Goudsche Courant, vrijdag 9 juli 1943

ft ei fiiik K Hl jjj ag Juli 1943 tMl Prif 5 cents GOÖ SCHElfeCOUB 82ite Jaarlang a 21386 CiMtNdMttMn V nCfUl Oauda NIEUWSBLAD VQÖR GOUpA EN OMSTREKEN i marmx wmmAcuTsasmcüt Sovjets tanki en f93 vliegtuigen verniefigd Ifl J iiwakt d d t JoU t iiend P l d BJelt SlrSr f Weren tot BVH O den loop j r tteepen bel lecer fgmiMi g Mktteiik den I oor im ittiM op k i1 ii r het luetitwu ea nUat MO taak wen m vw i Wi uiMm dh9 ceëdiela yg£ifM7ft eiii werd ia tule dMMevaehtea oorl okcn rMy tilMateUM toeatel ESiiB 1 km im Maad ISlaAi BdentemdMi de MimtiM vw ket l r ca Jttt td MtandW titww ver jf aMBidiea iware wiimi Hterleel tM PP luchHevechten 1 door Kfgeichut werden boven J et aa cbied I midden iector Tta Ooftelylc Jront 193 botajewUi yll t gen vernietigd Ober M Slrw vl i gturgcomman en jiMjhteakeder bevocht in 1 ïtftn M liWhtoverwinningen iirtigen toe teUen worden ver Thel l Hi e aimv Uert van het n wawn gericht op troepen Beni poorwegvcrbindingen fltorlng teunpunten van den AhM v n het terrein pEjlMttyenge deel van het Ooate ftéat w den keen noemenawaar T tchtahindeTmgcn gemeld I kiutgfbied van Sicilië hebben t en Italtaanache luchtverde Itrijdkraohten 18 Britaeh Ame ritf hooM akeHllt Tneermotorl nSuigen vernield Boven den Idl en Oraan en aan de kiut vao ItoMl wrden nog 4 v andetijkt ggfam luMnatchoten liaéhlelijkp itoHngaaanvalten Van pd ndeU ke vliegtuljien werden IM WMtduitache gfpiiagebled hier lïar Mnunen geworpen ondir dat wiardige achade werd aange VoriMMOd iioorde tk dat vottMial aaiv U behoeft u niet batongd te waken tmaioot do porticn ar atond nlots moer op uw kamor uw bagsfo hob ik al lang naar benedicn latan fen fen uue later biaoht i auto mtt naar de haven en denaaUdon avona verliet Ik Oaknrtta Met een onuitaprekelO gevoel van verlichtmg rag ik de atad vondwijnen de stad waarvan ik me WOVOOl had voo ateld en die Ik me nlft ana do moeite had gsteven te hozlofaUi en Bén voor één veixiwenen de rUen lichten aclilei de wallen van het oude f kit de maan ging aohtcii wr lken schuil en toen ik mun hut opzuchit was ar niets meer t zien dan de wijdo xwarte zee D boot viol mjs niet mat z bood hij lange na niet het comfont van do Empress waai moe ik o heenreis had gpmaakl Gelukkig was het nog mei erg vol aan bonnd maar dat aou wel an l ni woiiden als wo Madia en Bombay hadden aivgodaan Toen ik In müm kopl lag on luisterde naai het kkittmde water on n r het eenlofllg tclrieun van de el f w f voelde ik me IWiannellik en ger u ll k o p Uc wms blij weer op re t 4 i In Boitubsy had Ik esntxïl de boot kunnen nemen Ifiaar niul opgeatn togen d lttnig v poo Teis Iwars domr fadiè en mü pjen kwwn p J InsehëpInK Cateutlii was nnvrel ol mlJn vwtiok uit h rt tand Wiimuit Ik zoo tpiwwiii mogellik weg wlM 1 koffisi van Aifii ithod m mlin hut own plaat meei kiirmen vinilcfl voordat we Madrus aandiden Het ik h ri me d or wn slewaird wlj en om ar lOg onige paphr n In weij Ie slul an Hol was degclÜka koftn aan weeTuzU en d xir klwmpen en in hot mtódon door oen tevij slot gesloten Ik lM ten tiental in hiel slot en pmbooiido het ipan t diraalon m inr hol gaKiicta nlel toen voelde ÖLium e r ter ktampan dia toain Ds koffw waf d w ntat fsalmteti en ik wiat toch heel xstw dot Ik hom goed h nage lefl voordat