Goudsche Courant, woensdag 7 juli 1943

65 ds fw doosje ZWITS KINDERPOEDER Onmisbaar bfl baby s verzorging Tegen smetten en roodworden van de teere liuid rie met dM fcnuehtüde mor den Botterdam z Het al U pfeTCU ii t n dat U ia Vffwcl elk goed fc aoc ecu ait Ukmd kopit thee knot driakea arrogan wel M TcrMMa Dank iq Ne ie WETtlE OMa uo TtHirVlbiu la baparku bo Tt lb kl voor faotcli t ii rcKcimüH pMUiooi Ktckcnbuizea kloolt n a aodere roo ifMMlUivea C 1 M HUXING HMtengnt 4 5 Aautetdam Q Uitvaart van den heer L H J M Quant BEN LAATSTE GROET VAN VELE VKIENDEN Met den eenvoud die de pefsoon van den overledene titóent diena lev kenmerkte in giaterochtend bet totteljjk overadiot van den heer L H A J M Quant ter mate gelegd In de parochiekerk van den H Joeeph op de Gouwe waarvan de heer Quant een zoo groote re a van jaren karkmeeater waa werd in veler aan Weii eid o m van deken Bota de plechtige H Mis van Requiem opgedragen die de zoon van den overledene e eerwaarde heer B J M Quant met aaaistentie van de parochies paters Engering en Trienekena celet reerde Op den weg iftiar het R K Kerkhof hield de stoet een ooigenbiik halt voor de magazijnen van de firma Ke de ontslanphe heeft groot gemaidct halt Weien waren naar de begraafplaat toekomen om den trouwen medewjBHicr en vriend en den xeer geachten mensch een laatsten groet te brengen ca de oud pactoor der parochie de zeereerwaarde heer de Graaf rector Bouters de rustend pastoor Van Moordrecht de eereerwaarde heer Nuijen en kapelaan Bertels uit Reeuwyk de mede kerkmaeatens de heeren Kampe Roos en Sukkel leden van het kerkbeistuur der parochie van O L Vrouw Hemelvaart oud wethouder kolmans mr vaa giechelen namens he R K schoolbestuur welks aecrctaris de heer Quant zoolang ie geweest leden van Mt bestuur der R K Begraafplaats waarvan hij penningmeester was en voorta tal van vrienden en buren Bloeien waren ingevolge den wensch van den overledene niet jgezonden a lleen een bloemstuk van de fan ilie dekte de baar Pastoor Blom van de St Josephparochie verrichtte met assistentie van de paters Engering en TrienekeAs de abeoute Na de bijzetting van het stoffelijk overschot ih het familiegraf heeft de oudste zoon de heer A H M Quant bedankt voor d aan zyn vader ber weien eer ï PtiJsopdrUriBC De polHie maakte pn ee v rl iaail op tegen den 27 jarigen gixtenlenhandetawr E B wegene prijsopdrUving v n een ktHnkommer weUce voor meer dan het dubbele van den inüa w 4 vealtocht Vereeniging vodir Vreemclflingenfverk TUD80MSTANDIGHEDEN VAN INVLOED De Vereeniging voor Vreemdelinamverkieer hiekl gisteravond in De Sum haar algemeene ledenvergadering Het jaarverslag over 1942 van den secretaris den heer F Tieter memoreerde dat de vereeniging tengevolg van de tüdsomratandigheden weinig activiteit kon ontplooien Naast het verstrritken vsm inlichtingen konr zij slechts medewerking verléenen aan d n door de HaagscJie V V V georganiseenlen stempeltócht Sinds November is de he V A Goedewaagen als voorzitter oj Hne en in de plaats