Goudsche Courant, zaterdag 24 juli 1943

VMM KMMMi M C KlO t OOTHANpii N V j Onze bioscopen HAAR EERSTE LIEFDE ThAÜa Theater Gezieai haar vr jbeid van optreden haar voortvarendiieid en vindir rijkheid lykt het wat onwaarschijnl k dat Steffi de hoofdpersoon in deze film pas haar eerste liefde beleeft Maar het veriiaai wil bet nu eenmaal zoo en tevens dat haar hartje bij deze eerste kennismaking door twee pijlen van Ajnor getroffen wordt Twee aanbidders en één meisje dat leidt vanzelfsprekend tot verwikkelingen die vooral in tlaaUt inteTfinnte actie brengen Naast enkele gevoelige irtamenten is deze film vol van vroolüke Qnbezonnenheid der euga Zij die van dit genre houden snllen zich er stellig brat mee amuiKeren Het gpel is uitstekend Hilde Krahl lootte Koch Frits van Dongen n Wolf Albach Retty behooren tot de voorjaamste spelers Wat Waar Wanneer M 27 inU tttmm SaKttkw Markt Gouda CH cnjngsnK HtelHng Aanm c 7J0 uur Dagel ks S uur n 7 3a uur Reaikic Biocc H p Sarasate met Marcherita Caroaia en Alfredo Mayo Aanvang 8 uur Zondag racat 2 uur Zondagxn gen 10 30 uw Bo ïi Axuiie van £ eu Clnu Brox Zaterdag matinee 2 uur Zondag vanaf 2 uur Zondagmorgen Al 0 30 uur Boefje Annie van Ees en Olius BroK Sch aw ui c BiDMO p Leven in de wass ertJ mei Harald Paulsen Carla Rust Gunther hude s Aanvring 8 uur Zondag vanaf 3 uur TluUU Tbeatcz HaaT eerste JUeldc met Hilda Krahl Frita van Dongen en Wolf Albach Retty Aanvang 8 uur Zondag vanaf 3 uur Reunie Foyer Toyer coneert met Johnnie Kraaykamp jongste tenor en Lou Telby Humorist Conferencier Aanvang Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 2 uur ca Maan dag 7 uur 27 iull SL Janskerk 7 39 nnr n m Rotterdam ch Fhliharmonisch Orkest Dirigent Eduard Flipse 9e Symphonie van Beethoven Z9 Juli Hotel De Zaltn V H B r Openbare verkooplng voor landgebrulkers door wnd notaris J E H M Jaspan APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voorfeneesmlddelen Apotheek A WeQer Gouwe 131 u m ZONDAGSDIENST DOKTOREV Bij afwezigheid van den huisarts zijn van Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren J H W Helleman L Tiendeweg 54 Tel 3181 en A J KetUer Gouwe 166 Tel 3358 SARASAXE Reonie Bioscoop Tot de beroemde musici van meerdere tientfiilen jaren terug behoorde de Spaansche violifit Mnponist Pablo de Sarasate Een episode uit zijn leven geeft de Hispano film Sarasate een uitermate romantisch en wat begrypêlijk is muzikaal werk De voor naamste personen worden uitgebeeld door Marcherita Carosio en Alfredo Mayo Algeheele voldoening schenkt deze rolprent niet zij ia wat gerekt terwijl zy oqk wat spel betreft niet boven de middelmaat uitkomt Het best zijn ntyg de muziek scènes waarin goede zang en prachtig vioolspel te genieten valt LEVEN VSi DE WASSCHERIJ Scboawbarg Bioteoop Een typisdi voilltsstidi spet van óm lach dat met voor den f ikaÜefbSyber echter te ve aas het klucht tocne spel itleende effedwx een sfeer van loote vrooUjikheid weet te ecfaeppea met hier