Goudsche Courant, zaterdag 24 juli 1943

UDANT XTIi t terdag24Jum943 Bureaui Markt 31 Teletooo 2749 piMtrokMloc 4W GOUDSCHE NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prü 5 cents per ntmmer 82at JmtCm No 21299 CbefradMteur KTIBTBR Gooda ic iiDMAKiiia Terugvoeiing in krijgsgevangenschap o rreB l van de op tl April IM3 io de dafbladpen fepobUeeerde jj fcing van den Wehrmaciitbefeblshaber in den Niederlaoden betrefi S aïitraering in krygsfevanrensebap van de voorraaüfe Nederlandsdie 2 dit orden bU deze voor aanmelding opgeroepen gjji dienstpliettUg en reservepenoneel beneden den raag van eUicler jt gderataande regimenten en van alle in de jaren 193S en 19M door S THimenten opgestelde formatie voor xoover het ia Mei 1M4 in werke iBilit en dienst was jrji moeien zich melden telkens tusschen S 12 nart IB de Waterlookaxeme Amersfoort 1 De dienstplichtigen van het 2e regiment wielryden en tijn oorlogsformuties op 2 Augustus 1943 De dienstplichtigen van het corps poatóoniers en torpedisten ea li oorlogsfonnatie op 3 en 4 Augnstaa 1943 De dienstplichtigen van het 7e regiment veldartillerie en xljn oorlogsforraaties op 5 Augustus 1943 De dienstpüchtigen van het 2e regiment Inehtdpelartillerie en li oorlogsfermaties op 6 Augustus 1943 KLANTENBINDING VOOR GROENTE EN FRUIT Men kan desgewenscht eike 4 iveken van handelaar veranderen Op 26 27 en 28 Juli bon graant 32 inisvnrmi van de loopende distributieperiode alatnedc gedurende da eerstvolgende distrtbiAiaperiode Bij gezinsvermeerdering door geboorte aannemen van personeel of anderzins handele men geheel als boven aangegeven bij vestlsiitg tn het groentegebied I 4 DK OVERGAl SEXAItKNt Heden zijn bevorderd Van Timmeren 1 naar 2 S Bouter P d Bruyn OGroenendijk prijsl A Hoeyenboa V W Ade Jong C de JaSde v w G K V d Kil J C Koolwijk G H Kroeder C V d Lecq J Potuyt T Radix A Snoey C L Spruyt J A Strik N G Verbey H V d Weyde prijs J Brand prhal 6 P A Brenkman T Burger J v Galen Z Groenewoud L A de Groot D den Hertog prijs L V KatwHk G J J de Knegt v w T Kok J Koning T Lok prijs P R Pel W V Put R RletveW N Th SIrlen C Suyk v w J Timmer prija L V Unnen A Vermcy G F Vlasveld niet bevorderd 7 Van Smeden B nkweilien t naar 2 P A Bk k O J de Bruin F C Geerllng C D V Hoorn E Hughes J Kleiweg C v Leeuwen F J Luglhart F 3 Mikkera L A Mol K C S Mooyenicind A Schoonderwoerdi C Smit P J VI d Spek C B V Veel v w K Vis A P B Vos J H Weber H J M Wiezer W Vroege vw A Broek hulzen NH Difnena G W v Kgmond J A V Gennep i W F Henderson C deHoog L A de Joiig W de Jong G A deKruis O A de Kriiyif F Lafeber W Meenka D W vui Muiden C P de Beui A C Schrlek J P StalenbOrg J v d Wiel J Vet V W niet bjevorderd 5 o dVet V W M 3 V Beek A v d Berg A C V d Berg L Boom C Bouman T deBruyn S Ferweitla W F v Frankfoort W Klerk C A Korevaar 3 H ü v d Laan C den Oudsten S J Ronlbol W Scholten vW J Snaterse L ï Vliet P L J V Maas L Wensveen J Barelda I J Visser N H mer niet bevorderd 5 Van Blectriclens 1 near 2 J B v Anraat W J Boa P L Botiter C v Daalen G A V Dieren A H D if Edel G F de Grauw W G Groeneschey C den Hertog L M Hoeyenboa H Janstn J Luglhart A M Meyer L C de MdU W Pullen v w E Tromp A v Vegten 3 VIs ser W de Weger prijs C Maan v w niet bevorderd 7 Van AsatekenteHeil t mar 2 A W A v Berkel C Boot J G Boon M Goudriaan L G Kom C de Koning A de Lange 3 Lankhorst v w Lj Lekkerkerker F Llssenbiu g H Oskam P 3 v d Pol G H Bavcnsberg B J Rbygrok A H Schoonderwoerd G M Sirapthor M Willemsen T ZIjderhand LM van Gils S Bijl A Schou ten V