Goudsche Courant, woensdag 23 juni 1943

wm iimmitmnéii0 m i i Hmi i niï j i i jKi wwa ii w ilfffWBIB W ff l I B Pl i lWi pji iB j WMÉÉIi RADIOPROGKAUMA DoateldM 24 JnaL HvemB I 6 4 Gr 7 00 BNO 7 10G rmn 715 Gr T 48 SportDlauw IM Progr overz S OO BNO 10 Gr 11 45 8 50 Voor hulsr vrouw 9 00 Godsd ultz 915 Pianovoordr S 46 Ork Francia Keth 10 45 Voor vrouw 10 20 Ork rrancis Keth 11 00 Maria Tesselaciiadc e i onwaerdeerlljke vrouw 11 15 Het Haarlemsch Trfc en gr 12 00 Almanak IJ 15 Frana Wouera 12 46 BNO 13 00 In en om den bijenstal 13 06 Werkpauzeconcert 00 Van wassen en minder worden 14 15Gerard van Krevelen 15 00 Viool en plano ao £ u hier is de koffergramofoon 18 00 Amusementsorkest en ollst 16 45 BNO 17 00 Theo Uden Masman 17 20 Mee op oetentochtaan lïoord van een reddingssloep der Noorden ZuidNoU Redding MIJ 17 40 Orgelconcert 18 00 BNO 18 05 Volkslledeceit doorDameskoor en gr 18 45 Brandende kwesties igoo BNO 19 10 Spiegel V d dag lO iSOpn 20 20 De Knoopendoos 20 5 Opn 21 30 Alten piano 22 XI BNO7 Vanaf 22 15 R C Gr en opn 23 00 24 00 Gr nm ersnin 21 17 30 Gr 19 00 BNO 19 10 Voor kleuters 19 15 Opn 20 15 In een blauwgerulten klei 20 30 Gr 21 15 Opn 21 49 Avondwijding 25 00 BNO fc MARKTBERICHTEH VEEMARKT ROTTERDAM Op 22 Juni werden ter veemarkt aangevoerd 1382 dieren waaronder 70 paarden 19 veulens 116 schapen 700 runderen 101 nuchtere kalveren 79 graskalveren 71 biggen Prijzi per stuk melkkoeien 11375 k f1150 i 975 varekoelen 1825 i f725 è f625 vaanten f 775 4 f 650 4 f 475 pinken 1575 4 1475 4 f375 De aanvoer van melk en kalfkoeien was iets grooter met kalmen handel en prijshoudend Varekoelen aanvoer als vorige week met stroeven handel en vooral niet hooger in prtjs Vaarzen en pinken aanvoer tamelijk met stillen handel en onveranderde pr tlzen Bericht No 199 WINSTÖPSLAO yOOB PARTICOU I IMPOI TEVRS frAN RUWE jffi De Gempchligdc voor de Prijzen iietflk dat de jWnstopElag bij transactie brbimport van ruwe tabak door unimporteurs welke ni 31 Maan jL afgeeioten is vastgepteld op een be 15 1 S cent per kg nettoafEezoiKlVn lvoor den particulieren importeur 15 cent per Kg netto afgezond voor de Etic Exoten Tabak Invo missie Hieruit blijkt dat de Etic bt all liere Importen moet worden Ingei Afwijkingen van dexe regeling kS Individueele gevallen door den GtmiSvoor de Prijzen worden toegestaan rt gefield Paiticullere Importeurs zijn verpM het Rijksbureau voor Tabak en producten een opgave te zenden w 1 transacties die védr 31 Maart IKj en aog niet afgewikkeld zijn Partijen die vallen liiimen het kids de centraal vastgestelde importen ea J auspiciën van de z g FederftHirende worden geïmporteerd worden niet ali particuliere importen beschouwd en buiten bovenvermelde regeling OFFICIKELE MEDEDEELINGEN ARBEUiSKRACBTIN VOOR DBN OOGST De OcKiachUgde vooK d n Oogst maaktbekend dat de aanvragen oni artieidskrachlen bij de Gewestelijke Arbeidsbureaux hun mlkantoren of de Plaatselijke Bureauhouders dienen te geschieden Voor den oogst vah het vlas uiterlijk tot op 15 Juli voor de noogst van consumptieaardappelen uiterlijk tot op 15 Augustus en voor den oogst van suikerbieten uiterlijk tot op 15 September a l De behandehng van een aanvrage veri ongeveer 14 dagen zoodat wanneer men bj op 15 Juli werkkrachten noodig heeft deze p 1 Juli moeten zijn aangevraagd Men dient er goede ncta van te nemen dat hiermede de voorioopigo aanvragen welke Immers slechts dienden on een