Goudsche Courant, dinsdag 15 juni 1943

Mm gl $ Jam 1943 gureaai Markt 31 Teleto tia poftw eBül MO COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prjl t S ceftti per nmnm T aaiU Jaar Mf No 21365 CtetradadMir F TICTKR Oouda Van a i jm 2d S i smmt n Jam no bond ViUt S ï rkeei e V n 2 J ll fi rfii iFORMtLU ISTEN Iwlijkp Disirn j fen dojfn JUT DiMtlbinieluSS Keuringen voor de Waffen SS hêt Legioen en de Landwacfit Het SS ErsatzkommuKla Nederland deelt mede Nederlanders ven Arisi h bloed In deh leeftijd van n tS laai ook gehuwden die lichamelijk zooW£l als fï astelük goed ontwikkeld zijn en zlcll gelLeal kunnen geven aan de eischep die de opJelding hun stelt kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde InMehtIngen verstrekt met betrek king tot de versorglng der famllleteden duur dcaopleldlng extra levensmiddelen ena De aamladit wordt erop gevestigd dat voor de vrijwilligers diesom bepaalde redenen In Nederland moeten blijven de mogelijkheid bestaat hun dienst te doen bü de Landwacht Nederland ol b J het SS WacBtbataiUon In Amersfoort lijdénb deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Geirmaansche SS in Nederland willen toetreden Personen tusschen 18 30 jaar die aanme dingsplichttg zijn voor den arbeidstnzet kunnen zich eveneee op een der keuringsdagan aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vr gesteld Bij ome vrqirllllgers Viervoetige kameraden van onae mannen in het Ooaten S S P K Frlt Ih 0 H die dlCTiBttn M iir uiicrcn jn 4 Wniwn drte Tï Il den dlïtriSg lileieren hMi ake bovt nhMow k In 0 da rovir kan £ jjord en iwraomSI fanlffn Z x ni o2 i ilirHtlngcn ï e Rotterdain DeutachM Breda Beataunnt Bosch Hotel Juni t 14 uur Haus V estieedljk Juni u uur Modern Markt Juni IS 18 uur Oen NoordBrabant Markt i 1 Juni 12 uur Venio Deutichef Haus Egmontstraat 16 Juni li 8 uur Amherti Café Royal Juni 11 uur Hengelo Café Jlodem Spoorstraat 18 20 Juni IS 18 uur Zwolle Hotel Geiten Iwek al Juni U uur Aoen ConoertliulB a d Vaart I Juni IS 18 uur Oroningen Concert huis Poelestraat Juni iz uur lieeuwarden RuliSchaaf Breedstraat Juni 14 uur Amsterdam 0am S4 Juni 13 uur Utrecht N V Huls Oude Gracht Ï45 Juni 14 uur Ameratoort PoUzeldurchgangslager Leusderweg Juni 9 14 uur Oen Haag Caf JJenHout Bezuidenhoutscheweg ley t n Hoiterte Jia en OmiUrt Iwoordeiijk voitL IJk Botterdam oE mich Kleunk I DISTRIBUTIENIKVWS BtHHetUoHd Politieke moord Gemeld wordt Op 10 Mei 194S deed de echtgenoote van j den aannemer E Koopman uit Zwolle bij de politie aangifte dat haar echtgenoot op 18 Mei de woning had verlaten en sindsdien niet tvas teruggekeerd Het door de politie ingestelde ondenoek braeht aan het licht dat Koopman op 18 Mei z jn in Kaalte wone flen broeder had bezocht en op den tenig weg naar Zwelle in Heine een café aandeed Reeds bij xijn binnenkomen zoehten de Neder landers Klaas Muller en Willem Haaije beiden woonaebtig in Beino twist luet Koopman die een N SJt speldje droeg wegens diens lidmaatschap van de N S B Dayrop ontstond een politieke ruzie die echter door den waard en de andere aanwezigen erd bijgelegd Koopman verliet daarop het lokaal em lijn tocht naar Zwolle voor te letiilib Sedert dit tijdstip werd hij niet mriêr gezien Uit het doiur de politie ingestelde onderzoek naar de verblijfplaats van Koopman bleek dat hij op weg van Heine naar Zwolle door Muller en Haaije op beestachtige wijze