en daar een plikante ondeugioidheid Het is de veiinaJcelijke g chi enis van een trompettist der St ielijke Muziekkapel die b zijn buwel k miot de eigenarease van en woeschery de wijn zijn muziek en zijn sigaar afzweert maar o a via een door hem uitgevonden waschpoeder zijn onthoudeff eed op alie punten breekt Naast Carla Rust en Haiald Paulsen valt Gunther Lwdetrs op ala een knecht met den toepasselijken naam August A J BENOEMING HOOFD DER OX SCHOOL TE BERKENWOUDE Onze oud stadgenoot de heer C Eegdeman hoofd van de Openfoare School te Eïburg die reeds een benoe ming naar Vurik had on tvangen werd heden benoemd tot hoofd der Openibare school te Beritenwoude Predikbeurten ZONDAG 2S JULI Ned Herv Gemeente Sint Janskerk 10 30 uur ds T W G Verheul 9 uur ds H van Dijken H Doop We terkerk 10 uur ds H S J KJilf f uur ds G Elzenga H Doop Woensdag 28 JuÜ 12 uur Algemeenc trouw door da H van Dijken Gzn Donderdag 29 JuÜ 7 30 uur Avondgebed Ver v Vröz Herv 10 30 uur ds J van Hossum van Terwolde Ver Calvjjn Ö uur ds P Steenbeek van Oudewater Rem Geref Gem 10 30 uur ds J Nlennus Luthersche Kerk 0 uur M Hermans hulpprediker te Hillegom Oud Katholieke Kerk 10 30 uut pastoor G P Giskes Geref Kerk 10 en S uur d hew C P T Rijper hulppredikcr Geref Gemeente 10 n B uur ds A deBlois r Chr G re Kerk lOenSuur ds A Dubc Ned Geref GemeapRte 10 en 5 uur ds Joh van Welzen Woensaajg 7 30 uur ds Jofa van Weizen Vrije Evangelische Gemeente 10 tm 5 30 uur ds H C Leep Donderdaf 7 30 uur B tMllezinf Geloofsgemeenschap X Bti des Heils 10 uur Hellicingüdienst 7 uur Verlosslngnsdlenst Donderdag 7 30 uur Heiliglngsdtenst Jong Nederland voor Christus gebouw SpJertngstraat 49 n m 8 uur de heer Adr Bakker evangelist te Rotterdam OFFI 3EELE BIEDEDEELmGEN OlfiTRIBDTlE VAM TABAK Daar in d n vervolge twee bonnen van de tabakskaart tegelök worden aangewezen voor een t dvak van twee weken kunnen detaillisten voortaan alechts ooi de andere week talïaksboniien bij de Plaatselijke Distributledienstea Inleveren De bonnen Tabak 31 en Tabak 32 kunnen derhalve eerst In de week van 9 t m 13 Augustus worden ingeleverd De diensten reiken vaa 23 JtUi ex af de volgende toewtjzlng uit Ie Bij inlevering van labaksbonnen Voor 20 pet van het aantal li eleverde bonnen toewijzingen welke uitsluitend recht geven op het koopen van sigaren of cigarülos voor 30 pet van bet aantal ingeleverde tmonen toewijzingen welke uitsluitend recht geven op het koopen van sigaretten en voor 90 pet van het aantal ingeleverde bonnen toewijzingen welke uitsluitend recht geven op het koopen van kerftabak Detaillisten diefien de bonnen voor tabak in te leveren in veelvouden van 100 stuks en met een minimum van 100 stuks voor de eerste maai dus in de week van 25 Juli tot 31 Juli Voorloopig zullen tabakstoewUzingen waarvan de linkerbovenhoek is verwyderd uitsluitend op het koopen van sigaren tabakstoewijzingen waarvan de reehterbenedenheek is verwijderd uitsluitend op het koopea van sigaretten