Goudsche Courant, woensdag 21 juli 1943

Woensdac 21 JuU 1943 lé BurtMii Markt 31 GOUDSGHEïfeGGUBAHT NIEUWSBLAD VOOR qgUDA EN OMSTREKEN Pros 5 cents per nummer 82tU jMrg g Ne 21396 CtNtNteMwri r nrrtB oeud ib 1 f 1 JT r l v M W 4IS H W 1 t jm f j a i S a É i De nieuwe boterbon Van Dondendag n 3vS tot en met Maandag S Augijstas ia geven de bonnen boter 90a en SOb botat elk recht op het koopen van 129 gram boter alfemaen niet lnirtts ul ewQilcd 1 M4n iSaS itrQdkradtten toene Oorlogstoestand in itolië uitgebreid Hsréiekkige weerstand tegen vergrooten druk op Sidlië Samenkomst tusschen Hitler en Mussolini Bespreking wm adueele miÜtaire kwesties ntet nader ami edrutd type vvetden door j elhebber van dë ogendïTeldên UiHH€ HlaHd I 1 ca Ian Hei 0Mei4 v l 4tt Dultaoh weetv lacht Wit dd Ofawd inette Jto tMnüMV w b l i wMM tet m iMt OmKMPm IMI iteWMMt OM IfImfm p 4m MCMVrtlM atwMr ucr iMT hiAtaMkt VMrtrefteUJk Inurf tTMpMB a url optfeaw n fMiMnmnM kiyotMlwtea Op h t KojMnbrucgeniioefd strandden venduidwe vU ideUjki nvaltan p d hMtveltteUüif ten Westen VM KTfOMk a VoOT en deel werden teedt da gereaditaand viiandelijke tioanea ultecnfMlaaan uk Btovwe vMitMktaNpa keüuudde vÜMd ga hrftig MfknukauiMlMi MM da MiMa CU wm de BOddeitVtoMte 39 warden ia iware en heen awaer colveirfde eTeehten ifiaslaiea rtnri vn het gebied en Noarden vu BJeltarod ileehte plaaticlUk begtcaide cedealtelUke MnvAUen nm den vUaad geaeld worden 4hU n de tware IweerceTeehtev in het taveehtageUed Otal vaMt Aaar krachtige tegenvaUan werden de bolajewiaten ap aaniga aatian t raggeworpen Op iMdere Maatwn bnditai onze treepen tal verMNarda gdvaeyeH den aanval vèa iterfce vlJandeUjfce Infanterie en gapantwrda iMIdfetaebtisn tot staan Op Sicilië werèen talrijke aanvallen van staitbe vüarOaluke infanteTie en gepantaetda atrijdktaehten in ware gevechten en in amenweiiktog met Duttache ludïtetrtjdkraöhtefl voor de vediten op korten afstand afgesla gen De Duils 4ie en Italiaanaohe luchtnvaotit zette haar MmrtlOita op de tranapovtvloot van den vijand ook gistel mat goad itevolg voort Bu deze InvaUan ward ooder meer een vij indal jik vrachtschip van meer dan 10 MO ton door bommen tot jEinken gdbracht In den atgelonpen nadit hebben Duiiaohe gevechtavliegtuigen Malta aanfavaUon Hat Itaiiaanacha weermachtalxinoHt van Duiadag luidt De vergrooting van den viranadelijiken druJk langs de ontnboiing van de apütro ien op Skilië blijitL liairdnekkiaten weerstand vmden Ten Oocten van Skiilië heibben ItaHaanadha duikbooten een schip van SOOO brt tot zulteen gebracht en een tweede schip met groote tonnage getorpedeerd Een koopvaorder van genviddeMe grootte en een oorlogibodem ven 9nze torpedovltegtuigen geinotf Op de reede ywi AMtuata en In de itaven van La VaiWtU beschadigden ItsUaan aohe en Duitadha bommenwerpers voor anker liggende vliandelijikc schepen De schade dve i aangeriolH door Astianikaansche fonmaties welke met rarsdheMene hondercien vieimotorige bommenwerpers gisteren drie uren lang llom aanvielen is zeer groot O a werden geibouwen die gewüd zijn aan de uitoefening van liet geloof en aan de wetenschap alwnede orbeiderswoonWU ken rwaar getrotten en ten deele verwoest met name de basiliek San liOrenao het kerkhof Verano de uni ersiteitsslad het gebouwencomplex van de pohkliniek da woonhuizen der élaatawijiken Preneatma en Ijatina Het 1 dusver vaetgestelde aantal slB itjfM der burgcrfbevolkjng liediiaagt 186 dooden n 19 9 gewoodin Titdens an