ik hem van het hotel naar dr boothad lata Inwgen Zou Ik mo dsn Sm lwetf n y cu r vaa te Nat i aavaMlInniairlelitlageB MH uji f aj wi a a f el an de Relehssehule mar JanMna ta Valkenburg In neMii de elehsaehule war Jonawi ta Vamenburg IngaMl N BI iNcni gn noètfj OüHKuwd j £ I untdaOMln I ♦ ia Muiwl vrn It il in b trSif7 Uns ir Akkfrl itrköopbi I brknv l rhtl B nn fl 1 I 11 imutf hrt Am tl UdriK VMt l v64f tt tt l lOlP 1 2027 fill iiRilae Hmwcrkt N pongc iri 12 4 uur 0P lanten luwljli 10 TH fcoonhov i 1 aÉ leekpr lnsvee KMinOi HYIMrrOMKN VOOR Bovjrrg j Mltftalr correapondent van liet M Mhrllfi d d S Juli dat hei ver fn den aomeralag aan het Ooate die lolieben Orel en BJelgofllttrard wardt voor de bolajewiaIMili niatlge ajrinptonien oplevert imehtiterrein wordt bêfrenid ma Irantlinie van ongeveer 2H 4oek da tfd avMtt Mat g fcheele llnla f de bolsjewiften il het op lichImdi een bedreiging dat zich de rleii von den tri jd gevormd Juut op de plaatsi waar de rlHlmie naar het Waatejti begon uit l rin en ten Zuiden van Orel en op j Ih1i waar z i naar het Ooaten terug te bulgen ten NoordirtUvA Bjelgorod Qt tieide punten in het kader l DuitKtie tegenmanoeuvre het Ittrlie stellTngonayslcem der itn reed door de Duitschc lt ï t OB dan lcnl ke diepte doorModrtt men kan ïefgen dat JlW bedenkelijke ituatie begint af lyrenen voor het geheele vooruitde fronlgedèelte van den W arln hij uit off naieve over len gronte hoevcclheder menIlWt en materieel had opgesteld ntfttWHantxiian vataon raada ewi ekera Mllwlil dia Ixruit op de ultweikliif laafla wslke hier In 6n tkeiidi ann i wlreitan pantaet wagens en lucht KM Voor hal aai üt achijnen hier ook het I Bulbiha pantaarwanenmodel TUfer i olpuwe Oultache coiitilruciiea In JBitil fhiulki l worden 0 l meer I W Vljat li mke parilaarwMena kaPOt ten iirwUif niet allean hoeieer dil wanen In dll febird heeft tniHi lugt ook netulgeftla af van tjipn wa ttiaiK ming der effectlvlteli dar wmijerliealrljdlnii D nieilwv Duit inUaii met Inbeurlp van dm Tl er k och de meerderen van den door m sL M i vael geroenidan hol awl M h n ISP Vniafl 1 M Interewant 1 dat d P t dt iiantsarwaaens van EnKelache ÏM nlu tiulie inakell nerjena van be 12 Tvintlg piucent van ue door den ifartoren pantacrwMena lUn van pAmerlkaBi ch nwdel Infuaarlien la It no tooveel pHiHerwafen van S 5t tlaehe malielU wordan lebrulkt Mttanil bew a daiJ de bolajewlaten memde liul lyn aannweien mal pfl op de verlltten aan milarietlvoofk H d iheid dar Duitadie lucht liiet geringer Volgeni de tot ontvangen rapporten werden gevechtiterrein 8 Sovjet Irw l neergeiMshote tegen een i rilM van S4 toe t Il n 8 dcrt Womadag achUnen ook de mobiele rejerve bU het ront aan weerskanten ia den ala te tun geworpen De derde ote ta du bagonnen hoewel nog niet alle rjiervei m het vuur gebracht zijn Uit d luehtverkennin ra gobleken dat de 6ols ewiaten op hot punt ataan alle beschikfMire troepen naar voren te brengen om t en een mogelijke liedTeiging op te treden Aan DuiiK e z da kunnen geen troepen verplaatamuen worden op emttkX Het Duitache commando achqnt mei het iog op te v aadelulce ofCeniiev vaorbereidingen to tUdig alle voonorgamaatreKelen e hebben genomen Met apannitiif kan nen de verdwe ontwikkehnf tegemoetzien het hoogtepunt van den alag zal waarsdiijnlijk