Goudsche Courant, maandag 26 juli 1943

BESH£RELUK £ BEKXEN tamtt 11 t m n Ml Gedurende de week vaii 11 tot en met 17 Juli zun in Gouda en omgeving de volgende aAociltea gedaaa van beamètteliijke ifiekten Roodvonk Gouda 1 Bodegraven 1 D 1 p h t e r 1 e Gouda 5 Haastrecht 3 Moercapelle 2 Nieuwcrkerit ad Ussd 2 Stolwij 3 Waddinxveen 1 Woerden 8 en Zevenhuizen 1 PLAATSELIJK NIEUWS STOLWUK GEREF GEMEENTE Older leiding van ds A de Blois preüfkant bij de Geref gemeente van Gouda IS alhier een Gereformeerde gemeente geïnstitueerd ATHLETIEK SENSATIONEELE OVERWINNING VAN OSENDARP OP DE 100 M IN 10 4 SEC Zaei Roffcicood Slijkhuis verbetert Ncd record 5000 fif met 19 seconden Een phenomenale overwinning van Osendarp op de 100 M m 10 4 sec en een indrukwekkende cordverbcterini van Wim SUjkhms op de 5 K M die de beste prestaüe van Jan Zeei ers met niet minder dan bgna 19 seconden verbeterde dat waren de hoog tepunten van den strijd om de nationale athletickkampioenschappen die Zondag middag in het Olympisch Stadion te Amst dam werden gehouden De 100 meier race is onvergetelijk geworden Osendarp ging naar het oordeel van zeer velen te vroeg weg Starter Moerman liet echter niet opnieuw starten en Osendarp won deze race In 10 5 sec van Berger 10 6 sec en Zwaan Het publiek protesteerde overloopen De jury gaf ec iter zooals beJD iJpelijk en logisch geen gehoor Tot Osendarp lelf bij de wedstrijdcommissie aanklopte en verzocht deze finale over te loopen En aldus geschiedde thans Welnu deze tweede finale werd een indrukwekkende een machtige wedstrijd De zes uitverkorenen Osendarp Berger Zwaan GEBR TEN HOEVE ROHEROAM Tol 38427 OEN HAAG Tel 333298 Burgerlijke Stand 11 Juli Johanna Maria d van J M Verawulen en J Markcitijn 2e Kade 37 as JuU Roxane Monique d van L G Vergnol en M J de Munnifc Bockenbcrg traat 124 Allda d van N Both en M Ponse JoubertBtraat 202 Jan z van H EverlinK en C Kortlever Kelzerslraat 68 Hendrikus I lpnanlus z van D R Klootwijk m E Witlierii Cr Beatrixstraat 22 Ondertrouwd 23 Juli P Lafeber en M de Wit J de Jong en T Vermeü D Janaaien rn N JB Bauer F de Graaft en C G de Pater Oref leden 11 Juli Nicolaai Hcfütede 9 m 22 Jul Johanna de Vet geh met P Bchoonderwoerd 78 J Wanneer verduisteren Tot 1 Augustus moet verduisterd worden van 2145 5 45 uur Geboren MIENTJE Dochter van P A NEURAY en J M F NEURAY Verzijl Zi ontving bg het H Doopsel de namen JOANNA WILHELMINA MARIA Gouda 25 Juh 1943 Korte Tiendeweg 1 Heden nam God tot Zich tot onze diepe droefheid onzen jongsten Lieveling WIMMIE oud VA jaar W GRUNDLEHNER S GRUNDLEHNER Schipper JAN PAULA COKKIE WILLY Gouda 25 Juli 1943 Herzogstraat 8 De begrafenis zal plaats hebben Woensdag a s op de Algemeene Begraafplaats Vertrek van het sterfhuis te 1 uur Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurige ziekte onze mnig geliefde Moeder Behuwd en Grootmoedei JOHANNA DE JONG Weduwe van Chr J V d Linden In den ouderdom van 70 jaar Reeuwljk C M KASTELEIJN van der Linden M KASTELEUN Gouda J VAN DER UNDEN M C VAN DKR LINDEN Ravestein Boskoop M KRAHKNBURG van der Linden J O KKAMENBimG