Goudsche Courant, donderdag 17 juni 1943

GOUDSCHE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prg S xxntM per nmni BM 82 t Ja r aii No 2136 CbatndaelMir KTICTIB Gouda vmv xrMv l ffrdtm 1 0 trckin Itlk vwr t rttiT nm ViU N iwMtt Km L aan en ig i j vallen bg Orel gf gealage n j ooertit yi van de Duitsche i maindd U J mli eke d l OoiteUike front werden ter J vijandehjke aanvallen m het 5 0 OrW atgejlagen Zware Ijgite van hel leger beachoot met STiutwerkmg voor den oorlog be fZou in u UUe UI Leningrad KSiü i ne le Du taohe geveoht 4 Sen lellen guteren de aanval 5 B d concentratie van chepen ü anteiieria voort Zij boorden BOte Undingsvaartuigen in den 2ul b ehadigden veracheidene anST troffw een torpedojager ur Ook m de haveninstallaties ont22 Tr omvangryke aohade Een Sb viieglu wordt vermiat De JEL verloor m hel Middellandsche gSbijd 21 vliegtuigen Van de op 15 f u hi ai adied ooBeeeven 7 aU beschadigd opgegeven de JJ nlKjhepen zyn er volgen j jève opgaven J gezonken g ingsvct uiuigen van de marine Mi in hel Kanaal van een aanvalSJtonnalie vuandelijke vbegtuigen StD teUcn neer L den jfgeloopcn naoht vlogen Jiijt vijandelgke vliegtuigen boven Noordelijke Duitsche Rykagetoied r iCTp n bonunen eer waardoor A ti onbeleekenende aehade ont goelle Duitsohe geveohtavhegtuigen Alldeerden in den nacht van 15 opipSii honder fjke doelen m ZuidijrtBiieland Japansche Rijksdag b u een UDCVOERINGKN VAN TOJO EN SJIMADA Tojo heeft een rede gehouden voor l e huixen van den Rijksdag waarin B ltt i de Het gcheele volk is meer kn ooit bereid al 7ijn krachten in te r joen en niet eerder te Justen voor j iid op vernietigende wuze verdlieii u Japans militaire posities in BiWt Aiiè worden dagelijks verstrekt ferwljl tevens de groole hoeveelheden jniKUtoffen en natuurschatten van dit Mied in teeda toenemende mate be bftbur zijn voor de oorlogsindustrie Ht het land Aldus zun de beslissende narwanien geschapen tot verzekeriw rm 4e eindoverwinning Met het oog daarop heeft de vijand ia mobiliseering van al ztjn matelM krachten tegenoffensieven op Imr gtzet apan n natuurlijk aarop nMbweiéA oorlog is zoodoende m m enutigr beslissend stadium ge mm Vffvolgens behandelde Tojo de betrekkingen van Japan tot de versehilItnile volken Op ie Philippijnen stellen Jorg Vargas en Iwlcre leiders alle in het werk om het tand uo ut mogelijlt weder op te iKmwen Het pfeMtt Vöik werkt bovendien met groot Mpip met Japan lamen uelka houding in dl InrHtlè der onafhankelijkheid van de XÉWMoen reeds vele malen duMelUk is MMltl Wij rouden thans nog een stap Wter wftlen gaan xoo vervolgde Tojo en Wklimi dal wtj bereid zijn nog in den iNf na dit jaar den PhiilppUnen de ani kukMItkheld te verteenen Wit dt berette gebieden In hat Zuiden null Malikka Sumatra Java Borneo 0 M aanüiat zoo ligt het in het voorMmin de bevolking daarvan overeerikomstlg ur Mchikllieid nog in den loop van dit lur in te Khakelen tn het bestuur Dit getdt wn voor Java dat het meest ontwikkeld is Met betrekking tot de gevechten aan de tSCtl Burmaansche grens reide apr dat de aBUchIndl che slrödkrachtcn klaarblijkegklMlden tl achten met steun van Tsjocng 1 gebied In hardnekkige tegenaanJwja te heroveren we alve niets is naMai om de verdedtgings instailatles daar terkcn waarbU tegelijkertijd de onal2 2 ö id van het nieuwe Burma in wM nkbare wtjze bevorderd wordt ra Mite ToJo uiteen dat da Japanners e Wivaiien op het gebied van Ak ab JJ net einde van verleden Jaar tot e nd Jrt tseslagen hebben Begin Maart Is iMiltel hervat Op Nieuw Gulni en tn PM der Salomona ellanden is § t den ggWl gelukt hun voordeelige lrateag itetlingen verder te rstavigèn van China verklaarde Spr rjwngking thans rlln oorlogsdoelen en J 2Jv n Japan geheel verloren schijnt ifv