Goudsche Courant, maandag 19 juli 1943

B J O T en J O met een auto waarvoor de ex weherdbeur had gemrei r G nda gereden In de suzafamotraat ter plaatse aangeko man faadmen den erïeclierciMur deer aangetrolfGn em verdere leiding a a de kiaai te geven De Bifaraak geschiedde volgens het opgemaakte plan door den glazenwasscber 3 B en Oetk wigaimaker H v Ha de inJading need de auto onmiddellijk naar den Haag De exrechercheu ire d mee ter bescherming van den buit om deze bxs e v aanhouding voor in beslag geiioroen zwart goed te doen doorgaan Aan de woning van Van B werd dSe buH uitgeladei Hoewei bij het eerste ondeiEoek de schuld van ieder der deelnemers was komen vast te staan hielden de musicus J O en de lecbeiniieur G R hun onschuild vol Het OM eischte tegen ieder der Haagsche heeren een gevangeniMtrejt van I jaar en 3 maanden met aftrek van het voorarrest Raadslieden waren mrs H Huizing E Diemer J Bleekeraen J S Ariel De door het OM gevraagde gevangenneming ter zitting van den musicus was na naadkamcr geweigerd met bèt oog op diens gezondiheidstoestand Ulisiiirsek over H dagen Roodkapje HIT ROTTERDAMSCH KINDCRTOONEEL Roodkapje verscheen 2 iterdagmiddag voor de tweede maal dit jaar ten tooneele van den Nieuwen Schouwburg echter in een geheel gewijzigde rolbezetting Willy Rijnvis die al zoovele kindmollen hier speelde iq eelde verdienstelijk als Roodkapje aardig gecos tumeerd maar met niet bepaald betideale figuur voor een klem meisje WiUy Botemnundt een actrice die tot wei van hooger gehalte in staat Hjkt was goed als de moeder maar spraklater als grootmoeder te onduidelijk Jo Eldering was een vlotte jager terwijl F A v d Pavoordt als schout de hoofdfiguur was van een met de haren er bü gesleepte voorgeschiedenis Zijn wolf was wel heel erg surrogaat Dit wakkere tooneelgroepje het Botterdamsch Kindertooneel doet verdienstelijk werk maar moest de beschikking hebben over betere spannendestukken met vooral meer kinderlijken tekst A J Veimaas GESLAAQD VOOK STAATSiXAMÉN Onze stadgenoot de heer B I A Bakker Is Zaterdag te Utrecht geslaagd voor het staatsexamen H B S A tam rzwiT KINDERPOfDER loorlamU tf gOÊttM Khrifoen a tmelten wn fe Imt iiai4 tan U Xtffe Intnlltiistniiitmiscirii Speciaal ingericht voor repareeren van MANO VLEUGEIS ORGELS $ Gocun adviseeren wi U e zijn kottelooi te ontbreden HffMIAAOSSIIiOfL 304 TEt tl5 OTTEMMM iod JUf etcood aEBR TEN HOEVE ROnEROAMt Tel 38427 DEN HAAG Tal 333298 Wat Waar Wanneer flMkt lkMtar XMlparou mat Jolun BMttan Martk Mkk t aanvul nur Zonilac vanaf 3 tnu lliéa BInaeoep JCaravaaB met MldMI Hmon en Roauno Brazii aenvang uw Wiaiii Fwrw Toyer nnccrt met Martin BHkn Miute Miettl en Marto Zani eo dwu Aanvanf Maandag f nur M u rj BiMeoen Rivalen met Mar ttM Harefi WlUy Blrgel en E alil Bala t aanvang uur Zondaï vanaf t uur M en n ttM t W aar naüa Tlieatac Ilepaliteeltia geluitfifilm To4r de jeugd taM SI Hkerk 7 M wn Orgelbeipe Ung door Renrt c J dk Man n ttU Gekoaw Danlilt MeubelveiUng Deur arder AkkertdUk AKHKunuinxn Maeda geopend dei nacliti allMa Hendrlkstiaat 15c noceamiddelen Apottieek B Grendel alleen Wna H BOTTKKDJUtSCHS CHTBAflK De Inbr Aak bq de Gebrs v d Toorn In den nacbt v 14 op 25 Maart j L werd hK etadEen m de sc eazuBea der O br ▼ d Twm 4 CSouda mar wmi pir