na den aanval behield de bevolking discipline en kalmte Zeven vliejftuigen werden door het afwecrgeschut en één dfoor jagers neergeediotcn In den afgeloopen naoh vormden apels en kleinere plaatsen in Campaèia en Latium het doel van v ndelyke iuohlaanv IIen Er wondt lichte schade an beportite verliezen onder de bevolWng gemeld Het D N B mektt uit Rome Keuringen voor de Waf f en S S het Legioen en de Landwacht nel l a Kraatikommando MlederUnd deelt Nederlanden van Arisch bloed In dn iMRUd van 17 a jaar ook gehuwden As wmnHi f a vu wkr imnn Kmmn owren aai ds MMn is ds viiridtaf hna MsH kunnen tieh U d 11001040 sdreaasn vsrvoegMi l a n è lis il MlMrt te w4 i WH ds adoraósKlnaen wsMan ook slle grrraagds InUchUBgim vKStntt aiet betrekking at ds JSSSfSt risSÏÏlSÏSte SST reaS Ueledeoenx Pa ssadsttt 1MS s ep vesHgd dat var d vrawnitssra dl m tSpstfds fade BU kaidriimk bartidt b de earlagataaatand iMt ingang I U avar kat gaMad aa M andM pravtedeiidt abreid Ott batrett alle praviaeiaa ia kat Uaaealaad aa aaa da Weatknst van MlddM Italie tea Neardaa vaa Napels tat aan Oana ia het Naarden abmeda dia aaa da NawdeWka AdriatiaAa Zaa Dtt i4 a da prayiaeies Frariaaaa Wati Terai Fmigia Bleaa Araue nataaea Mdala Littoria Viterba Oraiseto Uvarae Pisa Laeea Araoaaia la Spaaia Geaa ananada Vffiaa Oanjaia 1M at an Falax wam SAK t Divniaa vr ncaua D militair earremoiulent v a het DNB Khrljft Op Stelll U toMtand over het Ott het haatdkwuOer vaa dea Fnhrer wardt gemeld De Pührer en de doee hebben op Sfaandag 19 Juli in een stad in Noord IUlie een samenkmast gehad Er werden militaire kwesties besproken De diplomatieke correspondent van liet D N B sclirytt Bg de nieuwe ontmoeting tussiAen de leiders vari de as 1 de militaire situatie aan een onderïoek onderwo n die voortvloeit uit den wanhopigen stomiloop van geweldige Sovjetmassas op het Europeesclie afweerfront in tiet Oosten en uit de landingspoging van de Engelsciien en Amerikanen m het gebied van de MiddcUandsc e Zee Wanneer in Duitsche polftieka kringep over twee essentieele fronten voor Europa gebroken wordt komt daarin niet alleen de beteekenit der aan den gang zijnde gevechten tot uiting doch ook de mnerlgdce samenhang en tevens de lotsgemeenschap der aan deze fronten opgestelde Europeesche naties Op grond v n een michteir zakelijk onderzoek van den toestand waarby de ontwikkoling m het gebied van de MiddeUandacks Zaa wel op den voorgrond gestaan zal hetiben zullen de nUwer en de duce eils militaire oipper da door den stand van zaken geboden aatregelen overwogen Ifn besloten hfibbsn Dat die maatregelen van militairen aard tJün blukt uit het communique dat reeds daarom de aandacht vmbent omdittt het de politieke combinaties van den vyand tot ongerijmdheid brengt De laconieke mededeeteig m t oïficieele communiqué over t militaire karakter van de ontmoeting Hitler Mussolini moet derhalve ook galden als een nieui ua ivder indruüa wekkend antwoord op de EngelschAmerikaansche poging om uit militair optreden tegen Italiaansch gebied politico munt te willen slaan Dat die poging tot mislukkmg gedoemd is bewyat niet alleen de houding van het Italiaan3 he volk na den terreuraanval op Rome doch zal ook blijken bij de uitwerking der besluiten die de FiBirar en de duce m het tiesef van hun verantwoording voor het lot van Europa wpI genomen zullen hebben Het Internationale Infarmattebureau verneemt Het communiqué over de ontmoeting haaft in Berlflnsche politieke