W M Broere M v Buren v w J L V d Gaag T ét Groot F v Hoitten W A de Jong V W J v Kerabergen R Klomp JM de Kmjlng H Kulk J van Leeuwen v w C N orander H B Nomen H D Nljhof J Sehep B F Spannemaker prtjs D Streef land D 3 Uithol W Versloot v w N A V d Wouden J v d Greef B A Bek v wj niet bevorderd 3 Van MeubrHnaken 1 naar 2 L J Brouwer prijs A P de BuaJhére A F v d Eng D Hamoen A W Hberkena v w 3 ja7Jongeneel A E de JCruyf D v d Gaan V Leeuwen W Kevet N W de Groot W Stam V w H SWijnenhurg prtjsl A M de Gelder Kv w P de Gruyl P Hertog W Kleyn F Smlnk w W Agten W M Groenendilk niet bev trd rd 4 Van SchHderen 1 naar 2 O J Dodewaard H Hllgeman fv w P J Jaaper O Slager M A Snellemaa Bevorderd ziin per li April 1943 Van Smeden Bankwertten 1 naar 2 W Anker C Bakeiaar A F i C DubhoWam 3 W E vk J Goiidkamp B Goudriaan T doGroot H N KennU 3 Korevaar B Mai Icnbroek M L Schotte J Schouten C J Spitsbaard P P Slauale E I H v Straaten J J Teyken M 3 H v Wijk M Regenboog A V Zeldereh E F den Hertog W 3 V d Bosi R C de Bruin niet bevorderd S l I Van eh deren l naar 2 3 A Gouka P Hey A de Jong J W posterkerk N 3 Helding N A Visser iJ V d Vlüt prlja H de Wit prijs A Ilosham EXAMEN BObwKÜNDE On2 stadgenoot j de heer A A d Jong olaagde voor het exanwn Bouw kunde M T S te Rotlerdiam Sovjets breiden groote anvallen uit i poorhraakpo ngen verijdeld Zware geoechten bij Catania en W sector inidog 2 en 7 30 L n J eii aanvallen zijn door Italiaan J w Duitsche troepen afgeslagen l 1 W den Westelijken seotoi rfti r r eelinS Hollan er Uw anda J met Zat€rda S eek waarWjrj e bij Inschry men voor e JSr doch die uit SJ vru konden JJi men roet iCT en QfTi mHvBja die ibii a contact ie S5 nde hovmt Sjt ilJn lechts aangevraagde Sllcii worden ïiK aal teoper d i iidwenden voor dagen ook J ff lum wordt O enomen 4 chrevenen Lji Ie brinRcn riil bcponn i langen tli 1 2 r GOT vernam nvocatle S XAND A 5 en van fr on advert den 1 ummelétag m9vun wordea 9ret gj ut nMBabewlHi it litrlbatl SSuri 1 iBlef vel en voor xoover moscSTi W MeiiUMOpapKren T T fr aaioalter ook bcirevem e SS werkeXe j ren unn voor jr75 Be che Bl iiiu verkUrlnc Z ÉuxHtU atferevea li moeun dit rSrïÜ bUD werbeever of bU de Instantie jThM beUuisea belurürt opvragen en bU iiBSieIdiog toonen Na de melding moet f jMtkeinlgnng loo tpoedig mogelijk mÈÊoU werkgever reep de Instantie le belangen belurtlgt worden terngEhi werkgever zijn verpUekt dege 0e slcb moeten melden daarvoor in de S ab ld te itellen en hira het loon SuH gedurende den vemlmdes tUd nit M Nederlandcche Spoorwegen verleenen m lile VOO o aanmelding pgeroenen Hn een vrU ervoer derde klae Degenen 0 tot aamneiding verplicht xUn moeten Het opp q vel ran d Duitsche fttmtaolit rtiïakt d Vriyda bekend it vijand heeft zijn groote aanvallen 4 ket Oostelijk front tot verdere seeim nitgebreil Desondanks bleven Ni gisteren al z jn pogingeii om zonder Rlaiiiig te houden met verliezen een iarkTaak te bereiken vergeefsch Ia Aiji met alle vijandelijke paopaganda ikii de legers van het Duitsche leger k ket Oosten hecht en ongeschokt In wmte samenwerking met het luchtnpen brengen zij den vijand ontzagi U bloedige verliezen toe Zoo verbtei de Sovjets gisteren 566 tanks m M liegiuigen Andere tanlts werden her het Inchtwapen vernield Aan het Koeban bruggehoofd en ten liuitD VM het Ladogameer begon de Üsnd de goot de Duitsdie leiding vertichte aanvallen na sterke artillerienoiieneiding met steun van tanks en S egers Zij mislukten voJkoinen Aan liet front van de Zee van Azof IMBjelgoirod