Goudsche Courant, vrijdag 16 juli 1943

17 Jul 1943 PO V fu V In d rtlKa ril T Il en ni4 ok Iniitvolii him verpMth In lul b vrmnnctuf fltA Kdhsd tui luii 11 ïnnt ilnbutlr n II rrkl u UIVFN ulven bciiii uU 1 rh ƒ 1 UU tlf RotlerdiM en Omttrekw rdelljlr voor di Rotterdam Dti i h NleuwibH e ch 2 J De iel ring d Hooldpdrachten ke vril terdag Prgt S centt per nu mwr 32ite Jaar ii Ne 2J2M Ohttradacteur f tIETIR Qoud Bureaui Marki 31 Telefooo tm Poiirekeotnf 4S 0 GOUDSCHE COUB ANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ptaall naluurluk om te doen iterko Duitaoha krachten te blntlon en om te veilunderoo dat Ehjltscho roaorvee worden gemengd In den aan al van Von Kluge op KiMjrak BIJ Brjantik agn door den tegenttandei acht tot Hen divisies scherpschutters alsmede eenlgo tankbrigades up een smal gebied In den st ijd geworpen en er Is bier veider Aon artillerlo bescMolIng Ingeleid De vijand volgt zijn Kewone tactiek dwz otfett uteta ontziend nienicheQ en materieel op Het IS hein op etnige plaatsen gelukt in do Duitsche stellingen d lor te drniKen dotïh dit kon worden hersteld daar t6rat nd Duitsche tegenmaatregelen ziln genomen Het la den vijand weliswaar tclukt Duitsclio reser ve tot rich te trekken maar Tlmosjenko la toth nos geen stap nader gekomen tot het bei eiken van rijn opei atieve doel t w eop doorbraak naai Brjansk Na een vr lange geverhtspauze hebhen d bolsjewistf n in de ochtenduren van 11 JuTI ten Zuiden van Sclllils elburg na hevldp V loi bereiding door de a tilterte op dne Ëlaatsen ter sterkte van drie batalions de luitiRhe atellingen aangevallen meldt hot DNB Do aanval ontmoette oveial feilen tegenstand en werd ten deele In een tegenaanval afgeweerd Er werden talrijke gevangenen gemaakt alsmede wapens on oorlogstuig Dultgemaakt DE OPCRATIFS OP 8ICILII1 In aanvulling op het Duitscho wcermachti bericht van gisteren verneeini het £ ÏJV B Het eiland SiclIK heelt een kustlengte van Ills kiloinelei Dit komi ongevoel overeen met den afstand van Londen tot Weonon Het spreekt Jun zelf dat een troepcnlandlng op eenige plaatsen van de e zeer lanite kustlijn nqoTt geheel verliinüeid kan wolden Eon andere kwestie Is of nik een laiidingsactie i tot een groote operatieve uitwerking O bracht kan worden Wanneer d BtttschAmerikaansche operaties op het iland met den dag lang ain i worden en zich inoeiUikor ontwikkelen ligt dit niel In de laatste plaat a n de mncllijkheden niet den aanvoer Het IS gebleken dat le ver orglng van de golande sttijdkrachten bij de door den duikboolenooilog veroorzaakte acute sehaarschte aan kcheepsiuimte der Britten en Amerikanen lederen dag een steeds moeilijker oplosbaar piobleem wordt Zoo valt het niet Ie verwonjieren dat de gevechten op het eiland ook bp 15 Juli den landlngstioepen üeen noemenswaardige sutt ssen oplevejdan GENEKAAt lAKOB TEKUO AN IN iI £ tr IN HU ZIIIDFN Na afloop van ilJn Inspectlorfl door de versterkte zone van het Zufdoostelllke bied i de generaal der pioniers en vei tlrtg werken in het opperbi vi l van de Duitsche DlSTRIBVTlBNtEXJWS KKNDMANINO Extra rantsoen aardappelen In de weeJt van IB Juli tot en met 24 Juli wordt wedercjm een extra rantsoen aardappelen van 1 kg beschiktbaar ge teld en wel op bon algemeen 819 van de bonkaart voor voedingsmiddelen INRUILING OUDE TEXTIJ LPIINTEN VAN PERSONEN IN Zll