Goudsche Courant, dinsdag 15 juni 1943

L Bureau Markt 3t Teletooo rrM Po u keolaa MW GOtDSCHE COU B AN T NIEUWSBL AD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PrU S OBiito per n ummer 82 t Jaargatig No 21366 Chetredaclmir r TIETKR Oouda aror I STtTji W fr ü BU onze VrUwiMgera staat aangetreden S S P K Ahrena bU 41 Fkcnd worden icmukt J IS zeid spreker door de komst van 5 dien Geest voorloopig vervuld De ge i boorte en komst van Christus op aaaxle waren eds a diiinsel van Gods heer lu kl eid maar die Geest ii het welke te oOgen en hartertider discipelen ge end heeft oor deze groote heerlijkheid Godi Hl Jezus Christus Zal du Pinicsteren werkelyik fee t voor ons zyn dan moet de belioefte aan de noodzaak van de werking van dien Geest m onze hairten leven zoodat wg kunnen bidden Veni Creator Spirttais Luchtactiviteit Ifct opperbevel van de Duitache we r t deelt d d 16 dezer m dl Ten Noorden van den Koflben en m tjebied van Belet mislukten plaat Woke aanvallen van den vgand ta4e wateren van PanteUeria pliiats sielle gevechtsvliegtuigen bom fWfers op zeven transportschepen van vdefcare grootte i Me Duitsche geveojitsvüegtuigen WMrdeerden uj den afgeloopen tIj haveninstallaties van Bone Twens gewapende verkenning bo wn Atlantisohen Oceaan hetoben 5 J e gevechtsvliegtuigen voor de eesche kust on Itoopvaardy ernstig beschadigd en tti4ens f 1ev hten vier vyandelQke vlieg Spn neergeschoten ftbohe bommenwerpers vlogen in J tgeloopen nacht iMMir W ib J gtbied l wukei tQ B bedrevanbeM der ItaMaaiHalM mattnatadwlcl zUn de Fi natht schepenwelke in de haven van Toulonbdoor elfen toedoen tot zinken waren gebracht weernaar de oppervlakte gehaald OrbU IaUce Holland viM a Dl II IIT van f hout ig Il Wadntn 1 rtan nl bï o k betnktiju ir rk wp n m il f wfirmxtlit É nirrvooi It im n dlntS r RotUMn rn Omitnilu delllic TOW H ilKotterilim DS Nl uinliii ren om weer ïn voor riRVERtJ naf 1907 klnt r ka 1 rubriek KtrdJgM Turtift J woorden like 4 woordM fonder nummtf B cent txa i egarBndtww 5 5 30 uuf ÏÖbP fplashuls Vond BoriM tsehewegJJ onsem kW dame of T Brieven bur vfrme Vct traf lenstra BEKEWDIiAKtilQEW Ttrogvoering in krijgsgevangenschap van erve officieren van land en zeemactit n Rond van de op 19 April 1943 in de dafbladperx cepubliceerde dnikiBK van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden t Je teruKvarriDK in krijjigevanfen ehap van de voormalige Neder J2 weermacht worden bij deae voor aanmelding opgeroepen alle reserve officieren van land en leemacht die geboren lijn 1 U December 1S97 voor xoover dexe reaerve pfficieren ia het StMvak 19 IS Mei 1940 in werkelljken militairen dienst waren Dese reserveofflsieren moeien xieh tosschen S en 12 uur melden to het Wehrmachtlager te Amersfoort Zoanebloemstfaat en wel a zti wier geslachtsnaam begint met een van de letters A tot en aut N op 21 J u i b xii wier geslachtsnaam begint met een van de letters O tot p 22 JaaL Vsa dese aanmeldmg x jn aitgexoadenl J reserv of fielcren vaa geioadheid de reserveleren t a nd a rts de reserve mllitaire apotliekers en de rve psardenartsen alsiaede personen Ue sieh op 2S M M94S vmt den Arbeltseinsats in Daltsèliland of in de door de Daltsche weermacht bezette gebieden bplten Nedernnd bevinden Per neel van B 