Goudsche Courant, woensdag 7 juli 1943

IS V mm ÏÏ¥ 7 M T w ¥m iiiiiiiiffi Mjmmmmiif msi smmsm msm r itdat 8 laH 1943 Prtft 8 gur Marki 3l 83it Jaarg n No 2i Cli lKMIactMri r Tivrn omttt Ketmngen voor dm I waf f en SX het Legioen en dm Landwacht f vige Sovjet aanvaUen 1 Bieigorod en Orol mislukt Succe üo2le Duitache te n acHe aA offP Dut g riti ltt dd 7 Juli bekend IT mbiüd van Bicltoriril én ten 1 ord alimkiMi k r tero Sa MsnilM 4II M S V tp onder Bltcrst torlie fontMtlM g4i weken iotmmI koudrn Mrt fe Mi r flafCB onie t0 to iMhtiMMM docltrelimd Mif Uit d a Moval over te kip ia da vQMdclUk dfor te drinccii fn den 1 iwire verlIcMa U btrokfce iMn daor troapcn nu li le r T Hin M v iMid I ke pufawrHL w d i vMi iMt nl ttw te fnMift ot uklwu fMchotan lï d iMbt nlttMitfMi r b veii SyjidiMernii vcrbltterda teveelimM i ormstin 8ov etvll f SSTop S Wanlm In lueht Sim en door luehtdaelcaichu bU CXmTerlirwn IS SovJetvliegtul en HiKMdiolett wMronder fm trsot jgSTdtlvlieftalfan IHflu fo niiti i geveehtHMchinel lie iutlitjn chi bombardeerden ïtMTwef i vUetvelden en ipoor atitionii ki h t iditarwiartKhe g ujvin din v j nd nret nzlenlljke iwirliini Van de ove iKe iet len van wOHteiiJke front wordt aledita melijullimialit van wedec ydMlie Uvin JZ Mtivitcit van verkennlngitraeenSmi en itoottroeiien M Duit oh zeeatrUdla dvl n Mill onder de kuai v n d A Kau Het S S Craaltkommanda Niederland gwll mede Nederlanden van Arlach Mred In den iMnlld van n a iaai look g hut d nl die llahjnwiuk Boow ala niMlelUk goed o i wlaketd nUn en ric i geheel kumiri gevien de l ch n die de opleiding iiun Vleit kunnen ilch bil de gniaemde air vtMffen lenebule uel kaïut dirte aahepen tot sink n m t een fezamenItj4cen Inhoud van 1700 brt dj deel uiln M kt n vM een bei ch rmd konvooi der Suvj ta In h t gebied vati de Mt MeU nd Khe Zee zetten v andelOikc formatiee vUcf tuigon luuur aunvalUm op hei kuetgebw l van Sicilié voort 17 BritaohAmenlca n cli tmeateUen rerdvn door Dultadhe n Itallaanaohe atrUdkraüh l n der luohl v rde Uglne vernietigd In d n afgeloopen naoht wierpen enkele v anoelUike itorlnfavllcftuiecin eonige briMmtibonumm vtHt groote h ogt ki Efe k b v n We tDuKa lend uÜ Er werd leolY terJi re aohad aan g bouwea antforicnt Diiitache cn l rae beot r Jiraiohien op ct Allan tiwihen Oceaan en in de Mid l Ilandaoli Zee in den atrUd tegen atoi bewaakte k nvooieii en bondorlljk varende r het en ne gen vaaptul gen iiiM aim n 5 1000 bo t alemede mm vractitceilibout liot zinken ITAI lAANiCH mutKMACMTinimiCln Hir llllata ciiitimunlau v n hst Itallaan clie i H tdk artlei luidt re aen v r rd te tilden BU ondereoekingen wm dt n mik alle gevraagd hillehtingen veratrriii met belrikkina lorde yeriorghig d r famill leden duui der opleiding extra leven mddclcn vuoi de taml lleteden n Oe aandaohl wordt er op geveallad d l voer de viUwllllaeia die om bepaald redenen lil N ilerland imh len blU iii de moge Iljkheifl h slaal hun dieiurt Ie doen bil d T n aiiii Nederland of bu het warhlbXalJoii In Anieralum i I ydena dew keurln Kt kunnen alpli uk diegenen melden de Oermtanache SS In Nedeiland wlUei toelredan P r onen tuaaehen lil 30 laar die aanmel dl BpUlintl 4 n voor d n aibeldalntel kunnen rich eveneens ep een dei ki iringe dagen aanmelden en wniden geduiende hun Verblnlenl van den aiheldmnr l v Ugeeleld 17 Juli n a III mil Hnlter dam I ulacliea Hau Wealiieedilk II uil 43 t U 0 uuitarM lAal Modtm Markl 1 11 oe uur Den Boach Holel Naonl Brabant Markl 4 1 lull ji t u il uur Vento D ut ili a llBUH rumuiKtalrael It 19 It 00 uur Arnhem CaM Roval M Juli 43 a M 10 uur Hengelo alt llo derii Spunralraai ia i I Olllenbeek II Juli M t llaa