Goudsche Courant, zaterdag 19 juni 1943

r a i ipWBi§gff9 ljlWip U lf py PLAATSELIJK NIEUWS Verweij eo A A Koogje itefy d vsn A Boer en H de Jong Comeiis Johannes z van J Scheer en G Verschoor KlaaS z van M C de Jong en E A VeiBluis Jannjgje d van M Slingerland en C W MAtas Overleden Gerrit van Dam 77 j ongehuwd Bethejaantie Pietertije Dekker li j eehtgenoote van H J HalImg ArJB Gtaveland 74 j onigehiiwd Loop der bevolking Ingidcotnen I Ottevanger ecbtg van A C aal van Zevemhujzem Twv maicspotlifleT S in G 28 P Vermeulen smiflj jyalh Beiv kenwoude A 3 in G lOO Vertrokken G aan zonder be Toep van H 3 naar Gouda Kuiperstraat M van Erk dienatibode van C 42 naar Bergambach t C liï wed N Both Siliifcgeiiland zh van D 34 naar Berkenwoude B 43 Concert Hedenavond hoopt het strijkje Onderling Gènof onder leiding van den directeur den heer P Kroon een concert te geven op het Dorpsplein WADDÏNXVEEN Predikbeurten Ned Herv Kerk 10 uur de heer 0 erse van JMoordrecht 6 30 uur dS Vroegindowey Geref Kerk 10 en 6 uur ds Soiidt Oir Afg Gön 10 en 6 uur ds v d Kraats Wet en Evangelie in Rem Kerk 9 30 uur ds Kalmijn Burgerlijke StaiM Geboren Johannes Comelis z van J H Moermg en C A van Schalk Pranciscus Maria Amtonius z van W A de Goey en A M Bannink Lubertus z v L Stoffer Ondertrouwd B F Langendam en C Timmerman J Heuvelman en M P Both G van der Schee en A M Groen D C Schouten en A M Hoogerdijk ïeMuwd J Boere en J Radder C Je Bruin en M H Teek ens C van Hof wegen en W H Smiths G Bonefaas en A N van den Berg Overleden J H van Berkeste jn 19 d A Bogaards weduwn van A Hoogendoom 73 j moeten de aXslemcondiii i lengten vast atgeiteirc e k itv rwUilerd en ingelevem v lï It t combinatie van paittciili 5 fc lminst bet oll dlg onlv 7Sden Ingeleverd ij D É ndlo t ieil n weike i slaande punten vallen kunnï I perceel IJsaellac No40wordS Nogmaals drint Ik brt iriL aan eventueel chtergPhoudeT stellen zoo poedig mod lilk i ÜJIhetgeen voor de bepaling S verlichtend ui werken ti I VISCHAtTEN EN VIS IIVKUr l I De Oppciluitcnaot vai P ih fta 1 maakt bekend dat de v i chaêirn SHI vcrguningen voor het n cu e VL fil krljgbaar z n aan het bu au il l Markt 7 debouw Aru LcgnVr l 10 tot 1 uur en van 2 tot 4 uur l De kosten van de acten ziju jk Groote vlsehakte A B r lb Klem viscliacte z g snoekacte lil Hengelacte voor het vi sch n I meer dan één hengel Vlsctivergunnmg voor hel vl i h I met één hengel I Uw fiets BOSKOOF Doklcndienst AJt Zondag doleter A J Zwartendijk telef 355 Bertasen In de te Utrecht gehoudeti tachtigste jaarvergadermg van de Vereeniging voor Christelijk nationaal schooionderwijs Is mr dr E P Verkerk burgemeester dezer gemeente als bestuurslid herkozen Wstetpoie Vriendschappelijk Boskoop X Rijkstuinbouwschool X 1 I Boskoop II A ZC Il Alphen 1 5 Boskoop dames A Z C II dames 3 0 BorgerltJke Stand Geboren Catharina Gijsfcertha