Goudsche Courant, dinsdag 15 juni 1943

Nedertandsche Voethal Bond Af eling Gouda Secretariaat Karnemelksloot 209 Go a Telefoon 2764 OFFICIEELE MEDÉDIBELINGEN 1 i W sil b OOM k Gnwp 1 ray M a BiMtncht Joh n 0 GWJ h ONA la Plnluterdïg bnwp 2 GoSVb Bojt e F Sehou ra II DNA fr UONK f BuW 0 4 AMmIIik B Groep 1 I CkkerVitrk Oud wat r i C Btoppeienburg 7 H rtrecht b UNIO a H NorflH ft Orocp 2 DONK lan Boya b T AUiMoillr gef Va OWMia b QBV b M Hor nla S O T AtdcMl g C Orocp 1 DONK OBrmiiU e W Bruynika 1 DNA 4 tiVOaX J van Dam l Groep 2 GSV e OMtpU d N G ur ger 2 Jodan Bo f ONA e H vai Vara 2 1 CITSLAO VAN ZONDAG 14 JUNI 2a FINKSTCBDAG Ie klaiae A JLekkerkerk in Gouda IV C Stoppelenburg 2 tCHEIDSBECaTEBSDEalTEEBINGEN OVER DE MAAND HEI 1S43 Gouda 0 50 Gouderak ƒ 0 87 Groeneweg i 4 2 Groot Ammer IIK GJS V tl odan Boïi 0 7S Moercapelle 2 30 Moor drecht 1 95 Nieuwcrkerk 2 Olympia 0 75 DNA 2 42 Zwerver 3 87 Bomnataande debiteeringen ztln niet In de Wat pet 31 Me 1943 verwerkt QÉB Hö qiieoód R TEN HOEVE ROnERDAAA fc Tal 38427 DEN HAAG iHÜF g 333298 DmrrüEKiNGEN vooB KOSTEN aniAr OOMMUin OVZB HET Ie KWABTAAI IMI De gemiddelde koate i p r uitgesproken itral bedroegen I + I OM adm koaten totaal H W AantalVereeniging atraUen Debiteering Groot Ammera I 4 M Moordrecht 1 4 68 dlovensuande diblleetlngen 4n niet in de iialdiUJJt per 31 Mei 194 $ verwerkt lALDOJJgT VEREENIGINGEN FEB 31 MEI 1N3 Debet Credit U S6 4 M U ll 64 72 9 B2 Ammerstolsche S V Bergambacht Bodegraven Dilettant DONTC DRD ƒ E TO 05 Gouda 73 Gouderak 12 02 Grornewe t 9 1 Groot Ammen S 49 GS V 15 52 Haastrecht 7 56b Jo an Boyfl 0 79 KBO 7 14 Lekkerkerk 1W 09b MoercapPlle 38 1 0D Moordrecht 6fiJ NlpL werkerk i 9 33 Olvnipi 6217 ONA 36 62 OudewaUr uH fC Over chotje PTT M RVC Schoonhoven 7 049 Stolwijk 1 S2 UNIO 1M5 VEP O Waddinxveen 8 43 Woerden r 83 45 Zwervers 8 36 BOmN No I Berf ambacht wegens niet opkonrienl in den junioren wedstrijd Unlo a Bergan bacht a op 29 Mei 2 50 No fi V E P wegens niet Miktenen Inden wedstrijd Olympia ft V E P 3 op 6 Jwnl jfc5 No 6 Ammerstolsche S V wegens niet ln zenden bericht van nlet opkomen wedstrijd WaddinxVeen I Amm S V op 6 Juni 1 No 7 Oudewater wegens niet Inzendenbericht van niet opkomen wedstrijd Bodegraven I Oudewatr I op 6 Juni ƒ 1 Alle opgelegde boeten of andere debiteermgen moeten worden voldaan binnen 14 dagen na dagteekenlng van het Off Orgaanop straffe van 1 boete voor ledere Ingegane week van verzuim NIBDW RCHCIDnnCHTKRS Ren die lust Kevoelra om d competitie 1M31EM4 ata chtfidHrechter up te treden wordt tn le fd vexju cht hiervan ten spoedig te opgBV te doen aan het ecretanaat l UDcna het Iwstiiur O VAN TILBURG SecreUu is rompeUtielelder OFFICIKELE MEDEDEELTNGEN INLEVIBINO SINAABAPPELBONNKN In verband met de beac ükbaarsteUinC vansinaasappelen op de bonnen Reserve 4 35 met rooden opdruk zuilen detaillisten vanhinaasappelen in stadgebied worden voortiendoor tusBchenkomst van de plaatse Uke verdeelmgskantoren van het Bedrtjfbcliap voorGroenten eïi Fruit Zij dienen de bonnen welke Z 1J bö den verkoop der binaasappelenvan hun klanten hebben ontvangen vóór 17 Juli as bU de plaatselijke vendeellngskantoren In te leveren 3040 