KENHUlZbN Voor personen die in een ziekenhuis of dergelyke inrichting zun opgenomen en mitsdien uit dien hoofde de ouije punten der textielkaart niet hebben kunnen orawiaselen kunnen van U Juli tpt en met 2SiIuli 1943 de administrateurs van bovengenoemde ziekenhuiren of inriohtmgen de oude punten indien deze zich in onbesch djgden toestand aan de kaart bevinden by de dutnbutiedieneten omruilen Oe administrateun dienen de distributiestamkaiarten van degenen voor wie de punten wonden omgewisseld over te leggen De dlstnbutiedienst 7al eerst dan tot omruiling der punten overgaan zoodre gebleken ia dat de nummering der distributieatamkaarten overeenstemt met de overgelegde oude textielkaarten StodsmeuufS Uit het Gemeenteblad terugvoering in krijgsgevangingschap o rond vaa de op tB April tM3 In de darbirilpen epubhdeerde in van den Wehrmaclitiiibetebliibaber in den Niederlanden letref jj usvöerinif In krijxsgevanKenaeliap van de voormalige Nedfflü sdsehe I IÏLiekl uordrn bij drze voor aanmeldinK opgeroepen set dirn itplirhtJK en reservepersooeel beneden den rang van officier A ondersUaade regimenten en van alle In de jaren 1939 en IMO dOor S rtf l lormaties voor zoover het In Mei 1940 la werkeS iilitai n di was III rooetwi lah mrlden telkens taaiehen 8 en 12 KH la de tVateriookaierne Amemfoort it dienHtpIlchtiten van het Ge regiment veidartillerie en xUn ooriof atir op üfc Juli 1943 t it dienstplichtigen van het 9e t m 12e regiment motorartillerie en i n orlagsformaties op 27 lull 1943 kitaljon wegentroepen op 28 uil 1943 kataljon spoorwegtroepen op 28 Juli 1943 MBpagnie Intendancetroepen op 28 Juli 194S Keuringen voor de Waf f en S S het Legioen en detandwacht Het S S Eriatskommando NIadarlanda dMtt Nederlanders van Arisch bloed in dan leettyd van 17 9 Jaar ook gehuwden dia lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich gaheal kunnen geven aan de eistUon dia de opletdlng hun stalt Munneii zich bu de genoemde adressen vervoegen tenelntfe gekeurd ta woiden BtJ da onderzoekingen wordf n ook atla gevraagda Inlichtingen verstrekt met betrekking tot At verzorging der familieleden duur der opleiding extra levensmiddelen voor de aimlie leden enz mi onae l nUwlltgvrs Stram In la houding ttldeni het morgenappAI SS PK NlgulUc O HJ kerps rudende arUllerie op 29 JuU 194 t legimrnt kuaUrtillerir op 29 Juli 1943 utillerie meeUfdeeling op 29 JnU IMS m it dienjitpliehtlgen van het Ie regiment liiehtdoelarUllerie en Qn natiei op 31 Juli 1943 Webrmaeiitiag r Ameritaort Zonnehloem tt Aenstplichtlgen vu liei la regiment genietroepen en aUn oorlogt tarmatiea op 26 Juli 1943 tt dienstplichtigen van bet 2e regiment genietroepen en lijn oorloge rmatin op 27 Juli 1943 it dirnatpliehtlgen van de landatoraüiorpMn linditarmkorps motordlenst laadsturmkorps luchtafweerdlenat laadiitormkorpa luihtwaehtdieniit landstormkorp spoorwegdienat laodstarmkorps vaartulgendienst ep 21 Juli 1943 de dienstplichtigen van het 3a regiment genietroepen en ilJa eoTlegs rarmatlrs op 2 Juli 1943 ilitaire luchtvaart op 30 Juli 1948 Parionan liiatcltMi n M Jaar ila aanmal dlngspllchtlg zijn voor dan arkeldiinaat kunnen zich eveneen op een der keurlnga dagen aanmelden an woreen gedurendt hi verbintenis van den arbaldalnzat vrUgeatold 19 JuU 43 p 1100 uur Venlo Ucutiohae Haus Kgmondstraat 14 19 1100 