van den heer C H Hagedorn die wegens drukke ambtelijke bezigheden zyn ftroctie heeft neergelegd Om een nauwer contact met het gemeentebestuur te verkrijgen heeft de ge rtieentesccretari £ de heer G J J Pot oudvooizittcr en eere lid der vereeniging zich op uitnoodi ing van het bestuur bereid verklaard regelmatig de bestuursbijeenkomsten bij te wonen In het ledental kwam nagenoeg eeen verandering Naast vele mondelinge en schriftelijke informaties naar de bezienswaai digheden van Gouda en omgeving kwamen véle aanvragen in voor huurwoningen en kamers Daar geen ruimte beschikbaar was kon daaraan j niet worden voldaan Het geringe aantal hotels in Gouda is vrij regelmatig bezet alleen op aanvrage itan logies worden verstrekt Ondanks de beoerkte vervoermiddelen hebben vele laivde nooten en kort bezoek gebracht aan Gouda n in de zomenneanden levendigheid in de stad gebracht De nabijheid van de Beeuwiiksche piaseen is hierv n mede de reden De rekening verfneldde een totaal aan ontvangsten van fSO SO en aaii uitgaven van fll5P 50 Het reservefonds IS nu ƒ 1609 groot het propagandafonds 443 De aftredende bestuursleden de heeren W M van Hulwn C T ekens en J F Turion werden herkozen Ook dit jaar wordt wederom medewerking verleend aan een stempeltócht ditmaal bijna geheel Zuid Holland omvattend Bovendien bleek uit de besprekingen dat het bestuur maatregelen treft om zoodra de omstandigheden dat weer toelater m t volle kracht aan het werk te gaan N ACTIEVE llELiWOER FMsendiet geiMkt Een meUdiandwlaar zag gL lerochtend In den Ridder vati Oatsweg een vreemden signeuT rondsdharre ein en op een gegeven oogentolik een tuin ingaan waaruit de vreemdeling even later weer te voofschyn kwam met een fiets bij zioh die de mel kslijter herkende als het rijwiel van zijn vriend De oplettende handelaar ging den dader aohtoma en stelde een agent op de hoogte waarop m aan net station de reeds naar t ri Baag bevrachte fiets terug v nd en op den Kattensingel den dief zag loopen De ingesloten dader is een 23 jarige HagenaaT èen recidivist V eiieliUtt G Jur nd Mei kwamen de volfende gevallen van besmettelijke veeziekten voon mond en klauwzeer Bergambacht 1 boefderlj Bodeeraven 9 Gouderak 1 ï icgt Ruige Weliie 4 Moerkapelle 2 Nieuwerkerk a d IJssel 4 Rpeuwijk 2 Zevenhuizen 2 cliurJt 1 boerderij met 4 dieren Bodegraven 2 met ae Gouderak 1 met 3 Nleuwerkerk ad Ussel 2 met 14 Papekop 2 met M Stolwljk S met 19 Vli t 1 met rolkreupel der Khapcn Bergambacht 1 Iwerdertj met 4 dieren f Matapaarkank Vorige maand te g het tegoed v n Inleggera met 12 4M tol rS tlS ns en het aantal apaarboekjet met 74 tot le osa Btadaapaarbaiik n atortlagidleaat In Jiul vermeerderd bel aaldo van Inlefgcra met I S iat tot 1 1 31S S02 het aantal epaarboekjea daalde met 10 tot 4Ï31 en het aantal nkcDlnfhdiiden tleec met 12 tot 21SS Wm Waar Wanneer auto B I HM a j twte ecieo met AUda vuil en Maria Denb Aaanoig 8 uur ckmwbatg BI WM Cte nacbt poHinr net Bibs Mnaer en bws MejmidaffQ Aanvang uur Malta Theater Een engel