Goudsche Courant, maandag 21 juni 1943

OU CANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN tinApd ag 21 Juni 1943 gureaui Markt 31 Telefooo t74S poftrejientng 484M GOUDSCH Pry S cento per nu mmer 82 U Jaargaof No ZinO Chetradactwir TIKTES Oouda nCBNOMAKINO neel van 7 en 10 R l en van 1 8 Reg Veldart opgeroepen i Si A Rond V de op 8 April in de dagbladen gepublleeerde b end U den WehrmachtbefehlsMber in den Niederianden betreffende JtaC in krtjgsgevangenaehap van de voonnalige Nederlandsche weer n bij deze voor aanmelding opgeroepen Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de Jaren 1939 en 1940 uit dexe regimenten voortgekomen oorlogaonderdeelen Toor loover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was Bedoeld personeel moet zich melden telkens tusschen 8 en Z Dur in het in het WehrmachtUger te Amenfoort Zomiebloemstraat 1 Het personeel van het 7 regiment iafanterie en x jn oorlogsonderdeel en degenen die geboren s jn in de jaren 1924 tot en met 191S ttl Jluni 1943 degenen die geboren K n in de Jaren 1914 tot ea met 1904 op 29 Juni 1943 I Het personeel van het 10 regiment infanterie en ilJn oorlogsonderdeelen degenen die geboren sljn in de Jaren 1924 tot en met 1915 op 1 InU 1943 degenen die gebaren xfjn in de Jaren 1914 tot en met 1904 op t JuU 194S In de Frieslandkaieme te Amen L Het per neel van het 4 regiment Teldartillerie en xijn oorlogsonderdeelen op 28 Juni 1943 l het persflneel van het S regiment veidartilleri e en lUn oorlogsonderdeelen op 29 Juni 1943 het pe neel van het 1 regiment veldartill erie en cijn oorlogsonderdeelen op 1 JUM 1943 het peiwneel van hetSregimentveldartillcrIeenxtJn oorlogsonderdeelen op 2 Juli 1943 MV de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs de khjtuttestamkaart en voor soover mogelijk militaire identiteitspapieren Degenen waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende grens n voor wie een Bescheinigung verklaring van onmisbaarheid afgeI b BHMten dit bewijs bi hnn werkgever of bU de instantie die bufi M behartigt opvragen en bij de aanmelding toonen Na de melding moet jHeheinigung zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp de die de belangen behartigt worden teruggegeven De werkgevA s zUn t degenen die zich moeten melden daarvoor in de gelegenheid te en hun het loon salaris gedurende den verzuimden tijd uit te betalen De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding mfMifta personen vrij vervoer derde klas Degenen die tot aanmelding Sq t zijn moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten e q bij den 0miiktl van het station van vertrek Kleed ing Voor zooveel mogelijk uniform anders borgerkleeding IriBiwid wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren wollen dekens fjetfeed en extra schoeisel iUsmede kookgerei en lepel mede te brengen i Idine lijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale hand IMlM VsB aanmelding zijn vrijgesteld personen die zich op 25 Mei 1943 voor ja Aibettseinsatz in Duitschland of in de door de Duitscbe Weermacht beiMiebieden buiten Nederland bevinden Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Werhmachtbefelhshaber In jnNMbrlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in de krijgs mieiUeliBp tracht te onttrekken moet rekenen op de strengste maatregelenfi Kpl ook voor personen d e de betrokkenen bij dergelijke pogingen DUITSCHE VEERMACHTSBERICHTEN LEVENDIGE ACTIE UN ST OOTTR OEPEN Hieuwe aanvallen op WolgO Scheepvaart Het opperbevel van de Duitsche Wraucht maakt d d 19 Juni bekend i Aan het Noordelijke front van het rAruggehoo£d mislukte een lelijke aanval van twee vijande brigades De bolsjewisten leden rs bloedige verliezen De lucht bracht in de monding van de opnieuw twee koopvaandijsdie v n reap 8000 en 