en Kind Gouda B VAN a R UNDEN H B VAN DER LINDEN van Dam Waddinxveen J J VERHEUL van der Linden H VERRXin Gouda J VAN DER UNDEN Gouda 24 Juli 1943 Grtaf Florisweg 82 Geen bloemen Liefst geen bezoek De teraardebestellmg zal plaats hebben Dinsdag Juli aj te 2 uur vtnaf het sterfhuis te 2rt5 u op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Dr Sa Hoogerwerf Hartapeoialial 1 LEIDEN Tot tuder aankondiging niet te consulteeren Levtnsverzckering Maatschap pq zoekt voor Uouda en Omstreken een bekwaam Vertegenwoerdiger voor haar afdeeling Volks en Levensverzekering Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten Brieven met uitv nl end No G 4880 bur v d bl Gevraagd voor spoedige indiensttreding wegens huwelijk der tegenwoordige een flinke DIENSTBODE voor dag of d en n Goed loon Frans van VlijCt Kleijveg 43 einiiil net B niisje voor het bovenhuis Hoog loon Adres IMarkt 30 Gevraagd Courantenbezorger Aanmelden Bureau Goudsche Courant Markt 31 Tot onze diepe stnart is heden door een di oevig ongeval van ons heengegaan onze innig geliefde Zoon Broeder Behuwdbrocder Verloofde en Oom UENDEIK SIRIIE in den llkftQd van 22 Jaar J W SIRRE H SIRRE Kammeraat J W SIRRE E W J SIRRE Schoonderwoerd H SIRRE J SIRRE Brand B W J SIRHE H SIRRE den BUjker A SIRRE C SIRRE C BURGER w RIETJE HANSJE Gouda 24 Juli 1943 G ard Leeustraat S De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 2a Juil a s te 2 uur vanat het woonhuis te i 45 UUT op de Algcmtené Begraafplaats te Gouda Gemald door R K jongelui die gaan trouwen gedeelte woning met keuken Ongemcubjleerd Br M Q 4868 bur v d blad A ee datde aM Gouda van de Alg CoAp Begrafenis Vereen Rotterdam U A F C A LAUGEMAN ZMrt MiaMraal 0 M S7t Itl MkS Is Toor het ver torgen van begrafenissen k voor R K tegen standaardtarief dus zonder wtnstbeiag R K gezinnen kulmen eveneens lid worden tegen een contributie van ƒ OJO I r gezin jaar Wegens vacantie sloten oan 26 lot en Aiet 31 Mi D A VAN YPEREN mmm is co Nia JtOUSEW COWETTEW TIJH DTAqE GEVRAAGD Hetta mofca DIENSTDODC Zelfst kunnende werken Hoog loon Voor dag of dag en nacht I Qrocneweg Roode Zand Oodcwalcr Beer vraagt te Stolwijk ZN N SItapkiiw met pens G itm bur v d U f vaa Osta Naaktgetorea en Kusse arco Ik vo r zKh in wedVirijdsfecr De start was djua kA reeïis biitteii£Ëv ooa goed Viü el geUük sprongen dte zes p inters uit bun blokken weg Berger veroverde door een razendsnell n tart een kteinen Oorsprong u teraard na bet gebeorde bij nder gebrand op d overwinning De Hagenaar liep ueihcht den wcdfitjud van z jn leven en J slaagde Na een 60 meter p Eseerde h j zijn jongen rivaal Zwa n Thans had bO Aag tot taak om den veteraar Berger in ie halen Hier Btapttn slch een duel vmn d schoonste soort Berger sprintte aJs in ijjn beste jaren verdedisde zün kans alsof x n leven er ran afbing vijftien meter toot de itrecp had hU nog steeds de teidxng Oscn terp voigda op enkele centimeters De kut te meters brachten pas de besbsslng Doot een machtigen sprong kwam Osendarp njuist den Amsterdammer die sleh nog niet gewonnen gaf Vlak ooT de ftnl h moest Chns