Goudsche Courant, vrijdag 9 juli 1943

Ktlt gytut Markt 31 TaWfOM nu aMn ti MM GOUDSCHElfeCOUBANT NIEUWSBLAD VOOR 6OUDA EN OMSTREKEN r t S cenla per ninnni r 82 t Jaartfaai No 21387 CbctTMtacttii P nn BIl Oouda rjca WEKRMACUTSBKaiCin DUlTl Keuringen voor de waf f en S het Legioen en de Lahdwacht Het S S raatakommando Nlederlande deelt mgde Nederlanders van Arisch bloed In den leaftUd van I1 4S Jaar qok gehuwden die lichamelijk zoowel ala geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de lachan die de opleiding hun stelt kunnen zich bu de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd ta worden BU de onderzoekingen worden ook alle gevraagde mllchtingen verstrekl met betrekking tot de verzorging der familieleden duur der opleiding extra levensmiddelen voor de familieleden enz Oe aandacht wordt er op lavestlgd dat voor de yrUwllUgera die om bepaalde redenen in Nederland moeten blUven de mogelijkheid bestaat hun dienat te duen bU de Landwarhl Nederland of bU het wachtbalaljon in Amerafoort Ttjdena deze keurln gen kunnen zich ook diegenen melden die Uit de Germaansche 8 S li Nederland wlllaa toetreden Paiaenen tusachea tt 9 jaar die aanmel dingaplichtig zijn voor den arbeidainzet kunnen zkii eVenecnt op een dei keuringsdaceti aanmelden en worden gedurende htm varblnleoia van den aibeldsinzet vnlgoaleld IT Juli 9 1 0 uui Hotterdajii Deuuchea Haus WMtteadUk J L O fr Breda Rest Modem Markt la lSOO uur Deiv Boaeh Hotel Nooid Brabant Markt 43 19 Juli 4a 9 UOii uur Venlo Deutaobes Haus Egniondatraal IS 19 IBOO uur Arnhem Caf Royal W Jult 43 9 13 00 uur llenuto Caf Modem Spooratraat ia f II H0J uur Zwulll Hotel Otllenbeek tl uil 43 9 13 00 uur Aaarn Concerthiils a 4 Vaart Ifr tsoe uuri Groningen Conserthuls Poe laatraat mw iéige fankslag ochter Sovjet sfeüingsysfeem Geallieerden verlaren 41 toe$teUen Keiden weer gebombardeerd DISTRIBUtliNlKimS Op bon 618 J leg aitrditppeleii extra Voor de week van 11 tot en met 11 Jall 1M3 wordt wederom een extiaraalaoen aardappelen vaa één kilogram bewhikbaar geateld en wel op boa algMnenn 18 van da bankaart vaar voediagsmlddeiea DIENSTTIJD EKB8TE VRUWILLIOERS LANDWACBT aAAT TKN EINDK Sg sUa thaaa afgarlehl esi hebbea drie maanden soldatenleven achter zich Wilt gU han plaala niet iunèmaaT Wilt gil nog aHUd afi Jdig biUvaa staan Toont dat ook giJ bereid sM voor uw volk aan te treden opdat m een goede toekonut tegemoet ga Laat eok a sieh gedurende drie maaaden africhten en treedt toe lat de Laadwaeht Nederland laliehttaigen tvar venargiag der faadlieleden vrUitaUiBf vaa arbcidBinaat fai Daitaéh extra levenamiddeleatoewtjslag vaar de familie raserveeriag van aw betrtkking gedurende aw diensttud worden tijileni de keuringen verstrekt Da data der keuringen worden ia alia bladen bekend gemaakt vcavANaiNo uzoNaaac aMvaaavMNiNORN De secietarta generaal van WateMtaat maakt bekend dat de herkennlngateekens Idrlehoekenl ten behoeve van de voor de Duitsche weermacht rtjdende Nederlandsihs motorrtltulgen uitgegeven bij ondere rljieigiinnlngen fTooger aamde balk of weennacht vergunt ii gen seleldeltik door etm nieuw model zullen wurden vervangen met dien verstande dat de thans In gebruik zUnde lieckanningsleekena n 1 aeptember 19M hun geldiitlirid verliezen Door den rllkalnspect ur van hel verkeer begaat met de uitgifte van bUzondere veraunningen Kromme Nieuwe Crachl 3 e utrecht ral worden znrg gedragen dat de desbcireffimda vergunninghoudeis voor dien datum In het bant zun van de hrrkenningiteekens volgens het nieuwe model De verguimijigalldaden zelve blijven ven Siïr t v T i sr r ï i 2 3 R ppt idt gebo uoct ingo ia elvtela MverguniJngen ongewijzigd iKxieti van mO vriend te doait uMK men ztjn haldeT iir icht doortM teiidlieid en