van een man met Jef BruUninckx en WlUcm Baway Aanvang $ uur I juu g aa DaaUi Bileenkomit tone UdmMen Na4 Herv Kerk apreker mr J W Kankert VMt t Ilurgie AFOTBBkKBSlUBNS Steedi eopoid des nacbta allMn mor geneesmiddelen Apotheek Dee Weatlui ven 1 SCHOBNKMBOMMIN Aihalen asnvraagformuUeren voor achocncnIwnnen Olftrlbutlekantoor t 31 12 M sn 3 30 uit loket 12 morgen letter B Clandestieiie sbag Bij den 4 K jarigen cbauffeur C de G heeft de politie 38 pakjes van vJiftig gram Belgache ah i beslag genomen welke dandesitien waren gefcöelxt Staatsexamen too amiiek Voor hei jitaatBexamen aolo ianig tgehetnen te Qtiaivaimge laagde d heer Willem ée Beun Ulier Kantongerecht Gouda mm BOOGE BOKTBN INJEAKB BROOD EN MELK Veroordeeld zijn wegens ten verkoop voorhanden hebben van tjiPtemtlk met een laai vetgehalte 1 P A de J te Ouiierkerk a d Uvel 173 mba Ifie h ten verkoop voorhanden hebben van melk nut een te laag vAgelialte W M B te CkHida N lul S d h ten verkoop voorhanden hebben van brood met een te laag gewicht aan droge stof A den H t Jlleuwerkerk d Usscl 28 aubt 10 d h M C L te Scboonhovcn IS ubs 10 d h J de G te Waddtnxveen ƒ Ifl auba d h W A G te R cu jk 190 subs 30 d h J J H tc Hekendorp 120 Bubs M dik W K te Waddingxveen 40 BUbs 20 d h J W C S t Reeuwijk 2S subs 10 d h O H te IBaastrecht 190 sub 90 d h J L T te Oudcwater 200 subs 90 di h C B te Oouda 3S sul 10 d h P de V te Zevenhuizen 7S subs 30 d h ten verkoiip voorhanden hebben van brood met een te hoog keukenzotitvrtle afichgelialte F de V te Zevenhuizen r40 subs 20 d h ten verkoop voorhanden hebben van worst met een te hoog procentlsch watergehalte P G T te Reeuwuk 10 aubs 10 d h ten verkoop voorhanden Rebben van worst met een hoog percentage aan zetmeel G v d tt te Waddinzveen 730 subs 10 d h vervoeren van afgekeurd vleesch A V H S A V ên A P ▼ W allen te Mleiiwcrkerk a d Mssel ieder T 9e tub ad h rboken in een coupe Aiet rooken J J V te Woerden 3 sub 1 d h ra 21 uur verblijven in een verlofslokalltclt terwijl zij den leeftijd van iS jaar niet had bereikt I G Sch te GovCi 9 aubs 1 w ts h visschen onder BChrUteltjke vergurming F H en P H te Gouda en C J en N J te Reruwijk led r 15 subs d h metverbeurdverklaring van het inbesla genomene openbare dronkenschap H v d V te Schoonhoven 6 j ubs 3 4 loopen over plantsoenen zonder daartoe gerechtigd t zijn J K te Alphen a d Rijn 2 subs 1 d h niet toonen van het persoonslïewijE J M U te Vlist I2i subE 1 d h het doen aanbrengen vnn veranderingen In het persoonsbewijs M C Sch te Re uwi k ƒ 4 subs 2 d h onbeheerd en onafgesloten lat staan van een rijwiel M B te Waddinxveen sübs 3 d h venten zonder ichriltelilke vergunning J H S te Haastrecht 3 subs 1 d h A G te s Gravenhfge 3 sO 5 1 d h niet goed verduisteren B H te Gouda S0 subs 1 d h m gevaar brengen van hel algemeen verkeer H v B te Amersfoort vrijspraak rijden over een afgesloten gedeelte van den openbaren rijweg M de G te Gouda schuldig zonder toepassing van straf links passeeren van een verkeersheuvel