Goudsche Courant, vrijdag 9 juli 1943

bedïijtanaximum geeft ten aamlen van de aanpawlDg effi opscbeitmde werk g Bczwaarschritten tegen het bedrljtsmaximum dienen uiterlijlc binnen T dagen na ontvangst der kennisgeving bij den P BH te worden Ingediend daarna zullen geen teclanves meer in behandelmg worden genomen LEVERING VAN INGF8CHAARDE SCHAPEN Voor het komende leveringstijdperk zullen de schapen door particulieren kerken en liefdadige instellingen Ingcschaard bij darden geheel worden beschouwd en behandeld als eigendom van den wcider De weider ontvangt dus den aanslag en vanaf dit oogenblik de verantwoordelijkheid voor de m hem en niet op den eigc naar De ingeschaarde dieren moeten door de eigenaars op naam van de weivers worden geleverd In het vervolg zal geen ontheffin van den leveringsplicht worden ver leend op grond van het feit dat ingeschaarde ichnpcn door j eigenaars van de bedrijven der wei gehaald DE VOEDSELC lMl SSARIS VOOH ZUID HOLLAND i leit OFHCIEELE MEDEDEELINGEN ADVIEZEN C H VAN OEN T r VOEDINGSRAAD W ntEDlKBEURTEN VOOE ZONDAG wiaaikulit NmT H rv K rk 10 n 1 uur 4l fwoldt G rtf Kerk 10 n I Uur 4i TtrhMk UltKrtredcnt Ncd HcrT Kark M i 7 uur I idleitkt wkMv Ntd H rv Ktrk 30 er uur ifl Jacob Ocref K rk 10 tn 8 uur dl De Moor Clir Qtitl Kerk 10 n t uur Kleuwn VrUi Herv tn Rem Kerk lÉ uur m J da Thomaen Oeref G m mm uur Lecidleniil denk Nad Hciv Kerk KT en 7 uur muUéttjr Ned Herv Keek 10 30 uur e Sid V d BtraateA Ncd Herv Gerei fvapc 10 en 7 uur evang De Pater Gwn Xerk lOJO en 7 uur ds Krdmann MeWlutele He r Herv Kerk 10 en 7 uurda Verkerk Oeref Oam 10 30 3 en 7 uur 4ê Hoirran MoordrerMt Ncd Herv Kerk 10 uur da De 1 Int van Slulpwtlk Geref Kerk M en e uur dl Kalkman Heiv Geref Bvang 7 uur dft De 1 Int van Sluipwtjk IMeawMkera d Uuel Ncd Heiv Kerk 1 en uur da Vollewelder Geref Kerk M en a uur da RUkMn Geref Gcm 10 en i uur L etdl nst Oude watcf Ncd Herv Kerk 10 en 7 uur Mt NIFUWE AABDAPPCLEN OP DE NIEUWE MANIEK De nieuwe aardappelen atfn er weert Dehulsvrouwen zullen ze mei vreugde begroeten Het la echter of men van nieuweaardappelen wel door kan bltjven etenDit komt dooi dal hel celmeclgehalte geiwooniyk aan den lagen kant 1 ZU gevenniet zoo spoedig een gevoel var verzadigingtenminste als men dé aardappelen achrapl Al menig keer is hier een lans gebroken voorhet koken van de aardappelen in de schilH t Ijocnen van de aardappelen in plaats vanhel schallen of schrappen levert vele voordeelen op In dc eeiKte plaats is He voedingswaarde van den volledigen aardappel beterde vitaminen er de Voedmghzciuten blijvenraoveel mogelijk behouden en er gaal bijnaniets van het rant oen verloren Het boenenis voordeeligei in alle opzichten Laat daaromhel schrappen achterwege boen de aardappelen mei een stevigeh borftel of een heibnender en kot k ze in de schil Nog belangrUker dan K l schrapiieh of schillen is echter het koken met weinig wat