti toestellen 7ljn niet van de erlDas vin dien dag teruggekeerd Een y i flil it lt vliegtuig dat met mitrailleurvuur lakHs motorpatrouillevaartuigen trachtte na tt vallen voor de kust van Calabrie fird door de lucfatdoelartiUerie neerge BI onse vrijwilligers Bet soldaten orkei t speelt de bevolkmg luistert aandachtig toe SJ PJ Moblus 0 H H mWELMSTIUSge OVBR DE MEUWB AtCra TIJNSCIfE REGBEKING Dl erkenning van d nieuwe Argentijn jtiM ngeeriBg door d Duitsche Rtjksrcgee m II zoo Mcrd op n desbetreffende vraag R Ü Wiltietnifitrlsse veiklaard het gevolg nsienltap van de Argentijü che regeel ing il teot middel van haar zaakgelastigde liet Rittdeclen dat zl de regeermgstaak had WleBomeii en tevena liet weten dat zfj op kn genblik neutraal blitft Daar de aanIMIW t de fegeertng vFlJiiBing bllikbaar na blmienlandsch politieken aard was zoo mtlurde men te Berlijn en Duttachland IM no de hand wijst xich t mengen in de toMnlilMlsche kweeties in de met DuitschiHd in vrede levende ttaten tiestond er INB tiden de nieuwe regeering niet te er PE GAJ IXS BN GKAVO lniMr meldt uit Algiens dat de blleenknat VIII t Franachc Bevrijdiogscomité fe ep gisteren waa vastgesteld geen doorani heeft gevonden De toestand dat de iilirla llnecn op hetrdooda punt zijn llkomèn diait voort DE AMERIKWNSCHC VEWLtEZEN Het Amenkaanche bureau voor oorlogs WiditeR heeft medegedeeld op grond van fc ntiporten der departementen van Oorlog Mirioe dat de totale verhezen der Ame usiclic stiiidkrdthten Sedert het begin B lleii oorlog BB 582 man bedragen nl m dooden 20 lÖO gewonden 33 825 verj llt en 19 871 krijgsgevangenen De ver van het leger bedragen volgens deze ellng 62 044 man die der marine Jwiniii Ux de nfededeeling t met aanJl op welk tijdstip de vCrliesIijBten m Unsloten WMOPROGRAMMA 0 U Jiui Eeraw PialuterAag hwium l 7 30 Gr 00 De rm van het Hlll 815 Progr oven 8 30 Gr 8 49 yopel SOO BNO 15 Meloduten Dames J JCiMiw One en solist 10 00 Z i zijn fai J worden graan 1100 Otlo HenW 1130 De stein der SS 1140 Gr 1150 iiail Item van het front 12 00 BNO aaCV Rdamsche Kamerkoor en gram £ J 1 Verb v Sibbekundc Eers e hulp JlgBukkcii noo Viool en piano 13 30 iMJnwerper 14 00 Omroep Symphonie r en solist 15 00 Muzlekluisterspel J e K l l 16 00 Opn 18 45 Een kleine 2 jrv camie n 15 Melodieèn uit een 5m N volksklaiken t9 0 J w Ulo Spiegel v d dag 1915 Sport v Ja 1 J0 Gr JOOO Opera Madame Butgj lopil 22 00 BNO Vanaf 22 15 R C JS Il 10 00 Oodsd ulti 1100 Gr BKO 1213 Oc 13 00 In en om den J 1 1315 Opn 14 00 Voor Jeugd 14 30 j miadag opn ie 00 Gr 18 00 Zie g 191 BNO moor JO 00 Zoeklicht JJSfvwidgeiprek JO 15 Opn 21 45 Avond l J2 BNO 14 Jaal Tweede Pinketerd f inSÜT 7 30 Gr 8 15 Progr oven 4jJf e ramofoonmuzlek 9 OO BNO 15 morgen zonder torgen 10 00 De 2 Uld klankbeeld 10 30 Het Kamer HiSt 15 Concertgebouw 11 30 Kinder M 1ï Almanak 12 15 Gr 12 45 BNOlUl iw vo tï brengt 13 05 Opn ÜlScT en toUït 15 06 Reportage k jj tr piogr 16 ao Helnnch Schlusnus m r 5 l t Zondagmiddag k Hia Balogh en ztjn Heng kttt Jz V S e piano 18 30 Wie is de W v L baHerflIaggever 18 45 ï d d ag 9 00 BNO 19 10 Spiegel W fTi 5 Omroep Piano trio 20 00 ar l l Pt oar 20 30 Zoo rongen l Th fV öf Ned Boerenliederen ffi t Masman 21 30 PlênovoordrB Vanaf 22 15 Gr krwtï Gr 1300 Wat niet inHjlS fi 15 Gr 14 