bewnsteioos geslagen en hierop In een kuil van een meter diep onder den grond is ge stopt Naar bij de lijkschouwing is komen vast te staan is de dood door verstikking veroorzaakt De beide moordenaars konden opgespoord en gearresteerd worden Zy hebben een bekentenis afgelegd en wachtea tlians het voa nis af Boter bon 25 Van Woensdag 16 tot en met Zondag 27 Jtnni a s geeft bon boter 2S a recht op tiet lioopen van 2S0 grani boter of margarine voor personen van 4 jaar en ouder Bon 2 $ b boter geeft gedurende dit tijdvali recht op het Itoopen van 125 gram tioter of margjarine voor kinderen beneden 4 jaar Vleeschbon 27 A en B Van 16 tot én met 26 Juni 1943 geeft de met 27 A vleeseli gemerkte bon recht op het knopen van 2M gram vleeaeh lieeD inlMgrepca e twee nmtsoenen vieeschwaren terwijl l on 27 B vleeseh reeht geeft op het keepen van 50 gram vleescb been iniwgrepen of een lialf rantsoen vieeschwaren Elk der bonnen 27 A ea 9 vleeseh heeft dus de dnbl ele waarde der gewone Ironnen doch aangexien slechts één bonnnmmer is geldig verklaard i p v twee wordt op deze wijte toch t ebmikelijke rantsoen van 250 gram per twee weken l eschikbaar gesteld De onnen vleeseh 25 A 25 B 26 A en 26 B xuUen niet worden geldig verklaard en kunnen worden vernietigd MARKTBÉlilCHTJSJV MSSCHERIJ l innan 2 wakw I doet p het gebied m llodeipersen lUL Ina ü uur 3294 I aangename kkfing zonder eer hooge ver blad KAASMAKKT OUDEWATEB 13 Juni Aangevoerd 38 l artijen 1260 kg 8300 slukï Ie soort 61 50 62 JO 2e soort IIOO ƒ S9 00 Handel vlug Succesvol I v alle rangeiii i leeftijden Olt j les door geh W IhTlft en moM ind Admlralei dam W D V LecBiMai j 23 Het bet ï J inbinden van B leken jaargangeB afgeslagen In den afgeloopen nacht hebben zware Duitsche gevechtsvliegtuigen indu ieinstallaties ver achter het Sovjetfront gebombardeerd Twee vliegtuigen worden vermist Duitsche en Italiaansche vliegtuigen hebben gisteren de aanvallen op de vijandelijke acheepsconcentrtitics bij Pantelleria voortgezet Een transportschip van middelbare grootte werd tot zinken gebracht drie andere sche pen leden ernstige schade Gisteren overdag hebben formaties Britsche en Amerikaansche vliegtuigen aanvallen gedaan op het bezette gebied in hetJWesten en het Noord Duitsche kustgebied en bommen laten vallen vooral op woonwijken der steden Bremen en Kiel Kr ontstonden verliezen onder de bevolking en schade aan woonhuizen en openbare gebouwen Zesenveertig der vijandelijke vliegtufgen waarby tenminste 29 Amerikaansche vierrootorige bommenwerpers werden vernietigd WaarschUnlijk zijn nog meer vijandelijke bommenwerpers neergeschoten Voorts zijn van een formatie vijandelijke vliegtuigen die voor de Nederlandsche kust een Duitsch kqnvool trachtte aan te vallen 4 toestellen door de escortevaartuigen vernietigd Tenslotte hebben Duitsche duikbooten op den Atlantischcn Oceaan 7 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten waaronder verscheidene viermotorige bommenwerpers In den afgeloopen nacht vlogen enkele vijandelijke vliegtuigen Duitsch gebied binnen Zij wierpen op onkele plaatsen bomihen waardoor onbes langrijke schade werd aangericht Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht etad en haven van Grimsby aangevallen Door brisanten brandbommen werden talrijke branden veroorzaakt Een tweede luchtaanval was gericht op voor den oorlog belangrijke installaties in het