ija daarvoor is gelegen lierhaaldelUk oviHoopen van I generaals naar de Nanking Op het oogenbllk schijnt Tsjoeng Wevaer 300 mllllalrk vliegtuigen der t iJWa te bezitten met Inbegrip van de X i ie luchtstrUdkrachten In China J JmtKhe verdediging in het gebied pas Indischen Oceaan en In de door J Mastte gebieden in de Stille ZuidMe KI versterkt dat thans elite vtjandeffi vil onmogelijk I1 00 verklaarde ilj van Marine Sjimada In lljn rede ymiksdag waarin hij n overzicht gat i É 2ï a Japansche marine iy Woopen maanden De voornaamste 2J i de luchtmacht van de Japaniche BiïItïS tfsenwoordlg geleverd op het WBnf i n h t ZuldelUke deel van iSL 1 k ront het beeld van Spuiden strtlll vertoont 100 leide ïfc aer A ti d vtjandelijka plannen ilC llg poaitie door en tegen iS li ni iseeren nl Japan hal li m te bieden soa verklaard btJ lJ£jS l le verdei mede dat de Japan JiJ T tot op heden de volgende suc9 mS liasld Vermeld 5214 vUandeajllj uigen tot zinken gebracht 13 fy Il vliegkampschcpen 55 kruiItJJ gedoiagers 128 dulkbooten en SS tHfcTjJowvaartuigen Bovendien werden JlfBjjandelilke oorlognschepen beachaWmrS 56 koopvaardUschepen ÏSTisSf Inhoud van a 2S0 00O J htS racht ï sai P nnche verliezen sedert het P I 1 ootlog tol thans bedra WSJ S iluen 1 slagschip S vlieg ghar 13 andere oorlogsschepen M SS lo geiamenfljken inhoud OtltlAAT VAN aeWlDEN Jlusiaaf vn i Zweden ia ts aar ge gj 1 een huldiging door woordigers van Zwe B 9 Slr fj Z he vol Bw iSï ï S Luther tiiTi raste V fit fcföï lit vormAen bat 5 l ii de mgeerlng den MJksdag i5JfW de geestelijkheid hel ambteö nleVen de studenten en £ bonden In het fiSi i£Si Stockholm ült naam 55 3 gen rlchtt mlnlster presi liViiiu lt lol I koning KEDSaiJUroaCHE ksucsgevamOCMEN IN BAKOOATK Het Informatiebureau van het Naacrlandscbe oode Kruis Korte tCporbout 14 s Gravenhage ohtvfng uit Japan opgaven vtn Nedei landsche krljgsgevjingenen in Hakodate Wegens hef ontbreken van adressen kon om trent de ondervolgende personen nog geen bericht aan de familie woorden gezonden Je altenburg 1S200 chp dom 210 wllson smith SSSll Je magglUaviy IKSOO ac rugmgasrt 11300 gla gajac 1112 aj devos liim Jw dinckx SiaiH ev kayzell 83707 whf meeuwissen 80005 fj radeinaker 4902 jw gim JS W doderieindewin 21202 jmk lahre 1895 Ja doirius 23S10 op woeithoff 20798 af vermass 39308 fm sinion 13305 af deuntng 208901 kn doppen a0 4 reinier neyndorff 84303 maxlmiliaan rosbak 90316 ba stecber ƒ 4195 Johannes rooy 140417 hc gruwel 83307 afj van balen 8099 aft zitter 111 619 caj bteeker 111821 pja oudkerk 35407 jt hamardelabrethoniere 119211 gf Jacguet 13412 gtw eminerling 33 3 jwb steevensz 74498 pieter stÜna 1S8123 fb rtncrni B4 21 IfJ corthala 10147 ce lemaire 5812 d aJ satoen 27518 d freddy iagei 1107 d vc welffenbach 8803 d fb eler 23410 hbj bauw 208802 w gra erobert 124222 willy doppert 13SJ13 lab krang 1900 theooorus sehdper 113711 mift van dsalen 107519 ah hall 32102 ztnc duden Mill arthur gahstan 9024 willy bud i dingh 134294 peg werlemann IJ39lt If cate 88600 waf cortenback 8I61I toraelis hasselinic 88596 pi bakhuUs 58012 ve fiansz 49715 adiian meliei 37204 eg degraaff 6818 apj degraaff 81211 Jp txwm 134421 ec brons 180311 evert eloesmeyer 16518 eduard loupias 37198 il leyendeckkei s 11420 pnt melgcr 71621 eta werlemann 11714 martlnus mulder 117016 ram kok 82015 adb koster 8209 ta affelenvansaemnfoorC 110108 pk vanmaaiseveen lOO l engene varimoll 103317 hjl bekker 90402 re wedding 44402 george midddleton II03U7 hw galstaun 84504 fjg metjer OaSOl Ja stern 78619 biislol dlnasdasllva 138821 ec urback 18713 Jcl llmbeek 33810 wf schuier 53806 re backhoven 4724 wh carelü 4609 Iha coester 221395 fjg teurlingi 21915 rg biah 112809 cjc fiikkem SlhOI 2 vanaclunk 71516 fho