HET OPBOSSBN VAN KOOLa AAO De mogelijkheid bestaat voor dit doel paplertouw aan te vragen Formulieren zijn verkrijgbaar bij den Piaatselijken BureauIjouder en moeten zoo spoedig mogel k weer bij hem worden Ingeleverd om op tijd in het bezit van een toew zing te komen HET IN HUISSLACHTINO SLACHTEN VAN EEN SCHAAP 1NPLAAT8 VAN EEN VARKEN Voor de houders van een varkenstee wijzing Is de mogelijkheid open gesteld een schaapslam voor huisslachtlng aan te houden Inplaats van een varken Zij dienen voor 22 Aug a s in het b Jt te zijn van het desbetreffende schaap dat zij zoonoodig kunnen k popen van een Bchapenhouder terwijl de Vergunning voor dezen datum aangevraagd dient te zijn Georganiseerden die voor een huisslacliUngsvergunnlng voor een varken In aanmerking komen en niet over voldoende voeder beschikken of door de abnormale blggonprljzen geen big kunnen koopen kunnen van deze regeling gebruik maken Die categorie die verplicht is een varkents op mestcontract te leveren en Inplaets van een varken een schaap in huisslachting wil slachten kan hiervoor vergunning krijgen nadat de verAjUcht gestelde mest contracten zijn afgesloten Tot het verkrljgf n van de hulsslrfchtlngavergunnin wende lAe nxicb tot zijn Plaatselijken Bureauhouder VERBOD KOOPEN VBRKOOPEN EN AFLEVEREN VAN MEUBELEN Het verkoopen en aflevereft van meubelen door labrlkanten la sinds 12 Febr j l verboden Blijkens een publtcstle In de Staatscourant van H Juni 1943 Is dit verbod thans uitgebreid tot het koopen verkoopen en afleveren van ongebruikte al dan niet gestoffeerde houten meubelen in het algemeen zoodat het ook aan grossiers en detaillmten alsmede aan ambachtslieden verboden is ongebruikte al dan niet bekleede houten meubelen zonder vergunning te verkoopen en of af te leveren Ook aan gebruikers ia het zonder vergiuinUig koqpen lezer meubelen verboden V n het verbod itjn ca ultfelonderd bureau meubelen waaronder uit J sluitend te wrataan bureaux schtgfmachine Ufeia kartbotlicekkaiten en ladan en retiü Eveneens buiten de verbodsbepaling vallen die meubeten die krachtens en Vertagerungsauftrag vervaardigd atjn voor loover de Verlager ungsauftrai is goedgekeurd door de WirtscHaftaffruppe Holzverarbettende Industrie te Beriyn en door de Ztntralauftragsnclle m Den Haag De geldigheid van door den tltrecteur van het Rijksbureau voor hout ingevolge zijn bekendmaking van 12 Februari 1943 reeds afgegeven vergunnmgen vervalt éón maand na dato van de huidige publicatie Aanvragen om een vergunning tot verkoopen en of afleveren van reeds gereed zijnde al dan niet bekleede houten meube len aan grossiers stoffeerdcnjcn en detailhandeUren welke vergunningen tevens als veikoopverKunning voor dezen gelden moeten worden ingediend a door leden van de Vakgroep Meubelindustrie en Meubelstofteerderi alsmede door de leden van de Vakgroep Woninginrichtersambacht via hun Vak roep door middel van doot deze vakgi nepen ter beschikking te stellen aanvraagformulieren h door ondernemers die niet bij een der belde genoemde vakgioepen aangesloten ztjn rechtfatieckb bij het Ruksbuieau vtwr hout op bij dit buieau verkrijgbaar gestelde formulieien Aanvragen om een vergunning tot