Goudsche Courant, vrijdag 18 juni 1943

g 19 Jimi 1943 g eao Markt 3 TeIcCoMi tin GOUDSCH l i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN r Göbbels over de luchtterretir jÜiiiiste Ik sta hier als aanklager voor de openbare meening der wereld De burgemeester van Apeldoorn heeft Janstoren dan gaat hel festijn door is dit met het geval dan moeien de kinderen Donderdagmorgen op den gewonen tyd n aar school J n N B meldt heeft rijks ir üobbete gisteren tijdens C ole Shtigheul viJor de slaclit Z Aè Britsche luchtterreur m ille te Elberfeld een groote houden Ab gemachtigd van r en van het geheele wh voIK nam hü afscheid van Vallenen van Wuppertal en hierbij de gevoelens van rouw M trotsthe verbetenheid tot uit rt i e dezer dagen de harten n 0ult8 hers vervullejii Ver verltMrde dr GöbbcU dat de van de door den luchtoor fen pTovmcies h ar zwaren Mch alleen noch op een ver pojt tnjdt en zeide o a het fSt trotJche bewondering kükt de JtniU het kopmdfvolharden van iéeü van ona v lk T ij de voande uixMiieneur die weliswaar steto 1 io P l êgen E BOftit de harten van de menschen Ka wet n allen waarom het in dezen Jm ga vijand heeft het ons Étflikwijls genoeg in het gezicht JWuwd dat hij ons wanneer we Ji jouden zijn een vrede zou opna waarmede vergeleken de oorlog SU jIs een ware weldaad beschouwd worden Tegenover een dergelijke poging om het grootste en meest die cultuurvolk der aarde uit t M verheft zioh in gesloten eenu it Duitsch natie sterk aan wall doch ook sterlt aan mannen jjwenen kinderhartcn till b als nklBgar voor de openbare MijM d r weteld Ik dien een aanklacht f Mfï Ben vMand die zich me zltowreede Unnur nlel ander ter doel h ett geS din een weerlüfwe bxirRei bevolking Ma e haar te bedelven onder leed Medkcid imurt en dood om haar xoorTjitot verraad om haar nationalv 7aak Ittttten ï dergelijke poging kan nooit Men Maar door dez laffe onmenache u t Ml fl nationale faam der volken met ichande overladen zijn wier i en tot derirelllke verwwrpelilke en middelen grijpen om oorlog te voeIfeien vrouwen grllsaarda en kinderciK rjjind wee 7 eer goed dat de achade lillHmu In ou e bewapening en oorlogaMatrlt liiii loebrengen alechta van lier mSCH WEERMACHTSBERICHT Kalme dag aan Oostelijk front eUTAANVAL OF FLTMODTH Het opperbevel van de Duitsche snaoht deelt d d 18 Juni mede Dis het Oostelijk front verliep de ijl Im Nachtelgke aanvallen van de lü ta cht wareil gencht op vüandellkeKheeptitonce itraties bg Astrakan bewapeningsfa jriekan aan de beKtel Wolga Vier vraontschepen van 11 000 bri werden tot zinken énchl oen koöpvaardijschip van liéileKiare grootte beschadigd tn de iSratten fabrieken werde n groote verIKlingen aangericht tijdens een aanval van een gemeng4 Sovjet Russische bommenwerpertaitie op een Duitsclj ravitailleemjiconTOoi op de Zwarte Zee werden jpt de marine en luchtmacht vijf Bfelijke vliegtuigen neergcschoian hden nacht van 17 op 18 Juni deed fomiatie zware Duitsche gevechtsIteltuigen een aanval op de Algerün te haven Dzjidzjelli lijilenj nachtelyke storingsvluchten J wn gering aantal vijandelijke J ïtuigen boven het gebied van het WMieRijk werd niet waargenomen liömmen werden uitgeworpen n formatie Duitsche gevechts lulgen heeft in Jen afgeloopen jwdt oorlogshaven Plymouth met Jj van zwaar kaliiber aange Andere vliegtuigen bombarn doelen in het Zuidoosten van d tvell onderkoning van BriUch Indië fHmaarschalk Wavell is naar vol d En lschen berichtendienst lji l t Lbnden bekend gemaakt lOSBid tot onderkoning van Indié r M Auchinleck volgt Wavell op jWtrbcvelhebber in Indië U die