aardening 700814 jhj auliveld I06I9 wj vandel la U64I9 bga klteerlngvanbeeren 134 122 pieter marshall S6415 pw stecher 46104 emiele kemper B55I1 Johannes mauermans 38608 z llerg 75216 hk Junk 109923 Iwm aardeninlg 17003 be beckx 60709 hw dehaay 844402 cft brunsinann 107014 mg androg 56117 aj eerdmaus 12718 mz Uzendoorb 120411 eh pieters 121020 cf oden thai 32222 w vansp ang 36322 theodorns jlchcrfer i 35322 bd timmner 114 06 Ipnt ham 445921 willy cornfield 233S05 Jm WchMar zman 178409 fj vanderiAelde 91321 leonard camphuisen 31618 hansl nelissen 602T ja pellencau 1913 ag rijksk ckroaff 130121 oer someren 112314 00 smith louis 76011 ruddy vanderhMde 187123 mf aoureka U3I18 gja delha e 131616 cw anthonio 39516 aa altmann 102410 chrl tlanflorentinus 21022 ws gnet 124B11 ecw schriluer 98937 slwa altlng 124WJ bh S alKtan 77130 Ikd samuels 106318 Jf orfel 133219 ve bruckner 118607 Jj dewalick IIS OT ep OTkmer 111107 hl deholloay 57511 bertus slolti 115018 rudy boogaard 84019 cl Johannes 230602 Jf bauer 23812 f7h horn 78111 gerard Smit 180122 dj somers 4624 al nejlnborff 86412 fr coppiens 60422 bernardus rikken 99110 wlllem lambooy 38997 Je struyck 96421 gla anthi nio 889961 Ia gligoor 112212 karl wittclien 337131 te scipio U6412 f ans bi öos 109008 Ve u legers 18408 theo dol us deleneln 16994 johan brilman 48600 jah breijniann 53410 Jb vanderwerff 92506 re panhuij7 en 36415 ze bos 65521 cjt brink BeOlO wpa dumas 92808 ac dlstrlek 17216 ar crompvaels 65020 lm ehun 103123 7h beUert 124119 abc rn as 95704 £ 79 are r 48in ro Ifm witten ratn 30721 are pattinama robert ferst 71312 gl bletterman 11221 aj dubuy 84812 12 lusi johan 116212 1302 f gelteven zich onder dugas 119 hf d 133i7 alva lams bedenk herren 505 are hersl 2560J gh vanhe 161l 22 at johi Willem mihk 131 ejp macgillavry Familieleden en opgave van zooi volledig mogelijke gegevens der beitreffend personen zooals rang onderdeel of wapen geboortedatum en laWtiit bekende stand plaat In Indtè eni lot bovengenoemd Informatiebureau ie wenden iWWKVwwrai JAPANNFRSITEKUG OP NIEUWF STfLLINOEN Een Japansch frontbericht meldt o m Da Japansche operaU op den Zuidelijkenoever van den Jangt In de ProvinciesHoenan en Hoepeh die op 5 Mei werden begonnen zijn op 0 Juni met succes be indigd met het stelselmatige terugtrekkenvan de Jjipansche troepen op vooi bereidestellingen 1 TOdens deka operatiea werden in totaal 2S000 man troepen vanl Tsjoengking vernietigd BIT BEZORK VAN DEM ENGEI SCHEN KONINC AAN NOOKD ArRIKA Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft de Jtngelsche koning voor den duur van zijn afwezigheid een iraad van plaatsvervangers benoemd waarvan onder meer de koningin en de hertog vanl Gloucester deel uitmaken DB LVCniAANVALLBN OP NAPELS Het DNB meldt uit Rome Door da Engelach Amerikaanaehe luchlaanvallen op Napels ziin tot dusverre onder de burgerbevo lng in het geheet ongeveer 10 000 menschen gedood of gewond Het aantal dooden b ddraagt 2300 Het terreurdoel der vUandelUke luchtmacht blijkt duidelijk uit het telt dat Julat de dichtatbevolkte woonwUken waar zich geen voor den oorlog belangrijke deelen bevinden door d LlberaMra verwoeat cijn LABOURPABTM TFGFN FUSIF IMET dE COMMUNISTISCHE PARTIJ Naar de Britsche bericHtendlen t meldt Is op de conferentie van de Labour partU het verzoek 4er communistische partij tot fusie met dé abour j artiJ met 1951000 tegen 712 000 stemmen van de hand gewezen Morrison verklaarde dat de Labour partiJ bereid is met de communisten te onderhandelen doch slechts op den grondslag van een volkomen ontbinding der communlatische partü Da raata Jeiwaenrsas voor bat vervaardigeii vaa xvtaftoaataaatie lieeft tot gavolg gahad dat ta groot aantal jongens zoo n apparaat heeft gemaakt Op velden