echter bnlgen Osendarp ging hem voorbij en behaalde waars hijntijk zUn mooiste ovef wtamdng na een strud tegen n bUna geHJkwaardigen Berger in den magnifiekea ttUd an 10 4 sec terw I voor Berger 10 5 sec e i prima prestatie genoteerd werd Jan Zwaan werd derde in 10 fi sec Op de 200 meter behoefde Osendarp niet zooveel strijd te leveren om z ch van den kampioenstitel te verzekeren Hier was hij uitge proken heer en meêster Blok had geen mdfcite om de 400 meter voor zich op te ei chen Van Olffen verraste op de 1500 meter door den favoriet J A A de Roode van Haarlem geen kans te geven Met beide schouders stond Bouman boven zijn concurrenten op de 900 meter Dit kampioenschap was zQn tiende in successie op dezen afstand Het laatste nummer van den dag bracht de eenige reoordverbetaring Jan Zeegers liep in 1932 de 5000 meter in 15 m 16 4 sec Thans ruim 10 jaar later verbeterde Wim Sl knuis mt Leiden bet echter met heist 18 9 sec Hl bracht het op 14 m 57 sec Fanny Blankere Ko i had pech By hetver pringen openbaarde zich een ontstekingin de hiel weike haar dwong op dit nummerden strijd te staken Wel startte zij op de 100 m waarop zjj onbedreigd het kampioenschap veroverde vóór Nel Timmer Door hetuitvallen van de kampioene kon GerdaKoudijs onvetwachts den titel veroveren b jhet verspringen met een sprong an 5 98 mZij werd ook orbedreigd kampiilene op de 200 meter De altalagcn De uitslagen waren Heeren 100 m BCB Osendarp Trekvogels 10 4 sec 2 Oi Berger A A C 103 sec 3 Jo Zwaan A A C 10 6 sec 4 Ch van Osta 5 Naaktgeboren 6 B Nusse 200 m 1MB Osendarp Trekvogels 216 sec 3 J Zwaan AAO 22 2 sec 3 W v Bevercn 4 Ch v Otaa 5 Kleyn 400 m IA Blok A V 23 50 sec 2 J Bakels A A C S0 5 sec 3 G de Pagter A V 35 50 8 sec 4 0 Dekker 5 W MoU 6 W Egas 8D0 m 1 Sj Bouman A A C 1 min 56 1 sec 2 3 Teunekes Voorwaarts 1 min 58 8 sec 3 Poesten VV N 2 mjn O 6 sec 1500 m L H W v Olffen A A C 4 min 41 sec 2 Th J de Bruyn Trekvogels 4 min 7 8 sec 3 J A A de Boode Haarlem 4 min 12 4 sec 5000 m 1 W Shjkhuls Holland 14 min 57 3 sec nieuw Ned reCOTd 2 Fr Pïuymaekers ANN AU 15 min 59 5 sec 3 D W GiUesen AAV 16 mm 7 5 sec 110 m horden 1 W Kaan Haarlem 16 sec 2 J J W V Loozen PEC 16 7 sec 3 ph V Leeuwen A A C 16 8 sec Kogelsl in geren 1 A de Bïuvn V en L 45 15 m 2 W J V d Hoofd DOS 36 59 m 3 J V Hoon DOS 3415 m Hoogspringen met aanloop I A H Meekels VDZ 175 m 2 K Bulder AVG 26 SCHOUWBURG BIOSCOOP HARAIO PAUC EN CARIA RUST GUNTHER LUDERS ERIKA HEUNKE HEUL MUI HEIDtMtllfl £ vrooliik varliaal van Ni iiiiellik nrakhad an vrouwalqka rfwaa i iiadaw Vrijdag Zaterdag Zondag Dinsdag LET WEL HEDEN QESLOTAI M rg n laatst vooralalling KLEIWEfllOa TEL ttM OUOA THALIA Een film die in den smaak blijkt te vallen gezien de groote belangstelling Ze brengt afwitseletid ontroering en vrooliikheid Uaac ucsU Uefdc Der Hampelmann ToUt I Natuurllik en bewogen spel van voortreffelijke acteurs oji Hilde Krcdü Frits van Dongen WoU Albach Retty NOG SLICHT 3 DAGDf i Bespreekt Uw plaatsen iedere voorsteliing Cassa geopend één uur voor TOEGANG BOVEN 18 JAAR WIJ LEVEREN SM mg d r n Mnnen t waken en