zich thans in Engeland zal naar de Britsche terich meldt onmiddellijk zyn van opperbevelhebber neer w m den as herfst naar Indië Wren om de taaie van ondei p zich te nemen 3ï al Auchinleck zal zich on lit belasten met de Junctie rbevelhebber van de trijd in Indië Men koestert het n zoo meldt de Britsche be T nsi verder om den opper ttit f in Indië van de verant l Dltheid inzake de leiding van ffWïties tegen Japan te ontslaan Oor een apart commando voor tó te stellen s JI SfEt VAN ENGELAND EN J MET KLEINE NATIES J 3 ere president van het Noor 18 Hambro thans lid van emigrantenregecring te hfceft in ballingschap een weven onder den titel Hoe C ile kunnen winnen aldus wvat een uiterst scherpe JT net dubbele spel dat Enge Ver Staten hebben ge erpe critiek van Hambro betrekkelijke w rd il Daarom is het hem ook heeiemMil uvel te doen He la hem vooral ei om t dodh om de weerlooze burgerbevoikmg te kwellen dood en verderf te zulen is hur huizen en wotUngen en daardoor te trachten iwt Dultache oorlogsmoreel te breken Oc schuld aan den luchtoorlog tegen de burgerbevolking ligt ondubbeliinoig hu de Westelijke pluiocratieeu Van den kindermoord in Freiburg op 10 Mei IMO tot op den dag van vandaag getuigt een lange ket£n van smart en diepaten mcnscloeltjken nood in alls dolr den BntachAmerikaan chen bornmenoSlog geteisterde steden te geil Engeland en Amerika i en hun laffe en wnwte pluocratuche Uidenklasten De i e geeft uia schuld ia een oBbewaakt oogenblik ook openlijk t e In cyaiache openhartigheid zeide onlangs een oUlcieele woordvoerder van de Cn elsche radio Jgen betrapt ilch steeds wtejt op dai men zich verheugt wanneer mannen vrouwen en kinderen gedwongen worden zoo verachnkkeltjk te lijden Het u gelijk te s Uen met één dlrecten oproep tot moord op Duitsclie vrouwen en kinderen wanneer reeds lang voordjsB een Britsch persbureau schrijf JBegin om Godswil elnd k eens met het opruimen der Duitache burgerbevolking w t het Is bewezen dat dit de eenige weg is om haar moreel te breken Zelfs de Engelsche kerk verklaarde nog onlangs naar sMileiding hiernn WU kunnen met de beweging om de luchtaanvallen op steden l staken omdat daarhu burgers gedood worden Biet sympathUiCeren Voor de bommenwerpers zijn wij allen gelijk De bommen maken geen verschil tusschen maniten vrouwen en kinderen Het is overigens geen gewoonte om bij open gr aven woorden vsn haat te spreken De dood heeft elders meestal behalve het leed dat hij brengt le s dat verzoent in zich In dit geval echler schreeuwt hij om vergelding Want de dooden die w j vandaag plechtig gedenken z jn hel slachtoffer geworden van een koel berekenend cynisme van den vijftnd Dit cynisme zat eerst dan verdwijnen wanneer het door smartelijke steeds weer iierhaalde tegenslagen t meergeshlgen wordt Het Dultsche volk legt door mijn mond aan on7e dooden de gelofte af da wij hun offers in dezen geest begrijpen en dat zij dertrÉlve ook niet tevergeefs zijn gebracht Eens zal het uur koiiien wanneer wb terreur door coatraterreur breken De vijand stapelt daden van geweld op daden van geweld en m kt zoodoende een bloedige rekening op die op zekeren dag verrekend moet worden Ontelbare arbeiders Ingenieura en cons ructeurs zijn bezig om zoo snel mogelijk dezen dag te verwezenlijken Ik weet dat het Dultsche volk deilen weg met een brandchd ongeduld verwacht in onze har en heeft de vijand in onuitwischbare letters een schuldbekentenis geschreven die hem op zekeren dag als tegenrekening en motief voor ons handelen zat worden voorgelegd De windkorenmelen te Holten is gerestaureerd