uur A n Conc rthUI ad v aii 1 II no uur OroniniMi Concerthula Po leatraat n Juh 43 a t uur iMUwardan Hult Schaal Bieedalraal Juli 43 t 14 te uur Anutordam Dam I Bet nlettwe v rnila wird Drakeaburg van hel Nrilri landeeh Arlmldarrnil ia W Hilveraum din i dim Arbeldtlronllalder r aonpend Uv nl hl lUden de plechtigheid 5p en aohWrgrand h t CNr HAr aH k g bouw Kaliaanaeh en Duitaeh V dia In waiuaiiwrikUifi Iji da M Zun uiMrranrden hebban een itulkbiKit tot linken geliraoht Palermo Tiaplnl Porto ïlnliedopla Call nia Mmaala en etiilge andeii minder he iBnsrUke plutaan oi NKll en In CalabilV Dn elmtnbardeerd door vijandelijke rnia tlea waarvan door jiet walgerlehta vuur van hat tiallaanaeha en Dullaehe afweergearhui IT vlleululgen worden naWlocluiten VBorlH werden a viermoluriga toeaUflIen door onze Jngera nearawwhoten 1 Juli IS Hm urn AmordiMift PoL Dun hganmUitei l uadrrweg ItJull 3 a 14 0 uur IJen Haaf C M D n Hout tuldtnhaubehtweg Wat Waar Watine I Jull I aar lia IMi B enk mil a4e Nd malen Ned llerv Keik preker mr J W Blanken over I ItUrgle APOTHKKBMOIBNtT leed geopend ld nacbta alUHn oor geneeamiddeu 1 I Apotheek Dee Wealh en 14 08 Slag tusschen BJelgorod en Orel Initiatief hecht in Duittche handen V rBchillendt êleuttlpositie der Soói i bezet TeataeAtielUHC la vaorbrreldlag De tuntact oominiaaie uit da volkttuihvereenigingen te deaer ttede heeft het pluii opgevat b i ia September at oen tentuonalellinK te urganineereb van gewatten geteeld door de Oondache volkttuindera Der lenlooniteMmg wordt gehouden in de ontapannlngwtal Amuilin van de Caronaplnnei ij rt de SinKelitiaal Uil dm aard der zaak zullen de voedlngniiewd wen zooaliaardap eien peulvruchten bladgi oenten wortel bolen knolgewatwn op deze expotitie wel de vooinaamate producten Jn Onarnaaat zaJ er echter ook gelegenheid i n voor hel inzenden van dlverte nijbloemen ronalt bv dahlia a en éénjarige laaibloemen Bovendien lal er ooK een cfriloclieve atand met eigen gekweekte tabak iin Pri tviai n voor collectieve en persoonlijke inzendingen zullen wbrden iiltgetchreven Reeda thant wordt een tM roep gedaan op de medewerking van de Goudsihe volkntuinders aan het weltlagen dezer tentoonatelling Om In September oN r een voledigr collectie van allorlel voedingagewaaten te beachikken zullen veraehlllende Rew i en vroeger ei i andere weer later dan normaal dienen te worden gezaaid nf geplant 1 e heer S S I antlng de technlaehe ailvlaeur der lentoonttelintt heen te dien einde een teeltagenda uimengeateld Er zal ook een behoorlijke plaat worden ingeruimd voor de wrlenac happelijke voorlichting organlaallevorm e iland van het vnlkNliiinwefeR den VoO dingtraad ed Ten lotte ral de lenUionatelllng worden opgetuHterd door een mortelvolkttulnhultja trntl dit o a wmdl aangetroffen op dr 7 g blljvetide vnlkatiilneontplexen Het hultje zal geheel warden Ingericht JONORMAN UIT TpRIN ORVAUURN Gioteravond Mn lre kt tiaU M m 21 jviige vurm r jMNVi werk r B A WaiTing tl tl de Wüdeponrt aiMer tu i en W ii eii en Oudewatar uit deM elertria en treki v n Utreöht naar oiida gevaMen Hoe het ongeluk gotietrrd i tteat mirt v aat De bivtroldceno k Hi h t rich niet haranneren Met bine df nde vwwnndingien aan het hoofd witrd hi oiMienomen en naar t zwwwiliitl van de SI lV n laeuaatichtiiig to Woerden g rii t Hg blükt er bu mdor goed te zijn adHkomen tti nriaakl het vry oed DIefataHen Ten n wieel van een longeman uit Moordrecht la en portemonnale met twn gulden en een rookerakaart ontvreemd Van V ütuinen laligx een pro vliH lalrn w g en ia de naUiheid van het ruatlMiia rijn groenten weggehaald Aaagehouden Op vedzoek yan da politie te Utrecht la hier aangehouden