3000 brt tot zin i s besdiadlgde twee andere sche jMn middelbare grootte iet zeegebied van Panteileria en snelle Duitsche geveohtsvlieg n een transportschip en een klein tajjviartuig met zware boromen Mens gewapende verkenning bo JMMlantischen Oceaan werd ean Wwiflc vTO tsehiii zwaar bescha jiï J iói verloor gisteren in het fellandsche Zeegebied 28 vüegluii MU Duitsch jftdïtvUegtuig keerde Il den luchtaanval in den nacht van yi Juni op de Algerijnsche haven tSa werden naar thans kon wor ggesteld een transportscliip van wt vernietigd en twee andere 1 beschadigd Opperbevel van de Duitsche ht deelt dd Zondag mede tselij ke aanvallen der Sovjets let Koebaribru ggehooMi ten n vjin Ssoemy en in het ge iWO Kirof werden afgeslagen In ge sectoren van het Oostelijk jjlj endige actie van stoottroepen we artillerie van hét leger be yoor den oorlog belangrijke ai Leningrad met goede uit een nieuwen aanval der iucht op scheepsdoelen in den mond Wolga liepen wederom vier BOiepen zware bomti effers op Verwacht kan worden dat een n deze schepen vernietigd is Duitsche gevechtsvliegtuigen i n industrieën ves in het like achterland Eei vliegtuig SjrJJn deze vluciiten niet terug j e en Italiaansche gevechts1 Wierpen op de haveninstal Bizerta en Panteileria met rfvl bommen 5ll£ ÏJ Wel jkc vliegtuigen maalrten in Ju S Pen naclu storlngsvluchien bo T r h Jlte gebied vta het RSjk J H e Soolen S vf sobieden in hel Westen tejji Vijandelijke vliegtuigen neei MiP gevechtsvliegtuigen borrt3 w l 3 h van 19 op 20 Juni Ti 2 = het gebied van LontS ï e Engeteche Zuidoostkust 1 teilL eenheden van de marine tk C if h van kbopvaanaiachepen J fcjJ Woelartillerie der marine werden ftT W ii ig Juni vt aa l KJlte Wergeschoten 2 t CEVECHTEW S h lÜ oopen van het vierde oorS aï en itiÉlftatren mtilewerker SL liWi ♦ Bör enzel hu vergeltlkmgen te maken ta erde oorlogsjaar van den TO den tweeden wereldoorlog Omtrent de toekomstiga gevediten schrijft de militaire medewerker Den Dui schen soldaat en zfjn bondgenooten is het duidelijk dat li wellicht de zwaarste gevechten zuUen moeten door an Doch zij zijn daarvoor uitgerust en voor erei l als nooit en zullen zich met laten verrassen De tegenaanval van de geallieerden ln den zomer van 1918 was genwkketijk Doch de aanval der Kngelschen en Amerikanen tegen de reusachtige kami vesting Europa zal moeiltlk duur en bloedig worden In de komende weken en nuanden kunnen den vijand nog vele verrassingen bereid worden Wij zullen dan nieuwe wapens nog kracHi 4ger reserves en aog effectiever oorlogsmlddelen hebben Het Duitsche leger taat evenal d luchtmacht en marine gereed TEGENSPRAAK VAN GERUCHTEN OVER ITAMAANSCHE VREDES BOODSCHAPPERS Het agentschap Stefani deelt mede Het Reuteiibureau heeft melding geniaiflct van te Algiers in omloop zijnde geruchten volgens welke Italiaansche vredesboodsohappers in de stad zouden zÜn aangekomen Do namen Van kroonprins Umi erto en maarschalk Badoglio werden genoemd Dit bericht is naar Stefani opmerkt zoo absurd en zinloos dat het zichzelf tegenspreekt Het is niet duideiijl waarom het Reutertbureau zichzelf op een zoodanige wijze belachelijk maakt en dergelijke dwaasheden verspreid t die een treurig licht werpen op den ernst van het Britsche nieuwsbureau BOSE TE TOKIO AAÏIGEKOIMEN Het D N D meldt uit Tokio Soebhas Chandra Hose die langen tiJd m Duitschland vertoefde koesterd e den dringenden wensch naar OostAzië te gaan om de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van Indië te veroveren HiJ js thans in Tokio aangekomen en öp 14 Juni door ministerpresident Tojo ontvangen Bovendien heett Bose besprekingefi gevoerd met de vooraanstaande ambtenaren van h ft Japanschc ministerie van Buitenlandsche Zaken en met vooi aanstaande Ipöicieren van de Japansche weermacht In