Zui l Oosten van Engeland Twee eigen vliegtuigen gingen verloren BuUc UaHd fTALIAAWSCHK WEERMACHTSBERICHTEN Pantelleria en Lampedusa gevallen Het Italiaansche weermaohtsberichit no 1113 kiidt als volgt TengeWge van massale aanvallen nit de lucht en vanuit zee die wat betreft de sterkte en hevigheid totdasver huns gelijke niet hadden was het eiland Pantellaria geheel verstoken van water voor de burgerbevolking gisteren gedwongen het verzet te staken De vijand deed nieuwe en krachtiger aanvallen uit de lucht en Tannit zee op het kleine garnizoen van Lam Sedusa dat de eisch tot overgave van e hand wees en heldhaftig verzet biedt Het hoofdkwartier van de Italiaanadke weemtsxht maakt d d 13 Jvmi bekend Bet eiland Lampedusa heeft na een onafgebroken bombardement van vijandelijke luchten zeestrijdkrachten den engelijken strijd opgegeven In de Straat van Sicilië is e n vijandelijke scheepsformatle door Duitsehe vlitgtuigen aangevallen die een transportschip van 800 1 ton en 14 landingsbooten tot zinken brachten en drie kruisers veertien kleinere oorlogseenheden en zes koopvaarders zwaar beschadigden In den strijd tegen het convooi jhoten Duitsche jagers vier vijandévliegtuigen neer Succesvolle nachtelijke acties werdendoor onze torpedovliegtuigen uitgevoerd tegen een vijandelijk convooi inde wató n van Cyrenaica en in degolf van Philippeville drie stoomschepien o m een van groote en twee vanmiddelmatige tonnage werden getroffen vijandelijke luchtaanvallen op Regglo Cala brla Catania en Palermo veroorzaakten slachtoHers onder de burgerbevolking en sohade van beperkten omvang In de woonplaatsen De luchtafweer van Trapanl vernleMe een vijandelijk twecmotorig vliegtuig iOOPHUIS 29 Telef 33 i bkoop van antieW Ie meubilaire f IrckijkerJ mlct oude zinken v waschketelsWI P EOND W Straat Gou Ji weer als riie ng aan alle soort 30EDD0KTBB Jgestraat 86 WERK IS OOI iOLZ het doetK no 3 3ÏÏ skoolp GEVRAAG dagen in n goed loon v ietenstra atj SLOREN esbaret Tegen bur ezorgen rM W8iiineer verduisteren J U Jani i Zon op S 18 onder 22 S J Maaa ep 19 47 eader tJlS SCHOENKNBOHNKN Alhalen aanvraagformulieren voor schoenenbonnen Distributiekantoor 30 ll l en J 3 30 uur tóket lï morgen letters M N O P woning kes bur van dH BEKEWPMAKIJ IQ voering in icrljgsgevangenschap van eofficieren van landt en zeemacht né T n de B ï April 1M3 In de dagbUdpers gepnblieeerde S van den Wehrmachtbefehlshaber In den Niederlanden rteragVoerlBg ia krilgsgevangenschap van de voonnaUge Neder Jkennacbt worden bij deze voor aanmelding opgeroepen alle reaerve officleren van land en zeemacht die geboren xQb 1 neeeniber 1897 voor toover deie reeerve ottlcieren in het Mfk 1 5 piilltalren dienst waren Deie reserve olfieien moeten lich tosiehen en K uur melden het WehrmachUager te Amersfoort Zonnebloemstraat en wel 1 lü wier geslachtsnaam begint met een vaii de letters A tot en L N op 21 lunl be kendmaung Tewerkstelling In Dultschland Lichtingen 1924 en 1923 in aar geheel opgeroepen Van bevoegde zijde nafdt aihtrent de kwestie der tewerkstelling meegedeeld tH wier geslachtsnaam begint met een van de letters Van deie aanmelding zijn uitgezonderd j reserveoflleleren van gezondheid de resenreSieieren tandarts de reserve milltalre apothekers en de JLfve paardenartsen alonede netnonen die ich op 85 Mei 194 J voor den Arbeltseinsata inMlieliland tff in dé door de Duitsche