Goudsche Courant, zaterdag 12 juni 1943

Ook ia den uiner cco boek uit Jongeneel s LEESBIBLIOTHEEK MARKT 41 ÜOUUA Onz e bioscopen i DE GOUDEN STAB Sehenwbnrg BioeeMp Het verhaal van den vader die door zi n stijfbootd ei enzaiMghad en niet Wil kn bettrijpen oorzaak woüdt van het ongeluk vdai iijn l ei ilu9tige dochter ms bet titi nM van meerdere f ums der laalatf jaren De opzet van De gouden llad 14 ve l grooticha Het wtik wordt ais kleurenblm uWigebracfit n de U FA kidt zien dat de technuck op ilit grbied b lün ruike vorderingen gemaakt heeft het zijn fraaie de natuur nabOkorr pnde het oog met vermoeiende kleuien Daar zijn verder de zeer verzorgde vaak treffende muzikale onriijsting en de frappante tegenstelling tusschen het ieveneblije begin n het aangrijpende slot waaaxtoor een aiërk dnamatiseh effect vei kregen amnlt H e byaonder oit aUes is het wardit toch als het ware ovefschaduwd door het eminente spel van Kiistina Sbdcrbmim met wie het meest op den voofigron d treden Eugen Klt fe Paul Klmger Riidplf Prack en urt Meisel EVA BEGAAT DOMHEDEN onüe Biaaeoop Het imofdpeT oontjc uu de film Eva begaat domheden a een meisje dat vrijwel niet anders doet dan fouten maken laarine f ioowel zidhzelf als anderen in inoeiUjkhe lcn brengend Moeilijk ieden die tomstyds ook voor den toeschouwer oooploetiaar schenen maar dank cq de n Odige voortvarendheKl en een ffinke dosis gehik toch weer tot een gned einde komen Het ge ieel is wat anamenhangeod maar het doet kluch tig aan en all aootanic sal het ook wet bedoekt zuti De hoofdrollen wwden vertollif door Motasa QeUow en CMdrich No dr WIENEK BLDT Tlialia Theater Daar U nognvaals te genieten van WiUy Forst s stTa lende nolprerit Wiener BJut met aüe luoster van het ifeestende Weenen en een tintelend verhaal van een en al vroolijkheid gespeeld door écn keur van artisten al WiUy Fntsch Hans Moser Theo Luigen Heliwig Bicibfnau en Doot KreyOer S v d Kraats Predikbeurten CERITE PINKsVeKOAG Ir lirktrlieHjke Pinkster ijdlnsiilien t Sint Jan kcrk v m 7 uur ds t C t n Brink da C E ttnfi ends H C iMp nied eikin gemengd koor en dubbelk rtet Ned Herv Gemeente Sint Janskerk 10 uur ds P W G Verheul 5 uur ds G Elienga Weatcrkerk UI uur ds H van Dijken Gzn 5 uur ds H S J KaU Ver an V j Hervormden 1030 ui r mej da C P Thoini en Remonttr Kerk 10 30 uur df J Nienhuis a capella koorzang Lulheiiche Kerk 10 uur d J J Simon Ouo Katholieke Kerk iO en uur pastoorC P Gi kea CeieW Kerk 10 en S uur U P C ten Brtnk n rn bevestiging nieuwe lidmaten Grief Gein nt 10 en i uur ds A de Bloib Chr Geref Gemeente 10 en 5 uur d A Olibotfe Ned Gerei Gemeente 10 en 5 Uur ds Joh van Welren Woensdag 7 30 uur ds Joh van Welzen Vrije Evanüellache Gemeentt 1 uur 4s H C l ep bevestiging nieuwe leden 930 uur ds H r Leep bediening H Avondmaal Donderdag 7 30 uur Bijbelleztu en bid tontl Geloofgemeenschap Leger des i Heils ÏO uur Heiligingsdicnsl 7 uur Verïjpssiiigsdlenft Donderdag 7 30 uur HeJ igLngsdlenfft Jong Nederland voor Christus iebouwSpieri