kringen d grootste ver rassing veroorzaakt daar tevoren aen enkele aanwijzing voor een dergelijke ontmoeting bekend was geworden al 70U deze ontmoeting met het oog op de jongste militatte gebeurtenissen B4I sn VittsMhers Oe aisnasn reten iMk te belvrarsn Primitieve verhuittnf van d eens plasl naar de andere IS S P K Rclnaberg O H Landwacht Nederland of bt het waibtbJtaJJon In Amerafoort Tljdena deze ksarin gen kunnen zich ook diegenen melden die Md Q nnaaaacli S 8 In Nederland wlllaa IPeraonén tussdien IS U laar die aaiun diagaiiitetatla ii n oor d s ibs ta i ii ss t S an zich v R ns op een der Muraita aannwtdn n ordan t dttt iid kua ntenia van dao ubeUMasM Hlg as l al d n Juli 43 s UM our L uwatd n Buis aehaat Breedatrast a lult 41 t t4JS uuri Amsterdam Dsn C M Joll f 4 m au Otraclit N V HMs Ood Oraeat S M uH g ltJS uun Amerafoott PoL DurchCBnaUaer Leuadérmg M Ml l 44i uur Den Saac CsU Deo sttt jNau l dr Üihw itashswH de ruk der ril dat e men Men kaa thana conatatceren I Britaeh ttoqwn la aaatal ateltor lUa de Amerikanen De vijand Seett voorla aterke atrttdkracMen nel aanfevoard uiodai hti thana m t veel meer dan 10 dlvlalei op SfelUë ataat Ook da deeltaemende oorloiiachepen en de voor aanvoer k verzorfias Sebrulkte tranaportvaartulien tfia ovetwe end Britach Hieruit moet men afleiden f dat thana de Britten tegenaver de Vereen Staten ook militair de rol beghuien te apelea die tot duaver de Britache holpvolken tegenover Engeland moesten apelen VltUWILUGnW VAN DElt NEO AMKIBSDIENST NAAR OOST BintOPA Ter vaorbeieidtnf vaa een kelaaisatle Ruim 900 mannen van den Nederlandschen Arbeidsdienst voot het Jneerendocl behoorende tot de in het eerste haUjsaor 1943 geoefenden hebben zich vruwiUlg vertonden voor een fverblijf van drie ft vier maanden in hpt Oosten van Europa olli als N A D Oostkorpa belangrij voorbereidend werk te verrichten ten behoeve eener groote kolonisatie m het onder Duitsoh h stuur staande gebied ten Zuidoosten van Bialystok aMus het A N P HIT SOVJET OFFENSICr De militaire correapondent van Mcé lïNJi achrijft o a Het zwaartepunt vaa de gevechten In het Ooaten biytt gelegen in de gebieden ten noorden van Orel en aan den Mioea De Sovleti probeerden ook Maandag met leer aterke strlidkrachten een doorbraak door het Duitsche afweerfront te forceeren Wederom waion hun Inspanningen vergaetach ZU leden daarbq de tot dusver hoogat verliezen van den dag aan pantaerdagena nl 12 De geitadlge toenen tng van deze verlleaciftera wettigen d conoluale dat de Inapannlngen van don vUand om met ztfn groot ofZehalef toob nog een aucoes te behalen baar hoogtepunt nog nlat bereikt hebben en dat hU evantu In do reatste winteiilagen van deien veldtocht aonder aerupulea allea In den atrijd werpt Alleen beataat er een groot verschil tuaachen de veldslagen die toen en die thana woeden Men krijgt den Indruk dat de Sevleta ditmaal alles op het apel zetten Oe Arbeidamaonen op weg naar het station CNF J Zeylemaker Onder laUing van den arbeldgleider H J Pot aanvaardden deze viU hotiderd Nederlandsche jongemannen Dinsdag J 1 de rejs naar bun tijdcluke bestemming Zy zullen daar werken m drie afdeelmgcn e Bialowitz Ciechanowiec en Kleschele elke afdeeling onder leidmg van een onderhopman van den N AD ierwyi de staf van hun corps te Bielsk zal zetelen In deze dan ook voor de hand hel ben gelegen Men wyst m Beriun op de lapidaire kortheid van liet uitgegeven cotnmuniqué dat slechts mededeelt dat er militaire