Goudsche Courant, dinsdag 29 juni 1943

pjB g 29 Juni 1M3 BtiTMtt Markt 31 TiteftMH n4t Pnis 5 cents per nummer S2ste Jaargaotf No 21277 Che t d ctMir F TIETBB Oouda GOUDSCHE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BEKENDMAKiNQ Twee jubileerende bestuursleden in Afdeeling Gouda firofvoering in krijgsgevangensdiap van korps Motordienst en 13 en 14 R I Oa nad vaa de op 2 April ia de dacbladen eepnbUeeerde bekend r k ktkurf kkhaw m dM Mb lf rl iiden betreMaiidii tST WehnKMhtbêfeUiJiaber m dêa Niedêrbuiden bkretfnide f SfiiBf ia luiJitscevan ensehap van de voonaalice Nedcrlaadsche weer o ea bü dexe veor aaamelding opgeroepen Bet dieas ditic en reaervepenoneel onder dea raag va 2é JAitt veRöienstelijl e AÖBeiö VOOR optwikkelinq vAn het Ugece voetRAl fleier via de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 IMt alt dexe regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen voor zoover dit personeel ia Mei 1940 in werkehjken dienst was Bedoeld personeel moet sich melden telkens tusschen 8 en 12 nor In bet WebrmachtlfÉer te Amersfewt Zonnebloemstraat Het personeel van bet korps Motordienst ea slja earlagsoaderdeelea degeaen die geboren ztja ia de Jarea 1924 tot ea met 19IS ea wier aaown beginnen met de letters A tot en met L op S Juli 1943 de g e nea die geboren zijn m de jaren 1924 tot en met 191S en wier aamea begluien met de letters M tot en met Z op S ioU 1943 die gdKrea sUa ia de jaren 1914 tot ea met 1994 en 1 beginnen met de letters A tot en met L op 8 JnU 1943 agWMB die geborai iiJn ia de jaren 1914 tot n met 1994 en wier namen beginaen met ito letters M tot en met Z op 9 JnU 1943 In de Wateriookaserne te Amersfoort Bet personeel van het IS reglmeat infanterie ea iQa oorlogsonderdeelea degenen die geboren sijn ia de jaren 19M tot ea met 19IS op S Jall 1943 degenaa die geborea iQa fai de Jare 1914 tot ca met 1994 op JaU 1943 Het personeel van het 14 reglmeat iafanterie ea itfn oorlogsonderdeelea degenen die geboren s4n in de Jarea 1924 tot en met 1915 op 8 JhU 1943 degenen die geboren s jn la de Jaren 1914 tot en met 191S op 9 JaU 1943 kil cm itstleaKlMr vsn het staUw Vu nitrak Kle iB Vsor loovecl ai eU k uaifarm taém bttrs lüce in drlnicnd worst aaiicenSM duiwtae ea Zondatiche kleeren wdl eken onterfoed ea extra Khoeiiel taiete kookierel ea lepel Mede te breniea Oe eiamealUke basa e BU aiel meer bedrasea aa twee normale feaadkoffen Van aanmeMtns Un TrUreiteld penenea die alcta op 2S Hel 1IH3 vaat den Arbettaclnaatx In Dnlteciiland of la de door de Dvltsche Weeraucht beiette lebledea kalten Nederland boTladea Wie eea eTolf reett aaa de eproepins Taa dea WorhataclitbeteUBba r ia ea Niederlandoa o lich op aadere ibe aaa de teratvooriat ia krijiaiovaaseaicbap traeat to oattrekkea moet rekeaea op de itreasite maatreieien Olt leldt ook voor perionen die de betrokkenea b der e Uke poflasea Éeanen JAARVERSLAG NEOERLANDSCHE BANK Inooering nieuwe belastingen bepleit Totale staatsschuld bijn 8 mÜUard fondsen die zich aldul uide maken De president brengt vervblgens de iieeks maatregelen m herinnering die in het verslagjaar zyn genomen ten einde het beleggende publiek van de hooge en speculatieve aandeelenrnarkt naar de markt voor openbare schuld brieven te orienteeren Door de geno men maatregelen heeft de vnje handel ter beurze Voor den duur van den oorlog practisch haar emde gevonden voorzoover met regelmatig materiaal aan de maritt komt zooals dit by de sohuldlbrieven van den staat als gevolg van de groote geldbehoeften Ie voorschijn geroepen door den oorlog het geval IS De beurs heeft door deze