hhetgeheele gebied van Orel wierWi de bolsjewisten sterjje voor een M versohe infanterie en pantserWWkraciiten in den strijd Ook deze en in wisselvallige gevechten onwzware verliezen teruggeslagen Bü den afweer van een bolïjewistij e foimatie bommenwerpers die een t di convooi nabij de Noorsche kust Atte aan te vallen werden door IHWl en marineafweergeschut 15 IWdeHjke vliegtuigen neergeschoten 0 Sicilië is het gisteren alleen in tentralen sector tot zware gevechj ekomen in den loop waarvan g deH ke aanvallen met groote ver werdeii afgeslagen In den Wes Wen sector werd een achterwaart rerdedigingsstelling betrokken De iM h e slechts aarzelend Bij i houdt de artilleriestrijd aan I naehlelijken aanval op de ra itail g van den vijand tusschen Malta iSicilië heeft het luchtwapen 4 itxrhepen van gemiddelde grootte Ware bommen getrpffen aanzienlijke vijandelijke strüd O tegen den centralen frontr rjf 11 in de vlakte van Catania on tta 2W heerscht er thanVln de pa S bei hel IJsseMieer Een 5 het aanslaaifvan het aas XC N F Kuiper L g I t 1154sle communiqué van het ais ie hoofdkwartier luidt zich hiervoor vervoegen urn de loketten c q kU den rtattonachet van ket slaliea van vertrek K ie ding Voor leoveel awfrlUk uniform andorg burgorkleedlng dringend wordt aangeraden daagsche en Zondafbche kleeren wollen dekene ondergoed en aztra Khoeisel almtede eetgerei mcu te brengen De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkofferi Van aanmelding iDn vrUgeatetd perionen die lich op U Mei 1941 voor den Arbeitielnsatz in Dnltechland t In de door de Duitsche Weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden Wie geen gevolg geeft aan de oproeping vaa den Werlunachtbefehlskaber la den Niederlanden ot zich op andere wtjie aan de tenigvoerlng In de krUgsgevangenschap tracbt te onttrekken moet reKenen op de atrengste maatregelen Dit fieldt ook voor peraonen die de betrokkenen bu dergelijke pogingen steunen verdediging aa zware gevechten tegen sterke gepantserde formaties moest worden vei atst naar meer achterwaarts gelegen stellingen Formaties vliegtuigen der pil vielen vljandeiyke achepeii in de wateren van Sicilië aan ten Oosten van kaap Paaaero werd een groot koopvaardilschip door onze torpedovliegtutgen gelroUeD en in brand gebombardeerd Tijdena den luchtaanval waarvan het voorgaande weermachubericht melding maakte verloor de EngelschAme rikaansclie luchtmacht Iwven Sardioli tien meermolorige vliegtuigeni welke door onze Jagers werden neergeschoten behalve de twee reeds gemelde toestellen schoten luchtdoelbatterijen nog een derde vüeglulg neer dat bij Villaaor viel Luchtaanvallen op Foggia Salemo en eenige kleine plaataen in Lalium veroorzaakten aanzienltjice achade in de beide steden en lichte schade in Romeinache Campagna Een vtjandelijk vliegtuig werd vernield tijdena gevechten boven Foggla een tweede boven Montefalclone Avellioo De bemanning van dit laatste vliegtuig werd gevangen Tenomen Van do operaUea der laatste twee dagen zijn acht onzer vliegtuigen niet p un bases teruggekeerd SOVJETS WILLEN BESLISSING FORCEERtSN De A N P oorrespondent te Berlijn jneldt Het nieuwe offensief der bolsjewisten la den sector van Leningrad legt men in Düit sche milltarie kringen zoo it dat de Sovjet Iegerleiding ten l oste van alles een beslissing wil forceereh Zij la tot dit doel afgestapt van de tactiek zwaartepunten te vormen doch werpt de beschikbare reserves die ongetwijfeld groot zijn daar In denslrijd waar zij zjch bevinden Dit is o a het geval met de