en tabakstoewijzingen waarvan de linkerbenedenhoek Is verwijderd uitsluitend op het koopen van tabak recht geven 2e grossiers zullen bij inlevering van toewijzingen welke na 24 Juli zijn afgegeven en die dus geldig zijn tot een na 24 Augustus gelegen datum naar gelang van de ingeleverde toewijzingen verzameltoewijzingan ontvangen waarvan de linkFrbovenhoek de rechterben eden hoek dan wel de linkerbenedenhoek is verwijderd 3e ten aanzien van toewijzingen welke vóór 25 Juli zijn uitgegeven en die du tot een vóór 29 Augustus gelagen datum geldig zijn Is de volgende regeüng getroffen a grossiers die dei e toewijzingen by de distributiedlefnsten tegen verzameltoewijzingen inleveren zullen hiervoor toewijzingen met afgeknipte hoeken tn de verhouding 60 pet garen 40 pet slga tten en 10 pet tabak verkrijgen b Jndieri grossiers of fabrikanten de voor 25 Jürii uitgegeven toewijzingen van hun afnemers ontvangen moeten rö hierop volgens de tot dusverre geldende regeling afleveren en dus naar keuze sigaren sigaretien of tabak De bovenvermelde regeling geldt slechts voor den handel het publiek blijft vrtj In de keus van hetgeen het op zijn bonnen wfL koopen voorzfiover dit in verband met deri bij den handel aanwezigen voorraad mogelijk U Tabakstoewijzingen met een v66r 25 Augustus gelegen vervaldatum waarvan één derhoeken verwijderd Is zijn ongeldig enhierop mag dus niet worden geleverd Verzoeken tot het verlengen van den geldigheidsduur van tabaktoewijzingen al dan nietmet afgelcnipte hoeken worden uitsluitend Inbejiandeling genomen Indien bij niet verlenffing de voorraad van den betrokken handelaar te gering zou worden om ryn afnenners te kunnen bedienen 6 0 KZ AmSMBZNDIKG GROB i TE EN FKCtT In verband met het instellen van klantenbindiBC oor groente en fruit in een aantal § eme ten met ingang van 8 Augustus a s ieiMn handelaren in groente en fruU in deze gemeenten de bonnen der groentekaart welke zij 09 den Maandag Dinsdag en Woensdag van de derde week van iedere distnbutieperlode van hun Jclanten ontvangen op den Donderdag of Vrijdag van die week geplakt op opplakveiicn m te leveren bij den plaatselijken distributieüienst velke him eta toewijzing zal verstrekken voor het ingeleverde aantal bonnen Gedurende de vierde week der periode dienen zij zich met de toewb ing van den dlstributiedienst bij het plaatsehjk verdeellngskantoor van het Bedrijfs ap voor Groenten en Fruit te vervoegtn De bevporrading der handelaren geschiedt in den ver volge voorzoover zij gevestigd zijn in het gebied waar groenlekaarten wprden uitgereikt op basis van het aantal door hen ingeleverde bonnen d l dus op basis van het aantal klanten dat zij mogen en moeten bedienen De handelaren zijn verplicht voor het begin van Ike distributietterJorie zoodra zij de bonnen van hun klanten ontvangen de namen van deze klanten bp een klantenlijst te vermelden in de volgorde waarin zij hun bonnen inlevpren De han delaren zijn verplicht deze lijst bij