20 en 8 R l Op grond vhn de op 29 April ia de dagbladpers gepnblloeerde bekend ua 7 van den WehrmaohtsbefehUhaber m den Niederlanden betreffende igtoerlng In l gsgevangeiuchap van de voormatige Nederlandswhe leht worden 1 deu voor aanmelding opgeroepen Het dienkpUehtig en reservepersoneel onder den rang van officier vu de volgenda rcgiinenten en alle in da jaren 1939 en 1940 uit deze gimenten voortgekomen eorlugsonderdeelen voor zoover dit personeel la Mei 1940 in erkelUken dienst was Bedoeld personeel moet zich melden telkens tossehea I en 12 iw in het Wehrmachtlager to Amersfoort Zonnebloemstraat v het 6 reglmeat infanterie en i Ja L het personeel oren sija in de Jaren 1924 tot en met1915 op k cn xlja la de jaien 1914 tot en met 1904 op oorlogsonderdeeli degenen die gei 24 Juni 1943 degenen die gel t 25 J a a i 1943 In de Frieslandkazeine in Assen Infanterie ea zijn t het personeel van het 20 reg 1 maatoorlogsonderdeelen degenen die geboren uja la 4e Jaren 1924 tot en met 1915 op 21 Juni 1943 degenen die geboren lijtt la de Jarea 1914 tot en met 19M op 2 J u n i 1943 Bet personeel van het Ks regiment iafaaterre en tlja oorlogsonderdeelen degenen die geboren zija in de Jaren 1924 tot en met 1915 op 24 i u n i 1943 degenen die geboren sUn In de Jarea 1914 Ibt ea met lt 4 op 25 Juni 1843 BU de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewUs de Mibutievtamkaart en voor zoover mogelijk militaire identiteitspapieren Deernen waaronder ook begrepen de in Doitschland werkende grenslugers voor wie een Bescheinigung verklaring van onmisbaarheid afgeines la moeten dit bewUs bU hun werkgever of bU de instantie die hun behnKen behartigt opvragen en bi de aanmelding toonea Na de melding meet eschemigung zoo spoedig mogeiqk weder aan den werkgever resp de IsilüaUe die de belangen behartigt worden terilggegeven De werkgevers zDn nqdiclit degenen jdie zich moeten melden daarvoor in de gelegenheid te tdleii en hun het loon salaris gedurende den vemimden tijd uK te betalen De Nederiandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding tpieroepen persenen vru vervoer Degenen die tot aanmelding verplicht sijn BMten zich hiervoor vervoegen aan de loketten cq bij den stationsehtf na liet station van vertrek K I e e d 1 n g Voor zooveel mogelijk uniform anders burgerkleeding Uagend wordt aangeraden daagscbe en Zondagaehe kleeren wollen dekens Mdwioe en extra schoeisel alsmede etensketeltjc en eetgerei mede te bnngen9l inuncnIUka bagage mag niet meer bedragea dan twee normale handWbrs Van aanmelding siJn vrijgesteld personen die zirh op 25 Mei 1943 voor4iB Arbeltseinsats in Onltschland óf in de door de Duitsche Weermaclit bemM gebieden buiten Nederland bevladen S Wie seen gevolg geeft aan de oproeping van dea Werhma htberelhshaber In M Ni derl4nden of zich op andere wijze aan de terugvoering in de krijgstmngenschap tracht te onttrekken moet rekenen op de strengste maatregelen Mjeldt ook voor personen die de betrokkenen bij dergelijke pogingen KONING GEORGE VI IN NOORD AFRIKA DVnsCH WEERMACHTSBEfUCHT De Britsohe berichtendienst meldt dat koning George VI iji Noord Afrika IS aangekomen waar hy de geallieerde troepen heeft geïnspecteerd ITALIAANSCn WEEBMACHTSBEBICHT Het ItlSe communique van het