Goudsche Courant, dinsdag 6 juli 1943

7 l4t 1 4S Een examen dat een f cotwa tn KnnHHUEN MSHAUEM BET MWOOUCWBMMPUHIA Het iMk tuteien in bet Spaardeistad wel cei eaukncn aan den loopeo400 band waot den geheelen dag was hef een opeenm img van groepen Inrtiogen tm de Ia ere acholen hier ter tedc die trachtten het nieuw Instelde adioolzweindifiSoma A te feetuahm Nj t minier dan 3S0 kinderen waren door de inatructeurs van het SpaardeiviMd de heeren J C TÜbout en W de Jor die 1 zwemlaiien gegeves hebben in het nu afloopende achaoliaar tot het gchoolxweroexamcn toegelateii Er kwamen er SS niet oi da en n 40 kinderen voldeden niet aan de gestelde cfchen Dit wü t er aé dat de eommisae het fraai vitgevoerde diploma heusch Biet op een Iwpje weggal Dit nieuwe chooJzwemdiplonia A dat dus aan 275 kinderen werd uitgereikt is gelijk gesteld met de gewone ïwejndiploma a en heeft o Jt ongeveer dezelfde eischen te water ga n met prong van den bassinrand onmiddeüijk gevolgd door 125 m zwemmen waarvan de eerste 75 m met den achooLslag en de laatste 50 m met den enkelvoudigen rugslafc direct gevolgd door te water gaan met sprong van de één meterplank oiyniddeliyk gevolgd door één minuut watertrappen met de handed beneden schoudertioogte Dit schoolzwemmen is een prachtige alsluitinff geweest van e i jaar s ool7wemmen in het Spaardersbad Van het vijfde leerjaar af hebben alle leerlingen van de lagere scholen eenmaait per twéé weken een half uur les ad een bU de leerlingen zeer gr uetd lesuur bevorderlijk voor hun gezondheid hun levenslust en hun veiligheid in hun verdere leven In Sei tember sa zal er nogmaals een eboolzwemexamcn zün waarop de gezakten weer een kans hebben terfw l dan ook het veel zwaardere diploma B behaald zal kunnen vor den Gramofkxmmusdek zorgde den hielen dag voor een feestelijke stemmiiig Diirgerlyke Stand li Wilhclmtiui Ellsabepi dr v n d da Hun en E G Poatma Kanaalstr 17 ƒ Juli Annemarie dr van D dè VtIm enM M de Klerk Lanre TlendeWeg I Gfbert In van J J Strfttbaum en P J M Moliman Gr Beatrixfctr Hetty dr van L vfln OeJ n A M van der Speld Gouwe 83 NfarinusGerardü zn van J Vergeer en M H van fl iwen Bodepraafsche Straatweg 8 Juli Johannes zn van G Stiolk enS V Wetzen HeerenEtr 122 JacobuG Tjticolaas n v n Th JCammeraal en M van d er Poat A de VtFchm 86 Jan m van A van derVllef en A Kroon Koekoekstr 05 Juli Wilhelmlna dr van J A Eron enM P Vermeulen Woudstr 11 Diiic Cprnellê Simon 3tn van S Smahng en M M Verrunst Westhaven 23 Overleden 2 Juli Lambertus Henricua Albeftu Joseph lUrla Quant H Jr 6 JuH fiachcI KolIJn geh ma V BouwBun 40 jf Wat Waar Wanneer uü BiMtdto D twee wam met AlKa Valli ar Mu Denli Aanvans I uur Eén nacht portiat Irtoc MtjimutoM ckOBWkais Mhcmp met Hans Motu ei Aanvanf mr ThalU 1 eater Een engel van een man mat Jef BruijnlMkx tt WJUem Bnsrl Aanvans 8 uur Jan S Mt He SUmu