een 2t jarige Incaateerder die verdat ht wordt van heling va honderd handdoeken afkonutig van een te Amntenlniri gepleegdeii diehtal Burgerlijke Stfnd t Jlull Maria Barbara dr van J J A Dooten n K rreman Ir van Blolaatraal M letraawdi 1 lutl e Onilerwllk en W R W v Hoofl A v Ommeren en K HelJ M A van den Belg an A A WlaMr F Wuljler en A f rwljnenburg M A Uaaelaiun n F B Verhoeven A lloekhnul en K f Nieuw veld W Vrnneulen en A d Jonai P Kohie n C V RIlMKn d Bpiea en J va der Klli t tonlhtrd tn t A van den Berg tte conatructiea die n HI nK t In het veld waren gi weest Ook een vi ij gr KH aui tal Amorikiuinaalie lunka it vernield Brltache waarnemer wijten voc ta oip het 0roote aandeel der wedmvijdsdie ludilwapeti m den atrijd Volgenu lietrouwibaic inliohttngt n etrijdien in het geftjied van Ko ir k waarachijjilijik de at rk te luaMiyikTten d mo dornc oorlogage hiedenls Wie hier de jMtuatie beJioerielit dat bUiJtt wel it die xwaire v rlit i d r boitjewieken DUIT8CHF DOORBRAAK or VEBSCHIIXKNUE rVNTEN De A N P errtlypondent e Berlin meldt Met onreroilndtnde Iveftlgheid wordt de Ing In er eector v i Bje lgoTod en ten Ziiid n v n Oral vooiligeiet waarhij voiiiail gedtnrendie d cerate ac ii en veertig uur van Sovj t Ruaaisctie ïijde gewokilge reeemrea aan m ii ohen en nidleirieol in d n atrijd geworpen werden dit ktaai blUkdUjfc i et het doel ten ioorbraaik dooir de Duil h voor nauniüte verdtdigirtcaliniei te lorce iien li w l im I het oogeabUk nof alet leggen kap of het hoogtepunt van den ilag reeda bereikt i kan toeh vaatgenleld worden dat de bolajrwiatlacbe Iniipanningrn grenazina met tucee bekroond zUn Nadat het Itjgerberlcht vaa het Duitache opperbevel Woenadagmid dag prak over een teceaaiuival der Duitache atrljdkracbten boa tpteravond reeda worden medegedeeld dat den Duitache troepen op vei hlllende punten een doorbraalï door de Bna ril M he hoofdverdedigingalinre gelakt wu Overigen vimnden de eijfei w lke in ivel iifrenbeiioht genoemd werden diiinklijki mei welk gewald d bokjewuli n den alomiloop tegen de I uitache leliliiigen oiidcTnomen hebben Hel succet van den Dutleehen tegetiaanvoil zou ir op kunnen wljaon dat de bolajewiatlsche aunvalakrMht reedt danig vennlnderd ia roodat zlj itoeda na acht en veertig tiur in d veirdediging werden teruggedronMen Ith m t 1 Jull Maria Wllhovlmliw Baat A Ooflerom I t Jull Prederlk Vamwulen W m Feuilleton druk praatte Se M11 I euleertle I Ben hoteWief zei Smith tegen mU D politic ateblt ém man ewi p r vragen Tei wU I hi dig licjiilwtKmlde klivg hi oiia in b t CMg en vueetiid geiKH g hii keek int waetlend a A Hit wat nu voliko iien hatm gewonden d aiMiittlt OV r alkitar gwkiiiiat baantwooirdde h d vra cn Asr iKiUtu maar leiwljil hu nut de ag ilen jieiek blieven ijn valat lie ooffien mg alrtixïr aanktlken Ken dien MMt vtme fh Hier ton Wel naati lii liob hei m lt ezieh dart k watt Daarop we td hU nar de ftjÊk nteegenomen Toen we aan iwe iioffia talen kwam te pit0Mr naar o w toe Dat wat tn iwt uiiiatv mMn heer zei hij tafMI tü dile moe op uw kamer op imi 94 lyii Ov m tonarT rraa g k verwon derd Dal zei hU tenmintto maar Ht denk dat hO maae h t trtia beate niiinmer heeft genoemd dat hem In de gtsdachttti kwoin IS ii oogenlttlk gelelen MC Itt hmn kaïhn d tw inwamie KWMTK PKR MfmABCtlH M IPANM ip jiand van en door d oDperat laldlng d r BpaaiMch ralange Inaealelde dlaolpUnalr nrocedur rUn aenUe leden von den Neiianalen Raad der iralaiiKe m der tpaefi aMie Turle uil deie liuit lllngrn luien llun word ten laaie gelegd del IJ al fala Slateiviiiot vDorbIjgaaa van hun auperleuie lenatfewtantle den ataataehaf rranes arhrll telljk de uitDoadlglni