Vooidracht Gr L P 18 00 Gr IflOO BNO t S t Frledrich Hölderlin 20 15 voQcIwJjduig 2200 BNO I fin t 7 00 BNO lOCymn ï 8No o euws 7 80 PFogr overt Bftfl A a B4S 8 50 Voor hui J t i r S z 9 30 Orkest Francii ö 11 jip 30 Voordracht 10 45 Zang en i k ï l Gerard v Krevel 5J W 12 45 BN ï 5i 13 0 Om 9n om SS ff ï t sïïonorki JWjT JO Voor iieken l W amer5 M h filenklng van E Grleg S B i BNO 17 00 De Lichte 52 UtsT Fragmenten uit Film SÏ m3L u B antwoordt ISSSGr S rache denheld 2200 BNO 22 IS nnen Nt Dm PMi ï H a Li TV I Wit iisJJ n 4 34 Re iUG 5 S 1353 rd ttmi Vll ho i maken A 9 R dam Keuringen voor de Waffen SS het Legioen en de Landtvacht He SS Eisatiliommando NMerUnd de tmede Nederlanders van Arisch bloed In om leeftOd van 17 4S Jaar ook huwden die lichamelijk zoowel als geettèUfk goed OBW wikkeM zijn en iich geheel kunnen fevm aan de eiachen die de opleiding hun atelt kurnen 7lch btj de genoemde adressen vervoegen teneinde gekcuid te worden BÜ de ooderaaekUigen warden e au gevraagde laMcbltegeii verHrekt met trek kln tot de verzorging d r famlUeledeB duur der opleiding extra leveMnUddeten eal De aandacht wordt erop geveitigd dat voorde vrijwilligers die om bepaalde redenen InNederland moeten blijven de mogeltjkheldbestaat hun dienst te doen bij de l ndwachtNederland of bU het SS WachtbatalUon la A otrsfoort Itjoena deze keuringen kunnen zich oofe diegenen melden dit tot de Oormaansche SS in Nederland willen toetreden Personen tusschen IB 30 laar die aanmat dingsplichtig zijn voor den arbeidsinaal kunnen zich eveneeens op een der keurim dagen aanmelden on worden gedurende hua verbintenis van den artieidsinzet vlUgeatew IT Juni 14 uur Rotterdam Deuticho Haus Westieedltk 18 Juni Il ur Breda Restaurant Modem Markt 18 Juni 15 n uur Den Bosch HotalNoordBrabant Markt 4 tl Juni 1 uur Venio Deutschei Hau Egmontstraat 18 Juni 15 1 uur Arnhem Cat Royal Juni 9 11 vmt Hengelo Café Modem Spoorstraat 18 JO Juni 15 1 uur ZwoUe HottI Geltw beek 21 Juni II uur Assen Concorthuli a Vaart il juni 15 li uur Groninien Concorthuis Poelestraat 21 Juni Il uur Leeuwartten Hall Schaaf Breedstraat BumfHtand Verbed van koopen verkoopen en afleveren van meitfbelen Het verkoopen en aflevere van meubeilen door fabrikanten ts sinds 12 Februari j 1 verboden Biyken een pubhcaW in de Nederiandsche Staatscourant Wan 11 Juni 194J IS dit vQibod thans uitigdireid tol het koopen verkoopen en afleveren van ongebruikte al dan niet gei tof eerde houten meube len in het algemeen zoodat het ook aan grossiers en detaillisten alsmede aan ambachtslieden verboden ii ongebruikte al dan niet bekleede houten meubels zonder vergutnnmg te verkoopen en of af te leveren Ook aan gebruikers is het zondar vergunning koopen dezer meubelen verboden Van hef verbod zijn o a uitgezonderd tiureaumetsbelen waaronder uitsluitend te verstaan bureaux schrijftafels schrijf machmetafels karthoteekkasten en Uden en regislerkastcn Aanvragen om een vergunning tot verkoop en aflevering an verbruikers en aanvragen om koopvergunmngen door verbruikers kunnen tot nadere mededee ling niet m toehjindehng worden genomen Voor nadere byzonderheden zie men de oHicteele pttblicatie en genoemde Staatscourant Keuriïïigen Waffen SS en Ned Legioen Nog kan het Ja nóg kan heti Nog kun je Je melden voor het volgende