paa bereikt zun wanneer aan weera4j len alt reawvea in h t gevsehta ied bueengabracht zy aEWUZPGDE SITUATIE NA Dl DOOSBRAAK Oe A N P oorretpoflidant te Bentyn meklde 8 JuU Zelfa la hoareve militaire ki io Wtmn taant men ii h aani varraat flaar da aHeaaiw guriatlfe meMtoaltaMpai welke de legerberlchten der laatata dafan bevatten Men verhaalt In tfaaa kringen xelia niet dat MB aan dergaiUke malla ontwlkkdinc ggavalfd door het verbluffende raaultaat van da doorbraken ten Zuiden van Orel en in het gebied van BJelgorod op dtt oectnbUk nog niet had verwacht De Duilacbe si ceeaaen Jiebben oven geoa ptotaeling een geheel andeie aituatie aan het OotioX trant feactMtpen Ot bolajewietiache veidediguig iiniea die aoer diep warfen en volgena 4b OMdamata atrategiaoita ervaringan waren febouwd zun daorba olien op plaalaen dte rond 290 km van Ikaai verwijderd zyn dat wil zeggen preciea aan den Noordkant en aan den 2Ju dkaïrt van het ver vooruitgeschoven Ruaatoche front liu i ch n Ooi en BjelgoKid De Daltaehe troepen lUn dua ragielraeht In de flanken der bala wliSea apgerifkt Meewel de arvaringen uit vroegere aaarigel iM aitnatlea glleerd hebben dat en dargelUke tactiek den Snitaehen dlkwUls groote xuoeeacen heeft gebraeht kan men voorlaoplc nof gean verdere gevolgtrekkingen aan da eante reaultatan va tkno q att In varbaad hiermede vri Êi men erop dat de bolajewiaten bijvoorbeeld nog lang let al hun reaervfi in den trijd gebracht hebban uit de eerate berichten tle van het a a veld komen blUJct o m met welke gewetdlge machten df Dultache en bolajewlatlach toaera op elkaar Ingeiend rijn Reedi ve nletlgden de Dunne e itrljdkrxhlen te la id In amenwerking nifl d luclitiiuiLht en de luchtdoel artillerie meer dan evinhonderd vllandeItjke pantaeiwagenR Ben er int ii ndeel In dere aucceaiien hadden de TUCer fortnatlea die thana voor Aden eeeHten keer en In grooteren getale aan een g ooten alag heb ben deelgenomen en metterdaad hebben kunnen hewU en hoe g oot hun gevechtawanrde lx Naast de TMgers brachtene de Dulisthei nog etn uanial geniodernlseeada en nieuwe wapens In den strijd In a l a h richten wordt tevens gewezen op hat vaalvuldlge gebruik van den r ogenaamdan evclvlrerper een anelvuurkanon dat hot vorig Jaar ontwikkeld IV en thana eveneena op grooten achaal aehOnt ta wanten t lepaal Orsotate pantaeralag ter wereld De groote Ouitaciie tecaiUMtlvaL begon in den nacht van Zon tac 0 i Maandag even na drie uur in den moiKen Als bij tooveiralag verachaurd ttat bM ache tumult Van een tiwr nelvuur uit duizenden kanonnen de nactitelijice tilte die na een bolajewiatlsche kanonnade wa ingetreden Niet lang daérna rolden uit te bossch n en uit ium ecanotniflcerde aohuilplaalsen cind loo e rijen pantserwagens voorafgoKoan door d pioniera m de riohtinjf v iii de Ru slacfte vealingwerken n panlservallwt Na eer hanJe gevechten konden deze worden genohien In het verdere jMsrloop van den atrijd onhfon ich ei n pantaetaiag van een omvani eti hevteheid zooal men zcWs aan het Oostelijk ftkint nog niet heeft meegemaakt In RVililaire ikirlnigan apireeikt rnen ovnr den igrootaten pantaeralag weUke ooit ter werald geatagen ia t DE tRIDINO VANIMWalMICm IMIOilANlfN Naar uit I onden wordt gemeld schrijft d r Dally Telegraph dat diepgaande besprekingen