weermaeht bezette gebiedt buitenMederland bevinden Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs I dlstrlbutiestamkaart en voor zoover mogelijk mUitalre idenUteiUfSjJeren Dagenen pensgangers barheid afgt w np Mantie die hun belangen behartigt opvragen en bij de aanmelding Zoen Na de melding moet de 3e cheinignng zoo spoedig mogeliPi Mnr aan den werkgever resp de instantie die de belangen behartigt rden teruggegeven De werkgever zijn verplicht degenen die zich BMten melden daavoor in de gelegenheid te steUen en hun het loon salaris gedurende den verzuimden tijd uit te beialen Bt Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding ea personen vrij vervoer Degenen die tot aanmelding erpUcht zijn rtih hiervoor vervoegen aan de loketten c q bij den stationschef van diUsD van vertrek Ueeding Voor zoover mogelijk uniform anders bnrgerkleeding tnd woi dt aangeraden wollen dekens ondergoed en extra schoeisel als toekgerei n lepel nifede te brengen De gezamenlijke bagage mag niet lediagen dan twee normale handkoffers Wit geen gevolg geeft aan de i proeplng van dén Wehrmachtsbefelhstt den Niederlanden of zich ob andere wüze aan de tcrugvoering in fangenschap tracht te onttrekken moét rekenen op de strengste Dit geidt ook voor persoi n die de betrokkenen bij dergelijke steunen BEKEPJDWIAKIWG Personeel van 6 20 en É R l moet zich melden Oa gr nd van de op 29 April in de dagbladpen gepubliceerde bekenflvan den Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden betreffende in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandcehe wordeit bif deze voor aanmelding opgeroepen Qet dienstplichtig en reservepersoneel onder den nu de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en etimetttcn voortgekomen oorlogsonderdeelen voor zoover il Mei 1949 in werkelijken dienst was Moeld personeel moet zic i melden telkens tusschen 8 ei b Het leven van het Nedevlandsche volk is niet te scheiden van het lot van Europa Het moet derhidve zijn bedrage leveren tot Europa s strQd om het bestaan Dit doel diendeii tot dusver de maatregelen In verband met de tewerkstelling van werKkrachteii in Duitschland Het de behoeften van het Nederlandsche economische leven zelf Werd hierbij in aanzienlijke mate rekening gehouden Op de royaalste wijzen werden deriialve vrijstellingen van de tewerjurtelling in Dultschland verleend Het voornemm bestaat de oudere werkkraehtea die ver waardevolle ervaring in hnn beroep beschikken en meestal reeds gehuwd zijn in het vaderland te laten dus de reeds uitgereikte bewijzen van vrijstelling te handliaven Om deze reden worden thans de jongere lichtingen om ïé beginnen de lichtingen 1924 en 1923 in haar geheel ter tewerkstelling naar Dultschland overgebracht en wel zonder rekening te houden met wellicht reeds verstrekte bewijzen van veorloopige vrijstellihg waaronder ook grepen d in Dultschland werkende voor wie een 3escheinlfnng verklaring van onmis jS eld afgegeven is moeten dit bewijs bij hun werkgever of bQ de Uitgezonderd zijn bij deze beide lichtingen slechts de mijnwerkers We onder den grond werken en leerlingen van middelbare algemeene en technische scholen of hoogescholen Itumrien houden Dertiolye zal ook hier in Nederland dea lfde ooncentratie v n icrachten wol trotoken worden Bij deze eelegenheid l ik nog met den grootsten ernst en nadruk wijaen op het feit dat de hui iiige toesbaod