vveersportkamp In Duitachland Honderden hebben reeds een weersportkamp bezocht en wanneer Je een van hen kent moet je hem maar eens ragen hoe het daar waa Sport en spel veldwerk en klem kaliber achieten excursies en filmvoorslell iigen in een dei mooiste gedeelten van Duit chland Kortom vaeantie een maand die uu allen aa kunnen gehtuiken omdat WIJ vooral in dezen ttid elke gelegenheid moeleii benutten gezonder en sterker fi worden En daarbij wie wil niet eens tn contact kon en met jongens uit Noorwegen Denemerken Dultschland Vlaandeien en Wallonië Zorg dat je niet opgesloten blijft iii i eigen kringe jc venuian je blik Leer dt wereld leei Furopa kennen meld Tljdena de keuringtn der duur vaB mt J aAiBtenis vl Uge tom aaizeln t langer meid je Stel a van Ovn arbeldsinset ivoor het weersportkamp Volgens verordening van den Rijkzcommissans moeten werkgevers en scholen voor deze kampen die een maand duren vrij geven Werkgevers moeten het looa doorbetalen en moxen de maand niet als vacantia aanrekenen Meld Je zoo spoedig mpgëlijk bij het bureau voor Gennaansche weersportkampen Utrecht Koningslaan 9 Den Haag Nassaupiein 6 of Rotterdam Eendrachtsweg 33 DISTRtBUTIBNISll S Alle verdere inlichtingen wetliea titdena de Jtenrmgen verstrekt WEBKL007ENKAS N A F OPGEHEVEN Beehtea worden niet gekort het De centrale pei ienst Van Nederiandsche ArtJeidsfront meldt Distributie van textielproducten De aecrelarui generaal van 1 departement van Handel Nijverheid en Sdieepvaairt maakt bekend dat met ingang van 12 Juni 1943 alle tot dusver geljlige d tr mtiebes heiden voor te tielproducte i zullen zyn ver allen Het publiek wondt t uss en 20 Juni 1Ö43 en 11 Juli 1943 tegelyk Inet de uitreiking der twnkaarten voedingsmiddelen 8e periode m de gelegt nheid gesteld punlen die nog over zijn op de textielkaarten 2e en 3e serie om te wisselen tegen T punten mits de onbe sohadigde punten nog aan bovengenoemde textielkaarten vast zitten Ptmten van de toeslagkaarten Ie en 2e serie komeji hieivoor met m ttaa Met ingang van 1 Juh as zal de werklttozenkax van het Nederiandsche Arbeidsfroot opgehouden hebben te bestaan en zal derhalve ie budrage voor deze kas met meer verschuldigd zun Het IS géblerken dat m verbatwl hiermede eenige onzekertieid is ontstaan omtrent de rechten van hen die in den loop van den tijd hun bijdragen aan de£fe iterkkiozenkas hebben vokiaan Het staat vast dat van deze rechten niets zal worden gekort en het is derhalve van iiet grootste belang dat de betreffende bedragen lot 3 Juli as worden voldaan Het Nederiandsche Arbeidsfront zal aan ztjn leden in geval van werkloosheid boven de uitkeenng van staatswege een buzondere ondersteuning verleenen Hierover zullen bmnenkort nadere mededeelmgen volgen HoHandsche meisjes in Beieren Gemeld wordt Derta Hollandsche meisjes stondfon te Munchen op he t perron wa r zy door de hoofdeuffter van die Landesfuhrerschule van het Duitsche Roode Kruis te Furth weirden afgehaald om haar eerste opieidmig te ontvangen Wij dachteti dat de men dhen m Duitschland nieXs meer te eten haddiem en hebi en daarom zeli maar voor proviand gezorgd zegt Ans dsrekt al éen eerwten avond terwijl zg met verwonderde oogen de groote bonte sóhalen met aardappels nakijikt Meteen worden ook de gewone stadsche kleeren uit