Goudsche Courant, maandag 21 juni 1943

BESET VOI O TOUBNOOI j TK aODEGBAVEN Uüdsiia laeii BS p i winnaar Een grootsch walerpolo lournool werd Zaterdagmlddas In ct nvembad te Bode t publiql tela Uw non ALGEMJeEj No m I geeftUextrkwjjj de aan vot aan heidensma4k wan neer U die besteedt gf uant de beste kur R Z en in van Neder berg De Hage Vervolgens werd als ld Z en PG Ja Uw h i ri t iyntfcMlr i tal Uw nk tVf M Vi da feaad igii AKKZItTJES MD ecnta bulp bij onverj to d icli pQnto en ook t4 s opkomnula griep Itt fkdtHandsdit Pijnsfllhf Bodegravcnl UWC III 0 1 feralotle speelde U Z C U recht tegen Het U Amsterajm waarbU Het U een ï i zege behaalde In de finale tusschen HZ en P C en Het IJ werd de landskampioen met S O winnaar TODRNOOI ZWEMKRING GOVDA De Zwemkring Gouda organiseert zijn Jaar lUksche poIotoumoQl morgenavond 7 uur in de Stedelijke Zwemimlchtlng Er wordt gespeeld in drie groepen dames krlngzeven tallen heeren bondszeventallen en heeren kringzeventallen Deelnemende vereenigmgen zijn AZC Alphen d Rün BZ en P C Bodegraven BZC Bergambacht Boskoop G ZC Gouda Gouwe Waddlnxveen O Z V Oudewater en SC eji P C Schoonhoven In totaal zijn negentien wedsl nden vastgesteld Er wordt op twee velden gespeeld KERKNIEUWS aan UWQRAil ALBUMQNA JUSPOEDl IR Of 100 oivu4 BUTARQMA OBLC SAUSPOtOER Ook op rcii een boek uit JongeneeVs LEESBIBLIOTHEEK MARKT 41 OOUDA Ds N O STEElyBEEK Naar wij vernem Is ds predikant bil de Med Her Willige Langerak fioor den Amersfoort beroep li als jeug wege de algemeenl synode Kerk Oeltlk beker heeft ds ÏOg een beroep nair Schiedai 2m R ggeócaod GEBR TEN HOEVE PLAATSELIJK NIEUWS ROfTEROAAft Tal 38427 OEN HAAG Tel 333298 OUDEWATER Jongetje verdronken Bv het spe geneeskrachtig zoontje van den irland onBeiperkt ibij de oiiderlijke laastreclitschendijk jter geraakt Toen vond waren de le iÉ Blüde dienst in St Jozefke rk EERWAARDE HEER a J M QUANT DRAAGT EERSTE PLECHTIGE H MIS OP Gisteren beleefde d parochie ven den H Jozef aan de Gouwe voor de derde maal ia dit jaar de vreugde dat een harer zonen zsjn eerste plechtige Heilige Mis aan ïod xiroeg Deze plechtigheid werd dezen keer verricht door den weleerwaarden heer B J M Quant die Zaterdag uit handen van den biaschop van Haarlem z n heilige WÖding ontving Het kerJ gebouw wae geheel gevuld met gelaevigen toen de jonge priester onder jnechtig orgelspel en het zingen van het Veni Creator door het kerkkoor langs een rü van bruidjes mis venageesten reeds geweken SCHOONHOVEN Schoonhovensche lielastingontvanger veroordeeld De arrondi sementgrechtl ank te Rotterdam heeft de 4Marig € J A W ontvanger der direct elastingen in n te Schoonho van valsclie eken en re g van pim van de Staat der ordeeld tot een jaar en zes maanden gevangenisstraf De e sch was 2 jaar gevangenisstraf WADDINXVEEK Reehtbank Naar de meena den president dea HaagH w r heeft H v d lZ uit WaJfnx ivader vhf M zoon weii U Ie geikomfe l een paa i Stolen voorweltoli t maanden eviBi aardigen ich door den sc i ailes eer in had fietsen Bodegraven de officier a straf vorderde De rechtfc verdachte veroordeeld tot z MARKTBERICH 3P I t OVDEWA rtl oA d 32 palllje efl8 700 kg PrI d soort S 00 SI KAASMARK I OVDEWA rn 21 Juni Aangevovd 32 partijen itJ 2340 stuks wegendefis 700 