ItaUuinsche hoofdkwartier luidt In het Feslelijk de van de Mlddellandache Zee heeft onle onder bevel van den luitenant ter zee Ie klasse Luigl Andreottl uit La Spezia staande duikboot twee malen boven boven water een aanval ondtfpnomen op een krachtig Btichermd vyandelijk convool n treffers geplaatst op twee atoomschepen van ongev eer 10 000 ton Een lezer stoomschepen Is gezonken De Duitsche luchtmacbt vi l vljuidtiykczeestrljdkrachten aan In de wafwen van Pantelleria en trof een landingiboot en es transportt chepen van middelbare tonnag De vijandelijke luchtmacht die gisteren Caatel Vetrano aanviel verloor daarbU zes vliegtuigen drie boven Pantelleria een bij Kaap Spartivento tOdens en luchtgevecht een in d oMgevini van Caatal Vetrano door luchtdoel artillerie een brandend In de nabbheid van Marsala bom treffers m die aanzienljgke vcrnie Brltsche vUegtuigen vielen in de nabijheid der Joniscbs eilanden Grfêksche motorzell8ch p n met mltraiUeurvuur aan Tusachenbeide komende Duitsche Jagers schoten twee BristolBlenheim machine neer 2 1 gevolge hadden iëêd vooral ing van de stadT Obérhausen gli en Tot nu Ipe is vastgesteld twintig bommenwerpers zyn neesr den nacht van 14 op 15 Juni viel luchtmacht afzonderlyke doelen in êPbitd van Londen en in OostJ2 f met bommen van zwaar e s aanval wMryan gister erd gemaakt door een I iirt liegtuigformitie op een 4ot n oo IS het aantal neergeJZ n toestellen volgens de defim J ri ten tot in totaal acht bcanljjr eiT ers en torpedovlie tuigen ge 5un igen vaartuig waarvan de nM n voor het grootste deel kon gued gezonken lïS S Or VAN CANTEHBLBY Bta I K WMN OEDE te tUklfi B een beilchj ulk H abon S C nlerbury de Lenln lMi r fSWl nleWinK hlerSN hi f e ktrkvorrt daar deie onder ïï k Sï iw voet een van d EJStii 5 r d door da bolijewl ten C i jonnen begraven liegen tenminste 2S t ÏS op tm Wg I ïUchtofCer van de ing ♦ tandelijke Naar de SritbChe bcrlthtendienat meldt ts de Australische minister van Buitenland che 2 aken Evatt uit de Ver Staten per vliegtuig in Kneeland aangekomen BumeéUoHd Y rzorgi g fantilieleden vrifwHligers Waffen SS en Nedj Legioen Nut KltfiHnc vjui de vel vr K Welke vooral Aen lutateik tU l gesteM worcMn nMt belrekklnc tot m verewrgtoit vmi e f inUI leden chsr vrljwUMcrrs voor d WaffeiujBB en het Nederlanilsche I eglocn d lt het ErmtaKommando Niederlandv Korte VQverficrc 5 Uen Haag ïiel volgende ni d t tl g i 9ft hitr enkele voorbeelden Den echl en vtea van gehuwden welfce een knkomen hcb n tot een bedrag i ISO per maand wordt voor ondeigia 9 per maand uKgekeerd Bovendien v r leder kind lK i u Jjur 21 P r iMitnd trentor vergoedingf van tvuUrtiuur tot het volüe bedrag De ultkeerlnc wordt bU eew aantal van bUv diie J liidereB b ncd n M laar dan volKt echte eiMMte per qtaand SSr 3 khMlerm è ƒ 21 p m bniit gvaehJit per maaaiidl 2S Per nuuuad 153 Bovendien worden de verzehetlngen vergoed bot het voDe te hetaïan premwbedr c Deze verxekertncen zU de reeds loopeude levensverzekerlBC stelpte anekerlng begraw fentafomh Inanvrerxekertnc Den eeMgenooten van gehuwden weme een tnkonten hebben tot 900 per maand en b v twee kinderen hebben befieden ld Jaar worden de volgende uttkeerlngen verstrekt echtgenoote per maand ƒ SO 2 kinderen k f 21 v m huur fieadiat