koi ll loedi aid to d moel Wcste omatim tgiha i Maar wa m Irmwt moest zi in VKHOC da tuAw vantrodlte elaehtii hun droefheid nu itl beseften w at ztJ verloren hadchm ft hiteef no n nacht hi Londen om ém ouders van mij n vniend een plezier te doen Den volgenden dag kwam nog een der firmanlon Uit Mancheeter om h t meer zakeitjkc èf te faandelan Het faillisstment on de vanhviliviac van Ibadji waren voor de ittwn een cwai lag maair de Jii iiwe relatfaM dia had aan ekno iI t en waauvan xa raedx telegraflsoh op d hoogte waren bddan een kans om de geladen v 4iacvn alihaiis gedeelteliik In Ie halen Toon kwam Morison met ean vacrstel voor den dag ii i m j in ket eerste oogenbllk oiuuitinemelijk to eadi een maar dat ik op t n aanrodun niet direct van de hand wees De fmnM had zich varbonden mat een expeditie kantoar lij Hambtirg speciaal voor dr vtneiw piMOp Britach Indlè van de artikelan dlè in DultachJand en OoatenrUk warden fokoohl Nu word mu voorgeatiM of ik da Morgan i atie van dat kanlooeop mtj wild nemen en mij gtKlurerfile een paar maanden met die leiding baJagten totdat er een goede directew u rijn iteviNidan De oMKi 11 l a waren schitterend en het hing ileiililii van mU i om ze van WUvendan mA te iloen gyn maar ik had mm gaken In AmstcptlBin en wenecWe daar o t ecna een kU Je te enten Ovar a lu da w iwu ik beattfUen Mijn ieniigk mat os hel Kantoor veroorzaakte onverdeeldie blUdwhitp en ik Hg tot mU Moegen dat de zatcen hp een behoorlijke mnnlcr warwi Ije an M ld DM d tmU de flveirtaiij in dat nr met gofWe en m ei foed bf l l w watk ktKHiiep haal wat te bereiken WMi4t vatcwli w in w a I Wannfler vèrdtiiilflrei Ttt l l H maal vardoittartf worian va KI tal f M nar iiaia a ainaa i aMiiwa M ao s ai e iWi wi a K aa i a landaek gakltil ataawholen A iMrIkBaaael keeunaswarMr 1 iil kenmerkende iraat ataartvt en en Set Al kea alia tiMtlW kerkeabaar tllaC Ij IH OKp I 1 IJ JP Ihi iovniui f h ll ï fc I t I I w ilu r krvM rnrali n k ECkKltfi r w MffmiMiiai ë Kfn Inviaaéi f n Uttlli i nccll MUMhrii ordaltlli Rotlefdn Il NIauH LING nl Alillclwf Ir aan tr Mi IriiiddeliiiKikt ItiticcainpatM VeldiKC rcllitti kien van Zul Lan gctlaaglWl lit den bo f icDlkheden dM z bemiddeli f I pn en voot hW cllni voor d lleniand matei die Ich f j en d rlii M 1 kunnen lijven werMJJI I werkenden Wendt U iBJ 1 voor alle W auccesMn IJ Ikken w l l verreW I benilddell J Ulerdam Wt WOp 6 e rer Iers $ tuk e Ih geen lejckere iroduct pf infl vi mj Mparitevat v n de Daibnhc JKw 9 JwH twkend TSSi wwitettic ia het ebied Onl dtrart mat toecenamea TCMt tiadcrt earttoterea j Mbtar hat AMirbrahcn BiU I iMtiafff taan aan gewaMIfa i f nlwikkeld waarin de btiaja SiriM da rraotate hupaaatoi va 2iïa aota raartdumul apntk rB Mat prwif tan ap ta vaagaii iMt a vttaml kahahw wara J M aiaa iBhw i wadanm 4M aitoraa aa aen reet aaatal M BiaarlaeptgaMhBt Eduu hietaeitellaa doikbanmeD in liafTllattalcaa vaa het I frepaa ia ia da geveohtea I ea baetreden taaral nieaw I reearret van dea vUaad hten ea door Inobtatwear j Ttrlorea de balijawialiea ïi llTfUectBifan 10 de Middellandacha Zee werden l Britich Anierikaaniche vUeferfor I U toettellan neeitreachoten ih bonunenwerpert hebben in loopcn naoht we T een terreurf p Keulen en omgevuid ondert Cr entatonilen verhezen nder xtttkit n verwoestingen m de Utn De K ul che Dom werd 1 aangevallen en getroffen Wt duaver ontvangen bericiipBden negen y UandeJUJke bomfVHpen jMeigaféhoten Drie an te l tlAi werden overdag aan hel wl boven den AtlaiHiaphen Ittnai vernietigd Beveiljginfavaartuil i a d marme en marinaafiivear IÉ t achotcn drie vyandelUJie toel tiwi n KT De lolale verliezen van lHieMlandér m het Westen en het I van de MiddalIandache Zee beI Dn totaal 41 toeetellen 1 Ut m het