maatregelen meer en meer het karak ter gekregen van een di8tr butieapi araat zoodat uiteraard ook tegen een mogelijken zwarten handel moest wor den opgetreden Bankbiljetten Tan ƒ 1000 en ƒ 500 Omtrent het uit de circulatie nemen van de bankbiljetten vtA ƒ 1000 en ƒ 500 die m wezen gericht was tegen de door de zwarte handelaren opge potte bedragen wordt opgemerkt dat op een totaal bedrag van rond 870 milhoen een bedrag van rond f 140 millioen wet werd ingeleverd Een n vqpverschijnspl hierbij was de terus vloeiihg van bilj tten van ƒ 100 n ar de bank omdat men ten oijrechte vreesde dat ook voor deze bilj etten een over eenkomstige maatresel zou woirden genomen Ook thans njn er teekenen dat het publiek nog steeds bankbiljet ten thesaunsecrt hetgeen er duidelyk op wijst dat het Nederlandeche betaal middel vertrouwen heeft evenals zulks bUjkt uit de stijging van de saldi van de spaarbanken Gulden en mark Ten skitte wordt de aandacht gevestigd op het sterk verlangzaamde rhytmc van de mlevermg van rijksmarken by de N B gedurende de laat ste maanden Hier kan m a w sprake zun van een sterkere thesaunseenng van rijksmarken Deze mag volgens den president mede een gevolg zijn van geruchten dat de gulden zou worden geluk gesteld aan de njksmark De door hem geraadpleegde Duitsohe auto g aipte haren en zei toen opeens w a wwwKwsn a m WM m wwK m wv I 4èn nog L= iMÏTI rak fokenhul noosten Ie siaon lig zorgl ie levenS I Centrale tAlE iNedenituü foor vrouwe met füatB et AKKKR verdwIJMB tera Rottei pa m Omstrtkin l uurdelljk vooi Hoïttrdam ütt fcisch NieuwibltiL IILIA Qoufla ise Juni l 4l 1 7 a0 uur Ut Bruckner loh Seb Bach irMin Den HM tede Aldeeling lit Nico VïfliwA bij Boekhanw urgM PSYCHO Inbergen ZALEN 1 25 ƒ l espreken vss loa 10 oouo d van M i aanaieldlat moatea wortfon overJSl bat penwiaabew do dlitrtbuUejSbut u voor novet mogailjk miutaire BïJllr TT lamita waaaoader ook begrepen de ia iSBiMinfl enteado greaigaagen voor m a BeeclMlBigBBg Ter ilaring van Aurkeid afgegevea li moeten dit liaili bil kia werkgever o bit de Initantie Zms MUagen kekartlgt opvragea ea bil a maMIng tooaea Na de melding moet a nöeinigung soa ipoedlg mogelUk Hgir laa dea werkgever reip do inataatie Il u belangen behartigt worden terngIMia 9e werkgeveri zijn verplicht degeaa Ae llch moeten melden daarvoor in de mpikHfl te eUUea en hnn het loon BStj gedarenSe ea veriulmdea tijd nit Il NMeriaadiche Spoorwegea verleeaea m lil veor da aanmelding opgeroepen man vrij vervoor ferle klai Degenen Mt unmaldini verplicht aUa moetea Ék4lltvoar vervo ea aaa de loketten c nU en GOEDERE Dt piresident van de Nedertondsche Ink mr M M Rost van Tonningen nnneklt in het verslag van de bank na het boekjaar 1942 43 oa dat let oud van de Nededandache Bank a llglfte van liet beit in het vaderlad nagenoeg geheel buiten Europa knat Het dekte de opeischbare hIhiU sm het emde van het boekjaar aw leU meer dan een vierde Tejenover voorshandis theoretische heraag zooals de geallieerde Keynes Wlate planneri staat volgens den iwndéiit de practUk van het geld en ttdirtwezen in de ruimte economie B het wordende Europa De mate n ontwikkeling welke NcderlAd Jèl gebied heeft doorgemaakt blijkt IM feit dat aan het inde van het ir bijna twee derde van de op schuld van de N B gedekt Wi or rnksmarken of rijksMhat Wier tot een totaal bedrag van ƒ 2 200 millioen M a w is de van d n gulden niet los te den M den njksmark De koopkracht van den gulden jMt de koopkracht van onzen gulPfWtelt staan wiJ hier in Neder J voor een ernstig vraagstuk oon wm i president Misleid door een Wge sluwe propaganda werkt P