O K te Gouda 2 S0 suba 1 d h niet verléenen van voorrang E M J te iouda IM auba 1 d h zich door n motoriijtuig laten voorttrekken P G J K te Coudriaan ƒ lubs 2 d h rilden met een rijwiel tonder goede voorverlichting L B te Moerkapelle 3 aubs d h W M B te Woerden ƒ 4 subs d h N S t Ouderkerk a d Usael subs 2 d h rUden met een rUwie zonder goede aditerverflchting G den D te Ouderkerk a d Ussel I 2 subs 1 w Iseh rtjden met een rijwiel londer goed vooren achterverllehting C dcW t Lckkerkerk M K te kHKla P den D te Ouderkerk a d Ussel ieder ƒ 4 subt 2 d h en 190 subs 1 d h Te hooge scboenenpiijzen WEEB BKN WDikCLIES BEBOET Wedemm he ft lie inspecteur voor de Pri rt ehoeir9ching te sGraiVienhaeeeen Ooodachera chom w infteMer moeten veroondeelen wegdw bet verkoopen van schoenen teicen te hoogen prijs Steekproeven die bij een onlangs gehouden controle in den winkel van C A van Gilo Markt U eenomen werden bleken alle fout te zijn Zy wezen uH di van Gilg bij het verkoopeif van drie paar schoenen ƒ 12 te veed in rekenmg had geb acht Desgevijagd verklaarde hij sin Je November 1942 de gewoon te te hebben gehad schoenen tegen hoogere pryzen te veskoopen dan geoorloofd was hoew€il de to estane winstmarge hem een behoorliijk bestaan toeliet Met een bpete van ƒ 600 heeft de inspecteur hem feestraft SfMsi WAIEKPOLO G Z C WINT OOK TWEEDEN WEDSTRMD Parel in Woerden met eklopt Dinsdagavond speelde het eerste zevental van de G Z C den eersten uitwedstrijd voor de polocompetitie welke éirig tegen de Woerdensche vereeniginff Forel Van het begin tot aan het einde werd In hoofdzaak gespeeld op de terreinhelfl van Forel Tot aan de rust bl ef de stand blank Hoewel de gebrs Den Boer diverse schoten losten kon de Goudiche meerderheid toch niet in eea doelpunt worden uitgedrukt Eenlgc oniulverheid in het schieten en de doelpalen hielpen mede dat de Woerdensche doelmar die zich zeer verdienstelijk van rijn taak kweet stand hield Na de rust tie dirn t Wout den Boer en goed aangegeven bal in een doelpunt om 0 1 Binnen de minuut na de hervatting bracht Wlm den Boer den stand op 0 2 door na opswemnien nnet een diagonaal schot in den rechter benedenhoek te plaatsen Forel strandde voortdurend op de Goudsche verdedigiilg Verkaalk die de plaats in het doel ook dfien wedstrijd had ingenomen daar Mculman nog niet van zijn ziekte hersteld Is had met de op ziin doel gerichte schoten weinig moeite Halverwege de tweede helft maakte Won zijn tweede doelpunt en bracht den stand hierdoor op 0 3 welke tot aan het einde loo bleef ATBUCTICK A A V M BBiBAALT DB KAMTIOEN SCHAPPEN IN C A C COMPETITIE Ssiwta en S M D G debntaerea goed De eindstanden van de ditmaal in twee wedstrt ddag i afgewerkte competitie der Goudsche Athletiekcoifimissie toonen dat de A pHensche A VV 38 de superioriteit die zij Ok laatste jiiren had gstiandhaafd heeft In de beide heerenafdeelingen en in de junioren atdiselinf eindigde een A A V ploeg op de èc ste plaats Het puntenverschil Is echter over het algemeen kleiner