r Vergeel nl léén kopje water op 1 kg aardappelen lagenoeg als U de pan bif he koken der aardappelen maar goed geaïoten ho udt SSai Heden ontvangen Elèctr Kookplaten125en220Volt U KENT ONZE ZAAKI OOSTHAVE J 19 GOU A leL2392 REPARATieINRICHTM SCHOUWBURG BiaSCOOP VROUWENHATER PNMU f M iC r Mt CnAUiNB Ie eeHlfte tOIIS Mm el PAUL HdRBIGER MAMKUISI CUUMUS aUDI COOMN I wnanwa mux m mio Van heden tot en met Maandag Bespreekt Uw plaatsen U kunt zich Wl engogeerden Een eerste klas Orkest dot vanaf Zaterdog In onze zoak op treedL Tevoren speelde het 3 maand ochlereer In Cabaret L Embossodeur te Rotterdam Komt vro S wont l imf geen plaatsen reserveeren I Café Reste De Kroon Klaiweg 97 99 I iw Ontfmrt éea kocta nn nttfUt m mau ultet aas da fondaen loTww Om toefeakxen terwijl MO milUoen juiden qu ma ImtcoHl voor d iiu hrljvln en voor acnrtjvingcn van iiaamlooxe vennootschanppn Otmthtt meende men ta weten dat ever enkele weken fle Icenlnff ral Vorden aarfeküfKiuid terwyl vnorta werd beweerd dat de Inscbrtjvlnc kiu zt n openge teld tegen hel einde v n de maaad terwTtI de torune omiurecka half Auf uatua lou dienen tn eeaebied Of dcM feruchten In overeenstemming litn met d werkelUkheld dlfnt voorahanda te worden afgewacht Ook verleden laar begonnen In dezen ttjd van den zomer geruchten omtrent een atHatalecning te loopen en het ddurde verachetflene maanden voordat die geruchten tenslotte werden bewaarheid Maar in leder jevfcl wartn de geruchten nu van dien aard ddüztj niet 11 d r stoelen of banken konden Moeden geechuven tMnl e k Oer Ktrk A 7 uiat 4a Vlaaer manpttk Itad Jierv Kerk ReeuwUk BUr dl aMlofavn 7 mr a KUIacner van B i raMn Meri Perv Kerk Sluipwllk IS en a 30 uur de lieer Okkerae v a Meordreehl Geref Kerk 10 r 30 uur ds Warirenboven MtoHki INd Herv Kerk 10 30 unr d K rii Evanfellsatie 10 30 en 7 30 uur de heer VroMlndeweU van Mlddetharnl Geref Gem MJO cii 7 30 uur Leccdienfet MOORORECHT nmamtag Oe heer A Kwaak Jr aidiunctxamnties ter rretarie dewr gemeente a benoemd tot adjuncit commiffl ter aecretarie der gernea u Atnkterdetn aldeelmg bevolkittgkregtvUx T yt z n opvoLgér aitiicr i bttnomui de h er L A Stoutjesdijk te Bitrvliet t OPFICIBELÉ LANDBOUJV MEDEDKfXJNGEN TO r de prov ncle Kuld Holland fAWU0ECONTRACTIl N Velweiders iilen vasuf lieden in de gelegenheid ge teld worden voor elke contractkoc cUe vrijwillig wordt geleveid en geivaatst wordt in een der klassen AA A ol B een ndwcidecontract af te sluiten Hiervoor kunnen desgewenschll C en D rii deren uit de ovemamemarkt betrokken worden Bij de ievering der coAtractrundcren dient de eigenaar het contract aan den iharktverte enwoordiger te toonen Jndien men geen rund Aiit de pvernamc markt weni i ht tC betrekken zal de marktvertegenwoofdiger en verklKMig aigeven waarop men b den PBTt een aankoopvergunning benevens een naweidecontract kan aanvragen Er kan dan op de vrije markt een rund worden