kg Ptijm i soort 6I 5 62 S 2d soort StOO SIH Handel vlug KERKEWEEK VOOR IEDEREEN Bijzondere kerkdiensien in de St Janskerk aoBVcmg 7 30 uor Maandog 21 Juni spreekt Di F J POP van DelU Onderwerp Wie zal OM r lden Woensdag 23 Juni spAtekt Ds M J C VISSER van Rotterdam Onderwerp Wie is de Koning der Wereld Donderdag 2h Juni spreekt Prof Dr S F H J BERKELBACH ▼ d SPRENKEL van Utrecht Wien xullen yri volgen l Een kwartier voor den aanvang van den dienst amenzang J THALIA KLEIWEG 103 TEL 2230 QOUOI Nog slechts 3 gen rertoonen wij de prachtfilm vol spanning en ontroering SI Maria llona IS o Een Tcfra lllil met Paula Weesoly Wlliy Blrgil Paul Hörblger e a Regie Geza von Bolvary TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN Baspraaht Uw plaateen Kassa één uur voor iedere vaoMtellIng geopend BAKKERIJ WEVER NIEUWE MARKT 25 KtEIWEG 4ó STOOMEN=HERNIEUWEN VAN Hoorencostuume Monteb Regen aesen en Japoiinen Op Handelskantoor hier ter stede wordt voor spoedige indisnittreding Aankomend Kantoorbediende m of V gevrolagd Brieven onder No G 3997 bureau van dit blad DE PELIKAAN doet het t6 li Iteterlll STOOMERIJ en VfRVIIU GOUDA v 1 Metaaldraaiers Bankwerkers èn of Leerlingen gevraagd Aanmelden STEENBEROEN Fluwcelenslngel 89 Kantoori Ameriko 31 bil de Karnemalliilotl Jl Tel 30M en 3076 Ten kafitore van de M V Z is plaats voor geroutineerde B ass zoudt U ook willen pronken at kan tenminste op é n voorwaarde t at U I een oude dames of heeren vlltboll heblM die In onze speciaal ingerichte vervoraafdeeling laai veranderen in een modieuse dameshoed zooals reeds velett dat lieten doen en Vi baar volkomen tevredenheid MaisonJOHANNAür J Z voorheen Hoogstraat 189 Rotterdam Steno Typiste en aankomend Bediende vr Brieven aan de Directie Voor spoedige Indiensttreding gevraagd op kantoor aaBt lediMiie m of vr By voorkeur eenige kennis van boekhouden en typen Br no O 4019 bur v d blad ra aarairroM a co wtmoc t luissE u U ST Tazmmo van zaTcaono IV oooc factaEMi j Mn HOO mn ilni p in j ii I MOM Ji iW 1 nmatN 1 s n Ml M M5 IIM 1S MM MM 2 llW U14 saoo MM ion awi mm i u io u iiwo j VU ma iSïï iw B HJ77 HMa v km nn i4 o isoo i IMW inil 17901 IHOO 13U 30761 30011 f Virb l nat n K HIM 1U rttml o I 10 n l MI man jo l ai4 5 Voor So io Mi l roUlo M ri olko lrl Jv HafOimoa ru pl f awa tt MUotlga l kUnnlS 7 1 Awmaa aM il IMakIM TioUlat ut piMlo koMoa bij Heer alleen Leeftyd tussclien 40 en 50 jaar Brieven no Q 4027 bureau v d blad Mevr C de Jong van Bergen IJzendoornpark ft vraagt oen MEISJE voor halve dagen een WERKSTER voor 2 ochtenden per week Heden i s tot onze diepe droefheid van ons heengegaan door een droevig ongeval onze innig geliefde Man en zorgzame Vader onze lieve Zoon Broeder IJehuwdbroeder en jom WILLEM FREDERIK VAN DER LAAN In den leeftijd van 33 jaar W VAN DER LAAN Houdijk WILtY ANNIE Gouda 19 Juni 1943 Karekietstraat 25 De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag 24 Juni a s te 2 uur vanaf het woonhuis te 2 45 uur op de Algem Begraafplaats te Gouda Dr TEN CATE MMgdarm JlchtiK rheumatiKhe Kheen ZeDuwziekteo Il Oaadordag 14 Juni alwMlg Rotterdam Eendrachtiwcg 05 Brieven op advertenüën oader No 7419 751 7623 7630 7683 7706 7707 7708 7878 8038 8255 8257 8376 8473 8476 8512 die vMr het dade