Maria d van M J Stolwijk en W J de Jong Ondertrouwd W van Egmond 33 jr en N C Edelman 26 jr Getrouwd L Plaisier 30 jr en T Hoogendoom 28 jr S Ov zes 25 jr en J C Ui tenibroek 2iiSür MOERSAPELLE Bnrgeriyke Stand Getrouwd A G Tepper 2S en J Hertog M j M00tDRECHT ♦ VrQgesproken Wegens overtreding van heft Voedselvoorzienmgsi esluit was L v d7 Dool te Mootdrecht door den eeoncmisohen rechter te Rotterdam veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf van welk vonnis in hooger beroep de advocaat generaal bij het Haagsch gerfchtshof loevestiging eisdite Het hof heefjt arrest gewezen en het ten laste gelegde niet bewezen geacht zoodat verdachte werd vrijgesproken NIEimERKERK A D IJSSEL Klndertooneel In de zaal Sirre is de kinder operette Hans en Grietje opgevoerd De belangstelling was zéér jToot het spel goed verzorgd en dat allen meeleefden bleek wel uit de spanning waarmee het vertoonde gevolgd werd Het was voor de kinderen een prettige ontspanning hMft er iieheehe aan ragsImalHi en vakkundig onderhouden te worden Zoo n grondige controle is haar behoud I dei tJEsJI Het adres daarvoor t Giel van Waas MMies Tal 32 7 VOETBAL VOOE EOTIEEDAM Van de op initiatwf van een onder eere voorzitterscliap van burgemeester E A A Liera staand comité dat was opgenclit door de afdeeljng Vreugde en Arbeid van het Nederlandsch Arbeidsfront op het O N A terrein gehouden voetbalviredsfrijden ten bate van de slachtoffers van den laatsten bomaanval op Rotterdam bedroeg de nettoopbrengst ƒ 112 42 welk bedrag inmlddelt is overgemaakt BEROEP ONTVANGEN Onze oud stadgenoot ds P van Wijnen Ned Hcrvornid predikant te Wmsura en Baard Fr ontving een betoep toezegging naar Donkerbroek gemeente Ooststellingwerf Fr DOOR DE WEEKSCHE KERKDIENSTEN BIJ den Kerkeraad der Ned Herv Gemeente bsstaat het doornemen bmnenkort ook kerkdiensten In de week te gaan beleggen OFFICIfiELE MEDFDKHliNGEr ZEER BELANGRIJKE FOKMlLIt VOOR DETAILLlsrrN l In aansluiUnff tp helseon i maakt inzake het afhalen van im rt door detaillisten ordl er met nl aandacht op gevestigd d t alle iici3 die onder de codenumri ers lOOfrSflooi lCentraal Distributiekantoor iilti ini i l verplicht zijn wee fotniuiieten Jr dihtribuliedienisten af Ic h Ien on deze hl due dagen Ingevuld en onderieekeni i1aldaar in te leveren Zcnals bekend lüS lmen bij gebreke hiervan l kans geénw wijtingen meer te zullen ontvangen Bericht No 197 MAXIMUMPRIJS VAN ARDBEU De Gemachtigde voor de Pri a 1 bekend dat met Ingang varx 20 Jum volgende prijzen voor aai dbelen miL I gelden 1 Telersprijs t MO per lm Grosslersprljs 48 1 b 1 Detaillistenpiljs 0 lo V Hoofdredacteur J G Weysters Rottm CHlefredacteur voor Gouda en Omitrihfii I F Tieter Gouda Verantwoordelijk oji advertenties L Akkersdtjk Rotteidsra mill geefster N V Rotterdamsch Nleumwï Rotterdam P SfKkCt ZMSLBN WEDSTRFJDEN VAN ELFHOfiVISN