Soebhas Chandra Bose begroet hetgcheele Japansche volk een van d grootatavoorvechters voor de vrijheid en de onafhankelijkheid van Indie zoo schrijtv Domeinaar aanleiding van de aankomst van Bosein Tokio je hier groota verrassing heeftgewekt Naar Doairi verder maldt heeft Bose reeds aan de onlangs gehouden speciale vergadering van den Rijksdag deelgenomen in hel verloop waarvan minis er president Tojo ook over het probleem Indié gesproken heeft en zooala bekend verklaarde dat Japan alle middelen en mogelijkheden z tI benutten om een vit en onafhankelilk Indisch volk te verkrijgen Deze verklaringen vormen naar Domei meldt de beste begroeting van Bose in Japan ITAI IAANSCH WEERMACHTSBERICHT Hat communiqué No 1121 van het Italiaansche hoofdkwartier luidt als volgt Het intensieve verkeer van den vijand op den weg naar Noord AJrika werd opnieuw door onze formatlaa torpedovliegtuigen gehinderd Zij brachten ter hoogte van Bone een ttoomschip van 10 000 ton tot Ï J5 troöeh iwee schepen van tezamen IDJWO ton Italiaansche m Duitsche bommenwerpers vielen met zichtbare resultaten de havens van Bizerta en Pantellarla aan De kuststrook van Calabrie tusschen Villa San Otovannl en Regglo en de stad Messina werd gisteren door sterk formaties viermo orlge vliegtuigen aangevallen Twee toestelleti werd nabij Messina neergeschoten door de luchtdoclartillerie en en te Heggio door onze jachtvlieg uigen die bovendien een vijandelijk verkenningtvUegtuig boven Sardinië vernielde MENI MENDZM GI OB JÊHBVt EEN MAALTIJD AAN De Turksche minister van Bimcnlandache Zaken heeft m zijn residentie te Marmara een maaltijd aangeboden aan de geallieerde llploinaten in Turkije De Turksche ministerpresident Saradzjogloe de leden van het Turksche kabinet en andere Turksche persoonlij Icheden behoorden mede tot de gasten 1 Bekendmaking In mijn bekendmaking van 29 April 1943 heb ik bevel gegeven dat de leden der vroegere Nederlandsche weermacht In krijgsgevangenschap temggebracht moeten worden Naar Ik verneem is de opvatting verspreid dat de door mij ter aanmelding opgeroepen personen bij niet aanmelding in het ergste gevaL en kleine disciplinaire straf tevvrwaehten hiebben Dit is een ernstige vergiidng Ik wijs met nadruk op het volgende Wie lieh niet aanmeldt overtreedt m jn bevel van 29 April 1943 en heeft xich voor den kiiJnraad te verantwoorden wegens inilltaire ongehoorzaamheid waarop volgens het Duitmhe militaire strafwetboek de iwaarste straften staan De Wehrmaehtbetehbhaber in den Niederianden Fr CHRISTIANSEN General der Flteger VERGADERING VAN D A F EN N A F Redevoeringen van Woudenberg en Haupt dienstleiter Schmidt Op een te Zwolle gehouden vergadering van sociale voormannen en functionarissen uit de irovincies Friesland Groningen Drente en Overijsel van het Deutsche Arbeitsfront en van het Nederlandsch Arbeidsfcynt is het woord gevoerd door den leider van het NA F H J Woudeniierg Spr zeide o a Wij beleven een grootschen revolutionairen tijd en de werkere van het Arbeidsfront die zich positief hebben ingesteld schrijven mede aan de gerschiedenis die thans wordt gemaakt In de dfl gen die wij thans beleven wordt fhet fundament gelegd voor een betere toekomst Het is nu eenmaal zoo dat de verwezenlijking van de socialistische idee met offers gepaard gaat Evenals d eerste pioniers van het socialisme in Nederland zullen de werkers van het Nederlandsche Aitoeidsfront zich offer vaardig moeten betoonen Leg nimmer meer het oor te luisteren bij hen die achter de Bchei men blijven en door hun landsverraderlijke ophitserü het leven van den Nedei landschen werker in gevaar brengei Hun rol is uitgespeeld In den nieuwen staat zal de werker de eers te burger zijn Kn in het nieuwe Europa za die Nederlandsche weiger door zgn grootsehe aitieidspres