Den Haag en Amsterdam logenomen want nu worden de blauw wlt gestreepte kleeren met de flatteuM witte schorten aangetrokken die deze ffroote blonde meUjes zoo goed staan en die haar van den aanvang af tot leden van één gemeenschap stempelen WIJ kunnen zoo onze leerliogetjee ook beter in de hand houden w ar nog bij komt dat de sociale verschillen wegvallen en ze leeren hun dlenstkleedlng op de Juiste wijze te dragen merkt de hoofdzuster terloops op Deze Hollandsche meisjes kennen net als alle overige Germaansche vrUwiUigsters slechts één doel dat overigens alle echte vrouwen gemeen hebben te helpen waar dubenden handen gebruikt kunnen worden om een gemeenschappelijk ideaal te verdedigen Ik heb den oproep van de S S het eerst In een Rotterdamsche courant gelezen vertelt Miep en kijkt triomphan elijk naar haar zuster we hebben ons toen samen direct blJ het Zrsatzkommando van de Waffen 3 S gemeld om dtenat te nemen bIJ het Duitsche Roode Kruis Onze broer staat aan her Oostfront en ook wij willen doen wat wij kunnen En mijn verloofde strijdt nu als PanzerschÜtze bU de Waffen S S zegt Greta het Jongere zusje Xn lader is als elect rotechnlcus in Duit jchland Wij hebben Maar zij moeten nog leeren geduld te oefenen want eerst krijgen de GeimaaosclM vrijwilligsters in Duitschland zelf de gelegenheid e bewijzen wat zIj waard ztjn In de SS hospitalen in de tandheelkundige klinieken an de S S en in d gewone ziekenhuizen Binnen 14 dagert worden de mei sjes verder in de pic tUche verpleging oQder ezen u gaat het eiom zich alles eigen te maken wat zuster Walpurga den beglunelingetjes leert s Midd ags worden meestal elangv ekkende voordrachten door bekend piofessolen uit MUnchcn gehouden over alleilei bioioguKshe en medische onderwerpen Morgen mogen we een college over anatomie ijwonen deelt een flink uit d kluiten gewassen meisje met een verstAodigen matigen oogop6lag mee Zij was vroeger reeds vorpleegstcD en men kan goed zien hoeveel waarde zij eraan hecht haar anatomische kennis te ven ijken Er zijn velen onder ons ver eit zij die den weg naar de toekomst nog met helder voor oogen zien want ook in Holland 7un er nog verschillende stroomingen Sommige van mijn vriendinnen zijn tegen den wil van haar familie naar hier gekorrten zuiver en alteen uit verlangen zelf ook iets te ï r a eeren Daar aan het open venster staat Corrie dit zeker nog nooit van haar leven schoenen heef gepoetst Terwijl zM onhandig den Ijorstel vasthoudt zwerven haar blikken vol verlangen naar de bergen Natuurlijk ons heerlijke Beiersche berglandschap Is voorde meisjes uit de lage landen Iets onbegrijpelijk schoons WU hebben dan ook reeds een uitstapje naar Schiersee en ÏHschbachau op het programma staan vertelt zuster Walpurga onder wier moederlijke leldiBg reeds zooveel cursussen in dit mooie landhuis zijn gehouden dat in een stlï dorpje bulten het groote stadsgewoel ligt Aanvangs en hulpzus i reu rsuRsen voor helpsters uit alle Duitsche landeji die precies zooals nu de Hollandsche meisjes haar na aan t hart tagen Als een dezer dagen de nieuwe leerlingen door de straten loopen dan kijken nie iwsgierlge gezichten door de kleine vensters van de boe ren hofsteden en luister men naar de vreemde liedjes Belersch kan dat niet zijn en HoIIandach ver ajm de menachen