controle aan de daartoe bevoegde ambtenaren te toonen Voorts moeten zij aan hun klanten een z g gezinskaart afgeven waarop zij behooren te vermelden Ie him eigen naam en adres zoo mogelijk stempel 2e den naam en het adres van en klant gezinshoofd 3e bet aantal ledenNcaaruit het ge W bestaat welk aantal dus moe overeenstemmen met het aantal bonnen lat ingeleverd wordt en 4e het volgnummer hetwelk moet overeen stemmen met het nummer van den klant op de klantenHjst De plaatselijke vertfeelingskantoren van het bedrijfschap voor groenten en fruit zullen zorg dragen dat iedere handelaar tijdl tn het bezit van de noodige gezinskaarten wordt gesteld De handelaren moeten bepalen op welke dagen hun klanten groente en fruit bij hen kunnen verkrijgen Telkens wanneer zij ge levcrd hebben moeten zij den dag waarop gelererd is dus niet de dagen waarvoor de geleverde groente bestemd is op de gezinskaart doorstrepen Wanneer een klant tengevolge van nieuwe vestiging verhuizing enz gedurende een distributie periode een specialen rantsoenbon bb een handelaar inlevert dient deze den klant terstond op zijn klantenlijst in te schrijven en hem een gezinskaart uit te reiken Hij is verplicht den nieuwen klant groente en fruit f te leveren De door hem ontvangen rantsoenbonnen moet hij bij het plaatselijk verdeeügskantoor inleveren hetgeen hem een evenredig grootere hoeveelheid groente en fruittzal toewijzen dan hij tot dusverre ontving De bandelaren moeten de op Maandic 26 Dinsdag 27 en Woensdag 28 Juli a s van hun klanten ontvangen bonnen groente 32 op Donderdag 29 of Vrijdag 30 Juli aj bü de plaatscIHke distributiediensten inleveren ter verkrijging van toewijzingen Deze toewijzingen moeten zö in de week Van 1 tot en met 7 Augustus aa bi het plaatselijk verdeellngskantoor bilevere Met Ingang 9 Augustus a mogen de bfj hen Ingeschrei e J N bruikmaking wan gezmAaf t fruit afleveren ïta p Hotels ziekenhuizen en atelhrgen zullen tot nader S L lc schenkomst van de plaat lniJ Xkantorwn van het Bedrti chS en Fruit van groer Jc t Ar X czien t Wore ï kïV LBVEIILNG VAN M ACBTpi Met in ang van 35 Jir 104 t t pen en het afleveren var V w der wordrn verstaan a rv ii ken leefUjd ook met he teiT 1 émi geslacht slechts t cg S iï geschiedt op taxaltep3 d k S niet geoorloofd slach paa u vr aVi V een taxatie paardemviaritt t ir te af te leveren ook al wordt üj Lk klaring van een veeart slachtpaarden moeien op ovp wijze als Eebrulks er itarcboei een 8anb edirg onr u ipr van ïu gebod n worden BelanjjhebberS voor nadere btjzoiiderhtxlen veiïï een pubiicatie iu de valtptrs DrSTRJBUTIE VAN 30 Juli MZ n V 7 1IM3 reiken de ÏÏ U Van 26 t m 13 Augustus 1 reiKfr de pi Di5tributiedienbten bij ir leveriRe bonnen Algemeen 6 t7 peui nT k van de bonnen Algeme n w 1 wijzingen voor gort uit aa vm u bovenhoek is verwijderd Dere ti J geven uitsluitend recht op het liT gort afkomstig uit de di coIaUtaS Gortpellers mogen dus geen Forled toewijzingen afleveren Bij ir