Jaanr r icrln Vereenifinc toot Vreemdelingenverkeer 8 Jall anr Daadtl Bijeenkomit Jonge Udjnaten Ned Herv Kerk apreker mr J W Blar keit over J j turg e ArOTHeKEKSDIENl Stecda geofpend iei nactata alléén vow gcixct iddcler Apclhctk Dce Weatha ven 14 ICHOEMENDONNEN Aifaa n aanvraaglormulteren voor schoenenbonnen Dlttnbutiekantoor 9 30 12 30 en 3 30 uur loket U irorg n letters A C D m r G Politierechter te Rotterdam VKUGESPROKEN Conform het voorstel van het O M heeft de politierechter vrijgesproken den Gouwenaat K die tereoht stond dat hij zioh te Waddinxveen zou hebben verzet tegen twee cnsiscontroleurs die hem hadden aangehouden teneinde te onderzoeken wat hij in een zak op zijn wagen vervoerde Deze zaak diende reeds eerder dxxM daar er verschil wa gerezen waar het feit precies zou zijn voorgevallen te Zevenhuizen of Waddiiurvee in de dagvaarding stond Waddinxveen had de rechter een drifttal getuigen gedagvaard o w de veldwachter van Waddinxveen O de Brielle en den landbouwer P Molenaar Uit hun verhoor bleek Jat de plaats ven handeling was gelegen geweest met te Waddinxveen doch te Zewnr huizea SfUid WATnUP U ZWEMKMNG GOUDA VHalagca beeren Goqwe n Boskoop II J Gouwe in G Z C IV i O O Z v Gouwe lU 1 2 A Z C n Gouwe II Gouwe niet opgekomen S Z en P C I B Z C 1 dames Boskoop Gouwe 1 1 Bodegraven A Z C 11 Gouwe U 0 0 G Z C Boskoop ihr Bofkoop n Gouwe 11 3 1 S Z n PC OZ V 24 adpplranten Bodegraven Boskpop 0 2 BJS V S Z eh P C J 2 Boskoop rGouwe ï 3 G Z C B Z C 1 2 Procramma voor dexe week Dinfdag Bodegraven Gouwe iMspiranten Bodegraven Gouwe II dames B Z C G Z C III heeren B Z C G Z C a Bspiranten Woensdag A Z C II Bodegraven dames AZC III Bodegraven II heeren O Z V SZ tn P C dames O Z V G Z V IV heeren Donderdag GZC Gouwe dames S Z en P C B Z C dames S Z en P C B Z C ad piianten Boskoop II A Z C II heer Boskoop III A Z C Ill heeren Vnjtiag Gouwe Boskoop damca Nedèrlandsdbe Voetbal Bond I f J ftMf Gmia Sccietailaat EaneMelksleot tM Gwda Telefoea 27M OVnCIKELE MEOEDKEUNGEN Met groot leedweien geeft bet Bestuur kuinla van bet imtU de van den Heer TH VAN vijrr In leven aceretarla vA de Voetbalveieeniglng U N l O ie Oudewater V adheslust Het secretariaat van dt vereenlgtng UNIO te fliKlewater wordt Utdeltik waargen men Aoor den beer H Kasbergen Donkere Gaard C 71 Oudewater Tclef Ü TBArcomUSHK Gctcliont No 1 C Metselaar Zuidelnde 13 Zevéhhuuen geschorst tot 15 October 1943 Groeneweg Hl Zwervers IV No 2 A Hammer Slappendeel 2 Goudn geschorst tot It Augustus 1943 Ona A GS V A No 3 D e klacht werd lehrifteltlk aigahandeld SALDBJJST VBWECNIOIMGEN PEB 30 JUU 19U Credlti 10 96 n lU t J2 g Debet Ammerstolscbe SV Bergambacht Bodegraven i DONK D RJJ ES TO f n i 10 11 Gouda Gouderak rof i Groencweg Groot Ammera 14 17 OO i 141 37 09 Ï 33 IJl V 3SJ7 C 8V Haastrecht Jodan Boys K BO it Lekkerkerk Moercapelle