De molen welke een tiental Jarenbulten gebruik Is geweest staat aan den voetvan den bekenden Holterberg en Is thansvoorzien van stroomlijnwleken De restauratiewerkzaamheden werden uitgevoeid op verzoek ven de V V V en de Vereeniging DeHoliandsclie Molen C N F ïiaitgennk speeld met de kleine naties die zich voorde groote geallieerden opofferden Hanwro zegt o a openhartig dat er p geen plaats ter wereld zooveel misdaden zijn begaan alj in Downirtgstreel het Foreign Office Hambro beschuldigt Churchill en Roosevelt van niets minder dan valsdi spel Volgens hem leven alle kleine landen die zich rtiet Engeland verbonden hebben in voortdurenden angst dflt zij voor de belangen van Londen of Washington zullen worden opgeofferd als pionnen op het schaakbord Hambro beklaagt zich voorts over de slechte ervaringen welke fiij heeft opgedaan als lid van de BrjjschNoor sohe scheepvaartcommissie waarin de Nooreche emigranten geen enkelen invloed konden uitoefenen op het lot der Noorsche zeelieden die zlöi voor Engeland moesten opofferen V£KN ON BARTLETT OVER DB VER STATEN In een artikel over zijn In de Ver Staten opgedane indrukken behandelt Vernon Bart letl in de News Chronicle de a Amerikaansche presidentsverkiezingen Niets kan zoo schrijft hij opwekkender zUn voor de geallieerden dan de diepe vriend schap tusachen Churcluli en Roosevelt vooral omdat Churchill de populairste man in de Ver Staten Is Gematigde repeblikeinen verklaren echter dat Roosevelt leeft van de populariteit van Churchill Mmder gematigden verklaren dat de hatlge ClmrchiU den onschuldigen Roosevelt heeft overgehaald om Amerikaansche voorraden naar Europa te turen terwijl de Amerikanen in den Stillen Oceaan sterven De bevolking in de hoogere i alaruklassen koestert den wensch nog tijdens den oorlog van Roosevelt bevryd te worden De vermogende AHierikanen haten Roosevelt hoewel tot hun eigen klasse behoorend op een ontzettende wijze omdat h J zich m hun vrije ondernemingen heeft gemengd en iljn eigen klasie bedrogen heeft Van republikeinsche zijde is Wendell Wlllkie nog steeds de populairste candtdaat jioar de presidentsverkiezingen Onder de republikeinsche werkgevers heeft htj echter ook verhltterde vijanden Willkie verdient den dank vrfn Engeland omdat hij tezamen m t Roosevelt de grootst mogelijke hulp Aran Amerika aan Europa heeft geüischt en hiervoor een groot deel van itjn populariteit In de eigen partu heeft opgebtferd De leider van de mijnwerkers Lewis zal zich waarichtjnlijk met de republikeinen tegen RooseWett lieeren Roosevelt ral waarschijnlijk om f e stemmen der katholieken niet te vereaen een pacificatiepolitiek voeren die In schrille tegenstelling zal staan tot ztin groote vobr de retdediglnf der democratie gehouden rede BEKENDMAK Ook verlofgangers moeten zich jmelden De WehrmaehAefeliisiuiber in dea NiederUpden maakt bekend lulks ten einde misverstaad te voorkomen dat waar in de betr bekendmakingen voor terugvoering in kriigsgowuigenseiup wordt gesproken van in werkelijkoo miUtairen dienst lUnde reserve officieren en dienstplichtigen e q reserreplicl tigen daaronder ook worden begrepen de miUtairen die in het genot waren van weermaehtsindustrieverlof studieverlof xakenverlof liekteverlof verlof In afwachting y n ontslag of ander byxonder verlof DE BEZOLDIGING VAN KRUGSGEVANGEN RES OFFTCIEREN BEKENDMAKING VAN DEN COMMISSARIS VOOR DE BELANGEN VAN DE V M NEDER LANDSCHE WEERMACB1 Aan de reserve officieren vaa de voormalige Nederlandsche weermacht die zich in krijgsgevangenschap bevinden lal van den dag van aanvang dier