Goudsche Courant, woensdag 23 juni 1943

23 Juni 1943 l ifMai MaHit 31 TMHaoo FMtrcfctDtaf 4MfW GOUDSCHE CQUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN IGiUJKE BIJEENKOMST van de N SS mte s Gravenhage Voor vrijheic von godsdienst en gewetlR Keuringen votAde WaffenSS het legioen en de Landwacm Ret SS Brsatxkammanda Nederland eeU mede Nederlandera van Arisch tiloed In den leeftijd van 17 4S jaar ook gehuwden die lic iameli k zoowel ala geestelijk goed ontwikkeld ztjn en zich gfuheel kunnen geven aan de eischen die de opleiding hun itelt kunnen zich bU de genoemde adreasen vervoegen teneinde gekeurd te worden BU de aBdeTaaaktiigen orden aek alle gaviaagda taHchtiagen venttekt met betrek king tot de verzorging der familieleden dnnr der opleiding extra levenamlddelen enz De aandacht wordt erop gevesUgd dat voor de vriJwiUigera die om bepaalde redenen In loopen vorm hetgeen gezien de bewering dat een kloinp eerst prettig loopt als hij bijna versleten is dus een goede zijde heeft voor de tallooze klompengebruikers dio nu langer van dit in het boeijenbedrijf onmisbare schoeisel kunnen profiteeren ZEVEN COMMUNISTEN TER DOOD VEROORDEELD Door hét Duitsche Obergericht Voor het Duitsche Obergerioht hebben acht communisten terecht gestaan terzake van het vervaardigen en verspreiden van Duitsch vijandige lectuur Hoofdverdachten waren het vroegere communistische gemeenteraadslid van Amsterdam de 33 jarige stucadoor J H Janzen de 37 jarige kantoorbediende J Posthuma uit Haarlemmermeer en de 29 jarige bakker C Aarnouts uit Amsterdam terwijl voorts nog terecht stonden de 28jarige balScer C Schuurman uit Amsterdam de 32 jarige fa brieksarbeider N J Bergsma uit Utrecht de 43 flarige chauffeur H Godfroid uit Amsterdam de 27jarige hulpmonteur B G Mulder uit Bussum en de 3 J jarige groentehandelaar W F Alberding uit Amsterdam Zy allen hadden als communisten die vroeger lid waren van de C P N het illegale oommunistische blad De Waarheid en later ook het blaadje De Vonk in elkaar gezet daarin met anderen hetze artikelen geschrevep de blado p gestencild en ten slotte in veelvoud verspreid Bovendien was Mulder nog ten lastegelegd het in het bezit hebben van eenrevolver Zij bekenden het hun tenlaste gelegde voor wat betreft het vervaardigen en verspreiden van antiDuitsche lectuur doch bestreden hetargument dat zy sabotagev hadden gepleegd In zijn requisitoir zeide de Staatsanwalt ojn dat deze groep communisten de eerste is van een reeksr oepjes uit de illegale CP N Het i ook gelukt verschillende Van de lekiende persoonlijkheden uit deze vroegere C P N te anesteeren Deze groep was een cel van de Komintern en als zoodanig zeer vaarlijk Voor alle verdachten eisohte spreker de doodstraf met uitzondering voor Alberding die een gering aandeel in deze actie heeft gehad en voor wien spreker een tuchthuiastraf eischte van twaalf jaar met aftrek van voorarrest en inbeslagname van de vijandige geschriften Nadat het Obergericht zich in raadskamer had teruggetrokken wees de prai ent vonnis Alle verdachten werdew tot de doodstraf veroordeeld behèlve Alboding die twaalf jaar tuchthuisstraf kreeg Keuringen Waffen SS en Ned Legioen Tijdens de keoriagen der Waffen SS en Nederl Legioen waarvoor de data en plaatsen bekend gemaakt worden in de pers kunnen xich Nederlanders aanmelden in den leeftijd van 17 45 jaar Voor de gezinsleden dezer vrijwilligers wordt in ruime mate geiorgd ZQ ontvangen kostwinnersvergoeding