verkoop en aflevering aan verbruikers en aanvragen om koopvergunoingen door verbruikers kun ncn tot nadere mededeeling niet in behandelmg worden genomen Een ieder die al dan niet bekleede houten meubelen vervaardigt bekleedt of op andeie wijze bewerkt alsmede een ieder die al dan met bekleede houten meubelen verhandelt ia verplicht van zijn op den datum dezer be fcendmaking aanwezigen voorraad gereedo onRebruikte al dan niet bekleede houten meubelen op daarvoor bestemde formulieren opgave te verstrekkert Deze opgave moet uiterlijk 19 Juni 1B43 in het berlt zijn van het Rijksbureau voor hout Driekoningenstraat 4 Amsterdam De formulieren moeien door de leden van de Vakgroep Meubelindustrie en Sttjffeerderij en van de Vakgroep Woninglnrich érsambacht bij hun vakgroep worden aangevraagd Ondernemingen welke niet bij evn de er vakgroepen zijn aangesloten wragen de formulieren aan bij het Rijksbureau voor hout Meubelen die op den dag van afkondiging dezer publicdtie reeds zijn afgezonden worden geacht te behooren tot den voorraad van den ontvanger en moeten door deze bij zijn voorraad worden opgegeven Een ieder die al dan niet bekleede houtenbieubelen vervaardigd bekltadt of op anderewijze bewerkt is verplicht maandelijks opde daarvoor bestemde formulieren opgave Iedoen van de aantallen in de afgeloopenkalendermaand vervaardigde al dan nietbekleede houten meubelen Deze opgafNemoet in het bezit ztJn van het Rijksbureauvoor hout ulterH k op den zevenden van demaapd volgende op die waarop de opgavebetrekking heeft De eerste opgave moetuiterlijk 7 Juli 1943 In het bezit zün vanhet Rijksbureau voor hout en moet in afwijking van het vorengestelde betrekkinghebben op de tijdruimJe liggende luswhenden datum der huidige publicatie en deneersten Juli 1943 Ook deze formulierenmoeten bij het voornoemd Rijksbureau worden aangevraagd 2041 ArLEVF R0fG AN MELE Bet BadrUfschap oor Zulvct afd Zuid n rïland deelt mede dicti de op aan bedrnf fe wonnen melk wtH I afgeleverd aan de volgenda met name genoemde be rijvefn zijn dezf verplicht indien de veehouder dit wetucht 15 van de geleverde hoeveelheid oH nelk in den vorm van onder en irf karnemelk te xUner bcchikklhg te stellen N V Aardam Ter Aar NV Oud Holland Bode ra en NV l fleuw Holland Woerden Coöp Th Producent Gouda W V Vi r Zuiyelbereiders Oudewater N V Amliko Schoonhovfn N V De Oraafirtroom Bleskensgraaf Olt geldt voor de periode van 13 Juni t m 4 Sept 1S43 De overiffe tijd mag geen terugleveiing plants Vinden Veehouders die de rr Ik afleveren aan ondemtaande bedrijven hebben recht op de dj ronder vermeide percentag N V Amitko Gorinchcm N V AurOra Meerkerk v d Berg Leerdam NV De Gieten Peur ium Coöp De Linge Arkel Roest Gorinchem Coup Samenwerking Giessen Nieuwkerk NV De Vijthcerenlanden Schoonrewoerd De Volharding Middelhamis P Nagtcgaal Steliendam De percentage 13 Juni t m 10 Juli 20 11 Juli Vm 7 Aug 20 8 Aug t m 4 Sept 20 5 Sept t i 2 Oct 15 t 3 Oct t m 30 Oct 15 S 31 Oct t m 27 Nov 15 28 Nt v t m 15 Dec 15 Den veehouders die melk afleveren aanhier niet vermelde bedi uven wordt desgewenscht poeder beschikbaar gesteld Degenoemde pcicenfages worden per veehouderen per week