uur Arnhani Café Roral Juli 49 0 1100 uur Hangaki CaK Mo dom Spoorstraat II IS 18 00 uur Zwoll Helel OUtenbaak Juli 43 l 00 uur Assan Ooncertliulaad Vaart Da aandacht wordt er op gevestigd dat voor da vrlJwllHgera die om bepaalde red nen In Nederland moeten blijven de mofeItjkheld bestaat hun dienst ta doen bij de LandwBcht Nederland o bU het wachtbataljon in Amersfoort Tijdens dere keurln IS IStO uur Oninhuan ConaaiihuU Po lettraat 21 Juli 3 l l uur Uauwanlen Hull Schaaf fireedslraat 33 Juli 4 14 00 uuri Amstardam Dam 4b U Juh 43 B 13 00 uur Utreeht NV Hul Oude Gracht 343 r OU 11 I Juli 43 I 141 uur 4tmara i ori PoL ai M MUI lelllnt nunlcn war eB ovetgkll iMt pvriiooiisbewUs 4 dUtrlbuU MkiArl niRt Inleiivel rn voor xoovwr moe ST Id niiteilAP P rttn IMini i riind r ook beircptn lil MMklKOd w rkendo trensfAiigori voor Ik Hk lli chi 4nlfuiisX vorkUrUic viui mkIWPrT ktgecovan Is raooten dit m Ml kun rki iv r ot bIJ do luilontlo If ba belancen b i rti t opvragtB on bt ilUlHldlnc tooiion Na ds molding moot k jMTkrinliong loo spoodig mogtlilk vdtr Iko dm werkg vpr revp de luUntio I u knUntrii kohartlgl wotOoil MnigMirn Dt wrrkgfverK xijn verplicht degeW 41a tick moeten melden daarvoor In do pkldkeld te lUIIrn en bun krl laan küirli gedurende den venuJmden tijd uit tDWia Il Ntderlaadieho apoorweeea verleenen ki ila voor do anmeldlng opgeroepen ma tri vervaar derde klai Degenen k M aBnmi dlng votpllchl aUn moeten lch hlervoat nmegon laa do lokattoa e q bil den itaUoucket van hot aUUon van Tortrak K 1 o e 4 t B I Voor kooveol mogolllk aallorm udari bargolkloodlng dringend wordt aangeraden daaBkL P eu ondagkche kleereli wollen dekenii ondergoed on extra NChoeUrl alamede retxerel mede te brengen lic Kf44iiienll ke bagMKe mag niet meer bo draneii dan twee iioriii il handkoffer Van aanmelding xljn vrijgesteld perRonen lo ilili op U Mei ivi voor den Arkolt emsat In Dultkchland f In de door deliultsilie Weoraiaclit keietM gebieden bultenNederland korlnden Wie geen gevolg geeft aan do oproeping van den WerbmarlitbefelUshaber In den NIederlandcn of xith op andera wljte aan de lorugvoerlng ta de kMJgsgovangensihap tracbt to nttrekkon moet rekenen op de strengate maatregelen Dit geldt ook voor porionon die de betr kkenen U dorfolljke pogingen etonnen iCsat Café Oen opperbi vi t van de DultscJiê vveermacht geneaal dei pioniers Jakob op ttn vliegveld in het Zuid Oosten aangekomen Mil naar Dultsthland terug ta koelen en ijpport uit te brengen Op zUn uilgtstiekte iets heeft lilj de volgens de Jongste eivarinJien gebouwde verdedigingswerken aan idt kust en in liet binnenland van Zutd Gile kenland afsmede de ve spt rrlngssteunpunten ip de ellandtn in de Intetische Zee vooral de Thugikestlng Kreta til het ondei Ilallaan sche bffRHerining staande eiland van dan Dodecanesas Rhodo bezocht aldus hot DNB In il MHe santenwci king niet de daar gelegerde Iroepen rijn hle volgens de aan wifrlngen der plaatselllke commando 3osten dooi de vestlngpionit s vestingwerktn ga maakt die thans In vollen omvang voor den afvstei Keretd ijn De nauwe wapeiibioeder4thap mei den Italian Chen bwdgenoot verreken daaiblj d uniformiteit fli don bouw ook l de gebieden die door de Italianen veid9iti d wirflen Ondi 1 uiterst moeilijke omatandlgluden en ondej het ongewone klimaat warden groote piostatlea veiiicit