kostelooze ilekenverpleging extra levensmiddelen extra kalentoewijxlng enz ZQ die om bijzondere redenen of wegens familieomstandigheden in Nederland moeten blijren kunnen xleh aanmelden btt een der in Nederland gevestigde SSonderdeclen Degenen die lieh bi de SS of het Ned Legioen vrijwillig melden worden tijdens en duur van btu verbintenis vtiige steld van den arbïidsinxet Alle verdere inliditingen Worden tijdens de keoringen verstrekt SS GRUPPENFORRER RAUTER BEVORDERD De National Sozialistiscbe Parteikorrespondenz deelt mede dat o a SS Gruppenführer Raut bevorderd ia tot rObergruppenfOfarer KLEimiANDEL IN MAMMACBINH BIQkent publ caUe in de Staataeourant van a Juni is op grond van de VestigingswetKleinbedrut 1 37 de veatiging van Inrichtia n beataind oof mede beatemd voor de I Ji 5ll J il r iSS5ï Jii Hj ÏÏ f r ed Uven en de kleinste plaatsjes kanmachines zonder vergunning van den secre1 j tf j i ji j taria generaal van HanBel Nijverheid en worden toegepast Verder behoudt deSetwepvaart verboden klomp ook na de reparatie zyn inge BA910 KEPORTAC1I inTKEKIMG UTTKeATUUKPRUZEN Morgen Donderdag van 20 10 20 49 nl over Hilversum ï een reportage worden gegeven over de uitreiking van de Uter niurprljzen 1942 welke Zater g il op het departement van VolksvoorllchUng en Kunsten met een toeepraak van den wud aecretarisgeneraal jhr mr S M S de Ranitz ia geschied heï ver aat en gevr ERS ieltn K der Cot oepk lam I KEUJR ouda eren pen EI8M e otbaM vrij 6 iKOor t en l en 5 VAJ t ilraat5 es rt S tka J Heden é fstett de NS B in den TDieren DeB Ha ï c bijzonder belao l5e ik mst genouden waarop ndant der W A mr A J gn de voorman Jer Oermaan in Npdfrland J H FeWmeyer jjtonner en laatsvjih anger id r C van Geelkerken en Mussert zelf bet woord heb tl had het karakter van £ ïiiieuwde betiüging van trouw 2 Leider cp vormde aU zoodanig 2intwoo orf praatje die zijn verJJu na de dior Muisert op 5 Juni I Oli te U echt toelegde kaderby o jt Zij vonden hun grond in het S iai i buitenstaander in een na tialiatiaciic bewegmg de een I vaü hfct kerkhof meent te moeten 5jiyeeffkomat die om leven ut r JtrW enige duizenden wtionarissen en leden der beweging podmnKwa versierd met vlag 1 jji en d dhïblemen van de bewe gï Ter Weerszijden daarvan was een 5S 1 bakenjfruis gehangen oSff tromKeroffel en trompetgeschal iaraboer en pijpers van den NJ S Wtl lc een vaandciwaoht haar plaats A Kr het gpreekgestoelte Met het fj ceremonieel werd de nationale Kjé blanje bleu vlag op het podium iirsgen De plechtigheid werd beslo met het zingen van het zesde cou ri wii het Wilhelmus en van het lied Si den zwarten soldaat ifdMdat Mussert met zijn gevolg de S verliet onderhield hU zich nog fim met de frontsoldaten De redevoeringen OMnmandant Zondervan zeide in zün t o a dat voor vriend en vijand te tijde één din4 duidel k bl ft fW Mussen taat staat de W A Wanli liu de W A een groot deel van Itw mannen gezonden heeft naar de fiBenSS het legioen de weermacht it N5 K S de Nachrichtentruppen rganisatieTodt de Nederlandsche bülwacht de hulppolitie en andere MUitalies dan is dat geschied in de mBtiaii dat deze mannen eens op w in de gelederen van Mussert illen staan om de laatste lünderpaien gp den weg naar een nationaal sociaüttiMh Nederland uit den weg te luimen Voorman Fetómeyer wees r in zijn 0 8 op dat de harde jaVen van tr4 d geleerd hebben bet wezen j van het onwezenlijke te onder jclinden Zij hebben in het bijzonder It wetten van