per maand 35 Per maand ƒ 157 l ni hetaJHnc bovengcnoemée verTCkerl gen ena Voor kintleran beneden de ld jaar welke recht hebben op ondersieuntoc ert slet bi geztawverband met de ii viljwimger mct tltii vrouw ei met familieleden In rechte mn leven bljv onechte kinderen rui itn vrijwMtiger wetke ztrh btj pleegouders bevhiden wordt een vergoedtng verirtreltt van 38 per maand per kind Voor kinderen boven de 16 Jaair voer xoover hun oiivoedlng nog niet Is voltooid woaii een uttkrertng verstrekt vxn f 30 per raaantf per kind Bovendien gimiititn de geiAr lcden i vrUwilUgers extra tevenimiddelen en kolenboanen hi4l n dete vrUwAWgera voor hun IndlenaMredbig b c ilnsverbacid leefden M geheet f gedecHcllJk kostwinner waren BIJ grootere Inkomsten worden naar verhouding crootere bedragen voee lamU 04 iAerhoud uitgekeerd De uit te keeren tatale koa wlBtterivergoetflnc mag echter niet meer bedragen dan IV maal de Tfoegere ae t to var d len vton ten h enkele bU on4ere gevmMen kJiti Aa e B bbgeat d oméenwek een extoa ultkeerlnc worden toegeitaan Geboorte aterfgavat xlekte enz Bovei dien ontvangen alle ongehuwde vrtj wllllfiers bulten h mi toMU vrUe voedtag kleedini en een bedra van ƒ 45 per maand door tusschtmkomst van den FUraprgcofflxler der Waffen SS Voor Eoever de vrlJwlIHggr toot het groot gedeelte tn het onderhoud van itjfi oudera heeft moeten voerileis kan ee i koBt wirmersvergoedtiic worden oHgckeerd van GQk tot M per maand Bovendien kan bi bijzondere gevallen een hiuirtoeslag worden verleend De tarieven voor ko twinneri frf oedinc uttkeerbig aan gewinnen van gehuwden enx en alle verdere taiNchchigen lün te verkrl iren bij het Prsalz Kommandto Mëderlande Korte MJ erberg 5 Den Haag e Neben 9teUe Dam 4 te Amsterdam De aandacht wordt erop g stlcd dat zl die om bljzot idrre reden In N eder Und moeten blijven diendt kunnen nemen bij h t SS wachtbataRmn imer afoort waarvoor alte bwemftiantfp genoemde ultkeertniten levensnijddete toeslaR en alle andere v oordeeteii e en eens gelden Aanmeldtngen voor bovengenoemde onder deelen vati 17 tot 45 Jaar schriftelijk uitsluitend SS Ernata Kommando Korte ijvarberg S Den Haag ZU die tuswhen 18 en M Jaar oud st B en aanmeMingspHchUg zlJa vaar den arbeMamzet kurvken zirh eieneens achriftelljk aan bovengenoemd adre aanmelden en wordan tijdens him verbintenis vrUgetteld van d en arbeldilnzet HUWENDE AMBTENARESSEN KUNNEN IN DIENST BLUVFN De aecre arU generaai van Bimienlandsche Zaken heeft op de vraag of In deze biizondera tüden van den taormalen rege dat huwende Het college van aecretartesen generaal Is me mij van meening dat deze vraag beveattgend kan wt rden beantwoord niet alleen met het oog op de belanden van de veraoeka era doch ook en wel voomamelijk uit een oogpunt van dienstbelang Met het oog op de uttïending van personeel naar Duitschland móet het raadzaam worden geacht vrouwelijke arbeidskrachten op wier behoud voor de i dienst wordt prU gesteld na haar huwelijk desgewpn cht t vergurmen Aan de huwende ambtenaressen invasten of tudelijken dienst zal uiteraard op grond van art 97 A R R ontslag dienen te worden verleend dodi met ingang van den dag van datontslag zal met haar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalden tyd gesloten kunnen worden