Ooiten woedende gevech tailikelon zich ateedi dukWfllter Ml di bel n lac met da iapunten ttjli BjeldoTod aoo achrüft de mili orreapondenl vin het D N Ö en inrvolgt Dt dubbele thf van Koerak is geIWen m het sladiuin van een pantser ivan de giootate afmetingen DuiMt vechlwa cn staan remi niawmeren tegenover elkaar De lucht vuW van het ttdreun der talen MM kepvallend hac oalc alt heriehnni dea tegaaatander reada de beiMd en d vuurliraaht klUkt l we DarftMhe paateannodelI hier voor bet eenit in dan NtrUd iw werden tij xUn nog aterker ikÜr yi Mf er De eon Min scliijnen eek aan de bewal Mjaondere aandacht beateed te lïïïïï overtreft de iKWQdte van hun kanonnen die der i Ü J tet duaver bakende IMMRagena IJ cii ging hierftwde chunen 12 voor flanl lbcweItf bepaalde rol te pelen ïgMt ook ïg de Duitsche pantser Iffii n gehecle reek fS overwicht dat in de taclaitot uHing komt Het pantaardMel iJJlllCffls vcrdtT VCTichoven ichter J van atalUngen der SovjeU laffv men met lecht afleiden ISJf DuiUiche p nt erwiggcn de for Hf twaaeni van den viiand I 1 1M K verdreven heibben t JJ TWw hc n h t Hoor hct kiel In lOn I theoretiMh ni kk i r rrnfr IZl U t werpen Ib de praillllk tl d tawUnd Il avolg v n hel der DuRiohe penlMrlaldlni met t der Duitsche luchtmacht er e uil In het alfemeen kan men en v n iiat verloop det de trUd tol llBg heef con t teeren det de IfiXu P nt er f n en vlleaiulg IQ IKkIw rUde op bepaald verbazlnaJ wilM II vervolmaakt Aan de 2 heett de Oultacha Ifferleldtna J vUejend sualerwapcn toesevoefd orpedovUaitultefi Hel apeclala Tien frittien 41 In den atHJd veattniw In Ztl hebben Don f Iwhalen van de lerreinwinat TUI woordje meegesproken De rel van het loehlwapen jM rband verdient ar de antkZS fd te worden dat hel w lit der Sovjeva ook eerglaEz S gelukt ergens tot een awtief u geraken De verlie J n b jna dutzrnd machinei t fllis vier dagen lij4t habben T e sieve nÉggagraat gebix ken LjJUM van eeh loo groot aantal ke vliegtuifen ver em k iii M i ii i ip m pi l r v€l fejj laiidseli S n Pan tackea lirkt uiteraard Itet versterkte treden der Düitsohe eskaders en verhoogt natuuriuk de geveohtawaaiide van de DuitMThe troepen te land Sinds S Juli i ook het front in de lucht van dag tol da teed meer naar het Oosten vtenchoven Hoewel da bavoegda DuHsehe aOiltairen ooder alle onaatandigbedea r tamghottdaad lUa ovM eakMBstlf hun bagiBaei dat de w4t van haa d al en iwügea gaUedt kaa men teeh eaaatataaren dat da iat duaver behaalde raaaltatan vaa dea Daitaahea tecnaaaval de plaanui hU tegalipartu ajraar hej lÜMi verstoord INe raaolta en Mbbea vaar da thana vaa hna ktti voer den aaavai gereed staande Dnitaehe divlaiaa verbetarda onutandlghedra geaehapen vaar aan gunatiga verdere ontwikkeling Van Dnltache tUde werdt verklaard dat de eigen verUeaan loowel aan troeepen ab aan aurtatieel geriac titu dank sij de vcfdere verbeteriag van de wafena ea da bmthaden PR ÉEHANDEUNO DER KLBINK STATIES Nedariaadeeh protaat ta Londaa Oe A N P oorreepoluJienil te Berlun meklt De Nedm landaotie emtgrantenregee rinc te IxNiden heeft tot het AmeiiIcaati sche ataatsdepartement een pirotectaanctit waairin betoogd wordt dai dekleme natiea binnen dé An lo AineKikiaansoha Sovj t RiiMaisc4ie cbalitie niet op vo t van gehjikheid behandeld w oixien Met een zinsspal iu op de ach t rtut7L tting b i de Icvenalnuldelancon fera tic te Hot Sprinos wordt verklaard dait biJ alle poutieke ronferenties en overeen kometen eenvoudigtHiilen de kleme nétiea om g iandeldwordt en dat deze zicih aonder gehoondte zun moeten achikiken m tl bealuit n d i groole moigerrfhedeii om het ven of deaee met de bakngen darUame naties strooken of nfet Van Duitache lyda veritUiart men naar aanleiding hiervan diat leze NederlaiKlïohe