gemndeii htdden de llpanle Ie hemlellrn Strafvetiwaiend wie hel feil dal hel vergiijp te nioiiBirlle in Spanir ie hemiollrn lralveirl wia hel feil dal hel v arliieiMe op een lltdellp watiop Up met loeahwd bit In enlandtch bel uog op d n l t i natlonalen toealwid bl isondere 4 tM fl h lt aas bl enhald l i en wnim h n niet kende gln ik hem aohterna ta wu e h n wM hij zocht O tel hU ik mot ev n mr ReiMi aprefcan dit M e n hl r op n 14 r Swrttrf hier foen iwr Ralnu antwnioiiiMe ik hem Zoo dat litd WJ me h fnectire V0I Daarop gliig Wl met m nidt mu iMiRilen en alentorde d hall jwr aM üOcM hl naar een tafnllje Ik hield d n man eotvUrr In liet oog iiiaair toefl ik een otigenW latei door m van da gB len weiti aangai Wfcen wat ik hem Ineen kw Ik vePtrftuW ht jaaklo niet Wv n l waweltlh d ai atoitd m fiMém In ww kMn Hu 4wwter Je dM hU mi niet geloofd had en In de moaning verkawKle om mr RMbw BiM thutt had gfgfven t v wijl hU hem toch nnofl keHjti apreken moett Wl waa ovorttttid 4 t IK e n hotaWi f M d tnTi d f kr M m taldtpÏHW Un lil wtl H iMi r Wordt vwtwNed 1Hller at Ml ttenrt ec t$u p Het n nse Wer vr In aefl margen I Joni n SiaaYëvtf berfw HU doel n dencM iil tl ie Ml war v uren kilmmmliften neg vitor h Oibf UoUand Fr © K t luk n dun M Iriltn wiSi Ml v n rd na nMM A S ld jHxr rb ld r vu S IA rm bouwen I l N RIVKTI mi II h iv r I d M wordit Irn hi ritelHn Irhiin4lt n of la Bup n ol M viirl nd dmr rau vcwr MulIctcur virltHI i ne vergun iihtnilra I i fliM Ido t ar ii n H in hrmmt tprikirtKin Q I I tuldun A ihiikanteii wi t rn rlvt lf bl IrnU lo niakM I aan lifl m I er lull II het kMipiM I hlJ IfclfT a I Int ff n li 4 IrluAr gmoerBI lil Korilrn l I pil HfhOflft v rkmkufn ft Itnika en iivtli Ti I vrolhelil wr vri hdlHlmf ilr parallfiliaU Hiti riihrrlil U fp wiinlpii ifr iK nficnHlp ver lf ibut 111 voflf iwr publlClIM liHii fabrlkantan rtvela uji tm bovpnbwtltiaki liaihl van at In stliocririiunil kill vooi MiikM i aohoenfouml ri v reii VM Ifii In SJInningan w M liiMm Hl Tturwtnanddant J M Onaumm f flMt rd m NIauvnIil k ImdMn Bjelforod en Oiiel ta na de i ll ili n wHen d r b lajwielcen hel pWitt i M in Duiltioh hunden JN aan wiu conatal erl Oé mililaire iffupondetit van het D N B in een iHtbouwing ovOT den huldigen alaf Én hft Oo t JtiKe front Hu gclirijft HNtiunel i de geihijmlrare vi istuiv l f VMi het OoaUstUke front over een IIMte van vei achei wie honderdenllMIWtera 1 gnkomen De lomoiiidne f I in het Vijd geibied tumdien fliwl en Orel ia wiivangen door Bimoer van een plotaelmg ontbran trUd WBlki gpweldlge ojnvang ttltMük uit het tett dat hier ulterat Mit troepemoncentiratiet op elhan fclün gelxrUit ftitketënd werd deïe eewt corner H vw IIW doordat de bolaje wumu lenliiig door gruole Dyituthe WtsnniiiïaiH tie die MaaridagoèlUetid In uitvoer warden gelegd ha i pl ii S beitreig ineetirte en dat zij onhiio n den oinv n en hi t doel Ber WkjÉi actie bo gd wee di t hier jDuitiiche S UV01 In de dooir haar voor MUral jjereedgemaaklc glerki en klliritgeru te stootlegeig rou komen M b t br vel in den rs k hadden eo Wer t ld op te rukken near den Wc n d herovenmg van de vt or wdlnig oo nood iikclijike vitic+itm Oakraine te btginnen tteup te wwwn Te ijner tijd maar die tijd wopb j Wam op het oo nbliJt WJP be mrgdiheid v n de bol jo tlAt leid mg haar itootlrgei in JMpl braeht t g n de Diiitwhe vrohl liiiie om hM aohljmbwre S y v an een I uita ftn toot tn h4ar JWWhiiehiMjen te voriftomen wna wltieiumwdve ptan wat den t id tl mnveifewoipen Dnltwhc tegenactie fcl Wtrd geheel u niet gedaan toen Ji den loop van den narht van f op Dlnadag bleek dat In de J M dere belijewlatiaehe g bie Jiende Duitache