Varlfleederan In ongevMr 4 weken af Wat Sioomerij MUL doetDoet zij goed Waarom Omdat wij over de moddraste machine op het IfMtd van Stoomén Venren Reinig en Medelpersen beschikken Firma J P MUL KORTE TIENDEWa 4 T L MS7 aa 6 uur 3294 Veilig bezit Het veilige bezit vait een eigen huit behoeft voor niemand eentrtopie te zijn Wie nu nog huur betaalt kon binnenkort met het Rohypsyiteem huis eigenoar zijnl ROHYP j HEEKNGU 124 12 $ AVAM Inlichhngen verstrekt O CRABBENDAM Rotterdam Beukelidiik SOa Tel 321317 verleend kfopverTpinnirg De door den Xhrccteur van l et Rijksbureau voor Hout figelegd verplichtini tot ffiaandelijkcche gave betreffende dan aankoop enz vangebridlrte bo erva1en en het daarvan vérvaardigde verpakkirgsn atenaol geldt in e band met het voorgaande dcrha ve veneens ten aanZiCn van builer andsche bottrfu6t ca het daarvan veiva rdigt verpakkmgcmateriaal 18S0 DISTRIBLTIE VAN AAROAPPEiaEN Met mgarg van 1 Augustus 1943 bedpMif t een rantsoen aardappelen I kg Van dien datu u af geven de aa dappelbonnen recht op het koopen an een bepaald aantal rantsoenen aardappelen in pürats van op het koopen van een bepaaJUl aartal kilogranomcn De paarse bonnen t rart oen aardappelen geven van dierv datum af reent op het kooMn van 3 rantsoenen d i 3 kg aardappelen Ter voorbereidmg van deze wijziging reiken dfc distributiedjensten van 2B t m 30 Juli a s tie volgende tüe MJz rgen uit Ie bij inlevering van de bonnen aardappelen 30A toeslag 80 en algemeen 61 voor eiken bon aardappelen 36A een toc UzQg voor IV2 rantsoen van 1 kg en voor eiken bon toeslag 30 en algemeen 619 e n toewijzing voor 1 rantsoen van 1 kg 2e bij inlevering van bonnen der Lcbensmittelkarte welke recht reven op het koopen van 250 gram aardappelen voor elke 4 bonnen een toewijzing VOO l rantsoen van 1 kg 3e bd inlevering van de bonnen een nantsoen aardappelen voor eiken bon een to wijzmg voor 3 ranl ioenen van 1 kg Op deze toewijzingen we ke geUtig zijn t m 8 Augus us a s kunnen de handelaren per rantsoen 1 kg aardappelen koopen Op de oude toewjjzmgen dat zijn dus die met een vervaWatam van 2 Augustus linnen zj per rant en 3 kg aardappelen Ijetrekken De genummerde bonnen voor aardappelen de bonnen der toeslagkaart d aardappelbonnen der Lebensm tielkarte en de rantsoenbonnen voor aa dappelen mogen met op hetzelfde oppliikvel voorkomen Van 2 t m 6 Augu = us 1943 reiken de diensten op dezelfde wijze toewijzinpen mt ali boven aangegeven voor het tgdvak van 26 t m 30 Juli a 8 Instellingen dienen op alle in hun bezitzijnde Witte toewijzingen vóór 28 Juli a s aardappelen te kooften daar de handelaren op na dezen datum bij hen ingeleverdetoewijzingen slechts 1 kg per rantsoen zullen afleveren Handelaren dienen zich voorherbevoorrading op toewijzingen van instellingen in den vervolge te wenden tot hetplaatselijk verkoopkantoor van de V B N A De dietribu ifdiensten nemen deze toewijzingen niet meer aan Instellingen dienen debonnen van haar personeel en voor zoover het betreft instellingen met een pemanente bevolking van haar vaste bewonersop dezelfde wijze als tot dusverre bij