teiTvijl deovereenkomst van de vrouwelijke arbeidscontractanten na haar HjjwelijkYporloopig ui kunnen do ooi en Met machtn TTnign van den reglemen tairen opzeggingstermijn zullen zijdan ontslagen kunnen worden zoodravoor hare functien weer mannelijkpersoneel beschikbaar komt NIEUWS BtIRGEMBBSTUtS Met RiJkscqmmlBMriaat maakt bekend De commissaris generaal voor BeituAir en JuaUtie heeft den dtpl mg W C Olthoff te Vorden benoeipd tot burgemeester van Borculo en den landbouwer D A Konijnenburg te Zutfea tot burgemeeater van Steenderen Keuringen voor de Waffen SS het Legioen en de Landwacht Het SS Enatzfcommando NedQrland deelt mede Nederlanders van Arisch bloed In den leeftufi van 17 45 Jaar ook gehuwden die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wiKKeld z n en zich geheel kunnen geven aan de eischen die de opletdmg hun stelt linnen zich bij de genoemde adressen vervoeRen teneinde gekeurd te worden Bij de onderxoektngen worden pak aHc gevraagde tnHchtingen verstrekt met betrek khifi tot da verzorging der familieleden duur der opleiding extra levensmiddelen enz De aandacht wordt erop gevesligd dat voor Pb vniwilligers die om bepaalde redenen in Ne lciland moeten blijven de mogelijkheid bestaat hun dienst te doen bij de I andwacht Nederland of bU het SS Wachtbataillon in A nttsfoort lUdens deze k eurlng n kunnen zich ooK diegenen melden die tot de Germaanscha SS in Nedetland willen toetreden J auonen tusschen IS 30 Jaar dia aanmeldlr i pUc itig zijn voor den arbetdainzet kiii nea zich eveneeena op een der keuringsdaaen aanmelden en worden gedurende hun 1 NEDERLANDSCBE LANDWACHT NedarfaUMlers verdedigt nw vadarbutd Neemt dienat btj de Landwacht Nledarlande waar n door de WaffenS S onder leiding van Duitsche en VederlwDdache kameraden wordt op geleld an daarna opgesteld als terrltorlala landsverdedigtngs organisatie weUie bestemd zal worden voor de verdeiH lnc van ona hind tegen aNe vijanden binnen once land grenaen De dlenaCtljd ts drie maanden Zij die drie maanden bij den NederUndachen Arbeidsdienst hebben gediend kunnen overgaan naar de Landwarht Na volbrachten dlensttUd bij de I andwacht is aok de diensttijd bl de Arbeidadienscbeëbidlgd De vcraorping en ondersteuning van do fanUUaleden dar leden van de Landvraeht Medailande wordt door den venorgingsoffieier van de WalfenI s geregeld Nederlanders ttiHdt u ter fceiutac waartee weer gelegenheid zal id n van 17 Juni tot Z6 jual Verdere bijzonderheden zuHen tn de dagbUden bekend wordeh gemaakt Keuringen Waffen SS en Ned Legioen Tijdens de keuriagen der Waffen SS en NederI Legioen waarvoor de iita en plutaen bekend gemaakt worden in de pers kunnen uch Nederluider s aanmelden in den leeftijd van IT S jaar Voor de gezinsleden dezer vrywilligers wordt in ruime mate gezorgd Zij ont vangen kostwinneravergoeding kostelooze nekenverplegmg extra levensmiddelen extra kolentoew falng eni ZJIj die om bijzondere redenen of we fens familie oinstandiglieden in Neder land mo ten biyven kunnen ileh aanmelden b j een dor in Nederland gevestigde 88ondei4eelen Degenen die zich bU 4 SS of het Ned Legioen vrijwillig asclden worden tijdens den duur Tan hun verbintenis vrijgesteld van den ar be idsinxe t AUe verdere inlichtingen worden tijdens de kennngen