levfrin bonnen Jligemeen 609 havermomi de diensten voor de helft var het attw geleverde bonnen toewijzirgo vm mout uit welke recht gfvu van havermout en voor de voor havermout waarvan df s verwijderd en welke i4u uii mö I geven op het koop n van Eeir en il mJ bonnen Algemeen 607 Algemeen £ Algemeen 609 mogen niet op J oppUkvel voorkomen docli moeten ri hetzelfde ontvangstbewijs MD 342HÖ L f Ingeleverd waarmede ook de bonnen ï andere z g vierweeksche artikelen Ingeleverd Grossiers ontvangtn bij inleverinjvm wijzingen waarvan de Unkerbovenii iL um verwijderd verzameltoew ijzingen eveneens deze hoek is verwijderd ZIJ om de verschillende soorten toewijziniej a onderiyke zakjes inleveren Ij Inlevering van de voor gort aaiiiKM bonnen Kindervoedsel 29 a en Kafe voedsel 31 a reiken de diensten toeiïlwuvoor gort uit welke recht getnn koopen van gort by gortpellers f Hoofdredacteur J G Weysten BotiMu Chef redacteur voor Gouda en OiMtKlw r Tteter Gouda Verantwoordelijk nir é advertenties L Akkersdyk Rotterdam m geetite N V Rotteidamsdi NltnM Hottcrdam Ófib OhftH EïlliTCÏI iJjübjJ Vergrootingsapparaat fprmaat 6x9 Prijs f 240 ZIE ETALAGE f FOTO DAEMS ZEOGESTRAAT 64 Hiermede bericht ondergeteekende dat de Algem Prot Begrafenisonderneming van wijlen JOH DE MOL door hem wordt voortgezet Nette bediening Biliiike tarieven JOH J A DE MOL DO IUSTRAAT IS IT TEttfOON 2257 U i KLEINTJES ruóriefe ordt oFKcnomen DlMdac Doa ti i S en ZaUraan Tirtaf Betnkklnt advertenliea 1 13 woorden 0 2a eika 4 woorden mm O M Andere advertenties 1 12 woorden f 0 1S tik t woorden meer 0 10 alles btl voorultbeuilng AdvcrtcnUcs onder nummcc aan bet bureau 10 cent verbooging BewUmummcra 6 ecnt extra Opname op een bepaalden dag kalt niet worden gtfarandccrd Brieven kannen werden atgehaalé lken werkdag Tan aJO uur Zatetdagi alleca van llJt ai TK KOOP 2 jonge hondjes 4 ƒ 10 per st k TEEKENS Steijnkade 30 M H DANKBETUIGING Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelijken dank voor de betoonde belangstelling ondervonden bij iiet overlijden van onze Moeder Behuwd en Grootmoeder AISTONIA HEERKENS Uit aller naam Fam WIEZER Gouda Snoijstraat 10 HET ALGEMEEN BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE Spieringstraat 113 il wegens vaeantie gesloten tot 7 September a s Dr KITS VAN HEIJNINGEN AFWEZIG De praktijk wordt waargenomen üoor Dr GRAVESTEIN 26 28 en 30 Juli 1 30 uur Fondsletlen 4 30 uur Particulieren Na I Augustus spreekuren Ataandag Woensdag Vrijdag 9 uur Fondileden 1 uur ParticuTieren APWKZIG J e W F BIK Arts van 24 JULI tot IS AUG Oö uda Bleekersaingel 59 Ilederl Jrbeidsfront Ijtbatiliq Vicintiikmn op Dinsdag 17 Juli a a vin 12 2 5 en 7 9 uur in het kantoer van het N A F Westliaven 46 beneden Alleen bH oningeleverdeboniien wordt uitbetaald WCaCMS VACANTIE GESLOTEN VM M at an narSI Juli DAMCSKAPSALON Atl STEUR Opleiding MIddensUndadipl nAlgtiDMii Handiltkonnli Club en Prlva tlessen Bij het laatste examen slaagden 19 mijner leerlingen