overzicht van de behoefte te verkrijgen itjn vervallen behalve die elke werden gedaan ten Wij verloven ons op Zondag 27 Juni 1943 JOKE V VN XANTEN en PETER SANDERS Gouda Gouwe 162 Utrecht Rembrandtkade 60 n Geen ontvangdag In plaats van kaarten Hiermede betuigen wij voor de vele blijken van medeleven ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden Man Vader Behuwden Grootvader CORNELIS VAN WILGEN onzen har lijken dank Uit aller naam C VAN WILGEN Goedhart Onder de Boompjes 107 Ondanks de ichaarscbte aan materialen ipch nog Tuingrint en Tulntegels BOuwmalerialeiitiandel V h A K de Jong Raam 2Se Gouda Telefoon uitsluitend no 2696 vaii 8 utif v ro tot 6 uur n m HUWELIJK Heer 45 jaar met goede betrekk buiten de stad zoekt kennism met wed of jonged 35 45 jaar P G I kind geen bezwaïi Brieven no O 4061 bur V d blad Zr VAN AS Pedieura Oouwe 48 Niet te consulteeren vWr 29 Inni HUWELIJK Jongeman oud 34 jaar R K zoekt langs dezen weg kennism met jongedame van ong de zelfden leeft Qeheimh vera Br No G 4055 bur v d blad Piano of Vleugel t koop gevraagd KONINQS DBbbcIdamtcheweg 4 Dordrecht KN UUCH Mijn 25 jar in üngcland stelt mq in staat beg en gevorderden in zeer korten tyd vlot eo praclitch Eng te leeren ƒ 3 p mnd Bricm no O 4043 bur v d bftd THAUA THEATER vraagt voor direct lEEN JUFFROUW ter opleiding voor iSlÈRE m inlichtingen Turfmarkt 124 000 Nee Uier Inkt wm iiiai Piccolo Oaderwlfzerei zoekt Hsdiikti kttniiliini Brieven Corn Ketelstraat 7 11 Meisje paaoi voor de morgfnuren s Woensdags den geheelen dag Arts L Tiendeweg 19a Bevraagd een Dagmaisja voor het bovenhuis Van 8 12J0 en 2 5 30 Zondags vrij Adres Markt 30 U te Ma ofl M Vi p wordt t utmmi a t wucapcl lil echt tica tcgeo dM hM ni it WeTtlE IED ERÈiM Z KT Wan t jJ ET ECHTI J t tnuiultcnd mrkrtlfbur In beperkte boeveelheid voor botela caf mUunntf penilona ilekenhulien klooeten ea ander groMe telUfVen C J M HILLIRa HaarangraaM 4SB Amstordam CC SltadsnUuws Verduistering van ƒ 116 000 door Goudsch notaris bcb tb goed van vebtroitwen dook oeloleenebs imten Aeetnemen m Jaar en Mf maandcD ycêisclit Wegens verduiitering van ƒ 116 000 ynSk bedrag bij van zijn cliënten onder xich had als notaris heeft gisteren voor de rechtbank te Rotterdam terecht gestaan de Ï5 jarige G W N B te Gouda Verd gaf zijn verduisteringen toe tot en bedrag van plm ƒ 80 000 daar de nat van het door hem vermiste geid door familie vrienden en bekenden was kwijt gescholden Het O M waargenomen door mr Grasso zelde o a In zijn requisitoir Kinder te diep In de voorgeschiedenis te willen treden dat verd tot de fei ten is geI omen door in 1939 op zijn kantoor gelden te leeAen zonder daar van schuldbekentenissen te vragen alles in goed vertrouwen In het dossier xUo brieven om te leenen verzöelien om uitstel van terugbetalihg tc over de Jaren 1940 1941 en 1942 Veröi on geen liiKchtingcn in over zijn gclOT wers waarvan de voornaamsten waren zei v d L en zekere mevr B beiden Den Haag Hij informeerde niet arirfers had hij o a te weten gekomen dat d L reeds 12 processen verbaal had lw o een wegens oplichting Dat leenen heelt bijna 2 Il jaar geduurd In October 1942 is v d L gearresteerd en eerst toen is verd inlichtingen over hem gaan inwinnen en hoorde dat deze man reeds twee maal failliet was geweest en dat kijn banksaldo groot ƒ 90 000 waar op z g beslag was gelegd niet bestond en ook nimmer had bestaan Verd naar deze ernstige verzuimen gevraagd