einignknten zich vergiaeen wanneer ry meenen dat m nog anapraken kunnen laten geldon op de Nederlandacihe koloniale gebieden m de Zuidzee Zu verw c4ilen van RooeevWt en C3huröhUl ondei leuning van hun belangen bij het Nederlandedie kolom a Ie bezit doch zien djMHil u volkomen over het hoofd dat het besohikfcki srecht needs Isna aan Japan u overgegaan en aldus dit Duitsche oon mentaar geen Ohurchill geen Roosevelt en geen Stalin over de maoht beach tkt het door ei en chuld verloren Cegane gebied terug te winnen rrAUAANSCHm WEBRMACHTSBICRICHT mm TpN TOT ziNKaN oraRAcar Het Itallianscha weermarhisberlclit vanVrtlda luiai ala volst Onie formatlea UMpedowlisaliilsen h bbm met chlllerend uccon herhaalde aanvaltrn oiKleriiQiiwn op vUandelllke chi p n varende btt of vrrankard up de ku t van NoordAfrlka drie roolp schepen rnpt een Inhoud van 40 000 ton arden tot rlnki n grhracht p n vierde tnet een Inhoud van 3000 ton werd eniallg beachadlfd iLLuchiformatlM van den v an4 boml arfieerdan lataren vn vann ehl herhaalde malen C atanla en om e 4na 4nen meldt In t i tinaan en tiranden In de blnnenwljkrn rter atad Oerlurende gevechten overdaif werden twee illglulsen neemewiluilen door Itallaaniche Jagers en 11 waarbij verachcldeiie bommenwerperi door Duliarhe Jaseri Liuchtafweerbattertlen j emlelden Iwee toe tellen bU Cetanie vlet btJ Sclacca drie bU Caatel Velraiio twee bU Maraala Mn bU Gola allsniartia BU da aanvallen op Catania bedroeg het aantal alachtofCera onder de burgei bevolking 81 duoden en 3011 gewunden onominOod in kwanotmno De correapondeivt van de New Vork Herald Tribune ta SJoengktng meWt Dk bevolking van da provincie JCwangloeng woidt door een hongersnood gedecimeerd Ült brieven van Amerlkaansche mlaalonariaeen an leden van Amerlkaanache hulpnrganlaatlea blUkt dat de dioogte den Julloogat met vUftlg of meer groceni heeft verminderd Heele dorpen lUn verlaten O stfrfie onder kinderen en vol asenen la root Niairwi iMAiiAoaAviN w wmcfiZA In het volkspark aan den WntelUken uitgang van de atad en op een aan den anderen taml van den weg gelegen karkhot werden nieuwe maaMCraven der Gepeoe gevonden Het aantal maaaagraven In hel vollupark bearaagü lO In elk der graven liggen engewerden tot duaver IS massagraven ontdekt veer iW Ut 140 lllken Op iiat fcerMiof Met totale aantal graven op tlt terrein bedraagt 33 tot If tm ta bet type It AniarlKganMna ig liiaaiudlaat i WWPaiWW S e a é rtteaiwM NIEiüWE STAATSLEENING Naar wil van beveefde zUda veneawn gal Daadardag 1 JuliaAda aa aka adlg l B g vafaeUjnaa vaa een ataalalaening groot een milliard galden iraarvaa reeda M miiliam MU Rdkafandtaen en tautalUagan li geplaatit De ntevoei ia wederem SH praeenf eé da looptijd M Jaren De kaeta vaa uitgifta la geatald op MV De deelneming ii ep deaelfde lecal gaeehaeld ab vaor de leaning m met dien verstande dat het pereantage vaa deCInamlagvoorde Inatitutloaeale beleggers ia verhoogd tot M procent haaaer aetlva awauwniHpMia I TOEPASSELIJKHEID VAN WETTEUJKE STRAFBEPAUNGEN Een toelichting op e wvzigiitg in ons strafrecht De aamrttBinf welke het onkmgt atfekondiffde besluit van ém sccretiaiia feneiaai van het dcpaiitement van Justrtie bebeffende de toapaaselukheiA v n wettelijdce atrafhepaHnaen m OM patreefcl aanb entt heeft t zeer algemeene streiikin Hat beahiit bevat n 1 niet eed of meer ntouwe stratbppaltn e deoh wO igt de beteekenü van aiie beataande atraftwp lingaa zoowel dM Uit het Wetiboefc van stnif reoht all di wit atronderltjke wetten verordeningen en beeluiten Uet ver dient dwtruni bgizondere belangstelhnfi GelUk bekend viar t hel besluit aan rt 1 vaji lici Wetboek van strafrecht tie volgende voorschrift toe Valt aan fait niet onder daa Éehat doeh wel oadcr da grandcadaehie