Moordrecht HIeuwerkerk Oljjnpla ONA Oudewater Ovcrschotje KV C Schoonhoven SMwIjk v PJ I O h MP s CP Waddinxveen Zwcrvera CHnDOUCBTBMDiBlnRMNGaN OVEB DE MAAND VNI 1943 Bergambacht 3 931 3 Bodegraven I OJW DONK a 90 DRD 1 S0 Gouda ƒ 0 79 Gouderak IVs Groeneweg 4 27 CS V 12S Haastrecht ƒ 1 50 Joden Boys ƒ 0 90 Mftcrcapelle ƒ 0 911 Nleuwerkerk ƒ O M Olympla ƒ 3 17 ONA ƒ 0 75 Oudewater ƒ 2 41 Ü N 1 0 1 S VJ P ƒ 0 90 Zwervert J5 Bovenstaande debiteeringen aljn In de laldilijst per 30 Juni 1M3 verwerkt Namens het Bestuur C VAN TILBUHG eccretans competitleleider PLAATSELIJK NIEUWS BODEGKAVEN OngelBk met doodelQken afloop De 65 jar e landbouwer A Wagens vtid uit Nietiwedktu is lanci den Ptr pendijk nabij den airit v b den 900 wïgov gBn De Bas van een wagenmet taooi gev Ues Ia matifleD tee tand ia hu ovevgefcraeht nasr het Aoadentiacb Ziekenfauw te Utoedit waar hy aan de verwondingen is overleden AASnECBT Brand offenvereeiiigiiir De brandsbtffenvereenigirag Ons Voomleel hieM haar jaarvergadermg Het jaarverelag vemielidde dat op alle aan de veneeniging voor levering gegeven bonnen is oteverd en dat bijna aXtyd de soorten verstrekt konden worden wsiTvoor de bonnen gdjdig waren De rekening sloot met e totaal van ƒ 4459 28 met een batig s ldo van ƒ 48 24 In het bestuur weidc herkozen de heeiien M C Dekker T de Graaf L Slootjei en J Scheer Bit de rondvraag weiden woorden ven dank tot het bestuur gericht voor de correct brandstoffenleVering Ter sprake werd gebracht dat op 14 September a s de vereenjging veertig jaar zal bestaan De voorzitter zegde toe dat als de omstandigtieden het mogelijk maken dit jubiieuni herdectit zal worden REEUWUK BurgerUik Stand Geboren Marion Adelaide d van C D Zaneveld Al I A Pool Adriana d van K van Koon en H van Dam Heleendert z van J W de Wit en C WiUemsea Jacobus Marinus z van 3 C de Kamper en Cl Zaftpeu Hendrika Ardma Anna d van C Habben Jansen en C J Vervoort C HiieUa AJberdina d van A van Vliet en C P Oudenaar te Tlnac iriMf Qndtftrouwd P H Kool 44 j Hawtrecht en J C Boere 33 j Overleden Alida Cornelia van Dyk 57 e tg van A Bunnik Loop der bevolking Ingehomien C T Bouwman uit Rotterdam in Weth Venteweg H 76 A van Greuningen uit s GraVenhage in Platteweg H 219 J M de Wit uit Haastrecht io Stein K 28 C M Gelesloot uit Hoorn in Dorp D 110 t C Goedhart v d Hee uit Gouds in s 4SravenbroekschéWeg E 166 J Kloet uit Waddinxy en in Raadhuisweg E 70 J C Boert tiit Nieuwer Amstef in Stein K 41 Geslaagd Voor iwt middenstandsdiploma algemeene hendels ennis slea de de he ir KI Bdebnan SCHOONHOVEN Geslaagd De heeir P de Rijk volontair ter gemeente secietarie aHiier slaagde voor het examen gemeenteadmutistratie I j WADDINXVEEN Cafd van Hassel vertrekt De heer W van Hassel theologisch candidaat te Utrecht en voorganger ven de vereenigir g Wet en Evangebe alhier heeft het beroep als