be eft geantwoord het is een stomme treek van mij geweest Spr bezat twee uitvoerige psychi tri che rapporten waarin verd volkomen toerekenbaar Is verklaard zelfs een bekwaam en t egaafd notaris wordt genoemd Aan den anderen kant mist hij iMrt noodige weerstandsvermogen om ich tegen menschen als v d L te verseiten Het eene weerspreekt dus bet Ddere Er zou rekening mee gehouden moeten worden dat verd pradisch geen eOBt voordeel van de verduisteringen beeft gehad at kan men ook zeggen dat hij met andermans veeren heeft geptoaki Ook zal rekening gehouden moeten worden dat verd als notaris antalagen li De hem op te leggen itraf cal anderen moeten weerhouden eveneens dergelijke oDverantwoordelijl e dingen in him ambt te doen Verd heeft groot misbniik gemaakt van bet vertrouwen dat hij als notaris genoot Debereepseer van het notarisambt is door bem ernstig geschaad Zijn collega s bebben voor hem in de bres willen ptlngen Jo diui had het O M geen vervdlt Dg moeten instellen Al zouverd niet voor de volle honderd proemt aansprakelijk kunnen worden geMeld toch von4 de officier aanleiding te iachen 1 jaar èn 6 maanden gevangeMaatraf met aftrek van de preventievehechtenis De ragdsman mr H P C M de Witt Wynen uit Gouda besprak allereerst de toevendie verd ontving o a van v d U een branieachtig type dat zich voordeed als groot zakenman De brieven van mevr B zeer sentimenteel en klein burgerlijk vormen al eveneens het wonder dat verd zich daardoor om den tuin liet leiden PI die verd reeds 20 Jaren kent is bet raadselachtig dat deze mo weinig weerstandsvermogen heeft r oond om aich door menschen als v L te laten beïnvloedei Verd heeft zijn verduisteringen nimmer ontkend H J heeft zelfs van de bedragen een Juiste boekhouding aangelegd Ook pi beaprak de twee rapporten en concludeeïde dat het oordeel van verd familie vrienden en ambtgenooten eensluidend over bem is Toch is verd aldus pi niet volkomen normaal ten opzichte van zijn gedragingen Hij be chikt over te weinig weerstand en zeker tegenover een oplichterstype als v d L waartegen hij niet opgewassen If geblekea yerd s gedragingen in bet Hols van Bewaring zijn volkomen pas Biel Hij iaat zich gaan en dat is al even abnormaal Reeds T maanden vertoeft hij in hechtenis Pi zag in verd s handelingen geen misdadigen aard De strafmaat besprekende zeide pi aandringend op eea mindere straf dan ge iacbt dat de reeds doorgebrachte langdurige hechtenis zeer waar woog n tevens dat verdachte als notaris heeft afgedaan en dat sljn faillissement is uitgesproken waarbij echter een accoord is aangegaan met geen enkele tegenslem W t te danken is aan bet medelijden dat men hem toedraagt Uitspraak 1 JuU a j Wat Waar Wanneer Mwcwkarg m f De gooden ttad f met KrUilna Sfiderbaum en Bugen K Spf r Aanvang utir aeiutU BieieMP IfUUorflll tcgea wil en dank met Zdeaèk Stépanteki Aanvang t uur Tkalls Theater Ifaria Ilona met Paula Veesely en WlUr Blrgcl Aanvang uur a JsBi t M an siBt Jaiukcrk Bijzondere iurkdlenal in Kerkeweek voor iedereen ipieker da M C Vluer onderwerp Wie tl de Koning der wereld M lul S M aar Ohrmpla tarrela Sdioolfportdag M iud M aar Slat laaakeik Bijiondere kerkdlenit In 4Cerkeweek voor tedereen preker prof dr r H J Berkelbach V d Sprenkel onderwerp Wlen zullen vil volgen U Juni 7 M uur Nieuwe Schoawlinrg Muziekrevue Boyd Bachraan 14 Juni uar gpaardetibad Atiwemfeot Vreugde en Arbeid tt Imé 2 M uur Nieuwe cheowbarg Optreden