Goudsche Courant, woensdag 30 juni 1943

ZWITSi KINDERQpEDER Onmisbaar bd baby s ftrzorgiug Tegen miüen ea roodwor4tHvandeleerehaiit M pMUH uUüiiHen 65 c if0r doosf stroomendL kerk zooüat hij op weg van station naar St Jan reeds uit j 2fieT g9ed lerzilveriiig Vacantielions Biüilieiirijvei HEEL NEDERLANP In Maandag 5 Juli n m 7 tot 9 üur aan het adres J KASBERaEN Kerkiaan O 10 MOORDRECHT Wat gebeurde er toen Begin van den SO JARIGEr OORLOG Reeds gedurenc t dien oorlog handhaafden w onze kwaliteit Ooll nu BOOGAZJJl m 1 helpen U bi rheamatiek ischias pijnen en schen te m ledematen en gewrichten bij spit griep verkoudheid en sennw of hoofdpijijien tet vOp de naam Ovaalijes en prijs op de verpakking 20 tabletten slechts 60 ets In alle apotheken en drogistenjen vetkrijgbiar Laat ons ook Uw ervaria er weteal Sanita Agentscha f Nassaukade 373 Amsterdam tEHUUR gadfalte Huia op goeden stand voor echtpaar z It 1 groote 2 kleine Kamers en Keuken BrFeven met uitv ml onder no G 4222 bureau van dit hlad Gevraagd gemeub of gestoft Zit i en slaapkkmer f ged woning door dame Werkakamh buiten de stad Br no G 4227 bur V d bl Voor Siroapwafelen Koek en Gebak NEEF en fiABOUW A de Vischmarkt 88 Taleloon 3335 THALIA THEATER vraagt voo een beschaafd CAS IÊRE Eettige kanfoorroufine vereischt Brieven mei voll gegevens Turtmarkl 128 PIGELSCH Mqn 25 jar ervi t ngeiand stelt mq in stai en gevorderden in leer tijd vlot en practisch Eng ti leeren f3 p mnl Brieven no Q 4209 bur van dit blad Handelskantoor vraagt voor spoedige idiensttreding een v Aan mendVen Jongste Bediende M of Vr Brieven No G 42 4 bureau vanj dit blad Op te richten PLAT€EL1 met een zéér goeden BEDRIJFSI EIDER Zi die hiervoor de noodige capaciteiten bezitten geheven te schrijven onder No G 4235 bureau van dit blad lEK zoekt contac t evrouw BEELAERTS van teiïimichoven Wittenbu erweg 112 Wassenaar vraagt met Juli e n fl dioistbode V d erf n m gezin van 3 pers van Z tot M vrij met beneden 16 jaar JONOENEEL Hoschweg 51 Wijnhandel f StadsfueuufS TOOMKÜNST CAECILIA Uitvoenhg m St Janskerk Het a voor den iriuzielvveisl ig ever altyd een inv easKiote gebeuneiiis ut confiiï nt erd te wordtn inet etn uitSig Vaa hel miujekleven m een andejfe stad dan die njoer gevtfone werkzciamJie en Hy sUat v r fita we indrukkett hy t met ViuMfilulaties h heeft ë n hoog etpannen voiwaofttm Bn doe wP ïoutuie nem fl heeft bijgetjrdcht tn aiwl t onbeschreven boek nog niet gen g ware om zoon avond voor hem een tJtjion d r cacdiet te geven zoo zyn er ook nog andere vjerscnijnstlen oie hem aJ £ buiteneUaandiCT opvuiiesi en belang inboezemen iiooaJs dan bijvoüioeeld Dmsdagavond dat beeld van een vol het stra atbeeld kon besluiten weJk een plaats dt uitvoering vaii de koren der aid Gouda van de My t B d Toonkunst i n Caeciiia in het leven der stad inneemt waarna de stampvolle kerk dezen indTuk nóg bevesti ple De av iid was gewijd aam het Requii m in d van Biuckntr hd zyn eerste liituoering te jOu ia tn daar m zyn tweede in Ntderland beieef 3 en aan Kanlale no 140 Wachet ai E rait luis die Slinime vaji Bach Bruckner lieeJt bhjkbaar de byzundere liefde van den dirigent i ico VtrhotU oie o Kk te Rotterdam meer maltn werk van dizen compoii st uit voerde Zoo speeide het toeval den muziekv ei slaggever eenig typisch er 8Blykingsniateriaal m de hand want van de RotteniamiUie uit oeiinj en was hem een en ander bijgebleven