krijgsgevangenschap at bezoldiging worden toegekend welke volgens de betrekkelijke bezoldigingsregclingen verbonden is aan den laatstbekleeden rang Ten einde een regelmatjk nitbetaling zooveel mogelijk te bevoiSeren wordt aan belanghebbenden in overweging gegeven vóór hon vertrek aan opgemelden commissaris Lange Voorhout 7 te s Gravenhage scbrifteiyk te verzoeken de uitbetaling van hun bezoldiging te doen geschieden aan een met naam en adres te noemen persoon c q et vermelding van hun postrek ningsnummer Den Baag 18 Juni 194S Keuringen Waffen Sö en Ned Legioen Tijdens de keuringen der Waffen SS en Nederl Legioen waarvoor de data en plaatsen bekend gemaakt Worden in de pers knnnen zich Nederlanijers aanmelden in Jen leeftijd van 17 45 jaar Voor de gezinsleden dezer vrijwilligers wordt in ruime mate gezorgd Zij ontvangen kostwinnersvergoediqg kostelooze ziekenverpleging extnn levensmiddelen extra fcolentoewijspg enx Zij die om bijzondere redeiwn of wegens familieomstandigheden In Nederland moeten blijven kunnen alch aanmelden bij een der in Nederland geve itigde SSonderdeelen Degenen die zich bjj de SS of het Ned Legioen vrijwillig melden worden tijdens den duur van hun verbintenis v r ij g esteld van den arbeidsinzet Alle verdere inlichtingen worden tijdens de keuringen verstrekt 1 KAMPEEREN BEPERKT in veilband met gegronde klachten over rumoer wanordelijkhden en onzedelijkheid verboden dat in zijn gemeente dag n nachtverblijf wordt verschafty aan kampeerders en trekkers anderar dan in dp daarto door den A N W B of de Ned Jeugdherberg Centrale erkende en opengestelde inrichtingen i TWEE iOSGESS DOOR LOCOMOTIEF GEGREPEN £ N QËDOOD Gistermiddag U op den gevaarleken onbew itkten overweg i ibijji t atatlon Einnien een vreeselij k ongelig beurd hit aan twee leerlingen van de tóibaclitschtfol aldaar het leven heeft gcko Twee jongens de 15 jarige M Gerdes eiyde 15 jaiige J H Toebm beiden woneijöe te Bargeioosterveld reden samen op éjm fiets Zij moeden niet goed opgelet hebben want ze geraakten met fiels en al ondereen rangeerenden locomotief Beide jongens werden ongeveer honderd meter meegesleurd De machine moMt opgevi izeld worden om de slachtoffers te bevniden Dokter Post uit Emmen koli alechtf den dood constateeren Den macmnist treft geen Bchuld RADIOPROGRAMMA ZoiMtat M Juni Hllversam I 7 90 Gr 8 00 De zin vaa het bper ïtln 8 15 Progr overz 8 30 Gr Ö OO BNO 9 15 Zondagmorgen tonder zorgen 10 00 Als de zomerzonne stil 8ta t 11 00 Chaminade programma 11 30 De Stem der S S 11 40 Gr 11 50 Neerlands stem van heb front 12 00 BNO 12 19 Ned Kamerkoor en gr 12 45 A a ik t voor t zet4gen had ló OO Viool cello en plino 13 30 De Schijnwerper 14 00 Opn 13 15 Het wekeltjksche luisterspel Operette dp lournee 16 00 Soltstcnconccrt 18 30 Bandi Balogh en zdn Hong oikest 17 00 Het Zondagmiddagcabaret 17 30 De Melodisten solist en de Tien Vroolijke meisje 18 IS Ned Volkslclanken opn 18 00 BNO 19 10 Spiegel V d dag 19 1S Sport v d dag 19 30 Zomer In Europa klankbeeld SO 15 Het Rieie Queling kwariet 50 45 Zomercabaret De Jonge Nederlanders 22 00 BNO Vana 22 15 R C Theo Uden Masinan en zijn dansorkest 22 45 24 00 Gr HIlTermin ll lO OO Godsd ultt 1100 Gr 12 00 BNO 12 15 Or 13 00 Toespraak 13 00 Toespraak 13 15 Gr 14 00 Voor Jeugd 14 30 Opn 16 00 Gr 1630 Gr 1730 Thans Hans opn 18 00 Opn 18 15 Zie Hilv l 19 00 BNO 19 10 Gr 30 00 Zoeklicht Zondagavondgesprek 20 19 Opa 21 00 Gr 21 49 AvondwiJdlng 22 00 BNO Maandag 21 Jiud mivennm I 6 46 Gr 7 00 BNO 7 10 Oymn 7 15 Gr 7 40 Sportnieuws 7 50 Progr overz 8 00 BNO 8 10 Gr 8 45 6 50 Voor