dezer maand niet aan hat boreau zUn afgehaald worden vcraictlgd De administratie STJIITSLOTEIUI Begin van den verkoop der loten Di danlag 14 Juni klii dar trikliiig 26 iii Loten verkrygbaar bV de cofle trice IwnuN Klebir v l Sio t Crabaflialraal t QOUDA Telefoon 3363 Qirono 378513 Het kantoor waar de vorige Ideril de vVMfl dalsand viel Raoeboot te koop 7 M lang ehccl mahonie met AFordmotor en opstaande ruiten Koopsom ƒ I20 X Tevena ecBmaierbaattekoop 11 M lang teakhouttn opbouw TFordmotor 4 slaappuatien keuken W C etc ƒ 450a B M LEERSCHOON BurK Melneszlaan Tta Rotterdam Telef 37011 UITSCH i EM6ELSCH tM MIOOiHSTAMOSOlnO MA MM Tul Cwmr Sm latén 1 p m Virf o ON In PiMto Uw ncam Mht rs M tAUM IHSniUUT rOAM dienaan en priCBtars naar het mat bioemen en pabaen njk versierd hoogaltaar wefd geleid Bu het H Mw offer werd de neomist geassisteerd door pastoor G Blom O F M als pres i yterassistens pastoor C G A van Baarcn als diaken kapelaan Bertels Is subdiaken en pater E Trienekens O FJ I als ceieinomaris Het kerkkoor onder leiding van den heer A Steenwinkel zong de vierstemmige Mis van Refice Het orgeü bespeelde de heer Fr de Jong De feestpredikatie werd gehoudeA door den beer oom van den neomist pastoor Van Baaren uit sGraven hage Deze schetste de verhevenheid en de grootheid van den prietser De priester aldus de pastoor is als een vuurtoren die zyn li 5jit ver uitstraalt in de duisternis en zoo de menschen den weg wyst naar het eeuwig Vader land Aan het einde van zün predikatie sprak hij nog een gel kwensch tot den neomist en familie Ontroerend was weer het oogenblik waarop de jonge priester voor de eerste maal de H Communie uitreikte aan z n ouders en verdere familieleden Het zangkoor bracht hieronder ten ehoore het Ave Vetum van Pcrosi Na d H Mis zong het koor Haec Dies vaijt Fnts e Jong s Middags was er gelegenheid den nieuwe fi priester en diens familie geluk te Wensshcn Hiervan maakten de geestelijken en kerkt esturen der verschillende parochies en ook talrijke particulieren gebruik De plechtigheden werden s avonds besloten door het celebreeren van een danklof met Te Deum door den newnist BUKS HOOGERE BURGERSCHOOL Eindexamea a deellng B Aan de R H B S te dezer stede zijn vOor bet Zaterdag beëindigd eindexamen afdeeling B wiskunde geslaagd de dames J L van Eijk M Hulleman C M Hem en D Valckenler de Greeve te Gouda en D A Oskam te Bonrepas en de beeren J A Brenkman W Janssen A de Korte P H van Leeuwen J Weber H A van Wingerden J A Donker W van Genderen A I Klomp A J Leest D Ooms G Oudijk D de Pater en J F Steenbeek te Gouda P Berkouwer te Stolwijk B Manschot te jiaansv M D Oskam te Beingiamibacht E Oudijk en A Verihey te Boskoop B V d Sijde P É Kaasschieter L A I ruyn en K Visser te Schoonhoven C Verstoep en J Radder te Gouderak en T J de Mol te Rotterdam Zeven candidaten werden afgewezen Toelatingsexamen Onderwerp 7 Toegang en zit plaatsen wli Bakkerij WEVER bakt Lekkere Stroop wafelen waar Uw kinderen dol op zijn Een voedzame ti ctatie Na schriftelijk examen zijn toegelaten DE leWEJGHOUWBURB Zatardag SS Jnni Aanvang hall dria Optreden van HERMAN SMITS vermaard POPPBNSPKL KINOERVREUGD I Piet de leupair Een dol grappig en leerzaam JanKlaassenspcl In5afdeclingen Daarna de vrootpe JAN