Ml van oni volk bewust de wtelen tegen dio de koopkracht s betaalmiddel moeten verdedip Ter wille van de stabiliteit van J taalmiddel drmgt hij ten telhg 11 1 op een groote gestrengheid uitgeoefende controle ttr men in Nederland waarschyn M lanceren tyd tov de prys W tegenover een groot gemis wpip van ons volk zal staan JM president waar anderjyjds WBpolitiek in ons land uiteenvalt Duilschen en m een Neder sector die door geheel verde instanties en d or verschil orlogsnoodzBken wx rden bent IS gezocht naar een middel levaren voor ons pnjzenstelsel tt wyze uit te schakelen j v or een afroom ing vati s ll Wde koopkracht zyn de verSr n de belastingen en de uit leeningen In dit verband f pPesKteivt hel zyn plidit aan 8en op een zoo spoedig moge oering van de ontworpen be zulks in het welbegrepen w ons volk Stand der staalssehuld aar der Hl i uiting van het boekj Cf 1M3 was de stand i als volgf l ï e rde schuld f 9 226 2 Mo o tendc schuld netto ij totale sUatss diuld wilioen tetten staatsschuldbrieven Jrjseleid tot een meer soe J2 V 8 v n staatsleenmgen U 8che verkoopen der rgks nu Jdstip van de uitgifte fck ijr taotïleening kan volfc vereiag nog nieU worden fc De krachtige koershandbilsn l P = i n en bo iim unstigc ervaringen yn opgedaan bii den verkoop 2 steunacties opge LDe luikvlIJttentoknateSlnc van do gemeenschap Vreugde a Arbeid Is m Atolcitia door den burgetheester van Den Hai 5Prol Dr H Weetra oöicieel geopen Ot heer SchuUng leider van do aid huiivlUt laat den burgcmee er een fraai zellsclii en CNFMeyerS riteiten hebben echter bu herhaling verzekerd dat van een dergelijk bedrof ten nadeele der Nederlandsche voltegemeenschap geen sprake km zijn Onze loontrekkenden zijn door de oorlogsomstandigheden reeds buitengewoon zwaar getroffen zoo zwaar dat een loonsverlaging van 25 pet weFko de gelykstellmg met de ryksmark zou beduiden een daad wan grove onrechtvaardigheid zou zyn Omtrent den werkkring van de bank wordt meegedeeld dat de netto winit steeg van 2 256 507 tot 2 578 45S Na reserveering toekenning aan de bank en aan den staat is er ter beschikking van aandeelhouders ƒ 1112 196 1 033 028 welk bedrag een uitkcering van ƒ 55 51 per aandeel van ƒ 1000 toelaat Verordening betreffende de Nederlandsche Bank INGRIJPENDE WUZIGINGEN IN i BET STATUUT In et Veropdenmgenblad van 28f Juni IS een verordening vssi den Rijks oommissaris opigenomensttetreffende de Nederlandsche Bank Door deze verordening treden ingrypende wyzigmgen m in het sjatuut van de bank De bank is voortaan rechtstreeks ondergeschikt aan den Rijiueomniisaaris Zij IS een pnbliekrechteli lichaam en heeft binnen het kader van de haar aangewezen taak verordenende bevoegdheid De bank is met uitsluiting van alle anderen gerechtigd tot het uitgeven an bankbiljetten Zy is belast met bet handhaven van bet geW 1Setelings en credietverkeer m het bmnenland en met het buitenland De president en de ovenge leden van haar directie leiden en beheeren de bank volgens de door den Rykscom J missaris te geven nchtlynen en onder zyn toezicht In d directie beslist de president De president der bank en de overig leden der directie moe en de Nederlaodache nattonaïileit bezitten I e president stel naast do directie oen commissie van advies in waarvan hiJ zeU iiet voorzitterschap bekleed Het is de taak v n de cotnmiasie om aan de ttiret ie van adviee te dienen en om het contact tusM hen de bank en het bedryjfsleven te verstevigen De president kan uit d commissie van advies voor bepaalde onderdeelen ivarer werkzaamheden subcommissies In he leven roepen en aan bepaalde leden van de