het bloed geopenbaard leleerd dat een ras en een volk ifcll slechts kunnen handhaven wanMer zii hun blqed en hun eigen aand bewaren Waren Volkenbond en Irtlemstionale onwerkelijke en bloede kme abstracties wij spreken van een pootere geraeenschajp nl de grootfetmaansche Want deze is voor ons te levenswarme roep van het bloed Bm idee heeft in de SS vorm gekretttt en wanneer daarover misverstanfcn liJn ontstaan dan kunnen die woKlen teruggebracht tot een misver Mn van het dynamische ons allen Mtielende begrip ons Rijk waarW het wezen het l elangrijkste iif W RiJk zal als wezenlijk ideaal de WBigeving steeds te boven gaan De JM is in deze dagen van bezinning HlUeronbelangrijkste J verkaarde vervolgens dat enm Ueden het met de SS niet eens 5 i omdat zij van meening zijn dat t ver gaat of te radicaal ia Dit lAUrom niet erg omdat de natio wj ® esi sJd en andere Mn de democratische tegenstanders ttk wilden doen gelooven Hij wees vervolgens op dat de Leider den ItLi trouw op den Führer heeft S f fB Ü het geweest is die 3ï formatie Ne jTOde van de Oermaansche SS pwwiyk ook den eed van trouw op J fitter heelt laten afleggen Btj J Fuhrer ligt zonder uitzondering aer ideaal Bü den Führer als f ur uit wien tot wien en door werkelijk de Germaansche lots Mchap geboren vrordt en groeit Wstormer van Qeelkerlcen ver o a dat de Jeugdstorm kraeh in idealen een groote aantrek cht op de jeugd uitoefent de ouders zich tevergeefs Jelten In den Jeugdstorm wordt ikter van de jeugd gevormd en daar zich in te zetten volgens ai3n in Godsvertrouwen alles H n in Brabant zeldzaam3l S ll en oudere vrouwen draccnS iSSL 1 roote muUen EenlirïïïP Dungen bij SI Klchielt nat Kat afwetkén van an mat kun tblo man gailerda en i gemaakte bovendeel vanUiÜil Melartj van Dan Boach ten C N Van Rh n net VariArlaari HD8SEKT SPBEEKT Mussert achtte het noodzakelijk de geruchten die sedert de bijeenkomst vat het leiderscorps der beweging op S Juni in Tivoli te Utrecht zijn verspr d toi de juiste proportie terug te brengen Nadat Jde atdeelingsleiders gesproken hadden achtte hij het nu zijn taak uiteen te zetten waarom het in deze dagen en maanden gaat Het gaat om het zijn of niet zijn van Europa De vier dagen oorlog in Mei IM hebben de juisiijeid van de vermMHen eit waarschuwingen die do K nationaalsocialicten reeds jaren tfroren werden verkondigd bevestigd De beweging zal ook v rdw haar plicht doen Zij is niet van meening dat zy stil moet afwachten tot uit het Oosten het bolsjewisme en uit het Westen het Amerikanisme komen Zii verwacht van Engeland niets want het Nederlandsche volk kent Engeland sedert meer dan 300 en 400 jaar De Leider verklaarde voorts dat hü zeer wel weet dat heit niet aangenaam is in een bezet gebied te leven e dat hét nog minder aangenaam is een autoritaire beweging in een bezet gebied te leiden Onze Duitsche kameraden zoo verklaarde de Leider kennen de moeilijkheden De ibeweging heeft tot taak de saamhoorigheid op te bouwen die kamen moet omdat alleen daarin voor allen in Europa de toekomst Ugt Spr hield zich vervolgens bezig met bet onverstand dat de N S B ontmoet toij het uitvoeren van deze taak Het is de kracht van de Nationaal Socialistische Beweging dat niemand hietin een wig kan drijven Spr stelde vervolgens het Nederlandsche volk de moeilijkiheden en offers van het Duitsche volk voor oogen ttat thans de zorg heeft dat fiet bolsje wisme Europa niet overstroomt en honderdduizenden afslacht Hij Verklaarde