dan vroeger vooral in de Ie klasse A heeren waar de nieuwelinge Sparta tKnmpen a d Lek haar totaal benadert en een zeer eervolle 2e plaats bezet In de Ie klasse B waar K B O zegevierde heeft een ondere nieuwelinge S M D G Marechaussee district Gouda em eervolle tweede positie bereikt Bij de damea handhaafden die van Vires et Celeritas haar hegemonie maar ook daar blijkt hel krachtsverschil sterk aan t afnemen De eindstanden zien er als volgt uit heeren Ie klasse A AAV 36 17514 1 6 p Sparta 1710Oe41 p Vires t Celerijas 15S98 Z3 p Achilles 15883 60 p A ihia 2628 70 p Ie klasse B KBO 1203 l p SMDC 10193 15 p Excelsior T15S 24 p Vekwitas 5413 34 p Gouda 2330 95 n 2e klasse AAV 36 II 18326 32 V et C Il 12311 23 p Achilles H 11164 82 p SMDG II 4469 56 p Sparta II 3126 03 p dames V et C 1309392 p Achilles 12598 84 p Excel ior 109S4 30 p V et C II 10866 94 p THOR 10181 43 p AAV 3 9674 7 punten Junioren AAV SC I 19299 53 p V et C 17752 35 p AA SS n 14217 24 p KBO 12425 55 p Excelsior 10094 66 p Gouda I 7008 04 p Gouda II 6021 43 p meisje Excelsior X 1224 23 p ExceU stpr n 7034 il p POUTIE WINT Tt EEKAMP TEGEN DE MARECHAUSSEE Op het 01ympia errein Is gistermiddag een tweekamp gehouden tusschen de Goudsche Politie Sportvereeniging en de Sportvereenl Sing Marechaussee District Gouda De G P SV won met 75V2 W z pnt De beste prestaties waren kogelstooten 1 Gebula P IS m 1 Oe Vries M S m discuswerpen 1 G uls 31 S0 m 1 De Vries ÏT Tl m hoogspringen 1 Tourlnl M 1 41 m i De Goed tP IJS m verspringen 1 iBoeklwut P t i m 1 Harmaen M 5 M m 100 m hardioopen 1 an I De Haan P en Harmsen 12 a sec 400 m harloopen 1 De Haan Sl l lee 3 Kraajfcnbrink P SS ace 4 X 100 m ceUfette 1 Polille i ace 1 ISareduiup Kjt aac PLAATSELIJK IIIEUWS f MOOKDBECHT MiiMenstandsdlpionia Voor iet iniddenstandMiiiitaaMi wVniuwtiw handielefcaiiMs zijn te Botterdam geslaagd mej T V d Ktey en de beenen J Blonk G van Jeveren G J de Kneigt A B I eeuwie J v d Penite J J Spek D Viak Frn en P Vis BBigwItPia staad 3éboireD A ttae d van J ven BUtieinnvijk en A Koolmee 8TOLWUK Gemeente ODtvanger De conunissaris der provinice heeft goedgekeurd het besluit van den burgemeester waarbij is bepaaU dat het kantoor van den ontvanger dezer gemeente zal zijn geopend op iederen Maandag en Donderdag Het kantoor is dan voor het publiek geopend gedurende twee uren Besehlkbaarstellfalg gelden De bui esneestèr heeft aan het bestuur van de Srfiool met den Bijbel gelden beschikbaar gesteld vx or de aanschaffing van nieuwe leermiddelen ten behoeve van het voortgezet lager onderwijs 7e en 8e leerjaai ten bedrage van ƒ 319 37 Mlddenstandsdiploma Voor het middenstandsaiploiHa algemeene bandelskennis slaagdoi L Bak W v d Ifeijvel La G A Huisman A Dogterom VeriDurg J L Noomen L Treuren W Verdoold Jacz E Verwaai en E Verwaal Oudenes KERKNIEUWS Ba N o ITEBNBEEK Ds N O Steenbeek Ned Herv predikant ta WUUgeLangerak hiMft de benoemiM tot Jeugdpredikant vanweg de algemeene synode der Ned Herv Kerk roet standplaats Amcra oort