aangekocht BEDRUF8MAXIM0M RUNDVEE 1 JULI IMS Op dit tUdstlp zullen alle veehouders ui Zuid iHoUand m het bezit gejtomen n van de kenniigevlng waarop aangegeven itaat welk aantal tenminste iénmaal gekalfde koeien vanaf 1 Juli op het bedrijf aanwezig mag zijn Baar het niet piogelijk is geweest den veehouders op een zoodanig tijdstip bericht te zenden dal per 1 Juli Je veestapel aan het nieuwe bedrijfsmaximum kon worden aangepast is thans bepaald dat iedere veehouder binnen 14 dagen na ontvangst der kennisgeving zijn veestapel moet hebben aangepast Slechts het instellen van een beroep tegen bet Moedertiums SvenoU n jacr zal ook dit jaar weer door m j Hdt uik efn mocdercurs us w jr t i gehouden uitgaoTidc van die plaatse lyJie tfdeeimg van iei Groent Kniü Dicfüial van geiten Uit een weidem den Oori lder zu ee geiten gestolen PiMTUim IIEUWS Biljarten Voor de competitie van de l ljArtv retim jng Moordrecht werden de volgende wedstrijden gespeeld A Multum 81 104 moy 3 47 Gvd Heydcn 90 99 moy 33 C v idK Uji 100 2 moy 3 07 Y v d 53 40 moy 133 B V d Kaa ÏZX 83 moy 2 77 Fr v d Heuvel 43 B2 moy 1 73 O van Knrlcliof 40 45 moy 1 JS C Wolvers 58 51 moy 1 7 B v d Kaa 72 54 moy 1 8 C Wolvers 58 57 moy I 9 C v d Kuij 100 70 moy 2J3 A MuHum 81 3 moy j2 77 Fr v d Heuvel 43 48 moy 1 SR V d Heyden 90 103 moy 3 43 RtjkiiMWtaiuurbaiik win Juni wenl incelegd ƒ 17135 en leTU betaalldƒ4427 j QELD KH OÓEDBUMS NnVWI NEOnU ANDJICKE Br AT8l EENINOT VMI ca mlBiard fUMcau Of e Mn te Amferdam Md litwca met vrtl r ate aekerheld kewberd dat Innenkort tal de aMtltte vui een nieuwe taals4e nlA i aal woeden e er esaan Men wint aetfs Tfwrwaarden fc noemen Fr werd aHhana aeeproken van rrn leenlnf ten belo€i ie van ren müliard tuiden met een rente veel v A Ji j en een loeptUd van twintli Advertentiën Het beste werk w i geeit de meeste ▼ oldoening Ha REEDIJK A wtezio tot 2 Augustus LEWENSTEIN reiiareert correct QOUOA KLEIWEG 88 ütVRAAOD Voor all goorten Bloemwerk Tuliigrint tn tuinteg els Houwmalerialeiihairdel V h A K dB Jong aam aSS aouda Teielobn uitsluitend iio 2696 tran 8 uur v m lol 6 uur n m G L VAN KOOIJ Karnemelksloot 2 Voor Rotterdam in I Noorden m Verstelnaalster gevraagd Kloog loon Aanm Baslinck Lemdulsteeg 21 9 uur nam bij alle voorkomei de gelegenhedeiiu Is het beste adres Gloria Mundi C IJFF Markt k TcUf 3Ó03 Bia loHRi vrouw voor HUISHOUDSTER y tegen kost en inwoning oi kleine vergoeding ISLIST NET OEZIN Hr ond no 2Uaanl a Kalims Boekhandel üudewater Amion Coops DROGIST Wijdstraat 31 ♦ Gevraagd ia Kapperszaak Inmaken zonder suHcer ea tonder sterlliieeren door SUCCOFIX Brieven onder no O 44S8 bur van dit blad Prlla p r kalaja M sant 1 E KOOP FLINKE KOFFERS ƒ I tot ƒ 21 KEIZER Vogelenung 24 Doe he Mdjtfcgr Dal wordl kam vaal gavraasd an wH gabri i lliai saH ook Separbo ro w k warkal bultangawooa vreiw koe imkalljk n krackttg kat aim werd mM ooparbo Tl KOOP pracht 