predikant naar de Ned Herv Gemeente van St Michielsgestel aangenomen BONNEN T M M iaU No M AardappUM A en BI Brood lA asi BI BachulL biOi iUniaiipclen 1 kg m hm BW Alg a I Mil SAS HSgram MBBoter JX9 C m iS 5 S tam 31 B Bolar af surcartB U9 X aa W Jalii Vleeaib HA S rantsoenu Vleeach 2IB Vi ranlsooa i m U tma Bloem Brood o gebak 990 t m gn Cacao Toor kladaranl 44 M Chocolade ts Gort 919 Gort MA n tr A Iktndervsedatl HavanB nt 164 Jam 998 Kaai 984t maM Melk M M 17 a RUst BB m 17 B klndcrvosdMl Sinaasappelen tadakaattani 100 gram 4 19 m Suiker 917 Sulkerweik M 37 Taptamalk M 17 Taptemélk of Karsemolk M VermieellÜ H3 Vervanglagsmlddelao 1 rantaoen gw T as 7 Ang KofOeaunogaat 9M OmCIEELE HEDEDEEUNO N NAXmUM GBdSSIHM BN OVtktU LlgTENPKUZEN VOOB GBOENTEN EN FBUIT BekcBdmafelag No 04 Dcio prtlsltin geldt van 7 JbU I t3 tl De eerst vermelde prezen Z n grossiersprijzen de tweede de prijw n voor dtnconsument De grosaiersprilzen betretfenhoeveelheden per 100 kg per 100 boa of per 100 stuks die der consumenten aHn per kg per boa of pee atuk GBOENTEN Andyvie ƒ 10 90 ƒ 0 14 Bavojtc kool groen ƒ 10 ƒ 0 13 Roode kool ƒ 10 90 ƒ 0 14 Spitskool ƒ 9 90 ƒ 0 13 Witte kool ƒ 1 90 ƒ 0 12 Bloemkool Soort IA btfven 39 cm over den kop gemeten ƒ 17 50 ƒ 0 23 soort I van 20 25 cm over den kop gemeten ƒ 14 ƒ 0 16 soort II van IS 20 cny over den kop gemeten ƒ ll T ƒ 0 14 aoort UI van 10 1 cm over den kop gemeten ƒ f 0 10 Peen londer lol aart I ben 50 gr p si gewasschen A2lJM ƒ 0 29 sort Il van 91 gr p st ƒ ll 90 ƒ 0 21 Bospeen 0 9 kg peen p bos ƒ 14 ƒ 1 11 Bibarber Paragon ƒ 9 90 ƒ 0 13 overige aArten 0 50 ƒ 0 11 Snijbiet ƒ 9 90 ƒ 0 13 Badtls ƒ 4 90 ƒ OM BoSEelderD ƒ O oe peterselie en ffervel ƒ 9 ƒ 0 07 Kropsla 1 minstens 2 kg p 10 t ƒ 3 90 ƒ O Oj II van 1 7 2 kg p 10 at ƒ 3 ƒ 0 05 S a dunsel antj en stootsil ƒ 10 50 ƒ 0 14 Spinazie blad ƒ 13 ƒ 0 17 spinazie struik ƒ 12 ƒ 0 16 Kaskomkommers I vanaf 500 gr p St ƒ 12 50 ƒ 0 11 U van 450 900 ge p st ƒ 10 ƒ 0 12 III van 350 450 gr p st ƒ 7 50 f 0 09 Platgiaskomkommers Soort IA vanaf 890 gr p st ƒ 18 00 ƒ O 22 soort I van 700 850 gr p st ƒ 19 ƒ 0 18 soort II van 800 700 gr p st ƒ IIJO ƒ 0 14 soort III van 500 SOO gr p st ƒ 8 90 ƒ 0 10 Komkommer Ftek ƒ 10 50 ƒ 0 14 Bofuten en sjalottltt ƒ 9 50 ƒ 0 13 Paprika ƒ 37 ƒ O Aubergines ƒ 51 ƒ om Pepers ƒ 197 ƒ 2 37 Augurken D ƒ 13 ƒ 9 17 Peulen ƒ 31 JO ƒ 0 21 Koolrabi I boven 7 cm diam ƒ 6 ƒ 0 08 n van 5 7 cm diam ƒ 5 50 ƒ 0 08 Doperwten Rijs en Krombek ƒ 22 ƒ 0 28 overige soorten ƒ 16 ƒ 0 21 Postelein ƒ 17 ƒ 0 22 Prei bos ƒ 9 ƒ 0 12 Boskroten ƒ 7 ƒ 0 00 Tuinboonen ƒ 12 50 ƒ 0 10 Tomaten I n ni en IV ƒ 37 ƒ 0 45 tomaten bonken ƒ 27 50 ƒ 0 35 tomaten knel ƒ 18 50 ƒ 0 24 iCasboonen StokbooneH snij spek en prlncesse ƒ 46 ƒ 0 5S Stamboonen alle oorten ƒ 40 ƒ 0 48 Vroege aardappelen Boven 28 mm ƒ 0 11 Kriel van 15 28 mm ƒ 0 07 Aardbeltn I ƒ 