g traat 49 8 uur n m eva eUst A D R S Bakker te Rotterdam 1 TWI1 EDB PINKSTERDAO Ned Herv Gemeente Sint Janskerk 10 UUT ds P A A KlUtener var Bodegraven Cer i Gemetnle 1 aiu da A de Blata Chr Gerc Cemecal 10 unr da a Dubois Xcd Ceref Gemeente M en S nur da Joh van Welsen Vrije EvaAgaUaclie Gemeente 10 uur ds B C Leep Geloofsgemeenschap JLeger des Heils U uur IMUgliiaMUenst 1 nur Vcrlcsstngsolenst PLAATSELIJK NIEUWS WADDINXVESN Predikbeurten Zondag Ned Herv Kerk 10 en 6 30 uur ds Vroegimiewey Ger Kerk 10 en 6 uur ds Smidt Chr Afg G n 10 on 6 30 uur ds v d Kraats Wet en Evangelie 10 uur ds van Hassel Maandag Ned Herv Kerk 10 uur ds Vroegindewev Ger Kerk 10 uur ds Smidt Chr Afg Gem 10 uur ds V d Ki aats B m Kerk 10 uur ds Zuurdeeg GEMEENTELUKE PUBLICATIE eEMEENTEWERKEN VAN GOUDA AftfwUni ll ini lai tdlcnsV Xn velband met de as PuDuttrren ui het huisvuil dat gewooniyk op Ibtandag wordt opgehaald vc ntde week ali volKt worden opgehaald in de wUk Gouwe n ngevlnc op Dinsdag oehtcnd in de wUk Graaf Florisweg tj op Dinsdagatfddag in de w Ijk Pr Hendnkslr e o op Woensdagbdttend in de wi k Turi£ ngel e o op Woensdagmiddag MEDEDEELINGEN PLAATSELUKE DISTRIBUTtEDIENSTEN GOUDA SLtlTlNG DISTRIBUTIEKANTOOR TWEEDS PINKSTERDAG Op Tweedes Ptnkttrrdag aidlcn aUe loketten van het DtstribirtickantmH gesloten ifjiL In vrrband hiermede óü navolgende regelir g getroffen 1 afde Ung ttHreiking tui koakaarta lokelten 1 Is deze week gefloten met uittondering vah Dtmderdag 11 Juni 1B43 voor laatkomers 1 aXdealittg verkrnik Uokattcn 7 13 £ tj die eventuMl eeni oproep In bezit hebben Toor hel fhal n van rantsoenbonnen cd b V uekeq tcst dienea te koiTvcn op Dinsdag IS Jum 1M3 3 afdeellng handel lokettek ia 16 Op Dbwdagmorgen 15 J A ifn uaKheaf ca It M nor leveren groaVers en slagenkun bescheiden op normale vwUzcn üil Alle verlg winkeHersi dlf op nmudewtjxe op Dinsdag IS en Woett da 1 Juzd 1941 zonden inleveren ontvanken respectlevellik hebben rtvangcnf van d diMribuUedtrnst nader bericftt omtrektUldstlppen van lr evcring i AFWUZiVG AANVRAGni TEXTlIvLPRODUCTEN Zi die vóór 23 Mei 1M3 een aanvraag voor textitlproducten blj het distributiekantoor hebben ingediend en hierop tOt dusver een oproep voor het afhalen van beschelffen niet hebben ontvangen wordt hierbij i medeI edeeid dat hun aanvragen aï v vallen ditnen te worden beschouwd Eventueel over de aanvragen geboerde corre pondcntie wotdt tevens als af daan bc chouwd en derhalve niet beantwoord terw n correspondentie hierover nadei niet kan worden gevoerd Indir i noodzakelijk kunnen de aanvrkgen ni l JuU as worden herhaald door invulling van een nieuw aanvraagformulier waarop volgens de dan geluende richtlijden zal den bejli t EXTRA ZEEP VOOR VUILEN ARBEII Zi dte tot r u toe nog niet e n aanvrai fon ulier voor extra reep voor vuilei arbeid hebben afgehaald en die meenen hicrrp aan prpak te kunnen maken kunnen mik alinog dom In het tijdvak van DInsi IS tot en met Vrijdag 18 Jnni 1M3 en wel aan loket I van het