eetore de 0ult W g de boiijewlattaeh voome Hwntt had deonlefi en berekenf mmaalregeleii had genomes 2i nn t welen luidden h t ttat de aitnvail de beate veria m hadden ten doel eeo k offenaief na een kort begin jKH komen en te verven W een t rat nd volgende eigen MPt la lot aUnd gebradit De ftmndde Hierbü verre Duittche itofeti te venwderatellen jooSovjet Runelartie nifruwtagenti t i ïoo veirttlaart men van WtniUtulr z t t Berlijn een It niet opgMt Muur toeh la TS geworden naar geJ yrtwn en melerleel evenwaar vwegere groole alagen ofy r hel v r k op van den altijd w nog geen bij ondeo heden kunnen wonden Moeel van dea atryd i de uit punt la de KmiiHhe ront Ma Weal ygn BJelgorod ïuldeHMi T a Orel Voorl jZJ MMBt de itriid nog tq Op b3y de plaalaen Ijil Duitache biljet den tegenaanval verge S k reeda teer belaaip ke iJ niMha ilentelpeaitiet betet m Noard WaatMi v n B elgerod I Het pentaerwapen i ie kanUsn aehijmt h t peftt J eef een belangrütie rol te J tiaat echter dei het m ij We mig niet it giAiatnen tot lÉt v n rte oneratlevt pantaer i tKxtat er niet gea Mt Ken Jian f ben groolen inzet van Ti t ftftkwinwn Aan boUJetvi jlj dew reiierve ifhter retd 14 5 tlrUd o tot otigetwUte l t 41 fool r9 cgtor v i vtt l j verW itetvt kumien wonden Sits den l nd r e n d et om de modem GOUDSCHE COllBANT KTII NIEUWSBLAD VOOR QOUDA EN OMSTREKEN DVneCH WMRMACJlfSBXJUCJIT ihiM aiatti M Mi Toelating tot de Jieich$9chulen NM hm votMtiwen v ii fcincteitioo den met nv r t i are tMnnki iWaer M voed ni tot manachaii Mmiumlaah naar Hctoaam en gwat ia het dtiel van de Reichaadiwtefl dta ook in Nedeoland Mi aan en wel één te Viilkenr burg Voor Jongene en één te Wythtqrlen voor melaj e l l enolen ilin hiet Voor Mei een b ateind Velen kuiiien ei niei VMf In iiierking üiii al da Heli liaaoliulen fnternatfa i in kt de etmta plaat die klndertn nl l dl oor hun oudtra gmn du goinial kimnea wot le In d Iteaade nlaate U mal dl l i niaar en c ii Uiliiie b liuiitiit IUBa hebben bllif voor po i irfurlek of anderih Ilna r kunnen aletlil kinderen toeeelatm worden die I unaiennelje alaan oi elk gebied die ten giied liSofd e ge ind In lmuin ook een flink karaktei hebben De oiileldina op dan lehalen waeivan ar In Oullaililand I veraehlllende bentaen etait gelUk met dl van de H S leiwUI d fflttaje bovwidia iMt In d bulahnudriijk vaklien ader weién wordan ilnvenal wnrdt op date Kelcliuchuim d nadiuk gelegd nu de karaktervol minf d c leeilinKea Waar de o konnal mannen en viuuwen van karakter De zeevaart al levensberoep A tl ndiiffl tlnf ro ii Voor deae groep der BotttamannaliMipbaaii III worden g achlkl auidalen uil dex loopbaan ultgekoien rn viMwlllineia B ngvtionien Welke laak h bb n de eold t a aii lle e aioep BetlKnlng dar at ndain t r bil alle arUllei lewap n n Welfca dieVuitgr d fi kent d i loopbeun IMulAle dt nalfrad B dl vooif de vuuileldln troep dua voor d liiHiffltfroop d r Buolamannakioptoaan Ut i ilmakertgroep l e gegadigden vcMir det groepworden gt ko en uit de JBootMiapn loopbaan nadat xü hebben bewtaeiiviMir den rellniak radlemit geachlkl Ieaijn Vrllwllligera worden niet aangeiiteld Welkf laak hebban d ald lv de e groep Ondern ud van d ttkelag d i l ten het toutvwerk en de kidlen aan It Mild Zill lTlo len dun reti gooden naiileg voor takel en Eellmakeradlenit liebhen Welk dlen ttr d n kenl d M iraep t e ellde dl mlgMd n tal Voor d UiMilemannHlooubean 11 noodlf heen vrordl uji dw fholen voor bai jrlgen die alch aaninvUlen heeft een atieiige aete 111 alIerlMtten van ome Jeugd e n mif gebaano ftaar dl toekmmt Ondei da W n tl larlgen diiorloopeM diui ataal de weg lol elk beroep of hoogere aiudle peii waartrtl