kwesties z Jn besproken Te Beriun kan men dan ook w ens dit zuiver mihtair karakter van de ontmoeting geen nadere bijzonderheden over het verloop en de resultaten daarvan te weten komen Men vergist zioh echter wel niet wannoer man aanneemt dpt deze l esprekingemi ten doel hadden de maatregelen vast te stellen die met het oog op den hui digen militairenAs oestand in het Middellandsehe 2 ecgebied vereisoht schunen en die tevens geschikt zijn het gemeenschappeluke militaire succes van de spiimogendlieden te waarborgen Naar vernomen wordt hebl en aan de l esprekingen de chefs van de wederzijdsche oppercommaodo s en uit den aard der zaak ook andere competente militaire persoonlbkheden en deskundigen op het gebied der gemeenschappelyke oorlogvoering van beide landen deelgenomen streken zullen voor de ontsluiting van b w ii de i b id V i éX aS i l f i T i l werden gevoerd duurden tot in den namiddag voort waarna de Fuhrer na een hartelijk afscheid van den duce per vliegtuig naar zijn hoofdkwartier terugkeerde Omitiient het beöoek verneemt men nog dat de Fiihrer zich Maandagochtend met zyn intiemste militaire staf per vliegtuig naar een NoordIts liaansche stad begaf waar de duce hem opwachtte en allerhartelijkst verwelkomde De besprekingen die in een voor dit doel zeer geschikt ge reguleenng van twee rivieren belang ruke werkzaamheden worden verrM t ATTLBI OVEB RBT DVIKBOOTOBVAAB De plaatsvervangende Engelaehe mlnlsterpreeident Attlee heeft Dinsdag te loonden het woord gevoerd en volgen een bericht van Reuter verklaard Het dulkbootgevear Is nog niet uit den weg geruimd WU vinden weliswaar voortdurend nieuwe middefen voor de bestrijding der duikbooten uit doch ook aan de overrijd van de Noordzee houden de breinen stch bezig met d uitvinding van middelen om onze method n te pareeren KNOX WAARSCHUWT TOOK OPTIMISNl Niets is nadeellger voor d tsdoverwlonlng dan een bepsald bSlichettJk optlmistlch houding van het pubUek ten aanzien van onze kleine militaire sueceasen zoo verklaarde de Ainerlkaatiache minlatar van Marine Knox aan Jouins teii t Waahineton volgens een bericht Van den Xngelschen nteuwfcdicnst Men heeft een goed begin gemaakt oo lervolgde Knox en men heeft aentge defensieve stellingen van de ai verpletterd n aar de vesting Euiops s t heeft m n niet atnsevallen et It Volkomen ooaimitg n praten over het winnen van den oorlog zoolang Hitler nof het bevel in handen heelt en over het geheels Eujopeeche continent beschikt welks menachcnmatertaal bodemschatten en hulpbronnen oog lang met 7ijn uitgeput Derhalve is het abaoluut nood kelijk elke nelging tot een optimistische beoordeeling tegen te gaan Ten slotte verklaarde Knox dat Slclllö slecht een voorultgcscliovcn paat 1 Na hun oefenlngftUd te hebben doorgebracht in de kampen van den NAD nabU Bsarn en Anie sfoort vet loefden deze arbeidamannen de laatste weken m de kam pen van Steenwijkerdlep en omgeving en Maandag waren zil te half 12 voor een korle afscheidsplechtlgheld in korpsverband n esleld op het SteenwIJksclie marktplein waar de NcderiMldsche dilekieur ternmen met de bskenkrulsvlag vioolük wapperde te midden van de m open cflrievorm aangetreden drie afdeelmgen gewapend met de blanke schop en begeleid door het NAD Btaforkest onder leiding vt n hopman Leistikow welk orkest n arsLlimuziek deed hooren De commandant van den Ned Arbeidsdienst L A C de Boek irtspecteerdo veivolgens de opgestelde afdeelmgen en richtte zich nadat de muziek h