Herman Smita poppenspel voor de Jeugd APOIHEKEKtDIBNST Steeds geopend dea nachts allMn voor ge neeamiddelen Apotheek E Grendel alleen Prlsa HendiUiatiaat ISc SCBOENENBONNEN Afhalen aanvraagformulieren voor scho ienbonnen Distributiekantoor 9 30 1130 en 13 30 uulr loket U morgen letters V X y Z Inlevering radio s sluit Vrijdag Een gemeentelijke pulblicatie in dit numimer deelt mede dat zij die him radiotoestel nog moeten inleveren dit vóór 26 Juni a s moeten doen 0it geldt eveneens voor hen die een naderen oproep hebben ontvangen BEBOCWING VAN DE jrOHAN DE HAENSTBAAT Boogtegrenieii voor de hontloodgcB Er is een partieele herziening ontworpen vaji het uitbreidingsplan voor het stadsdeel Kort Haarlem voor zooveel betreft de omgeving van de achterzijde van de Karnemelksloot Zoutmanplein en Johan de Haenstraat De terreinen van de firma A Vingerling en Zonen achter haar l edrüf aan de Kamémelksloot die de Johan de Haenstraat in twee gedeelten scheiden zijn bestemd voor den aanleg van straten en voor woningbouw dow trekken van Johan de Haemtsraat Er is bepaald dat deze perceelen gebruikt mogen blijven tbt opslagplaats van hout zoolang de firma en haar rechtverkrijgenden haar bedrijf ter plaatse voortzet of voortzetten en dat de op deze perceelen aanwezige getiouwen doro de firma en haar rechtverk ijrgcndcn gedurende dien tijd geheel of gedeeltelijk mogen worden ineuwd en of veranderd Hieraan i8 xJe voorwaarde verbonden dat op deze perceelen geeii andere dan houten gebouwen en loodsen mogen worden opgericht tot berging en opsfag van hout Van deze geiipuwen en loodsen is met het oog op de omliggende bebouwing in de ontworpen partieele herziening die een en ander vaststelt de hoogte aan grenzen gebonden Deze bestemming houd in dat de geprojecteerde doortrekl ng van de Johan de Haenstraat in de naaste toekomst niet uitgevoerd zal worden RADIO NIET INGELEVERD De politie heeft aangehouden en in arrest gesteld den 31 jarigen siroopwafelenJbakker J G R uit Amsterdam tijdelijk alhier woonachtig wegens het niet inleveren van een tweede radiotoestel Het toestel is in beslag genamen DIPLOMA ZWEMMEN VREUGDE EN ARBEID Donderdag wordt in het Spaardersl ad een afzwemfeest gehouden van zwemmers die in het afgeloopen seizoen gezwommen hejQ4 en onder auspiciën van Vreugde en Arbeid Aan hen die voldoen aan de voorgeschreven eischen van den Ned Zwemen Redding t ond zal eeh diploma worden uitgereikt Eenige zwemmers zullen demonstraties geven WATEBTOLO AXC DAMES G Z C EN GOVWE n WINNAARS Onder groote belan stelding is gisteravond in de Stedelijke ZweminrichUng het jaartijksche tournooi gehouden van den Zwemkring Gouda Er namen negentien zeventallen deel In totaal werden zeventien wedstrijden gespeeld waartoe het bassin in twee velden was verdeeld £ r w ren meerdere interessante ontmoetingen in dit tournooi waarin de deelnemende G Z C ploegen een hoofdrol speelden en zich alle drie in de finale plaatsten G Z C I nogal onvolledig uitkomend kwam maar op het nippertje door de eerste rondeheen daar haar tegenpartij Gouwe uit Waddidnxveen door groote vedhtlust een puntloos gelijk spe wist te bereiike De beslissend straf worpen vielen echter ten gunste y a de Gouwenaars uit De dames kwamen er makkelijker tlaer de B Z C damesnift verschenen Zü st Uair in haarlaatslen kamp tegen A Z C echter leur Het derde van de Gouwenaars deed insgelijks na prima spel in de eerste twee ontmoetingen door