Da op Hemelvaarisdag uitgestelde onderUi fp wedstrijden van de wateraportvereenlRtng Elfhoevrn met vijftig Inechryvin gen over acht klAssen zullen nu morgen gebouöen word P Nieuwe Schouwburg i Donderdag 24 Juni 7 30 uur KERKEWEEK VOOR IEDEREEN Bijzondere kerkdiensten in de St Janskerk aOBVaiig 7 30 uur Maandag 21 Juni spreekt Ds F J POP van Delft Onderwerp Wie zal ons redden Woensdag 23 Juni spreekt Ds M J C VISSER van Rotterdam Onderwerp Wie is de Koning der Wereld Donderdag 24 Juni spreekt Prol Dr S F ü J BERKELBACH V d SPRENKEL vdn Utrecht Onderwerp Wien zullen wij Toigen Een kwartier voor den aanvang van den dienst samenzang Toegong en zitplaatsen vrii WUHOUDBHICimU Prijzen f 1 50 en f 2 plus belasting Plaatsbespreking Dinsdag van 11 töt 1 uur Oe Onderlinge Brandwajrhorg Maatschappij de long Comp te Amsterdam vraagt ter uitoefening van Hoalbrsaieontroiiop versciiillende boerderijen inde omgeving van Gouda een daartoe BESCHIKT PERSOON Aanmelden bQ den Correspondent P Bokhoven Kattensingel 46 Gouda NOOD BREEKT WET In plaats vait lederen schoenen vcrkoopen rij ZONDER BON Mullan f 2 76 en houten voetbekleeding voor jongens meisje en dames no 25 tot 41 JanYanDani Keizn traat62 De K L EINTJEH ru6r c rordt opgenomen Dlasdasi DonderOis tu Zaterdsii Tarief Betrekkint advertenüet 1 U woorden r J2 elka t woorden meer O Ot Andera dvertentla 1 IS woorden 0 2S elke t woordenmeer 0 10 allei bt voorultl eullng Advertenties onder nununeruu toet bureau 10 cent vtrliooguig BewUmummer i cent extnOpname op een bepaalden dag kan niet worden gegarandeerdBlieven bumen worden ifgetaaald eiken werkdag van 130 uurSEaterdagi alleen v n 12 M nnr Reparaties aan alle soorten speelgoed SPEELGOEDDOKTEB Zeugestraat 86 GEVRAAGD WEKKSTtt voor 2 halve dagen P Aanmelden s avonds na I uur J Amesz Burgvlitt kade 6 Damast tIjk UW DRCKWE K 18 GOED als IMHOL2 het doet Walestraat no 3 GouSa Verstel stop en breiwerk gevraagd ook interlock Br no 8837 bur v d blad Te koop gevr defistrijkijzers Jan S gieter Walestraat 12 FRANSCfl Conversatie opl examens H VONAU FliiW Singel 33 Telet 3793 LAAT UW TUIN aanleggen of onoerhouden door C K V LEEUWEN Verl Ussellaan 187 a hoek Martenssingel Te koop een trainingsbroek ƒ 4 Schoonderwoerd Snoijstraat 5 WIE HEEFT prüna kookkachel in ruil voor dito groene emallle vulkachel m nikkelwerk Adres Sroenendaal 103 Te huur gevraagd gedeelte woDlnR cl ttit slaapkamer met gebruik van keuken Brieven no 8842 bureau van dit blad Zit en slaapkamer te liaur voor heer of dame Brpo 8645 bur v d blad FLINK MEISJE GEVRAAGD 2 Meisjes vragen bUverdien ie voor de avonduren Br no 8643 bur v d blad Zondags vrij Dr Leijdstrai Gevraagd een SCHOENEN B NOMtJT Jong echtpaar zoekt TWEE ONGEM KAMERS met gebruik van keuken Brieven noi 868D bureau van dit blad Te knop een MANDOLINE t 32 50 TAK Nic Beetstraat 15 TE KOOP EEN