commisie speciale opdiachlen gevtn Het maatschappelijk kapitaal blijft onveranderd ƒ 30 millioen Slechts zij d4e v ibeno de bepalingen van het deviezenbealuit 1941 ala ingezetenen v rden b i chouwd kunnen aandeethoudeis der bank ztju De pieSldent kan uitzonderingen toestaan la den werkkring der bank zooals gereseld in aiukcl 10 Hin enkele wijzigingen gekomen in vergelijking met de J ankwet van 1937 die krachtens deze voroidenmg buiten wei king wordt gesteld flolangruko u jtigingen ztjn in de winaivetdeeliag aangelirachl Hiertwer luidt art 10 De bank ia bevoegd alvorens lij tot vaats ellln der netto winst overgaat bijzondere reserves la voimen Van de netto winst komt 30 proccn ten goede aan de wettelijke reserve totda deie het bedrag van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt Do wetteluko reseivc mag slethta worden gebruikt er dekking an Vaardeverminderingen en tot bestrijding van andere verliezen Zvj maf hiervoor bok worden gebruikt In do gevallen waarin er d kking van waordevermlnderlngeii en tot bestrijding van andere verliezen vrue reserves mede aanwezig ziin Uit de overblijvende net o wü t ontvangen de aandeelhouders een dividend van ten hoogste 5 procent Do rest kom aan do schatkist ten goode Hieruit hlijk tevens dat de verhiudlng tot den staat wat zijn aandeel in do winst betreft belangrijk afwijkt vaa do Bankwet 11937 Aangezien volgetw art 23 van de verordoninff tlo Bankwet van 1037 buiten werking wordt ges eld houdt deze bepaling tevens in tiat het college van minstens vijftien commiasarissen vervalt AaA volgens genoemde Bankwet doo de stemgerechtigde aandeelhouders werd gekoaep alsmede de functie van regeerlngscommiwaria die van regeeringswege toe ich op de handelingen der banlt uitoefende recht had alle vergaderingen van aatKleelhouders en commissarissen by te wonen en aldaar oen taadgovemie stem uit ie brengen De verordening treedt ia werking op 1 JuU 1143 t De Nederlaadsche Bank IS ovei gegaan tot het In omloop brengen van het reeds aangekondigde nieuwe bankbiljet van tien gulden De voorzijde van dit nieuwe biljet vertoont ter rechterzijde in donkerblauwe kleur een mansportret naar één der figuren van de schilderij 13e Staalmeesters van Rembrandt De achterzijde draagt tweemaat het cijfer 10 terwjjl üi het onbedrukte gedeelte het beeld van een vUe gende menuw a s watermerk Is aangebracht CNJ Ned Bank BuUcHtohd DUJTSCHt WEERMACHTSBERICHTBN Plaatsetgke aanvallen afgeslagen VEBGEEFSCHE AANVAL OP DurrscH coNvooi Het opperbevel vasi de Duitsche weermacht maakt d d 28 Juni bekend Plaatselijke aanvallen van den vijand in het gebied ten Oosten van Demidoff en by Welikij Loeki werden afgeslagen Aan de overige séctorSfi van het Oostelyke front verliep de dag ovei het algemeen rustig Aanvallen overdaig en des nachts van de luditmacht waren genioivt op apoorwegdoelien m het achterwaarfsotte gebied van den vy ind In de m ddiagul en van 27 Juni viel een formatie van 60 Britsohe gevechtsen jachtvliegtuigen een Duitsch convooi m de wateren van St i venmgen aan De vyandel e formatie werd veirspreid ei 9 vlie uigen werden neeiigesoholen Het ooovxkh is roet geringe schade zijn haven van bestemming bmnengekiopeo MEVBOuW TSJANO K l SJEK KWT NAA LOKDEN Naar de Brltache berichlendlenst tlit Washington meld heeft de minister van Buitenlandsche Zaken van Tsjoengking Soong medegedeeld dat mevrouw Tsjang Kal SJek spoedig naar Tjoengking zal terugkeeren zonder eerst een bezoek aan LoBden te biengen OntAUD NAAR M Tf STATCN Het bericht dat généraal GIraud binnenkort een bezoek zal brengen aan de Vereen Staten wordt door