deplaatselijke di tributlediensten in te leverenDe toewijzingen geldig t m 8 Aug as dat lijn dus de toewijzingen uitgereikt van 26 t m 30 Juli 1943 mogen niet voor 1 A u g u s t u s 1943 bij den handelaar worden ingeleverd 19Bê LEGIONALE PUBLICATIE VAN HET DEPABTEMENT VAN LANDBOUW E VISSCHERIJ AFSTEMPELING VOLKSTUINKAARTEV Volkstuindeis wier tuiiicn gelegen zijn in de Gemeenten Reeuwljk Gouda Waddinxveen en Boskoop moeten hetzij zelf hetzij een hunner huisg iooten hun volkstuinbewijzen de z g blauwe kaarten ter geldig verklaring voor 1943 laten af ttmpel€n op de volgende plaa en en dagen Gouda Maandag 26 ISinsdag 27 en Woensdag 2 Juli van 13 uur en van 13 30 16 uur in cartine Veemarkt Wnddinxveen Donderdag 29 en Vrijdag 30 Ju 1 van 9 13 en 13 30 16 uur In Lunchroom v d Water Dorpsstraat Nl t aff e tempelde kaarten zijn na 31 Juli beslist ongeldig 273 m 3 Wiefimlnk AAV lïi m Polsstokhodgspnn ii 1 C Lanwaee Haarlem 8 80 m S J Verkas Haarl n 3M m 3 G Booy Volharding 3 50 m Verspringen met aanloop 1 A F WeUerd eek iHella 6 87 m 2 W Th Roost Jr Trekvogels 8 71 m 3 E W Water Holand fiS8 m Speerwerpen X N B LuUeveld AJ G S 22 m 2 L Dammers Zeeburg 55 27ï 2 m 3 Marfcenste n Pro Patna 46A4 m Kogelstooten 1 A G J deBruin V en L 13 85m 2 G J Appel Trekvcgele 13 04m 3 H M Kluft Haarlem 12 96 m Hmk stap sprong 1 M Oo erhof AV M 13 39 m 2 A J Lourcns Schaarsbergcn 13 50 m 3 G W Takken AV 23 13 22 m Dicsuswerper 1 A G 7 de Bruvn V en L 4i l4 m 2 A t i Bruggercate A VA 4042 m 3 A F Wellerdieck Hellas 38 7 m 4 H M Kluft 37 37 m Dames 100 m 1 F B ankers Koen Sagitta 12 sec 2 N Timmer Zeeburjf 12 4 sec S N aema Zeeburg 12 5 § ec 200 m 1 C Koudljs Victoria 26 7 sec 2 M Kunne Sagitta 28 2 se 3 G Lucas tHoIlandia 28 3 sec 80 m hordenloop 1 N v Balen Blanxen Sagitta 12 5 ec ï H Steclmk Sftfttta 12 8 sec 3 J Schröver Athleta 12 9 sec Verspripgen n et aanloop 1 G Koudijs Victorie 5 58 m Hoogspringen met aanloop 1 N v Balen Blanken Sagitta 1 47V2 m Speerwerper 1 E Damn ers Zeeburg 3912 m Kogelstooten 1 J v Schouv ra Cramer AHC 28 1146Vi m Discuswerpen 1 A Weltma Kmink Sagitta 41 60 ra l osdag Biitaroma gtle 1 schakelt in de keuktn m i rj ge V allen het gebruik van botifj poedft lUW I Groo Atbufnona juspoxler lev vele soorten smakeiijKe jm UUooze appetijtelot e sauaen m g ft meldt alaister v J Transparoitia a rdappeit pioca helpt U bij het bercidtn van pudding vla pap i z 9tt t e te 4at op 4 bo vrrkiyjitM W A 8CU0LTraafAbfIEKïW 4 m i i s WATERPOLO UITSLAGEN Compt Ned Z R bomi Bo oop ï A Z C I OS G Z C j un Boclegraven jun 3 0 GZC III BZC Berg ambacht BZC met opgek HMKïRAMSIA VOOR DEZE WECK Voor de competitie van den Ned Zwemen Reddingsbond worden deze week de volgende wedstrijden gespeeld Dinsdag BZ en P C I Bo koop I heeren Woensdag AZC BZ en P C junioren Donderdag WZC 1 G Z C I heeren GZC n B Z en P C I heeren Vrijdag Gouwe I Boskoop I heeren Zaterdaag S Z en P C I S Z C 1 heeren teut Wer ▼ fa I dirccteiur i ISmMOt Ook voor Uw logé s een boek jjt Jongeneel s LEESBIBüOTt MARKT 41 GOUDA ir vM nmmtar de giller TBB n bter vu 0 Uwudo SeT irilütw Toor