Vopial van helan run de talr jko in het rotii ebe gte geluiude holen die den troepen de beste caiiiouflase voorlieffeltjka gelegenheid tot plaatsing van hun wapenan ert eterlng van de ve tingwerken en de grootste bescheimig bieden Aan de veislerking van de afwaeikrWiht wordt voortdurend doorgewerkt BtHHCHtattd LANDWACHT NEDERLAND Ten aani ien van etn dienatverplichtmg bij de Landwaijlit Nederland deelt het SS Frijaukommando Niederlande tiog mede Nederlanders die zich vr jwllllg verplichten 4 maan bij de Canffviactit Nederland te diWen yn vriigesteld van een verplichte tpwerkstellirg in Duilschland Otjk nadien worden ly met in Duitichland ifwi ikgesleld maar blijven hier m Nedei and Alle gewtfiathte inlichtingen over verzorging Van familielieden extra bonnen voor levensmiddelen en kolen worden tip de keuriiig verstrekt Plaat en lijd van de keurmgi n kunt u in de dagbladen le en fian kunnin zich ook diegenen melden die Durchgangslager Lausdarweg ot da Gennaanscha S S In Nederland wlUan M Juli 43 t 14 00 uur Den Hsatoetreden ïlout Be utdenhoutseheweg BFNOEMir GEN De Burgemoeater waai namende de taak van Burgemeeaier en Wethouders lieeft benoemd met mgariig van 1 JuU 1943 tol klerk 2e kla sae t 11 kantore van dttn gemeenteontvanger voor den tgd van een ar C Q Blokland alhier met vaststelling van het salaris op f 640 per jaar en met mgang van 1 Januari 1944 ƒ 700 pti jaar met ingang van 28 Mei 1943 D J Fokkers alhier voor dien tijd van een jaar tot schilder by gemeentewerken reeds ala zoodamc werkzaam op arbeidsovereenkomst op een loon van ƒ 26 88 per week groep IV en de tijdtlij ke toelage van 6 bepikld pp f 1 01 met ingang van 1 Juli 1943 tot klerk Ie klassi by den Gemcentelyken Dienst der Sleunverletningen J A de Jong alhiei sedert 1 Jan 1838 op arbeidvivereenkomat aan dien dienst verbonden op een jaarwedde tevens pens oetiagrondslag vfin ƒ ISM Met mgang van 1 Juli 1943 ui de op 7 October 1942 met den heer B J H ten Dam te Waddmxveen gesloten arb idsovereenkomat al klerk ter Oemeenteaecretarie ontbt inden By besluit van dep burgemeester van 30 Juni 1943 is eeti aanstellmg op arbudiovereenkon st verkend aan den heer J van der Beke CallenfeU te Woerden als commies 2e klasse ter Geineenteeecretarie Ingaande 12 Juli 194T vtwr onl epaalden ti d op een aaiaris van ƒ 200 per maand Propagandaweek N A F Wat W ar Wanneer TliaHa Tlieteer Oaaparsna mat Johan Heestara Marlka Httkk aanvang I uui Zondag vanaf 3 uui Reiuite IHoacoop Karavaan mat MlchH s non en Ris aiio Brazzii aanvand Waterdag vanaf 3 30 uut Zondag 10 W uui en vana 1 uur Zutorda Matlneopro gi amma keunte Pojrar Foyar concei t mal Martin Rijken Maiio RigettI en Margo Zang en dans Aahvang Waterdag 4 uur Zondag I lull en Maandag 7 uur Scbouwburg Biosrooii Rivalen met MarIhe Harell Willy BIrgal 011 Ewatd BalanI aanvang 6 uur omlag vanaf 3 uur 1 tl tuH 1 W mr ThjOttp TlieaMTI Repelstealtje geluldkltlm voor de jeugd APOTHEKEBSDUNiT Steeds geopend dag nachia aUSSn voor j gneesinlddelen Apotheek E Grandel alleen Prins Hendilkslraat ISc ZOND Vr SOIFNMT DOKIOBEN BU afweughaid van dan huiaarta tUn van Zuleidagnilddag 17 Juli tot Zondaiavand 1 Jiill 13 uur te lonaulterren da doktoran P de Boer Gouwe IIS Tal M7 esl C van t lk Kattensingel 7 Tel I9SII Burgerlijke Stand Geboren t uur uur OnH stingsqanvallen