aangenomen De kerkeraad van Amersfoort lal hem nu als predikant voor dit werk beri jspcn MARKTBERICHTEN AASMAEKT WOKKOKN Aanvoer 103 parttien kaas PrUs Ic soort 62 50 Se toort 00 00 7 O 00 Handel vlug OFFICJEELE MEDEDEELINGEI WAARSCHUWING AAN DB HANDBLARBN IN G U ENTEN EN rRUIT Het is het Bedrgfschap voor Groenten en Fruit bekend dat sommige handAjArcn in groenten en Iruit zich schuldii maken a n o a de Het koopen van groenten en uitrechmreeks van een teler waardoor zy deverplichting tot veilen mede htlpen ntduikenen een regelmatige en billijke verdeellng derbeschikbare producten onmogelijk maken Het verkoopen der hun toegewezenproducten op een wfjze die niet In overeenstemming is met de voorschriften b v niet aanmelden bij een Plaatselijk VerdeelingskaBtoor of verkoop door een kleinhandelaar aan een anderen handelaar inplaats van den voorgeschreven ver Pop rechtstreeks aan consumenten Het Bedrijfschap waarschuwt betrokkenennogmaals met nadruk en is voornemens inhet belang van de voedselvoorziening bijiedere geconstateerde overtreding als bovenbedoeld een voorioopige luchUnaatregel tetreffen en de bedi ijven der overtreders onmiddellijk Sluiten 3516 INLEVERING VAN EIEREN Pluimveehouders zonder voedertoewijzing met c verplichting om voor l Juli 1M3 e n voor hen bepaald aantal eieren in te leveren kunnen voorzoover lU nag niet aan hunne verplichtingen hebben voldaan dit alsnog doen tot en mét 15 inlJ a s Met ingang van 16 Juli is de gelegenheid tei levering van eieren voor deze categorie van pluimveehouders absoluut gesloten Alle pluimveehouders met een aanslag verplicht te leveren eieren v66r 1 Juli a s dienen de aan hen uitgereikte leveringskaarten onmiddellijk na ÏS Juli a s by den P B H door wien de kaart is afgegeven in te leveren vergezeld van de eventueel toegezonden bewijzen van geheele ol godecltelyke ontheffing BEDRUPSMAXINUM RUNDVEE 1 JUU 1M3 Hoewel zulks niet op de toewljzingskaart sUat aangegeven kan tegen de vaststcning van het zomerbedrijfsmaximum voor rundvee in beroep worden gekomen Het indienen van een bezwaarschrift dient binnen 7 dagen na ontvangst van de toewtJxinBUaAFt by den P aH te geschieden Het storten van een waarborgsom is niet noodlg TAWBVBN VOO OOGSTCOLONNB8 flrbpid en In xverband met de ct or il vastgestelde ttriefloonen voor het t van bepiTaJicle akkerbouwpioducteii dT den Inzet van zijn oogstcolonney in rrtJ te brengen tarieven aIs volgt va stiï trtrl Indien op grond v n de lariefregeiiil den gemachtigde voor den arbeid v 52 oogsten van etnt bepaald Jltkeibouw S op een bepaald grondsluk etn larielW geldt van ƒ 20 bedraagt het tMieTL de oogstcolonnei 34 bU een uSi ƒ 25 per ha wordt het tarief iS ï oogstcolorine 30 en ïoo voort ibJLi 30 36 35 40 Jl 45 54 ƒ 50 60 55 Jll 00 72 1 B O n ffiZS 75 f9o i f 80 90 ny O M JOe ƒ W 114 100 iïi 108 MV ilO 153 W nat ife a ƒ m h ïjft n iw m 18B 192 ƒ 145 199 150 Ut ƒ 155 UJ2 y IflO 218 J H Üschm baakjea gtpUatstc bedrag is d Ztarief voor de oo tcolonne Het vorige Jaa rd oorspronkelijk