ii tevaiiB voor gemrgd wordt dal eldelUke moellUkh d i feen hlnderoaal niogiin vormen H t Hluwlaeld la afbankrliik van hel mkonMn der ouder nooll lal iemand ehler om i fd llik redenen ullgealoleii w M n Oudiera die hun kindöntfi oor opmin c op een dezei i5hol n In aanmeld kifvg willen doen komen lief eh rich Uiterjijk tot 20 Jbli t wande i tot Vooi Jongend a n Ulier t Ilei aohu4e fUi Jungen Vatikenfewrg de Voor memjeis die I iteirin d r Rei 4uiaohule tur Mudoil Hevlhuyaen I De athiiftelijike aanmekting nioet VM fezeld aan van 1 5en foto S het 1 atate acttoolriipport 3 een kortMi levensloop Nedei landache leerkrachten WMit MO bevov gidlieid die bü de RelctW tohulen wenwhcn te aollicite i vi die nen rwh te wenideii tot den Geiier kommissw filr Vi vialUmg und lustlz Haiuptabt für Unterrlc t Apcldoom HIerniedv rijn alle reemanaloopbanen beliandeld die xiln aamenaevat In de hoofdgroep genaamd BoólainnnliMloophaiUi 1 Van evin gtoote beleekenli I da Maohtnlaienloopbaan II Zll wordt aangevukl uit vrHwIlllffgra Welk laak li bb ii de Baldalen Mn d e loopbaan ooteenheden d llantf cli i vUandalUka H iHimxmg t n onderhoud van de vïiorlatuwinga en hulpinadilnea aan IxMird V te ourlogiHi hepen tatoonu machinea Ntoointurblnrs dieael en elerliomolotfn de ketelil de eleetll sow inat Iiatiea en de iranipiruitailetlea dr machinea der ekiepeo n d roeklirhien Welke elHchen worden d n eandldaien geaiekl Uadshie44 tt VOI KBTI INUItn QAAN HUN KUNNKN tOONBN Voltooide leerlUd IbU wU e van ullrondeilng l4 ook een arhrldallld van ve cheldene Jaien voldmndel In en mtriaalvak bUv machmebitnkwerkei inatlilnebouwtFi niolort iihank werkei ainid keleUmid kopenmid bllkalagei werktulgl iindige elecin technletia laaaehei uf een verwftol viik Welke dlrnalgradtn kent dea loopbaan Matrona M ehln na reli r Ober dfrellor Heuplgelr llei Maathinellmaat OlieMnHal Maiirhlnlat aialH meachlnlat OberniaachinUl StabaohriniajM hiniaf I Vbrdeia oiededeallngwi villgen AU I Of lakommandanUiron verotreïiken In I IK hUngen en aaYlwUrlngen Uitknippen I en bewaren IN Nn ltl ANp8C INDIK OKINTERNEERIMIN lii a i wm m i w iiiit iiiaia am i i MWM i n IN RN OVRkflCflRUVING VAN LRBBLINOKN Bekendmaklnr aan famlIMeden en vrienden Oe peradienst der NSÜ deelt op v r ek van den gemachtigde van den leider voor Indiache Zaken het voigerkde mede Dezer dagen werd bericht ontvangeé dat van éen der leden der Nationaal SkicialiatuKhe Beweging der Ktdtilanden die hi Nederlandtoh Indie geïnterneerd ztjn met zekerheid kan worden gewgd dat hO zoch in e n IBtemeeringticaimp m ikuruiaaie bevindt IV mogeUikheld bestaat dat ei meer geïnterneerden uit Indié dsaritien zUn gebracht Aan famirieleden en vrlenlen dieWillen probeeren deze geinteriieerdensehnflelijk te bereiken wordt medegedeeld dat zy bun brieven moeten renden VI het Infonnatleibureau ton hetRoode Kniu Korte Voorhout If te Gravenh ge De brievien moeten b open briefomtlag worden rerzonrten envoorrlen van het volgende adreaden heer Ifliemeeringtkttnp Surioü bovenaan links Inteinlertentehdung Interneemail liovenaan reohta Gebilhrcnfrei JPottage ree Da brieven imoeten met de rhrijf ntaohine gewhfeven worden en mogen niet over politiek ma ir uitaluitend over familie aangelegenheden handelen O open bril f moet in ei n tweede giiiloten biiefonulag aan bovenalaaod adiM van het Rootle Krult gezonden vwnden Door J pan geïnterneerde hurgerpereonen Het Informatiebureau van het NederUndkche Hoode Kruii te t Or vt nhage ontving diKir bemiddeling van het In ternaliuntle tloode Krult te Uencve uil lapan e n opgave van namen van te C h a n g i geinternet rde burgerpemotMn van Nrdeilandache ni lionatlt ll t a