Welnu deze uiivoeiing moeht dan in een enkel opzicht niet laeadl zijn volpraJ wijl men nh een partituur vJln Biuckner by voorkeur door een grootei en vooral wat de koperpartijen betreft zua rder be iet orkest uitgevoerd denkt dan het u leden van iet Residentie Orkest samengestelde ensemble dat thans de t egeleiding erzorgae toch was de e avond voor mij een aangename verrassing niet alleen door de vastheid die het kooa in dtn Jeer der partyen t onde al stelde de Sterke resonnans dtyf kerk deze wel eens zwaar op de proef doch meer nog door den geest van het i erk zooals deze wfliswaar niet overal maar soms toch zeer schoon gelyk jn het Wondermooie a cappella fragment van het Agnus Dei tot uitmg kwam Ziet B ckner was een hoogst merkWaairdiie ihenscJi vol van het eemoudu st gelpof en een geniaal oii iponjsptj hij beiéefde den tekst van de doodeotrnlt aWeen die aöhter het sterven een X M leven weet en aj wareij er passages waarm men meer expiressie zou hebbAi gewens i t men heeft toch iets van het aielelevAi van den wonderly ren or gainist van den dom te Lmz Alivertentiën Dankbetuiging aan onzei huisarti dr C van Elk H H Doktoren Directrice en Zusterï van liet Diaconessenhuia De Wi k voor de liefdevolle en medische be handeling tijdens de korfston dige ziekte en bij het overlijden van onzen lieven jongen en Broertie J9HANHES HENORIXUS BLOK Namens allen H i LOK F BCOK Verhart Qouda Cappenerateeg 28 Uw maaltiideo z o wal flauw xoniler de mosterd Van Van Rijp Maar wij vinden hel wat flauw aU c Uw lee e mosicrdpotjea vaKthoi dt Geen lee e mosicrdpot jes Geen Van Riin s nioslerd Doe de tipb ets ft oi ifr htf Val RIJN Wai Wat Waar Wanneer Thalia Thutcrt Het verrtad vm dr Bennett met ByblUe Schmltz en Albrecht Sehfinhals Aanvang S uur Beunle aioteooc Met de helm geboren met let Bniynlnckx Aanvang a uur M JoBl 7 3 uur Nleawe Scbouwlmre Concert Tliep Uden MaEoSn en zün dan orliest W JpMi I 30 nni Da Zalm Ledenvergadering tréreeniging JJe AmbachtMClJooI voor Gouda en omstreken 1 JoU 7 M onr Nteawe Selunwbarg Optreden p cli grafoiooff Indra t Jnll 3 uur Koorberk Sint Juikerk Leilng over en bespeling van orgel door mr A Bouman voor Oudheidkundigen Knng Die Goude ArOIHEKESSDIEN ST Steeds geopend des nachts alléén voor geneesmiddelen Apotheek P Wefter Gouwe 131 onder de bogen van de St Jan kerk ervaren En da t bcteckeint veel Dit dankte Imen naast het k Sbr waarvan matenMial en stemmenverhouding den toets r critick zeer wel kunnen doorslaan aan de sohslen aan de eenvoudige gevoelige sapraan van Atie BredewKie Bettmk de düwmitisch getmte alt van Jo Immmk aan d n tenor Han Ie Fèvre die den laatste tijd op den doorgrond komt en aig itten van enkele minder gelukkige oogenWikken m fiet begin met jyn jonge kirachtige stem de nuirate gemakkelyk beheersohte en eivenals de bas Bmam van Luyn met begrip zyn taak volibradit Het g J eel isdhonk my bovendien de overtulginig ven een groOten vooruitgang by den dingen Nico Verhoeff die vooral de a capella gedeelten dfn klank nu ook tot een voortreffelyik pianissimo vnst te boetseetrcn Zeer mteiressant was ée kennismaking met zob n i achfige Bacihcan tate wéBcor aanvran skio6r een wonder van polyphonic is een jBK eilyk wonder de zeen bewegehjke fugatopas sages voor het koor doch de klank was ook daar i enra6eend goed Van het schoon dluet ook het effect van de unisono strykers tegen het upisono mannenkoor