0 00 Drui ƒ 1 49 Aatbeascn ioo wU boves uiti ft ƒ 39 ƒ 0 44 aal b e s s en tooo t mm dlain I jm S 34 M en kl gr ananaa ƒ 8t li aaa rt fU ƒ 41 Pataik u sll cm diam ƒ 94 ƒ 0 31 per 5 n 9 8 cm diam ƒ 15 Bort III van 4 5 cm aan peruken sort IV lïeneden 4 en it una l r ai ï i u bozen ƒ 70 ƒ 0 14 Zwarte bea SJ ƒ 0 74 R jpe kruisbessen i if IT Men lb ƒ 0 77 Kersen ale publteatie No t3 Voor bet anödeii van koot mai a berekend worden met dien verstai lS kool a hel anoden gewogen vefti Voot hM achrappen van ortelorL per kg of per bos berekend noiMeii 3Ulv ntand dat de worteieW v6or hei Jr gewalcn worden li Voor bezorging van groenten n door deUUtoten l et per kj in Hgebracht worden boven den v rv2 af wlakel Wll Vow de afwQkende kwaliteit tm k genoemde producten alsmede voor w ultactaot moeten prQien berekemt ZlA die In een redelijke verhouding staaa iB bterbovwi gepublteeerde maximiMS relke gelden voor de beste kwaii Inkoop tegen lagere dan de ge maximumprijzen moeten de verkf dienovereenkomstig worden Wrlaagï at vraga van kMgan prMaen u muw Bewau eia opgave en ftinik ijir Nieuwe opgaven kunrt i de mL s Bgeldig maken An CVERINGVAN VOO pgu BESTBMD STROO Het bcdrylschap voor hooi siroo voeder maakt bekend dat Ingevolge a £ 3 der atrooverordening 1942 erlioii hun ongeperste stroo dat voor peiMtJatemd is franco persj aata aan den huL£moeten afleveren De StroopnjzenniMSning I 1842 stelt voor deze gevsu maximumprijs vfn ƒ 18 20 per 1000 kr iJAsuoo In verscheidene eevallen i de wtnadito uitlog gekomen dit itroo at boeigm den landhandelaar af te leveren RiMj bestaat geen bezwaar mits de haiujeibi reld en In ataat bltJM te zijn deWfS boerdert Baar peraplaata te vervocm miu de verbouwer bereid 1 den h J de vervoerskosten van de boerderij Olak persplaata te vergoeden voor zoovtr Éi meer zouden bedragen dan f 2 PcrUBk VooE aflevering af Ixierde tt n eea Btt mumprijs van ƒ 14 38 per tOQO kf i A stroo Vastgesteld Van dit bedrag ooitk nog worden afgetrokken een gedcelts li vervoerskosten van tioerderij uir n plaats nl voor zoover deze een b Uifia ƒ 2 per 1000 kg overtreffc Het bovenataande geldt voor alle graan en peulvruehtenstroo voor pm bestemd dus niet ultilultentt voor AhmT ADBB8WU3a6INO P B H KANTO t Het ant r van den P B H van Olitiimvan den Voedselcommissaris voor tilt Holland Is thans gevestigd te sGraviskiaHaagweg 780 telefoonnummers 333ZU 390258 dit laatste nummer uit lulten wzaken betreffende de afdeehrgen CoiMkInventarisatie Paarden en ZellveraniliiVantoorureit van 9 12 üur s Zitall gesloten n DISTRIBUTIE VAN VLEESCHWAIB D geldigheidsduur van de toewtjasiivoor vTeescliwaren met een vervaldatuia legen in het tijdvak van 1 t m 30 Juni IMwordt verlengd t m 31 Juli as 91 Hoofdredacteur J O Weystera RottsNaChefredacteur voor Gouda en OmalnfeaF Ticter Gouda VerarlwoordelUk VM advertentiea AkkersdUk Rotterdsn