tatie waartoe hij door zijn erfeigenschappen in staat is zijn volk kunnen brengen aan den spits van de volkeren van Europa Vervolgens sprak Hautpdienstleiter Schmidt die wees op de gevolgen van het bolsjewisme zooals zü eersf in de recente jaren van 19 39 tot 1941 m de Baltisohe landen aan den dag zijn getreden In dit verband herinnerde spr aan de wandaden die het bolsjewisme op zijn rekenmg heeft genomen waarbij hij in herinnering bracht toe tienduizenden arbeiders weggesleept en ontelbare zelfstandige existenties uit den middenstand van den eenen dag op den anderen vernietigd tijn Wanneer men van zekere zijde tracht hiermede een vergelijking te trekken met den inzet van Nederlandsche arbeiders m Duitschland moet men antwoorden dat de Nederlanders met grootere kennis én rijlftre ervaringen ai hun vaderland terugkeeren Wij Willen zoo zeide spr met nadruk j daVde Nederlander zijn vaderland lief lieefl maar wij eisciien ook dat hü oijs vaderland erkent want wij bebben door onze offers i ewezen dat wij gelegen in het hart van Europa de ordenende macht willen zijn De eenvoudige maar stQlvoHe ten deele uit de veertiende eeaw dateerend kerktoren van Bern gemeanta Hensden N B is dermate vervallen dat restauratie niet langer uitgestald kan worden het lt n vooral de buitenmuren welke eens grondig onder handen genomen moeten worden C N r Van Bhvjn Wij leven in een groote omwenteling zoo verkisarde de spreker het komt er op aan of eens de Ifederland sche man kan zeggen ik lieb meegeholpen Thans staat je Germaansche broeder in den strijd thans moet je je uitspreken en niet eerst na den oorlog Tot de sociale voormannen van het Nederlandsclie Arbeidsfront keerde Hauptdienstleiter Schmidt zich met de vermaning hun werk nieV moede te worden en steeds hun taak indachtig te zijn Zij vomaen het geweten van het bedrijf Bi alle offers die thana ook in dit land moeten worden geeischt mag iften niet vergeten dat de Keuringen voor de Waffen SS het Legioen en de Landwacht Het SS Enatzkommando Nederland deelt mede Nederlanders van Arlich bloed In den leeftijd van 17 4S jaar ook gehuwden die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen die dé opleiding hUn stelt kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden flu de onderzoekingen worden ook alle avraagde InHclitüigen verstrekt met betrek Ing tot de verzorging der lamllleledcn danr der opleiding extra levensmiddelen enz De aandacht wordt erop gevestigd dat voor de vrijwilligers die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven de mogeliikheid bestaat hun dienst te doen bij de Landwacht l ewoners het hier beter hebben dan de Duitsche menschen in het Ruhrgebied of de soldaten aan het front Het lot heeft ons bijeen geplaatst in èen ruimte wü zijn er toe geroepen een nieuwe gemeenschap te vormen waarin alleen de prestatie kan worden erkend Duitschers en Nederlanders staan in deze ruimte in een front en dragen gemeenschappelijk de lasten van den oorlog Alleen wie zelf hejeft meegewerkt aan de schepping van Ijet nieuwe Europa kan ij het nieu Europa rechten doen gelden Keuringen Waffen SS en Ned Legioen Tijdens de keuringen der Waffen SS en Nederl Legioen waarvoor de data en plaatsen bekend gemaakt worden in de pers kunnen lieh Nederlanders aanmelden in den leeftijd van 17 15 jaar Voor de gezinsleden dezer vrüwillifersVordt in ruime mate gezorgd Zij ontvangen iKWtwinnersTergoeding kostelooze ziekenverpleging extra levensmiddelen extra kolentoewijzing enz Zij die om bijzondere redenen of wegens familie omstandigfaeden in Nederland moeten blijven kunnen zich aanmelden bij een der in Nederland gev stigde SS onderdeelen Degenen die zich bij de SS of het Ned Legioen vrijwillig melden worden tijdens dep duur van hun verbintenis vrijgesteld van deir