2 persoons Kano ƒ 110 Tevens een Koffergramofoon met eenige pblen 9Ü BREEVAAKT PAVILJOEN Zoutmintweg E 47 A KeeuwQk 1 dien ouden vilthoed heuachdat Is zonde WIJ mfken in ome vervormaldeeling er weer een IModerne E nw Viithoe ran Ja zeker mevrouw ook dien ouden hoed van Uw mai vervormen wij tot een let damaa nedeHel erankeerll aaeMvlH Hoe7Ja dal iS ons geheim Maar komt U eena praUnt MirM70 amda i liHMtt folHIcburaoul voorhteii Hoogstraat 180 Rotterdam MaisonJOHANNA Bwr oa vomt ownlsg v m T ellalsoh laMidlottos VRAAGT VOOR DIRECT Lever ona Uw anViiMmlair in Wij zorgen voor banden RijwlelreparatieInrlchtlng Th PEEK OOUWE Nr 3 6 TELEFOON 2314 MONTEURS Koeltechniek AIIMn prima Vaklui komen In aanmerking Schriftelijke Milllcilalitt met uitvoerige Inlichtingen ie zenden onder HO 98IMS aan Advrrt Bur BOLREK Koningsplein I Affliterdam eOStKANTOOR GOUDA VIAACT mannelijke n vrouwelijke krachten VOOt tWtOCUKtl INDCNnTltOiNC LtOTI TtN JIWNSTI MMH ttaOM UlO o ltlAW Kftl vmtBCMTi M LOfN VAM 9 1 Uf lOKEf 9 POStkANTOOa GELDIGE BONNEN T A P IJ T £ N BEDDEN MEUBELEN 29 A ie B 29 MA tSB 11 JULI T M 17 JUU 4 rani Brood ol gebdk 1 nuita Brood of gebak I rants Beschuit brood o geb m K O Aardappelen 1 K a Andappelen 1 ranta Sigaren S IC JULI T M SjUU H rairft Biater 2 A ai MB llf JULI T M 24 JÜM 1 nata Vleesoh of vleeaeliw I 29 A 3 A 4 ranta vlecsch f viceachw MB B f JULI T M 31 JUU 1 ranta EepheidsEcep S97 Alf 1 ranta Eenheidwieep W I rants Waschpoeder 598 Alg DEKlERKèlNlk I ranta Waaehpoeder W 1 ranta Toiletzeep W WINlCE LST D BU DO j zun tëiïi J w Scheeraeep S t m 31 Aa Textiel mannen Il JULI T M 7 AUGUSTUS Kofflekurrogaat SU Alg VRRBODEN RAAKVOKMGm JTT 1 ranta VervaBgingamUdelmt 894 Alg OOUDSCH MObÜL Het is aan veetu utU t nboden t 1 Kg Suiker X 05 Alg vormen van abudhch n txifi oD hïï ivuorhanden te heljtoti ir ellen öfaTzijl vcMir d ï beicldini vi kazWL üewicht van 2V ku i ii der £ grond van tio door ht i RpdrtitM 7ulvel afeekandicd v r rdentM vonnen GoudACh mocld üe iJL dlen n er rekening n ede te hoSi indien deigdyke kaH vBtii on tt worden Pan el ffen ifi t id rbcizal worden opgemaakt MEDFDEri ING VOOR KRUrstimi ïen aanUI detatUifttf n hwft k Centraal Slstrlbutlekantüt i ern kutSvangen roet de medeüreUnf i niet voldoet aan de 1 04 t etb 1 voorafgaande aanvrafir door k mifc waren gestttó a n krindeni uko Jdiw a vrage moest CorrCspondiMitle over Öeï e an wordt niet beantwoord Bezoekcnl nltt tvorden afgewacht 1 ranU Jam 894 Alg 125 gram Gort M7 Alg 125 gram Pculvniehtcn 98 Alg 2S gmun HavermoBt 99 Alg 199 gram Vermicelli enx 19 Alg 1 rants Bloem brood of gebak 1 t m 14 Alg 199 gram Kiaa 15 t m 17 Alg 1 Uta Melk M M n 32 Ui Liter Taptemelk 19 39 31 m Liter Taptemelk of Karnemelk 32 2M tram Rijst 29 B B 11 kl Kinderraedsel 259 giaiÉ Sort 29 A en 31A Ktaidervofdsel 159 riuB Cacao m talker 3 34 en 4 3 R a 199 gnm Chocolada M Verta IM gram Suikerweik 39 31 