huisvrouw 9 01 Godsd uitz 9 15 Orgelconcert 945 Gr 10 15 Uit de eerste Baedeker III 10 30 Band Balogh en zi n Miong orkest 11 OO Voor kleuters 11 30 Pianovoordracht 12 00 Almanak 12 13 Theo Uden Masman en zön duuorkest 12 45 BNO 13 00 Land en volk breHgt 13 05 Gerard van Krevelen en gr 14 00 Stedelijk orkest van Maastricht 15 00 Godtd ultr 15 15 Elck wat wils 16 45 NO 17 00 Voor de Jeugd 17 20 Amusementsortcest en solist 16 00 BNO 18 05 Gr 18 15 Mldzoraer Zonnewende 18 35 Gr 18 45 Politiek weekprastje 19 00 BNO 1910 Spiegel van den dag 19 15 Viool en cello 19 45 Derde acta v n de opera Die Meisteraingel van Nürnberg J2 00 SNO V n f 22 19 R C Orgel concert 22 45 Gr 23 30 24 00 Or Hilversum n 17 00 Opn 18 00 Or 19 00 BNO 19 10 Voor kleuters H 19 Gr 20 1 Voordracht 20 30 Opn 21 1 Dlck Wlllebrandts en solisten opn fr 4i AvondwUdiag 12 00 BNO Kearingert oor de WaffenSS het Legioen en de Landwacht Het SS BnatzkomiiMiulfr Nederland deelt mede Nederlanders van Aris bloed tn den leeftijd van 17 45 jaar H gehuwden die lichamelijk Koowel als ge telijk goed ontwikkeld 2ljn en zich geheel kunnen geven aan de etschen dce de opleiding hun stelt kunnen zich bÜ de genoemde adressen vervoeiïen teneinde gekeurd te worden BU de onderxoeklBgcB worden iMk alle gevr aaKde teBchttngen verdekt met ketrek klnc tet de ver nfflBC der familieleden duur der opleiding extra levensmiddelen em De aandacht wordt erop gevestigd dat voor de vrijwilligers die om bepaalde redenen In Nederland moeten bUJven de mogeUJkheld be taat hun olenst te doen bij de Landwacht Nederland ot bij het SS Wachtbatalllon In A nersfoort lijdens de7 e keuringen kunnen zich ookdiegenen metden die tot de Germaanschi SSin Nederland willen toetreden I ersonen tusschen Ift 30 jaar die aanmeldingspUchtig ztjn voor den arbeidsinzet kunnen zich eveneeens op een der keurlngsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbmtenis van den airttekitlnzet vrUgHteld 2p Juni 9 tS uur Haigelo Café JHodern Spoorstraat U ao Juril 1 il uur ZwoU Hotel Oelten jseek 31 Juni 9 lt uur Ajuen Concerthuls d Vaart 31 Juni lt 19 uur Groningen ConcerthuU Poelestraat Junt 9 12 uur Leeuwarden Huis Schaaf Breedstraat Juni 9 14 uur Amiterdam Dam 4 Radio s kunnen alsnog ingeleverd worden Een ge meentelijke publicatie in dit nummer oet eenige belangrijlie mededeelingen oveif de inlevering van radioontvangtoestellen Er bestaat alsnog gelegenheid lot inlevering Donderdag schoolsportdag biJna vufhonderd kinderen NBMeN DEEL Öe Ooudsohe sohoolsportdagi wordt weer eenjaarlijksche traditiel A s Donderdag zal dit sportfestrjn voor de Goudsche schooljeugd voor de derde maal sedert zijn herleving io tostnieuwden vorm na een slaap van ettelijtie jaren gehouden worden op het Olympia terrein waar de onderlinge kamp tusschen de verschillende groepen om 9 30 uur aanvangt Dê organisatie is geheel a ls d vorige jaren Het programma bestaat uit hardloopen werpen van den kleinen bal verspringen en estafetteloop Onderwijzers enonderwüzeressen vormen de jury Er zijn dit jaar i 0 deelnemers verbeeld over 48 groepen Dit aantal is eii gcringOT dan vorig jaar doordat twee bijïöndere scholen nu op het appèl ontbreken Alle openbare lagere scholen weritcn mede verder de op nhare Ulosohool de b l o school de Ambachtisschool de R H B S en het GjHWiasium IWien Donderdag het weer ongunstig nwcht zijn dan wordt de schoolsportdag Vrijdag gehouden Waait de vlag Donderdagmorgen van den St qOUDEN JUBILEUM Op 21 lunl a s Maandag hoopt de heer F Bloöl den dag te herdéhken waarop hij vijftig jaar geleden bij de toenmalige