tTOfTKoërsk tof Soechinitsji Onophoudelijke stoelen van zeer sterke atrijdyachten op Sicilië Juli Cornelia d van J Geurts enC Duhr Bockenbergstraat 28 IlaeSarma Piny dr van C PiUe en K van der Pol Surinamestraat 172 Eleonore 3iri tina dr van A W Vooi bergen en E M Runkei ErasmusstPfiat 15 Hendrik Cornelia Nelly di v n H Martens en P Boot L Tiendeweg 55 Juli Jan Adrianus zn van J de Pater en W Koolwyk VöSsiuSitraat 3fl Jacoib zn van S Loef en T van den Heuvel v Heuadestraat 27 Roibby Adri John zn van J van Oosten en H Lok C Huygensstra 79 BarV Albert zn v A van Maaren en E Zwijgers Gan straat 34 M opi eri evel v n d Duiljoha Kiinadu iii i tl t dd Vrijdag bekitid Dl iwarr evechten in het midden Ni kei Oostelijke froht duurden ook iMiftB blJ slecht weer voort kt aanval vai ontie troepen ten van Bjélgorod won verder en leidde tot de omsiimrling I sterke groep vijandelijke M lkrachtrn Ue tegenaanvallrn van ki v nd H erden in dezen frontsertor l cvtl e van de in de tot duaver geIwrfe grvrehlen geleden ware verlw minder lerk turentritrn ondernamen de bolsje Mm met literka infanterie eo pantMdjttraehten linllaatingtaanvallen M iMt geheele front van Kocrsk tot MMallsJl Zij werden overal bloeit alceslagen waarbij alleen in het Mnrt van een leger ruim 250 vt ndeHU bBki vernield werden In lotidi vprloreti de lx l ui A islen KInn m dm grooten flag Sw umks Hltluchlwapen sUninde ondiiks het te we r de gevechten van f e troe I op den grond en schoot 40 vlieg Wn neer 1 h raid Sicilië loeten Dulta he en Wuaiche troepen ook glateien talik de lijn Agrigento Zuiden van Wi uitaevoerde Brltach Ameri ke aanvallen af en brachten den w iware verlieeen aan tanka toe ftiit Italiaan che luchtitrtjdkrach J vielro overdag en des nacbti de WMontenlraties voor de Sièilman U t met ïuoces aan Verscheidene i2 ijk transportuthepen werden T iiiken gebracht of iwaar besfcha Jj tijd van 10 tnt er met 14 Juli J de vijandeiyke landingsv loot Jj iu 52 schepen met te amen rond J Wbrt Talfijke andere chepen en fbooten kregen treffer en aanval op een Duilech eon j P de Middellandache Zee schoten JJ ir svaartuigen der marine en r fe chiit aan boord der manne jjj 1 n 7 vijandelijke vliegtuigen J 4en afgeloopen nacht hebben 2 luohutrudkrachten rooals J nwt achfndmg van het Zwit 2 territoriale gebied efnige r n Oost Frankrut aangeval j i rbij leed de bevolking aan 9 verUe en i fw atormgsvliegtulgen vlogen I JIÏ j EJw N rdel jke en Zuld Weste1 w rde iJrOuitsche gfbied Ik ir5 rtediging ilrudkrachten brachjJWwten en vannacht 14 BritachT iache vliegtuigen ten val fen i Vliegtuigen hebben ly geloopen nacht een aanval iv J op het gpbied van Londen Wm hebben In aanvallen op idJJ en afzonderlijk varende QJ2 die door lucht en zeeatryd vijand toegebracht Onze lorpedovliegtuigen heaben h j herhaalde wnvallen op de vlootitiljd krairfiten en landingaschepti een koopv aarder van lÜOOO ton tot linken gebracht en dne andere eenheden met een totalen Inhoud vart 29 00U ton ge troffen en beschadigd Langs de Zuidoostelijke kusten van Sicilie hebben Italiaansche en Duitsche bommenwer peri en duifcbanim nwerpeTS met gunstige resultaten EngeUcft AKiejikaan che schepen getrQ rfen Tndens de ope raties der laatste dagen van het luchtwappn hebben hel 4 ste regiment bommenwerper de 1 iOsle groep torpedovliegtuigen en ti 121ste groep