Goudsche Courant, woensdag 30 juni 1943

Telelooo 1Ï4S poftrekenlng 48 08 nieuwsblaÏ voor go da en omstreken Cbetradiietour f niTER Oouda pe aanslag op het bevolkings i register van Amsterdam Groot aantal doodoonnissen Plerhtige herdenking van den overleden Generalkommivvar HauptdleastSelter Frlte Schmidt Ov ei zicht van de zaal tijdens ïle rede van den Rijkscommiasaria RiiksmluUler Dr Sejss biquart SS Bildber S Fritz Voordat de herfstbladeren vallen Naar ije Engelsche nieuwsJienst meilt heeft Churchul ter gelegenheid van zyn benoeinang tot eerebuiger van de stad Londen een rede uitgesproken die begon met de vooispelbng dat er in ée MiddeUardsche Zee en elders zware geVechten zullen uitbrckeni voordat die herfstbladei en vaJlfn Voorts herhaalde Churchill dati Engaland van zijn tegenstanders onvoorwaardelukie overgave wil eischen en dat ztj zich aan zitjn absolute rechtspraak en genade moeten onderwerpen Nadat Churchill over de beweerde duikbcotvcilie cn der asmogendhedcn in de maand Mei gesprotoen haa aldus het O NB verkUaide hij met betrekking tot de bombardennentftn op het Roergebied dat wodra de nachten Langer zuUen worden en de luclitvloot der vereengde naties vergroot zal zijn er in DuitsthUnd geen industrie of geen milit au doel meer zial zyn dat TMet aan de aanvallen tot het uiterste zal worde iJilootgesteld De macht vaïr de Jfer Staten zoo vervolgde de premier verWckt Ja Engeland geen vrees en de vcorrangs positie van de Ver Staten doet in het Britsche gemoed geen nayvef opkomen De toekomst van dt wcield hangt af van de nauwgezetheid waar jnede de pobtiek der Ver Staten en van het Biilsche empiie g Ikaai zal zijn afgestemd kondigde aan dat het in het voornemen ligt om na He aanvallen op de groote steden van Duitsch land ook de kleire steden met bommen te bestoken In dit verband gaf de premier toe dat het een gentiakn aanval op het Dmtsche moreel l etreft Ten slotte richtte hy echter waarschuwende woorden tot de Engelsche e ropV T 53rre ed S bevolking Voorl3opig zoo zeide h j j j j ij n alw groolie militaire operaties on deiheVig aan het risico en het toeval van J knigskansen Elke instemming die tot uiting komt in een bovemnatlg SS r lizei Bhrer l fiïrund Pollieieericht te Den teett behandeling van de WUi tigfii hen de volgende per ter il veroordeeld De von £ lulleden met den kogel volI i kiiaatscU c en schrgver Will K I C Arondeui uit Amsterdam tS a Awsustus 1894 STjööd Rudolf Bloemgarten uit l rierdam geboren 7 Mei 1929 ATnoewre tudent in de medic inen JL B R P Oroeger nit Arasterdam CB 7 1 ebruari ISlg 1 S rroegeie student m de medicq Zn Coos Hartogh uit Amsterdam Zmm 10 April 1917 I it tijksanibtenaar Samuel A van jAuMben broek uit Amsterdam ge IpM 25 Augustus 1916 1 it kM o Ouus A C J leliwtt uit Oegitge 8t gebaren 26 jiUIK I Jiugaiijnbediende Henrl Halber t uit Amsterdam geboren 10 Ftlinun 1911 I ét tcbrijver dr Johannes Brouwer fJiVtttcbl geboren 31 Mei 1898 I j uthitect Koenraad Limperg uit Amsterdam geboren 19 Juli 1908 Uit kleernuker Sjoeid Bakker uit lauUttam geboren 10 Juni 1915 H A Iddcr van een distribntiedienst Ciroelia Leendert Barentsen uit Vaorburg geboren 1 October 1892 lide politieagent Cornells Roos int Ansterdam geboren li Sept 1912 D evenegi ter dood