niet gedoogt dai men zioh op eenigerlei viDe ere omstandigheden on btSrrickingen beroept Ik zal mi n n aatTiegelen nemen die door Uen uiterst mauvvkeurig moet en woirden cqjgevolgd Doch ook bü deze nieitwe maatregelen voor den Arl eitsetfisalz van Nedentenders womdt gezien de eveneens nu nog in SMnmi ge gevaUen gegeven vrijstelling iTje i NederferndBche bedrijifsJeven in zmt ïneeet vitale deelen ontzien Moc JUfer bü de e of gene niettemin het v óornemen bestaan om onder te duiken dian zij er op gewezen dat men jMennee riiêt de DuitBqhe autori teiten dodi in de eerste plaat iet eigen voUc i enadeelt bnnters wanner deze tivans eToepen en nog op te roepen liohtiogen niet ii t te yerw chten aantal werkkrachten mochten opleveren zaïl als gevolg daarvan een oproeping van nog andene jaarliohtingen noodzakelijk wOTden Met Is iresultant dat dan ook oudere wekkraohten zich moeten meWen waafndoor niet alleen nog meer Nederlandsche gezinnen het gezinshoofd moeten missen maar tevens het bedrijfsleven hier te lande nog vele bekwame en ervaren wakarbeid s zou moeten ontberMi Na gekeurd ie zijn gaaiq de gronde arbeidskrachten naar goed ingeirioivte kaïnpen in Duitschlafld waar zij precies dezelftie rechten en plichten als de Duitsche eirbeider zullen hebben r Nedeirlanders blijven hi d ie kampen by elkaar 1 Het nieuwe element in 4 ovenstaande Bekepdmaking bestaat dus hierin dat tot nu toe by het ruepcn van lichtingen voor de Artwilseinsau in Duitschland zeer veJe vrystcUingen werden gegeven en dat in de toekomst te beginnen met de lichtingen 1924 en 1923 geen rekpning meer zal worden gehouden met weWJcht reeds verstrekte bewyzen van voorntopige vrüstelling Uitgezonderd zyr nu immers nog slechts bij de lichtingen 24 en 23 de mynwerkers die ond r den grond werken en de leerlingen van middelbare algemeene en technische scholen of hoogescholen Bovendien wordt bij de lichtingen 1922 en ouder principieel jwg vrijstelling verleend aan die werkkrachten die een sleutelpositie beKleedenof in dta landbouw tot aan het binnenhaleii van den oogst werkzaam zijn I iVat den landbouw betreft rullennatui rlyk in de esrteplaa nft denoogst de s e i o e n rbeiders en nietde vaste werkkrachten worden opgeroepen Ook deze verdere intensiveering van den Arbeitseinsatz kan slechts begrepen worden uit het feit dat Nederland een deel is van Europa en als zoodanig zijn bijdrage zal moeten leveren in den strijd van het Europeesche continent tegen het bolsjewisme Dien aangaande zü herinnerd aan een uitspraak van den Rijksconmissaris op 29 Januari j Het ia duidelijk dol in dezen strijd om Euroipa als het Duitsche volk tot den toestand van den totalen oorlog overgaa tJiahs ook Europa zélf een overeenkomstige bijdra moet leiveren om zich te handiha ven en zijn aanspiakelijkiieid op de toekomst in stand te an a Qeier 0 ui deze t personeel 12 uur De lichting 1922 en nog vier a viif lichtingen zullen telkens naar rato vvhet voor rekening van het Nederlandsche volk komende aandeel aan debehoefte die lie Enropee che oorlogseconomie aan werkkrifchtcn beeft in haargeheel worden opgeroepen Principieel woeden evenwel bij defe lichtingenslechts die werkkrachten die door haar sleutelpositie voor de NederlandscheAdustrie voedselvoorziening landbouw en mijnbouw noodzakelijk zijn vantewerkstelling in Dultschland vrijgesteld waarbij ook rekening wordt gehoudetamet de werkkrachten