woordelyk Het moet zoo zijn dat allen zich smartelijk getroffen voelen of nu Keulen gebombardeerd wordt of Botterdam Dan eerst een basis legd voor de gemeenschappelijke toekomst van beide volken De samenwerking tusschen de Nederlandsche en de Duitsche nationaal socialisten moet tot een voorbeeld worden veor de vtilken van geheel Suropa In de gemeenschappelijke levensruimte moeten de Germaansche volken eensgezind zyn die levensruimte moeten zij gezamenlijk verdedigen en gemeenschappelijk gelijkgerechtigd opbouwen Binnen dez gemeenschappelijke levensruimte voor allen zullen nationale veiligheid en ontwikkeling biimen het oote geheel en wederzijdsohe achting heerschen Een goed Nederlander en een goed Duitscher kunnen het eens worden en hoe dit staatspolitiek gezien gedaan zal worden zal Aoor den Führer geschieden in wien wü vertrouwen kunnen hebben Vervolgens sprak de Leider over de houding der N S B tegenover de kerken Hij zeide hierover onder meer het volgende Evenals van oudsher zoo zal ook in Het nieuwe Nederland vrQheid van godsdienst en geweten moeten bestaan voor Z90ver dbit werkelijk Christel ke aangelegenheden betreft In dit verband wraakte Mussert eeij kerkelijke aankflhdiginig onder den titel Wie zal ons redden welke aankondiging meer weg heeft van een politieke uitdaging dan van een aa nkondiging van een biddag Wanneer de N S B de leiding zal overnemen mag men niet denken zooiets ongestraft te kunnen doen Ook de katholieke kerk heeft zich steeds gekant tegen de beweging door die katholieke mannen en vrouwen die ondanks het feit dai hun de sacramenten geweigerd worden tot in den dood leider en beweging trouw bleven is spreker verplicht de gewetensvrijheid te hindbaven Bij de hierop volgende besprek ing vam de tewenksfcellinig zode Mussert daithü het volkomen eens is met alles wat er toe bijdraagt dien oorlog te win nen Wat goed is verdient gesteund te worden Wat niet goed is moet bestreden worden De bèwegiüg staat er als eeiv blok De bedding ie breed maar de stroom kent slechts één richtimig Een scheidiing zal niet komen Vervolgens betuigde de Leider zjjn dank am de W A de S S en den Jeugdstorm de politieke organisaties formaties en afdeellngen der N S B voor de aan hem betoonde trouw de offervaardigheid en paraatheid alsmede voor hun strijd in het Oosten volgen lltaen Xou iVwi dül Deze trouw die ons met elkaar verbindt is de trouw van de Germaansche lotsgemeenschap als eenige moge lijldieid voor de redding van Europa in de toekomst En woordelijk zei hij vervolgens onder jubelende bijvalsbetui em uw aan den Führer aan den man wiens schouders voor het grootste de last voor het behoud van Europa rust Hebt u üch wel eens voorgesteld wat het wil zeggen om voor God en alle menschen verantiyoordelijk te zijn voor het voortbestaan Van een deel der wereld Deze onnoemelijke last draagt hij de Führer dien ik eens trouw gezworen heb en dien ik trouw zal blijven tot het einde mijner dagen en aan wien de beweging verbonden is dQOr mijn persoo t mii M im w a i MMW wWgmwMia dl KENDMAKlNG Inzake de aanmeldingsplicht AHe manlijke personen in 1924 geboren die tfot nu toe van het voor hen bevoei e arbeidsbureau nog geen schrtftelijike uitnoodiging voor een persoondjiili be zoek hebben orvtvangen of aan hun aammeldingsplichf bv wegens ziekte den Sisten Mei Isten Juni en 2en Juni niet hebben voldaan worden hiermede voor d laatste maal uitgenoodigd zkh in persoon aan te melden bij het