alMk n a l g a g w tteu tot een hdtfef B delawaarde vim pkn 4662 in henden der mfcreker vieC ftn ziofc toeing tot bet l atr i eh ag i eKww 4e ventui eB waren de heeten Avar een heining ven 2V4 M hoogte geklosifneo om vervolgen door bet wegfaKken van yzcren tralies en bet indrukken van een luit di toegang tot het gebouw te ver diaffen Voer deze 3ii ak stonden vijt 1b 6rekcr uit Den Haat voor de heeren waarvan r dnie het feit rtuterlyfc bekenden Aodti twee het zoo trachten Toor te ateiiden eiaot zit r feiteU w en m eloopcn Onder de leataten ibéioort ailereerat genoemd te woKden de 29janige musMUs J O die steeds over zwarte handel ai rek want xoo zou hu t geatolene hebben beschouwd Hu gaf toe behulpzaam te zun geweest om de pakken tatiak in de auto aan te pakken en ook weder uit te laden voorgevende niet anden dan aan zwarten liBodel te hebben gedaebt Dat waa ook in hoofdzaak de houddng van zijn medeverdachte den 44 3arigen kantoorbediende G R een recidmrt met een aantal vonnósaoi wegens diefstal met braak op zijn boekje die tot 1 Maart J L werk am was geweest bij de recherdie van d i Erönomiscfaai IMenst in Den Haag Na zijn ontslag was hij in den zwarten handel gegaan en in Cfi aité te Gouda waar J O muskus met zijn talent het sboo treekie badbü VMi dezen na Infonnatie vernomen dat bij de Gebr v d Toom wel sigai tten zouden te krij gen zijn tegen awarten prija iDeze R kwam steeds ten huize van den a6i n en recidiiviat wageunaker H V B wasr hij kennis had gemaakt met den 28 jarigen kswerkman J G T en den 31 jarigen glazenwaascher J B een recidivust met 10 veroordeeUng en kort te voren uit de gevangenis ontslagen Nadat de jbrate bes x kin en waren geleid door den ex rechercheur van den Economischen Dienat in Den Haag bad de giazenwaascber B in gezelschap van V B te Gouda eens den dag en eeniite weken te voren een k je gaan nemen De musicus had hoi den weg gewezen In genoemden nacbt de glazenwoescher B waa s avonds ai met den tstein naar Gouda gegaan waren PLAAmUJK NiEBWS BOOËGBAVEN OaslMgA Voor bet tacuaea apo thekersassistent is t Amsterdam geslaagd mej L M van Leeuwen alhier OroiWATDt Beverderd Onae plaatsgenoot de heer A H Derics werkzaam op de gemeente secretari te Jutphaas is bevorderd töt adjunct commies Ie kiatse S TOLWUK BettoemJng Aan de Ie openbare lagere school alhier is met ingang van 2 JuU JI benoemd tot tijdelijk onderwijzeres mej C J de Jong te Gouda WADDINXVEEN Csneert Coneordia uitgesteld Het concert van het fanfarecorps Oójioordia dat aanivankelyk zou plaats hebben op 22 Juli a s ia uitgesteld tot Zaterdagavond 31 Juli a s aanvang half acht Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden 1 pakje met cahiers bij K J Uska Kerkweg 60 Als verleen werden aangegeven 1 rfiawl oud rose 1 blauw gebloemde ceintuur 1 vulpotlood 1 roode poriemonnaie met inhoud Burgerlijke Stand G bonm Hendrik Willem Frans z van A C van den Bosch en C Meidewiik Marinuj Pieter z van Adr Booefaas en M Toen Johanna Gerda d van G Groenendijk en J Buunman Roelof i van R de Haan en A C H ene9 Jan Hillebrand Z van J H Uitenibroek en G M van Hirk Ondertrouwd W Driesse en T Stuurman Overleden Jannetje va Mii J i echtgen van H Dekker 62 j Sftod WAICHPOIO Voor de competlUe van den NZNB HJn voor dese week vastgeslew