en in rallanden ziet men ie bazig met hat t proeven van hun maakacL MS zijn wal trolacb wanneer hun mlnlatuarzweeftoeaUd bat doet Oil la het bcwt dat z mat dan bouw lear nauwkeurig te werk xDa e Seiiin1in lp D üngh Naar da Britsche berichtendienst meldt haeft de GauUa zijn bedreiging met aftreden ingatrakken Ketaingen voor de WaffenSS het Legioen en de Landwacht Het Sb Ersatzkommando Nederland deelt mede Nederlanders van Arisch bloed In dèn leeftijd van 17 4 $ Jaar look gehuwden die lichamelijk zoowel als geesteUtk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kdnnen geven aan de eischen dte de oplelduig hun telt kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden BU de onderaeektagea werdaa aak atte gevraagde InHcbttagen versteekt mei ketrek kln tot de venvrgtaig der taailUeledea duur er opleiding extra leTeaamtMeleB ent De aandacht wordt erop gevestigd dat voor de vrijwilligers dia om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven da lawelljkhcld bestaat hun dienst te doen bU de twsd Waeht Nederland of bi het SS Wachtbataillon in Amttsfoort lljdens dere keurlhgen kunnen zich ook diegenen melden die lol de Germaanscha SS in Nederland willen toe reden Personen tusschen 18 30 Jaar die aanmeldingfpllchtlg zijn voor den aibeidsinzet kannen zich eveneeens op een der keuringsdagen aanmeren en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidslnzet vrUgeiteld 18 Juni 0 11 uur Breda Reatauraat Modem Markt Juni 15 18 uur Den 4 cn HotelNoordBrabanl Markt 48 Juni 9 12 uur Venlo Deutaeha Haut Egmontstraat M Juni 19 18 uur Arnhem CaM Jtojral Juni 9 13 uur Heiigelo Café Modem Spooratraat 18 Juni 15 18 uur Z woUe Hotel Geltaa beek Juni 0 u uur Aasen Cdnoerthut a dVaart 21 Juni 19 18 uur Groningen Concert huls Poelestiaat 21 Juni 9 It uur Leeuwarden Btila Schaaf Bi eedstraat BtMteHtOHd Keuringen Waffen SS en Ned Legioen j THdeas de keuringen der Waffen SS en Naderl Legioen wafrvoor de data en plaatsen beltend gemaakt worde m de pers kunnen zich Nederlanders aanmelden in den leeftijd van 17 4S jaar Voor de geilnsleden deiar vriJwUligeri wordt in raime mate geaorgit Zij ontvangen kostwlnnersvergoeding kostoloozcl aiekenverpleging extra levenamiddelen extm kolentoowljzing eni Zij die om bUiondere redenen of wegens familieomstandigheden in Nederland moeten blijven kuiuen ilch aaijimelden bij een der In Nederland g vestigde SSonderdeelen Degenen dio zich bU de SS oï het Ned LegioeO CrtJwillig melden worden tijdens len duur van hun verbintenis vrijgesteld van den arttcidsinxat Alle verdere IniicbtiBgen worden tijdena de keuringen ve trelrt MISLUKTE LDCHTAANVAL Or VLI$SINGEN C den eersten Pinksterdag omstreeks negen uur probeerden aar het DNB verneemt twee formstid bi staande uit elk zes Amerikaani he Mitchell bommen ierpers krachtig beichermd door jagens de Nederiandsohe stad Vliss ngen aan te vallen Voordat de eerste formatie m het voor de stad gevaarlijke gelued kwam sloegen haar de salvos van een batterij luchtdoelgeschut die de viiand doo bopjIreffers buiten gevecht probeerde te stellen tegemoet Reeds het eejste salvo lag goed Het eerale vliegtuig vloog in brand en stortte m de Schelde Bu het tweede en derde aalvo k een andere bommenwerper een voltreffer waardoor de geheele bommenlading tot ontpolffftig kwam Neerdwarrelende deelen Van het vliegtuig vormden het eenlge Wat ervan overbleef Tegelijkertyd vloog een derde bommenwerper in bitapd en maakte zich van de formatie llos Dit vliegtuig werd door de vergerellende jagers geëscorteerd doch stortte enkele oogenblikken later als een reusachtige fakkel m zee Door het concentrische vuut van alle afweerwapenp werd de vijandelijke fomnalie gedwongen de formatie te verbraken n de bommen lukraak neer te werptn