worden gevoerd tunschen ae leiders van hel poolsche emlgrantencnmlté te Londen an den rngeluchen n lnUter van SuttenlandaaH Zaken Baan omtrent da leiAIng van dit eomlié BihH€tUemd Nieuvr luchtfevaaréignaal BCKINDMAKINO e Jft riMUi wordt vm IMI dea nnrgana ta 7 ar af een laaw airene aigMlal taweveerd Het heat waaraohnwhig ln gewar aa bestaat uit aen driemaal kMet een herhaalden aelUkwatigefl toon looala van het aignaal Ivohtatarm geeiadird van aaieveer 13 aeijpnden met tnaMhanpeaaen Van 1 aeeanden Het airenegeluid dat 13 itonden duurt begint met een van laag naar hoog oploopenden toon welke dan enkele Jeconden gelukmatig blgft oOi tenslotte weer terug te loopen dan W seconden pau e dan gedurende IJ seoonden hcrhalmg weer gevolgd door een pauze van 10 aeconden en tenslotte de tweede hefWallng van 13 aacondan Het gcheele g gnaal waarachuwMjg luchtgevaar dtiurt I muiuul Het nieuwe JiignaM twteefcent dat viiandelüke vliegtuigen heYl ehtrum boven Nederland ibinnenvli gen doch dat voorhiopig geen grodte luchtaap aUen verwacht worden Dit iignaal waaraohuwhïg luchtgevaar bedoelt dua het publiek tol grootere oplettendheid aan te aporen Men behoeft zich na dit signaal met te gedragen zooaU by luchtalarm Het verkeer en het eeonomisch leven gaat gewoon door HU het signaal luchtalarm zooals voorheen 1 minuut janktoon is het gedrag naar de eisehen welke luchtbeacheraning stelt evenals voorheen algemeene plicht Het aignaal luchtalarm geëindigd onafgebroken gelijkmatige loon van een minuut volgt na het sigrtaal waarschuwing luchtgtvaar ook wanneer het signaal luchtalarm niet gageven zou ztin Oer General Kommiaiar füV das Sldierheitsweaen ge Rauter SS Obergruppenfuhrer und General der Polizel DE hHEUWE BONNEN Half rantsoen gwt en peulvruchten ALLEEN SIGAREN GEEN CACAO BONNEN MEER Voor de komende week aUn voor het koopen vaa da gdkraikeHlke rant oenen brood baaehnit aard P elen en tabak da bohaen 19 aaageweren Op bon ï tabak wordt ditmaal 1 rantaoen I g a r e ventr 4tt Voor de periode van Zondag 11 iull t m ZatcrAig U Juli IHS ija aar vleeaeh of vleeaehwaren de bonnen iSA en 3 A fioder I rantwien en Ï9B en 3 B ladar 14 rantaoen geldig verklaard DE SlAANDRONNRN Voorta lUn vóór hel t dvak van Zondag II Juli t m aatardag 7 Augaatua IMl geldig vaAlaard de bonpen 6M voor vervmigliuiamiddelen iV ÏL voargMt lts gram oh voor peulvruehvn 1 5 gr m MS voor havermout W voor vermlealil M II J3 en 14 voor bloem 15 eU la 17 voortaaa 30 31 aa SZ melk voor melk W It an 31 tspt nalk voor taptemelk 32tap emelk voor kanie of taptemelk MB en UB klndervoadae leder voor m gram r M 2 A SlA kladecvoaOal alh vow Sse gnun gort 3 Veranaperingen voor haaolade lo en SIvenmaperingendFoar aulkerwerk y l ewtog 10 Julit m Woenadag M Juli 1N3 gevenvoorta de boaaea i A boter en 2 Bboter lader reeht op hA koopen van een half rantyoen b o t e r aa voor de periode van atardag 1 Jnli t m Dinidag 7 Boi amber da bMaan KAbotaren 32Bboter eveneena De gaUUgheidMbwr vaa da bonnen 3M en 4 34 raaerve voor eaeao met M to verlengd t m Zaterdag 7 Angttftaa 1943 1 Vw 11 ïult tot en mai 7 Anguatua aj mttii In pfauit van hot gabrulkelijka raaiaoen vaa tSO gram gort een half rantsoen gort d i dua US gram limenna ee htff raalaoaa poalvroaliurn ém vmnm IM giün baaehlkbaar gesteld In