distributiekantoor Be afgehaalde forniuTTèren moeten vMf Maardag 21 Juni 194 1 weer in de krievenbu van pcnoemd kantoor zijn gedeponeerd Oproepen tot het afhalen van dp extra bonren zullen den werkgevers worden toegezonden OFnCIfiEtE MEDEDEELINGEN DISTRJBITIE VA TEXTIELGOEDEREN Va 12 t m 2 Juni 1943 is het ooals reeds we ri Bepubhcee ri den handel verboden tex tie goederen te verkoopen eVof af te leveren Dit verbod geldt niet v anneer de kooper een z g t i pensatie machtiging kan overleggen uitgertikt door den Dt tributiedlerst het Centraal Distribut ekar toor of het Rijksbureau DiMcx De wlnkeher ifc verplicht tegen in ontvangptname van zulk een dispen aticmachttging de daarop vermelde texticlgoederen te leveren De op een di pen etienvachtigmg afgeleverde artikelen moeten ter moge Uk in ieder geval vóAr U JuU a s aan het Rijksbureau Dikt x dl ien te worden gak nd a Exempiaren van den V l heden af rijn deThlorna vermelde dinwTmitiebebcheiden in zboverre lU vóór Juni 1943 zijn gedateerd ongeldig 1 Btjiondere vergunning t Kousen sokken machtigingen eii bonnen 3 Lcveringsvergunningen 4 Luiërmachtigingen S Alle door of namens het Rijlbbureau Distex uitgereikte maclitigingen uitgezondeM machtigingen ten behoeve van oorlogsgetroffenen 6 Speciale Met uitzonderiT g van de di tribiitiebeschci den die reeds bij den leverancier zijn mfceleverd kunnen bovengenoemde bescheiden 27 Juni 1943 bit de Distnbutiediensten Te p bij de initanlie welke deze heeft uitgereikt worden aangeboden met het verzoek daarvoor nieuwe bescheiden te ontvangen Aan een dergelijk verzoek zal slechts kunnen worden voldaan indien a de bescheiden uitgezonderd textielen toe lagkaarten na 11 April 1943 zijn uitgereikt b door betrokkene kan worden aa ge oond dat de goet cren voor den aankoop waa van de bebf c inden mdertiid werden vpr tiekt nog drlncend noodig ztjn c de voorschriften op grord waarvan de goederen destijds zijn toegewezen inmiddels niet zijn gewijzigd Ir dien atilk een verzoek wordt ingediend biJ den plattselnken di nbu iedienst dient daartoe itebniik te worden gemaakt van aanvraagformulier MD 333 06 ond er geüjktudlge inlevering van de ongeldige bescheiden De volgende dirtrlbuttebew onveranderd geldig ech i l atande dat daarop van 12 t tL V niet mag wo den afge e rd i gtn uitgereikt door de dt tribiit door het Rijksbureau Distex tZ im oorlogsslwïhtoffers dew mithiS 5J voorzien van een rooden oodnÏP etroffene M 2 speciale f Bviivncne i speciafe er8ii i W mWriwerkerskleedlng iMK honnT de keerziide het nummer an iu stamkaart van het paspoort ot vTA bew s van betrokkene drapfn i Van 12 Juni 1943 af zij bav dig 1 aUe soorten punt l j Uspeci le punten voorzien n d i llBK HA G BG WA V v ïi iYslagkaarten van de late en J lï waardeboanen van het kWriu i 4a 1941 lïMa nii De textlelpunten toe Iagpi nt punten puntentoewijzmffn ttiut Cdupurus welke zich op 12 Jum i bdit van den handel bev i den m2 worden vernietigd Zti moe Mi vj ïï 1943 op de gebruikelijke wiut biiï Ihke