du allen onze wapen broederschap bewe7en hier niet Maar ze hen vriendeldk want alles wat wltle kappen met een rooa uljl kruis erop draagt behoort bij hen en helpt I overwinnen £ n daar is het om begonnen en ouden ook graag heel ver naar vcron Z Z ± T T J T l h i r t front willen daar waar men ons Nederiandsche verpleegsters in opleidbig Voordrachten v n bekende professoren vormen een t elangr1jk onderdeel van het onderwijs De meisjes moeten ernstig werken om alles wat zil moeten weten te beheerschen Maar ondanks alle moeilijkheden mei de tul lukt het uitstekend a L Holland meeste uoodig heeft MEDAILLE VAN CARNEGIE HELDENFONDS VITCERLIKT Het becUnv van het Canwgie Heldenfonds heeft aan den heer D G Ne dcrhorst alhier als beloonmg oor een op 7 Maart met etgen levensgevaar Deze medaille is gisteren dowr den burgemeester onzer stad aan den heef Nederhotat uilgeieikt Politie knipt berucht heerschap VLUCHTELING MET VAL8CH PERSOONSBEWUS 33 Juni f 14 uur Amittrdam Dam 4 Juni a tl uur Utrecht NV HuisOude Gracht Juni a 14 uur Amersfoort Pollzeldu chgangalager Leusderweg M Juni l4 uur Dm Mag CaM J eo Hout Bezuidenhoutaehewef Een wat meji noemt zwaren jongen heeft de politie aangehouden met een zwervenden inwoner uit Jaarsveid den 23 jarigen A J M den O De man had een damesfiets bij zich die van zijn zuster in Den Haag zou zun die ts getrouHd met die en die maar toen de politie m Den Haag informeerde ble dat die en die niet bestond De jongeman bekende toen het rywiet in Voorschoten ontvTeemd te hebben De arresuifvMad opgegeven U uit ij bezat ook een zoo V Zutlen te zijn 4 melking Ook de kotiserbonnen der xtielkaarlen kunnen met worden om i e d Eveneema kimnen zu aan na li April 1943 speciale pointen d i el vergunningen of machtigingen ii u Liitgerö kl voor zoover hel koopen hierop nog niet heeft plaats gevonden aanvragen lot het verkrijgen an nieuwe punten dan wel vergunrorigen of maehtiiging n bij de disti ibutiedicn sten ir Ji ien Dez aanvragen dienen te geschieden op formuliet m d 3Ï3 06 wa a op de in te leves n ikmten dan wel wgun nirtgen oif maohtigmgen naar aoort door den betiokkene moeten worden vemveld Ismede den datum waaiop ZIJ werdien ontvangen De omwisaelinig van bovengenoemde specia e punten don wel vergumungen of machtigingen zal eerst plaats vmden a N diat t aanvra formulier hiertoe door den distributiedienat m gecontroleerd b Den betiokkene door den dislnbutiedienat is opgeroepen en deze kan aantoonen dat hij nog steeds de aange vraagde goedeten dringend nood heeft c De voorschrjten op grond waarvan de goederen destvids zijn toegewezen inmiddels met zun gewijzigd Boventhen wordt de aandacht vam het publiek er op gevestigd dat de voor 11 April 1943 uitgereAte speciale punten en of vergunningen met voor om Wisselmg m aanmerkmig komen Wel staat voor de bgtitters wan deze bescheiden de gclegeifi eid open om opnieuw een aanvraige ter verkrijging van nieuwe distributiebesoheiden by de distnbutiediensten m te dnetiem echter kwmen deze an Tagen eerst van 28 Juni 1943 af m beharvdelatg woir den genomen NIEUWS TLEE8CHBONNENWORDEN DINSDAG B KEND GEiMAAKI Hei departement van Landbouw en VisscfterU deelt mede De vleeschlbonnen voor de periode danig persoonsDewijs Toen in Zuilen geïnformeerd werd naar den betioikkene kreef