urbeidsi iz et Alle verdere inlicMngen worde n tijdens de keuringen vemrekt VERORDENING TEOEN VROEG TIJOIG SAMENSCHOLEN VOOR WINKELS Van gemeentewege te Hilversirai is een verordening uitgevaardigd welke een verbod inhoudt om des morgens xoor 8 uur in de rü te staan voor ievensmiddelenwinkels ONS WERELDDEEL Hedenavond om 18 48 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I in zijn politiek weekpraatjc over h t onderwerp Ons werelddeel I UIT B GEN TUIN BOERENKOOL Boerenkool ia niet erg kieskeurig Ze gevoelt zkh in iedera grondsoort thuis zoowel in Uchte zandgronden als in stugge klei of in vochtige zwarte veengro iden De boerenkool Is echter zeer dankbaar voor mest en reageert daarop door zich te ontwikkelen lot een Jorsch gewas Ze is een sterke plant die zich zeer gemakkelijk laat verplanten Boerenkool wordt in da practijk voora als nafeelt van vroege aardappelen doperwlei tuinboonen en andere tomergewassea gebruilït De bladeren blijven tot laat in het najaar groeien en worden zooals bekend as in den wintar van het veld geoogst Omstreeks da tweoda helft van Juni wordt gewoonlijk de eerste boerenkool geplant Deze planting kan gedurende de geheeie maand Juli of Augustus worden ivoortgezet Op de rij geeft men de planten een onderlingen afbtahd van 4S cm De rijen komen 60 cm uit elkaar Bij droog zomerweer wordt natuurlek niet verpiimd om na het pooien de koolplanten wat water te gaven Ingeval het wenschelijk mocht blijken kan In Juli of Augustus de groei oor toediening van wat kalkammonsalpeter dunne koemest of beer nog wat worden bevordera Indien de grond zeer arm is of ingeval da koolplanten pas laat werden geplant tal een dergelijke nabemesting wel noodzakeluk kunnen zijn Van oudsher pleegt men de boerenkool ook wel In Juni of Juli om de atidare rij tusschen stamboonen pf tusschen mlddelvroege aardappelen looals b v Jiigenhelmers te planten Nadat die aardappelen in de maanden Augustus of September zijn gerooid kan de boerenkool op het veld blUven doorgroeien RADIOPROGRAMMA Dinsdag K Juni Hllversain 1 8 45 Or 1 00 BNO 1 10 Gyma T 15 Gr 1 40 Sporioieuwi Ï 50 Progr overz 8 00 BNO 8 10 Gr 8 45 50 Voor huisvrouw 8 1 0 Godsd ullz 9 30 Gerard v Krevelen en gr 10 30 Voordracht 10 46 Zangen plano 11 IS Salonorkest IJ OO Almanak 12 15 Pianovoordracht 12 45 BNO 13 00 Land en volk brengt 13 05 Ora en om programma 14 00 Luisterspel 14 20 Melodisten soliste en gr 15 30 Voof de zieken 18 00 Sopraan bas en viola da gamba en clavocimbel 16 45 BNO 17 00 De Lieh e Toet 18 00 BNO 18 05 Gr 18 45 De N SB antwoordt 18 56 Gr 10 00 BNO 10 10 Spiegel v d dag 1 15 Bonte verscheidenheid 22 00 BNO Vanaf 22 15 R C Dansorkest Theo Uden Maarnan 22 46 Opn 23 16 24 00 Or Hilversum n n 30 Or 18 00 BNO 1910 Voor kleuters 19 15 D Oron Orkeatver en soliste lopn en gr 30 15 Wij lazen zagen en spraken 20 40 G M Avondwljdittg 22 00 BNO BH once vrljwiilijer Met eéh rubber boot vet de rivier naar het bruggenhoofd S S P K Ahi ens 0 H NederUnd ol bU het SS Wachtbatalllon In Amersfoort Itldens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Germaansche SS In Nedejland willen toetreden Personen tusschen 18 30 jaar die aanmeldingsphchtlg zfln voor dei arbeldsinzet kunnen zich eveneeens op eeh der keuringadagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinret vrijgesteld M Juni IJ uur Leeuwarden Huls Schaaf Breedslraat 23 Juni 9 14 uur Amsterdam Dam 4 M Juni 9 13 uur Utrecht N V HuU Oude Gracht 245 i 25 Juni I4 uur Amersfoort Polizetdurchgangslager Leusderweg 2 Juni 9 14 uur Den Haag Caf JJen Hout Bezuldenhoutscheweg Siodsftiams Voerman gedood l TUSSCHEN LADING HOUT EN DEURDORPEL BEKNELD GERAAKT Op het terrein van den houthandel van de Erven W Hoogendijk 5 op het Jiaagpad is Zaïterdag omstreeks het Tïididaiguur een doodelük ongeluk