di itributiedien ïicn Xe tn de t S gfkiige puntrn coupures vw dp i J De handelaren die in verband mÜ Nlgeldigverklaiu g der bovet Kfnoemdrw den in moeiïiikheden vckeerèn inch In verbindiniB stellt i rnn w wbureau Distex s Gravenhace Van J 1943 af kunnenr de hanrirhren d punten op de gebruikelifke wiWe bi trlbutiediersteit inleveren ZEER BELANGRIJK ïrtRMl lip r I VOOR DCTAIltlSTEV Op nader door de Plaa yke Disbit diensten bekend te maliën dareti rf allen bij het Centraal Di iiibüUekonder de codeniiminert m t m jït gt chreven detaini l n bij die dien r formulieten af te halen Het is van zeer groot bcUng voo delailhst om deze belde foi i ulieren v jl ingevuld en onderteekend binnen drU4 l na ontvangit wederom bh den di tHi dienst in te leveren Bij het met of te laat ink v ei en bp I nogelljkheid dat de betrekken detai h ltoewijzingen meer ontvang t C i Het heeft geen zin inzake hoverhM Iaangelegenheid met het Oi traal DuirSÜ kantoor mondeling of scl iiffelijit in Sjlte lieden Correspondentie daarover kiTSIook niet worden beantwoord en ptBabezoek net worden ontvangen ZooLi wende men zich voor inluhtinsen uiÊ Plaatselijke DistributiedienMfn Jl Hoofdredacteur 3 O Weysters RoHéa I Chefredacteur voor Gouda en OmoZI F Tleter Gouda Verantwourdeltlk w advertenÜM U Akkersdük RottértCyl tfeïS n Botterdamsch Nieuï l zii met ZI93 de me IMP m KERKEWEEK VOOR IEDEREEN Bijzondere kerkdiensten in de Si Janskerk acmvomg 7 30 uur Moondag 21 Juiil spreekt Ds F J POP van Delft Onderwerp Wie zal OBS redden Woensdag 23 Juni spreekt Ds M J C VISSER van Rotterdam Onderwerp Wie is dc Koning der Wereld Donderdag 2k Juni spreekt ProL Dr S F H J BERKELBACH V d SPRENKEL van Utrecht Onderwerp Wien zullen wij volgen Een kwartier voor den aanvang van den dienst samenzang Tottgang en zitplaatsen TTii De Rotterdamsche Analystencursus o 1 V D W SCHUT en Dr C RIS fieter de Heochweg t2la ReHerdem Leidt op voor Chemisch en Klinisch Medisch Analyst Aanvang van den nieuwen Dag en Avondcurius Weanedaq t September a s Spreekuur Pinsdag van 11 12 Vrlidag van 3 4 Aanmelden Rotterdam PieterdeHoochweg I21a Telef 38343 SchledamiStadhouderslaan82 na l8uurTel 682IS Vanal 15 Juni leveffn wi Sloemgoedaren binnsn utHl en Verlgoederen in ongeveer 3 weken af at Sioomerij MUL doet Doetj zij goed Waarom j Omdat wil oJei de modernste machines op het gehitd M Stoomen Verven Reinigen en Modelpersen beschikken Firma J P MUL KORTE TIENDEWE6 4 Tel 3257 n i o uur 3294 4 9 2 STAATSLOTERIJ VERLOREN Een bruin lederen Pertelauille aandenken net persoonsbewijs Tegen flinlie belooning terug te bezorgen bii A den Broeder Turfmarkt 116 TREKKniO VAN VRIJDAG tl Jl NI IM VUFDE KLASSE 17c TRBKKING nOOCE PRIJZEN f70 nfl prrmtf vin 13000 3414 PRIJZEN VAN I It 4J1 sn MM 5841 503 1193 3 7 41 7400 74 JMI IMS H 3 1142 11823 14914 17119 1107 I9J27 20079 21233 21 M BIJVERDIENSTE concurrentie dus geen verzekering Zeer liooge vudienstemogelijkheden Ook voor avonduren Brieven onder no G 3796 bureau van t blad De Kl