aangehouden Het Is hel zuivelbedrtjf dus niet toegestaan hetgeen aan deneenen veehouder minder geleverd wordt aaneen anderen vet houder extra beschikbaar testellen Dit geldt ook oor het Inhalen vanhet m de voorafgaande week t wemlg geleverde Event ueele teruglevering van welmag niet op bovenvermelde hoeveelhedenonderen of karnemelk in muidtnng wordengebracht 6003 INLEVERING KAASBONNEN Detailllaten kuhnen aUa nog in hun bezitzijnde bonnen Algemeen 527 Algemeen 528 Algemeen 529 Algemeen 64l r Algemeen MT en Algemeen M3 van 15 tot en met 18 Juni a s bij de PlaatselijkeDistrihutiediensten inleveren ter verkrijgingvan toewljz ngen voor kaas ti818 BEREIDINGSPROOUCTEN m SOEPEN EN bAlfSEN Hjindelaren in producten ter bereiding van soepen en sausen die deze pioducten hebben afgeleverd tegen in ontvangst neming van de industrietoewijzingen welke het Hoofdbedrijf schap voor Akkerbouwproducten heeft uitgegeven dienen deze toewijzingen toe te zenden aan voornoemd Hoofd bedrijfschap Wassenaarscheweg 80 i Gravenhagc Ml Bericht No 196 INLICHTÏNGENPLICHT VOOR FABRIKAVTEN VAN XNDUST IEeLE PRODUCTEN In dfi Staatscouiam van 11 Juni 1943 is afgekondigd het Uitvoeringsvoorschrift van het Prljsvormingsbesluit inlichtingen fabrikanten van Industrieele producten No 1 waarIn de fabrikanten van a zeepvn vangende wasdi relnlsiugs en achuurmtddelen 1 overige schuurmlddelen c poet nl delen d zoetstoffen en verloetingamdddelen e rtlkelen vervaardigd uit ledervervaneenda stoffen ü f vttamioepreparaten verplicht worden tut hu UchUngen Deze lBMehlini n m i kgegeven ten aanzien van di kJJI op het tudrtip van hel tiS t dit voorechnft door cte Urik ïi handel gebracht wordi i biinu T n i dit tljdullp en tih Lnüon v i welke na genoemd tijdutip voor opnifiiw ib den handel word T voordat dit plaats vindt Bedoelde Inlichtingen motten wordei De Snlichtiijgeii moeten worHer op n uüeren welke voor d Li lbend S kosteloos verkrucbaar ita i ldienat van den gemachtinde voor de iJSvoor loov er het betrelt de üOMalï onder B b c en d gt noemci iijQ 1 hü rvoor Huiden en Leder voor de otide noemde artikelen ei bij hel Rb vm neesen verbandTntddelcn voor d oS kgen mide preparaten mM JReMIUIKTE MEUBFLEN VOfll DVITSCHS WEERMACBr In aansluiting op de publicatie tb é directeur van het Bljksbjreau voot liaalde Staatscourant van 11 Juni 1 ibUdnJI12 Juni ev wordt nog medegedeeld het verbod van koopen verkoopen a afleveren van ongebruikte al dan nigij kleede houten meubelen ook beinkt heeft op koopen door yesp verkoopen fc afleveren aan de Dujtsche weenn derzelver onderdeden Ook hiervoor I vergunning van voornoemden dirKtolnoodlg Tgm Hoofdredacteur 3 0 Wey ra Chefredacteur voor Gouda en Our Tleter Goud Verantwoorden ïiTadvertenties L AkkeradUk Rottndugeefster N V Kotterdamsch NIeuMÏiRotterdam p W Terttl nUBf 1 KERKEWEEK VOOR IEDEREEN Bijzondere kerkdiensten in de Si Janskerk aoBTcmg 7 30 uur Maandag 2 i Juni spreekt Ds F J PÖP van Delft Onderwerp Wie z ri ons reddent Woenidag 23 Juni spreekt Ds M J C VISSER van Rotterdam Onderwerp V e is de Koning Avr WereldT Donderdag 24 Juni spreekt Prof Dr S F H J BERKELBACH ▼ d SPRENKEL van Utrecht Onderwferp Wien Zullen w volgen Eed