aloude Wilt heden nu treden had doen f erkitrtken tot het Oostkorps met een toespraak waarin hU oa zeldc GIJ Blaat voor uw vertrek naar het Goalland aangetreden Het la geen plezierrelsje maar een reis voor belangrijk werk dat gi gaat ontienemen Ier voorbeieidlng van de komst derRrnen die 7lch daar uilen vestigen en die dit kokmisatlewerk ullen vnortzetton Oö zult daar in N A D verband uw taak veirichten en ik verwacht van u allen dat gil da beteekenla hiervan steeda suit beseffen Do ir gedrag houding tuchtgevoel en wei kprestatie zult gU toonen waartoe de NAD In staat is Kameraden in gedachten ral ti blJ u vertoeven JCn w mncer uw taak is volbracht dan hopen wt met voldoening te mogen aanschouwen wat daar als resullaat van uw KC7amenliJken arbeid tot stand ml zijn gekomen Bewaart den kameraadfcchappeltlken geest en verricht uw werk met toewijding Het ga u allen goed en tot spoedig weerziens Oencral ArbeitsfUhrer Bethmann aprak Wem de NSdcrlandsch rbcidskameradon toe Politieke moord in Rotterdam 10 009 GVtDEN UELOONINO s Oi nhage 21 Juli In de avonduren vaa 19 Juli 1913 tegen 23 uur werd in de Zestienhovenstraat in het Noordelijk deel van Rotterdam de Nederlandsche staatsburger Anthonius van der Waals geboren op 11 October 1912 in Rotterdam door verscheidene schoten ernstig gewond De gewonde Is tiidens het vervoer naar het ziekenhuis aan zijn Verwondingen bezweken De daders wisten zonder herkend te ïiJn te ontkomen Op den doode werd een persoonsbewijs gevonden uitgeichreven ten name van Antoon de Wild Het vermoeden bestaat dat het sll itorfer deh soms van den naam Antoon de WUde bediend heeft ue oevolkiag wordt aangespoord om mede te werken aan het wsporingswerk Voor ter zake dienende aanwijihigen die leiden tat het Indan vin da daders wordt aen belaaning vaa 19 0M galden aitgelootd De leider na da SlcherhaltipoUgei ea VMI da U Rotterdam w WSIk SB 8t rmbanafakrar Ik veheug mU roo aekl apreker dat Ik de gelegenheid heb u nier ecnige afscheidswnoidtn toe te roepen Date dag is ala een imilpaai in do ceachledenil uwéi Jonge formaties te beschouwen QiJ tuit na een langdurige pauze het werk voortretten dat honderden Jaren gelcdsn Uw landgonooten In het Oosten van ïïuropa waren begonnen Clj 7ijt In den besten zin des woord de jonge zonen van het Nederlandsche volk die de gedachte der Oostland kolonisaile In praetUk brengen Het isl uw teak zijn met uw jonge klacht en met uw Jeugdig idealisme het groote werk te beginnen dat gezamenliUk Europa in hel Ooaten nog voor s lch heeft Ik wensch u bU dit iik sueees en na de volbrenging van uw taak een gezonden terugkeer in uw mooie Nederlandsche vaderland Arbeldslelder Pot dankte den commandant en den Generai Arbcitsftlhrer voor de gespTOken woorden WIJ zlfn er trotsch op aldus spreker dat wU voor de en artwid zijn uitverkoren en wiJ zlJn dankbaar voor hetgeen ons wordt medegegeven om aan den opimuw van het nieuwe Stiropa te kunnen medewerken Met het vosjsoek van arbeldslelder Pot om een driewerf hoera op hst Nederlandsche volk en op ona vaderland uit te brengen stemden alle aanwezigen op spontane wiKB in Het slaforkcsl peelde hierop het Wilhcliiuis waarmede de plechtighhcid werd beëindigd WARKTBERlCHTtH KAASMARKT WO RDRrr AAavocr M stsMl kan PrH U soort 82 30 3 soort 0 91 ifande vtug VWHtAAftt ftOTTKRDAM Diaadftc werden t r veemarkt aaogevoard 1420 dieren a rond r wd n lOS veulen 167 schapen en Ismnlsren M nuchtere kalveren M grMK lV f n 130 biggen en 