veroordeelden du Adriaan Honig arts uit HiljjB en Willem Beek arts uit iecht werden begenadigd tol 15 tehthuis De ongehuwde Johanna Scholten Hinden is tot levenslange tucht m veroordeeld De wrooideeldeij waren met nog personen betrokken bu den aanslgg op het bevolkingsler t v Amsterdam m den avond 2 Maart 1943 De daders en Inemera liebl cn zich p 18 Juni Juni 1943 m Ajtisterdam Wttm verantwoorden voor het SS ti E Iizeigericht X Den Haag By jAtehandehng voor het gerecht bleek jrt ie Wers van wien 6 zich bij de gnotring van den aanslag hadden IBkleed in de uniformen van Nedermbche amotenaren van politie dooi m te daders een Jood m contact firen gekomen mef de leiding van fe illegale Commarrlgtlsctie Psftii in kederlatid De leiding van de terroriiliiibeiidc stond bovendien in nauw nlact met kunstenaars en studentenkringen waartoe verscheidene der Werj hoorden Het contact van Biderllldsche studenten en acade nh gevormde Nederlanders met de illegale communisten ter voorbcreitag en uitvoering van c en aanslag m 27 Maart 1943 ig daarmede on liuinig bewezen Nog vijf da HBOaaSSSSSSBSSBÊÊBSSSBSSSS OmsCH WEERMACHTS f RICHT tr$cheidene schepen tot zinken gebracht Jfet oppeirbtvc 1 de DuiiMshe Vieer maakt d 1 Woensdag bakend jjiet Oostfront iiet b n zjcJi geen t8h ndelingen n béteekenis m Op die Z 5 £ Jiebben duikboot rn sdieptn met en inhot l van 2000 brt tot ebracht lichte zeestiijdkidchr 11 den loop van een kort r wl lk gevecht n Sovje Bussische ff erl ool m den gronid Het wi n ver i eg t door neergtbomroen m de watepen vooi een vijandelyik bew w eerbiedwaardig cnitectuurmonumont by een aiiA Vil 7W8re chade door brlsatit Archlrt H C teiKe formatie zware Duitsclie ivlie Uiigen heeft m den afga Mcht siiH succes sohecpsdoelen ders f fen half Jood of hadden Joodsch bloed Twee der voornaamste daders viaren homosexueel De in leidenden zin bij betrolfktn Jood bleek bovFebruari 1943 getracht te revolveraanslag te plegen cureui generaal m Amstej bij de zoon van den pi raal de advocaat Feitsma door een schot zwaar gewond werd De Jood bekende verdei na 2 JTebruari 1943 in Ganii ren een ambtenaar der marechaussee die hem wiWe controleeren met 6 pistoolschoten doodelijk te hebJjen gewond Dezelfde Jood had op 15 Maart 1943 met nog twee leden van dezen kring van daders beiden l alf oden den spnngstofaanslag op het spoo wegtraject j insterdam Haarlem ten uitvoer gelegd Bij de behandeling voor het gerecht bleek dat deze aan slag evenals de tezelfder tijd uitge voerde aanslAgen op de spoorweginstdUaties bij Sloterdijk gemeente Amsterdam Diemün Bussui Hilversum Baam en Nieiiwersluis ten uitvoer zijn gelegd og instructies van de illegale Communistische Parti m Nederland Tenslotte had de Jood tezamen met nog drie leden van dezan krine van daders allen halfjoden ee i opruiingsgeschrift uitgegeven en ver spreid Hienn werd opgeroepen tot saljotageactics en werden nauwkeurige aanwiizingen gegeven voor de vervaardiging van bommen Op grond van de verordening tot be schenming der orde van den Rijks commissaris voor het bezette Neder landsche gelbied d d 9 Januari 1943 werden derhalve 14 beklaagden ter dood een vrouweliike beljlaagde tot levenslange tuchthuisstraf en no 6 be klaagden tot vrij Ungdurige vrijheidsstraffen