EIiNT ïES ru6nc orclt oMcnomrn DluiUis Dandertefi n ZaUr4af8 luKI Bctrekklns advertrntieo 1 IJ oord n 042 Ik 4 woonicn m r O Ot Andcrt advertenties 1 12 woorden O 28 t 4 ooroenmeer O tO aUee bU vooruUbetaüng Adverlenlies onder nummertan het bureau 10 cent verbooging Bewu8liummer8 6 cent raOpname op een bepaalden dag kan niet worden gegarandeerdBrieven knuea ordea afgekaald eiken werkdag van M uuiZat r sg8 aUeeB ItJ Br Tl koop of tl hour girraaid flinke Woning op goeden stand Brieven no O 3809 bureau van dit blad Te huur gevraagd rtlNKE WONINa huur ongeveer ƒ 40 per maand ook genegen te ruilen voor kleiner huis 28 per maand Brieven no O 3790 bur van dit blad OEVRAAOD een DAQMEISJE ot WERKSTER OpUWE 86 DANKBETUIGING Hiermede geven wij kennis van htt overlijden van onzen mnig geliefden Man Zoon Schoonzoon Broer Behuwdbroer en Oom JOHANNES LANKIIORST in den leeftijd van bijna 27 jaar A LANKHORST Klomp J K LANKHORST A LANKHORST Kranendonlt K KLOMP C KLOMP Verkerlc H J CUSVELLER Lankhorst L CUSVELLER M PUIMSTEEN Lankhorst N PUIMSTEEN J K LANKHORST L LANKHORST Sterk ANNIE KAREL Gouda Boschweg 59 Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en bij het ovetlijdefc an onze innig geliefde Vrouw Moeder BeHuwd en Grootmoeder JOHANNA BUIJENSE geb OestcrIliK zeggen wij langs dezen weg hartelijk dank Uit aller naam J BUIJENSE Gouda P C Bothistr 56 DANKBETUIGING aan onzen huisarts dr J G W F Bik en aan dr N Speelman alsmede aan de Directrice en Zusters van het Dtaconcssenhuis De i k voor de liefdevolle medische behandeling tijdens de ziekte en het overlijden van on en jongsten Lieveling Broertje Kleinkind en Neefje BENNY Namens allen M V d LAAN N V d LAAN Blok Gouda Ridder v Catsweg 140 Heden overleed tot onze diepe droefheid in den ouderdom van 80 jaar lieve Moeder Behuwden Grootmoeder MARIA JOANNA BEERS Weduwe van den Heey F H E Bicknese VEi MET DEI IICOIOI Het Koninkrijk Gqds en het alcoholisme kunnen nooit samengaan lid l niliN C 6 1 9 L E BICKNESE A E BICKNESE Roelofsen OLGA BICKNESE Gouda 11 Juni 1943 Geen bezoek Eenige en algemeene kennisgeving Tandarts Bicknese iê Dinsdag aa AFWEZIG G J SWART Keel Neu en Oorarta afwvxig van U Juni tot 3 Juli a i Patiënten kunnen zich wenden Ot Dr P BaCRAVER icountantskantoor vraagt JONOSTE BEDIENDE leeft 16 17 ir m Bekendheid met maehineschr gtwenscht Br no O 3807 bur fr d blad R K HUliHOUDSTBR Aankondlainginj gevraagd bij Weduwnaar 45 jaar met 3 schoolgaande kinderen Brieven no O 3801 bar van dit blad 8EB00RTE NUWELUK OVERLUDEN m de SsiitficlM Ceurml geplaatst bareilwn alle elangiteKendf n in OOUDA en breede Omgeving Mïvronw Hubregtse Stolwljkersluis vraagt een MCT DAttMEISJE lelfatandig kunnende werken en koken GEVRAAGD Ml Meisje el iénge Viteuw an 8 12 en 2 3 uur Zondags vig Hoog loon Markt 30 Ooudk j EeoVunt vqn belang iii het dat KAMUrainZEN sinds 1881 de KOFFIIM THUVAKMiuBjt bij uitnemendheid Dat komt ook nu TO uiting in KAMPHUIZEN s KOFFIESURROGAAT een klasse apart 1 Fijnptoevers waardeeren