st ijdkrachtci in hot gebied van Leningrad ook aan ntanschappen willen bereiken De milltaire woordvóerd te Berlijn heeft in de WlirmHstrasse metvgedeeid dat er naar schMtinf öp het oógenblik aan het Oostelijk front 860 divisies tegenover elkaar staan De Sovjets werpen zeer sterke krachten vooral tanks in deA strijd en In militaire kringen te Berlijn heerscht de opvatting dAt zU dezen zomer een beslissing willen forceeren Over de aanvallen pan t Mioesfront deelt men vaü bevoegde zijde mede dat Iti bolsjewisten het plan koesterden dwars door de Duitsche stellingen heen te breken naar Ma rioepoi waardoor Taganrog omsingeld zot Met zeven infanteriedivisies en twee gades pantserwagens viel de vijand den 17den Juli aan ondei steund door zeer veel zware artillerieEen operatief resultaat hebben de bolsjewisten ook aan de Mioes echter nog niet bereikt Ook de terreinwinsten zijn minimaal cii hebben geen strategische beteekenis DAVIS SICILIK SLjECHTS EEN ETAPPE Naar de Engolsciie nieuwsdienst meldt heeft de leider vah hel Amerikaansche bureau voor voorlichfting Elmer Davis aan Journaiiiten te Loihden verklaard Het Amerik aansche publiek heeft thans inge ien dat Afi ika siechts een eerste stap was Wellicht zal het inzien dat ook Sicilië slechts een etappe is en dat de geallieerden nog een heel stuk verder mo ten klauteren ITALIt ROEmt DIENSIPLICIITiq OF Het ïtaüaansche jninisterie van Oorlog heeft de oproeping bevolen van alle onvoorwaardelijk voor deri militairen dienst geschikten Van de Uclflingen 19 7 22 onverschillig of zlJ militaiile vooropfelding hebben ontvangen of niet Deze oproeping geldt niet voor hen die tot nit toe onmisbaar waren verklaaod daarentegen wel voor alle om andere denen van den militairen dienst vrijgestelden Oe aanmelding moet in de eerste helft van Augustus geschieden x AANVAL O SOEBABAJA DorMerdagochtend hebben drie viermotorige bommCT werper een aanval gedaan op Soerabala meldt Oom vliegtuigen dlc spoedig I door het afweervuur verdreven Verden fichttcn geeki schade aan Dft ia de eerste vilandeltjke aanval Of Java slnd de JapaiueUt be ttlnc KOLONIËN i HOUTEN MEUBELEN O P DE BO N Aanschaffing tot het strikt noodzakelqke beperkt De seeretaris generaal vaf Handel Nijverheid en Scheepvaart üaaakt bekend dat voortaan alle oBgèlvuilite al dan niet gestoffeerde houten meubclaa onder de distributie vallen en dientengevolge slechts mogen wordm gekocht verkocht en afgeleverd tegW geldige vergunningen Een uitzondering hierop vormen do bnreaumeubelen waaronder te verstaan zijn burcsuK schrijftafels sehrljfmaehinetafels ksrtheteett lusten en laden en registerkasten voor den aankoop waarvan dus geen vcrgnaaing noodig is Degene die ten genoege van den distrib itiedienst kan aantoonen dat het aanschaffen van houten meubelen voop hera noodrakeiyk is waarbij in het byzonder gedat t wordt aan gevjllea van aanstaand huwelijk eerste inrichtinig en verlies anders dan door oorlogsgeweld kan bü den plaatselijken distributiedienst een aanvraagformulier tot het verkrijgen van een vergunning bekomen In het algemeen moeten de aan te schaffen houten meubelen tot het strikt noodzaikelijke worden beperkt De geheele iftrkïiting mag niet meer omvatten dan slaapkaroermeubelen per gezinslid een bed en een eetkamer Sltïchts in bijzondere gevallen kunnen bovendien nog andere mettbeten worden verstrekt Het aanvragen vaa vergnnningcn De belanghebbende moet het ingevtildeaanvraagformulierX hU den distributiedieiutvan de gein cnte indienen waar hU in hetbevolkingsregister