vaa eeae Ivatteiyke strafbepaling xoo la db siralbepalinc toepaaeelUk Indien hal Mt naar géeaad rechtsgevoel atrat waardig is Ten eiftde de beteekanis van dit ni uwe vourtchrift d idelijfc te makai is het w nach 1i k voorop teatallen dat ons aeheele tti fi e t in wettelilka voonsohriften Is neergelegd De rechter kan ean verda te nkel atraffen wanneer het d K i hesn begane fert valt ander een tralbepalmg weNce tx stood op h t oogenblik van het ple gen van het delict p ziohizelf i dtt steisel niet zoo van7elf l end al veelal wotA aangenomen Da aatwlkkeli t van da rechterlijke geboadenheid Indien men de recht e chledentf nagaat lien men m het algeniaen legeliikgen aan wlaibU d lechter ook bulten eithiaven ia hlanoinieii om t beatiafBiig k n uver aan Hel ateUel van rechtaMke gebondenheid aan geschreven alralWhUiioriiien la in ona land en In de nu e d rheld van de lande van buiopa eeril In hel beiflH van de l e eeuw ingevoeld Oe liedoehnK was reehtaonaekerheld eu rechuveracheidenheld Welk onUet hel ancien leginie vet h uidtg vooikwainun m het belang van de l atralten Individuen oovecl niügelijk ie voorkoinei De e bedoeling la ook over het geheel verwerkelijkt al het dat thana een ander euvel i opgeUeden n I dat ataat en maatachappl en ook da belangen van de gfredwillende burgera met altl d voldoende legen de overlredern van tnoreele normen kunnen woiden beaclieimd Hel la duideluk dat het een algemeen belang moet woideo geacht dal aiiafwaerdige handelingen door itraf kumicit worden getroffen Hier deden zicli ten gevolge van het atetaiM van de gaschrevcn ilrafreclilanormen In tiet verledafi nioelltllflieden voor Oeie nioetlijkheden vloeien vooit ul tweeërlei bton In de acisie pleati kan geen wetgever alle gevallen welice tlch bil t paatdo inaatachaptieUlke toeatandun kunnen voordoen voorzien vooitu ia bet niet nwge lijk Indien de maataehappelljke tocKtanden eleldeluk veranderen ileeda d welgevUlg met de nieVMe maatsrhappettlke behoeftsai gelijken tred te doen houden I oar het eon en het ander komt hel herhasldehlk voor dat atra waaidige feiten worden gepleegd welke wel £ eer gelUken op d fc len atrafbaar aaleld In nat wetboek van atrafrechl of eldera In on atrafweigevinff doch welke f niet of nauwelijka onder de omaehrllving van aen bealaand delict kunnen worden gebracht Da ataat de rechter voor de keuze hetaU den overtieder van de inoreelo nurm vr In iprekeii hetaU hel atratvoniuchrlft MaarbU da overtreden nuim hafnaaate ilgt juist door dit stratvooi schrif Wordt etra fen In de pra t k geschiedt belde In Mïodanlg te tntarpreteeren dat het feit nog rofr Sraotllk geschiedt Iwlde In b sn waarin het begane feit iaat dnht bij de strafbepaling ligt wordt daie xooala men het teenniscii noemt extensief asMterpreteerd taa baallsie ona hoogata ramlaaollege IndertMd dat men In gevat van bl lt l ing van een telefoonpaal geatraft kon worden wegene tMaohkdlalng van ea teiairaalpaal en dat hinderlijk va6r Iemand lUdan gealrafl kon werden ala hlnderlUk Iemand volgen ta aadert gevallm waarin het strafbare telt verder vai de woorden van de atratbepaliilg afllgl meant de rechler niet tol venWrdeelIng te kunnen komen Zoowel het ecne ala het andera veracbllniel moet worden betreurd Indien men eenmaal het telael heeft dat vcrqordeetlng alleen mag pIsBla vinden ep grond van bepaald omashtevan wetlelljka voorachrltten Is het niet wbnachelHIt aondar ulidrukkalilk wetteIMke maohitging dia vooischrlften toe te passen op Eevailen welke onder haar tekat elgenlUk niet imgrepen rijn Ander ilds Is liet evenzeer ongewanaclii moreel afkeurenswaardige tiandeiingen watke geheel op aan lUn liggen met In h l wetboek trafbaar gaaleld eitaiv ngeatrafl ta laten Het laat te moge nan een sprekend