de wedstrijden Maandag heeren Fuut I O Z C I Disiadag heeren BZ en PC I OZC Il Gouw I A Z C 1 Woenadag Junlol i A ZC Forel Donderdag Junlores GZC BZ en PC heeren GZC 1 Ford I Boskoop I A Z C I Zaterdag heeren SZC I SZ en PC I PngraBsma aa eompetttle Voor de halve na oompetitle die OZC direct lu afkiop van da gewone competitie van den NZ en RB te spelen krtlgt la voor haar het volgende programma vaatgesteld 30 JuU VZC n GZC AugustusGZC ttJZC I Aug DKü GZC lï Aug GZ C Stsr JI Aug Zwemlust 0 Z c ATBLKIUtK liSden van CtoUdaidie vereemglngen namen deel aan da gtitermiddag op het D r c 7f Dordreclit door d DordrechtscheAthletiekcommusie georganiseerde atlllelielt wedatrtjden Verscheidene fiaat auceeswB werden geboekt ojn Kardloopen 10 meter Uhm B 4 3 v KeatereiKVirea et Celeritaa 12 4 sec Uaue D J Janaen KBO 12 4 sec 8 0 meter i i Achillea 2 min 8 £ r ï A 2 D Hey Ach 4 1 x t jM Mts neter klasse A 1 A ds Huyter V tt C min 34 aec wulkennen M BAANKAMnOBNSCHAPntN OP M JUU BN 1 AVGVSIU8 De ielerkamploenachailpcn op de baan welks Zaterdag en Zondag m het Olympisch Stadion zouden worden gehouden üjn uitgeateld Do portcommiMle van de Ned WIetren Unie heeft Zaterdagmiddag beellst dat de wedstrijden thans zullen worden verreden op Waterdag 31 Ju l en Zondag 1 Augustus in net Amsterdamsche Stadion De andere voor dien dag vastgestelde wedstrijden lijn afgelast OFFICIEELE MEDEDEELINGEN ATLCVEKING NOCBTERE KAI VEKEN Vanaf 10 Juli 1943 lullen wederom nuchtere kalveren ter levering kunnen worden aangeboden op aile overnarrie markten van ZuidHolland alsmede op het abattoir te Kotierdam en bU de Firma Baas en Dbrntnirg te Bodegraven PAPIBBTOUW VOOR HET PERSEN VAN OBAAN EN PEULVRUCHTENsikOO liOondorschers dorschvereeni tngcn en zelf dorschers die met een tou pers iQuwbinder werken kunnen papiertouw aanvtagen b6 den PBH Voor het gehecle dorschseizoen 1943 11 44 Op daartoe aangewezen formulie ren welke fn tweevoud weer bij den PBH moeten worden ingeleverd zal tweemaal etn toewijzing verstrekt worden n 1 de eerste voor de maanden Aug Dec 1943 en de tweede voor de maanden Januan Maart 1944 AFSTElttPELING TOLKSTUINBEWUZEN Alle Plaatselijke Bureauhouders van den Voedseioommissaris voor Zuid Holland g ven nog gedurende de msand Juli gelegenheid tot afstempeling der volkstuinbewtjzep de z g blauwe of groene kaarten van hen die In ZuidHolland een volkstuin hebtie Na 31 Juli 1943 zQn mct afgeslempelde yol atuinbewtJzen ook al sMn deze in 1943 afgegeven Biet meer gsMg voor het vervoCfr van roantsn en aaidsppelen van den volks tuin naar huis Secretarissen van vereeniglngen en gemachtigden van groepen van vollistuinders kunnen zich met de kaarten der leden en een lijst der aangeboden kaarten bq de Bureauhouders vervoegen DISTRIBIITIE VAN GCDROOGOB PRUIMEN Detaillisten dienen de voor gedroogde pruimen aangewezen bonnen reserve 4 41 met raoden opdruk op opplakveüen te plakken en zoo spoedig mogelijk in ieder geval vóör 31 Juli op te zenden aan hun grossiers die deze opplaicvellan vodr 3 Augustus moeten doorzenden aan een importeiar De aflevering door dezen aan de grossiers en door da grossiers aan de detaillisten behoort vervolgens zoo spoedig mogelijk plaata te vinden Zoodra de detaillist de gedroogde pruimen ontvangen heeft dient hy en