Hlul omval d volgend nemen Mining huiiirrr I r Bert M Jaar In de Ned Staalacourant van 7 Jali u opgenomen een beeluit van den aeoreturia eneraai tot wijziging van diiiiH beaUut van M Maart IM3 betrelfeiideinachrijving en overacliryving van leerlingen Krdihlenii deao wijitiging kunnen leeilingen eeiwr aehool voor lag rl middelbaar ni verbeid o vootbe reldend hoofer ondemrUt die naar een andere gemeente verlfciren en daarna lenigkwren naar do tKirapronkelnke gemeente van inwoning alechta dm worden toegelaten tot een andere s hooi den die waar rij laatatelijk in deze gemeente oaderwya genoten wanneer door hen een verklaring wordt overgel id van het hoofd de er hooi Am iinerTiJdt teg n de voor genomen plaalding op dt nieuw te bezoeken aehool geen herwaar betlnul Kan dofie verklaring mr wordenovergelagd dan batliat d intpecteurva4i tiot oiKlerwlja in algemeem nd lentt WIJ BRBBFN ANBPRR ROROKN Hede navond om IJ 45 UUT apreiHit M x BInkrifI via ÜHIvanHim 1 In de terie H B len e kwettiea over het ondHTworp W hehtien and iir zorgen TAaiartooNKN ooo r JiRKi imoirwpaoiiDrmt De Hemanbtlgde voor den aiheld heeft een heeelirkklng uitgevaardigd vaarbU ee i regeling van t rleflo neti ti vaAtgeiittld voor liei oogaten van betutlte akkerbouw nrodiu ten a haver rogge geul taf we vlan n errdire aoorleti raden enr Nftdrult verbodMi DE SLAPENDE BOEDDHA MMariMidacl dooi 130 ndacM RoDian dooft lio leoMn vooi e vtn l i Ifnde oog I wertraamniaden tijn voor elke piovinfie mei ultiand rlng Vin Umkuri alrnmttrlljk be paald terwijl voor de provlntle Rronlngen en rnealanil d Innnen nog worden onrtei cheiden naar lelang van de mraek waailn de b lr lf nd endememlng u gelegen De baaebtkklng vangi aai n l niMM i ♦ altemeene bepftllnttm waailt woidl va itvofield dal alle beataande gewoonten en gebiulken voor roover di ze niet bl dexe nf i di ander legcHng Itn afgexhafi gehand hatfil rullen blllven lerwlll daaibit tcvena Van Atfi asd I I1 I 3i vbh de l ndellUi legellng van loonen en ander arb ldavo h waarden In den l andbnuw van L Apill 1IM3 luverwerkvergad dlng nl nl t Inn la pa Blnt I verklaaid VKider b onder d algemeene hepallngen nog e n vaoraekilfl opgenomen volgmta hetwelk Mi abnormaal gewka wertignwn n Wetkn4meia la nnderllng oveileg tot ei n pereenUif van Aii r li n d a al naar hoven van de bl de MMchlkklng vaaliaateld larleflnonen kunnen afwjlken lenlH d iBMeibepaiing leeda een maige Inhoudt Or he rhlkklng tr dt In werking nuit Ingang van Jul I Dr medewerking van all balan liebbend n wnrdl Ingei nepen teneinde een allpte naleving der gegevpo vnor elirlfti fl t verrsktien In 5 1 milxnd IJ i de aandathi np UKveallgd lal d CuntlAdttnal Van bel bui eau an dan jMl a MiMle vapr dtn arbrid welkt l l hel lot li t M de utvoniiig der regetinf la belahl naar werk Kii mh d n aomlddaUUb lat aaavant TABirrinoNUM voo oooitwrnK AAMlUODN De a m ehtlgd vaar tf n Ai held heefi denevMlgeiMl larielloonan VMC Imt oagaltn vtnbepnaide hjwrbouwproduolen voor hel atiIMt voor l provlnol Suld Holland vaalgenleld a Hel loon bediaagt voor vla trekken per 1011 a thr nb n ii iid n vol baiMimaat os om il III lot ƒ I VI V ir vlakhlilden met enkelenand en ophojtkeii en hokken ven l achiei en a pel llWkl aohiankt n vooi vlaa buiden m l krulaband en nnhokkwt In hokyen vai R arhiakeri M per luMI athranken Vooi viaHHi heli nil I HO ped lllflil achrankenVoor k nil aailtnlldan f W tol f 13 pnha vniii knnl aad liliten 93 tot f Hfiper haa voor rlrhlen binden en oplutkkenVan tarwe liavei en gerat 911 Dot Inpei lia voor jilmkkim lit i tellbindei v iiImwe haver en geitt f4 lot It per M niilu hel aantal li eB aciKiven niet in er danliM pel ha