de politie tot haar verbazing ten antwoord U kan niet m Gouda zijn want die zit hier rustig thuis Dat gaf aanlcMmg otn aan een verwalscht pertoorwbewys t denken en inderdaau daar zat de oplosswg van het raau el s Mans identiteit v erd onthuld en toen bleek v at de reden was dat hu schuilevmkje speelde hij was uit het strafkamp te Ommen ontviucht waar hij wegens herhaalde tiiv le dicf stallen verbleef De vverTteUfke meneer U bleek m Zeist te wonen Men had ziji jasje gestolen en waa zoo aan het idei tueita papier gekomen dat vat den dader via twee andere personen by den O terechtkwam die het vervalschte Df dief van het peraoonsbewijs is een 17jange jongen die inmiddels al uit an dere hoofde m de strafgevangenis te Haarlem was ingesloten Van den hier aangehouden vluchteitvg was de opspormg nog gevraagd wegens diefstal te Bergambacht en wegens diefstal en brandstichting te IJsselstem zoodat met zgn arrestatie een goede vangst is gedaan De bctrtdikene wordt op tranaport ge teld Burgeriyke Stand Sun Coby d van S K Hammer en J Bi nkman Keizerttraat S 11 Juni Gerrit t van G de Groot en O H van Waas Usaellaan 2a Oniertreowi 10 Juni P de Wit en M Klelllger A C an Ommeren en K Heu C Oosterwijk en W B W van Hooff A Stétfouwer en G P Dortland A C de Kroon en M A Prins A Blnee en H C Veen A IJsselstlJn en C Vreeswijk M A van den Berg en A A Wie ser Fetnlleion Nadruk verboden DE SLAi ENDE BOEDDHA Nederiandsche Roman tloor T J A L COKOENS 112 van 13 tot en met 26 Juni zullen eerst N dan heeren tot spoedig we op Dmsdag 15 Juni worden gepuhli ceerd Hiertiy zal van de normale manier van bonaanwüzuig worden afgeweken De geldi etdsduur van de thans loopende bonnen 23a 23 b 24a en 24ib IS verlengd tot en met 2iaterdag 19 Juni aj Gestandaardiseerde melk voor kinderen Met infang van 12 Juni as zullen kuideren van 4 tot en met 13 jaar wederom 14 later gestandBardiseende melk per vwr weken oi tvangen Inpleats van de exUra hoeveelheid karnemelk die voor de thans afgeloopen periode beschikbaar was gesteld wordt even als voor te laatste verlieiging van het melkrantsoen thans gestandaardiseer de melk gegeven In verband hiermede geven de bonnen melk 25 t m 28 van 13 Juni tolf en met 10 Jwli a s elk recht op h koopen van 1 In r gestandaardiseerde melik Taptemelk ea karnemelk Voor het koopen van 1 liter taptemelk zijn voor het bovengenoemde tyd vak voorts de bonnen taptemelk 2S t m 27 aangewezen terwyl de bdhnen taiptanelk 28 op het koopen van 1 litter kamemelk recht geven of Biidien de hindelaar niet oveir een vol doende hoeveelheid kamemeUc beschikt op het koopen van eenzelfde hoeveelhtid taptemelk PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN Van 14 Jun tot en met 5 Augustus geeft elk der met 09 en 10 genummerde bonnen Viin de bonkaart u 215 voor kookrioeleinOen recht op hel koo pen van een liter petroleum UITREIKING NIEUWE BOMKAARTEN De plaatseiyke distnibutiedieneten zullen v n 20 Juni toit en met 10 JuH tegen overlegHang van de sttimkaan en tegen in ontvangstnemma van erai bon van het inlegvel bonkaarfan vroedangsmiddelen 8e periode 1943 en m bepaalde gefcicsien klantenkaarten voor g i lente uilreïken Er wordt wederom onderscheid gemaakt tussch sn stad en landkaarten awiiens De kaïpitem groette en spoedig zagen we hem op zun