veroordeeld terwijl pen beklaagde wegens gebrA aan voldoende bewys werd vtugesproken Een beklaagde werd ter dood veroordeeld om dat hij twee bij den aanslag op het be volkmgsfegister betrojsken daders on der wie zich de aanvoerder der bende bevond m den nacht van 27 ip 28 Maar 1943 nadat zy hem den ge pleegden aanslag haddv i mtdegedeeld onderdak verschaft heeft en hun ook overigens heeft bijgestaan terwiji hij bovendien de hem bekende deei emers aan den aanslag op het bevolkings register met heeft aangegeven by de bevoogde politieoierheid Tegen een der beklaagden is de doodstraf uitga sproken omdat hy als am itfcroar vin politie den by den aansjjg op het bevolkingsregister betrokken personen na de daad de politiebench en beirtf ferde den aanslag h eeft doen toekomen voorts omdat hy kennis naj i eJtregen van de poging tot Woord op advocaat Feitsma en van den Joodschcn dader en daarvan geen aangifte heeft gedaan by de politie Een ter dood veroordee de beklaagde had een pistool in zyn bezit en dit ter besehikkuig gesteld Van en der by den aanslag op het be volkingsreéi ter betrokken daders en hA Veniiistallaties m hd gebied van Bone bestookt In tiet gejied van de Mifll de laïiidBK ie Ze zijii gi tei n 12 vyandelijve vbeg tuigen n€ ergescho i 1 wee ejigen jagers keeoxJati n t t ruig Duitsohe dmJobOotW hcbfoen op d n Atldiniti chen Oce dn en op de Midde land sohe Zee m liar ue gevecl ten tegen oonvooieri en af onitieriijk varecide ïóhepen acht idhepen met een inhoud van 49 000 brt tot zumlc ii gebnach t voovt een torpedif iwrt ja ea en drie transipf r t7eilsoh epen Een arud tr stoor wio word g boripedeend In den looD van deze gevechten schoten onre boonn vyf vyia idel t£e bonrnieo werpers nèc De sir d in de MiddïHAnds h ï Zee ZEER GROOTIÜ S1 IIEEPSj CONCENTRAtlEP Militaire waarnemers te Berlijn wyzen op de hevige bombardemenlen vande havenwerken van Bone Uit andereberichten blijkt dat de AngioAmeri kaansche legerleiding in de Noord Afrïkaanbche havens en de Middelland sche Zee zeer groote schcepsmachten hee t samengetrokken Men spreektzelfs over de grootste scheepsconcentraties die men in dezen oorlog ixeeft Icatmen vaststellen Het A1 g FTIj lU de mogelijkheid vaa een geallieerde Invasie op den Balkan besprekend wijst erop dat de S aansclie i geermg die dooi de aanwcrighèla vaa Ilaliaansche tioepcn op het Balkan schier eilaad ten nauwste bij efn landingspoging oii worden betrokken nerhaaldelük ultdiukking heeft gegeven aan höar voornemen om zoo noodig krachtig tegenstand te bieden Men is zich daarbij zeer welbe vust van de gevaren die Italië bedreigen Zooala senator Boilatl In de Piccolo schreef rrtoet de tegcn v uordigc situatie zel i ernstiger uoiden geacht daïi de toestand in het voorJaar van 1917 Toen kon men den aanvat slechts op ecnige befo ild punten verwachten nu he ft de tegt n inder btjna de vr je keuH Boiendiert ïtonden desttjds eigenltjk alleen de irredentif tische aanspiaker van Italië op het spel nu gaat het daarentegen om y ei bestaan der Itallaansche natte aldus d scnatoc Te Beilijn heeft men naar SPT meldt belichten iM v a en omtrent een gerucht dat 7ijn norspiong landen iiceft en waarin de 3p tuii als nieuwe Eng tschij datum voor ie m asie wordt g enoemd In Berïijnsrfïe