kwartier voor den aanvang van den diebsit samenzang Toegang en ziti plaatsen vni TE KOOP prachtig fototoestel 9 X m tasch en platen pr W J lïUYSEN TurfmarW Boeken eacyclopaedleSii standaardwerken ook losse deelen te koop gevraagd Brieven m omschr en prijs Jan Bloemsma Bachkade 13 Groningen Te koop of te huur gevraagd flinke Woning op goeden stand Brieven oo O 3822 bur van dit bUd WONINaRUIL Aangeboden mooi gelegen huurwoning nieuwbouw 5 k en badkamer tt Gouda voor woning in pr Utrecht of Geld Br no Q 3576 bur v d blad Te huur gevraagd te Gouda of omgeving 2 ongcm Kamara met gebruik van keuken of samenwoning of geheel huis in ruil voor benedenhuis te Rotterdam Rr van ttoorn le IJzerstraat 13a Rotterdam Damesmantef ie koop ƒ 40 Pinksteren Molenwerf 18 Die steeds per Kleintie adverteert Krijgt alles wat zijn hart begeert I ADVERTEERT IN DIT BLAD N Met blijdschap geven wij kennis van de voorspoedige geboorte van onze Dochter MIEKE TH ALLEBRANDI B ALLEBRANDI Oostinga Gouda 13 Juni 1943 Eersten Pinksterdag is van ons heengegaan in vollen vrede onze lieve zorgzame Vader Be huwd Groot en Overgrootvader WILLEM VERBOQM Weduwnaar van MiUirtle Joitanna NIeuwveld In den oudsrdom van 80 jaar Namens de familie J C SLIEDRECHT Verboom c sli re ht Gouda 13 Juni 1943 Cronjéstraat 19 Geen bloemen De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag 18 Juni a s te 2 uur vanaf bet sterfhuis te 2 45 uur op de Algemeene Begraafplaats te Gouda BEKENDMAKINO De BURGEMEESTER van MOORDRECHT brengt ter openbare kennis dat van IS Juni 1943 at gedurende vier wekóri ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd het ontwerp van een uitbreidingsplan in hoofdzaak voor het landelijke gebied dezer gemeente in uitvoerige kaarten uitgewerkt en met bijbehoorende toelichting Gedurende bovenvermelden termijn kunnen l elanghebbenden bii mij waarnemende de taak van den Gemeenteraad t ezwarcn indienen Moordrecht 12 Juni 1943 De Burgemeester voornoemd BRANDT Het faillissement van JAN VELDMAN wonende te WOERDEN is door het verbindend worden der eenigste uitdeelingslijst geëindigd Gouda 12 Juni 1943 De Curator Mr J I VAN DOORNINCK Het faillissement van wijlen C BLONK Sr gewoond hebbende te Berguntiaeht la door het verbindend worden der tweede tevens lot uitdeelingslijst geëindigd Gouda 12 Juni 1943 De Curator Mr J I VAN DOORNINCK TIN OVEIINAMC aEVRAAOO Zeilboot B M of Regenboog in goeden staat Brieven mei omschrijving en priisopgave A Matlbijiie Handelsagent Barcndrecht Particulier vrtMgt te koop eengoed I HUISORGEL Opgaaf van prijs merk aantal r g en houtsoort Cont bet a V d Briak Maandereind il Ede Huis te iuiur Za warsn al zoo vaak telaurgastald het jonga paar Hat Is zoo moeilijk om san huls ta krijgan Maai nu had hIJ dan lali Zakar hat hulsja was wal aardig an da huurprijs zou ook gaan bazwaar zijn Maat hat ward allaan gastotfaard vathuurd En voor dia paar varschotan gordijnen an dat kala vloarkleeet moast nog maar dan da huurprijs wordan bataald Hat Jonge paar zag ar van af an zuchtta Prijsopdrijving mmi We ontvingen weer t9 fHkUi KRONEN EZELUiaE HUISKAMERLAMI EN LEUKE SCHEMERLAMPEN Van goede kwaiHeil In moderne uitvoering WILLY BRENKMAN