verband lUermede ia bon 4ilgemaon M7 aangewaien voor het koopen van 125 gram gort e d en boa algemaen SOS voor bH koopen van 125 gram ponlvmehtan Voorti Kfven gedurende fcovenRe noemd tgdvaik de bonnen taptemelk 20 laptBradk 30 en taptemelk 11 recht op het kooipen van 1 liter taptomelik of kamemn lk Bon taptemelk 12 geeft reoht op het koopen van 1 lilor karm mi lk Wanneer do levtinancier goen karnomelk voorradig heeft lant men er genoegen roo e te nemen dat hU op hrtn taptemelk 32 tapien lik jltevert Goen eacaobonnen maer Er a in geen nieuwe caoaohonnen aangewezen Ook In do oakomat aullen ar geen nieuwe naer woHfaw galdlg verfcUird Ba geldlghtidadnur der thana geldige bonnen regende 4 34 en raaerve 3 34 ia echter verlangd tot en met 7 Afiguaiw a a Alleen vijf sigaren Oe bon tabak 2S geeft ultalnitend reeht op hot koopen van vIJf aigaren Higaretten eigarilloi en tabak zijn op decea boa daa niet veftrDgbasr Da nieuwe boterbon Op te tvieuwe ijonkaart voor voedlnigamiddetert voor peraonen van 4 jaar en oi d r komt van elk nummer K wel een A bon al een B bon vofxr twter voor Van Zaterdag 10 JMll tot en mot Woenad 21 JuU a s geeft zoowel bon ho me iSK la txin 20 B Iwtei iwrtit op iMt koopen van ItS fram oter Gadure W é e dit t vak kan Mare iwiMlor van eoa bonkaant voor personcn van jaar i ouder deitwlve 150 fram irater koopen Hej boterraM oen ondergaat dua geen wijzigkkg Vooiia geven van 10 Juli tot en met 7 September a s bon Iwlor 32 A en ben 32 B boter elk re jbt op het koo pen van IW gram boter voor peraonen van O tot en met Jf jaar BURGEMEESTERSBENOEMINGEN i DEN BOSCH EN KERKRADR Het Ryhitcomniiraariaat mal rkend De RukacommiaaaTis bezette NoderlandSohe gebied n burgemeester van t Hertbge irpC A F M W B vagi den baron Sloet lot Everkxi eervol functie ontalageii In zun plaata de Rijikaawnmiasaris voor het Nederlandache f ied mr A Thomaaaen tot dusver burgetneeater van Kerkrade benoemd met gelOk tndig eervol onlalag uit z n vorige functie tot burgemeealer van s Hertogenbosch Te alotte heeft de Ri oomimliaaria voor hot berette Nederlandeohe gebied den ttuidtgen waamemend n bungemeeater van Maastricht dr Th AAM Copray benoemd tot burgemeeater van Kericradc met gel ktijdig mtrekiken vagi tiya huidige opdiradht te Maastriolvt N S K K aCHOOL m NBPMILAND Teneinde eljo veelrijdige tank als baanbreker der motorlseerlng te kunnen veiviil len heeft hel nal oclallslische Klaflfalir koips INSKK In DulUchlund sinds IVU oen aantal rtisvhulen opgericht waar lllnke ch tiff uis worden opgeleid die tegen alle omMtsndigheden rijn opgewassen en die vooral voldoen aan de hooge elschen welkr de Dultsche weeimacht steil De oili g heeft die eiadicn nog veihoogd Nu ook Neder latirtsclie vrywllllgers In groot aantal illn toegetreden tot de gelederen van de N S K K tranaportieglinenten doet alch de behoefte gevoelen aan een N S K K school hier te lande Dank lU de medewerking van den RlikacontniTksarla Rljksmlnlater Seyaa lnquart kon hel denkbeeld In Nederland een N 8 K K school op te rtvhlen worden verwezen lUkt Oe eerste cursus die Mowel leden van de weemiacht ala Nederlandeehe vrljwllllgera der NSKK omvette werd door den VerblndungsfUbra der NSKK bl den Rijks comrnlssarU NSKK OberfUhrer He en dttrCer mal aa oproep gaopend waarbij ook een