ia opgenonnen Aanvragenmoeten als regel op naam van het hoofdvan het gezin worden ingediend s echts inhet geval van een a s huwelijk door de a s ech genoote terwUl de a s echtgenoot medehet aanvraai formuher onderteekent Dezeaanvragen worden ingediend bij dendistributiedienst onder welke de gemeentevan vestiging van hét a j gezin ressorteertBiJ het indienen dezer aanvragen moet steedsde verklaring van ondertrouw waarop devermtïedelijke datu n van het huwelijk staatvermeld worden overgelegd Alleen perionen die na hun huwelijk een zelfstandige huishouding gaan voeren komen voor eerl ver gunning in aanmerkingV Zoowel gezinnen als alleetutaande personen die een zelfstandige huishouding gk voeren kunnen een aanvrage voor een velgunnitis voor houten meubelen indienen Hierbij dienen voldoende bewezen b v eenhuurcontract Ie worden getoond dat eendergelijke hulshouding door hen wordt op gezet Ter vervanging van andera dan door oorlogsgewelcf b v door brand verloren gegane houten meutjclcn kan het gezinshoofd bij den distributiedienst der gemeente van Inwoning een aanvrago om ecu vergunning indicnen Voor slachtoffers vau oorlogageweld draagt ten aanzleri van het vertrsekken van vetp gunningen voor het aankoopen van houtm meubelen de stichting Centrale Voorziening te Rotterdam zorg jn samenwerking het de plaatselijke cpmmlssies Na den bomaanval op Amsterdam AANTAL DOODEN 159 Volgens de laatste officieele gegeven is het aantal overleden slachtcffers van den luchtaanval op Amsterdam gestegen tot 150 Hieronder beviirdeii zich 60 mannen 69 vrouwen en 21 kinderen Het aantal zwaargewonden bedra gt 78 BURGEMEESTERS Jlet Rijikscommissariaat maakt bekend De mmi sari genoraal voor Be stuiuen Justitie heeft den heer J F Remmert te s Gravenhage benoemd tot buiigemeestier van Geddermalsen den burgemeester O J P Schmalbach van Beek L je gelijktijdig eervolontslag uit deze functie tot burgemeester van Vailikenburg HÓuthem den buTgemeester F H Th Wetjens van Baexem tevens tot burgemeester van Grathem n den burgemeester P J Jansen van St jmddaarbiuiten in zijn fimctie herbenoemd M00RDAANSLA4S OP POSTBODE Din agmiddag omstreeks twaalf uur is op n eenzamen weg te Gortel gemeente Epe op den 45 jarigen houder van het kantoor der P l T te Emst den heef Braakman die op zyn gewone route voor de bestelling van zijn poststukken was een moordaanslag gepleegd door een ongeveer 25 jarigen net uitzienden jongemafr Deze hem onbekende jongeman had hem te voren bij de school in Gortel waar hy een buslichting verrichtte om een postzegel van IVi cent gevraagd ll it ir in deze buurtschap wel gebruikclük ctt men daarvoor doi kantoorhouder o den weg aanhoudt Later buiten üjitel ontmoette de heer Braakman den jongeman wederom Hij stond toen langs den weg op een eenzaam gedeelte deelteVerderop kwam de jongeman naast hem fietsen en sprak levendig met hem over de mooie omgeving Op een zeer eenzaam pint haalde de jongeman plotseling een vermoedelijk automatisch pistool uit zijn i echterbroekzak en schoot op den postbode De heer Braakman wien deze onverwachte beweging niet ontgaan was sloeg juist bijtijds het hoofd achterover zoodat hij alleen een licht schampschot aan den hals kreeg Even Verder bleef de postbode staan en keek om De jongeman was op de plaats van den aanval blijven staan en hij was bezig met zijn pistool blükibaar om nog eens te vuren Vat hem niet dadelijk gelukte De heer Braakman reed daarom zod shêI mogelijk weg Toen hij later nog eens omkeek zag hij den jongeman met groote