firma C van Eijk tegenwoordig N V Kaashandel Maatschappij Gouda in dienst trad De jubilaris bekleedt thans de betrekking van pakhuisbaas EERWAARDE HEER B J M QUANT TOT PRIESTER GEWIJD Onze stadgenoot de eerwaafde heer B J M Quant heef heden in de Kathedrale Kerk St Havo te Haarl m uit de handen van den bisschop van Haarlem mgr J P Huiber de H Priesterwijding ontvangen Morgen hoopt de neomist in de St Jozefkerk op de Gouwe zijn eerste plechtige H Mis op la dragen Predikbeurten ZONDAG M JUNI Ned Herv Gemeente Sint Janskerk 10 uur d H V oqken Ozn i uur ds H S i Kalf Weslerkerk 10 uur da H A Visser van Raaltp Jeugddienst 5 uur ds T W G Verheul Ver van Vrijz Hervormden 10 30 uur ds Joh P van Mullem van Zui broak Ver CalvOn 10 uur ds C A Polt van Rotterdam Remonstr Oeref Gemeente 10 30 uur mej da H C Luflt va Sohoonhoven Lutherache Kerk 10 Uur ilB J J Simon Oud Katholieke Kerk M 30 en uur pastoor G P Giskes Oeref Kerk 10 en 5 uur 4s Koenderkoop van s Gravenmoer Geref Gemeente 10 en B uur Leesdienst Chr Gerei Gemeente 10 en 5 uur dsl A Dubois Ned Gerei Gemeente 10 en 5 uur ds Joh wan Welzen Woenidaf 7 30 uur df Joh van Welzeij Vrije Evangelische Oameentc 10 enSJOuur ds J G VsBseur van Bussum Donderdag 7 30 uur BObeHerlng en bidstond Geloofsgemeenschap Leger des Heils 10 uur Helligingsdicnsl 7 uur Verlosslngs dien st D5ndcrd g 7 S0 uur Heillglngs dienst Jong NederUnd voor Christus gebouwSpringatraat 49 n m uur de heer W F Kloos ShaMa Theater Iibrta Ilona mat Paula Wcssely en Willy BIrgel Aanvvang 8 uur vanal 3 uur Zondag 10 30 uur Met Bvon Hedin dwars door donketAlië 21 Juni 7 30 nnr Sint Janskerk Bijlandere kerkdienst in Kcrkawsek voor ledereen ds F J Pop onderwerp Wie Ml ons redden 23 Jnnl 1M nar Sint Janskerk BUzonderekerkdienst tn Kerkeweek voor lederMn spreker M J C Visser onderwerp WieU de Koning der wereldl M Jnai 7J nnt Sint Janskerk BJIzondclekerkdienst in Kerkew k voor iedereen spreker prol dr S F H J Berkelbschv d Sprenkel onderwerp Wlen zullen wtjvolgen j M Juni 7 J6 aar Nieuwe lehonwliurg Mtiiiekrevue Boyd Bachman M Juni 10 39 mr De Kroon Jaarvergadering Scheldsreclttersvereenlflnf groep Gouda 24 Jnnl 94 nar Olyai la terret ScbosFaportdag Prqt S cents per nnmmw Chcfrwbetaurt V TIBTKR Ooada Onz e bios copen WLUONNAn TBGEN WIL EN DANK Reunie Bloseoop Bij een titel Millionnair tegen wil dank is mw f neigd aan een blijspel te denken doch een vrooltjke film is deze rolprent allerminst Eerder heeft dit verhaal een ernstigen ondergrond er is een boeiende an vrij origineele intrigue in verwerkt die meermalen gelegenheid biedt tot goed en doorvoeld spel De hooldvertolker is Zdenek Step ieck die ïijn dubbelrol op uitnemende wijie uitbeeldt en met recht de jiel van de film is Als geheel voldoet het werk zeer goed het biedt vele te waardeerfen momenten en staat zoowel in spel als regie boven de middelmaat MARIA ILONA Thalla Theatef Deze reeds eerder BI eiHe vrljwitHgeri Straks zal de eigen gemaakte koffie best Kinaken S S PX Ahrena p K U Juni 9 13 uur Utrecht N V Huli Oude Gracht 24S 25 Juni 9 14 uur Amersfoort PoUzetdurchgangslager v usderweg 36 Juni 9 14 u r Den Haag CaM mDw Hout Bezuidenheutscheweg vertoonde film verhaalt van den strijd der Hongaareche patriotten tegen de Oostenrüksche overheersching en hoe een vrouw moet kiezen tiftschen haar liefde en haar vaderland Paula Wessely speelt die rol De andere voornaamste rollen vertolken Willy Birgel Paul Hörbiger Otto Wernicke en Paul Hubschmid DE GOUOEN STAD WtE IS DE BESTE AMATEURRADIO VOETBALVERSLAGGEVER7 In den door den Nederjandschen Omroep