m Zion hort die Wachter smgen Zoo was deze uitvoering waarm behaJv e dezelfde soliotein ook Prits de Jong als een betrouwbare piani tis he kracht m de recitatieven meeweiikte de bekKoninig van een choonen avond ook voor den muziekverslagiéever van elde s Leo Otit EINDEXAMEN GTMNASIUM Aan hot Sledehjk Gjmnasium zyn voor het eindexamen afdee mg A alsnog gesiaagd mej J C Hendfrik e te Groot Ammers fi de heer J E H Pfauth te Bodegraven FUSIE VAN KOREN Het Chr v Ouwenkoor en het Chr mannenkoor De Lofstem hebben be sloten tot samenvoeging der vereeni gingen lot het Goud ch Chr gemengd koor Tot dirigent is benoemd de heer Ph J Isarm Diefstal Uit een wagon op hetLombokterrem is ten nadeele van eenGoudsrhen hai deiaar een kaas ontvreemd BOSKOOP re le i Begrafenis W de Ruyter Onder zeer groote belangstelling is gistermiddag op de Algemeene Begraafplaats de teraardebestellmg geschied var hH 8t Jffelyk overschot van den heer W de Ruyter die m zoovele functies het algemeen belang heeft gediend Onder dè aanwezigen waren burgemeester mr dr E P Verkei k en de gemeentesecretaris de heer W Trapman en vele raadseden het bestuur van de Vereenigmg voor o koopsche Culturen en van den tuin bouwcursus met het hestuur van de TentocmsteUmgsvereenigmg Boskoop dr Jaco i directeur Ryk tuir bouwschool de besturen van den Vereenigdep polder den Nessepoider polder Rtjneveld en pold Laag Boakoop het itestuur vm de Vereenigmg vaa uskweekers en het bes uur van de sdiaakclub Jnter Nos Het eerste sprak meJ de C P Thomsen voorgangster der yereeniêlng van Vryz Hervormden een wijdingswoord De burgemeester betuigde namens de gemeente en hst tenloonstellingBComite en de heer G W van Gelderen namens de polders en de adviescommissie von de grondkamer dank en waardeenng voor het door den heer De Ruyter verrichte werk en voor de van hem ontvangen vriendschap Hierna volgde de kransleggmg van zestien bloemstuljken Een zwager van den overledene dankte voor de groote belangstellmg Waterpolo Vriendschappeiyk BosSfcp Hijtetumlbouwsohoor 3 3 Boskoop ni Gouwe UI W veen O fl Boskoop dames Gouwe ames 1 1 GOUDEKAK edikbenrt Ned Henr Kerk Donderdag 2 30 uur ds Kalf van Gouda huwclyksmzegenmg MOORDRECHT Het Usselwater besmet De burgertieester heeft besloten hetzwemmen m den Hollandsche Uss l ende daarog uitkomende wateren te verjjieden op grond van de mededeelagvan deni inspecteur voor de Volksgezondheid dat dit watte besmet is mettyphisbaciUen j l ur Ned OUDEWATpt PrediUteurt Woensdag 8 uu Herv Kerk ds G A den Hertog van Amsterdam medewerking Chr dameskoor en Chr kinderkoor Orgelsoli W de Groot REEVWUK Distributieknng Een regeling is getroffen tot innchtmg van den distributiedienst m den kring gevormd door de gemeenten Boskoop Waddmxveen en Reeuwyk WADDINXVEEN Mitïdenstandsdiploma By het te Rotterdam gehouden examen nuddenstandsdiploma alèemeene handelskenniB slaagden onze plaatsgenoot en mej R Ve dwyk en de heeren F Barendrecht A Rehorst G Kooyman I van Rhyn H Smits J Voskuilen en C v d Bas rad oprogra5hma Donderdag 1 JuU Hilversum I 6 43 Gr 7 00 BNO 7 10 Gymn la X 7 40 Spoitnieuus 7 50 Piogi overz 00 BNO 8 10 Gr 18 45 8 50 to viouw 00 God£d uitz 9 15 pianovoordracht 9 4SGr 10 15 Voor vroi w 10 30 Banci Ea ogh enUi Hong orkest 11 00 Sport in Ie leiji lliOPiano n zang met pianobegel 12 iiO Almanak 12 15 Theo uden Ma man 12 46 BNO 13 OOZe f II in eren 13 05 Melodii ten er