KAPSTOK ƒ 10 Van der Graaf Doe lenstraat 28 AdvertentiëèK DANKBETUIGING san H H Doktoren Directrice en Zusters van het Diaconessenhuia De Wt k voor de liefdevolle behandeling tijdens de ziekte en het overlyden van onze iimiggelietde Dochter JOHANNA J HOL W HOL Boom Gouderakschedijk B 224 Nood der Tijden I A s Zondag 10 uur hoopt 1 8 0H v WELZEN een predikatie te houden over den Nood der Tijden Onderwerp Vl r boxe gtriohten en wie xal er ovferblljven TURFMARKT 54 Naderd Qerel QemeiCnIe ieitnt mi Ver V Vrijz üennnmilefl A s Zondag 10 30 uur in de Kleine Kerk Peper straat 128 spreekt ds llii P VIlllMüLlEM van ZUIDBROEK VERLOREN I een bruin lederen Portefeuille aandenken mft persoonsbewijs Tegen flinke belooning terug te bezorgen bij A den Broeder Turfm 116 Dierenarts 6 Hupkes ta Couda la AFWEZIQ van 20 lot 28 uni Collega Aalfs Kattensingel 80a T l 2203 neemt waar Tot nadere bekendmaking is het BCHOENENReiLBinSCAV Toorloopig gesloten Verdere mededeelingen hieromtrent volgen in dit blad SEM MIDDELBARE HANDELSAVONDSCHOOL met 5 j cursus te Uouda van niauwe laariingan voor alle klassen van Maandag 21 Junrt m Vrijdag ZB Juni a Si van 19 uur in de Centrale Kopschoon Rapporten a c ferlijsten medebrengen Oevraagd BoekhouileM bckend net Duitsche HandelsCMR Of Meubellabriek in de on èviug van Gouda Reisgeld wordt vergoed Brieven no Q 3971 bur van dit blad Voor directe indiensttreding gevraagd Vrouwelijke jongste of aankomend BeUiende Aanmelding fa A Jonkef en Zn Brandstoffenhandel kantoor jMgpad 25 A0VERTBEBDEB8 wordt dringend verzocht hun advertenties voor het Zaterda ummer Vrijdags op te geven Voor advertenties die Zaterdags worden ingezonden is opneming in het nnn m van dipn niet zeker NS DOEL BLUFT UVREÖEN KLANTEN STOOMWASSCHERIJ Ondanks de schaarsehte aan materialen toch nog Tuingrint en Tuintegels Bouwmaterialenhandel V h A K de Jong Raam 296 Gouda Telefoon uitsluitend no 96 van 8 uur vjD tot 6 uur n m Nette heer eigen zaak N H zoekt keioiisnialiing met jonge tïiJchter plm 35 jaar Besliiit nette ftOnllie Br no G 3976 bur v d bl iVleubelfabriek in de omgeving van Uouda vraagt mannelijke ot vrouweipe miEIDSKIlJlCilTEII tegen hoog loon Brieven no G 3972 bureau van dit blad Voor direct gevraagd op Fabriekskantoor oankomend Bediende m of vr Brieven no O 3974 bur van dit blad gevraagd Moet geheel zelfstandig kunnen werken Tricotage s Baby artjkelen C Sibhe Hoogstraat 7 Qouda SchiTftelQI aanmelding m t öpgive v n verlangd salaris bgiliiRstaile geiiraaQil Mevrouw Coops Qr Floritweg 26a Gouda Iiiriild mtti Diaost iila voor dag en nacht Hoog loon Brieven no O 3973 bureau van dit blad MevrouW Sukkel Crabethpark 25 vraagt üivruii 110 Werkstir voor iin dag per week Aanmelden Maandagavond tusschen 7 8 uur P C Bothstraat 23 Haagsch Ckrecbtaliof Wegens overtreding van de Distribuitewet was S Mannekes te Nieuwerkerk a