die voor het grootste deel in zee terecht kwamen Een geringe maiterieelt schade was het eenige resultaat van dezen voor den vijark Jergeefschen aanval die vele verliejen opleverde GKEN HANDEL ïti QEITEN EN BOKKEN dat het afleve Het is reeds iiekend ren ontvangen en vervoeren van geiten en bokken verboden is tenz het vervoer geschiedt ontjer dekking van een gelcidebiljet tr worden tlians ook geen geleidebiljetten meer afgegeven voor het vervoer van het bedryf naar een ander bedrtjt en voor het vervoer naar maakten Practiach komt deze maatregel us neer op een verbod van handel iii geiten en bok Ir ken VBB0 OeNINc ENBLAD Veracheaen Is een Verlrdeningenbtad voorhet bezette NederUudsdha gebied BlerUtzijn opgenomen I a Een verordeding t e reffende maatregelen nopens de bevolk gsregiatera Hlerby wordt de bevolkiagiboekhouding onder toezlchit gesteld vaa het hOofd der rijksinspectie van de bevolkingsregis ers en worden de bevoegdheden ten aanzien van de bevolklngsregtateag en de ambtenaren daarvan geregeld b Een verordening betreffende de beëindiging van verzekeringovercenkomsten vaa Joden per 30 Juni 1043 beSiodlgd terwijl bepalingen worden gegeven tier afwikkeling van deze overeenkomaten c Een besluit betreffende de rechterlijke vacantiün waarbij de bepalingen betreffende de jaarlijksche vacantiëa van den Hoogen Raad de geiechehoven en de arrondissemcntsrechtbankipn en van den Centralen raad van beroep tot nader order bulten toepassing warden verklaard d Sen besluU tot wijziging en aanvulling van het Devlezeitbealult 1941 regelende de bevoegdheid voor de uitvaardiging van da statuten van het Deviezenin 4tuut en het Ned Ctearinglnaittuut en de voorschriften voor deze matttuten e Een besluit betreffende het slaaiatoezicht op de bosschen Uitvoerig wordt hles bij hel staatttoeziclit geregeld ter waarborging van het behoud de beaeherming n devenorgmg van het boKk het leiding gevenaan het boschwezen de iTerhoof Ing van deproducUvlteit van bet boaeli lut dtaknndigvoerUchten van en raadgeven aaa de boachelgenaren het uitvoeren van alle wettelijke maatregelen tav l oaachen en anderehotllopetanden Voorla worden de verplichtingen raa de bosohelfenaren vastgelegd enwordan straMen u sa tg i rt eld Ml ertrlredintder BIJ a e VrtlwIHtgera Dat het hem amaakt behoeVen wtJ hem niet te vragen SBJ It Ahrena O H 33 Juni 14 uur Anuterdam Dam 4 24 Juni 13 uur Utrecht N V Hula Oude Gracht 049 29 Juni 0 14 uur Amersfoort PaliHaldurchgangslager L uaderweg 26 Jimi 0 14 uur Oen Haag Caf4 MDen Hout Beauldenhoutacheweg GN NOG EENS ONZE BALDADIGE JEDGO Hedenavond om 18 45 uur spreekt Max Bloikzgl via Hilversum 1 m de serie brandende kwesties over het onderwerp En nog eens onze baldadige jeugd itADfOPROCRAMMA Vriiaag U fnai Hllversura l 6 45 Opn 7 00 BNO fls Gr 40 Spor tüeuws 7 50 Programma overzicht 0 BNO 810 Orgelspel 8 4 Voor de huUvrouw 8 90 Or 9 00 CSodad uitz 9 30 Melodlston 10 15 Heinrieh Lersch de arbelderdlohter 10 30 Sep et Joony Ombach 1100 Voor de kletiters 11 0 Gr 11 39 Bas enpiano 12 00 Almanak 1215 Frans Wouters 9 BNO 13 00 Land en volk brengt 0 1 Tuaachc i de bedrijven 16 OO Godsduitz 15 30 Om en om progratnma 16 4S BNO 17 00 Gr 18 00 BNO 18 06 Ka nerorkest vande Ned Kameropera 18 46 Wat doet de directie van dflin l andbouw 18 56 Gr 19 00 BNQ 19 10 Spiegel van den dag 19 15 Van teen pp t ander bnnt programma 22 00 BNOVfmaf 3215 R C Danaorkest Theo UdenMasinan 1148 Gr J8 9 04 00 Cr Rllvernna H 17 30 Or 18 8 Opn 10 00 BNO lUO Voor d kleuten 15 Or 00 15 Dul ach Taelcuijius 10 40 Gr 2146 AvondwU i4g ai0 BNO a UedshUuwê N V C Hoyn GUNSTIGE ONTWIKKELING BU r Z H HOUDT AAN In het jaarverslag over 1942 1943 van de N V C Hoyng te s Graven hage wordt o a medegedeeld Ook in het afgeloopen