solist 00 Old Ned tegf b 14 13 Oigelconterl enzang IJ 00 Karl Erb een kunstenoarsportret 10 Eu hier is de Voffcrgrainfof n 16 00 Geraid v Krfveleu 16 45 BNO 17 00 HetArmiveinrnt£orke t 17 30 Depa cmcntenhoude spreekuur 17 40 Het Amtisementsor est 18 00 BNO 18 05 Het Groote Omroeporkes 18 43 Branoti de kwe tie 19 00 BNO 19 Ij Spiegel V d da 19 15 Gr 9 30 HetConeeilgeb orkest ci solist 20 30 De Apotheek In de koperen Vijz 2100 Concertgeb i i o k 21 25 Tuee pi Jos 22 00 BNO 22 11 RC Gram HiUersiim 11 17 30 Gr 18 00 Opn 19 00 BNO 19 10 Voor k eir ers 19 15 Gr 20 15 Van viouwt n en almanakken jn roeger tijd SO 30 Opn 2145 Avond woduig 22 00 BNO AtARKTBÊRfCHTEN VEEMARKT ROTTERDAM Op 20 Juni l eldeft ter vee narkt aangevoeld 1522 dieren Jvaaronder 1 paarden kren 110 schapen 226 pere kalveren 82 gras 38 veu en 740 rum zuiglammeren 73 nucl kalveren 162 biggen leikkoelen 137S 1150 l llOO 875 varekoelen 800 50 475 pinken Prijzen per tuk 75 kalfkoeiei I 825 725 6 o vaa lei 00 500 375 Vraagt prospectus H I S D Piantsoin1 5 LCID N Telef 25754 De aanvoer Van nrelk en kaïrfkoeien was iet grooter met tameltjken har del en de prijien bleven constant Varekoeien aanvoer inatig met sleependen handel en de prijzen bleven stabiel Vaatlen en pinken aanvoer tamelijk met redelijken handel en beate vaarzer en pinken elft booger in prljft Ver der als vorige week DISi RlBUTIENIEÜWS Nieuwe zeepbonnen ngewezen Tot ea met 31 Jtili 1943 geeft bort algemeen 597 van de bonkaart voor voedingsmiddelen en ixm W eenheidszeep van de aan kinderen beneden acht jaar uitgereikte kaarten recht hetzij op het koopen van een stukje luchtgevulde eenheidstoiletzeep 40 of S7 hetzy op het kooien van een stukje eenheidstoeletzeep 14 15 of 21 hetzij op het doen wasschen van 5 K G droge vuile wasch Voorts geeft bon algemeen 598 van de bonkaart voor voedmgpmddelen en bon W was hpoeder van de aan kmdereiï beneden acht jaar uitgereikte kaarten tot en met 31 juli as recht hetzy op het koopen van 250 gram jvaschpoeder 6f zeeppoeder hetzy op het doen wa schen van negen kilogram droge vuile wasch Ten slotte geeft bon W toiletzeep van de aaii fcmderen beneden twee jaar uitgereikte kaarten tot en met 31 Juli a s recht op het koopen van een stukje vam 50 of voor zoover voorradig 75 grani toiletzeep oude samenstelUng generatorbl jes Wan 1 JuU tot en met 30 September gri en de met periode E gemerkte Jjónnen als bedoeld in artikel 2 van de generatorblokjesbeschikking 1942 no 1 recht op het koopen van 50 kg generatorblokjes HONDEN EN KATTENBROOD OP BON 26 Van 1 tot en met 31 Juli worden op bon 26 van de voederkaart yoor honden dezelfde hoeveelheden hondenbrood beschikèaar gesteld als m de atgeloopen periode Op bon 26 van de voederkaart voor hondenbrood groep R5 wordt over dezelfde periode 1 kg kattenbrood beschikbaar gesteld Na 31 Jub aü is bon 26 van deze kaarten ongeldig VERNIETIGING VAN DISTRIBUTIEBESCHEIDEN Naar aanleiding van vafe desiMjjreffende vragen wordt be eijd gemaakt dat de eventueel nog voorftanden zijnde bonnen tabak 01 B tot en met tabak 16 B alsnede de bcmnen tabak R 01 tot en met tabak B 04 en de bonnen sigaretten R 01 tot en met cigarettcn R 04 vernietigd kunnen worden Vijorts kunnen vernietigd worden a Alle bonkaarten voor voedingsmiddelen zeer zwaren zviaren en langdurigen ai beid behalve die kaarten waarvan thans bonnen geldig zyn Ook de bonnen reserve 2 14 en