voor hen Iwvoegde arbeidsbureauof bijkantoor op de hier onder genoemde data Donderdag 24 Juni in Januari tot en met April geborenen tussoben 9 en 17 luir Vrijdag 25 Juni in Mei tot en met Augustus borenen tussohcn 9 en 17 uur Zaterdag 26 Juni in September tot en met December geborenen tusschen 9 en 13 uur Bover dden wordt aan de in de jairen 1920 1923 geborenen voorzoover zij onderworpen zijm aan den aanmeldingsplicht en dezen om welke reden dan ook niet zijn naigekomen voor de laatete m al gelegenhekl geboden op bovengenoemde data ook aan hun aanmeWingspIicht te voldoen Aanmeldiinigsplohtigen en werkgevers die in strijd handelen met de bepalingen of deze pogen te ontdoïiken dius b v adn deze uitnoodiigmg niet of niet riaar behooren voldoen opzettelijk of door nalaitigheid orjjuiste aangiften doen tellen m ii bloot aan zeer zware straffen Den Haa 22 Juni 1943 Bekendmaking in Nederiand mai t Da Admiraal bekend Kracbtens artikel 5 Ud 1 cijter 2 lid Z van de verordening van denRiikseoamissaris voor d bezette Nederlandsche gebieden nr 102 41 overbijzondere maatregelen inxake de kutbescherming wordt het volgende bepaald Alle vaartuigen mogen In het door de verordenioi nr IM H bepaalde gebied waarvoer de verbodsbepaUngen gelden alleen varen of In dit ressort te water of op het land liggen wanneer z$j krachtens de volgende bepalingen gekenmerkt zijn Vaartuigen met een laadvermogen van minder dan 10 ton moeten op eew duidelISk zichtbaren plek aan dfeÉ buitenkant op een vast deel van het vaartuig In letters van tenminste 10 GJtt hoogte en een breedte van 1 cjn goed leesbaar den naam van het schip of eigenaar alsmede zijn woonplaats vermelden Voor de kenmerking van Vaartuigen met een laadvermogen van 10 ton of meer kan men volstaan met het in artikel 7 lid 1 van de reglementen vopr de binnenvaart voorgeschreven teeken De plicht tot kenmerken strekt zich dok uit tot drijvende toestellen dat zijn drijvende voorwerpen waarop mechanische installaties als baggermolen kraan hefwerktnig of bokken zijn aangebracht Overtredingen van deze verordening worden gestraft overeenkomstig art 7 van de verordening nr 100 41 met gevangenisstraf ot jn ernstige gevallen met iuchthuisrtrat van ten hoogste 5 jaren De verordening treedt in werking op 1 InU 194 t Alt de klompen versleten zijn METHODE VOOR VERZOLEN Voor eiken klomp is een blok hout noodig Als het laagje hout van de zool versleten is wordt dat heele blok hout waardeloos In normale tijden kükt men niet zoo nauw op een blok hout maar nu wordt elke kubieke voet tot het laatste stukje gebruikt het hout is schaarsch en het is geen wonder dat men er over gedacht heeft een oplossing te vinden waarbij van de grondstof een meer economisch gebruik wordt gemaakt dan bij den khunp De gedachte van hét verzolen ligt voor ae hand ttiaar in de practijk komt daarbij heel wat kij enf gelyk bleek bij een demonstratie De klpinpénreparatie volgens het patent Groot wordt in Noord Holland reeds op ruime schaal toegepast en het is nu de bedoeling het systeem in Zuid Holland in te voeren door demonstraties waarbij telkens eenige vaklieden in de geheimen van de werkwijze worden ingewijd De zaak is betrekkelijk eenvoudig maar vereischt zorgvulaig werk De zool is vervaardigd van onder een hoek van 45 graden kops gezaagd beukenhout Daardoor wordt het hout stroef terwijl deze zoten ook zeer buigzaam zijnj Een ander belangrijk onderdeel is de lijm die beslist watervast moet