boekjaar steeg de bedru drukte en daarmede tevens de omzet in behoorlyke mate echter tengevol e vati de heerschende prijs voorschniten daalde het brutowinst percentajffe aanmerkelijk en daardoor ook het bruto winsH edrag ondanks de hoogere omzetten De kosten etegen in het afgeloopen Imek Jaar wederom belangrijk mede tengevolge van de zeer groole toename der sociale lasten en andere betastingen Een en ander had het gevolg dat nadat eerst nog een bedrag van I 100 000 voor te betalen belastingen aan de reserve voor bijzondere risico s en be lastlngen la toegevoegd geworden de netto winsl t o V verleden jaar met bijna 300 000 daalde Ondanka de nog verder toegenomen ver koopen konden wIj met alleen de voorraden op peil houden maar vermeerde den deze nog met 101 336 7 De samenstelling van dere vootraden kon In het algemeen genomen bevredigend genoemd worden Op de aandeelen in onze dochteronder neming de NV PlateelbakkertJ Zuid Holland te Oouda ontvingen wti een dividend van 4 vorig Jaar 6 uitmakende 8000 vorig Jaar 12 0OO De gang van zaken tn deze onderneming btijfl nch ondanks vele moeilijkheden gunstig ontwi kelen doch ook hier hadden de zeer zware belastingen een leer nadeeligen invloed op de uiteindelijke bedrIJfaresultaten zoodat de directie van deze on4erneming zich genoodzaakt zag het dividend van 8 tot 4 te verlagen Omtrent de verdere vooruitzichten valtmompnteel weinig n et zekerheid te zeggen Het eetste kwartaal van het nieuwe boekjaar gaf een verdere toenante van den omzette rleii terwijl daartegenover de herbevoorlading meer moeilijkheden begint op televeren De netto wlnit bedraagt 8a 38 vorig Jaar 282 537 De direetl stelt voqr een dividend uil te keeren vkn 3 i l 2 np de aandeelen C en 9 8 op de aandeelen A B en uit ta loten 18 lU amortlatiebewUzen 4 420 OMGEKEERDE DETECTIVE Jongen nam 231 boter en eierenbonnan weg Be pc tie heeft een jongen den 15 jarige kantoorbediende J v d H aangehouden die ten nadeele van zun stiefvader een meUchandelaar in een tudsverloop van dne maanden 200 eierenen 30 boterbonnen had weggenomen De bonnen had hu voor totaal circa ƒ 300 verkocht aan den 27 jarigen eethuishouder P 3 het geld had hy éan ijb ei opgesnoept en verder aan een marschtrommeltje en detective romans uitgegeven Het trommeltje IS iMt eenige wat de politie nog vond Diefstallen Tudens het vervoer van Gouda naar Rotterdam is een fiets v n een Goudsehen kaashandelaar en tudens het vervoer van Rotterdam naar Gou een partyt e van U Vi k g margarine bestemd voor het vtwhtelingenkamp ontvreemd EANTONOeUCHT OOUOA Veroordeeld ïlJiC wegens niet gebruiken vam een rijwielpad W J H ie aouin lit ld h iemand op den baiafedreger vervoeren A O te Ckiuda ltlO ldli HVte Bode raven IM a 1 d II olet tiruikeB van oracateekplutaam O r B té douila IJ s 1 d h Voor den Kantonrechter ONBEKENDHEID MET VOORSCHBDT HEFT STRAFBAARHEID NIET OP Bij schriftelijk voivms heeft de kantonrechter giBt en een inwoonster dezer stad wegens het niet inleveren van een zevental zilveren munten ter waarde van ƒ 2 85 veroordeeld tot ƒ 1 boete subs 1 dag hechtenis Ten aanzien van het betoog van den gemachtigde dat het hier curiosa betrof en dat de betrokkene wegens ziekte geen krant leest en niet van den inleveringsplicht ep de hoogte was op grond waarvan hy noch opzet noch schuld aanwezig geacht en ontslag van reohtsvervolguig gevraagd had overwoog de rechter dat de e omstandigheden de strafbaarheid niet opheffen daar met gebleken is dat verdachte m de onmogelykheid heeft verkeerd van de ver licMtuig kennis te nemen Wat de verbeurdverklaring der munten betreft die Voorgesohreven en doorhet O M gevraagd was constateerde dekantonrechter dat de munten al mge iaseld en niet meer aanwezig zyn Huoverwoog jUt de