verstrekt VERZENDING ONGEFRANKEEROL POSTPAKKETTEN MET MEER MOGELUK Ingaande 1 Juli aj warden in verband met de buzondcre tydsomstandigheden ongefrankeerde postpakketten tot nader ardet niet ter verzending aangenomen RADIOPROGRAMMA i VonSerdus IT Jval Hllvsmn I 49 Cr T O BNO 7 10 QymD I IS Opn aa c 7 4S Sport 7 W Progr oven 00 BNO aio Cl 145 90 Voor huisvrouw fl 00 Cïodad uitz 9 U Sylvestre Trio 0 45 Ork WlUy Kok 10 00 Voor de vrouw 10 30 Ork rilly Kok 1100 Vaa dorp tot a ad 11 IS Bis met pUno en pUnovoordr 1100 Almanak 12 15 Danwrk Dtck WlllebrandU U49 BNO 13 00 Land en volk brenf t Bleinn en waiAan voor boer en tuinder 13 05 Amua urk en eoliete 14 00 Voordracht 14 19 Ork G van Krevelen UOO Sopraaa en piano 15 30 En hier ia de koffergramofoon 16 00 Otto Hendriks 16 46 BNO 17 00 Bandi Baiogh en zyn Hony ork 17 30 Otpai ernenten houden spreekuur 17 40 Orge concert en zang 18 00 BNO 18i09 Gr U ii Brandende kwesties 19 00 BNO 10 10 Spiegel van den dag 1915 Opn 2715 Gesprek m t een vreenKle ao 49 Viool en piano en sang en piano HM BNO Vanaf 12 15 R C Gram Hllversuin H 17 30 Or 19 00 BNO 19 10 Voor de kleuters 19 IS Cr 20 19 Figuren pracl 1 op steen gebracht to 30 Or 11 4il Avondwijding 22 DO BNO De tamer nadert Nu is het da tijd om naar buiten te trekken En wat kan er mooier zijn dan een maand door te brengen in een der schilderachtigste gedeelten van Ductsnhland in een kamp tezamen niet Jongens uit Noorwegen Tïenemarken Öuitsch land Vlaandem en Wallonië Jongens van 10 IS aai prilpt de kans die Je geboden IfTOWdt Doe k acht en steikte op in een weei sportkamp Koiten zUn aan deelneming niet crbonden terwijl werk gevers en sen Uen ▼ rl njoelen geven met behoud van loon zonder 4at de iimdnd die het kamp duuit In iwndering geb acht mag woeden van de vacantie Meld je aan v w een weer sportkamp Piofiteert van de gelegen held voor een extra maand vacantle Aanmeld igen te r cllten aan een oe gewestkwarllaren van den Jeu2i storm of aan het adres Koningslaafl 9 te Utrecht verbintenis van den arbeldslnzet vrUgesteld IT Juni 9 14 uur Rotterdam Deutschas Haus J estzeediJk 18 Junt 9 U uur Breda Restaurant Modern Markt Juni 15 18 uur Dan Bosch Hotel oord Brabant Markt 49 Jtum 9 11 uur Venlo Deutsches HaiuEgmontstraat 18 Juni 15 18 uur Arnhem Café Royal Juni B 12 uur Hengelo Café Modern Spoorstraat 18 M Jimi 15 18 uur Zwolle Hotel iQelten beek Assen Concerthuls ad Oroningen ConeartHuii XI JunV 8 12 uur Vaart 21 Juni 15 18 uurhuls Poelestraat 32 Juni 9 12 uur Laauwarden Schaaf Breedstraat S3 Juni 9 14 uur Amsterdam Dam 4 M Juni 9 13 uur Utrecht N V Ruls Oude Gracht MS 28 Juni 9 14 uur Amamfoort PoUzatdurchgangslager Leusde weg 28 Junt 9 14 uur Den Haag Café Dan Hout Bezuiden hou tache weg UadsMeuwt Pinksterwüdingsdientt INTERKERKELIJKE SAMENKOMST Itf DE SINT JfAN In de vroege ochtenduren van den Bersten Pmkslei d ag w rd in de Smit Janskerk een interkerkelijke wijdines dienst g ouden waainn voornamelyk door het lied der uitstorting t an den Hejliigen Geest herdacht w rd Ds J P C ten Brink Get ef predikant opende de samenkomst m t gebejl en las verst illende gedeelten voor uit dien Bijbel alle m vertMnSfl met het Pmiksterfeest J s G Elzmga Ned ilenv predikaat hield een korte meditatie Oe behoefte aan