vertegenwoordiger van den Wriirmacht befehlshaher In den Nleiterlanden Brigade fUhrer Keiler als vertegenwooidigcr van de Motoigiuppe luflwaffe alsmede de Inspecteur der motor W A banlelder Fman aanwezig wareh Ala vertegenwoordiger ven het ArbelUiherelch der NSDAP was Berelclulellor Volkmar bIJ de opening van de autosLhool aanwezig VERBODEN ÉAASVORMEN Ingevolge een door het bedrlifac ap voor zuivel afgekondigde verordening IS hel aan veehouders verboden kaas voimen van CJoudaoh model bestemd Voor kazen met een gewikt van iVt kg of muider voorhanden of in voirraiKj te hebben BetaBgho beoden worden naar een officieele medtsleeUng m dit blad verwezen OE STEM OKB 88 Luistert op Zondag II Juli van II 10 tot 11 45 uur over den zender HilveTsum 1 op golflengte 4iS meter naar de stem der Onderwerp Viijwilllgers der WaffeK SS schrg ven Streven naar herleving oude liturgie LEZING VAN MR BLANKERT VOOR JONGE LIDMATEN Voor d jonge lidmaten van de Ned iiervorma Kerk prak gisteravond in Daniel mr J W Blankert over Liturgie De jeugdoudcrling J Kaptcm opende Ie bdeenkomst met aohrifllezing en bod In de liturgie dar ou4 chriatel tko Kerk ving spreker aan nam de predi king een belangruke plaats in terw l Usrb lOvcns een groote plaats aan lu t gebed werd tuugakand De viering v in het HoiijfiAvoiidmaal voiwde het lot van etkanrhenst Oe Hervorming met n me€e0 alviniame steldt de prediking tn het midfl Ipunt en dit wel zoo dat dti geheele vi tdtre dienst op deze wojndverkon cliging gericht was De liturgische vir aonigmg hiar tt Janda stalt pot mgen in het werk om tot een herkvcii van dt oude liturgische vormen te komen Vaarin woord aacramont zang en gebed een geiykwaardlge plaaU zullen innemen Van groot belang li ook de huiselUkt teredlenat ons huls otoet eeitwtempel Gods zyn waaim de huisvader de hoogepriester 1 Zoo moet besloot mr Blaqken Ofli geheels loven liturgie lun een eoreditnit aan Qod geyrud ürr vet gemeenteblad VasiaialUagaa De burgemeester hoeft vaslgeateld ccntpliin van uiliirelding m hooW uak vm het grondigcbiod titaor gemoente geloijen buiten de Inrellien welke i n opgunuinen in hal plan van uHibvviding m oiKlwdeolcn lei er gemeente De burg tn e ler hwft va tlgeateld een vi iï rd nltvg ragelende he ipleg en van voorloopnJe aanaljijfn inliit m hodljjc ld VOOI het buitengrwoon lagei oudcrwlja llinderwat vergunniaiien Ter seoretartf Is ter vlele fjclt i oon v i oek mot bijliigen van dijkgir iaf en lioogtveemiiadien van Hünland te Ijcl k n om vengunning tol hrt uliim uien vuil R nlaiida diesalfladranl mi 1 A l ijnacker Hrurdiik met 2 gnsgontTaiofen 4 eleclroimoloren van S I K tn 2 van 1 P K in h t porceel am hot Nieuwe Shtlst4 in f oor N 0 Burger mhter Is baroep Inifcsleld l gen t iK sluit van l i burgemeester tot welgerlnf vwt een vergunning voor het hebben van een huldonzniitery in poroeel Koator OUixm taay Km Keuringen voor do waf f en SJS p het Legioen en de Landtoachi Hel S BraaUkammando Niederlande daalt mede Ilfderlanders van Arlach bloed In den leeftijd van IT 4S Jaar ook gehuwden die llcheroelOk toowel als geeatelflk goed ontwikkeld rtln en zich geheel kunne geven aan de elschen die de opleiding hun stejt kunnen iiih bU de genoemde adiesien vervoegen teneinde gekruid te worden U de onderzoekingen worden ook alle gevraagde