bedraagl vnor itthlen van erwiini la tol II par Ha V lor k nlen lelilen geldt aan t l g van inaKimaal aeamaa R i Bloetne V3 Jaar manager baualt mine O L Bot M Jaar ai houlhoy Beiinl Lallen II Jaai merehaivl linpoi lei Itendrlk de Jager 4S Jaar ln i et lt r of pulire A J Dekellng 4t J ar latmer albokbreedei Jolin Drt bei n 41 Jaei nieehanleal engineer C L F medrldia 31 Jaar boaidlngliou keepei M 1 uaalra 1 Jaar muiilLlan J II lulwlf 411 J ai miiveyor V K Haleil ao Jaar niiteiilral dliettpr violin tutor J F Hei manu t Jaei aeaman Itena Jeitaen il inmg r engineer Henry Janarn ie aar ahipaoffkei Jan Koenen a r merhaolcal engineer Adilaan Kotdei Ie IA Jaar nteehanltel etiglne i eiel l evll M Ja r BI prieel Auguallnua Metier 41 Jaar general litiHiit neiohanl V $ Palitia 41 Jaar Nciher laai lndlea elvll aervicr latenden Parlevllel 40 Itar meohaolsal engineer P D PrIJ riekW H Jaal itilvat UaiMlaUir lauguagaa l A J DUk tt Jaar hvleller iltiidilkenolfl M Jaar mvehtniiwl entl den aidvn aat wient adrea In AHanahad lia ontvangen ik de t ev aiding ifcit er van IhaKtjl geen coM meer te halen viaj Dooh een itHftangiriik vooitlecl teverde dit beroek mij op V advo ual bracht inU in irl met e n familielid van anelaal Pa a ue die in Calcutti een zeer he anl j4 e impwizaiik diTef Reüalle la allen had Alfml e Mvd en di l blee © ok Wer Den laataten nijgen v n mUti vtitrak uit Oaleutlgi vorllet ik l kMvtooi van nijgt vhtuwen vriend met r i r hclimgrUike aainnaigen en het bnpoediffend nooruttzit it van win gevefMle han l lalranaactUa U A ftkit elerlrlial eiigliieel mei henl jai engl I Jaar ileik of worka A I len lluope N Jaar niinuig inginaer p J Jl Theuvonet W jaw H C irleat inieliua Tionip 44 l i planler 1 e van den nilaerd M Jaar n ptieat N P van d i Wijten M J r atuiieiii F van Oommelon JH J r m B BBf boardlnuhouae Duk van Vfltl tl Joai aglauale a J A Veting M ja i eleoliiia engineer H r W IVill M l r iiool girl n Isa H r ö vo gt 14 ÏUt Mhoolboy hiutopher Walter II 3 i dte r Hei r Waller 01 Jaar m t r taitner J II Wlulara t Ja r H C Himt P M 7 t 41 jaar Il amilloieden en vrienden van deze geïnterneerden gelieven zieh tot het bekomen van Inlichtingen omtrent toire liondenti enz te wenden tol de 6e afdeellng van het InformatielHireau van het NedctlaKdache Roode Krult Dr Kuyperatraat a Gravenhage ntioDvoiimNoiooRn obiiprno llbi gehiulk iigaoord g l ü in de etljknamtia i ld r e nt ArlMl4alionll M r Waudan bBri M ld en o nln io iipra k m n P O fliithafUind De heereri lafgeit m en Smilh had Ik weinig moar Bn ien ahtda mijii laat lieioek aan Iw i Stafi iii eaii Miuw zU Jiadden Isodi te veel met njij meegumaiik om nvÜ ipelieel mm mün lol over Ui laten OtzainenHjk geibniHlteB wU AD mlki laataitn lfl in Oakuila liet dfner waarna f me naar de boot zmiden iinK lel l fl Oiia laMate geietiiCe fnen l n went mof im oogenuFiik oiKifi Irroken door 1 w nf i nttani hit ulnnt We hi ten Oh dliwr gdlnniikt op gingen In de h U van hrt hfttel t en kop kof Ie dl Inken JWM loan W door d glaaien deuren r tWwien gmtwo k wam da rouaa litfe hpte rllei de groote tmp Al MMIiVIMm Wanneer verduisteren Obuid h ll Iwt N deil n4Mib Aibelda fiont n nieuw Vorrningaoard In geniulk Benomen n w l hal jeugdvormlnganoro Iflj lilaUl oen oedgeWwdon HIIMtóe bU daniiek acihudrte h m ich ig heen en we r K l n m kwanwn tqegeaehotan fn apo dlg tuad tWi om de ffitoeii en fw J ni t d Hineni vefza mekl die ni iwagl Tig kefcwi wat er Bn de h nd w a l o m D ieli n in da tiaill atonden van hun 1 fell a op m dooi één diep ballnen gowaarsthuwid Tot U lult aiaet verdsMerd kwwien lAiva i tle a e twi hlnn i mmmmmmmmmmmm mmmm mmm X even W MIMMM t n IH en naaf