702 runderen Frtfzsn per uk m tkkflel t Itfd laMVIWO k ilkoel n 1400 I 00 1000 varekoelen B 730 90 vaarzen O flSO ITS ploken WO 500 375 Winoeer verduisteren rd r TM t4 Xttll Met TertMatord i w 4ea TMi £ t ot M aar öe anvo wn melk n ksUHo n was ati voige week d handel stroef wum en tweede kvsHtstt wsrsn tft inijxcn tÜs Iudger derds kwaliteit b aK onveranderd Varekoei n 8riiv6sr kMlL de handel Umaltik an de pr wn wswtlets hooger De aavoer van vatrsan en pinken was ets korter met msUsen handel en goed prUshoudend M JAKKN IN DUNST DB KAAMENOt SnaE Op ZaUurdag M Juh nj zal iwt N FamiUefofA jaar geleden ïijqi dat de heer Jae de Graaff wonende Javakade 25 Ibier in dienst trad bg de Stearine kaorsenfabrielk Apolk te Sohiedam Na d fusie van deze 0 w dwtieming met de Stearine kaarsenfabriek Gouda is JtK de Graaf naar de kaaiseaifabnek te dezer stede overgegaan en daar ala loodtxnander wwkraam gesteld Hwr herdenkt hu Zaterdag a s zijn goik n jub Bum 2e Orgelbetpeling Sint Janskerk DOOR HV M C i I l MAN lU moet dunkt on velwi bt het hoortn van het mooie orgel dat onze St Jan r Jk ts wel eena vergaan zijn zooals het ons verging dat we n gevoel van bewondering kregen voor den Kerkcraad van weleer lao om en bU den Jare 17J0 die het beilult tuum tot den bouw van dU achoone instrument en de opdracht verstrekte aaa n uiterst b Kwaain orgelbouwer tn zyn inleiding op J Juli vertelde mr Bounian o m dat het orgel dateert van 1733 1736 Men is gauw geneigd het orgel het moofait te vinden wanneer dat mooie registers heett ilet komt ecliter niet alleen aan op de klankschoonheid van enkele afionderltjke atemmen In veiband met de grootte van liet Instrument er de acoustlek der kerk n we kunnen tot tateeren dat on voorgeslacht in dit opzicht gelukkig u geweest En voor den rgauiii is het n verheugenis etn orgel te mogen bespelen waarvan de dispositie di tijds met groote zotg en dl ep inzicht lu d Bischtn der orgel htteratuur die de M natuurllik aneindij beperkter was d i tlians weid aamcngeiiteld Van hel uil nuiiimera bestaande programma noemen we hel praeludmm on Fuga van Bach waarmede het concert we d ingevet een van de mooie kleinere werken vwi den cantor verier de roet vloeiende Pastalale van GuilmSnt het brtdsende Nieuw Leven van BrandU Buvs waarin we de 33 pUp hoorden dan het sangruke Pië e hérolque van Céser Frsnck terwijl m de Marche aux FUmbeaux van Guiitikant de organtsf tijn orgel votup gelegenheid bood van s n bnllante klank en artltulatiemogelljkhcden te doen blijken en zoo ward het een mooie afsluitmg van dezen avond van muzikaal genot In het stuk van BrandtsBuy troi het ojia hoe prachtig de tcmgwerken trompet kromhoorn baxum schalmy basson enz zijn De Man spel kenmeikt sich doo kunstige techniek en vaaidige registreer kunst deed n enkel i aai echter ieta geforceerd aan waardoor sommige deelen wat rommehg aanhooiden al i het mogelOk dat zulks niet zooreer aan den oigantst lag dan wel aan de snelle rsgistratie verandarmgen Verheugend Is de atijgeiMto belangstelhng voor de orgelconeerten want we gclooven niet ver mu te sljn ala we h t aantal be nF VMtMKV De C C D op speurtocht J mm SCHOENaN OF BOTEKBON ONGEMESKTE KAZEN ALS RUILOBJECT Ambtenaren van den Centralen Ckmtrdledienst hielden vonge week een juffrouw aan üe bu de firma B V T alhier een paar schoenen had gekocht echteir niet op een sciioenenbon maar op een boterbon terwul zu bovendien een te hoogen prus voor de schoenen had betaald Dit gaf den