die in den l nd M uw tot aao bet binnenhalen van denoogst werkzaam zijn H ia bet Wehimaefafl Ccf te Amersfoort Zonnebloeuilraat L het personeel van het Ce regiment infanterie en zijn riogsonderdeelen degenen die geboren a n in de Jaren 1924 tot n met 1915 op 24 J u n i 1943 degenen die geboren zijn in de Jaren 4 14 tot en met 1904 op 2 $ iuni 1M3 In dé Frieslandlcazeme in Anen t het personeel van het Me regiment Infanterie en liJn oorlogsonderdeelen degenen die geboren iijn ia de Jaren 1924 tot en met 191S op Juni 1943 dtigenen die geboren ziJn in de Jaren 1914 tot en met 19M op Juni 1943 i Het personeel van het Se regiment infanterie en zijn oorloggonderdeelenidegenen die geboren zijn in de Jaren 19S4 tot en met 1915 op 24 Juni 1943 tegenen die geboren zijn in de Jaren 1914 tot en met 1904 t Juni IMï DUITSCHE WBERMACBTSBERICHTEN Succesvolle luchtaanvallen op geallieerde oorlogsschepen J Zware Britsch Amerikaansche vliegtuigverliezen Het opperf evel van de Duitsche slecht plaatseiyke activiteit gemeld aan weerma t maakt d d 12 Jimi bekend het KoetMnibruggehoofd en in het ge Aan het Oostelijke front leefden de bied van Belef Het luoh wapen heeft krijgsoperaties gisteren weer op Behalve activiteit van stoottroepen aan het Koöbanibruggehoofd en aan het Mioesfront ontstonden in den sector Orel gevechten in het verloop waarvan de na krachtige voorbereiding der artillerie aanvallende bolsjewisten bloedig werdenii afgeslagen By den stryd tegen bendeö in het achterwaart sehe geibied van den centralen front sector hebben strydkraohten der SS en politie agenlange hevige gevechten die door bgna andoordring T baar boschen moerasachti f terrein bijzonder bemoeilijkt werden groote gebiedsdeelen gezuiverd 118 versterkte dorpen en kampen in de bosschen werden in weerwil van het taaie verzet veroverd 116 kazemattöh werden opgeblazen Behalve talrijke dooden verloren de benden groote hoeveelheden wapens en materieel De Italiaansche bezetting van Pantelleria moost als gevolg van het giebrek aan water het vemet tegen de onophoudelijlie vvandelijke aanvalirai vanuit de lucht en vanuit zee stidcett Gisteireinmidriaig drong eeo foiinia ie Ameó ikaansdie vliegtuigen op groote hoogle tot boven het iffoord Duitsche kustgebied door en wierp bonanegtnet r op de steden Wilihelroshaven en Cuxhaveii De bevolking leed verfieien In den afgeloopen nacht vielen Britsohe bommenweiipers West Iïuitsch gebied aan vooral ée stad Düaaeldort Door bomtrcffers in woonwijken ontstonden zware verKezMi onder de bevolking en aanziemUjlte scbeide aan woönhuiizcn en openbare gebouwei Volgons het totdaisver ingestelde ondOTzoeik verloor de vijismd bU deze aanvaiUen in toitoal 54 meerendeels viermotoniee bommicnwerpors Hét oRpertjevel van de Duitsche weermaeht maakt d d 13 Juni bekend Van het Ooetelijike front wordt doeltreffende aanvallen ondernomen op voor Sden oorlog bel grijke bedejjven aan de midden Wolga en heeft het belangrijke overlaadstation Jelez gebomUardeerd Voor liet Visschersscfiiereiland ziJn twee koopVawders an gemiddelde tonnage door neergc worpen bommen zwaar beschadigd Bij de landingsoperaties van den tegenstander tegen de eilanden Pantel letia en Lampedusa hebben Duitsche en Italiaansche vliegers ondanks krachtige vijandMüke jagersbescherming voortdurend de zee en landstrijdkrachten aangevallen en een transportschip van 8000 brt en 14 