het kamphuizen THEESURROGAAT b beter ainU dacKt dat theesurrogaal zQn kom M J KAMPHUIZEN M T VUGOU LAM geriebt 1881 Gonwe It TOON MIJ NU UWE HEERUJKHEID Plnkstenrijdingsdlenst Uitnoodiging tot bijwoning van den in de Oroote of St Janskerk te Qouda op Zondag iS Juni e Iste Pinksterdag des morgens te T uur Voorganger Ds J P C TEN BRINK Meditatie Ds O ELZENQA Ds H C LEEP Medewerking verleent een groot gemengd koor onder leiding van den Heer P Isarin een dubbel kwartet onder leiding van den Heer A Herslei terwijl bet orgel bespeeld wordtdoor den Heef Henri C J de Man Volledige programma s In da Kerk Toegang vrij Het moet anders worden op de werdd in ons volk ons gezin en binnen in ons zelf Pinksteren 1943 Zi n w8 hel doorover eens Maarho moet dat gebeurend Door den Geest von God Den Heiligen Geest die met Pinksteren werd uitgestort en die den Heero Jezus verheerinkt oil het licht der Wereld Komt het rmkstereyangelie beluiste en Zondag IS Juni St Janskerk v m 7 8 uur INTERKERKELIJKE 2AN3DIENST Ds J P C TEN BRINK voorganger Ds G EIZENGA en Ds H C lEEP spreken I KERKDIENSTEN St Janskerk 10 uur Ds F W G VERHEUL 5 uur Ds G ELZENGA Westerkerk 10 uur Ds H VAN DIIKEN 6 uur Ds Ds H S J KALF Maandag 14 Junli Si Janskerk 10 uur Ds P A A KLüSENER van Bodegraven DE WIJKCOMMISSIE VAN WIJK I DER NED HERV GEMEENTE Sk üis 12 STUKS yoo 50CEHT ƒ W eoWts r O UUKN VHM UE SOORIIN SCMUN IN 6r fVs= sf N HP n REVSn N Msnuwimii ANiyWIJIORQTTERDAM rWWSi lOPTIEK INSI BUMENTEN FOTO JSaHUZWARTJANSTRAATIM HH Agent voor Oouda en Omstreken Q A CARLIER P C Bothstraat 3 Oouda Uw adres BRUIDSBOUQÜETTEN voor GRAFKRANSEN n alle soorten BLOEM WERK Vakliundig opgemoakt met lite klas materiaal Alle soorten groenten en bloemzaden lobaksiaden BLOEMENMAGAZIJN DE LELIE St Anthoniestr 9 Tel 24ó3 AANLEG IN ONDIRHOUD VAN TUlNIN lu Tuanio BXKWTOii co WETTiOE nDaoBiaiio isai lusse s iqsT TiEnmo van viqMa ii jmn isml ROOOE nEWtlIl t 1000 MU IH03 MUS IU71 30074 400 WO UM lUOI tuoa MOM f Mo u no u iot loni lOioo i 04a 10340 f loa lijoa 0710 0441 0404 otio 0441 osio iiiio iint 14304 I0S4I tont tuit vaa in H m Ml MS SM M rnn TIJ 7S2 ISN i m IIH sua M79 n asM 35 S 007 000 410 n 404 400 UI 000 077 ino 1101 1104 1000 1310 3074 3134 3314 3339 3343 3384 3440 3000 3000 3000 3003 3035 3030 3171 0340 343a 3470 3400 3104 SM3 3001 3M0 4014 OW 4070 4330 4470 4408 4034 4000 4709 4017 4008 4010 4044 4007 0000 OOOi 0007 0170 1000 OOK 1304 1400 M47 MO 0743 0010 U43 1040 071 117 0333 430 0173 0000 0705 0831 7147 7300 7311 7448 7010 7183 7004 7083 7731 7708 7811 7870 7088 8077 0183 0313 OOM 0874 8401 84Si 8400 0830 0703 0731 0130 0100 8414 0005 0831 0044 101 10107 IO400 10433 10431 10403 10130 10007 10000 IC078 10737 10831 10887 10008 10004 10084 10870 10001 11035 11140 11333 11311 11303 I145I IHOS lllll 11571 11101 11011 11700 11780 11807 11037 11904 13014 18103 13103 11310 13137 134S3 13034 13084 13084 13703 13083 13003 13034 I3W8 13940 13097 13134 10340 13330 11307 13408 13437 13493 13470 Ü8M1 13874 