d Usael door den economiachen rechter te Rotterdam tot et n maand gevangenisstraf veroordeeld van welk vonnisin hooger beroep de advocaat generaal bevestiging eischte Jlet Hof te sQra venhage heeft opnieuw een maand gevangeniffitraf opgelegd Burgerlijke Stand Geboren Rlazina Necltje d van E G de Jona enK N Stip j Ondertrouwd C A van Ixion 22 J te ZeVenhuiaen en N Bos 22 j Getrouwd J van Gelderen 20 i en A M van VUet 18 j OODEWATEB Rijkspostspaarbauk In Mei is ingelegd ƒ 21 746 en tenu taald ƒ 7958 Het aantal nréuw uitgegeven boekjes bedroeg 21 Gewond De H jarige J Oosterlaken kreeg werkzaam zijnde op de machinefabriek een slinger tegpn den linkerarm waardeer dit lichaamsdeel brak Burgerlijke Stana Getrouwd H Bode 41 j en A W H Bakker 33 j K Vertvaal 33 j en W Dyns 33 j Ondertrouwd L Steenbrink 31 j en G A Koopt 2t j W H VmJc 29 j en C Rijkeljtjkhuizen 29 j STOLWUK Predikbenrten Ned Herv Kerk 10 30 uur ds Kanis Evangelisatie 10 30 en 7 30 uur de fceer Luitjes Oegstgeest Begrooting De begrooting dezer gemeente voor 1943 is goedgekeurd De uitgaven en inkomsten van den gewonen dienst bedragen f 125 281 zOodat er geen batig of nadeelig slot is terwijl de uitgaven van den kapitaaldienst ƒ 41 618 bedragen tegenover ƒ 33 464 aan i nkomsten alzoo een nadeelig slot van ƒ 8153 Burgerlijke stand Geboren lliea Dina Mélia d ven M Kitiaaüenbriink en J F F Stru ve Johannes z van P A de Boirsrt en M Both Adri d van F Uw adres B UIDSBOUQUETTEN GRAFKR4NSEN en alle soorten BLOEM WERK Vakkundig opgemaakt met 1ste klai materiaal Alle foorlen groenten en bloemzoden labakizaden BLOEMENMAGAZfJN DE LELIE St Anthoniestr 9 Tel 2463 Affuida In dooien van 2S en 50 el Tuben 00 ot AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN WIJ LEVEREN StaomgoMieran Mnnen 2 wekan en Verfgoedaran in ongeveer 3 waken if Wat Stoomèrii MUL doet Doet zij goed Waarom Omdat wij over de modernste macHines op hel gebied van BALT A DE J0N8 Ooathaven 29 Talaloon SS04 Stoomen Verven Reinigen en Modeipersen beschikken Firjna J Pa MUL KORTK TIENDEWEQ 4 Tal SC67 na 6 uur 3294 Qp Uw wenken t is goed als bedienen kunnen w U niet ook al werken wij lang en hard Ons devies is echter nog steeds Biedt ich aan RJK melsie oud 19 Jaar voor hul p in de huishouding Br no 8634 bureau van dit blad tl m RIJWIEL an RADIO reparaUe InrieMIng C DEN RIET W Tombargttraat 39 Talef 3697 Juffroujv biedt zich aan als werkster 3 dagen per week event ook in de middaguren omtrek Gouwe V Baerlestr Br no 8638 bur v d blad Wij hebben het druka Tegen 15 Juli te huur grAote zit slaapkanier degelijk pen sion zeer geschikt voor 2 vrienden Br no 8639 bur V d blad Daaruit blijkt wel dat velen het weten waar HET ADSn Is voor degelijke deskundige SUWIBJtEPASATIE en ONDEKHOUDj nl bij Gevraagd een bunaaister voor costuum en veütelwerk 1 X in de 14 dagen Br no 8640 bur v d blad N M