zijn Het lijmen zelf is hoofdzaak en lijmen is een zeer serieus werk verzekerde de lieer Gpoot Gehikkig is de juiste lijmsoort beschikbaar Als voordeelen van het systeemGroot worden genoemd de omstandigheden dat de benoodig le materialen yerkelijk beschikbaar zijn en dat er een miniïnum aan gereedschap voor noodig is zoodat het in de kleinste Pijl 5 cgnt per nu mmer 82 te Jaar aii No 21272 Cheti ditt ur r TIBTKR Gouda sohoten voor de Noderl idsche kust uit een fonnatié Britaobe jadhtvlieatuigen di ic vliegtui en weg Tydens den niïoJ telyken aanval van Duitsdie geveeJrtsvliegtuigen op de haven van Bizerta in don nacht van 20 op 21 Jufii waarvan reeds melding werd gemaakt zUn zes groote koopvaardijsohepen en twee oortogsscheoea door bomtreffers beschadigd LEWIS GEEFT BEVEL TOT HERVATTING VAN HET WERK Reuter meldt uit Washington d Jolin Lewis de leider van de United Mine Workers de vakvereenig ng der mijnwerkers bevel heeft gegeven het werk m de mijnen te hervatten De leider van het Amerlkaansche bureau voor oorlogsproductie Donald Nelson heeft Dinsdagavond verklaard dat de mijnwerkmslaklng catastrofale gevolgen voor da Amerlkaansche produöie van vliegtuigen schepen en ander oOrl sraateriaal zou heb hen HU weea vooral op de verlammende uitwerking van de alaklng op de ataalproductie Zeven hoogovens zoo deelde hU mede zijn in het gebied van Pittsburgh reeds gedoofd BU onze vrijwilUgen Een roslding wordtovergebracht S S P K Ahrens 0 H Nederland moeten bUJven de mogeWkhald beataat hun dlenat te doen bd de Landwaebt Nederland ol bd bet 8S WachtbatalUon In Amersfoort Itideni deze keuringen kunnei zich ookdiegenen melden die tot de Germaanacha 8Sin Nederland willen toetreden i Personen tusschen IS 30 laar die aanmeldingapllchtlg zdn voor den arbeldsiniet kunnen zich eveneeens op een der keuringadagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidalnzet vrilgeateld 24 Juni 13 uur Ulrecljt N V Hola Oude Gracht 249 rs Juni e 14 uur Amersfoort PoUcaldurchganeslager Leusderweg U Juni 8 14 uur Den Haag Café J ta Hout BezuidïnlioutBcheweg De Brttsche berichendlenst mel uit WaaWnglon Op voorwaarde dat de Amerlkaansche regeering ook verder de con trole over de kolenproductlte behoudt heeft de politieke commiaaie van de United Mine Workers den mijnwerkera opdracht gegeven tot 31 October het werk voort te zetten In de verklaring der commissie gepubliceerd na een bespreking wordt gezegd dat de minister van Blnnenlandsclie Zaken Ickes aU trustee der mijnen de verzekering heeft gegeven dat de mlnimumloonen en anders bepalingen die tot nu toe golden ook verder van kracht zulen blijven Volgens de verklaring der commiaaie loopt de overeenkomst het werk tot 31 October voort te zetten automatisch at wanneer de regeering voor dien de controle over de mijnen staakt LIODELL HART OVEK DE ItfOEILUKBeeEN VAN BBN INVASIE DVITSCH WEERMACHTS ERICHT Luchtaanval op Krefeld OOK LONDEN EN ENGELSCEE ZUIDKUST BESTOOKT Het opperbevel der Duitsche weermaciit deelt d d Dinsdag mede Aan het Oostelijk front slecihts geriöge plaatselijke geveohtsactie Voor het Visschersschiei iland wetd een kustvaartuig door bomtireffers tot zinken gebracht £ en nachtelijike aanval van sterke forroaties Duitsche gevectotsvliegtuigeo was gericht op een Sovjet Russisohe k ewaipeni n gsf l3Kek aan de Wolga erwijl gisteren overdag afzonderUwe Vliegtuigfen naar het gebied vian h t Durtsche Rijik vlogen heeft in den afgeloopen n9 dit een sterke