openbaring van Gods heerlijkheid Feuilleton Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederiandsche Roman doot T J A L CORDENS 113 De begum heeft vóór haar vertreklast gegeven zei hg tegen Blund dathet volk gewoon aan zgn bezighedenblglt en dat niemand zonder noodzaoftzioh op straat vertoont Zeer verstandig zei de kaprtemU begrupt ik ben soldi at en heb mgninstructies uit te voeren Intuosohendoet het me genoegen dat onze vrienden hier op Alfred en mg wgzend m blakenden welstand verkeei en envol lof zijn over de goede beiliandelmghier ondorvxmden Als de anderezalKn waaromtrent een ondenzoskmoet worden ingesteld zich evenaoooplossen dan twgfel ik niet of wgzullen vrienden worden De onaangename indruk dien onze komst thans opu maken moet zal dan spoedig verdwe nen zgn Ohowandra boog Uw vrienden gaan misschien liever direct naar het kamp zei hg en deweg naar het peJeis is gemakkelgk tevinden U tiehoeft de straat hier rechttegenover siedvts te volgen ea op heteerste krui unt linksaf te slaan U iser bmnen twmtjg rmnuten Dank u dan kan ik het jjie watgemakkelijker ttiaken zei de apitein Hg ging naar de soldaten deeWe c zgn bevelen uit en spoedig marcheerde een afdeeling dtior een paar officMTen begeleid in de aangewezen rifhtmg Ik voelde er niets voor om aanstonds naar het kamp te gaan maar stelde er veel meer pr j op eerst m het paileis voor mgn bagage te zorgefi want ik hioest voor alles het g ohenk van Akibar m veiligheid brengen Het kostte mg geen moeite om Alfred aan het verstand te brengen dat het beter was eerst onae koffers weg te halen Ohowandra had ook nog bezigheden m het paleis en zoo vvanctelden v j weer daarheen spoedig ing haald door Bluml met de rest van de voomitgesohoven infanterK uitshiitend Cipayers De zuuenpalerg voor het pakis was bg onze sankomst reeds door EngelsQhe iiianiterie beze en bÖ den ingang tonden schiMwaohten met het geweer bg den voet Onder de galerg waren twee officieren in gesprek met den Een groot gemengd koor onder teling win den heer P Isann een dubW kwM owter letdimg van den heer J Herstel aatnenjiang mei spel van den heer Kenn C J d lüan Man wissekten m de zen dieiist clkenaeT at Aan het slot sprak ds H C Um pred an der Vrye Bvangehsche Gemeente over de eeuwige voleinding der heerlijkheid Alles gaat Mar de voleinding het oogenbl dal wu Hem zuJjLen zien ge li ik Hij IS Met e handen zegenend o er zun disopeten uitrgespireiid is Jezus opgevaren ten hemel en loo zal Hy eenmaat wederkomen Hy Mi komen maar wainneer Dat Weet niemand Laat zijn komst u niet overval len Die dorst heeft die kotne nu en ntme het water des levens om nnet Goudsche bezoekers bij radiouitzending BONTEN MIDDAG BUGEWOOND Bij den bonten middag dien de Nederiandsche Omroep Zaterdag ver rgde vormden personeelsleden van ajien bedrijven uit Gouda en omstreken de toehoorders De afdeeling Vi eugde en Arbeid van het NeAsrlandsohe Arbeidsfront had dezen tocht naar Hilverium georganiseerd en circa drie honderd en vijftig personen hadden van de gelegenheid geMHiik gemaakt om een radio uitzending biJ te wonen Het waren leden van het personeel van de plateelbakkerij Zuid Holland firma C den Boer firma GebtNagteeaal firma A Jtmker Zn NV Interlapin en NV voorheen Koch ie Knuttel alhier en Gebr