T VUIJK Onder de Boompjes 4 Voor Uw boekhouding naar Ant UIJttewaal Cediplomeer4Jx ekhouder Vlist 54 OZ9i aastrecht Woningpull Voonhula te Waddinxveen in ruil aangeboden voor woning te Gouda Br no G 4841 bureau van dit blad wi l W i ii lw J H i r Schoenhandal Willem Schuld Wiidttrool 23 Gouda UMk Uw adm MoeVJ tio z M MMK MnH MMMHMifHI ut Rotterdamsch Philharmonisch Orkest Herdenkingsserie 19181943 Olnsdaaavond 27 Juli a s ST JANIKCRK Sauda Aanvang 7 30 uur precies Einde cji 8 45 uur Dirigent EOUARD FLIPSE ReHardamaoh Philharm nisoh Kosr sn Sollslan Kwartel Kaarten ad ƒ 1 50 verktijgbaar In het Kostershuls St Janskerk Gouda en voor de aanvang van het Concert aan de Kerk NIEUWE SCHOUWBURG Woensdag 28 Juli Aanvang 7 30 uUr HawauoH Siecccn Jleuuc nuuppiNO S v HoWdüans met toppreüatlai t MOANA S Hawallans in gloadnieuvra bexstUng WAIKDO Hawcdiao van hst bsata soort TOM KELUNG ds famsuis guitarist SCHLAGER P OGKAMMA met JTUUB SERON alt coniérSDcisr Fr xsn f I JO sn i 2 00 plus bslojting Plaattbssprsksn vonoi Maandag van 11 tol 1 uur mrMI f i HBDKNAVOND 7 30 UUR ZONDAfl MAANDAa OINSDAQ DagsIHks 2 ssrsisllingsn i 2 sn 7 SO uur Ir dt inlddtg Mrst llfMin batalsn kiadirss f slis ran Mj LVE prl zaA Standplaats Markt Bouda j k f Hini nr g i MiM i t ja Fa NEEF en RABOUW BANKETBAKKERS Achter e Vischmarkt 88 Telefoon 3335 Bestuur der Weitsrachool vrqogt voor het schoonhoudsn dsr school en voor de verzorging van de Centrale Verwarming een Concierge N H Uitilullend ichrifleliike olllcitatiei bij den iscretarit von het Bestuur den Hssr C Bakker de la Reijlaan 3Ó Wsgcns vaeantie is ohze zaak gesiotan van Moandag 2ó t m Zaterdag 31 Juli STENCILINRICHTINb DRUKKERIJ JOS IMHOLZ Spoofitroat 33 Gouda Tel 3274 Calé4te tauraiit CENTRAL Markt 23 Widens vaeantie van het personeel is het caté restauraot van 36 JULI tot en met 30 JULI gsalslea Wnd Notaris J E H M JASPAR te Gouda Kantoor wijlen notaris H F A Scliermer zal op Donderdag 29 Joll 194S bil inzet en zoo noodig op Donderdag 5 Aag 1943 bij alslag beide dagen des vocrm 11 uur in Hotel 43e Zalm aan de Markt te Gouda publiek verkoopen HET HUIS METERFÏ SCHUUR EN WEILAND a d Voorwillens no 155 te Gouda kad Sectie K no 2453 groot 58 Are 75 C A verliuurd voor ƒ 6 p week aan C van den Heuvel aldaar Aan de veilitig ma g alleen door landgebruikers worden deelgenomen Beziciitiging de laatste 3 werkdagen vóór de veiling van 10 12 en van 2 4 uur en op den veilingdag van 10 11 uur Aanvaarding op den betaaldag der kooppenningen vóór ol óp 30 Augvistus 1943 Notities en inlichtingen ten kantore van den Notaris ingang Peperstraat tel Ï801 £ en exc usieve colleclia impoionts rsuzsnblosmsn Zsar fijns kisins blosmsn Ook In alls anders soortsn ssrits klas BLOEMEN an HANTgH Ruim gesorteerd GLORIA MUNDl C YFF Markt 4 Ts sf 3Ó03 lEUEHDE EfUUD V lichte kantoorwerkzaamheden leeftijd pl m 15 jaar Br no G 4825 bur v d bl GEVRAAGp Jongste Bediende op Expediiiekantoor Br no G 4852 bur v d bl Mevr HOGERVORST