geefster H V Rotterdamsch Nleum Rotterdam Utt sbbv l d a Bt i JXl DUi 0 GeBraogd voor werkgevers te Goada en omgeving KANTOORBEDIENDEN o o voor oveiheidslasteUlngen waarvoor diploma M U L O vsretscht Aaolrsl B taieiogdala voor groot bedrtjl Aarisl nt in IcMbibUetliMk CanlAre voer lb ator G ro 8lla rd kopflten BodlalireMw oa U ldal r veer Wloo atelM B tevens aardappabeUbrtora voer Gouda en omgeving Aanmelding eiken werkdag van 8 13 13 uur aan bet Oewestelp Arbeidsbureau Gouda aid Vrouweliik Personeel Turfmarkt 144 i c KI E I NTJ BB rubriek wordt opgenomen OlaiaagL OoiMeraags n Zamaags tmrtéh Betrekking advertenties 1 11 woorden I UI Ika woorden meer Itjn Andere dverttntlea 1 11 woorden I9M alk woonlen meer rO 10 alles bü voorultDetaUng Adwtentles ondar nununat aan net bureau 10 cent vcrfaooging Bewttanumincrs S oant extra Opnama op een bepaalden dag kan niat worden facarandecitf Brlevea kvuea worden afgehaald tlkan aikdag van S J0 uur Zsicraaga alleen van t UJ8 aar TE KOOP GEVRAAG een moderne kirtdei I Boot Wetli VentewegJitiSI TE KOOP GEVRAAGD een fornuis en een pr werkschoenen m 42 Koolmees Snellersluis Moordrecht TE KOOP een prima verrekijker prijs ƒ 100 A Oudshoorn Vroirwensteeg 41 Gouda SLAAPKAMBRTJE te huur gevr omtrek Kru gerlaan Br met prijsopgave VAN DIE Krugerlaan 1 Te koop aangeboden een pr pumps m 37 ƒ 5 Niermejjer Karnemelksloot 8fl Wie ruilt kinderschoenen m 40 voor kindersch m 27 HEIJ Staringstraat 21 Plaats voor NETTE KOSTGANGER J Hilars Com Ketelstr 33 Gouda Telef 3185 TE KOOP AANGEBODEN een zw damesmantel m 42 oude kwaliteit ƒ 35 KOK Wachtelstraat 20 1 TER OVERN AANGEB weinig gedragen vos SS Jansen Zeugestraat M TeeH m aclf tabak Wij bebben heden flinke verspeende en bewortelde planten welke nog een behoorlijke oogst kunnen tileveren A v Dam Plantenkweeker Voorwillens 20 Gouda Heden werden wij verblijd met de geboorte van onze Dochter HETTY L VAN OEL I I f M VAN OEL van de Speld Om da 3 Jiill 1943 Óotiwe 83 iV floo d NELMAJ KOOL en BODY SIMONS Juli IMS Qouda Van Bergen llzeadoorn pirk I Utrecht Ooiletkadc 12 DankiMtuigina Langs dezen weg zeggen w j dank aan H H Doktoreiï voor dcinedischcbehandeling cnook aan vrienden en bckendio voor ket hartelijk medeleven tijdens iJtkte en overl dea van onzen innlK geliefden Man en Vader lOHAN HENURfKUS JACOBUS VAN HILTEN Uit aller naam M VAN HILTEN laipen OOP E en ANT Qedopeerde Maart jl zoekt overname goed onderhouden INBOIOEL fedeelte alsmede vloer bedetfkine gordijnen enz Den Briaker J P HeHestraat 9 St Slaankamer Ie huur gevraagd door Heer Brieven onder U 4378 bureau van dit blad T0 koop govraaod BOEKEN OP ELK QEBIEO Unde prenten platte gronden Speciale aanbieding gevraagtf In boeken over kunst en muziek Ceschicdenis BOEKHANDEL KULTURA Vooratr I Teld te994 Utrecht MOTORJACHT Parlic vruft te koop llefat atalcn motorjaclit AUnstena 