duik Ixmu II e 11 werpers 7ich bij ondei onder acheidcn Nap 1 Foggia en Genua iijn het doelviit geweest van luchtaanvallen men betreurt achade en alachloffers te Naptls waar ome jagers 4 viwmolo rigt lüegtuigen hebben vernield Ook uj plautnen m de provmciet AleaaanUII 1 Savon Bolijdna Paiinj en Raggio Emilia weiidefi briianl en branillxmimen geworpen w iairdoor de l ev lklmg geringe veilie en werden loegetnaolit Twee viermotouge vlieg tuigen vielen getjpffen door het sfweriigeiohtrt neerren te TVaverselelo Farnij en een bi Inand la Modena Hrfïiiige leden der txwanningen weidden gevangen genome Elf t rpedovliegtukgen werden ntftrgeschoten door vlooteeniheden en vliegtuigen die orae conv ooien beschermden INBRAAK OP DR BURG MARTIjINSSlNOEL Juli Jacob zn van J van derKomp en C Bakker Gouwe 91 Juli Louise Majia dr van G W Kraan en E van der Winden Gr van Blotsstraat 43 Robert zn van P Oversloot en J C va i den Hoek B Martenssingel 80 Harmen Jan zn van JB Jansink en T Sjollema IJssellaan 176 Hendiik 1 van C Bloik en JGeul St Jobstraat 15 Ondertrouwd Geringe buit Tydenjj de afwezigheid van de bewoners hebben onbevoegden zuil door venbreking van een ruit toegang ver f t in een woonhuui aan den Bui ge ttsr Martel singel De bewoonster rkte het by thuiskomst van een itieverblijf elders De intorekeis en Ojm getracht een kaal op een laapkamer te openen wat echter mis lukt was Vermist wordt een klok een iheren armiband en wat levenemidtielen 15 Juli Johanne Arnoldu Lugthart en M van Eyk W H Skiyter en P van Loon Getrouwd 15 Juh P Boender en J M Verheul Overleden VFLF BEDRUfSBIJFFNKOMSTEN F r zijn deze week in heel wat be iryven bedryfsbyeenkomslen geliou ien Uuor het Nedcrlandsclie Arbeida tront in liet kuder van de Ooudathe propaganddweek Vrydag en Zaler dfg weiden er nog negen belegd en zoo sprak gisterraiddaij de heer A 1 AkkermaiiH provmciaal propag indaleider in de waaschery DaalmaiLs een voorbv ld uit vele du Het grootendeeli vrouwelyke peraoneel liad zich veizamld m een van de bednitsruimten en het zich ttgen of op waMhmandon gemakkelyk mmaakt tfa eitkele inleidende wooi5en van den Betriebdfuhrer richtte de heer Akkerman zich In een met g tdrlft uitgesproken lede tot zyn loenoordini In felle bewoordingen hekelde spi velschillende voorooiiogsche toestan den wekte op om ook m dit btdrijf een sotialcn voorman of voorvrouw te kie en opdat zoowel m hel bedryf al wat de sociale regelingen betreft verbeterir gen luUen kunnen worden verkregen Spr wenschte geen tagenatclling te oheppen tu chen personeel n Betrieb fuhrei omdat deze laatste mits hg zbn taak goed opvat den sl ufi verdient vin Arbeidsfront en perioneel daar hy 4 n groote verantwoording draagt niet alleen voor het bedryt maar ook voor de werken m dit bedrijf Met een aansporing om Ie denken aan het geluk van het toekomstige gezin en begrip te toonen voor de taak van het Arbeidsfront eindigde dit bedrijffippti MAATREGFLtN T8GPN ONGEWfcNSt HTf TOkSTANÖEN OP KAMPFI KOFiklID In het huidige kampter en lirekkei we en beataan toesUnden die uit een oagpunt van openibare flfrde en zedelijkheid ongewenschl zijti Hel venbiijf ill zoogt n amde kimpteerboeidetijen wilde jeugdherbergen en kampihuizen waar vaak zonder eenige oontnole op dikwijl uiterst pranitieve wyie logies wordt verstrekt geeft herhaaldeluk aanleiding