13703 13700 13740 13984 14000 14041 14108 14310 14344 14318 1440a 14464 14408 14471 14830 14700 14013 14BO 14084 14081 15100 11304 lOM 18841 10110 IMIO 19471 IIHO 15114 11I08 18703 10713 19779 19891 U171 11030 11999 11807 I1003 lOOIO 10308 10300 101 7 18180 18480 18933 18004 10718 10731 10008 10097 10008 17001 17033 17047 17008 17191 17330 17314 17300 17310 17333 17387 17988 17483 17141 17800 17747 17000 17889 17008 17018 17000 17008 10068 18113 18148 18100 10331 16333 10337 18351 18300 10043 10000 10001 10831 10938 1894Q 10943 10040 I008I 101O3 lOlOO 10118 10151 19170 19190 10318 19318 10410 104U 19981 19813 IflOOO 10089 19934 10917 30COO 30001 30038 30090 30006 10190 SOaoO 30338 30308 90847 30003 3 687 30944 30979 30710 80731 30000 0010 30031 30834 ONOfCOIIIftlHD Voor ét koden c9l 9Ucn aBBtmen wtlfco ntet ne pnarte sUa oanffewOMB raadplcfo men do n aedlt trckklnnlUal OU a affCBlo HALLO I HALLO Café t Hoekje Korte Ti ndeili4g 12 Gouda Zaterdag Zondag Maandag AMUSEMENTSMUZIEK TE KOOP jong pinchertje 45 v WINGERDEN Bleckerssingel 13 MANDOLINE ONDERWIJS ƒ 0 80 per les i uur G VAN ZUYLEN J Luykenstraat U Te koop gevr koffergramofoons elec gramotoons elec gramofoonmotoren piek ups enz G de Raadt Wijdstr 22 Gouda VERLOREN een passerdoos Tegen bel terug te bezorgen Ridd V Catsweg 77 Gouda TER OVERN GEVRAAGD 2 kindermantels lengte plm 75 en 80 cm Adr NATROP Vossiusstraat 20 Biedt zich aan BROODBEZORGER oud 46 jaar 23 j ervaring W BOER G Kade 14 Waddinxveen TE KOOP een jong hondje ƒ 15 ZWANENBURG Vrouyrevestesteeg 16 TE KOOP een led actentaseh ƒ 20 led geld of br tasch ƒ 15 Dongelmans Amsterdveer 126 Oudewater TE KOOP een huiskamerlamp glas in lood ƒ 15 v d WAL Willemsteeg 9 a WIE RUILT ZIJN PIANO voor mooi eiken orgel Joh C V Wingerd Bleekerssingel 13 Gou Wie IS genegen een fl nieuwe WONING in den Tempel huur ƒ 4 50 pw te ruilen v een woning in Gouda huur ƒ 5 i ƒ 6 p w Ook winkel huis komt in aanra Bevr bij P de Bruin Tempel TÜEKOOP GEVRAAOdT groote koffer J Middendorp Walvisstraat 68 Te k iop gevr defecte electr strijkijzers Jan Spee Loodgieter Walestraat 12 HUI80RGEL TE KOOP ƒ 225 zonder gebrek Joh C V Wingerden Bleekerssingel 13 Gouda MANNBORG ORGEL of ander merk gevr 4 è lispel Br met opg v reg en prijs Joh van Wingerden Bleekerssingel 13 Gouda Te koop rcvr 1 pr damesschoenen m 39 C V DuurenVogelenzang 70 GEVR NETTE WERKSTER voor 4 halve dagen p week Aanmelden Markt 57 vóór 6 uur HEERENFIETS ot TANDEM met goede banden te koop gevraagd Radder Surinamestraat 177 Echtpaar met 1 kind vraagt kamers of ged woning netten stand Br no 8477 bur van dit blad FLINK DAGMEI8JE gevraagd van 8 tot 7 uur Zondags vrij Br no 8511 bureau van dit blad B z a MEISJE 16 jr v halve dagei met middagkost Van 8 30 tot plm 3 uur Br no 8512 bureau van dit blad FRANSCH Convenatle opl ennem H VONAU Fluw Singel 33 Telef 3793 LAAT UW TUIN aanleggen of onderhouden door C K V LEEUWEN Verl IJssellaan 167 a hoek Martenssnigel M Ko4ilwtik Zwartewec S Metselaan Schoorsteenveger