VAN LEEUWEH BURG iiABTENSSINGEL 100 ho k tlsMUoan TaL3S20 Ook U willen we graag van dienst zijn maar U moet ons den tijd geven Hulp by kraamvrouw gcvr begin Sept ook genegen huish werk te doen Br no 8641 bur v d blad iia nuiwtt BxmroN c co WErtioe p iEmMK imwo ttix Ie wLuat lie Lqtr ranmia van toidao m ima iitt oocgniMViri asm t loooa lom f igoo ism xm i 400 ntf wn uu ii4nlai imaa iMia ao o t im jöa mm na iins i n sooo I 100 lan toet nw 01 loMirins imis imts ini sotii mMBii Tm ib n 1 iif las las mi ms m 13 7it sil m in 1010 loea iiw 133e im iva MSI iHt isss im um ina mm sosa sou 047 mi U S 4S S837 2887 MTS 3707 274S 9761 3877 300 3193 3133 83e 3833 t3 3378 3384 3333 3401 3470 3800 tSIl 3818 3830 3843 3881 3743 3838 3381 3039 4088 4131 438 4483 4833 4884 4870 4748 4738 4308 48 4318 4333 4384 8184 8381 8481 3834 8803 8813 W08 8388 3878 8373 8087 Te huur gevraagd 2 kamera gemof ongem met tijdelijk gebruik van keuken Br no 8644 bur van dit blad Te koop gevr koffergramofoons elec gramofoons elec gramofoonmotoren piek ups enz G de Raadt Wijdstr 22 Gouda 8183 8133 8188 8310 8438 8880 aSM 80 8731 8788 8008 8338 7034 7010 7130 7188 7U3 7383 7373 1374 7838 7131 1 W 1531 7888 7088 7814 7880 1013 7330 8011 8111 3338 8311 8378 8414 8488 8880 8837 8780 8838 3883 8888 8838 I3 3113 310O M4 3380 3388 3514 oNl 3888 3873 3881 8140 3787 0838 10187 lOUS 10388 18330 10338 10171 18883 10833 1088 11 7 11018 11133 11188 11177 11330 11383 11381 11431 11488 11888 11188 11880 11073 11817 13033 1303 13080 I90M 11188 13378 3S1 13313 13US I3441 13488 13488 13818 13731 13n4 13373 13333 13383 nÖOD 13087 13187 13310 13318 1S8884I37S8 18183 18771 13810 11313 13088 14103 14183 14314 14341 14883 14834 143 14483 14810 14838 14833 14887 14711 14138 14138 14783 14758 18138 131 IWS 18315 18308 15387 1807 15831 18813 18785 in74 15808 18M7 ISSM 180M 18088 I81I8 18311 18334 18333 18518 10831 IMl 18831 18813 18888 17114 17177 17130 17343 17338 17388 17888 11888 17887 1774 1713817137 1783 18874 18838 18133 18307 18330 13350 104 3 13508 I73M 11384 18088 18838 18883 18310 18541 18553 18818 I8M 13887 18031 13883 18073 13188 13100 13810 13883 13881 13738 13741 13173 13831 3013 30834 30888 30081 30614 Moderne kinderwagen tfr koop gevr door mevrouw Bosloper Dortland MelfJen Dortland Gravin Jacobastraat 13 30883 30888 30814 30831 30830 30008 10883 ONOiconiaa3ii Umm 114 tyit l r nil n Veer it keien tMNkkn n eenrPvaBeil ima4pl sr i omala irnus tmitÊtM tmmna luBn ia wn tBa a maaBA tantra t n3 IMttrT OB GEMKENTKI UKK PllBLICATIE PRÜBEBETUIEB des Luftschuti A aring ralh Sirenen Undet am MonUK den 21 Jmtl 1943 jn der Nachmltt i stalt Eh hird der lange Dauerton einmal einc Minute su hOren cctn Pindet der Probebetriet aus besonderen GrUnden nloht slatt so erfolgt neue Bekannt gabe Der Ortllche LuftschtW gez £ A A LOBllA PROEPALAIUi Op Kunilitt 21 Juni 