tot gegronde klachten over rumoer vniii rdeliikhiden of n ede li ikheid Fen Jatidelljke neglemenleenng t zake is Hhans in voapbereiding In afwachting dier reg Iiry heeft de ecretana generaal van het dept vap Justitie alle burgemeester vereodit in hun gemeente het versdwffen van dagen n aohtvert HJ f aan kwnpeendera en trekkers anders dan ifv de daaikie met toeatefreining van den burgemeester onder eusipicien en verantwoordeliikheid van den A N W B of de Nedeclandacho Jeiigdlherbeirgcentrale opengeateWe inriöhtingen te verbieden Aan de toestemming van Jen burgemeester wor lt all voorwaai die verbonden dat m de genoemde inirlcilitingen slechts worden toegelaten onderrscheldonltfk de houdemi van kampeerkaar ton of bewijzen van den ANWB en de leden van den N J H C VsxJfQ eeft de aeeJetaris generaal teneindey e nauwgezette nalevüvg van eie b P lirgen ie verzekeien eeii v wdieirpt politietoezicht gelest JuiLt Bastiaan Anthooius Zegers 76 J Juh Jobanns van Baaien wed P Knoop 86 juh AnUionia Heeikens weduwevan J H Wiezer 73 jf Verliet hl de pkmts van de mted lad zoo spoedig mugt iyjtT J ditecl Zag u iieni we g aikT Neen jj Hoc kan dat Ut kon hem niet tmo Was h t zoo dorakeTT Zelfs el waa h t klaurlntil dag g we t dan nog liad ik hem mat kmnntn zien ftn en vendorT W t bedooH u Ja wat gebeui le er v r er7 Verd nietsl Heeft u al Mn i t gedfun iiu e politie Neen èM ïi W arom niet Dat wtl ik niet Het ie uw pheht ie polHn aoo spoedig mogelUfc met den moord in kennis te stellen Ik ekommer mil torgelyke plichten beoluut niet Üw nalatigheid i atrallNMkr Ma r u kunt Itet toch leif whvgeven Dat zaj tk ookt Doch ik iMb nogniet de minete zeicerhekt Wie farandeeirt mil d t u r een eer onemefceIijke nuinter van ffrappen miken op nahoudtT U Irunt u iM gaan overdugeci Hoe moet de det winleMenT U kufH d i ahnited krtj en Van uw woning Van liet huis waer de mMdead ie gepleegd De sleutel li t w het portMl van het politie bttrrwi in de Noondr rtraat Te t naeal de leur ven hei poiitle ure uT vroeii Toptwn VfcSz met tee b ItllnvneiutB yeptMMing Ja daai ligt hU Voaz dpcht een ongMtbtfe na n VI eg den Ven welk huki 1 ttmtinJiM Van het tmi ven waaruit Ik den moord xm Hoe ïit én itanT V n ereamuH hebt u den den moopd fwient é Wontt verrolfd Feuilleton Nadruk verboden m Het licht op Sen toren Deeneobe deteolive ioina ven T VOGEL JÖRGEN SEN HET RUiaucHr TEGCNorri Nswr D A M P coriespondent ta Berlijn meldt Het tegenoffanslef flsl van Sovjet Hussisciie rljde benoorden Orel is Idveluld heeft voorlooplg aan tlan sfand van zaken aaii hat Oostelijk front niets veranderd zon verlclaaTt men m niilltair kringen Ie U illjn Da in de en sector ter besttieiniln van da be ztitdeA Orel oprukkende Duitsche troepen aangetreden atrijdkiaihtcn bleken Dondeidag vulku oen In ataat de iKitaJewlatlsche aanvallen dia h t gebruikelijke massale karaklei dioegen ttf weerstaan Op de weinige jitaatsen waar da bolsje wisten er In alaagden In da Duitsclia stel Itngan binnen te dringen ward onmiddoilljk met den tegenaanval gaantwooid waarby het door de bolajawlsten gewonnen terrein htroveid ward Zoo heeft zich voorlooptr hot zwaatrtepunt van den strijd uit het gebied van Koarsk Bjelgorod naar hal Noorden van Orel verplaaisf doeh men houdt reeds thans In Duitsrhe kringen rekening niet de mogelijk held dat Jioodia Piet