vaart in tegenovergestelde riditing naar Gortel fietsen Vermoedelijk ligt politiek aan dezen aanslag t n grondslag De heer Braak man hoewel geen lid der N S B staat bekend om zljii nationaal ocialistische sytnpaiihteëft Met iagaag vaa S Augustus aji zal in de cmeemten waar getlurende de laatste uitreiking van bonkaarten groentekaarten lUa uitgereikt klanten binding voor groente en fruit worden ingevoerd Het betreft hier de gemeenten welke behooren tot de distributiekringen Aauterdam Beverw k Bloemendaal Bassum Bbwrlem Heemstede Hilversum Landsmeer Lareh N B Nieuwer Amstel Velsen Weesp Wormerveer Zaandam Cappelle a d IJssel Delft Dordrecht Gouda s Gravenhage Katwijk Leiden Oegstgeest Rijswijk Ü R Rotterdam Schiedam Vlaardingen Voorburg Wassenaar Zwtjndrecht Maartensdijk Amersfoort De Bilt utrecht Zeist en Zuilen De klantenbinding brengt mede dat men in de bedoelde gemeenten telkens voor een distributieperiode van vier weken een groenteliandelaar moet kiezen van wien men gedurende die pe riode alle groente en fruit voor zich en lijn gezin dient te betrekken Men kan voorloopig dus desgiewenscht iedere vier weken van handelaar veranderen Men moet telkens in de dende v eek van eem di fiributieperiod e een groen tehandelaar kiezen voor de daar vol gende periode Hiertoe moet men op den Maandag Dinsdag of Woensdag van die week een nader aan te wijzen bon der groentekaaTt bü den gekozen handelaar inleveren De handelaar moet een jgenummerde klantenlijst aan leggen waarop hij namen en adressen vermeldt wan die gezinshoofden die hun Isonnen en die van hun gezin bij hem hebben ingeleverd Ieder gezin is nX verplicht in zijn geheel bij één handelaar te laten inschrijven HandeHmgen in stnijid met d eze bepahng kunnen er toe leiden diat het betrokken gezin in het vei rolg geen groentekaart meer zal ontvanigen Onder gezin moeten ook worden begrepen personeel tiat de waime maaltijden gebruikt kostgan gers enz GeiinskaartoB voor frocnte en fruit J e groentehandelaar zal een z g gezinskaart aan den fclant afgeven waar HJ hij befioont te vermelden Zijn eigen naam en adTeé zoo mogelijk stetnpel Naam en adres van den Idant gezinsihooM Het aantal leden waaruit het gezin bestaat dit aantal moet dus vereenstammen met het aantal Ixmnen dat ingeleverd wordt Een volgnummer Dit katste moet overeenstemmen met het nummer van den klant op de klantenlijot en wordt bepaald door de volgorde waarin de klanten hun bonnen bij den handelaar hebben ingeJcverd De handetaar moet zun klanten me deelen op welken dag of welke dagen zij bij hem groente zullen kunnen verkrijgen Hij is volkomen vrij dit te regelen zooal hem difhet meest gewensoht voorkomt dus b v éénmaal per dag of twee of driemaal par week Voor hfk geval niet alle klanten lederen dag iyediend worden zal de handelaar bepaalde dagen voor bepaalde nummers moeten aanwijnen hetgeen dient te geschieden door het ophangen van een desbetreffentie aankondiging in den winkel Telkens wanneer de fclant groente of fn i ontvangen heeft moot de handelaa met inkt of aniline potlood den dag waarop is afgelevend op de gezinskaart doorstappen Hierdoor woirdt dus voorkomen dat de lilant op de voor hem vastgestelde dagen meermalen per dag groente of fruit komt koopen De handelaar marguitsluiteji den dog dooiretrcpen waarop de Bfant groente of fruit van hem ontvangen heeft Koopt een hlant dus b v op Maandag groente of fruit voor Maandag Din ag en Woensdag dan mag de handelaar aHeen den Maan big doorstrepen en niet ook den Dinsdag en Woensdag Vordeeltag