politieke kring n wijd men an dit bericht weioig Jiand Aehf Men wijst er sjec its op dat van onic ele zijde in den laatsten tijd meer dan eerfris verklaard dat men op n geallieerde invasiepoging TPkent en dat men er 7ich op heef voorbereid Teven wljgt men dan zl n gedoemd dlei dan niet zijn gereaü seerd Of dit uitstel atimenhangt met de in de laatste J4 dagen s trk toegenomen verliezen der Engelschen en Amerikanen Iaat men te BeclfjD In het Imldden I 7 NEDtRI ANOSCHE KaUGRGEVAN bENEN IN HAKODATE Het tnfoiinatle bureau van he Nederlandji he Koode Kruii Korte Voorhout 14 te a Cravenhsge ODtv ing utt Japan opgaven van Nederlandsche krijasgevangenen la Hakoda e Wecens het ontbreken Tan adressen kon nnutrent de ondervotgende personen nog ge n bericht aan de famtUe worden gerouden jft macgiUavry 1Ü203 hw verljuigt 23515 dieky loracher 2121 Ja purvis 217611 tm verme sch nilM ce deüOMF SH aria tlei bi aek l3 921 ag flm 912 c vander linden U521 Ji leilnls en 8440 fa mot 9421J st andersol 48720 fm dahmen 228020 pem hagtn beek 9S14 Jullua pechler 1691 7 ID pechler 115111 mariiu pechler lH t3 lo peclller 13 313 jtl moorrees 892 0 i corbel 44804 ph verstappen Z8jl8 wllly bouhuys 113521 yma scheem liter 58326 jao eschweller 35304 pc snellebrand 83827 leo vanderwaag 71617 dnap dias 13115 jan phütppo Junirir 1 012 d wg gribnau 189709 ew llndever 200608 hugo lens 50104 erimond mc ing 28339 ga becker U618 fn becker 30219 e kerp SItlSl d pi ipsltle 113518 Willem dUgro 14313 nico dnephuts 125113 d s ver 97222 ae bcrgtnans 33718 fj klrkove 66106 yf meyer 71213 U cramm 9S18 vk pteteraon 17017 cj bock 44620 herman schrijyer 38 08 hube tus fokstra 19822 he coert 29321 emtle samuel 51822 davld schrijn 38396 Johannes ehrhaldt 21103 Jan schifferling 33410 wk lubach 83508 hmh devogel 166418 U trengnaerts 80094 wyo gu tenl er 58696 b veralgnv 310 hl riede 10361 J scher I93I20 rt vandei veen t bemadus zadelberg 139321 hf mei 68913 gp stttrop 39597 wiUvelmtm van denberg 9802 hm anduese 48820 nt on vlncitelmat n 116823 frana Icni e 58723 clo rudolph 27408 o tenhoff 27124 hendrik rijndera 83S14 JI vanroom 14971 Ja giere cordromp 31618 fw IsraeT 180321 dv spangct berg 69017 wa tolrentmtM 176623 haj hc ndrlk 17r9 1 rje martene 72610 Jt coutrier 231002 ae kllliaan S330 wh hakker 248R0 S ga vane dik 36820 Jn nieracth 28016 wobhe sleinfor 104714 fm tlt 86210 Cornelia bertsch 112618 nm dumas 106014 jan vandekok 149508 alc wan nee 53311 Johan vandronglen 46514 re devroede 98721 maunls wijsman 2607 ferdlnand bnins 18fi124 Johan thrner 78919 klaas feenatra 66021 aJJ Verbeek 97561 f e vannuwerkeik 96831 Jw hoogervors 51621 aa muidez 125719 tf knaud 81114 hca roesle iburg I0421B wouter vanw aardenburg 94613 he verhoevei 8311 un welcker 85914 fj dejong 92107 Ja hagenaar 122417 dh smith 32008 ft dliter 7880S al vanswieten 110221 ar pappen HIO jh rorand 118014 ah ardenlng tWio Jk hoeke 82118 eugene Jansen 9615 plet vandcrhor 120932 al vanderendt 13819 tp gravenberch 176723 a antonte 89111 cgea muller 33702 Je hoop 2670 hw engelen 27705 ve smith 118106 JaK viisma 118117 eg wol 86114 cag per ret 88512 ve agerbeek 35318 ladewiik berger 55817 at brookjnan 26112 fli hev 24820 eddv roret 1292111 rcne kruithof 47323 pp vanschenk 