het Wit e Huis bevestigd BümeHtohd BelanRrüke aanvulling van het Wetboek van Strafrecht GEZOND RECHTSGEVOEL GESTELD BOVEN DEN LETTER DER IVET In het gujteren verschenen Verordeningenblad IS opgenomen ew besluit van den secretaris generaal van het departement van Justitie betreffende de toepasselykheid van wette lyke strafbepalingen Daarin wordt op grond van par 1 der verordening no 23 1940 en m overeenstemming met de par 2 en 3 der verordening no 3 1940 van den Rykscommissans voor het bezette Nederlandsclie gebied bepaald dat aan het eerste ltd van artikel 1 van het Wetboek Van strafrecht een tweede volzin wordt toegevoegd luidende Valt een feit met onder den tekst doch vuel onder de grondgedachte van een wettel ke strafbepaling zoo is de straflwpaling toepasselijk indien het feit naar gezond rechtsgevoel strafwaardig is DOODVONNISSEN VOLTROKKEN Officieel wordt b end gemaakt Het op 21 Juni 1943 door het deutaehe Obergencht tegen de Nederland sche ond xianen Ktaas Muller en Jan Wilhelm Haije uit Hemo wegens moord en daardoor gepleegde sabotagehande Img uitgesproken doodvonnis is na onderzoek van de p atiekwestie vol trokken De beide tladers hadden zooals reedi in de pers is gepubliceerd uit politieke haat een hun tot dat oogenblik volkomen onbekend lichamelijk zwaar ge handicap lid der NS B op de meest euvele wyze mt MUKleld en levend be graden Officiert wordt bekend gentvaiAtDe Jood Ehaze r Pachter uit Amsterdam Nertsrlandsoh staatsburger m door vonnia van het Duitsche Obergencht m bet bezette Nederlandsche gebied van 2B Mei IMS wegens veitboden bezit van wapenen ter dood veiroor deeld De straf is na ondiTzoek van de kwestie van gratie vohrok en Paoirter hteeft amder rekenmg te hoüUen met de tot le openbare meenmg geritSite talnyike waarsohaiwmgen en zonder aöht te alaan op de steeds gepubliceerde vonnussfen der Duitoche gerechtshoven een pBtool met 25 schot munitie in Maart 1942 in zyn bemt gekregen en vervolgen byna een jaar iang m getoden to tanid steeds bi zich gediragen De zeevaart als levensberoep Sedert den tijd van den grooten Maar en Barpertsz Tromp die met s n stalen hert maakt Spanglens klingen stomp hebben Néerlanda zonen ter zee gevaren en als hoek van Europe het recht op zee en wereldhandel wel wélen te veniedigen In den alrUd tegen wind en golven en bovvndien In den strijd tegen aUt vijanden van ons continent wordt weder het hart van staal gevormd dat wiJ allen noodig hebben om Europa weer tot he leidende land in de wereld te maken De groote traditie der Nederlanden wijst ons den weg dien wij moeten be reden om otis deel te hebben in de taken welke een nieuw vereenigd Europa Bi zijn burgers n oet stellen De zeevaart moet weer levensberoep 9 van onze Jongens worden de zee I moet wederom onze jeugd opvoeden I Is dat dan ook nu gedurende den 9 oorlog rrogeluk Ja want de Krlqgs B marine neem eiken Nederlander van onbesproken gedrag in haar rijen op en geett hem dezelfde opleiding als lederenTïuitBchen Jongen In opeenvolgende publicaties zullen hier de mogelijkheden bekend gemaakt worden welke beroepen en opleidingen voor ons open staan wanneer wU gebruik maken van l t voorrecht to de Kriegsmanno too to treden H Verdei e mededeelingen volgen g Alle Ortskommandanturen verotrekt km inhchtlngen en aanwijzingen C Ui knippen en bewaren H M VAN lult voorzitterpanningmeostar D E eerste aanraking met voetbal voor Üo opgroeiende jeugd is meestal vroeger nog meer dan nu dat ze gaat metsen m sohoolof traatverband maar krygt eenmaal de balhonger oed vat dan loimt het groote jonoment vaft het lid worden van een vereeniging