Inllohllngen veratrekl niej betrekking tot de veriorging der familieleden duuF der opleiding eMra lavensniiddelen voor de lamllieleden rnz De aa datbt wordt er op gevestigd dat voor de viljwllllgers die om bepaalde redenen In Nederland moeten blUven do msgelllkheld bestaat hun dienst te doen bIJ de f andwacht ISederlsnd of bIJ het wachtbatallon In Amersfoort Tlldens dew keuringen kunnen rich ook diegenen melden Ne lot de Germaanache S S In Nederland wUien loelreden Personen tuaseheit W Jaar die sanmal dlngspllcrftlg rUn vooi den erheldsInaM kunnen rith eveneens op een der keurlngadagcn aanmelden en warden gedurende hun verbintenis van den aibeldslnret vUlgeeteld 17 JuK HBuur Rotterdam DeuUchas Haus Weslreedljk f L uur Brada Haal Madera Markt 18 IS DO uur Den Boach Hotel Nixird Brabanl Markt 41 l M uur Venlo DeulaeMaa Haus Kgniondatraat 18 l lsm uur Arnhem Qafa Royal 10 Juli 43 a lio uur Hengelo CaM Modem Spooratraal IS 1 wolle Holal GHIenbeek ïl Juli 43 s UOO uui Aaaan Concerthula a d Vaart rs ltOO uur Orantngan Ooaieerthula Poa lestraat a J Juli 43 liifl uur Leettwarden Hulse Schaaf Breedetraat Wat Waar Wanneer Schoawkiirs n iaaaaap De vrouwenhater mat Paul Hflrblger en Marlelulae Claudius Aanvang 8 uur Zondag vghaf 3 uur ThaOa Theater Dr Crippen aan boord mal Rudolf reinau efi tlen i DeltgeAl Aanvang R UUi Zondag vanaf I uur Reunée Bhn oa De twee weecen met Allda Valll en Maria Oenia Aanvang S uur 7 leidag vanaf i uur TUAdag lisa uur en vanaf I uur Zaterdaa 1 uur mati nee programma Henale foyer Cabarel piogramma met Harry en Wil y en Gliela OordonI rang Tn chaiisons Aanvan Zaterdag vanaf 4 uur Zdbdag vanaf 1 uur Maandag vanaf 7 uur oonteVl APOTHlMCaRSDiaNtT ataaas laopend Idei nachu allMn voor geneaamlddalan Apotheek Dee Westhaven 14 Staatsexamoa muslekoaderwija Te s Gravenhage i ge$laagd voor het volledig slaatsexamen muziekondorw js hoofdvak kerkorgel onze stadgenoot de heer Gijab Nieuwland Voor beroep gedankt Onze oudstadgenoot ds P v ui Wunen predikant der Ned Herv Gemeente te Winsum Fr heeft bedankt voor het beroep toezegging naar Donkerbroek gemeente Ooslstellingwerf Fr Male exaai Te Dordreoht slaagde voor het Mviki dUjIoma A Henk Belgravar en voftr Uulo dipkmia B Henk Barmentioo Sfideé GTMNASTlra KEURPLOBGKN NAAR GOUDA Het avondprogramma van de Krlngultvoeilng van den Turnkrlng Gouda en Omstieken op 31 Juli te Gouda ral waanrhUnlUk worden verzorgd door de belda kcurplaegan van bet Ned Gymnaallakvertiond Daas ploegen bektaan tdt de tien baal geplaatste lurnera en tUmatara bU de laalsl gehouden wedatrUden om da kamploanaehappen van Nederland FeuiUeion Nadruk verbpdaii DE SLAPENDE BOEDDHA Nsdarl idsche Roman door T J A L CORDtm UI r at enae vrUwMUglrn Kr wordt goed vnar de Jongens grrorgd Wen halen op weg naar de voorste linies aji P K rrUschJo H S iV t 14ts uuri Amsterdam Dam i Utr ht If V Hula Oude Gracht 148 38 Juli 41 t 14M uue Ameraiaart PoL Ouichganailager lABadamveg W Juli 43 l4ea uur Den Haas CaM De Hout Bezuidenlioulachcweg WATCM Ol a G Z C REEFT OPNUITW 8DCCES Oak tags Sarde Uaeapartil aieeeaetlw4d Ook haar derde eompetitlegenoale het Woerdenaohe WÏC heeft OZC overtuigend geklapt glilieravond In de Sledeltlka 7weinlnr chllng onder ei grduïe publieke helunghlelllng De Gouwenaars hebben nu da