reserve 2 15 van de bonkaart voor voedmgsmidöelen voor de 4e periooe 1943 mogen n I e t vemiet gd worden Zooals bekend zyn dc7e reservebonnen aangewezen voor het koopen van serviesgoe l b Alle aardapptlkaarten behalve die waarop de bonnen aaidappelen b tot en met aardapp len 28b voorkomen c Alle klantenkaarten voor groente beh5 1ve die waaixip de bonnengrofnte 25 tot en met groente 28 voorkomen d De tKJnnen gemerkt met versnaperingen 01 tot en met versnaperingen 27 en VïKhaper rgeft R 01 tot en met veisnapenngen R04 VASTE BRANDSTOFF EN VOOR KOOKDOELFINDEN FN GENERATOR ANTHRACIET EN TURF Van 1 Juli 1943 tot en smet 30 April 1944 geven de met 11 KF geracrkie bonnen der kookkaarten Voor vaste brandstoffen U 115 recht op het koo pen an éé eenheid vpste brandstoffen met uitzpndering van fabriekstutf Overwogen wordt wn pP 1 Augustus 1943 wederom een bon van de kookkaart U 115 aan te wyzen STUDEERl BU Schfi le i ke opleiding in Alg OntwHckalIng MiddamtandtdiplORia practiikdipioma Boakhouden Duit tngaU n Nadarlands Van 1 Juh 1ot en met 31 Juli 1948 geeft elk der ihet de Voorden gene rator anthraciet negentiende periode gemerkte liornen recht op hel koopen van 1 hecti ter max 75 kg anthra r BONNEN f m i Jail No XI Aardappelen A en B Brood A en B Beschuit Tabak T M U aU VICM MA t ranlsoen n YlAsch as V rAitsoen I T m n tmOs l is A Boter of margarln M gnun 25 B Boter o margarine 125 gram T m tmht U UABotar Ju gram aiBBotcr lie gram 28 A Boter of margarine 250 gram 28 B Boter ol margarlna 12S gram T a 10 JsU Bloem irood ot gebak 590 t tniK S Cacao Iroor kinderen 3 3 t Chocolade 25 Gort 585 Gort WA en 17 A klndervoetbel Havermout 584 Jam 588 Kaas S94t m99S Melk U 2S 17 28 Hijst 29 B en 37 B klQdtrvoedtel Suiaasappeleu atadskaar en 300 gram 4 3S rei Suiker S 7 Suikerwerk 26 VI Tlplemelk 26 26 27 Taptemelk of Karnemelk 28 Vermicelli 583 Vervangingsmiddelen 1 rantsoen 888 T m 7 int y Kolfieturrogaat 588 cietnootjes rV of V Sedurende hetzelfde tydvak geeft elk der met de woorden generatorturf negentiende periode gemerkte bonnen recht op het koopen van 50 stuks baggerturf GELD EN GOEDEREN DE VERORDENING BETRLFFENDE DE NEDfcRL NDSCHE BANK Gemeld wordt In de verordening van den Rijkscommissaris var 26 Juni verschijnt de Bank et die de rechtsverhoudingen van de Nederlandsche circulatiebank regelt In een nieuw gewaad Naar bulten valt de nieuwe Bankwet In tegenstelling met de oude op doordat zij meer overzichtelijk is en door een straffere samenvatting vati de afzonderItJke bepalingen die ten aarzien van de practifiche werkzaamheid van de bank grootendeels onveranderd n gebleven Met het werkelijk karakter van de circulatiebank als een staatsinstelling die souvereine rechten uitoefent is daardoor rekening gehouden dat de bank een publiekrechtelijk lichaam Is geviorden en In het kader vaivde haar toegewezen taken verordenende bevoegdheid heeft Haar voornaam te taak is de regeling van het geld betaling = en credietverkeer m het binnenland en met het buitenland Het Uitsluitende recht voor de uitgifte van bankbiljetten is duidelijker gestipuleerd dan tot dusverre Oe leiding an de bank berust bij dendirectie waarin de president de besIisMngheeft zij heeft plaats volgens aanwijzingenen onder toezjcht van den Rijk£Commissrfn Met het nationale karakter an ae circulatie bank is rekening gehouden door e bepalendat slechts de leidlng van de bank en hetbedi