tengevolge van fouten in de verdediging tegen Gouwe II dat in den zeer jeugdige N Brouwer over een buitengewonen doelveidediger beschikte ander te gaan De uitslagen lulden Demes G Z C B Z C B Z C niet opgekomen Boskoop Gouwe O 1 Bodegraven O Z V Bodegraven niet opgekomen A Z C 6 Z en P C 4 0 tialve etndatrijden GZ C Gouwe J l O Z V A Z e e J elndrtrtjd O ZC A ZC 0 3 Hceren liondjszevcntallenl Gouwe G 2 C 0 0 G Z C wint met atrafworpen Bodegraven Boskoop O 1 Italve eindstrijden Sz en PC Gouwe Gouwe bij loting ge plaalxt ï GZC Boskoop 4 eind Irild SZ en PC Ó ZX 0 4 Heeren krlnRwvehlallen B Z C 0 2C ra 1 2 Bodegraven II A Z C n 0 3 O Z V Gouwe II O 4 CZ en PC II Boskoop a 0 1 halve eindstrijden GZC UI A Z C n 0 Gouwe n Boskoop II 2 0 elnd trfld GZ C Jll Gouwe H 1 3 GEMEENTELUKE PCBUCATIE INLsmiNG RAOIOTOEStSIXBH liê Burgemeester van Gouda maakt bekend dat indien ieaund alioiog een radiotoestei moet tnleve b dit vóór Zaterdag 6 Juni ia43 moet geicbleden Ook aU die hun toestel wederom bebben af g eh a a to moeten aorg drafen dat deia toestellen vó4r as Juni IMS compleet worden iBceleverd AUe in de oproepingen Taraielde Uldetlppen komen hiermede te vervallen Gouda n Juni 1043 De Burgemeester voornoemd UZRA JELFHOEVEN ZEILD De watersportvereeniglng Jïfhaeven heeft onderlinge wedstrijden gehouden De uit lagen lulden B M s geregistreerd en ongeregistreerd 1 Miek stuurman C Schoonderwoerd 2 Our Wish It tt C Polman Jollen I Alvertje st W van Noordt ï No 397 at J BorgsteQn kleine scherpe vaartuigen 1 Plaskrulser t D A Buitelïar 1 Muskiet st W N de Jong groote scherpe vaartuigen 1 Vos X ai ï v d Want scherpe vaartuigen 1 Water en Wind $ t D Stuurman N N 16 l l toerklasse 1 Senta st H v d Kroef 2 Zomerdroom st Th G Steeniand3 De JBuyter st J Peeters i N N 16 M a eenheidsklasse A IT Aqua Bir a st M H van Tok X HUda V st N van Schelven 3 MarjoltJn st J C van Tienhoven 4 Gouda Nlmpf st P de Roos B 1 Nelson st J van Vliet 2 Tureluur st J Riilaarsdam 3 Dapfania st R Pels harple i 1 Jaguar it P B van Schalk ZUlesen PLAATSELIJK NIEUWS BOSKOOP Bnrgermke Stand Geboren Nanme Rirktaairt zo van S H van Eijk en A J Hofman Mrttia dr van D lÉ Bouwman en M den Otideo René Willem zn van W A v n Otteikio en W Koele G rairdU £ Jacobus zn van T van Hevekingen en E A Straver Overleden Wilhelmus Johannes van Loon 19 jr An tje van Pruissen wed van P Ravensi eirg 75 jr Oiïdertrouwd J E Pouw 28 tr enC M van Sciiie 29 j GOCDERAK Geslaagd Te Rotterdam is ge vooT het exame i MSididenstandfidiploma algeme ie handelskennis de heer C Baas Jr al hier Concert De miuzHelcvereenJging Caeci Ha gaf een meert op het dorp pn S leiding van haar dirigent den hi r Gijab Nieuwiland Br was groote belangstelling MOORDRECHT Distributiekring De tusschen de gemeenten Cfapeiie a d IJssel Moordrecht Nieuwertierk a d IJssel en Zevenhuizen getroffen gemeenschappelijke regeKng mzake de inrichting van dea distributiedienst in dezen kring is na achtereenvolgens tot 1 Mei 1942 en I Mei 1943 te zijn goedgekeurd thans goedgekeurd tot een nader te bepalen datum SCHOONHOVEN Rechtbank r In de uitspraak van de rechtbank te Rotterdam tegen den 41 Jarigen J A W ontvanger der directe tielaetingens invoerrechten en accijnzen alhier die wegens het plegen van valsche l oekingen in a aten boeken en registers en verduistering van plm ƒ 19 000 ten nadeele van den Staat der Nederlanden is veroordeeld tot een jaar en zes maanden