en dan wordt alles echt goede velden met een degelyke acromodatie oefenmgen onder leiding en vervolgeni het oompetitiespel heusche wodstryden naar heusche spelregels met een heuschen scheidsrechter En daarmede is men dan aangeland m de organisatie van bet wat men noemt lagere voetbal een organisatie die uitstekend werk doet voor de hchameljke opvoeding Men zet er z n eerste schrede j p het voetbalpad de tlubs vinden er hun begin en groeien er op Zoo leert het lagere voetbal de kunst en kweekt goede eigenschappen aan en daarnaast verschaft het aan tallooze spelers vreugde en ontspanning en voor later zonnige herinneringen Twee toegewijde leidende functionarissen van dit lagere voetbal m d 7e streek de bekleeders van de voornaamste posten gaan nu jubileeren de heeren H M van Triet en G van Tilburg die op 30 Juni yf en twintig jaar bestuurslid zyn van de Afdeeling Gouda van den Nederlandschen Voetbalbond den vroegeren Goudaclien VoetbalIwnd en die met hun streven en hun arbeid een belangryke bijdrage hebben geleverd voor de sportieve ontwikkeling in Gouda en omstreken en voor den opbouw van een goed werkend leidend orgaan De heer Van Tnet is de man die al éie jaren als penningmeester de fiiuincien punctueel behrörd heeft de eerste twee jaar ook het secretariaat vervukie en sinds 19W tevens het voorzitterschap bekleedt Ook m den heer Van Tilburg gaan twee functies samen hy IS na hvee jaar commissaris te zyn geweest suids 1920 secretaris en sinds 1927 bovendien competitieleider In deze hoedanigheden regelt en verricht hy het dagelyksche bondswerk voert de omvangryke administratie en verzorgt het gewichtigste onderdeel het CMnpetiticvoetbjS Vroeger was hy ook nog hoofdconsul en samensteller vfin de vertegenwoordigende elftallen en hij zal nog wel meei baantjes gehad hebben In elk geval de populaire secretaris is zoo met het bondswerk Femlletonl Nadruli verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nedertaodadio Roman door l l k L CORDCNS lïS Een oogenblik dia t Jk na wat zou antwoorden maar te ang om geen aohlerdocht te wekken Aller oogen waren op mij geraoht en onrustig trommelde de kolcöel met zgn virtgera op de tafel He zou er stetfits één kunnen noemen zei ik ei Blyk maar dat w siemand die munfrriend en my reddeuit dien trem on die verder met aanden strvd he h lgenDinen waartoehy naar ik zeker weet door Patloora was gedwongen Myn vriend en ik hebben van di i man veel vrieredelykheid ondervonden en mr Keening was feeerste twn de mecning te urten dat hot geen gentlemanlike daad zou zyn onzen redder m mo tlykheden te bro geo Dus u wenscht zyn naam niet ienoemen Neen Misschien zou het heler zyn heri am de kolonel te mKJden van eenyzige stilte dat u de booonieelmg derfeiten aap ons overliet en ons de gevraagde inlichtingen verschafte Kolonel antwooPddie ik e ig zina geraakt ik weet dm ik handel zooals bet behoort en gctieel volgens de inizichten van myn vnraid Ik betwijfel bovendiem of u tegenover een tandgenoot van ti dezelMe opmerkmg zoudit hebben gemaakt H e betreunde k het toen dat Alfied hier niet was Hoe geheel anders zou dat verhoor zyn afgeloopen Tegenover al die vreemde officieren was ik niet meer dan een vreemdeling voor wien Ze niets voelden een maohme tot het geven van mlichtmgen meer nnet Zoolang Alfred by me was behandelden de Eneelschen me als gelyke als een tier hunnen Nu waa ik niets meer Hereford streek even langs zyn kort G VAN TILBURG saciotariixompMitiololdor IFdnillalota l V Ul 4M tot 25M leden Het zilveren bestuuralidmaatschap van deze twee trouwe dienaren beteekent vqf en twintig jaar