ijffaleven uordt gevm md dotfi een raadvan advies die onder voorzitterschap vanden president taat Onvtranderr gebleven is d articuhere kapitaal tructuur van de iigtik Ook hier w ordt bijzondei e nadruk gelegd op hel ratiocêle karakter van de bank aangezi n in bepinsel lecht Nederlarders aanoeetl ouoers moge zijn Dp wcrkkimt Mn de bark uitgebreid Van bijzondere beteekeni i ua de circ ilalicbank in de tcekom ir tuat zal zijn op de Keider kapitaa marKi rfgelend en r pne€tpnri Ir te grijpci terwijl de out e binkwet peen recht van opermarkt politiek kende hoewel zulksyals belangtijk midde var een eftecj ve c rculatLCharkpolitiek repns hng mgez en en kend is Ten aanzien an de verhoudirg vanAjIe b ark tot et taat he luur is geen verardenng ïn get eden De b nk behandelt ooai tot du vïrre de barkzaken van ae taatikas ens ard e slaat in telhngen Het rra tiiTiun ibedrag van het tneooze voorschot dat aan den l at It if worden vei trekt li evtn fr onveranderd geblevefl In de uitbreiding van dej bepalingen t a v de dekking a oe bankbiljeiter die reeO m Maart 1942 dooi het irvchakelen var deviezen bij de dekking een vesandeiirg had Ofiderga r konen de veianderde zien wiizen tot u tdrukking ovei e en zin en de leterkenis ar de biljettendekkine Het bt toekent du met het zich afwenden van p reeds m de pc clijk aarpenomen grordbeglr elen wanneer wissels ei beleeninger thar ook in de dekking van de biljettencirLulatie word n ingeschakeld maw dat het lot du verre gegolden hebbende dekkingsonrfervindt geen beperkingen De pubUeatie onderviiidt £een beperkinsen de bank publiceert 6k m ö toekomst een weekstaat De win5t érdeehng is In vergelijking met den toestand welke tot dusverre gold c sen lieel veranderd Het aan aandeelhouders uit te keeren dividend is ten gunste van den itaat op maximum 5 procent gebracht Met het oog op hel grootere aandeel van jen staat in dt mnst kon de bank van de voornaamste belastingen bevkljd worden zonder dat hierdoor een nadeel voor de etaatrkae Intreedt lEA di ct fdJ g De Bankwet zal de deUil i nog door iieuwe statuten worden aangevuld Tot de uitif vaardiging van de nieuwe sïfetuten njn de bepalingen an tie oud statuten van toepas ing voor oover zij niit m strijd zijn met de oorschriften an de crordcning over de I4cderlandschc Battk f Iedereen die een kop thee bq dnokt vraagt vernrooderd J Keloer u dat nog echte iheti dan afitwootd ik maat sieet J Mevrouw d t a Nettie neiechjï ktr wsr rm IED EREEN ZEQJ HSrriE V EJ £ CHi Uitsluitend verkrijgbaar in tnmt tooevecrtieïd voor hotels Sïrestaurants pensiora zicktnhuii kIoo ters en andere prcote inTj llngen C J IÉ HtLLfNC Heerengriioht 435 AmM OFFiCIEELE MEDEDFEUNQB gPUSOLm VOOR TIIFRS vW KOOL EN MAANZAAD Naar het Hijkfbureau voor de Vo iwvoorziening in Oorlogstijd rreedefü iJ tZ als hel vorige jaar aan teier an kodSen maanzaad h t recht worder Kegeva extra hoeveelheid spijsolie te koojni v hoeveelheid varieert nafir gelang van teïeigen oofcst afgeleverde kwantum kooli Smaanzaad van gemiddelde ku i fp t vtofte dezen aan ien getroffer r tY enüt de m de vakbladen gepubt cterde ot ij publlceeren richtlijnen Bedoelde hoeveelheid w oi r t oor de Pr ciaie afdeelirgen van het Aai en Vertuibureau van AkkerbouupTcincten ubT Bedrijfschap voor Margarir ett n Bfltkopgegeven De door dit Bedrijfschap aluschrijven toewijzingen wordei door btmiéi Img van geroemde Provmciat Bureaintlade