mooi Bengaalsoh paardje over het veld draven Het was even over haU twaalf toen een Éuropeesch sergeant zyn hoofd boven de rots uitstak en nauwkeurig de plaats opnam waar w stonden Heeren zei hij aanstonds zult gö een tiiompetsignaal hooren en precies vyf minuten later zal daarginds een stuk rots m dé hioht vliegen Zijn er mensdhen in uw nabgiieid waarschuwt ze dan Waar gu staat staat gij vethg maar drukt u voorziohtkgheidshalvest jf tegen de rots Wy wuifden met de hand en hij verdween Uit het kamp ma xheerde een bataljon infanterie met mitrailleurs de vlakte op en een oogenblik later klonk het waarst uwingssignaal De korte trompétstooten kteterden langs de rots wanden en toen werd het doodstil Vtjf mmuten wadhten dtiurt lang voonri als men m spanning wacht Nog even te voren had ik een ktjkje gewaagd om den hoek der rots die ons beschutte en naar de steile maar smalle piek gekeken die door de genie was ondermijnd Nu stonden we m afwachting tegen den steen aange drukt Daar dreunde opeens een don derende slag een wolk van stof en zand en steenen vloog de ludvt ui en verduisterde de zon boven ons We kregen een gevoel oif de luchtdruk ons naar voren peirste en een hagel va6 pum en aartUcluiten kletterde neer op den aditerkant vat den ons beschut tenden rotsmuur Nog een oogenblik bleven we staan Was dat een echo der ontploffing Van uit de verte kltMik een dof rommelend luid dat ifit de aaaide scheen voort te komen Maar een eoho was het nitt daarvoor bleef het langzaam wegstervende gerommel te lang aanhouden Alfred keek miJ aan Dat komt van den tempelberg spmak htj Dat beteekent het vertrek van de prinses zei Chowandra die met de amten over elkaar gekniist en met saamgeperste lippen tegen de Krta leunde Ik begreep hem niet Maar opeens flit ten my de woorden door de gedachte die de begum had gesprxAen dien dag toen wij by haa waren 4n haar particulier vertrek Ik behoef slechts een hand uH te 1 82i4e JaarfM No 2iaM TTETUI OooNto Wat Waar Wanneer Mie BtosiMp Cira begaa domheden ra Nataaa Golkiva Aauvan I uui Zateidatvanaf SM uur Piakatetdagen vanal 3 uurMaatkdac issg uur Vliegende schaduvea met Brtnt Ud t i aeMswkwg BloscM De gouden atad Imit Krutllui SiKlerbaum en Eu en KltWer AanvBsg a uur Pinksterdagen vanaf Juut Tfcaua Tkenet Wiener Blu met Wllljr frittcli en Maria Hosii Aanvang i uur Piolanerdagen vanaf 3 uur ai fjjrer Cabaiet progi amma met om KaaamaS imutiek en Dinl Weat daui Aanvang Zaterdag vanaf 4 uur pinki r dagen vanaf 2 uur T U Juni 1 4 ea t t anr Bm a feeaMUuen 2 t ur St Agaielmkapal HuisvltJUentQOn telling IS Jiiai 2 uur MeuHt Scaaunkarg Opvoo ring sprookje Hans en Grielje door Rok teiaamseh Jeugdtooneel 20NDACgDICN T DOKTOBCN Bij afv ezigheid van den hutaarta zUn t eonvultecren de dokloiren Eersten Pinksterdag H teedUk Crabelli straat tó lleleloon 3132 m f H f Rammel Plutteelensingel 59 telefoon 3003 Tneede Pitrksterdag dr B J Broekhuizen Ciabeth traat 1 telefoon 24tV en J G W P Bik Blerker singel S9 lleletoon 3151 I Jufri unr Koorkerk sto Janaketk BU eenko nsl vatechisanten ds H S J Kalf 11 Jul i uur Daidel Jaarv ergaiilerlnl OereC Zendlng bond en Zendmgskrans Jet e APOTHÏKBKSDICNSIT Steeds geopend det nachu aUMn voor gonee niiddeleni Apotlxek E Grendel atleen Lange Tiendeweg Stempeltocht ZuidHolland GAAT