voorbeeld wor idao toüetlcht Nog voor enkele weken werd laan valweaten nian dia ontucht had ge pleegd met een MHost meisje vrUgesproken nmdat de wet spreekt van ontucht inel aen vrouw die In ataat van bewustcluushald f onmathi verkeert onder welke teinun kiankrlnnlgiielil niet valt loch ta de londBedachte iii beide gevallen dezelfde n I deze dat niet kan worden jieduld dat tnhbrulk wordt gemaakl van de ninstanaigheden dat de vrouw rich tegen de niituciilige handelingen door haar Iicliainelijken of gccslo lijken ataat nla nm verzetten Een oploasiiig van moellijkhedan Teneinde deze moellUkhrden op te lossen ia het nieuwe besluit van den seiiAHgrla t enaraal van het depat lament van Ju title etrattande de toepaaselijkheld vah weitelUk hirallMpallnttn tol tand gelmeht Hu aaal ut vaa e gatfasMa dai atl sfnepallitken sp IweeMrlel wUre kunnen worden toegepast op strafbare fi Iten fn lit eerste plaats kunnen zU worden toegepast indlifn de tallen rechtatreeks vallen ander it n tekat van tratlMipallnlan In de tweede plaaUi kunnen tij waraevtoefepflst imilen dafallen wel nlst valtan uier den tekat van da alraC bepaling tfoeh wal ender hiar grondgedaehW In hat Rmnalhadw atratreoht heette dit vinillMra ad exempitiin lagla dwz straftati naaf het vooriMald van da wst Bcliter moet In hel laatate gaval ingavolfe het thans genmnan lieatull nag an Iwaada vsorwaariia vervuld itjni het feit moet naar geiond cechtagevoel atrafwaardig itjn Deie elach la bedoeld ala een extra waarborg HIJ voorkomt dat de rechlapraak wordt tot een zuiver logisch atwtraheeren en niet langer verband houdt lAet de mareele normen waarop ieder echt moet beiusten De leljst van het tWblult vertoont overeenateniinlng met artikel van het Dulliclie Strafgesetzbuch In het Oultache Rijk hebbtn llcli dezelfde moeilijkheden voorgedaan als ten onzent en wer in 1935 een oplossing voor deze moeilijkheden tot stand gebracht Van de daar opgedane ervaring kon worden geprofiteerd El U dan ook niet met een bkiole vertaling van en Duitschen tekat vclataan Geen aovnm Voorla it er h ar gestreeM het nieuwe voor schrift in te voegen in het beataande Nederlandsche rechU ook is met onre nationale historie op dit gebied rekening gehouden Hel Is n 1 niet zoo dat het nieuwe instituut in ona straftecht en volkomen novum beteekent Integendeel het eerste Wetboek van Stiafrecht hetwelk in ons lahd tot stand is gebracht het Orimineel Wetboek voor het Koninkrtlk Hollahd van 1809 bevatte ean bepaling van gelt ke trekking Het bepaalde m aitikel 13 Er beataat geene misdaad zonder voorafgegane wat De regtera a Jn verpllft votgena de rafelen van tiltleglninde te beoêrdeelcn of en In hd verre eenige hun voorgeateltfe daad dat zIJ onder de wooiden het aU onder den zm der wet behoore Gelyk men ziet een opzet veiwant aan die welke thana la gekozen De bekende Ualdache hongleeraar Kemijei regl van deze bepaling dat de wetgever op deze wtjre de apttavondtge ultvlugten van lUtlge mladadlgers voorkomt en er tewena voor aorgt dat het lot eens beachuldlgden niet van de willekeur des regteis afhange daar er geene ntlMiaad bestaat zondet voo afre ane Wel Diverse voordeeicn Bit citaat stelt een ander voordeel In het licht hetwelk van het nieuwe liealuit kan wor en verwacht De rechter zal en atraf baar feit Hetwelk wellicht niet geheel onder den tckal van een beataande atrafbepalling valt ook kunnen straffen door een bei nep te doen op de grondgedachte van die liepaling Hierdoor lat ar minder aanleiding bestaan voor at fa handige athracatm otn te trachten door uitvluchten en Sehoonkiinkende redeneeilngen verda ten aan den arm der wrekende gerechtigheid te onttrekken Aldus aal de tiehandeling van het atrafbare £ ait voor den rechter in vele gevallen zich