gevangenisstraf is de preventieve hechtenis van zes maanden niet in mindering getïracht Vn EIGEN TÜIN Een der meest gewaardeerde wintergroenten ie de prei Evenals boerenkool en andttvie enz kan mi In den aomer als nateelt van andere gewassen worden geplant Dit lean aoowel in Juni als In de eerste helft van Juli nog geschieden In de laatstvermelde meend kan men de prei nog ala nateelt van vroege aardappelen tulnl oonen of doperwen verbojuwen Men tabne dan echter nlet met de uitplantlng Want hoe eerder men ae plant des te zwaarder kan de prei zich in het seizoen nog ontwikkelen Vandaar dat ze ook zeer veel reeds in Juni wordt geplaet De planten moeteddan niet al te dun stjn en bt de verplantlw ongeveer de dikt van een potlood hebben fterelkt De toppen worden ie Ingekort Op de rij komen de prefplanten IS cm uit elkaar De atstaod tuauhen de rijen bedragen minatena 30 cm Teneinde het witte eetbare ondereinde van de prei zoo lang mogelijk te doen woeden pleegt men ie wel In voortjee te planten Naderband geraken die voor jes door achoifelen of door regen wel weer dicht Daardoor hebben de planten dan tenslotte een dieperen stand In den grond gekregen he geen hier de bedoeling wes Meii houde er wel rekening mede dat prei van een voedzamen voldoende vochtlgen grond houdt r In JuM of Augustus kan men de ultgeplante prei na hun hergroel nog wel een nabemesting geven met wat kalksalpeter of kalkainmonsalpeter dat in water is opgelost Voor dit doel Is ook zeer goed koegter of beer te gebruiken De prei bltjfti tot laat In den herfst doorgroeien In den winter pleegt men ze van het veld te oogsten BONNEN Tim 2S Jiml No 20 Aardappelen tA en B Brood IA en B Beschuit Tabak T m M Jul Vleeseli 37A 2 rantsoenenVleesch 27 B Vj rantsoen T m 21 iaat 2SA Boter of margarine 250 gram 85 B Boter of hiargarlne 128 gram T BI I Jan 22 A Boter of margarine 250 gram 28 B Boter of margarine 125 gram T m M JnU Bloem Brood ut gebak SOO t m W3 Cacao voor kinderen 2 34 4 24 Chocolade 22 Gort M Gort 25A en 27A kindarvoedsel Havermout M4 Jam 8M Kaas 5 4i m 0 Mellc 25 m 27 28 BUst Ben B kindarvoedsel Sinaasappelen atadsicaarten 200 gram 4 35 ree Suiker 587 Suikerwerk 2 27 Taptemelk 25 26 27 Taptemelk of Kamemeoc SS Vermicelli 5 3 Veivangingsmiddelen 1 rantsoen 528 Tm 1 Aag KottleiurrogaBt 588 behoeve van de werkzaambeden in het koolsaad ft ten behoeve van het pootgoed KINDERPOEDER Ideaal strooipoeder tegen schrijnen en smetten Qroote ftroolbus 40 c Navulzakje 30 c Alleen in die gevallen waarin alle nornualbeaéhlkbaxe artieidalaachten en die welkedoor burenhulp e d kunnen worden verkregen volstrekt onvoldoende zijn kan totijeschtkbaarstelUng van bijzondere arbelds krachten worden overgegaan 3401 INSCHRUrviNQ OKOSSUERS IN AFVAIXBN In de Staatscourant van 11 Juni is een wijziging van het Afvallenbeslull 1940 1 opgenomen waarbij het verboden wordt afvallen aardappelschillen groentenatvallen fruitafvallen enz in ontvangst te nemen Dit verbod zal niet gelden voor grossiers diesis zoodanig btj hel Rijksbureau voor da voedselvoorziening in Oorlogstijd zün ingeschreven en voor veehouders In dit verband dienen de grossiers zich binnen 14 dagen na heden schriftelijk te wenden tot tK vengenoemd Rijksbureau afdeeling Voedingsvraagstukken Benoordenhoutscheweg 46 s Gravenhage ten einde als zoodanig te worden ingeschreven HIerbt moei nog wonden opgemerkt datalle erkenningen als grossier door andereinstanties