der croenta door d n baBdclatar vrn lUn itlanten De ftroentehandelaar moet zelf zorgen voor een billijke vordeelins van de door hein cmlvaniïen groente en fruit over zijn klanten HU moet hlert U rekening houden met het aantal personAi waaruit een gezin beataatOverigena ig hij evenwel geheel vrij in de wijze waarop hij de groente wil verdeelen Het behoeft geen betoog dat een handelaar die niet voor een ftiHüke verdeeling der hem loegcwczeii hoeveelheden zorg draagt zichzelf schaadt daar de gedupeerde klanten zich voor oen volgende periode bIJ een anderen handelaar zullen doen Inschiiivcn hetgeen tot gevolg heeft dat de handelaar dien zij hebben verlateh een gedeelte van zijn toewijzing moet missen De klanten njoeten er evenwel rekening mede houden dat het niet mogelijk ia de op d veiling aaijgevoerae hoeveelheden groente en fruit dafeiijka nauwkeuig over de handelaren te vei rleelcn naar evenredigheid van de tn hun bezit zijndo toewijdingen y Wleuwe TeetSglRg Bij jiieuwe ves tiging binnen het gebied waarvoor de idantcnblnding geldt moet uit den aard der zaak een zekere tijd worden overbrugd gedurende welken het betrokken gezin nog niet op de normale wijze d t dus lü de tegen Inlevering v ii de anngewezen bon van de groentenkaart ontvangen klanlenkaail groente il fruit kan belrekken Met hel oog hierop is de volgende regeling Eclrofïen Wanneer men zich gedurende de eerste of tweede week van een vierweeksche distributieperiode in dit gebied Vestigt men lich in dé derde of vierde week van een distrlbutieJJerlofle in het z g grocntegebled dan zal de distribulledienal alleen den specialen rantsoonbon uitreiken tegen afglft waarvan de groentehandelaar verpicht Is een gezlnakaart e verstrekken en groente tl te toveren gedurende Het restant het groente Verhuizing gebied In dit geval dient men iHn gezinskaart blJ den distributiedienst der nieuwe woonplaats in te leveren Deze distributiedienst zal dan den meergenoeinden rantsoenbon uitreiken welk men aan den gekozen handelaar moet afgeven Deze zal vervolgens ega nieuwe gezinskaart afgeven waarop men gedurende het restant van de loopende distributieperiode en gedurende de volgende perloden groente en fruit kan betrekken De Raagaehe tMereatiikl bezit een unieke verzameling cacluaaen De vacantia biedt den bezoekers een goede gelegenheid om deze prachtige verzameling eens te bezien Jeugd voor een metershoog Öpuntia Tomentora CNJi Meijer Zooals in den aanhef werd medegedeeld zal de klantenbiadlng voor het eerst plaats vinden voor de vierwekeIqksehe distributieperiode van 8 Augustus tot en met 4 September a s Mea moet In verband hiermede bon groente 32 op Maandag 26 Dhisdag 27 of Woensdag 28 Juli a s inleveren bij den leverancier van wien men gedurende de genoemde periode grvente en fruit wenseht te betrekken VERZEGELING VAN POSTPAKKETTEN MET AANGEGEVEN WAABDK Alle postpakketten met aangegeven waarde moeten met ingang van 2 Augustus verzegeld worden De uitzondering die tot nu toe gold voor paldcetten beneden een bï aald bedrag vervalt dus 18 HET KEERPUNT GEKOMEN Het politielte weekpraatje van Max Blokzül uit te zenden op Maandag 26 Juli 1943 over Hilversian I om 18 45 uur draagt ais titel Is het keerpunt gekomen Eind en Overgangs examens Ambachtsschool Aao de Ambacht chool voor Gouda en Omalreken hebben heden d volgende leerlingen het einddiploma behaald Timmeren 2 N Bosman 3 t A CBuitelaar prtja G M Damiteegt H wau Driel B V Elswijk J p de Graat P GrVenewoud A J Jaiunaat J de Joog C ét Kwaaatenlet W J M