landingsbooicn in den grond geboerd drie kruisers 14 kleinere oorlogsschepen ojn verscheidene torpedobootjagers en zès tnpisportschepen werden lïbo iwaar beschadigd dat verdere algehéele verliexen verwacht kunnen worden Britsche bommenwerpers hebben inden afgeloorftif nacht WestDuitschgebied aangevallen Door neergeworpen bommen leed vooral de bevolkingdex stad Bochiun verliezen Er ontstonden aaraieirlijkc verwoestingenaan woonhuizen en openbare gebouwen o m aan twee ziekenhuizen Totdusver werden berichten ontvangenover het neerschifeten van 29 vijandelijke bommenwerpers Een sterke formatie Duitsche gevechtsvliegtuigeux heeft in den afgeloopen nacht stad en oorlogshaven van Plymouth geSbonnbardeeicd In de doelgebieden ontstonden uitgestrekte branden Tegelijkertijd werden in ZuidOost Engeland voor den oorlog belongrijike installaties gébonvbardeerd Het oppettievel yan de Duitscl iveermacht deelt dd 14 Juni medei Aan het Oostelijke front werden plaatselijke aanvallen der Iwlsjewisten U iwt gebied van Bjelgorod en Bel BU de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs de Mestamhaart en voor zoover mogelijk militaire identiteitspapieren fegenen waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende grens yooT v ie een Bescheinigung verklaring van onmisbaarheid afgeIh moeten dit bewü bU hun werkgever of bU de instantie die hnn Wni behartigt opvraKen en bU de aanmelding toonen Na de melding moet I Klieinigung zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp de I die de belangen behartigt worden teruggegeven De werkgevers zijn M degenen dié zich moeteft melden daarvoor in de geletrenheid te en bun het loon salaris gedurende den verzuimden tijd nit ie betalen JDe Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan all voor de aanmelding ien personen vrij vervoer derde klas Degenen die tdt aanmelding t Uu moeten zi h hiervoor vervoegen aan de loketten e q by den Jief van het station van vertrek leeding Voor zooveel mogelijk uniform anders bnrgerkleeding l wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren wollen dekens Ni en extra schoeisel alsmede kool gerei en lepel mede te brengen uienlUke bagage mag niet meer bedragen dan tw normale Jiand ta sannielding zijn vrijgesteld personen die zich op 25 Hel 1943 voor E meitseinsat in Duitschland of in de door de Duitsche Weermaeht be eden buiten Nederland bevinden t itcvolK Kectt aan de oproeping van den Werbmachtbefelhajhaber in g l Wertaaden of zich op andere wijze aan de tcrugvoering In de krijgsjrjl xihap tracht te onttrekken moet rekenen op de strengste maatregelen rat eok voor personen die de betrokkenen bij dergelijke pogingen Iz g a n S Jl5 chroom k Il2 50 1 P S f m 42 43 Surinarn ggS 1 livcrse stellen j l 5 tot i 1 oteri cassette 5 i ram f lidcr met 1JSÏ VAN SANT am£straat 3i i ÏUIL B VJ te schiet j S l l rl mnss ich mlcli henunschlagen Z lk gespuis moet Ik Iwvechten ISSS S iJ x o h i I K l Zorndorf 25 Augustus 17 Ook thansIC gesproken kunnen worden Moet ik aprak de keurvorst En wUlis H zeggen tot elkander moeten vi Nu gaal het niet alleen om DultschKc eii V Europa het eeuwenoude bolwerk der beschaving te Eil ff Een 4 Ecn het bolsjewistische gevaar tegen de woeste horden uit Biiï t j den te meer voor lederen rechtgcaarden jongen Nederlander om de woor B in de daad om zetten door zich te melden btl de Watten S S of bl het Weglocnl Q L H