ontwikkeling van het lagere voetbal in een periode dat het spel een groote vlucht nam De heer Van Tilburg die uit den aard van zijn functiei er de spil van geworden is vertelt hoe het groeide Toen de jubilarissen zich m 1918 met jeugdig enthousiasme aan hei bondsvverk gingen geven waren er zeven vereemgmgen met veertien elftallen en vleihonderd leden Die clubs waren Alfihen Gouda Olympia Schoonhoven Woerden Zwaluwen thans GS V en TOP den Goudsohen derden klasser die later met Oijfropi is gefuseerd en die aditer Gouda op de Kameonelksloot speelde Na 1920 kwam de ontwikkeling De voetbalsport maakte ook m de buitengemeenten snelle vorderingen overal werden vereemgmgen opgericht la 1934 bereikte de G V B een record aan elftallen nl 78 van 27 vereej igmgen met totaal 1709 leden Het aantal clubs IS nu nog 27 tegenover aderlatingen voornamelyk éoor wyzigmg Vian geb edamdeehng stonden nieuwe aanwinsten vooral door de fusie dex voetballbonden maar het aantal elftallen daalde tot 65 m 1942 waartegenover toch een steeds stygende voettoalpnuno viel te constateeren m een reoord ledental van 2505 Het afgeloopen seizoen is door de byzondere omstandigheden abnormaal geweest het aantal elftallen slonk tot i6 Voomitgaag en verlieteriiigeiu We zyn m velerlei opzicht vooruitgegaan ccnitateert de heer Van TiKiurg Overal wOTdt mi gespeeld het spel heeft EKh ontwikkeld de terreinen zyn wat afmettagen gesteldheid en kieedkokalen betreft stukken verbeterd Het juniorenvoetl al is mgesteld de medische sportkeunng ingevoerd Wat de terreinen betreft er zyn er geweest van slechts even dertig meter breedte wasrvan de zylijn tot stok aan de sloot liep Dan moest Je niet te dicht aan den kant komen De Afdeeling Gouda is altyd de omV ang bracht dat mede een mtieme organisatie met een eigen karakter geweest en vertiand van goede voetbalvrienden Wat ex veranderd is de prettige samenwerking en de gemoedelykheid zijn gebleven oonstateert de secretaris en het is niet vreemd dat weer op vriendelyken toon We zullen hier overheen stappen mr RoUo Uw vertrhiif en dat van uw vnend deae gewesten is echter van te korten duur geweest om Indhê en de Indiërs te lecren kennen Zoo iicht vergist een vreemtieluig z dh in de mensahen en de zal u daar een voorbeeldvan geven Toen u met de l ooren Plaiggeirton en Smith naar hier terugkeeinie h d u op de Ideme halte vóér Patoa nog een ontmoeting met oen konnis irit Chmdawar met waac Ja met een zekeiren Bengor Hij nep iels tegen myn vriend di Akbar m Chmdawaa was vermoond en ook naar Alfred meende dat de begum gevlucht was En wat ge4 euTde er veiderf Bengor liep laiMs den tretn en werd opzij geduwd door een beambte zoodat hy kwam te vallen Bc zag hem toen de vust batten t gea dten man De kolonel glrniladite Weet u tegen wien t j de vuistbalde Tegen u De man die hem haddoen vaUen stand terayde maar dat kon u op dien afstand van uit den tirem met zien Er waren voor ons echter redenen om op drt schynbaar onbeduidende voorval nader m te gaan Maarmi vraag ik my af hoe kwam Bengor er toe hy die altijd zoo vïkndelykvoor u was geweest u te bedragen enom daarvoor nog wel een lange reis temaken Ik zat als door den draider getroffen Zou Ak± ar m zyn laatste oogentolikken hebben gesproken Zouden ïö weten in Ohmdawar dat ik hun heihgdom in bezit had Buiten Chmdawar kon niemand er iets fsta weten want ik iiad er zelfs te jenover Alfred nooit een woord van geregd Wat beteekende dan die bedreiging vsm Bengor AtóMti begon m a d koJpnel viel mij m de rëde Wordt vervolgd Wanneer verduisteren 3 Jod Zoa y 5JM oirfer tS rr Maan op 4 U oMer t tS