9 M lang Bg voork krulsertje iet Iof liefst 2 kajuiten W C keukentje In g staat PrHskL ƒ 3000 i f 40e0 Bü geachikth dir decisie Aanb j d Smit Vermeerlaan 14 Hilt ci um Tikiip2liitHl iffers i f 20 met prima slot er op Brokking Nieuwe Haven 187 Een Plasliuis te koop of te huur gevraagd P H Woerlee Raam 59 Tjotter te koop Ml prima Tirfg 825 J d Sprong Eerste Kade 31 IN JUNI V£RSCH£EN DE OMEMAANOE UJKSCHE rOEKENN NGSSTAAT VAN DE N V BOUWKAS ROHrP AMSTERDAM C Aan 558 deelnemers werd het ingeschreven bedrag toegekend zijnde I foJ OUU AAet inbegrip vai deze toekenning werd nu in totaal reeds aan deel nc7 7cn namen toegewezen l a Uai lOU voor renlel x ze en onopzegbare hypothecaire leeningen Al deze toekenningen zijn geschied binnen den vetmoedeliiken wacht of spaortijd h U PMcIt d liMffl r7 U wantdtt toch ook en onbalost igBii huial ibfjdvN v r R O H Y P tkWkiHténm t HMrM r 124 121 of Ixf haot domr Iwf fitMl UmuI rm na t7 T i h Tkn n IUiÊii HA7UUIPR0DUC1I jBHl In de óudstht Couccmt BETEEKENT onns t varm er n k08t n r tfu c ei enl Sa mm j 0t éimgem fasiB J9 vsntrMflimil let 18 et evenwel wsatovet de mceoiiigen Dooh venchilleo Victotia Biiaiia Die smaak ca tolk een bsosheid ovezhectli k Tt KOOP z g a n Wieg 130 z f a n Kinderledikantje f 27 90 40 fl Vi 1 met dop f 7 Koffers f 18 en f 21 Keiser Vogelenzang 24 Gevraagd Kaïitiorpefsiioeel m of It bekend met de Onitschc Taal en kunnende typen C TERLOUW A ZONEN Btrgambachf Timmerfabriek vraagt troor opleldittg Timmerman en Machinale Houtbewerker JONGENS TOB i 17 Jaar Goed loon tevens gratis teekenlessen Brieven no O 4364 Boekh de BraQn Bergamb Mevr den Heeten Thorbcckestraat 41 Lelden vraagt rUMK NET MKISJK P O of 0 0 voor d en n Huiselijk verkeer goede behandeling M a WaHialar M ia gevraagd voor een al meer ochtendeo of middagen per week Mevr Licra lun llersonlaan 1 HVWELUK Twee jongedames 20 en 30 jaar oud zoeken kennism met twee nette heeren Br onder nik 8936 bilr van dit blad BURGEBMEISjnS biedt zich aan als noodhulp Buiten Gouda Br onder 8937 btireau van dit blad i WONINGEUIL Een buit n huisje met grond ƒ 2 50 r week in ruil voor stai artieiderswonitig jmder no 8938 bur van dit blad Juffrouw P G bje a pis HblSBOVDSTRI bij beer alleen of U ga ib Br no 8941 bur van dit bl VEESTELNA USXBB vraagt werk aan huis Br no 8942 bur v d blad Bietd tlcb aan nette verstctaiaaister met alles bekend en japonnen veranderen v g g v Br onder no 8944 bur v d bl Dame b b h h oekt GEM ZIT SLAATKAHEK of zit en slaapkamer met str water ert kookgelegenheid zonder pension Br no 8945 bureau van dit blad Jong echtpaar zoekt ZITEN 8LAAFKAMEK met gebruik van keuken Br no 8946 bureau van dit blad AANKOMEND KANTOORBEDIKNDE lecftyd 17 jaar roekt bctreklfing Br onder no 8947 bureau van dit blad TE nVVtt GEVKAAOD een huis dat gelegenheid biedt voor hosl gangers Me B HARDUZER