Vera Hoofdietficteur J O IVeyiten 1 Cbcl r d eteur voor Gouda en t r Tteter Gouda vtrantwoordattllr iii êóvtriknüm L Akktradljk Rottardui geefiter N V itottcrdamich Rottsrdam 19 JUU T M 7 SErriMBER M raatt Beter J2A ea StB 3 HEI T M 31 D6CEMBER Brandsteffen 15t m H B V ÜLl2tr DOUWE EGBERTS UtnCNirPEN EN BEWAREN len grappla orKaal van Jonge mcnichan idl twee wweldan Cjia lJLiJ KOFFIESURROGAAT HUWELIJKSBEIVIIDDELINa I mnUS€€€€H Eenzameif van alle lecltijden rangen en standen Alsiieli kelljk llw wensch t een serieuit kennuniakini ain l M wendt U dan allen tot Nederlands grootste beniiddtliiilitv toor I Wi hebben door een weergalooze adverteniie ctnipipl in 128 verschillende dagbladen met alleen geweldige rtliM door geheel Nederland doch levens in alle deelen van li Holland Spontane dankbetuigingen zoo vel van gciluidx uit betere kringen als van dames en heeren uil den tMct stand zi n het bewijs yan de geweldige niogeliikhedtn wO voor ailen zonder uitzondering hebben Onze bemidddüi is zoowel voor R K ais voor Prot ingestelden en voor zonder geloofsovertuiging Een speciale aldceling oo boerenstand en voor tawerkgeatclden in het buitenland ma ons kantoor tot een centraal punt voor allen die ilcb zaam voelen een kennismaking willen aangaan endaiii HS welke redenen dan ook niet naar genoegen Itunnen mjU Ambtenaren bestudeerden werkers in de bedniven uit den boerenstand dames v g h uit den werkend uit den boerenstand wij roepen U allen opl Wendt U tot Nederlands topotste bemiddelingskantoor voor alle w tilden Hoe m rllalies wU hebben hoe meer succeMt tot stand kuitnen brengen nlichtingen verstrelcken wS deling o schriMelijk in blanco enveloppe Wij verteW strengste gehetnihouding Nederlands grootst bcniidilöi 2 kantoor HOLLAND Admiralengracht 219 Amsterdam Geopend van 7 tot S en 6 tot 9 uur ook Zaterdags Üp osn van 2 tot 8 uur Knipt onze advertentie uit Lekkere honger H Ja we zijn allemaal fijnproevers geworden n Lekkere taart of stukje cake Och och als er toch geen RoerOm wai wat zou die le kere tand dan gauw uitgetrokken zijn inaiensiiroainu vn BEDIENDE u i j n lna AANKOMEND Eigenhandig geschreven brieven worden ln9 ten kantore der bank Oosihaven 12 De NUTSSPAARBANK te GOUDA vraagt voor spoedige indiensttreding een èewe oeht ppe e na iMt den iittptsra I toMtcUen f tn b i vwnleU raÉrMm d tüi MMiut schoten jMEtan neer aèn tcgenaUin ngen hl totat Oe tn het Oö llMoolwilckslen mm diMMl Orel in Bielgo tiire conespon kif vervolgt Oe disMMle a traden in het i duel van de gr wtmtm veohtw weuvrearen i k vervuld van toloascn athr W c I iaawe hlmrv Mhea Mserwatena In vereenig kdanévelw mitra een b het 9ok tpjWia faebfcen WMtiu een ov tot Hmg JWdt sterda ve t I KSteem va f R4it kan tn de Duitsche gjM veohtwa Il aanzien1 th sUtM nwal d N dar latkM nar mm uit iB 4 v n hat SSRomvn SpaiWna V lll h 1 wUm S nt h tan vt ngruk Jh dit verban 2 t op geves 22 ¥ i t w