meer op da werkelijke beteekenls vi n het telt zelf cortce ntreeren Anderzijds voldl ook het werk van dert wetgever vruchtbaardm gemaakt Op het Oogenbllk la het noo kell k bU het opstellen van alratbepallngen de bcleekents van lederen term in den braete 4e tietlen en teneinde de mogelijkheid van lacunes althtni z K gering mogelitk Ie maken veelal In een bepaald voorschrift een reeks zeer verwante ttetfiippen naast elkaar Ie zetten De stiatbepallngen guflen eenvoudiger kunnen worden geredigeerd en het atrafrei ht rat oVerzirhlelllker kunnen worden nu de rechler de vrijheta heeft verkregen lot de grondgedarhten welke achter de iMpaltngaii Hfgen terug la gaan Overigens liehoeft men niet te veronderHlellen dat het nieuwe tiesluit In de toekomst om TOO te aegg dagelijks ra worden toegepast De grooTe meerderheid van de aepleegde delicten rlln In welomschreven welivoorsehrlften strafbaar gesteld Het besluit ta van belang voor demaar verhouding spaar7ltn gevallen welke Juist gicnzen aan r e t estsande voorschriften en waarin straffeloosheid vsn dan overtreder oor niemand kan wolden gewenscht IJet ware ook niet aanhevelingawaard Indien de rechler op grond van het nieuwe voorschrift een geheele reeks nieuwe delicten 70U cremeren Zulks is zoo mm In hei Duitsche rlJk als in Denrniarken waar een geltjk voorschrift reeds sinds eeuwen bestaai gcaehfed Oe reihter zal trouwene naar verwacht mag worden oak op dtt gebied bltjk geven van een wijze gemattgheid Dan editer kan het liealult ome toekomstige recti tsontwtk kei mg zeer ten goede komen vainTKi i iNo VAN i RGaa In de Ned Staatscourant van 9 lull la opgenomen een bealuU van den aecretarisgeneraal van Binnenlandache 7aken waarblt heiiaald wordt dat de efschnften van of 1 111 leksels UU de skten van den brgei Inken stand veieischt voor de regeling van tnelauen aan nabestaanden van geaneuvelde Jol de Dultirhe weermacht llehoorenda peromen van Duilsche of Nederlandacha natlonalileit vrij van legea aUn VKaANoaaiNa TBLarooNNUtaang Van Maandag 13 Juli aj af la het gebouw tjinge Voorhout 9 commissariaat voor de iielaifgen van d v m Nedei landache weerrisel lelefonlach te bereiken onder nummer IIIMW eellng O van het eanilnisaatlaat alln van dien datuln af ta bereiken onaec nuin on d I De gelMJUwen Korte Voorhout U en ii waarin ia aevestljd hel Informatlebui eau van lietNederlandsehe Raad Knila direcleui algemeen jeiirlarlaat eji Ie afdeellnsl aii nier lsa49 FemUeton Nadruk verbadaoV DE SLAPENDE BOEDPHA NadariandMlia RomRH door 1 J A L COROENa 32 s MUn vslend la bagnven honderden mallen ver op het een iine kerkhof van Patna Toen diaoht uk weer aan het Open vlnOen van mIJR koffei dien Ik toch goed fealoten had en aan den vreemden Hindoe die inijii kamer waa hlnnencedh ng Tt oip den katatan dag van intin vecblUf te Caleutta Zou Alfred dan tocti nof vermoon lijit door iemand die naar t helUcdom van Ohindai rar zocht O het waa te vreeaelp ni nu de v t aan btwid wa van h t Ai el oha amip var we dat tand loo v ol raadaelen en vert orgenheden mt ik ruatig aan d ek gecatMi den seewind lanfB mUn alapen voelde atruikan mi vofWe ik da n Wfikmg varn al de opwinding must en spanning dJe Uc aind Patna h4id ondervonden Degen Innig lag Ik nrat zware koorts to bed en gaf den seheepadwkler handen vol weik Mijn storii fmm htalp tr mij eehtcr wear vpiiedlg Dovcnop en Ut had nu non l anr wtkm van ruat voor me om wear up verhaal t komen Ote runt geibruUtte Ik otn de voornaamste g wiurteni en van mUn III tl tie reis op te achrl en all een liiTjiineniiig iin de veki wINnnde avoBiuran Ue ik ar heb Maetli Bil m tin aankoinat in hamém uvrdi Ik af eli nl ilooi d ouiiprg v ih mUtn vriend Onmogelijk i h t me d wvtlunelmg te hp chrljvan mH die twea diop