1M3 lullen de luchtl scherming sirenes des namiddags btj wijze van pioef in wciklng worden gesteld Daarbij zal het signaal lucliularm gfeindigd één minuut getukmatige toon gegeven worden Voor het geval deze proefneming om bij zondere redenen niet zou doorgaan volgt voqr het eerstvolgende proefalarm een nieuwe beitendrnaicmg De Burgemeester Plaatseliik Luchtbeschermfngsleider get E A A LIERA im EVERING RAniO De Burgemeester van Gcuda maakt in verband met de plaat gehad liebbende xadioin vering het volgende bekend Slechts de leden van de NSB en haaronderdeelcn zijn vrijgesteld Hierondervallen niet bet Nederlandsche ArtïetdsFront en de Nederlandsche Tolksdlenst zoodat haar leden ni t ven de plicht totinlevering ontheven zijn ooit niet de l g sociale voormannen Onderwys inrichtmgen well ten behoevevan het ondeiwljs een of meerdere radiotoestellen bezigen dienen zich ter verkrijging van vrijstelling met verzoek tewenden tot het departement van Opvoeding Weten schap en Kultuurbeschermmg ZieVïenhuizcn worden van ie inleveringsplicht vrijgesteld mits bij den bevoegdenAusSenstelJenletter der SlcherheltspoUzelund des S D en daartoe streltitend verzoek wordt ingediend Onder ziekenhuizensnoeten worden verstaan openbare ofparticuliere instellingen waann zieken terverpleging opÉ enomen dienen te worden niet rusthuizen en tehuizen voor oudenvah dagen enz JBlinden en Invalidenmoeten hun ractiotoestellen inleveren Deteruggave van dezfl toeetellen zal naderworden geregeld Radio toestellen die zich in particulierbezit van P l T Ambtenaren b vinden moeten worden ingeleverd Inzake de voorden dlenat noodzakelijke toeetelltng derP T T verschijnt nog een afzonderlijkeInstruirtie 6 Radio toestellen aanwezig In i kantoren werkplaataen enz moeten worden ingeleverd 9 Van radio toestellen welke in cafe s enz Bis fframofoonversterkcr worden gebruikt SCHOUWBURG BJOSCOOP Ten dfide iedereen in de gelegenheid te stellen ri dit niachtige grootsche filmwerk te komen zien wordt DE GOUD STAD E n UFA filni ndag 21 Die Uolden e Stadt Ma Zaterdag 19 Zondag 20 en Woanadag 23 Jbni GEPROLONGEERD Zaterdag 2 voorstellingen half 6 en 8 uur Zondag 3 voorstellmgen 3 uur half 6 en 8 uur Maandag an Woanadag I voorstelling 8 uur Plaatsbespreken aan de kasia uitsluitend telkens op den dag der voors Flliiig van Ifttfl 1 uur niel per Telefoon Mèt ingant van I JULI wordt tr door uiib uo v ni WADDINXVCEN bewaakt Bewaking ook tusschen 11 en 4 lur Opgaven kunnen word ingezonden aan het bijkantoor Gouda l rugerlaan lï tel SJi Bg geen gehoor tel 38918 Rotterdam dag en nacht te bereiken Dag en Naclitvejiigheidsdiensi De Ster Krugerlaan la Gouda lllUka oonditiaa Oir JOH v d GLtS Gooi Uw kapotte klompen niet weg II U kunt er weer langer op loopen als U ze door oU vakkundig en waterdicht laat repareeren Breng Uw klompen vandaag nog naar Het Trappenhuis