ambtenaren aanleiding bU genoemde lirma een nader onderzoek in te tellen waarbi twaalf ongemerkte kazen en twaalf platen zooUcder werden gevonden welke op ongeoorloofde wuze resp bij den veehouder M ie Reeuw k en den tiandelaar S te Gouda waren gekocht De kazen waren bestemd om ze bij een schoenfabrikant om t ruilen tegen schoenen die in den zwarten hanidel zouden worden gebracht Voor datzelfde doel had de winkelier ook 400 den zwarten handel gekochte sigiren gebruikt Oe kazen cn de platen zooUcder ijn in beslftg genomen en da fcnmanten rullen zich voor hun ongeoorloofde methoden by de justitie moeten veiantwoorden By gehouden contr le troffen de ambtenaren van den CC D bij den veehouder J V ta BeeuwWtj 2ff ongemekta ka en aan totaal W kg vervaaMigd van aan de consumpitie onthouden melk Da kazen zyn ia beslag genomen en procesvert aal is opgemaakt Eveneens gebeurde dat tegen J T A M te Gouda in wiens woning z ongemerkte kazen van 9 4 kg gewicht werden gevonden Deze waren gekocht van den chauffeur H V te Stolwijk Vijorts werd procesverbaal opgemaakt tegen K houder van een café restaurant alhier die twee ongemerkte kazen in zyn l ezit had afkomstig van den veehouder C B te Moordrecht In dat dorp vond men nog vier ongemerkte kazen verstopt in een varkenshok De eigenaresse de veehouder A T v S kreeg utt den aard der zaak eveneens een procesverbaal Aan den anderen kant van de stad twnnen de gemeente Haastrecht wetd bij onderzoek in een bodewagen J A kg koffie gevonden De koffie had bezorgd moeten worden by F B te Gouda dia re in ontvangst zou nemen voor P v d B te Bergambacht Inplaats van koffie zullen die belden tjst eehter en dagvaarding ontvangen GESLAAGD Onae oud stadgenoot de heer W Boahoom thans ts Groningen woonachtig slaagde te Arnhem voor hal examen adspinmtopziditel electrotechniék ATGESLOnEN BUWtEL N or STRAAT NIET MUR VEUja Zondag kwam een 16 jsrige jongen dia zijn rijwiel atSgesloten in een portiek aan de UaaAA had naafgezet tot de onaangename ontdekking dat z jn karretje daar niet veilig h gestaan want IhJ zgn terugkomst aras bet ver dwenetk Wat Waar Wanneer TluMe Tkaster Owpsrsae net Jahaa Heeateri Marlka SSkk sa aanvang uur Beuirte Msseeep Ksrsnan Wchel Simon en Boasano BraasI aanvang B uur leheuwtarg BteseeoB Rivalen met Mar the Harell Willy Blrgel en Ewald Balaer aanvang 8 uur v 21 JuH esSniw BSaMI Msubsivelling Deur waarder Akkeiüdljk Jua Nieuwe Sckmwksrg rUp Plap van Otto SOhwartt en Carl Mathem Johao Kaart met Komedianten Aanvang T3S uur APOnUKHMBKNtX Steeds geopend aas Bachta slISéa voor geneesmiddelen ApMheek E aiendel alleen Prins Hendriksiraat 15c VASTE BaAMOSTOFIVN Tot en met U Juli atlialen van aanvraag formlieren ter verkrijging van bonnen voor vaate brandatoffen voor verwarming van ruimten voor bljaondere doeleinden voor het stookselzoen IMI M aan loket 1 van het dlatributiekentoor SCIIOBNCNMONNBN Afhalen aanvraafformuUeren voor aehoe nenbonnen Distributiekantoor 9 39 1190 en t 3 30 uur lokf t 11 morgen letten Q R T Besmettelijke nekten Gedurende de week van 4 tot en met 10 Jiuh 1943 zyn in de pnovutcie ZuKlHolland aangegevgn de volgende gevallen van besmettoKike ziekten febris typhoidea 2 paratyphtis 3 dysenterie bacillaris 3 roodvonk 233 diphtherie 163 menfaigitu 1 polyomyclitis 6 Van deze kwamen voor m Gouda 4 geva llea van dijililherie Bergambacht 1 rood vonk Berkenwoude 1 diphtheine en 1 dysentena ijacillaris BodegraYen 1 diphtihene Haastrecht 1 dtphthprie