fomatie Brilsche bommen werpari West Duitsch gebied aangevallen Vooral in dg woonwijken van de stad Krefeld ontstond door brisanten brandbommen groote schade Brtialve talrijke gebouwMicomplexen weaxien twee ziekewhuizen vernield De bevo ing leed verliezen Tot nu toe staat bet vast dat 39 meeimotorige bommenwerpens zyn neergc scbolen De lucSitroaclit bombairdeerde in den naoht van 21 op 22 Juni afzonderljjlüf doelfen in het gebied van Londen en aan de Engelsche Zuidkust Bewakingsvaartuigen der marine LiddeH Hart geeft in een speciaal artikel a in de D a 1 1 y Malt een uiteenzetting van 9 de moeilijkheden eener invasie op het EuroiMïesche vasteland In geval van een invasie Zoo schrijtl hij stTi a t men niet meer tegen een tegenstander dJe in Noord Afrika alle nadeelen aan zijn kadt had Ien moet goed begrijpen dat de fundantenteele voorwaarden bij een mill aire otwratie zooals den aanval op de vesting Europa er een is principieel verschillen vau die waaronder men in Noord Afrika heeft gestredert Tliana moeten de geallieerden hun atrijdkrachten voor offensieve acties over min o £ meer groo e afstanden over zee transporteeren zoodat alleen reeds daardoor do voorwaarden niet alleen totaal anders zijn maar vrijwel m het tegendeel verkeeren de voordeelen heeft ditmaal de tegenstander Vergeleken met de gevechten in NoordAfrika die de geallieerden te hunnen gunste üebben kunnen beslissen doordat zij numeriek in de meerderheid bleken bestaat bij een aanval op Europa wel nimmer de mogelijkheid den tegenstander reeds door het gewicht van de aanvallende troepenmassa s alleen Utt fiet veld te slaan Want htl zal in ieder geval snel superieure versterkingen over land kunnen aanvoeren sneller in leder geval dan de geallieerden over zee Slech e enkele plaatsen op de lange kustlijn die da spihnogendheden bezet hoeden komen in aanmerking voor de vorming van een voor uitbieidlng vatbaar bruggehoofd Maar di kunnen aldus besluit Liddell Hal t de tegenstanders vooruit berekenen en overeen komstig versterken rTALIAANSCK WEBWACHTSBKIUCHT Hel communlüu no lli van het Italiaansche hoofdkwaitier luidt Forma ies jViermotonge vliegtuigen hebben gisteren Napels Torre Armuziata Salerno BattipagJLia Reggio di Calabria en Mesfiina aangevallen belangrijke schade aangericht in de stedelijke centra en slachtoffers onder de bevolking veroorzaakt Te Napels heeft lOchtdaelartilIerie vtjf vliegtuigen neergeschoten Zes viermotorige vliegtuigen werden door onze Jagers vernield Twee vijandelijke toestellen werden iMvendien neergehaald een te Reggio di Cala bria door Duitsche Jagers en het andera nabij Cagliari door bat ertjen luchtdoelartillerie Elf leden der bemanningen van d neergeschoten vliegtuigen werden gevangen genomen deze om en verdween in de duisternis De veronderstelling dat de moor denaar zich in het raam had vergist en eigenlijk een aanslag op Ruwadini had bedoeld werd volstreict niet onmogelijk geacht De politie te Patna was volledig bekend met de opstootjes die te Bhagalpoer aan de fabriek van Ruwadini hadden plaats gehad en met de bedreigingen die tegen dezen heer wwen geuit Van ons vertrek tiaar Calcutta kwam natuurlijk niets Myn geleiders seinden om instructies naar het hoofdcommando en vandaar werd geantwoord dat wy zouden blijven tot de teraardebestelling Hoe zal ik den vreeseliiken daglje schryVen dien ik te PatmWioorbrachtï Telegrafeeren naar Engeland om aan de ouders van myn vriend het ontzettende