110717 nw ordienat sergeant corneHs remst korporaal cl kempff soMuten heuri mevert ew koning luitenant oh hulninga koninklijke marine atoker Ig lemmens me roos Johnannes veerman frite Iseli teodor haU dp vankammen at duden artiilerte luitenant pcve hc vensthutz korporaal eg malakusea Iwigadler gvb vandenltolk soldaten Ie n telgndeps hfh vandenbrand Jjg vanamersfoort algemeen hoofdl artier tweede lui cnant wh kuiler genie sergeant vh lendegeTit soWaten cor nelis bruinima george reuneker aj vanderbergh laW declcrcq mlhtaire luchtvaar vaA g Jan jongsma soldaat emile sIJMlm veldle ier hoofd kwartieAMUfrveöfficier benjamin hitter stadjwacht soldaat wli rademaker itad vaeht p aïongan aci vanbannisse transport kap ein gj vanw ertnghenbo ski terrtiocpen tweededivisie luilerant jcl gotevanrteivet sgtmaj tl hedrickvonw iederhold sergeant Isaac dehruin soldaat af wtn cr fuselier lohamea oosterveen infanterie sergeant dh loth soldaten he 1 Schroder ag jeltes wilhelm aiithnnlisr teunls vandenburger bge broers vl avles cf beemer medserv apothekeis tweede klas max vandervlerk gp k fJ le nt raarttnus rinks wh wie deVnan nnri e oerehaia matroos Ja Jarisen li amin eleden enr gelieven nich onder ongave van ton volledig moge Hike gefic eis der betreffende peronena rooa s rang onderdeel of waprr geb rtedatuni en laatst Irekende taufplaats In Indil en7 tot Iwven genofemd Informatiebureau te wenden I 1 CHURCfflLL KONDIGt ZWAKE GEVECHTEN AAN vertrouwen moet met alle hardheid onderdrukt woiden Alfe grootscheep sthe krijgsverrichtngen te l nd en ter aee vereisohen vele n aand n van organisatie Japan tot aanval op Australië gereeid Vooi radio Tokio heeft de Japansche rtiil taue waarnemer verk aard Wil ziln thana elk oogenblik gereed voor een aanval op Australië Sinds Fe bruari hebben de Japansche stryd ki dchttn m dei Stillen Oceaan hun operatie bases voor nieuwe ondeme mingen hersteld Alle noodige voorb reidmgen zijn thans voltooid De militaire correspondent via het D N B schrijft o m Achter de Europeesche aorlogscou lissen worden in het Verre Oostfen ge ne gtcrd doo de openibare meening der wereld van de zyde van den Japan schen bondgenoot besluiten genomen dl door de jongste zware en succes volle uchtaanvdUen op Port D4rwm voldoende kenbaar zyn gemaakt Voor het eerst figureert al kern van groote Japênsctie acties met de luchtmacht van do mariBe doch die van het leger Oit feit doet v ermoeden dat de Japan sche V oopbei cidingen voor een offen iief tegen Australië zeer vergevorderd moeien zijn zoodat men misschjen zelfs zeer binnenkort groote gebeurte nissen kan verwgchten die den ooriog in den Stillen Oceaan van vandaag op morgen een totaal ander beeld kunnen gtvcn BtHHCHtOHd Verbod van bezoek aan kersenboomgaarden Het bezoek aan kersenboomgaarden heeft den laatsten tijd dergelijke afme tingen aangenomen dat ingrijpen geboden is Van bevoegde zijde deelt men onsmede dat het bei ciien van boomgaarden om het even of dat gescluedtom kersen te kunnen eten of om dezete koopen ten strengste verboden is endat scherpe niaatregelen genomen zulJen worden ten einde bezoek tegen teg n Voor Duitschers ter kfnnisnetnmg X c comnussaris generaai voor de Openbare Veiligheid en hoogere SS politieleider maakt bekei d de vercadening