KLAASSINSPELIN eiaren van da prall Ulikundlg laehauaooal All Undarta spstoa snibi imt Prijzen fO 15 OJStt 0 25 Plaatsbespreken k 10 et per plaats op Dinsdag tn Vr dag van 3 tot 5 uur Te koops gevraagd ijzeren of stalen malerkrulaar Brieven met uitvoerige omschryvyig en prijs aan J C Dumoulin van der J almstraat 78 Oouda Heer b l h h zoekt een nette Zit $laapkamer met pension geen beroeps Br no O 4010 bur v d blad GEVRAAGD SehoeaHOker hotfarot Seheenaicdter n Jongen I Swart Boschweg 60 Gouda tot de eerste klasse Y A lfk I Abbema L Bleker J Ferwerda Aa GeukeSj Te Gldeonse C Helmond J Hoogendoorn C Imbens L Kaptein Ja Lafeber N van Lingen G van Mulden A den Ouden Me van Reenen Ne Rietkerk W Rietveld M Schriek Ma Slinger Ca Smits Ja Stilting K Strasters C Vis en Ne v d Wal te Gouda van Cappellen te Nieuwerkerk a d IJssel Ba Hailing en J Noomen te Stolwijk A Hooftman te Boskoop J Mullink te Oudewater H de Rooij en J Valette te WaddiaxVeen G Slingerland te Hekendorp en L Verstoep en J de Vries te Gouderak Afgewezen zeventien candidaten IXAMEN JKIEKENVERPLEGING In het DiacanesBerJiuis JDe Wijk Js het examen afgenomen voor het diploma A zielcenverpleging Alle negen candidaten zijn geslaagd en wel de zusters J A H Boekamp B J Groenhuysen A Hoogendam J v d Kooy M S M Mulder P Nieuwveld A den Ouden B van Sevenhoven en M W van Sevenhoven allen verpleegsters in JDe Wyk VOETBAL VEK CTIVnXIT BU DE SCHEIDSJ HTERSVEREENIGING Plan om spelregelkennis op platteland te vermeerderen De scheidsrechtersvereenlgin gro p Goi da hield Zondagochtend in J e Kroon haar Jaarvergadering Uit het jaarverslag bleek dat de vereenlging 45 leden telt van wie er 11 N V B ache ids rechters zijn By eén g rootere activiteit van het bestuur constateert et verslag een permanente passiviteit van vele leden voor wat betreft het gebruik maken van de geboden gelegenheden tot vermeerdering van hun spelregelkennis De rekening vermeldt op een totaal van 344 00 n een batig saldo van 30 65 Het bestuuF werd blJ acclamatie herkozen Bij de besprekingen werd het voornemen geuit in het komende teiioen opvoedkundige openbare bljeerïkomsteii in plattelandscentra bijvoorbeeld Bergambacht Nieuwerkerk e d te organiseeren teneinde ook het voêtballlevend publiek bulten Gouda In de gelegenheid te stellen zijn t egrip en kennis van n el enspelleiding te vermeerderen Voorts ligt het in de bedoeling In etgen kring bijeenkomsten te houden waarop eigen leden spleregels zullen bcpreken De noodz kelli heid werd betoogd vitn deinstelling van een controle orgaan voor deJongere scheidsrechters Besloten werd tetrachten daartoe in samenwerking met hetbestuur van de Afdeeling Grouda van den V B te komen VOETBAI CITSLAGeN VAir ZOKDAO Om den Neder landschen Voetbalbekerhalve eintfryden Utrecht AJax Wagenl gen 8 0 Nijmegen D FC MV V 3 1 De emdsirijd gaat a s Zondag tusschenAjax en D F C Het uitgeschakelde WageDdDgen waa bekerhoudster f4dri van aren rt Tiitetartikelefl SGbeerli8noodigilli8dm ParfumerieSn Wijdslroof 13 Gouda Voor spoedig gevraagd een flinke Dienstbode P O Brieven no O 4014 bur van dit bbul Sinuid na lEIUTEI voor het schoonhouden van den winkel Adres O H Schuttelaar Markt 24 Gevraagd en flinke dienstbode voor dag en nacht Aanmelden mevrouw Remne