Joubert raat 74 vraagt een NBT MEISje vóór halve dagen Vrijdags den geheelen dag Maison VERHOEFF Hoogstr VKAAGT EEN WERKSTER voor de geheele week voor halve dagen of drie heele dagen per week Hoog loon NAnAjat MwoF Nu tvAT OOOtt t£h s Koe FOveSwetgi a iNKVHuen Nc CS iMTtew frw ReVlVIITNtArER K yER BOEKHOUDEN Opleiding voor Staatsprpktijd Praktijkexamens L 0 en Middenstandsdipl plm 10 maanden G DE RUIJTER Boskoop Gouda Tel 5 Sopliiastraat 3S In de laatste 5 Jaar slaagden 102 onzer candidalen WonlngrulL Wie wil ruilen een ruime woning met achtertuin huurpr ƒ 4 Korte Akkeren voor een nieuwt ouw huis ƒ 4 50 è ƒ 5 liefst Korte Akkeren Br no 9366 bureau van dit blad iongelui die jwenschen te trouwen zoeken GED VAN WONING of GEIW KAMERS m kookgelegenh of keuken Br no 9367 bur van dit bl KOSTHUIS GEZOCHT door bejaard persoon Br no 9368 bureau van dit blad Dame werkkring in Rotterdam zoekt gezellige goed GEM zrr SLAAPI AMER zonder pension onder no 9371 bureau van dit blad VCk dienstmeisje b z a voor dag en nacht zellst kunn werken en v g g v Zondags na 3 u en eenige avonden in de week vrij Br onder no 9372 bureau van dit blad HuweHik Jongeman 21 jr goede positie zoekt kennism met jongedame Br met foto op eerewoord retour onder no 9373 bu r van dit blad TE koOP kano met peddels f K Te bevragen K J DE BEUN Burg Martenssingel 9 Door heer alleen gevraSgd zit en slaapkamer o litslaapkamer m vaste wasch tafel met of zonder pension Br no 9378 bur van dit bl Boekbinderü U v Leeuwen Turf singel 12 Het Iwtere adres voor Inbinden van alle soorten boeken jaargangen muziek VERKOOPHllIS Doelestraat 2 Telef 3308èInen verkoop van antiekeen moderne meubilaire goederen verrekijkeits microscopen enz Viool en mandolineonderwijs 5b et p les H uur G VAN ZUIJLEN Jan Luijkenstraat 11 Beparatiea aan all loortcs speelgoed SrEELOOEDDOKTBR Zeugeatraat 86 Gevraagd ELECTR WASCHMACHINE 43e Loodgieter Walestr 12 Dames Laat bij ona Uw hoed vervormen en apprêteeren Hoeden worden alleen aangenomen Maandags Dinsdags Donderdags Na 6 uur gesloten Engelfriet Gocjan verwelledijk 43 Ie Goudsche KonststoppafC IJf el laan 84 herstelt we schade aan Uw kleedinc zroals mot brand enz Heeren en damcakleedinc ter overnanw gevrrigd SLINGERLANDT Gouwe 130 Tel 3798 TE KOOP 2 zomerhoeden matelöta ƒ 12 Te bevr P Alkema Gom Ketelatraat 29 a TE KOOPt edikant m bed 1 p ƒ 90 ZELTENREICH Achter de Vischmarkt 28 Gevr tijdens de vaeantie NET MEISJE ong 14 jr voor de morgenuren Zwarteweg 36 Prachtige theewagens ƒ 35 Tevens og eenige bijzettafeltjes en haardbankjes ƒ 10 en ƒ 22 50 Berkhont Vierdekade 123 bij Graaf Florisweg TE KOOP AANGEB fot f toestel 9 X 12 met statief ƒ 85 wekkerklokjes vanaf ƒ 25 W M DE LANGS V Heusdenstraat 50 WIE RUILT rose babywol v lichtblaun POSTMUS Raam 142 Juffrouw vraagt TWtÊB WERK onverschilligf vat Br no 9374 bur van dit bl TE KOOP een wollen damesbadpak Tweka ƒ 16 H ALES Weth Venteweg 98 a Dvzt week oné ing ft wifi Mattenkloppers ƒ 1 20 