Moercapelle 2 diphthene Moordrecht 1 j ph6heme en 1 rcidvonk Niouwcrkeik a d IJsel 1 diphthene Ouderkerk a d Ueel 1 diplïtherie en Stolwyk S gevallen van diphthene EXAMEN OFMFFNTEADMINISTRATIE By de door het Instituut voor Be stuuFSwetenscliappen der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten afgenomen examens zgn o a de volgende personen geslaagdDiploma Gemeenteadministratie I M P Maarleveld en W F Meyer te Gouda en voorts J G Andeweg Nieuwerkerk a d IJasel W Blanken Bergambacht G van Hofwegen Waddmxveen J G van Pienbroek Usselstein P de Ryk Schoonhoven en W Stigter Boskoop Diploma Gemeenle financUin Ch van Hirfwagen Krimpen a d Lek en P J Wijnbeek Waddinxveen FROF DR G G N DE VOOTS By besluit van den Secretaris Generaal van bet Dep van Opvoeding We lenichjq en Kunstfceschermmg is met ingang van den dag wa op ziin opvolger zijn amibt zal aanvaarden aan Onzea oudi tadgenoat dr O O K de Vooys op zyn verzoek eervol ontslag verleend als hoogleersar aan da R ksuniversitpit te Utrecht GITTEN EN LEGATEN Prof dr G M den Hsrtogh te Kampen hoogleeraar aan de Theol Hooge chool der Gcref kerken aldaar ontving uit Gouda een gift van ƒ 100 onder tetter P J K BUDRTBOERENRAAD GOVDA De Buurtboerenraad van Gouda vergadende onder leiding van den heer J Michielen Er wanen verschillende groentenhandelaren ter vergadering aanwezig zoodat er vanzelfsprekend over de groentenvoorziening geaproken wend Gevraagd werd of ar nog veel groenten builen de veiling om verkocht wdld Er werd medegedeeld dat dit zeer moeilyik te voorkomen is doch het Veilingbestutjr scherp oplet en reeds een paar kleme zaakje bestrafte Ook de aandappelvooraiening kwajn ter sprake evenals de loonen in het luin bouwbiedrirf Hierover liepen de meenlngm uiteen De Buurtboerenleider zegde naar aanleidinig van by hem ingekomen klachten toe dat hy zh m verbinding zou stellen met de politie om diefstal van gras langs dykeo en openbare wegen tegen te gaan iSsaiisis i s Wi a nia Mssw De zeevaart als levensheroep VetreachrHversloapbeaa ïla Deze loopbaan wordt aangevuld uit vrijwilligers Welke taak hebben de aoldatan vaa df ze groep VerreacbrUfdienat aan boord en aan land bi de comn n loposten der marine Welke eischen worden den eoldeten gesteld Vaardigheid In het bedienen der verreachrijfmachlnes snel 0 merkon crn leesbaar tn roo vlot mogelitk handschrift bcheerschen der spelling technisch begrip Een deel der vrijuiiliger In dere loopbaan moet ktmneii wijren op technische opleiding als Wfrktuigkundlge of een verwant beroep Welke dienatgradcn kent dsse loopbaan Mill roos Ferruchreibgefreiter ober gifielter hauptgefreiter Pern vchieibmaat oberfernschreibmaat ïeinachreibmeixter Stabsfernachreibmeister Oberferoachieibmelater Siabsoberfernschrelbmstsler TlmmerhtanitaopbSan Deze loopbaan w aangevuM utt I vrliwilllget W I Welke taak hebben de aoldaten van i deze groep Timnerman en meubelmakerawsrk aan boord en aan tand Ondsciwtid van de aioepen en gasbaseliennti stoeatellen meubelmakerawerk aan de boordvllegtdigen dulkdtenat Welke elachen worden den ekndidaten gesteld Voltooide leertUd ala scheepatlm itieinvan bootbouwer meubelmaker of timmerman N Welke dirnatgraden kent deae leopbaan Matrooa ZImmermanoagefIraiUr obergefreiter hauptgefreiter Zlm mermannw Oberaimmermaana msst ZImmermslater StalMflmmet msSilcr Obemmmermeiater Staba oberaimmermelater Alls OctakommaadsnUiren vsrsMt I ken inikibUnHn e ssRwlJflngen ffit iknippen en bewaren I