Nieuwe Haven 25 Tuingrint en Tuintagels Verder aiie Bouwmaterialen Bouwmalerialenhahdel V h A K de Jong Raam 286 Qouda Tal 26Se Huishoudster PaG goede ref b z a wegens sterfgeval by Heer alleen of Dame Müej J Burg Joost van Geelslr 26b Rotterdam gevr Lee 25 40 j Oen Zaterdags dagsen Zondagavond buffetwerkzaamheden te verrichten Dagelijks werkster aanwezig Br nr O 3821 bureau v d blad ADVERT E EKDEBS wordt dringend verzocht hun advertenties voor een l epaald nummer enkele dagen te voren in te zenden opd t daaraan zooveel mogelijk gevolg kan vrorden gegeven In verband met de beperkte plaatsruimte kan opname op den gewenscbten ag van plaatsing niet worden gegarandeerd Flinke Dienstbode GEVRAAGD voor dag of dag en nacht Br DO O 3823 bur v d blad WC€i waarom de afd Gouda van de Alg CoSp Begrafenis Vereen Rotterdam U A Zoutmanstr 60 telef 37 HET ADRES 4s voor het verzorgen van begrafenissen en cremati es OMDAT zij uitsluitend la klaa uitvoeringen verzorgt voor rijk en arm tegen standaard tarief zand r wlnatb j g DUiTSCH af EH6ELSCH S Z m Mlan iif ckriltol ui ikoda MWOgNUAHOSOmO MA NW Tarf Conmr Seal Iw Jm 1 po Val o BON l PI M IA IIMI MEt TAtIM IHSmiWf rSAM BON a a a mi i Kantoor en Magazi npersoneel GEVRAAGD Fa RENEMAN en VAN DER HEIJDEN Boalekade 17 Gouda Voor direct GEVRAAGD Ervaren Poireiibakkers Flateelteekenaars event bakwama la kanaar al aehlld ra die hiervoor opgeleid wcnschen te worden Br onder nr 31538 Qrqseels Nw Binnenweg 166 Rotterdam Itandelskaatoor vraagt voor spoedige Indiensttreding een Jongste en Aank Bediende M of Vr Brieven nr G 3838 bur v d hl Mevrouw Hubregtse StolwiJkersluis vraagt een NET DA MEISJE zelfstandig kunnende werken en koken Biedt zich aan per 13 lull a s net keukenmeis e waar 2e meisje aanwezig is Br no O 3879 bur v d blad Met ingang van 1 JULI wordt r door ons ooit in WADDINXVBBN bewaakt Bewaking ook tusschen II en 4 uur Opgaven kunnen worden ingezonden aan het biikantoor Gouda Krugerlaan la tel 3082 Bij geen gehoor tel 38918 Rotterdam dag en nacht te bereiken Dag en De Ster II Naciitveiligheldsdienst Krugerlaan la Gouda Blllllk oondillaa Steeds iets bijzonders Dir JOH V d OLAS Lucifersautomaten gevuld ƒ 0 90 Zakmessen 0 25 Schrijfpapier 0 36 Sponsen ƒ 0 78 Poetskussens 0J5 Scheerspiegels leO Tevens ontvingen wij NAQELSCHUIERS prima haar SCHOENBORSTELS UITWRIJFSCHUIERS WASCHMIDDEL zander bon j r Hink pak f O 20 TUllEBIINDI DEGOÜDSCHEBIZH Kleiweg 78 Tel 3418 Gouda VOOR ELCK WAT WILS BAKKERIJ WEVER KLEIWEG M NIEUWE MAKKT 25 Het bekende adres voor leWiere Stroopwafelen i KLUWEO loa Tal 2tS0 aOUDA THALIA HEDEN en MORGENAVOND Qnhsrrsspsllk ds laatst lartsoalRgaR van WILLY FORST s grooUte triomph die U gezien en genoten m et hebben WIENEIt BLUT I EenWienfllniderTo is meto m Wllly FiHttsGh Thae LIngan Hans Moaap Maria Holal HUWBLIJK BUREAU HILVEHSaM HELMEII8LAAN 13 TEL 7001 KILVEaSUM Oaa kaaiooi kaïa aaat laal f ad aa baackaarda Hanas aoiulat portia oT liil ili rfia ll l i m oraa bamld Ufig nlat ScM aaa rol nnraawaa D OftmtÊnm ixSSP m nmU hbchtaigaii kaU O koriakwa S aahlwl kart 1 MEPT In blanco ooaM ami a i bMÏMa ZBIBtaSID ma lagan onlai MriMa gi l lil m i M ai Ü a g III J I l