bilMtariefloon voor normalen d l vrijen trtwvan ƒ 40 per ha van een toeslag van i iuuitgegaan doch dit bedrag werd ni sXoverleg teruggebracht ot 35 Voottjaar is dit bedï ag bepaald op ƒ 40 £ bedrag ter vergoeding van de sociale lutereiskosten regenvei let en veriorginj kaiovereen met de kosten die de boèr Mmoeten betalen als hij zelf arbeiden 5 elders zoi moeten betrekken Dit f ilm zou Voor het meerendeel der lindbowimzeker het geval zUn indien geen oottcolonnes werden Ingezet DISTRIBUTIB VAN TACKS EN SIYRl VOOR VERVAARDIGING EN HERSTKUJIII VAN ftCHOBISCL Op gron van fen bekendmaking in Ned Staatscourant van S Juli 1043 is bctnr boden tacks en rivets zooals deze woniqgebruikt voor vervaardiging en herstelÜM an schoeisel te koopen voorhanden ol avoorraad Te houden te verkoopen ot if leveren zonder vergunning verleend dwden directeur van het Rijksbureau voor Oiden en Leder G i pemde directeur vcrlm bij dezen de volgende algemeene veijp ningen a aan een leder tot het voorhanden tl k voorraad houden van bovenbedoelde tackifi rivets behouden nadere door em bekerite maken voorwaarden en beperkingen 4 aan bij het Rijksbureau voor Huldm a t eder ingeschreven schoen fabrikanten tothet koopen van bedoelde tacks en rivets bthoudens nader door hem bekend te nutaivoorwaarden en btperkingcn c aan bij MRijksbure au voor Huiden en Le Ier iiift schreven se hoen herstel Iers tot het kotvdvan bedoelde tacks en nvets bij led nstfhoenfour iiturenhandeïaren tot een befveelheid Welke periodiek door genoenfRijksbureau per publicatie zal worden terkend gemaakt d aan leder en schwfoumiturenhandelaren tot het verkoopen liafleverwi van bovenbedoelde tacks fli rtmiiaup achoeniiei stellers tot een hoeveelheid p periode welke in een bepaalde verhoudtufstaat t6t de hoeveelheid zoolreparatiemttriaal welke aan de betrokken Echoenhentd Iers in dezelfde periode dient Ie worden égeFeverd de in dit punt d genoemdt W houding zsi door het Rfjksbureau v f uiden n Leder periodiek per pjWicifliworden bekend gemaakt e aan fabrikantnen importeurs van taclis en rivets tot Mverkoopen en afleveren van bovenbedo tacks en rivets tc i overdracht van m met betrekking tot grossiers in schoenfoiinl turen tevens als koopvergunnin gel wKtoewijzing van het Rijksbureau voor Huidden Leder f aan grossiers in schoenlouni turen tot het verkoopen en afleveren v bovenbedoelde tacks en rivets tegen In vangstneming van koopvergunnjngen wdoor het Rijksbureau voor Huklen en L Maan lederen sebo nfDumitur hand worden verstrekt BaofdredMteur J O Wm AaturtW Cbcfndaeteur roer Ooutf en OautM r TIettr Goud Vtnntwoordemk wj dTtrtendea U AkkindUk Ilottenl B n DANKStTUraiNd HIeniiedt bctnigt ondergeteekcnde zijn oprtchten dank aio H lf Dokloreii en Verpleegsters van het Van Itérson Zlekenhuia in het b tondér van de Afd O P vo0rdezornuMige behandeling en de llefderol u verplegtnc tQdent zfln zfekte omienrondcn A J VERBLAAUW fut van der HeHdenstraat 23 kil AFWfKZIQ lot n met 90 Juli Gevraagd voor terstond eenvoudig