telers toegezonden Er zal uif iuitewifcraffineerde raapolie beschikbaar wortteu k sf id doch daar met de fabnc Re iatm eenlgen tijd gemoeid ie zal terst na 1 Em a s met de afgifte van de loew ziniea den begonnen De telers armen np éat wijzingen de olie bij hun rormaten vU betrekken In verband rrel de schmiuaan verpakkingsmateriaal d ei en de tengoed gereinigde flesschen icr vuUlnj geven DISTRIBUTIE TPXTIELPRODUCTB Handelaren kunnen het restetiefxle ub oude texlie punten tot rr n e 5 JnU de distnbut edienaten irleverfivDl mag nie meer dan 1 9 puntfi bedrigaVoo lek gedeelte van deze ï purten iSai eet textif zeg = ter vu a on e worden geplakt a BOVENMAATSrHI FOO rAARDAPPHÏll VOOR CONSUMPTIF Me bec r ffchap voor izaad en puigoed voor akker en wtidtbtuw maskt bhkerd dol g edttkeLide poi nlappelenwtde vroege T i fV 1 v ee ie irp rood r teling Durbar Yeor ar Fuh nöUiIdeaal boven etn vierkari iraat van S6me zulle woiüen p pk nbfeid en flerhab met voor pootdoclemdfn kunnen worfeafgezet Deze boveVimaaf c iP puotsanlp pelen noeten op de gebn kelnke wrfu nde veil n in nan d V B A wr o iumptie ucrdcn afgeicvirt 81 VFBOOFDING ÖOOBBI TAI INP VANM XrN OAfR DF VI RPIO HTP BKDBüRSLUrriNf SPFRlODF 24 iJFthMBBR HB TOT FV MrT 3 JANUARI 1M3 Het Departe i ent van S i r iken mi bekend Voor werkg€versJ die tj g rnd Van desbetre Z nrie uitvoerirgvbcslu t van Seer lari Generaal van let Departewfi van Socia e Zaked d d 22 Dfcenbet gepubUcctid in de St atscdjrant 30 December 1D42 No 254 ai spraak B op ei goedmg mzakf c t orbetaUni loonen over de verplichlt bednlfWultJ periode 24 Dece nber l HZ t n i JinuartW bestaat tot 1 September 1943 gelegenMI deze ver ü€dirg aah het Rijk tt dccirw Deze declaratie dient gest d ie wordaf een formulier hetwelk kan worden m gevraagd aan de fdeelirg Steunveriwn van het Departement an Sociale Zi Spuistraat 198 Amslerdarr iC AasTiJ voor e©n dei gelijk formulier d cn spoedig mogelijk schriittliik bij voortiOTJ afdeeling te worden ingediend oniftrfl voeging van een middel groote keerde enveloppe welke geadresseerd aan aanvrager Opgemerkt wordt dit over het all ao van het gederfÏK net mgchaawei over de sluitingsperiode zal wo den Hoo diedacteur J O eysiers otwrtj Che redacteur vuoGouda en pmtaw F TleterA Gouda VerantwoordelOK adverunüfc t AkkersdUk RotterJam g geefstc N V Rotterdamsch Nwor Rotterdam 1 1568 Sind 156 Ondanks de schiar cM materialen toch mg j Ttftagrint en TuinlTJ h A M jJ Raam 296 i o jf lelefoon uitsluileni v in H uur vim j LxJ GEZONDHtlD EN f Gevraagd etn Monsterneinüf icika de Wad Gevraagd een NETMEISJÏ voor geheelc oï hal Adres Mevrouw Krugerlaan I ne Bo irlB P geboren If 4 de vroege ae Coo rtorwiM lerUkMmtbwohenbl renSSA 4e kmUior Iteitsm ui Juli 1922 I magM iOAi HttFtbruan 19 de Mbrijve utrecht dt tu hitec Amsterdar II de kleerm Ipipiiterda U de leider Cornells Voorbivt li lle politie Amsterda 0e evene fMOelis Aa lerAHn en ptrecht wre W tuctithu De ongeil git NMrden faistnil ve Jje verooi ffm penson itngEtofan nsier t A 1 27 Mar ilnemers en 26 Meten ver Md Polizei Ie tohandelr 2itt ds dade l vowing V kleed in iuidsche am en der dad waren geko de illegale Nederland D tfBnbeiide st ontact niet tenkringen ers behoo fledfrlandsch nusch gevor Illegale comi talg en uitv van 27 Ma lubbelzmnig DVlTlSCH Versche zin Bet oppea oht tna Aan het v 4it h n mm I du Jnkwi eeb J wlwSk lonneeif wthl iwapen IptWii