uitgeschreven luisterwedstrijd Wieis de beste amateur radio voetbalverslaggever is onze stadgenoot deheerS Laugeman als nummer drie aangewezen Er hadden zich een groot aantal personen als verslaggever aangemeld van wie jia selectie door den Ned Omroep een vijftal overbleef Ieder hunner verzorgde een gedeelte van hetooggetuigeverstag van jlen SOsten Meite Eindhoven gespeelden districtswed strüd ZuidWest waarbij de luisteraarsals jury fungeerden De heer Laugemankwam als C voor de microfoon Alsnummer één werd dê heer D Kolmanuit Den Haag die als A sprak enals twee de hper Pum Swier verslaggever B aangewezen j Schouwburg Bioscoop Veil Harlan s kleurenfilm De gouden stad die een zoo succes vollen tocht maakt heeft ook hier de grootste belangstelling getrokken alle voorstellingen waren uitverkocht Daarom is deze ook met haar fraaie kleuren geslaagde rolprent met het treffende pej van Kristina SödePbaum geprolongeerd S V d Kraati BESMETTELIJKE ZIEKTEN Over de week van 8 tot en met 12 Juni zijn de volgende gevallen van besmettelijke ziekten aangegeven Bergambacht 1 en Reeuwijk 1 roodvonk Bergambacht 2 Bodegraven 2 Boskoop 1 Gouda 3 Moerkapelle 1 Ouderkerk a d IJssel 2 Schoonhoven 2 Waddinxveen I en Zevenhuizen 1 diphtherie Waddiftxveen 2 typhiu Bursrerlüke Stand Geboren Wat Waar Wanneer Srhonwburg Bioscoop De gouden stad met Krlsttna Sdderbaum en Eugen Klöpfer Aanvang Za rdag vanaf 9 30 uur Zondag van 3 uur Maandag en Woensdag 8 uur Thalla Theater BAaria Hona met Paula Wessely en Wjlly Birf cl Aanvang B uur Zondag vanaf 3 uut Reanis Bioscoop Mllhonair tegen wit en dank met Zdenèk Stepantii Aanvan 8 uur Zaterdag vanaf 5 30 uur Zondag vanaf 3 uur Zaterdag 2 en Zon iag lO 30 uur Met Sven Hedm dwars door donker Azie Aeoal eyer Caijaret progrjamn wsfflfa Tony van Zwol én Henk Hav Aanvang Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 2 uur JanI 3 30 uur Stadhuis Uitreiking prezenhuisvlijttentoonstelling Jnni 2 uur Plas Elfhoeven Onderlinge zeiiwedstr den wa ersportver Elfhoeven APOTBEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor ge neesmlddelen Apotiieek E Grendel alleen Prins Hendi IKstraat 19 c ZONDAGSDIENST DOKTOREN By afwezigheid van den huisarts zijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren P de Boer Gouwe 115 telefoon 2273 en C van EIll Kattensingel 79 telefoon 2361 Juni Cornells Albertus zn van D J Brem en A Scheidema Usiellaan 9 Junt Pieter zn van P den Butter an G Koot Vest 69 Ondertro w€t 18 Juni A H Kinhart en E 3 M Ul nburg H C Boonstra en L M Prevoo W Vermeulen en A de Jong A Boekhout en E C NIeuwveld T Fluit en G de Jong A Schrlek en J M Klein VOOR DE ZENDING Een Zondag in de Ned Herv Kerkengehouden collecte voor de zending heeft ƒ 1097 9S opgebracht wasironder eenfift van 10 Binnenkort zal wederom een nifcUA contingent Nederlandacie tongens van 16 18 Jaar vertrekken naar een dei weerspsrtkampen in Oul scblana waaraan jongens uit zes verschlL inde landen deelnemen LleLiebbera oor deze kamp n kunnen zich nog mell n bij een de gewestkwartioren van dcr Jeugdstorm of aan het adres Kontn slaan 9 te Utrecht Zooals bejtend moeten werkgevers en scholen vrijgeven voor deze kampen terwijl werkgevers loon moeten doorbetalen en het verbluf in een weersportkamp niet als vacantie mag worden aangerekend Ais nu diè heeren van den genenalen staf maar niet te lang leiitetuen en ons J geen dagen lang aan de praat houden Mevrouw de begum heeft ons heel wat tüd doen verliezen dien we nu moeten inhalen Wil je wel ioovjan zei tiitftA dait ik blij zal ziin la we weer naar Engeland