afgegeven van geen waarde meeritln 3402 AANGIFTE VAN VECLENS EN ERVOERVBRBOO iwiiuini Kf wwnrMiHt Onder verwijzing naar een vroegere mededeeiing Inzake aangifte van veulens binnen vtlf dagen na de geboorte wordt thans bekend gemaakt dat de PaardenVerordcning aldus gewijzigd Is dat bij len veulen gedurende da eerste drie maanden mmt bewijs van geboorte aangifte aanwezig dient te zUn De P B H s zullen dus van de aangifte een schriftelijk bewijs uitreiken dat bij controle moet worden voorgelegd opdat kan worden aangetoond dat aan den meldingsplicht is voldaan Bij uitreiking van de identiteilsKaart moet het geboorte aangiftebewijs worden in geleverd Voorts wordt er de aandacht op gevestigd dat momenteel een algemeen vervoerverbod voor veulens met een leeftijd van 4 t m 12 maanden van kracht is Dit verbod heeft betrekking op elke verplaatsing van veulens tenzij deze niet vau het bedrijf worden afgevoerd eo bovendien de af te leggen afstand hoogstens 3 km bedraagt In alle andere gevallen ia het vervoer van veulens slechts toegestaan indien de feitelijke begeleider In het bezit van een geleideblljct i aw door den P BH van den ouden houder eigenaar Is uitgft eikt Wanneer de eigenaar van een veulen dit van zijn bedrijf wil afvoeren moet hij b J de aanvrage om het geleldeblljet behalve het veeboekje tevens het schrlfteliik bewijs aankoop en ultleeiivergunning kunnen overleggen dat het veulen is verkocht dan wel mag worden uit geleend b v om te weiden Roofdredaeteor J O VeTttert CSiefredacteur voor Gouda en OminHF Tieter Gouda Verantwoordeltik nêdadvertenties I Akkendtlk RottetdiiTggeefster NV Rotterdamsch NUunèL Rotterdam 3 Uitsluitend voor het vervoer lang denkorsten weg naar den op de vorenbedoeldevergunningen vermelden nieuwen houder eigenaar worden geleidebiljetten afgegeven Wanneer de houder eigenaar van eéi veulendit op zijn bedrijf over een afstand van meerdan 3 km verplaatst moet hij hiervoor eveneens in het bezit zijn van een door zijn P B H afgegeven geleldeblljet Uitgereikte geleidebiljetten moeten door den geadresseerdebinnen 2 X 24 uur na ontvangst van hetveulen doch uiterlijk 8 dagen na datum vanafgifte bti zijn PB H worden Ingeleverd Indien geen gebruik gemaa tt wordt van ngeleldeblljet moet dit binnen 2 X 24 uur nadatum van geldigheid dooi den aanvrager bijz Jn P B H worden ingeleverd 440 STUDEER BU HEEL NEDERLAND SchriMijk opleiding in m Alg Ontwikkeling Midd nsUincl iiplain4i Vroogf piospeCti s practiikdipioma Boaklioudan Opiti Engall 91 l d rland H I S 0 PlairtsNii1 S LEIDEN TeM 25754 £ H ö en Quaker Quaker en H O havermout geven reeds een halve eeuw volle voedingswïiarde Gezond en licht verteerbaar Vraag uw winkelier l TBBS mmM mm riAVfRM 11110 wn De kleeren maken den man De Hoed de Dame Zeker men bewondert de damt vuk om den hoed die zü draagt Terwijl laei oms ccn knappe vrouw niet opmerkt oad de hoed die zg draaft baar niet flatteeit Hoe Ie het met Uw vllthoedT Wordt het geen tijd die eens Ie Kif rvarman tot een modem ehamua modal bij fAaison JOHANNA l Mi ri levraagd HEMIIIS 2t Nieuw Sauwal voorheen Hoogstraat 189 Rotterdam hdpco l Mj rhenmatielc isehias pQnen en cbe ten in ledematen en gewrichten apit griep verkoadheid en enW ef boofdp nen Let op de naam Ovaaltje en prijs verpakking 20 tabletten slechta 60 ets In alle apotheken o drogisterijen verbal b t laat otts ook Uw ervaringen w Sanita A ent chap Nasaaakade 373 Amiterdani ponc PolW ft i