Provisiebussen ƒ 0 75 Filterzakjes ƒ 0 38 Straatbezems heide ƒ 1 48 Waschborstels ƒ O M TH ALLEBkANDI De Goudsche Bazor Kleiweg 78 Tel 3418 Gotida Voor eick wat wils Te buor oevraaod goed gemeubileerde zitslaap kamer ol gedeelte woning op netten stand door dame b b li h zonder perision Br no G 4844 bur van dit blad ELECTRISCH ONTHAREN op deskundige wl n eerste klas toeiUl Mei 1 S WINKELHUIS te huur gevraagd event in TUil voor woonhuis te Waddinxveen Br no G 4842 bureau van dit blad Gouwe 125 Telaiooa27 t Te koop aangebodM 2 pers eiken ledikant ƒ A i prima stofzuiger tó Van Schalk Keizerstraat ft TE KOOP 2 pers z g a n kano nieuwe peddels enz ƒ 150 Te bevr KELDER plashuls Korsedijk boek Reede TE KOOF wringer met nieuwe If rubberrollen ƒ 50 tata elec scheerapparaat M i PAMA Woudstralt Een nette Jangen al meisje gevr Beeldenfabriek Bleekerasingel 11 of Gouwe 192a TE KOOP een nieuw ledikant 2 pers IMLUITJES ZoutmanpWo GEVRAAGD courantent ezorger of bC zorgster ochtendbl Aanra na 7 u Kamemelksloot T6 TE KOOP een 2 pits ga sslel ƒ 10 LUITJES Zóutinanplem TE KOOP TE KOOP 1 japon m 42 ƒ 5 2 meisjesjurkjes 10 tot 2 jaar 7l5o en ƒ 5 ïfe bevr BMün Gouwe 138 tusschen halfften half 8 Zoutmanpleta een m kanarie m kool ƒ Ll ITJES XE KOOP GEVRAACK een regen of winlerja jongen van 15 jaar VIMW Bloemendaal 44 Gou TE KOOP een gow onderh kindw wagen ƒ 22 50 Wed Kui f Weth VentewegiJi 78 TE KOOP TE KOOP GEVitAAGD een schoorsteenmantel KMOONDERWOERD Snoijstraat 25 Gouda jonge zwarte herc teef 3 maanden oud J m band en riem F u dinger Fluw singel H TF KOOP een handmangel ƒ 60 M Oosterling Zoutmanpl 19 TE KOOP kleed ƒ 20 bi Volgende week 26 tot 31 Juli wegens vaeantie gesloten JAN VAN DAM Keizerstraat 62 Gouda TE KOOP een P 5 groot mod l een kurf toel en een l tesamen ƒ 45 H JJ Dijkstr 9 m deJ Js y wcefsto damett feer ƒ 12 50 uw leer J TE KOOP koffer ƒ 37 50 divan ƒ 20 3 deelig droogrek ƒ 10 WILLEMSEN Zoutmanstraat 15 II ƒ 25 aat 14 Te koop pendulestel iruitscnaai ji vloot ƒ 9 b d S l 50 ƒ 7 50 heer 2 50 meisjeshoed fruitschaal theepot UW IjRUKWERK 18 GOED als IMHOLZ bet doet Walestraat no 3 Gouda heer i j 1 50 ƒ 7 50 j 50 meisje Boon Reigerstra atJ qjEVKAAGD BRUIOSTOILETTEN ter overname gevraagd SLINGERLANDT Gouwe 130 Tel 3798 een góeÖ o derhov deri met of zonder klee verstel V d BERG Ketelstrafi NOGMAALS G Y kül die Maandagmidfs K 4 een rood S gevonden heeft L Tiendeweg wordi dit terug te brengen t bel Het was l f y wat het kind Lfft HEEREN Noo rgS g Biedt zich aan Stl KAPSTER AA V HUIS bj a uitst kt onduleeren watergolven manicuren Br no 9 3 87 bur van di t bl Roode witte gele sevoyekoolpl groeneen spruitkoolpl preipl krotenpU boerekoolpl an4ijviepl en stamboonenpl P ROMIJN ja att a wng Weeuwijk of Hee voor renstrafat 101 voor de hui sH m nacht Kan eenv Ifst werken Br inlichtingen bureau van dit w Klein gezin 3 pers vraagt te huur ongemcijbileerdc ZIT EN SLAAPKAMER iWet gebr van keuken Adr Kooij Kamemelksloot 48 mr i l tr 1