verbeurdverklaringachterwege kan blijven omdat geenstraf uit te wreken is die reeds ipriori zonder zijn maohtigtng is ten uitvoer gelegd C groijd hiervan bevalhl de teruggeVmg van de tegenwaardead ƒ 2 85 Kruiden emaak op slaapkamer Een groenten en fruithandelaar uit een der omtrekgemeenten houdt er vens een krtudeniersfbea rgings on dememmg op na dat wil zeggen hiJ heeft geen winkel maar brengt de bestellingen rond Dia manier waarop h de boodschappen klaarmaakte bracht hem voor den reoh er want sudcer rust zout gort bloem jam fcoffie en theesurrog aten kindemneel en wat er verder bu den handelaar aaij etenswaren te koop IS werden afgewogen en ingepakt ui s mans slaapkamer fii hooge mate onf isch noemdede kantonrechter mr J A van Bronkhorst den ftieltand in de zaak Het iserg onhygie nigch dingen te moeteneten die van de slaapkamer komen tWas afgeschermd met een gordijn bu gebrek aaV planken zeide deverkooper die n uook wel lj greep datde hygiene atvdere eischen stelt Hudeelde mede dat de famiie tegen woorig beneden slaapt zoodat het verbaalhet gewenschte effect heeft gehad n Onfnsscher e plaats was nauweluks denkbaar vond de vertegenwoordiger van het OJM die f 2S subs10 dagen eischte De rechter heeft erde helft afgeda i KQksiMntspaarbaBl In Mei werd aHuer ingelegd 179 400 en tanugbétasM 1 48 aiS 77 Er werden 166 nieu boekjes lutigegeven Wat Waar Wanneer 8cli vhiir Bl te p D fouden ttad met KrUtma Söderbaum en Eugm Klöpfer Aanvang B uur IT Juni s unr Daaltl Jaarvergadering Geref Zendmg ibond en Zendmgskraiu Febe 19 Joal 3 39 Mm SiadhoU Uitreiking prijzen huisvltjtten toons tejitng APOTBCKERSDIKHST St ed geopend lei nachti aUéto wor ge neesmiddelpn Apotheek E Grendel alleen l nge Tiendeweg 9 Feuilleton NMbulr verboden DE SLAPEI DE BOEDDHA Nederlandaeh Roman door T J A U COROSNS 114 fOOFDSTUK XIX Alleoi terug Nu ik aan iwt emde van mun avonturen ben oaien ontzmkt mu den moed om ze nog verder te l e9chru vri Vol hoop en goeden moed vefhet ik het grondgebied van Cbuvitewar zonder liet flauwste veitnoeden van al de wanhoop en ellende die mu no te wachten stonden en die een gruweluke hermnermg zouden achterlaten tian miJD groote reis die met zooveel opgewdctheid was begonnen Miaai als leman later dit reisveiihaal zal lezen zal hu er ook het slot van wiUen weten en daarom wil i f hét o A ten einide brengen Onnoodig is het de harteluke ontvangst te beschrijven die Alfred en mu in het kan van kolonel Moore ten deel viel Aanstonds werden w m de gelegenheid gesteld telegrunmen naar huis te verzenden en wu werden overladen met attenties In ruil daarvoor moesten wu ons wedervaren vertellen in den trein naar Patna en tudens ons verbluf m Ohindawar Nu en dan viel ons dat niet gemakkeluk Wu wisten dat de expeditie m de eerste plaats was uitgezonden om den aanval op den expeditie trein te wreken en we wild i tot geen prus Bengor verraden die er aan had deelgenomen maar die ons het leven had gered en met wipn wij nadien vriendschap hadden gesloten Ook de begum en het volk van Chindawar wanen goed voor ons geweest Het dwaze motief onzer gevangenhouding werd door de Engelsche offideren die ons ui verhoor namen niet voor onaannemielult gehouden WQ verzwegen onzen onderzoeklngBtodht In den tempelberg die het vmden van den echstt ten gevolge had en ik voor mu zei geen woord over het h iUgdoi L van Chmdsiwar dat in mija koiffer vertooTgen was en waar zelïi AMr d nog niets van wist AJles tezamen genonten rtaagden wU er m kolonel Moore en lifci stal gunstig vooc de MwwMn van OtMmnr t sieiMnMi Faveur oude dmmmor vemrfct Mu was in den Sdiouwbuiy een bakende figtuir geworden de vroegendrummer Van het vanété Faveur O omstandigheden hadden dezen Rotterdammer m het vtuchtflingenverbUjtaan de