bediroefde menaAtan 8 voclda ma ala Oalfn die t ek n chap moaat gevai van wat hU had aitMM mat Mn brot dar Het veihooir te Oatoutt nad ma alaartt ceanoRWMCachiUtilinB oliia daftliMn t vaMiUtn w wif tt U In den groMi ook nog zoo wtar n mar ofh vertiMa Ut iua itieti van W bemrfc aan dan beiw an van hat MHldkiei van C hln nw r Aan dan amhnn Mnt vmcuitnda Ik niat da oattai lMM hudc Bil on vrllwtlligers Mannen en paarden zUn goede kameraden SS PK rrltsdi OH 31 Juli 43 9 13 00 uur Leeuwarden Hulae Schaaf Breedatraat Juli 43 9 14 09 duf Anulerdam pam Juli 4 9 13 09 uur Wrecltt N V Huta Oude Cratht 341 39 Juli 43 9 I4al uurf Aiaaraloart Ra Ourohgangalager Leuaderwaf M Juli 43 9 14 09 uur Den Haag Caf Den Hout BeruldenhOütaCllesng mmmmmÊSÊaBaatBassmmsBÊÊSt Bekendmajlcing Het bureau van den bevelheb ber der weermacht in Nederland deelt mede Woderom moesten drie Nederlandera die zich aan sabotifgelachukiig maakten en leven eng van eigen Umdfanootien envan de bezettende tnogandheid ingevaar brachten door eaa if ga gereohl tor dood veroc eeldworden n 1 ¥ 1 Evert Ruivenkaanp gaaoren 3 Septeniiber lïlS te Rliladcl i 1 DmninicagHentfaiik Micktendbrp gciboren 1 Nt ember 1919 te Kampen 3 Cèerard van der Laan geboren 15 Janjiari 1913 te Oen Haag BEKE NDMAK ING COMMISSARIS OENERAAL VOOR BIJZONDERE GEVALLEN WKNOEMO Het RükaeomadiMriaat aiaakt be kend i J t RiJkaeommtaearts vaar het betene Nederlandaehe gebied heeft overeeakomatig paragraaf 4 vaa de ver ordening tot altaefenlng van de regtwringsbavoegidhedaB ia NederUad nr 3 4 en de par 1 I en 7 van bet decreet betreffeaide een orgaaiaatai ischen opbouw Üan da dtenatbureans van den RUkscoauaieaari den Oiea tleiter Pg Willi Ritterbuaeh met iagang van 8 Juli 1943 belast met het wnirnea en van de werkaaamhetlen van commlfsarisgrneraai veor bijsondeia gevallaïl daarbij Inbegrepen die laken fie bQ b j Dndere besluiten opgedrateB worden aan den eemmtanrts gener ai voor bltsondere gevallen OPROET Oe conunisaaria van politie van justitiarlt ii dioiwt C Ie s Qravenhage ver oekt te worden beketvl gemaakt met da verblijfplaala van Kfarten Amstetdam m verl and met den Op 7 Juli j I op diens 5ü jarige vrouw in liet perceel Poeldijkschestraat 32 al lier geplixgdon moord Tevens verzoekt genoomde commissaris nogniails mal kiem ieder dia tnlichtbigen kan geven omtrent per Nien die icli aan het perceel vervodden rich te melden aan zijn bu reau laan Copes van Cattei urch SX BOROFMEESTERSBENOEMINGEN Het Rul omniiS ari t deelt medetDt Rukscomn aaaria vtxHr bet txrüette Kederlandaoltc ebiad heeft tot burgemeester benoemd den burgemeester van Brielle enOostvoorne J G van Houten met gislijktudig eervol ontslag utt da totdusverre door ham bekleede tunctiiulot burgeineaster van Dordrecht dett gemeenteambtenaar mr O F P H de Waivd ta EliMihoveiv lot burgo meester van Maran den haar W Hanaen ta Den Maag tot burgemeester van Vlaardingcn den heer W van Hoppen te Lochem tol buegen ealer va Hutirk dan haer A Pranarnia te Amaierdam lol butf emeeater van Onstwodde den gtÜMaitliambteiiaar J KwMtat te OutleNIIrtarp tol burgemeeev aa Berkboul HET KOOPEN OP rvimfi HRR rtatmtKAAKt B J den aankoop van taxttatpüMaOs ten Is bet geoortaald opi ladlaa df gal dige punten d r tasttelkaart van da Cnaon vooir wi hat rtlKai baslcmd vertinilkt tljn da galdka paaka d r taxtielkaarten la gmmfkm vifl da taiinaiedaa vm daa kaïqmr mtia op da a teitlMkaarlan daiM daKa slaehtMaai i aa hataeltda adNt vaar komen BU dan aankaep meatoa da dlatrlbiMaatarahaartaa van dM h aa p i t aa van da ketrokka gaaiaaledaa waHpa overcaliyd ImvitiNO nrEciALE VKRGVNNINQEN banoarMMv mnmaa wama a am w op M AOM INI tmfiMit ittB knaaM a WMter daar da d ta bafalwi H rm aa tMtnta MdiaBM lar M van niaawa laiiial