van den nissaris voor het bezette Nedei nd he gebied betreffende de der Duilscheis iijn aile in woonachtige Duitschers verplicht zien bij het voor hun woon plaats bevoegde registratiebureau aan te melden Het IS gebleken dat een aailtal Rijkiduitschers tengevolge van onbekendheid uiet deze verordening in het buzoftder bü verhuizing binnen Nederland en naar het buitenland de bepalingen dezer verordeningen met naleven Ik roep derhalve alle tot aan melding gehouden personen onder verwi 7ing naar de bu de veiordening bedreigde straften op zich bu het bureau van den pol tie officier bij den gevolniachttgde van den Rijkscommissaris voor de provincie hunner woonplaats bu vestiging uit hel bui tenland bu verhuizing binnen Nederland en bu vertrek paarjiet buitenland schriftelijk of mondeling aan te melden De7e verplichting geWt ook voor personen die tot het Duitsche volit behooren maar in hjpt on7ekere iyn betreffende hun nawnalitcjt of als statenloos worden aangemerkt De verplichting tot aanmelding geldt eveneens voor Duitschers uit liet vroe gere Oostenriik voor S dotenduit sellers on voor VolksduiGchcis uit de Oostgebied en De verplichting tot aanmelding be sTaalTJokvoor het geval t personenter VervuUing vraiv Jwy dienstplichtvoor de wccrmaeht wrfden opgeroepen Bu niinderjai i u de wettehjke vertegenwoordiger evenccna wanneer hi aeU geen Duitscher is voor de na koming van de e verplichtmg tot aanmelding verantwoordehjk Aanmelding k n mede geJchi den bu de hiilpregiit iebureauji bu de Ortsgiuppen der NSDAP get baute SS Obergruppcnrubfcr und Gcnera l der BWizei HET VOLK HI FITJfft N IN DE GATEN 11 ijef Hedenavond om 18 uur spreekt Max Blok ui via Hilversum 1 in w sei ie brandende kweïtic over het onderwerp riet Volk Heeft hen in de gaten NOODLOTTIG ONGELUK TK 8APPEMEER 8 Dmsdagavond om acht uur is ter hoogte van Sappemeer een auto uit Coevorden waarin zich vier personen bevonden door tot nu toe onbekende oorzaak in het Noordbroekgterdiep gereden De auto sloeg over den kop Alle inzittenden zun verdrongen De slachtoffers zjjn de 45 iarige C v d Aa tilt Coevorden de 24 jarige A Aalderik de 33 jarige J Koert en de S jafige S V d Hpf allen uit Emmen yZu waren alle vier gehuwd SiadsMewKf9 DE HEER r J G DK JONG TER RUSTE GELEGD Gefaeele bedrijr der Plateelbakkerij deed uitgeleide De groote aohtmg en wa ardcenng die m alle geledingeh van het bedrijf en daarbuiten wijlen den heer P J G de Jong oud procuratiehouder van de NV Plateelbakkerij Zuid HoUand toegedragen werden zijn gisteren bu de uitvaart duidelyk gebleken In de parochiökerk van den H Jozef op de Gouwe werd ih veler aanwezigheid de plechtige H Mis van Requiem gecele breerd Van de kerk naar hel R K Kerkhof rei d de stoet langs de plateelbakkeru vv aar het personeel zieh had opgesteld om m enkele oogenblikken van oponthoud afscheid te nemen van den trouwen medewerker die in een itange reeks van jarerfBijn best taach ten aan hel bet rut had gcwyd Verte genwoorAgers van alle afdeelmgen sloten zich aan om den ontslapene uitgeleide te doen Tot de zeer velen die op de begraaf pUats de laatste eer bewezen behoordert de heeren W A Hoyng en J J Lajnmers directeuren van de Plateel bakkeru de eerste tevens presidentcommissaris an de NV C Heyng meW