weer ook heter Is gawoidcn binnenkort en verplaatsing van het zwaai tepunt naar het Zuiden zal plaats Aan da fslol en baoosten de Donetz de door de Dultachers gewonnen bruggenhoofdan verder versterkt en ultgc Da militair correspohdanl van het DNB schrijft o a Van bevoegde militaire zUda wordt verklaard dat de ovarwlnnlngsbarlch tmn van de Sovjets In geen enkele opzicht kbjppen Da Duitsrhe tegenactie heeft veeleer den vijand die In zijn aanvsissector ondanks het optreden van groote strildkrachten In het gaheal geen noemenswaardige taintorlale winst heeft gemaakt de zwaarste verliezen gekost Alleen In dit gebied verloor hl Don Uflag ruim 100 panUerwagens hetgeen voldoend bewijst dat hij met legen over een vijand staat znoflls ben zltn suceasbarlchten ri Utfffn willen von stellen Overl Safis lekant man er vai Duitsche stJiln op at zeer apoedlg nieuwe deelen vun hat Ooslelilke front mede bu dan strijd batrokken wot den Naai PT meldt Is gistermorgen ta Bar lUn vat mllltaira zijde hot volgende m DPlaaialai dagen zlln da aanvallen van i Sovlaitrotpèn tan Noord Weatan van Oral daAnata loagenotnen dit man thans mal recht kan aprokan van aan ontlastlnga Manaial van maarsohigk Tlmoslenko ten unH dar Iroepen van lanaraal Bokoaomkl h Wi Koerak swara varllaian hebban Htt la ar Tlmosjanko In de Mrst H éc hW el Ie gezien hn de moordenaar Djen iM ilc niei fezien Hew z n handen Hoe IS dal nu mogelyikl V mwaaruit hclbt u dat alle gezien Daairover Vtmctx de mitf luet ui te Uien wi ur Ook dat weneeh tk u niet te M gen Tofiben Voei wist niet waf hy ervan denken mae l Het klonk zoo eigonkardtg 00 fantaatiscih dat hy een oogeïiblik oveiwildigd was Weae kwam de gedaciite in hem op d t een grappenmaker hem beet wHdé nemen Hoe werd de moord begaan D mooiliJenaar alo4 ij aleobtoffsT neer WaapmeeT Met een bUil Heeft htj den schedel ge pleten Neeih lAI igol htm met de rufziüdie els met eefl zwaren hasncir De onheki nd beefde bU deze woorden 11 zaolil vtKgdii liU er i to t wM vtMmm vr MlUkl Rn dan slotg ztin stern over tot een ongewoon wild patho Ja de moondenaar sloeg hem met ée bill m het ge at Idoor bleef M l n Wwdeling wild en onder ophouden ftt een waunzlnnlffe ToPbiw V m dwonf tlch kalm te Wyveii Hii stSideTde van buitengewone apamning en vtoot fu wa r beveiligd waren acht met een inhoud van SI 000 ir en tranaport ellschlp In den liJfL t li an ohe weetmactiWbericht HC e itn ek van Agngepln tjt de i I l P en de Ualiasn ikL enh i i met bard i jl o d weerstand tan de on slöoten van zeer sterke Ö Odkcaohten ¥ uellge B tanka en wapens ti i dtfn Dan is het lijk zeker wei ster verminkt J gruwekUik Zooaü Ik u reedi eide het wa verntcüirlkiteHI om het Mn e ien En vBidirT Wiooeer v rdui9t reii ww Mi VM MU lat UI MT Verder n t Wat deed tie moopihWW Mmmlt Hy ging H i I l m matan akh Ui Hllv ranm D j u d van Duilschland IJ l r fl land gaat zich melen in spoMlcve wedslrudan Op Zondag IS Juli l a worden what IffiWIi geinaentelljk iportpark la Hllvaraum des middags om dria uur wodstiiidan In Uflija athlellak gahoiidan tar galaganheid van da kanvploensehappen dar Balehlsaiellen In da llohl alhletiak en In wammen Oe baste r uilscha kraehlan van da Ralchsl ltiinBih klasM dn U Ma sthlaUffc taarken HIaraan nwdo Da l Mong Is vrU Pax Mj VM 1y wi M iiei iiew i W Y ÖM weet Uc niet V Heeti Mt ieki erooMf