geleund waairbij de 3 jarige koetsier W F v d Laan wonende in de Karakie tstiraat het leven heeft verloren De vojrman reed met een door twee paaiden ge trokken sle perswagen door de openstaande schuifdeuren van den weg af den houthandel binne De man zat op de hoog gestapieMe lading houfc Er was te weinig ruimte tusschen de lading en den bovendorpel van de d euren en hoewel hij bukte raakte de bestuurder bekneld I oondiat de paarden doorliepen werd liij door de opening htengetrokken De koetsier bleek door den bovendorpel getroffen te ztjn en had den hals gotno ken Hü was onmiddellijk overleden Dokter Boland van den G G D kon slechts den dood mstateeren Het lichaam ia per brancard van de Ë H B O naar he Van Iterson zickenJims gebradit Het slachtoffer was gehuwd en bad twee kinderen t MINOEaiARIGEN IN CAFE S De politie heeft Zaterdag en Zondag drie caféhouders vier jongens en twee meisjes bekeurd wegens overtreding van ds bepalingen dat minderjarigen ziich s avonds zonder geleide m oajé s e d mogen bevinden of mogen wwrden toegelaten Feuilleton Nadruk vo bod DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman V dooi J rf ƒ A u coKöbrs my De sind £ lang ontwèncle genietingen van een overvloedig Euno esoh souper hadxien mij slaperig gemaakt De was dan ook zeer spoedig vast ingeslapen toen ik plolseling wakker werddoor een hevigcn sla j gevolgd doore i zwakken kreet Mün eerste gedachte was er wordt vuuiiwerk aigestiok i Ik had er geen flauw vermoeden van hoc laat het Was en ik veronderstelde k t onze kiMiruchtige vrienden die nogal veel ran h t goede genoten hadden op hun manier een aardigheid uithaalden Eenigè oogenblikken bleef het stil toen hoorde ik geschuifel van yjoeten en er weiöIcracbtig n een deur gerammeld Iemand riep iets wat ik niet verstond maar ik meende de stem van een derofficieren te herkennen Ik sprong udti ed en zocht mijn pantoffels toen er ergens zoo haTd een deur werd gebonsd dat het heele hotel er vandreunde Ik vl de gan op en ragdea jongste van onze luitenants meteen zwaren stoel op Alfreds kamerdeur beiiken Hij was öp bloote voeten en in den zak van zijn pyaina glinsterde een revolver bij den tweeden slag met dem zwaren stoel vloog hei deurpaneel aaoi splinters De an iere luitenant stond achter zUn laimeraM enhieW ziJn revolver op de stukgcsWw deuir gertiht Br brandde lk ht ih de kamer Blijf daar liep de oudste officier toen ik naderbij gekoiften was ijn makker had met vlugge beweging het slot aan den binnenkEmit omgedraaid enbeidien gingen met getrokken revolver de kamer in Opeens overviel mij een hevige angst Wat was r gebeurd Intusschen kwamen er nog meer menschen op de gang gewekt door het ontzaglijke law aai veroorzaakt door het versplinteren van de deur De nachtportier kwam aajigeloopen en een paar kel kiera dae boven sliepen kwEdnen kijken wat er te doen was Niets meer Mo te doen hooirde Prüswinnaan huisvlijttentoonstelling bgeen BURGEMEESTER LIKRA lUUKT Dl BEKRONINGEN UIT Zaterdagmiddag heeft burgemeester E A A Liera op het stadliuia de prijzen uitgereikt aan de nuenders die hun proeve van handvaardigheid bekroond zagen op de in de St Agnietenkapel gehouden huisvlijtlcntoonstelling In aanwezigheid van de leden van den Kultureelen Contact Raad die in samenwerking met de werkgemeenschap Vreugde en Arbeid deze tentoonsteHing organiseerde en van da jury die de inzendingen l eoordeelde heeft de burgemeester de ruim vyf en dertig prijswinnaars op hartelijke wijze toegesproken waarbij hij de ho9P uitsprak dat deze tentoonstelling niet alleen eeja aansporing moce ziJn voor de prijswinnaars om op den ingeslagen weg voort te gaan maar ook voor anderen om ziöi aan dece zoo nuttige besteding van den vrijen ti d te wa n Met een peruxmlijk woord tot elk der winnaars reikte