gemeubiteerde llT SLMPKAMIR Kt ofc oniter pensjon Br no O Mtia tm van dU blad Fabrlekskantoor vraagt numn jk of vrottwdiik Brieven ondeir no O 4410 bareau van dit blad Ia èwiso CinndalTcs ot ander dnikwtriMn ingezonden op dverttatiaa waaiio wordt verzocht brl v n la zcDden aan ons bureau worden door ooxa aaslolstratl stat doorgetondan Gedttrendé een maand bli ven des stukken ter t e sd lkking van de afzenders daarna aal evenals van de Qis afgebaalde brievea tot vernietiging daarvan worden overgaan BmIMtttJiSkm Piccolo Adverteert in dit blad r SlüDE ni B J HEEL NEDERLAND Vroogf prospecfifs li l S O Plantsoin1 5 IfIDEN Telef 25754 Schrittalijke oplaidmg m Ak Oiitwilik iiiifl MM4i naHin4sdl Homa practilkdlplenM Beakhoudan Dohs ing Ml N d rkHi4a V OCDI BNCYCI OMIDII in prima slaat tegen flinke prijs gevraagd Aanbiedingen aan J U Peet Po fhus 59 Hilversum M i rliig met bUiwen steen vermotdelVk hoek Korte Unge Tiendeweg Den vinder wordt venocht dezen tegen hooge belooning terug te bctorgen v d Veer Lange Tleni eweg 3 Si Plashuisje te koop aangeboden 3JX x4M dubbelwandig fZSO Te bevr Klela pji Kalshoven s Oravenbroefcschcwcg Rceuwijk pSS H O en Quaker havermout worden voor uvr gezondheid met de grootste Eorg gemaakt Voedzaam smakelijk en fichtverteerbaar Vraag uw winkelier H O en Quaker Hotel EllbScven RteuwHk vraagt een kamer vverkmeisje hot loon en een terra8 kellner Jongen gevraagd voor de bockbinderli DE JONO Boekhandel BoschwegfB finruii linki OinstlMii vi or d of d en n ia klein geiin ol WarliaMr 2 dagen Oevraagd een NET MEISJE voor d en n v g g v Adres Mevr KleHse Laan v Nieaw Oost Einde 40 Voerburg g r weck Mevr de Jong urg Martensstegel 7 Gevraagd 0 mejsj0 voor de mornunren P a AamiK QlaJtOOS SR Johstraat 19 O dacht U dat die Oude vtithoed an Uw man Ie oiid ea te Tuil was om er een Leuk flatteus dopje j voor IJ lell van te laten makta Laat om t maar eeni bcoordeelen het moei al heel erg x n indien onze VIRVOIMAFDIEtlNO er geen raad mee cel Alt het mogelijk Is het te behandelen dan izidt U ook verblult staan over het resultaat l kiisonJOHANNArVJ ±l voorheen Hoogstraat 189 Rotterdam Het Residentie Orkest D meuwe SchoMWhurg Boiria Dirigent Toon Vorhoy Solist t Wllloin Andriooaon pi9no OONDERDAB 15 JULI TUIIii Programma J Brahms 3e Symphonm R Schumann Phnoconcaii R Strauss W Eürwispieg Kaarten t ƒ IJO b Boekhandel J df Ven Wqdstraat 4 en aan den Nieuwen Schouwburg alwaar ook vanaf lUaandag 12 Juli van II I gelegenheid tot plaats besptekiag ik Bcchstetnplttigti wm de ftma C Quispel V Wat gebeurde er toen op den len April Verloor Alva den BricI Lumey hield met zijn geuzen een feeatmaal Op tafel stond BOOGAZini Siadi 1564 Mpen U bij rheninatiek ucbiiu p nen en schenten in ledematen en gewrichlen bii spit griep Terkoudheid en zenuw of hoofdpQnen Let p At naam HOvaahjcs en prijs op d verpakking 20 tabletten aleehta 60 cto Ia alle apotheken en drogiitetijen verkri igIwar Laat ons ook Uw enraringefl weten I Sanita Asentscliap Nasnnkade 373 Amsterdam