onderweg zijm We hebben een heel intei ssarate reis gehad ea als we nu met Ibadji auoces hebben daa ma ken we er een schitterend slot aan Maar ga jij je nu verkteeden het wordt tüd We hadden een zeer aangenaam en opgewekt souper de officieren betoonden zich vroolijke tafelgenooten en deden keuken eft kelder alle eer aan In dit Europeosche milieu aan deze kei rjg versieiide tafel met haat schittemid kristalen zilverwerk dachten wij niet meer aan het verleden dat niet veel meer was dan de herinnering Aam een droom Ohindawaï en wat daar was gebeurd leek alles zoo ver weg dat wü ons niet konden oonatellen waarvoor wij eigenlijk opreb w reti We genoten Van het heden zonder ons de minste zorg te maken voor de toekonwt Maar aan alles komt een eind ook aan een prettig soflper en toen het laagste gcre iit was afgenomen kwam het besef der werkelijkheid terug en konden geen pousses 4 fé of whiskysoda a het feu wegcijferen dat we den volgenden ochtend vroeg uit de veeren moesten Het was al laat toen we naar boven gingen veel te laat naar den rin der slaperige keltaers dfe voor ons plezier moesten wakker Wijven Alfred was in een sentimenteel stemming geraakt maar de beidehjitenants wwen vroolijk Aan de deur vanzyrf kamer nam Alfted afscheW ai hUdrukte mij de hand nvet een hartelijkheid alsof hij een verre reis èing ondernemen Arme vtiend ik vemweddetoen niA dat die hsmddrult inderdaadhet afscheid was voor een J el verrereis 1 WoPdt vervolgd MMMiBMWvMflMBMaaaHaasaraM Feuilleton Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Mederlandsche Roman door T J A L CORDENS 116 De beide luitenants die ons naor Calcutta zouden toeagen en die tevöia rapporten bij zich hadden van kolonel Moore logeerden met ons in hetzelfde hotel Het was niet gtx ot en goed beziet Boodat het nogal moeite kostte ons behoorlijk te inatalleeren Alfred had een kleine katner op de eerste verdieping die uitzag op den tuin Naast die van mjjn vrien was een grootere kamer die betroikken was door een ruiken Ipdisdhen faibrikant op weg naar Benares en dan op toeH einde van de gang volgde mijn kamer Vroeger scheen dat een soort Rroviiiekamertje te zijn geweest maar ziJ was nu ten gevoljge van de drukte met kun t en irliegwerk tot togeerkamer mgeriohit Tegenover jde kamer van Alfred was een groote wgeenkamer waar de hotelier een tweede bed had laten opilMn en waar de beide officieren sliepen Onze logeergelegenheid voUeed wel niet aan den roep die vam Hotel Clive uitging maar toen alles zoo geschikt weird namen we er genoegen mee we badden trouwen ook niet veellust naar een ander hotel otn te zien en bovendief wisten we dart we hier op een uitstekende keiiken kondr n rekenen Ik zat in Alfreds kamer op de venstert 4n vóór het opengeslagen rram en keek in den donkeren tuin waar niet ver van het hooMgebouw een schuurtje stond met gegolfd zinken d k Een man die uit den tuin kwam ging daar juist heen ten minste ik ig hem achter het gebouwtje verdwijnen naaHMHBsaaaiaaa Wanneer verdaist ren 20Ind Zon ap Vi ander tlM Mau vf O OiS oadar 1M tl Ja i Zon ep S 18 mtéet tZM Maan o M ander W Alfred haalde zijn smokii uit zijn koffer en streeik de plooien glad We zullen er vanavond we r een als fatsoenlijke menschen uitiien zef hü Ga iü je nog niet kleeden tk ben gauw genoeg klaar antwooixlde ik Hij viscihte een groot pak papletmi op en hield het in de hbogte M a mm M i ai Hier heb ik de sttikken voor onzrai vriend Hwdji in CaJoutta Het woïdt tijd dat we met dM heerschapeesn gaan afrekenen Ja hoog tüd beAwnde ik dat isnog wel bet factofiMoel van ome reia ♦ O