P en M Slingerland te Hekendorp De bedrijven hadden dit bezoek aan hun medewerkers aangisboden Het groote gezelschap heeft kunnen zien hoe het bij een adio ültzending toegaat en genoten van een vroolijk en gezellig prqgramma waarin twee orkesten de Melodieën onder teidwg van Piet Lustehhouwer en Juan Pejada en zijn orkest optraden Nel Bhnk en A Fortuin de zang verzorgden Ate de Vnes de conferencier was Johan Jong het orgel bsspeelde en Jan Lemaire vtwrdroeg De sociale voorman W J A Vestenng heeft uit aller naam Vreugde en Arbeid en de omroep iding oedaitkt voor den prettigen middag die den beïoekers veel genoegen heeft verschaft n PSEUOO MELKBOES Bonnen gehaald geen melk geleverd Een huisvrouw heeft bg de politie aangifte gedaan van het optreden van een pseudomelkboar Een onbekende kwam bij haar a in de deur en vertelde dat hg tïe bonnen voor den melkboM hg noemde daambg den naam vaa den melkhandelaar der familie kwam halen Hij nam de bonnen voor de geheelc week mede Vier stuks voor reven liter gestandaardiseerde melk doch leverde slechts een liter af Toen later de werkehjke melkboer kwam wist deze niets van het afhalen det bonnen Diefstal Uit fiet getiouw waar de eigenaar werkt is een paar vetlederen vi erkschoenen ontvteemd Benoemiag De heer J Pons stationschef 2e klasse te Ui eest is bevorderd tot stationschef Ie klasse E ea benoönd tot plaatsverv angend stationsxAef alhier t jonden bovelmg die ojis met zgngouden sabel soo had t imponeerdtijdens ons eeiste officieele bezoek aande begum Tegelijk met oAs kwam kapiitein Blund met zgn manschappenaan De jonge Hmdo was Ug dat Éhowandflra er was en nop hém onmidtleligk bi zich uant de onderhaiuMincen die hu met de twee officieren voerde verliepen blgkbaar met naair zgn zin Met Blund fingen wg de hall bm nen waar een aantal soldaten door elkaar hepen Bhmd begon m t ook daar een wacht voor de gangen te zetten en iedereen die er niet noodig had naar buiten te stiven Daarop begaf hg zMh naar de luft nants die maar niet wMden gelooven d t de begum afwezig waf Dit w d echter weldra bevestwd door de komst van een onder officiMS met 4er manschappen dtë m het paleis op onderzoek waren geweest We hebben niemand gezien zei de sergeant het pale is niet groot i lijkt onbewotmd In een der kamers zgn de muren heelemaal gescbeund en we ontdekten achtef een vooiliang een stevigen mijur waarvan het metselwerk nog versoh is We hebben er steenen uitgebroken om te zien of er een geheime gang tw lag maar dat was niet zoo we vonden enkel aan en steen Ik het mgn mannen met de bajonet er UI steken njaa se stieten aan stond op de rots I Ik vond da wg ui de voprfeal verder niets te maken hadden e i stelde den kapitein voor naar onze kamers te gaan Onze koffers en valiezen waren weldra onder de hoede van een zestal stevige soldaten en wg maakten ons gere het paleis te verlalen onder geleide van een der officieren die ons naar het kamp zou brengen terwgil Blund achterbleef om de zaken verder te regelen Onder de galerg namen w af cheid van ChoWandra en bedankten hem ten aanhoone der Engelschen voor zgn vriendelijkheid en goede zorgen waar na wg den weg naar de vrgheid insloegen t Wordt vervolgd Wanneer verdtuMeren 17 InU Zoa op Sl ooder ttU Maan op ttM oader S L wwww