Ho ng Bruns de heer Twaalfhoven oud president commissaris der NV Hoyng en ZdKcnrelaties en persoohluke vrienden van hier en elders o a rector Boaters en dr mr J Smit Pater Engeryijsh geassisteerd door de patfns Pompen en Trienekens leidde de plechtigheden op het kerkhof Toen het stoffeluk overschot in het familiegraf was bugtzet werden talrijk bi lemstukken om de groeve ge legcf Niet alleen de ondcmemmgen en het personeel maar ook de familie Hoyng en het Onderateunui afonds van het bedrijfspersoneel w aarvoor de heer De Jong zeer veel gedaan heeft brach fetdlletoTt Na4nik verbodHi DE SLAPENDE BOEDDHA M derl ndscba Roman doot r 3 K U CORüENS 125 Daarop deed ik een kort verhaal van den ikluizenaar on van onzen tocJit door ipe onderaairdsche gangen van den berg Maar toen k er eenmaal over begonben was lieten ze me niet m eir los en stuk voor stuk ontwrongen ze my alile buzoildetiieden Ben Sialf uur lang lag ik op de pynbank met horten en stooten kwam myn venhaal er uit onder de geeselstegen van herhaalde vragen en ha ihaaJde opmerkmgen die Jit geieigdie met diat en deze byaondwr heid met gene in verband brachten Nooit had ik zoo belangstellende toeihoorders gehad Met de hoofden by elkaar gestoken Itiisterden zy Haar het verhaafvan den schat vroegen dit eri vroegei dait maakten aanteekeningen en wisselden opmenkmgen De aanwuzingen van den k ui7enaj r werden letterlyk genoteerd en een luitenant mat men grdote scnreden orti den afstand lo bepalen en vroeg of hij zun passen goed gefiomen ha De sohati Iedereen wlas er begeerig naar Ze zeiden het mfi met zooveel woorrferj maar het J i i p hun g zich ten te 7i nn Heel dtiid lyk k de ik hun alles ti t van de lingam dic als uit gangspuèt moest dienen en van de groote jdnokant gc IciplM t gen de helling vai den bérè Janimier jastimer en onbegnjpe lyk nep de kolonel dat udat nie aanvlonds dSn kolonel Moore hebt meegedeeld 1 Myn antwoord dat een gevoel van kiesehheik j ens de prmses die ons uit de klfaiiwen der pmeslers had geTtPd ons vvecchouden had vokieed maar half I Enfiln betea laat dan nooit zeiHerefOTd I hoopvol de veldtelegraa n iar Ohiridawar is nagenoeg voltoosd Wat Waar Wanneer a 13 aw Kieowe adwawkBrg OpUadnp choiraloloog Indra Juli 1 nu Koorkerk Slat JMsketk Utin over en bespeimg vaa orgel door mr A Bouman voor Oudheidkundigen KliiK Die Coude APOTaEKHMDIWIST Sleeds geopend dei nachts alléén vwirgenecmlildeleijl Apotheek P WeUer Gouwe 131 ten op deze wijze een afscheidigroet aan een goed vTiend Een zwager ir A Th Teeuwisse dankte vx or beloonde eer en medeleven Ten slotte hebben di aanwezigen voor de zielerust van de ii overlpderte gebeden De heer B J H Icn Dam tot burgemeester benoemd VAN MAASSLUIS ÏN ROZENBURG De heer B J H ten Dam wonende te Waddinxvcen ambtenaar ter gemeentesecretarie van Gouda en chef van i t kabi iet van den burgemeester dezer stad k met ingang van gisteren benoemd bt burgemeester dér gemeenten Maassluis en RozenlMirg Ht heeft zyn ambt dien dag aanvaard BarelW Jan Hendrik ten Dam werd 16 Augustus 1896 te Hengele geboren volgde lageren mulo onderwus enkoes zich een zeevaaitkundige bestemming waartoe liu zQn opleidinggenoot aan de Zeevaartsoheiol te Amsterdam Van 1912 1929 lieeft hy bijde mu Ocean te Amsterdam de