nieuws mee te deelen qndervraglflgen dóór de politie en het schrijven van lange brievöi waren mijn voornaamste bezigheden De beide officieren betoonden tvh buijengewoon vriendelijk en hulpvaardig Zy zorgden er voor daf het liJk naar het hospitaal werd overgebracht troffen de regelingen voor de begrafenis en hielpen zooveel zi konden Tooh was ik alleen en als ik met de pen in de hand voor mijn schrijftafel zat bleef ik soms uren denken aan mijn vriend Ik miste hem vireeselyic en voelde my ontoettend eetiisaam Geen was er dne zich zoo gemakkelijk kon bewegen als hij en jmet een glimlach van de menschen alles gedaan kon krijgen wat hü wilde Ik dacht aan zyn prachtiig zelfvertrouwen en aan zyn zekerheid van optreden welke ham zelfs in de moeilijkste oogenblikk i nooit verliet Maar bovenal daoht ik aan zijn hartelijke opirechte en onzelfzuchtige vriendschap Dan weer vlogen mijn herinnerin gen naar Holland en ik zag me opeens in een Haagoeh gezelsohap waar een Britsch Indisch vrouwtje met haar man op doonreis mü uit de hand de toekomst voorspelde Het was kort voordat ik mijn groote vtw begon De zou gezond tenugkomen had zij gezegd Toen had ik op dié woorden geen acht geslagen want ik houd niet van handlezery en dergelijke kunsten XWordt vervolgd jai a w iaiai aMia l l i Fetdlletan Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman door T J A L CORDENS 119 Het moet een zeer lenige Hindoe zijn geweest want van de bovenste ort van de ladtkr tot aan het raaankozijn was het nog een heele afstand en niemand tenzü een buitengewoon geoefend klimmer zou in staat zyn geweest zich tot het raam omhoog te werken Bovendien bewezen indrukken van bloote voeten in den tuin en de gedeeltelijke afdruk van een voet op het raamkozijn dat een Hindoe aan het werk was geweest Het raam van de kamer stond open zoodat de indringer geen moeite had om binnen te komen By zijn sprong op het raamkozijn moet de moordenaar echter tegen t raam gestooten hebben of op een andere wyze oorzaak zyn geweest dat Alfred wakker werd Deze heeft nog den tijd gehad zyn revolver uit de lade van zyn ivachtkastje te nemen en te schieten De moordenaar was toen al in de kamer het sdiot Si te en nagenoeg op hetzelfde oogcnbltk had mijn vriend den doodelijken dolkstoot ontvangen die onmiddellijk het hart trof en aan zijn leven een einde maakte Wat er verder is gebeurd berust natuurlijk op veronderstellingen en al zijn e r oms tandigheden die mijns inziens iWBI en andere verklaring vatbaar zijn afao geef ik hier uitsluitend de fneeninf Kr politie weer Wanneer verduii teren I t 23Jind I Z B op S 1T Mter n Vl Maan op l U oader lL4t De moordenaar was iemand van buitengewone koelbloedigheid Toen hij zijn daad had volbracht draaide hQ het licht op want het is niet aan te nemen dat Alfred het licht heeft laten branden Als dat was gebeurd zou het onaannemelijk zyn dat de inbreker een verlichte kamer binnendrong De koffer van Alfred was op slot daarom trachtte hy het valies van zyn slachtoffer te openen maar ook dat was gesloten en tyd om naar den sleutel te zoeken was er niet Toen sneed h ü met een scherp mes het leer overdwars op i en haalde den inhoud er uit maar er was niets in wat het meenemen waard was Terwyl hij met het vaUe bezig was rammelde luittenant Smith reecte aan de kruk van de gesloten deur en eerst toen de luitenant met een stoel de deur begon in te beuken nam de moordenaar de vWcht HU gleed langs de ladder omlaag wierp