I ll V i n Toegang allft leeftijden BESPREEKT UW PLAATSpN Vanaf HEDEN worden goederen om te STOOMEN of te VERVEN weti cTangenomen Verfgoederen TIJDELIJK alleen voor donkerblauw of zwart ƒ DE PEUICAAN S100MERIJ en VERVERIj GOUDA vanaf 1907 Tel 30Ó6 en 3076 Kantoor Ameriko l bij de Kornemelkilool De KI E ï N T J E S rubriek ordt opgenomen Dtnaaaca Douderdafi en Zaterdaj woorta Betrekking advertenties 1 12 woorden 0 22 eUie 4 oordra 1 0 1 9 Andere advertentiea 1 12 woorden I O 26 elke 4 meer 0 10 all bi voorultbeUllng Advertentie ortler aan net bureau 10 cent verhoogmg BewUsnummcr S cent mi Opname op een bepaalden dag kan niet oröon gegar n Brieven kaBecB worden afgehaald eiken werkdag Zaterdags aUee van IZ M uur 9 8 Dame Laat bij ons Uw IkM vervormen en apprêle i Hoeden worden alleen genomen Maandags Dl dags Donderdags EngeHlW Goeianver telledi k 43 Gevraagd op Accountantskantoor vrouwelijke JONGSTE BEDIENDE Br enz no 8513 bur v d bl Voor terstond gevraagd m moederloos klein gezin Jongedame zoekt GESTOFFEERDE K met of zonder i ension w met kookgelegenheid Br 8583 bureau an dit b ti EEN HmSHOVDSTEB hulp in de hulshouding liefti d 30 33 jaar Br no 8514 bureau van dit blad FHANSCH Conversatie opl examens H VONAU TE KOOP een kinderwagen ƒ 20 Biné Lange Tiendeweg 26 Fluw Singel 33 Telef 3793 AANGEBODEN 2 dameshoedcn ƒ 3 p 1 Qieuwe heerenhoed il TE KOOP wit emaille fornuis 60 X 90 pr ƒ 60 WESTERGAARD Gr V Bloisstraat SI a Roggeveen Rcigerstnljj Werkster gevr voor Donderdag of Vrijdag of 2 halve dagen Steynkade 31 TE KOOP eeij z g a n fototoestel met lederen tasch prijs ƒ 25 Bevr Roeten Wachtelstr 26 Moeder van groot geria ter overn een wrüiger Slootjes Gr v Bloig gJ Wie kan mij helpen aan paar goede Jongenssek m 35 De Jong CrabeW TE KOOP dtibbelwandig plashuüj ƒ 1500 z grond Boc sGr venbroekscheweg r EEN NET DAGMEISJE gevraagd Aanm s avonds na 7 uur J v Henegouwenstraat 9 Wie milt een pr beste werks ftioenen m 41 v lage Zond schoenen m 40 G v Schalk Zwaansgat 13 TE HUDR 2 ongem I met balcon gebruik keuken voor dame oi j geen echtpaar BnM 8589 bureau van j it morgenuren P HUISWERK OF Al voor de Te koop eiken ledikant met sp matr6s en bed ƒ 150 MOERMAN Fluw Singel 47 door net persoon 8590 bur van ditblsa B ia HUISHOÜDSI TE KOOP beige damesschoentjes m 39 ƒ 15 MOERMAN Fluw Singel 47 24 Jaar in moederloM 2 liefst Ned Hcrv Br l bur u van dit Wi I j M TE KOOP H Hartbeeld met eiken nis 55 A VERHART Ie Kade 55 TE KOOP Studiepiaao ƒ 235 V HERTÜM Krugerlaan 09 WIE KUILT een pl a per lang 6 7 m J in staat van nieuw W vloerkleed 3 5 X 3 X 4m Adres IW Westhaven3 WanlAg o 0g l TE KOOP 2 pers kano ƒ 50 SCHAAP Groenendaal 63 stoSk en kookielJSl Br no 8593 burw Gevraagd een nette DAODIBN8TBODE Aanm jrabethpark no 25 Gevraagd ta gtf i EEN NETTE WB voor Dondordagmw Markt 30 Gou TE KOOP nieuwe kano 0 60 X 500 m Rondspant zeer snel Zoowel V 1 als 2 pers te gebr pr ƒ 250 Te bevr D Stuurman Burg Martenssingel 81 Gouda Te koop eevrajgd koffer A VEB r Cht dejvetst r Halve dagen gezin go fl Va Swieïenstr 1 1 Via het KI Magend FBatc ht Ten et g VA dej sna Kfersii XdeM Zw ht tiitgoh foonwi 4 bevo Wie t twfi Ifevel enwe tegen nana ordeii 5 12