Fluweclensingel 59 Werkster gevraagd Wijdstraat 7 JONNEN graven gehouden zeer bijionders te clubs uit ons land Allereerst speeldi PC I uit Den Hai land en S V H ui naars wonnen met tusschen wedstrijd T a M tost No 16 Audippelcn A B B Bnwtf A en B Betchuit Tabak i T i M jruil Vltwch 17 A t rtntMMnen Vleeich I7B a lantsoen T B tl JTbbI ISA Boter of margartne 290 gram 29 B Boter of mariarine 129 gram Ine 290 gram T m I if 28 A Boter ftf D 28 B Bot r of margarloe 129 gram T m l J iiU Bloem brood ot gebak SM t m M3 Cacao voor kinderen 3 34 4 34 Chocolade 2S Ckirt 988 Oort 29 A en 27 A kindervoedael Haveormout S84 Jam 1 986 Kaas 1 9S4t m59S Melk I y 29 26 27 28 Rijst 29 B en 27 B kiQdervoedsel Sinaasappelen stadskaarten 300 grom 4 39 res Suiker 987 Suikerwerkl 26 27 Taptemelk I 25 26 27 Taptemelk óf Karnemelk 28 VermdcelU 1 S83 Vervangingsmiddelen 1 rantsoen 989 T m Aug Kofflesurrooaat 988 WATERPOLO 1 ZWBMK JNOICO H BTITIl BBGONNCN Indi e lng gewUzigd In de competftt e lndeellng van den zwemknng Gouda ziin nog enkele wijzigingen gebracht De fndeeïing Is nu Dames afdeeling A Boskoop GZC Gouwe afdeeling B A Z C Il Bodegraven Boskoop II Gouwe II aideellng C O Z V B Z C S Z en P C len is hét vüfja veehouder J Slil in de stoepsloot boerderij aan de in Rozendael te men d drenkeü Heeren afdeeling A A Z C n Boskoop n Gouwe n afdeeHng B BZC GZC Hl S Z en P C IT afdeeling C Gouwe m GZC IV O Z V afdeeling D A Z C ni Bodegiiavèn II Boskoop III Adtfplrant n Jongens afd A BZC GZC SZ en PC afdeeling B Bodegraven Boskoop Gouwe t e competitie ia lninidd le begonnen De ultslagep van de afgeoopen week waren Damei AZC n Boskoop n 2 Gouwe G Z C 1 3 Het programma voor deze week lul Woensdag AZC Il Boskoop II AZC ni Boskoop ni Donderdag Boskoop Gouwe dames Boekoop ni Bodegraven n N Z Il B F1tO HlAMMA Voor de eompetiUe van den Ned Zwemen Reddingsbond z deze week vastgesteul de wedstrijden Dinsdag BZ en P C A Z C juniorea voeireohten ei ven wegens boekingen in gisters en ƒ 19 000 ten Nederlanden Donderdag G Z C Forel lunlorj O Z C Il Gouwe BoskooptB Z en P C Zaterdag S Z en f C Merwede Hoofdredacteur J OiWeTatera Rotterdam Chefredacteur voor Oouda en Omstreken F Tieter ïouda Verantwoordelijk voor deadvertenties L Akkersdtjk Rotterdam Oltgeefster N V Botter d n ch Nieuwsblad Rotterdam K 712 WAMOM steeds buur betalen en nimmer een eigen onbelast hals of boerderij verkrijgen I WAAIOM steeds maar hypolheekreple betalen en met hypothtfck k K USm V SffkmMMl terwQI gV door het bckomea van efl ArakwB tentelooze onopzegbare bypotheek e beiMler wordt Tcm een ecliaUNril hidai e Uw hypeihaek geheel ofleeli e totaal veel Miader betaalt Hoe ge die rentclooze bypotheek verkrQgt Dat willen wQ U gaarne komen vartellen Inspecteur P SCHOTANUS V d Berglaan 7 Voorthulzen ie IN I9 i MOeMT HtN OIT M SMTé TUIl Santé SANTÉ IS GOED IEDEREEN DRINKT HEI Op tiet gebied van verlichting voor hal gang salon huiskamer slaapkamer kantoor o zaak lialiban rit aog vaal dat modern en goed Is Willy Brenkman Nieuwe Haven 25 op 5 i Mteltspa i aj hlanilj 0 MB beU de keil inea D Her op Lireennach Aan hi di Ii9lin j lM 9 20 lam de I vM wniej Itovi n bspischel fkoppvaa I or iM d n l n vtjaq I boot en a Iwfetaanv 4st Mtsctiii ytm die finrichtt B Wo Meren