helft van hun dll Jaar wat kleine programma afgewerkt en de meerderheid dia daailn gedeinonatneerd werd maakt het aannemeMllc dal II ook thans op het kaïnploenacha afaaan Op hoog peil Bjond de wedslrtld al was hl aardig en levendig ook ditmaal ntat da krechi van de teganparttf waa niet aaedanK om ZC tol gioota prastatlca te bMngen Tethnlsrh waren de gasten de minderen Van de ihularlub hoewel il nu en dan wel een behoorlUke snelheid en goede scbulterarapactielten demonstreerden Dit schieten gebeurde echter sleede van grooten afstand want voor het doel kregen de W Z C ers geen kans BI de ouwrnaSrs viel hel uistekende spe van Wim den Boef het meeat op hl verdedigde doellieffend uoin Eleh herhaaldelijk op taetlsi he wllre vrU en waa sterdt dageen die de actie van de ploeg lelddr Zijn hioei Wout fungeerde naar gewoonte als schutter en wist hoewel altijd Waar bewaakt en gehinderd deh knap verdedlgenden w K c doelman drie maat te passeeren Den eersten keer na felllous eangeven van WIm niet een keurlgen aohlfrwaai lachen worp en kori voor de pauze voor de tweede maal daarmede fraai eom tnatle werk bekronend In de 81 GZV speelde Vertalk voor Maulman en Van Kgmond voor Ttlboul mede Vooraf behaalden de G Z dames een ver diende I O overwinning op de Gouwe dames voor de Zwemkrlng coml tllle vaaDsaa vrrai aokn Ned Zwem en Reddingshond heeren Bodegraven Gouwe lunloren Forel OZC l Él toch vorguM heibbenT Maar dut Uot tk me hu niet wijomakwi Snel doorzoeht Ik den intioud er ontbiak nuta aan n al zm er nog iulst zoo uit als toen He bma had afgesloten behalve dat de inhoud en weintig door elkaar was geschud K hob di cen kiotfer a morgtva aan het hotel laten aRtatam zei Mc togen dan steward wanMor ha ft u hem ontvangenT g We hebben ham In den namiddag onnrwmen kreag ik t n asïtwotffd de tramrpoptondrenoimng KaUooga bradht hem aan booid toaelU iMt andere bagage De atttand moi d haven is niigaï groot on e heibbw hesn waaischljn Uk in hun paikiMlin loten staan tot e nog mctsr goed hadden om weg te brengen Het Indilseh tataHatno mhakto züh weer een van m gnaaatair on dt juatte in het geval want or was imsnon nielg venniat Madras toradit eon ni4Krwan toevloed van tetelf ers daarna aloomdon W om ie ZttjdpUBl van hot Indlaoh athloreiland n boralktoo clwdolÜk Botnhay Wftor de katsto pi WgM aon boord kwamen Op ten hopriyikao motrgon voer de nu 4tamj votl T un noiy Osstle d haven uit Evenals btt mte a om t ziiff weer d prsohtige itad In e n luli r van jöwd on pstrlomoorj 4iim omiiiw lltsple woamoed wmmWo zkh vmn mi tiS toren 4ia k rt ta votw TOO irelkliilftnd mUn vertrek had y r boid kreeg 0 n I hevig yeirlahgen naar t hoorlljko land dat k wii iM hlinII k nlmm r zou w l i l i L n za m veiv M dcn de kleurw In bl k tna on opaal i t imken em luk weg in eiMi efton grijw m Dal waa h l afacbold van ln tle ft wam ooa n ew it Op Aen phm n ongeveer had IK mm laalBle iderhoiid hod MtMinah SlnJïh tow hl tno don jiehpHnf inntg llli man gnf die mtiiv leven z i V vl n nrnar die ook de i t m r 00 0 4 frllwl Van hier had Ik m Hraten aaKbUk genoten w y lat in volte gloile rrï i e uit de zee n mi keeixie Ik ollte terug Woirdt vfiwlid fsaissaiaiissiiswiaw Winiieer verdulittren i Tot W Jall ai o vofdaWard I wordaa vao l l dS lll aar tsxaiwiiasWknaiw M Wi i I i