Oosthaveip gebratht jnaar wathem ook ontnomen was mei ztjagroote liefde voor de muziek n d bonte wereld van het variété HVwerd een vaste bezoeker van Se voor stellingen in den Schouwbtirg waathu als man van het vak van dadirectie gratis loegang gekiWen ha Alleen als fi aal uitverkocht wa zag men hem r i Tooh was hO er wd Op zun eentje zat hv d n in denorkestbak j Als er een orkestje sp elde ging zijn hart open van vreugde Graag maakte hu in de pauze een praatje met de orkestleden En een enkel woord was ook iaar noodig om hem aan het praten te krijgen over zua muzikantenioopbaan Op een avond was er op het tooneel het lichte en fleurige bewegen van de Haagsohe Balletgroep cén en al gratie en bekoring Maar onze oude muzikant op de eerste ru heeft er mets van gsr zien Gefascineerd heeft hij v oorovergebogen gezeten den heelen avond kukend in den orkestbak naar het orkest van de Kameropera met zu geheele wezen verzonken in tljn wondere w reld van de muzidc Het vluchtelingenkamp gaat nunaar Oirschot en d drummer moetmede Ik zal den Schouwburg ergpiissen tegt hd j Twee fiettendi ven geknipt EN DE RU1 IELEN TERECHT Dank FRITS KLEINBLOESEM t Na een langdurige ongesteldheid ai op 56jarigeA leeftud in het RK liekenhuis te s Gravenhage overleden de heer Fnts Kleinbloesemi een bekende figuur m de theaterwereii die vroeger exploitant is geweest van den schouwburg en de zalen van de voormalige sociëteit Ons Genoegen alhier Het stoffelijk overschot is gistermiddag op Nieuw Eykenduynen teraardabesteld BesmettelUke xiekteo Over ét week van 30 Mei tot en met 5 Jum z de volgiende gev allen van besmettel e ziekten aangegeven Gouda 2 en Schoonhoven 3 roodvonk Gouda 3 Gouderak 1 Moanhvoht 1 Oudork ad IJsael 1 Oudewaiter 1 Reeuwijk l ScJhoonhoven 5 Waddunxvcen 1 en Zevenhuizen 1 kphttierie Wadduix een 2 typhus De uitstekende behandeling die wu er adden ondervonden maakte veel qoed en het feit dat Patloora eemge inderdanen van de begum onder dwang had bewogen aan den tremoverval mee te doen was althans een verzacti ende omstandigheid Zeer gunstig was het bovendien voor de Ixrwoners tan Chmdaiww dat de Engelsdien in Pattoora al op een verschrikkelijke ma nier hadden huisgehouden waardoor liun wraakzucht was bekoeJd en hun oede was uitgeraascL Nu sou het een daad van verstandige politiek zun de onderworpen tievo ing voor zich te innen Dat kon dan meteen beschouwd worden als een bewys van waaidcermg voor de wuze waarop zu ons hadden tiehandeld Dien middag zou d kolonel zun intocht in Ohmdawar Kiden en er het estuur gaan regelen Voor ons waren maatregelen genomen dat wu den volgenden ochtend vroeg onder gewapend geleide naar het Zuiden zouden gaan De tocht naar den Ganges verliep zonder ongevallen Onderweg haddim wu ruimschoots gelegenheid ons op de gebeurtenissen na onze gevangeoAeming Da overronifielmg van den extra trem w4s lang en bneed be roken in alie kranten van Indie en Engeland ea m vete vixi het vasteland W it van het Segin af aan waren aUen het er over eens dat wu gevwigen waren genomen aangezien wu niet onder de dooden werden gevonden De overval zeil werd niet lA verband gehivtqht met de m verschillend streken v in Indie onder de Hmdoes heersohende onrui t maar werd l esohouwd als e n op ziohzelf staand feit als een uitspaitting die door het Engelsche gezag met krachi en klem zou worden ondtf drukt We lieten ons dat alles vertellen door de officieren van ons esoMte maar we hadden te AHahabad een anderen klik op de gebeurtenissen gekregen en spraken e maar niet tegen Eenmaal weer over den Ganges zagen wu met hoiivermg de bergen terug in w elker sch Juw otize re op to iwgtsche wyee wasoonJeAKdcen Woi it vervolgd Wanneer ▼ erdulsteren 18 ini zm op SM tariw nm ban 09 tSJ4 i i II JwêI 1