Spleringatraat 107 109 Oeuda Tel 2064 Depóthouders voor Waddinxveen N VIS ijzerliaii l l TE KOOP stofzuiger slMmodel 85 en moden kinderwagen ƒ 55 M Vaschut Kana Istraat 24 of BUIS evrakgd Gouda DIENSTBODE HOUDSTER Keizerstraat 61 J E BEELDENDOKTBl Keizerstraat 64 Gouda Hel adres v repareeren en scmlderen y an beelden vaan sierborden enz OntbrekeiKM deelen worden bijgemaakt WIE WIL een paar hooge bruine schoentjes rr aat 18 rullen voor eert paar lage schoentjes maat 20 C Blonk Prins Hendrikstr 34 Wad dinxveen Te koop gevraagd een DAMESRDWIEL zonder banden Aanbiedingen bij L van Oei Gouwe 81 WERKSTER GEVRAAGD voor één of twee ochtenden p week Van Oei Gouwe 83 Prima Belg electr Lood ip Te koop gevraagd een WANDELW AGENT JE J Lugthart Kleiwegstr 11 voor 3 3 matras peluw e kussens ƒ 50 J de Kaadt T r mar tt 83 TE KOOP een houten ledikant 2 stroMnatrassen en 4 stoelen samen voor ƒ 25 Te bevr Dauvillier Rurg Martenssingel 12 tusschen 10 en 12 uür Te koop gevraagd een kinderwagen in goeden u Aanb F J de Vries Vicn Kade 5 Gouda VERKOOPHUIS Doelestraat 29 Telet 3308 Inen verkoop van antiekeen moderne meubilaire goederen verrekijkers iqroscopen eaz Gevraagd net meisje vo hulp in de huishouding terdagmiddagvr J de Hoog te nssingel 131 nig O ïetênwjë groentenplanten Wij kunnen u leveren Bloemkoolpl Spit Slapl Roode Witte G r TE KOOP een pitrieten jeg op wielen m t bedje gestikten wollen dekentje prijp ƒ 75 Versteeg Geuzen straat 60 Savoyekoolpl KnolraapP Grocnekool Spruitkoolpl Andijviepl krotenpl P Ro ï iu Te koop aangeboden mod treikwagmiije ƒ 10 Laleber Fluw singeUW tusschen 5 en 7 iiur i j j dag TE KOOPibmpelTerzai ling Nederrï frkol ƒ 40 Br aan van den Berg van Speijkstraat 13 R dam NET DAGMEISJK voor hecle of halve dW Aanmelden s avonds o uur J Ifoudijk Jan V negouwenstraat 9 Jong S de 22 weg t o de Jachtwerf K wijk of Heerenstraat U i ar WERKmaat 46 Stolwijk TE KOOP 3 damesrftjjj hoeden 1 dfnes BUWEIJJK Succesvolle bemiddeling v alle rangen standen en leeftijden Uitgebr relaties door geh Ned tnlicbt schrift en mond Bur Holland Admlralengr 219 Amsterdam W ƒ 2 ƒ 2 50 ƒ 5 groote eiken spic8e J Uithol Robaars teegj Boekbitideri D v Leeawen Turfsingel 23 Het betere adres voor inblndencran alle soorten boeken jaargangen en muzlek Dameii Laat bi ons ÜW vervormen en aPP Hoeden worden a puj genomen Maandags dags Donderdags EnP Goejanverwelledii kJ u j Te koop gevr iagd n piano v WUnga rdc V Alphenstraat 35 OfV de iel Ml de t ml I Hl si M o t de iirilnitiesti Degenen MM neet Lj ggen behei iriÜe eta l hiMtlB die ht deip en hunl De Nedf ihöWBohef A Kleed IriBgend worr safcriDcd en Bi geiainenlij toHen Van Ma iea Arl eltaeij mM gebiedetf Wie geen te Nledertak MiacenMnfei m geldt eokl LEVËi VAN STl Het oppe ewniacht ijPlaatseli op ft de Wd htschep i vervi el van j itookten 1 e van 1 g Van f TË 8evoJi i l luolitd enr