V Ooi H J Rabauw W 1 Ravensberg W 3 Smit A Th Steenbergen H H Verhey M Verkley T M V rw y H B v Anibem niet gediplom 1 Smeden Bankwer ken 3a C J Arreman 3 D EverUng 1 E R ten Bove W G van Kerabergen J J Kroon S v Leeuwen prijs D V Leeuwen W T Matse J P Monster J M Moons 3 A P Pauwelussen F T H Schieman J Veerman prijsl ArtjT Verwey W Wisgeinansen J C Verhagen B Bekker E J Roskam H Stigter L Bras A Broere J M H Oosthoek niet gediplomeerd 1 Smeden Bankwerken Zb A Buurman N Domburg M J v Donselaar A A v d Draal 3 3 V Boff F HuM 1 maand nawerken P G Looyaard M P Luytjes H M Maarhuis L Molen ar 1 maand nawerken JSl houwer L Vjj yk N de Vrle H Helnen H Kooiatra M H Lam A Noest C Pols M Rabauw I J C Badder A A C lUetveld J C Loenen 3 Jaars A Boon stoppel Oe jaars niet gediplomeerd 3 Smeden Bankwerken 2e W H Bres 3 LA M Bultman J 3 Cool prtjs J A Door nenbal W A Eykelenboom P v d Heuvel P Kok W Kramer A I d Mink 3 S Mul A den Oudsten H P Rost C Slager M Velhuijzen P VerlKwm P Hogendoorn J HoncoOp G C Jansen J Tak J Vermeer niet gediplomeerd 4 AntnhersteDen 2a C F D V Loon 1 maand nawerken J TDeelen G Geukes J Hoeksel A J M Jaske B H Jochems P C de Jong J K Ltsscndorp B Matse A L Oudahoorn D J Valkhol A Verhoefl Ny yWalsurti D V Leeuwen A v d Wel C vKempen 3e Jaars W Dijkstra nietgediplomeerd 1 raertrlciL ns 2 T Bakker P A M tfakker F G Barcndse prijs A Dullemond A V Gooi J V d Heuvel C 1 Kloet J Lieflink G J Nederhoff G 3 M v Niekerk 3 3 V Oppen P Plomp J A v d Speld H Verdoak C S Vooys L G J Wassenaar A J V i Berg Th J A v Eyk J V Zwle ten J Ovorbeek J de Koning J Braltan 3e laars H G Vos id J v Tuyl ld T Toaa ld L J Butting ld H S Altena ld A J de Bruyn td li w iam i p e a i mmmÊtm Wanneer vefduistereri 1 A U hersteHen ab G v Bommel A LVerkaaik J Hf G Geuke H Beersma J Boutor P Blanken S Botli t Bravenboer j B Dekker H Driesen C ï d Gaarden N A den Haak W v Hattum C Hey 3 T Kool C Kooren A V Ntelen J Schouten J H de Jong W I v d Bode 3e Jaar niet gediplomeerd 1 Tot 24 Juli moet verduisterd worden van tiff tot 5 30 uur ê Menfceimaken f 3 Boom J y Dijk T de Jager H J Kloot J v Rulten prij TSchreuder BSn C Verkerk O H I v d Wolf B A Kool HP SchlMerrn 2 P Breedgk C Giescnburg A W Versprille au etwe VrtJwHBgers even pr r§En of de pudding gv ed ia tS S P K FiitschO H r Keuringen voor de Waf f en 5 5 het Legioen en de Éandwacht Het SS Erutikbmmando Mcclerlandadeelt mede r derlanden van Arisch bloed In den leeftijd van 17 4 Jaar ook gehuwden die lichamelijk zoowol als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de e schen die de opleiding hun atelt kunnen zich bn de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden BIJ de onderzoekingen worden ook alle gevraagde InUchtingen veratrekt met betrekking tot de verzorging der tamtlleleden duur der op leiding extra levenamlddelen voor de familieleden enz De aandacht wordt er op gevestigd dat voor de vrljwüligeri die om bepaalde redenen tn Nederland moeten blijven da mogelijkheld bestaat hun dienat te doen b1j de Landwacht Nederland of bij het wachtbataljos In Amerafoort Tijdena deze keurln gen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Germjiansche SS In Nederland willen toetreden Peraonen tusachen IS 35 Jaar die aarmei dingspllchtig zijn voor den arbeldainzet kunnen zich eveneens op een der keuringfdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeldalnzet vrijgestekl Juli 43 9 14 00 uur Amersfoort PoLDurchgangslaser Leuaderweg Juli 43 14 00 uur Den Haag Cai penHouL Beiuidcaboutaolwwec