Witter Bijverdiensten kan men krijgen door het visschen van Kahnoes te koop gevraagd in leder kwantum H van Hoorn Kattensingel 11 12 iTel 2673 Gouda TE KOOP keukentafel met ir scbulfblad ƒ 5 S Oosterling Fluweelensingel 75 GEEN RADIO MEER Toch gezellige Pinksterdagen met een boek uit Leesbibl Het Centrum Gouwe 15 HUISHOUDSTER GEVR Onverschillig welken leeftijd In klein tunidersgezin Voorwillens 159 Gouda Te hoop 1 pr zw satijnendamesschoenen m 39 ƒ 5 1 Tweka damesbadpak 18 4 studieboeken MULO ƒ 10 algem meetk natk passerdoos ƒ 15 dameshoed nieuw rood ƒ 10 A P Toren Erasmusstraat 20 KINDERWAGEN te koop gevraagd VAN ES Middelburg 2 Reeuwijk TE KOOP GEVRAAGD zomermantel maat 40 42 Smit kamp Bleekerssingel 47 MEISJE GEVRAAGD van 8 30 tot 5 uur PUNT TurtrAarkt 140 Wie ruilt kinderschoenen m 21 voor 22 en 24 voor 25 SCHREGEL Guejanverwelledijk 21 TE KOOP groote markies ƒ 100 HOOGENDIJK J V Hcnegouwenstraat 2 TE KOOP een wit satijnen bruidsjapon ra 42 pr ƒ 50 J Visser Bloemendaal 72 Gouda TE KOOP GEVRAAGD een geitenlam van 5 8 w oud A CATHEL Ketelstraat 39 Gouda WONINORUIL Aangeboden mooi benedenhuis m tuintje te Amsterdam riant uitzicht drukke passage tramlijnen voor een woning m Gouda Brieven Gansstraat 2 TE KOOP GEVRAAGD autoped op luchtbanden of rullen voor drievneler kinderfiets Aanb O M Teekens Lange Tiendeweg 4 Dunes Laat bij ons Uw hoed vervormen en apprêteeren Hoeden worden alleen aangenomen Maandags Dinsdags Donderdags Engelfried Goejanverwelledijk 43 Wie kan mij helpen aan een paar goede FIETSBANDEN Radder Surinamestraat 177 ttHoour N HMO ClMSSHt rt wtuptu Uufijim was c dt u l itit 4 door omS bfiiOMflJ STOOMWASSCHERU H S€HKAVEih aangeboden aangename prettige werkkring zonder tmEamsBsmmBm HUWELIJK SucceiWllt bemiddeling v alle ful 1 standen en leeftijden UBIgebr relaties door goh K 1 Inlicht schrift en mon Bur Holland Admiraleii t l 219 Amsterdam W f Boekbinderti D v LeeaWl Turf singel 23 Het b Wl adres voor Inbinden van ml soorten Doc n jaargan j en muziek VBRKOOPHUIS Doelestraat 29 Telef Inen verkoop van anti en moderne meubilaire ju 1 deren verrekijkers mla copen enz frengt uw oude rinke Tj mers teilen w ischketeli i Uzerhandel P EOND l l Zeugestraat Go Ze worden weer alsmW Reparaties aan alle Mof speelgoed SPEKLGOEDDOKTW Zeugestraat r UW DRUKWERK 18 als IMHOLZ het do W Walestraat no 3 Bloemkoolpl SpiHk Slapl Roode Witte Savoyekoolpl Knoln Pootuienpl Groene Spruitkoolpl Anduviepi J Stamboonenpl P Platteweg t o de Jaöi Reeuwijk HULP GEVBAAOB voor halve dagen In gezin goed loon Van Swietenstraatji VERLOKEN een meisjesbarct Tel j terug te bezorgen Wditblad Te koop zgan i radium ƒ 15 chrooffl klokje ƒ 12 50 1 PK rijglaarzen m 42 43 V Santen Suriname i Te koop diverse ste 1 gels van ƒ 5 J pw p stel noten fifii electf gram i vulpenhouder i ÏSS pen ƒ 40 VAN SWr Surinamestraatji surinamfüti 2 ay i WONINGRUIL I jr l gen woning te Schieogjjjj f dergelijke woning te m I Br no 8469 bur vsn Pei om flin I tl den tam Bewlid 1 m wm