ZIEKT WAT UW EIGEN PROVINCIE U BIEDT De Stichting Vreemdelingenverkeer ZuidHolland heeft in samenwerking met zes en t4vinti Zt d HoUandsche V V V s en gemeenten een stempeltocht door de provincie Zuid HoUand uitgeschreven In dezen tocht tiia negentig stempelplaatsen opgenomen waar de deelnemer een stempel in iijn boekje krygt als bewijs dat hy die plaats beeft bezocht Wie den tticht heeft volbracht ontvangt een inskne met het wapen van Zuid Holland Ook vele gemeenten loven pryzen uit Begrijpelykerw ijs zyn ook cJouda en er v sohillende gemeenten in de omgeving in den tocht opgenomen Gouda heeft vier tempelpUatsen aangev rezen waar de bizoekers hun boekje kunnen laten afstempelen nh het pupen en aardewerkmuseum De Moriaan aan de Westhaven waar de inschryvmg is opengesteld verder het stadhuis de Agnietenkapel aan de Nieuwe Markt en bu den slluswachter van de Mallegatsluis In de omgeving zt n stempelplaatsen m Bergambacht bij Hotel t Centrum en café Blanken m Bodegraven bu Hotel van Haaften m Boskoop bij Jongejan a Boekhandel Oorpstraat m Oudewafer m het stadhuis m Reeuw gk in Hotel Elfhoeven en café Zomerzorg m Schoonhoven bij ftotel a la Station de Groote Kerk het stadhuis en de Veerpoort De tocht wordt g ouden van 12 Juni tot ultimo Septenvber 1943 C V d Oever t Op 77 Jarwen leeftyd is overleden de heer C v d Oever die smds byna zestien jaar diaken der N d Hervormde Gemeente was I steken en de toegang tot waar we u zyn IS voor altyd afgesloten voor u e voor my Had z haar bedmeigmg volvoerd Wat hJKi zy daarmee voor en wat be duidde dit alles De ttfd ontbrak me om er verder over na te denken Kyk eens hier nep Alilred die ZKh om de rots had heengebogen om naar de uitwerking der ontploffing te zien De zwarte rats Mek was verdweren voor een gedeelte vulde hy het ravyn en reeds wairen soldaten met houweelen l ezi g om de overgebleven stukken steen weg te kappen anderen kwamen met balken en planken aandra gen oni een noodbrug te leggen voor de mfanteme die nu dichtby was gekomen en wier bajonetten gimsterden in de zon Niet lang duurde het of de eerste Engelsche soldaten stonden p het grondgebied van Chmdfrarair Wy klommen na r beneden eiv ontmoetten kapitein Blund die Alh en my hartelijik de hand reikte Welkom in ons midden zei hy nu we u gevonden hebben is het eind doel van onze expeditie beredct ChowandTa was een emd van ons at blijven staan en monsteiide de soWaten die naarmate ly over het ra vtin kwamen zk m ry en gelid opstelden Wie IS uw commandant viroeg Alfred aan den kapitein inel Moore hy zal vertieugd zyn te ontvangen Vanmiddag doet hy Ayn intocht in CJhmdawar maar zal de genie de brug nog wat temaken voor de paarden en als hd moet ook een toegang maken voor da artiUerie Wilt ge me een plezier doès n my en myn mannen den weg wyzeifnaar het paleis Alfred had de ftjngevoeligheW onzen vriend Chowandra van dat beioek in kennis te stellen Daar i geen bezwaar tegen zeihy met zyn zachte vriendelyke stem Toen kwam hy naa uons toe en de ka pitein sloeg de hielen tegen elkaar en groette hem met de hand aan den helm Word vervolgd I Wanneer verduisteren i Zon op S n OBder ttMi i Maan op IS 5 ofder S M l 14 Jinl i Zoa op 5 17 ader KtM S Maan op 17 U eader 1 31 IS Jnd L ZoB op IC tader M Maan op IK 3 onder I tC mwMian Kwia