de burgemeester daapna de prijzen uit bestaande uit fraaie getoruiksvoorwerpen en voor de jongere deelnemers uit boeken spellen enz Bovendien ontving eUte inzender een diploma Er was op deze tentoonstelling een bevrediigende belangstelling van de zijde van het publiek De expositie werd bezocht door 1072 betalende bezoekers door 49 inzenders en door 510 schoolkinderen verdeeld over acht holen die In klassikaal verband de tentoonstelling bezochten In totaal i waren er dus 1631 i e oekers Ds B Va1 GINKEL Ds B v GinkA Ned kant te Utrecht die van 1192 predikant hier tel stede w ongesteMheidd vA hiaderd feti aravia te verrichten Ds v Ginkel is iQdende aan roodvonk RADIO ONDERDEELEN NIET INGELEVERD Wegens het niet inleveren van radio onderdeelen heeft de politie pro cesverbaal opgemaakt tegen den 37jarigen koopman H L deiMlI jadgen scholier B L den 15 jarigen student G J den S3 jarigen winkelier H en den 15 jarigen student J A B allen alhier Wat Waar Wanneer Sefeoawlmre Bl Heoop l e eoud n vUd met Kristlns Söderbaura en Eugen KlÖpfer Aanvang 8 uur Reunie Bldscoop Milltonair tegea wtf en dank met Zdenèk 3 pan cki Aanvanf 8 uur ThalU Theater Maria llona met Paula Wessely en Wüly Birgel Aoavang 8 ur 21 Juni 7 M UUT Sint Janskerk Bijzonderekerkdienst in Kerkeweek voor Iedereen spreker da JF J Pop onderwerp Wie zal ons redden 22 Juni Stedelijke Zwemtnrtchtlns Water polo toumoot Zwemknng Gouda Juni T 30 uur smt JaiDskerk BUzonder kerkdienst in Kerkeweek voor iedereen spreker ds M J C Visser onderwerp Wi is de Koning der wereld inui 9 30 Dur Olympia tefretn School sportdag 24 Juni Ï 30 ufir Sint Janskerk BiJKonder kerkdienst in Kerkeweek voor iedereen spreker prof dr S F H J Berkelbach T d Sprenkel onderwerp Wien zullen wtj voJgen 24 Juni 7 M uur Xieuwe Sctauuwbut Muziek levue Boyd Bachman APOTHEKEIISSIENSt Steeds geopend des nachts alléto voor ge neesmiddelen Apotheek E Grendel alleenPrins Hendrikstraat ISc ik een der officieren zeggen toen ik nieuwsgierig een bKk m de kamer wierp Bij de deorr hieM de oudste officier mü tegen en keek mij onderzoekend aan Ben je zenuwaohtig viroeg hy Waarom Wat is er met miJnvriend Blijf JiJ hier voor de deur staan en zoTO dart er niemand binmenkomt beval hij aan den n dhtp wtier Stuur onmid dellijlk iemand naar de poUtie er is een tnoord g eegd Aarzelend trad ik de kamer binnen ik had een gevoel ailsof miJn iiiart stil stond Het eenste wat ik n was d stoel waartq Alfred zijn kleeren had gelegd verderop in de kamer stond zun valies waarvan de imhoud gedeelteliik Over den grond was veripireid Het raam fegenover de deur atood wagenwijd open Ik liep als een slaapwandelaar de luitenant die miJ had binnengelaten nam mg bij den arm en j racht miJ biJ het bed achter de deur waar zijn kameraad stond Eén blik en toen zonk ik van ontzetting op de knieën voor het bed van mijn vriend Daar lag Alfred in een hoek van het ledikant de doodskleur was reeds op ziJn gelaat en zyn groote glazige oogen staarden mij verschrikt aan de linkerzijde van zijn brauwzijden pyama was rood gekleurd door een groote vlek bloed dat met een straaltje in het bed was geloopen langs zijn opgetrokken knieën Wat ik toen gevoelde kan ik niet beschrijven het was een dof gevoel van grenzeloze droefheid Iemand trok my overeindgen gaf mij een glas water Toen zag ik oen hotelier in gesprek met den oudsten luitenant Flag erton De hoteleigenaar was zóó uit zijn bed gekomen maar was geheel gekleed in boord en ovbrhemd zonderling daarbij was zyn gruwelijk verwarde haarbos Toen kwam er nog iemand de kamer in een kleine magere gladgescnoren man met een keurig flanellen pak en een soort 8port et op dat wa iemand van de politie Wordt vervolgd mwaMMMI MMMMaMM Wanneer verduisteren 22 Jnnl Zon at 5 16 wder 2 t7 Maan op M2 oBder U tV