Parallelweg UI Nleuwerkerk a d IJssel KINDESWAGEN TE KOOP ƒ 15 geen moderne F Voskuil Steinkade 31 Te koop hangklok regulaUajr goed onderhouden en goed loopend pnjs ƒ 40 Weekhout Bod Straatw 86 Te koop gevraagd 2 pers ledikant en tafeltje A Groenendijk s Gravenbróekscheweg E 155 Reeuwijk BABTKEISMAND te koop gevraagd nieuw of gebruikt C W Sangster Lijsterbesstraatl Gouda AANGEBODEN kléne zit slaapkamer en kl slaapkamer Met stroomend water ook per nacht Kamemelksloot 32 Tel i3 503 Gevraagd werkster vf enkele dagen per week Fluweelensingel 10 bij gejsi Ceh no 2 GEVKAAGO 1 pr meisjesschoenen m 37 of 38 Broer Raam 44 Gouda Te koop gevraagd 2 wieler kinderfietsje op Tuchtbanden ook gene en te ruilen vpor atttoped op luchtbanden G C ten Brummeler Marktveld C 150 Haastrecht Kan leroand mij voor een lang persoon helpen aan een goede costuumbroek heupra ongev 1 18 m J de Raadt Turfmarkt 83 Gouda Te koop p acht filmcamera met lederen statief en 3 films ƒ 75 j 1 pr damesschoenen m 39 voor bej dame ƒ 7 lederek voetbal ƒ 5 blnnenbal ef M ƒ 12 V feltennts domplect ƒ 5 Van Duuren V Middellantstr 12 D N V NEDERLANOSCHE SPOORWEGEN vraagt voor Gouda Vrouwelijlce icantoorbedienden voor hel verncFiten van eenvoudige admimslratleve werkzaamheden op hel kantoor van den stationschef Vereischten leeftijd 16r 24 jaar Wulo H B S 3 o 5 j c oi gelijkwaardig diploma Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen en ahchriltv van oHicieele ciiffriijslen behoorende bij de dlptema s aan den Algemeenen Dienst te Utrecht KnAel aaDicbodca in ruU voor klein Ion Post Kruidenierstraat j NET MEISJE GEVBAAGD voor de morgenuren leeftijd 18 18 jaar loon ƒ 4 50 p w TE KOOP een donkerbWj wandelwagentje met w banden ƒ 36 v Hooi Crabethstraatj 6 Adres Burg Trooststraat 10 Waddinxveen Te koop 1 ronde hondenmand ƒ 10 poppenwieg op wielen ƒ 15 1 pop lO TE KOOP GEVH vloerkleed 3 bu i Houtkamp IJssellaan a NET MEISJE GEVIIAA Westhaven 35 groote beer ƒ 7 1 tafeltje stoeltje ƒ 20 1 strijkplank ƒ 35 1 viool ƒ 65 Ezeciëls R Feithstraat 18 Wegens overcompleet te Jroop aangeboden mod KEUKENTAFEL met laden en asbest bovenplaat prijs ƒ 50 Kropman Kleiweg 2 Gouda Gevraagd voor DonderWjj Vrijdag NETTE WH 2I OF MEISJE v halve 1 Mevr de Graafl jl J V Henegouwenstggjl TE KOOP gasstel f 13 Te bt Prins Karekietstog t a TE KOOP AANGEBC swagger donker ma 15 H SW Derde Kade T koop m 43 voor j shirt en broekje beenbeschermer s fr Huisman Groenend L i voetbalscWjïl GEVRAAGD binn 1 buitenband 26 y DUiienoana ro i yi genegen te ruilen v BR OER Kjeiwt IK KOOP GEVKAJ I 1 waschsteL M ZWfm Raadhuisweg E tjjj Ter ruHIyt aaBf j Jasje van plusfourw 14 jaar voor w S mgen van 8 r F i Staringst Mgt Aaogeboden guitaar teuw IjTj geb 1 haw guit 1de Inieuw totaal Event te ruilen V0 gramofoon met P b b Homes Ho u soen 13 at zij Oi en de Wtfede wélt S ïsiian ï t ln aan