Halcyon lun te Rotterdam en de Ver Ned Scheepvaartmij te Rotterdam inverschillende rangen bu de koopvaardu op de groote vaart gevaren voornamehjk op Indie Zuid enNoordAmerika Ata wnd eensta officier beëindigde hu zyn zeemanslooDbaan r Aan den wal teruggekeerd werd de heer ten Oam tijdehjk leeraar in radiotechniek aan de Zeevaartschool te Amsterdam om daarna gedurende drie jaren als ambtenaar werkzaam te rnn aan de filiaalinrichting vran het Meteriologisch Instituut te Amsterdam Na wegens de crisis dtior inkrimping van personeel deze betrekking te hebben moeten opgeven gin hu zich bewegen op het terrein van de radiodistributie Hy was een jaar bedrijfsleider te Jutfaas en stichtte daarop in 1933 een eigen radiodistributiebedryf te Waddmxveen dat hij heeft gehad tot 194 toen het Ryk de particuliere ondernemingen overnam De heer ten Dam was vervo en werkzaam als secretaris van de commissie voor uitcmeenngsuchaden en ah lid van de beroep tcommissie voor het overnemen van radifK entralas Met ingang v Wn y Sept 1942 werd hij op de gemeentesecretarie te CJouda benoemd De nieuwbenoemde burgemeester van MaassIuLs en Ro x nburg b getrouwd en heeft geen kinderen Hii is lid van de NSB en vervult Jn zyn woonplaats Waddinxveen de fttnctiiM van groepsleider en groepsadministrateur Burgerlijke Stand j Geboren ïirXunl Jacobus Hendrlcus Cornells r van L Stilting en J Rietveld J Phillpsweg 11 VVtllv Maria d van C Dukk r en G Wijnen IlfcerenstTant 78 Maria Aihanna rt van Th Veibiest tn C G de Vos Reigerstraat 40 29 Juni Rita d van H A Bogert en J Fiankliuirefi Houtm plantsoen 8 Getrouwd 10 Juni A H Runhart en E J I Wilt nbuig P de Wit en M Kielliger Overfeslen 29 nini Johanna Hendrica Danens B i en morgen zulleji we berioht hebfcen Als uw inhdhtingen jui t blyken zult u ondcTvinden dat het BrilsChe gouvernement u rijaair waardie zal weten te beloonen Blyfr u nog lanig in Caiksutta Ik OU li ffst zoo ypoedig mogeliJcvertiekken maar ik héb nog geen gelegenheid geljad bu de scheepvaartma a lschap uei te mtormeeren U zultbegrijpen dat ïk na de vreeaelijke gebeurtenis met myn vmend imet de eerste gelegenheid naair Engeland moetterugkeeren Ja ja dat begrijp ik zei Hereford Over dne dagen gaat er een boot voegde een kapitein er aan toe danverl lekt een familielid v n me naaTEluropa maar er 13 veel passage en ikbetwyfel of u nog plaats zult kunnenkrijgen Zoudt u met dne boot willenvtrtiekken Dolgraaig en üt tal er dn ct werkvan maken We zouden nmmhoer iniasohienkunnen helpen wendde de IcapJtemzich tot den vofli ziüter als we van hieriii telefoneeren is er mogelu weleen plaatsje te vinden Ze hebben voorde staf wel wal over Zeker beaamde Herefordfewe wil len mynheer zooveel mogelijk v n dienst zyn Geeft u zioh geen rooefte voegde ha my toe straks om vier uur zal ik u in het palace Hotel een bood schap sturen tt u met die boot kunt vjeitK kken Inkussqfien hebben we reeds al te veel van uw tnd m beslag genomen en zuljen we deze zittmig opheffen Zoudt u ons het genoegen willen doen morgpn om dinzelfdert tyd met de heeren Flafipp rton en Smilh weer hier te komen Die l eide heeren moet ik nog even hier houden voor hun T pl ort i i Zon op 521 onder tttt S i Mau op S 34 onder ZI 50 i Wanneer veraulsleren Wordt VMTToigd