tie f ln te maken met de aflevering aan zttnianten De importeurs moeten de ontvangen opplakvellen met bormen jeserve 4 41 zoo spoedig mogelijk opzenden naar het 1 drtjfschap voor groente en fruit Laan Copes van rallenburch ï te s Gr venhage ter verkrtjRlng van toewijzingen welke ztj ter veranrwoording dienen te bewaren I8I0 = S=P9S I I Mm hiismit Bmlaroma gele etakeitladekeukeTtaffi evallMh tgebruikvtt bS5 V ioorten s$S Isllooae app lfltel jke uiJJ van pudding vl p as taSS SM er Sc ntk lMr k ffcAtSCROMTSKS rASRtoctii Sch9hHoof ipV verdwflnt als neeuw de on na t gebruikt en AKKERTJE Gem lehoofdptjn mlgralMinT met AKKERTJES la fcjj DeGruyter DE KOFFIE EN THEEWINKEL OOK DÉ WINKEL VOOR UITSTEKEND KOFFIE EN THEESURROGAAT IN i9 i M06Mr ma Oir Napjes Scbrijipspier 0l38 Atwaschmiddcl z b 020 Rttitenwisschers vanaf 0 69 Schuurpoeder 0 12 CrfilPS lraiiiUcnfea ei Sloteaftbmk JiaV UZESHANOa 1 iUWO Pi BOUOA Tot onze diepe droefheid is heden van ons heengegaan onze eenige lieve Zoon Broer en Neef ooos in den nog jeugdigen leeftijd van 21 jaar H V GEELEN G C L V GEEtEIf Blok LINEKE MIKS J J G BLOK Gouda 17 Juli 1943 Goejanverwelledijk 57 De crematie zal plaats hebben Woensdag a s te Velsen na aankomst van trein 12 uur 49 Halte Driehuls Westerveld titer biMt zich asir voor THUISWERK Ol ndcrszlns Brieven onder o O 4694 bureau v d blad Flinke Werkster evraagd 6 halve dagsn per week n niBke McBillMde ferr TOor dag of dag en nacht Oroeneweg 33 Jongelui die willen trouwen mkN Hl wnIn Br ac O 4890 bur v d Uad Ecbtpaar z kiaderen raagi t ON UI KAMERS ct vrVc keuken o gebruik VM keuken Brievea no O 40B1 bureau V d blad Tt kM i irMte partii Tabaksplanten i2 S0 ptr 100 tak J Woonlng Molenstraat 42 Tel 172 Zoetermecr Nog heel wat hebben wij te koop op 4ie Md rwe sch manier U wtct d gewaoa voor geld dn Midsr bonnen vergunningcu punten Brengt vr blf trend n bezoek I l I ha i idnah belm StMdt u hui te ontbieden M htt koopen van meubelea M aiidtrc gofdcren T Mmn iSI09 taaimaoiiiiM d fMtT LCWINSTCIII raiwr rt ornot QOUOA KLEIWEG 88 Heibestewerk geeft de meeste VOLDOENING Voor alle toorten Bloemwerk bij alle voorkomende gelegenheden It het beste adres Gloriit Mnodi C UFF Marie 4 TeL 3603 M ui fge M oé$H op goed gerezen poiieit oi trommalkoek en imakd fc luchtige panneko rilNB bereid tod KOOPMANS GEHENGDMIfJ witmKiinmi ONS DOEL BLUFT UVIiBt £N iq ANrEN STOOMMASSCHERU NEEF 1 RABOUVr Sjreipwafebi itahtor da VIsdUMitt tt Triii rM m TdntBgils Bouwawttrialcn handel V h A K te Img Telciooa uitsluitend tm 28S8 van 8 uur v n tot ar a NIEUWE SCHOUWBURG TmrOOW 3730 Donderdag 22 Juli aalivang half achf ÜOHAN KAART met KOMEDIANTEN In de nieuwste Lach Schlager FLIP FLAP Een zotternij In 3 bedri ven door Olto Schwartz en CatI Mafhern EEN FEEST VAN DWAASHEID loban Valk oh Bouwmeester Kluun Bob van Lccrsum Annle Langenaktn Jockle Brocdelet Oerard Hartkamp Kien van Noppen Pin Klumpcr Plet Urban e Regie JOHAN KAART Etttreeprtzen ƒ I ƒ 1 JO 2 rechten Inbegrepen Plaatsbespreking dagelijks vsn II iqt 1 uur Ih Uw maaHiJdM smakalljkar mat Soparbo d krachtig vloelhara aroma voor ioapan sausa Ml sp aan Em aanwinst n n utlhpmst hl dMwi IHd j Vraagt uw wkikaitor Soparbo m VOOR SOEPEN SAUSEN EhfSPUZEN KLuwEa tos Tal XaaO Mda THALIA Biedt U n haar v csstie progrsmma cn b tmiJkr ofmuommt oMt GASPARONE en Ub filnr naar de btrocmdc e y a t e voa Ceri MillttciMr in da mazikale bewerking van MwjTr ewde r M gcspesid door de beste krachten al J eiiuaM law MorOMi lakk Uo ItoMii nolla enz B r alil w N g ttcchts drie dagen kant U gebruik maken van dcie gelegcnhtld U kosteigk te amusecrcs m ia aférlWia kronen gezellige huiskamer la n l en leuke sebenMMr on wandverliohtlng hebbon wo nog oon rujme kou WILLY BRENKMAN Nieuwe Haven 25 SCHOUWBURG BIOSCOOP OlBsdag sn Woensdag LAA TSTK voaratelllngen van RIVALEN BOIMMIlUTAa met fl Een film rijk aan conflicten en boeiende gebeurtenissen MARTE HARELL WILLY BiRSEL EWALD BALSER Toegang 18 jaar BISPOIEK VOORAL TIJDIO UW PLAATSENI Pisatsbespreken op den dag der voorstelling van 10 tot 12J0 uur en een uur voor de voorstelling Doorloopen HEDENAVOND GEEN VOORSTELLINO Ja lonn wadi U doosfatoptsi op nc ac kOBliik dddrgekK doorknpca iMcgcMccL rliii ab ct acaoiaal gam m it lolen vslkir dan kao bet tt laat a Hel it dians Baplijk vcnictta ausr nin dMtgdaopcn kkaoHfniolen eet soo goed cdi tl niakca slt oeen b alle acdca dorpca u jo winkels saogeweicn kenbaar aao ca kraniiceving voor de ramen dit inlidKk gen vomdüien eo opdfacbKn auineown m bel in klompen Steeds iets bijaeonders Stiaatbczema ƒ 1 48 LuciferaautomatCD 0 90 PoctskusscM 0 39 WItt Wm pet 100 gram 0J8 TliUEIIilM KmiStKIUU Kleiweg Tel 84IS Oeuda nVoop elek wat wüa Bakkerij WEVER bakt Streopwafelenl J ar Uw kinderen dol op zfn Een voedzame ttactatie NIEUWE MARKT 25 KIEIWEG 4ó i f M SMTE KOtK i Santc SAHIf ISGOfO lfDERfEN DRINKT HET Bijzondere mededeeliiif van HiiwBilJks bmiiddeliiigtkmloor Hoilanr Om teleursteUlng te voorkomen vesUgen wU er U r dat ona luntoor vanai Maandag 2 Aug tot en met Zalero ealoten Is voor nieuwe InschrllvlMea Beie week T roet vacantia gaan benutten wM om hen die bU l T kennen faven naar ons ksntoor te wllkn komen voor i tneela ontmoeting met een geschikte partt doet iS van kun werkiaamneden zich na oproep nlel vrl JiJISH in M gelegenheid te stellen In relatie te l n ÏSb waarmede wö hen in wnUct kunnen brengen Om f Z ifM 1 voorkomen meklen wö no dat voor hen flle ht injji dd wensch te kennep gaven or middel van brle wK u yk n bemlddrittng met een geschikte artj m gebraetit anie werkzaamheden ook gedurende S ïwMk nnrmaal voortgang luBen vinden WH ittn J vaar nlenwa IMelutlvtBgea terwBl achrlfteUJk a ngevrM tkigen voor soover daartoe gelegenheid ia luUen worden I A maf Zondag S Aug lUn wTl dan weer normaal seoKeMJ oen stJ die zich persoonlUk tot ons wilden wender vo jUngtn weer van J S uur ikrecht Op werkdagen i JJ 4 uur n van S O uur Vanaf dien datii n wordt eomapendenUe weer direct In behandeling genomen W vestigen de aandacht van de bü on l lS wï met de voerbereldlng van de tot sUnd te hr ij niaUngen reeds twee msanden tr f C ro idl wa konden oproepen In de l eld te atellen en ander te regelen ZIJ die du reeds ein vr l lJri S bericht ontvingen en nadien niets meer van i e richten wtt hlerbi nog dat bet In onze convocatie s tüdst onveranderd Is k NeaerUiuto gr rtat Bemlddelli ga aat r nOT MND Jj irackt JI Amsterdam West Geopend van J Sen v Bok Zaterdags Op Zondag van 2 8 uur ll IP f PS Deze mededeeling verschijnt in IJS dagbladen Hebt U al n Kleinti g pi