up aicBio OFFICIEELS MEDEDEELINGEN GEBRUIKTE BOTERVATEN De In de dagbladen en de vakpers gepubliceerde bekendmaking van den Directeur van het Rijksbureau voor Hout Staats courant van 30 Jpni j 1 betreffende het koopen enz van gebruikte botervaten en het daarvan vervaardigde verpakking materlaal is niet alleen van toepas lng op z g binnen landsche vaten doch ook op die welke uu het buitenland zijn geïmporteerd Aanvragen ter Illuster Tan pi T r esMr i B na niet In atut dagelQksch werk te axi AKKERTJES zullia J weer spoedig en lieej maal kunnen opkiEum Klaacr daarom niet i De Mtder antbche Pijmfilk Biaister vm Vq BJM AmoniM Blalfter voor dd nd ir Leopoldo r ütoMer Tan Va Ui f GuidoJ IhwIeiir KeBeraad itM peisafdeelinl IM VaUuvoorlich lAMcr Toor direeteu d Italia iMiter voor i Hoofdredacteur J G Weystera Rattat ÉBfen l Carl drl De nieuwe mini tehe Zaken Rafl fmds 28 Februari Wldeur te ia 19U m dienst 1 dtpartement van ken na tevoren eest aan de Ital e Parys PetersbiT werd hu benoe n Hadnd daarna luBCtie te Buenasl 14 Februari 1842 f italHansch antba E Stoel Ha ztin aanko fcsofditad a s keettGuariglia inj HaUaaiiMhe kola peluke betrekkin idien Itali en Tif bteriaf meldtl Talinaii caat alll Alitra valt er I dWaaiaUeke aeti IMiu heeft 1 Mties verlecH faptaÜMhen nu iM paacl Ml Duca Wa idddemael lü lilaata ep kQ de Benig wjaflile voor OPROEP undMlk Ba ttcevaardil veral den f Itens dezen o die de opei leduld wol af der open l Uk at del J w fd Een uitl Jw fanf tot x F J Het draceii 2 taf der r liV nülltal Chef redacteur voor Goada en Ooitiu r Tieter Gouda Verantwoo deldk advertentlu L Akkodljk Rotterdu geefster fi V BotterdamscL NloM Rotterdam In Winter en Zomer bij Zon en slecht weer altijd staat een vilthoed althans een moderne vilthoed Niet zoo n oud modische als U al zoo lang in de kast hebt liggen die is uit den tijd maar zoo een als wij van dieo ouden kunnen maken in onze speciaal ingerichte vervorm afdeeling Daar wordt hij omgelooverd in een charmant hoedje dat U bij elke gelegenheid flalteert Brengt U m eens mais Maison JOHANNA f o Vo l r ï Jborheen Hoogstraat 189 Rotterdam Middenstandsdiproma Algemeene Homdelskennis IniclirUving cundalen eanl a Tonof is jaar n oudar AANVANG SEPTEMBER A S Inliditmgen by onderstaande adressen J Eelkema cursusleider B Martenssin el 51 Tel 3760 C A Oliemans Leeraar Gr Jacobastraat 34 G Lasseur Leeraar Krugerlean 101 Het Bestuur van de Afd Gouda van het buhtuut voor Middenstandsontwikkehn J F W Turion voore L Tiendeweg 24 M 2115 G W Aherson secr van Swietenstraat 22 Tel 3038 3 L HuUeman Kleiweg 20 Tel 2850 B A de Jong Oosthaven 29 Tel 3384 B van Tongerloo Wydstaat 41 Tel 2115 C A Verschut Doelestaat 26 Tel 2910 2 Udi I f enift n de Italiaans IJiwwe functie iwerd m jgjj t l ttvulde vervolJ l con nandiintl IjSeaator Alöeif IS de 1 iSilHö heeft hl ISto 1924 gele f Gayda j WSPBE Aangifte liefst zt o spoedig ino eltjk KOFFIE SURROGAAT BRÜIDSBOUQUEl grafkrans en alle loorlen BLOEM 1 Tractaer za don eens op zo o haertttk 0a bokje van Van Buuien Denk ar ecbiar om dal U 3 dagen van tevoren Uw suiker tnlevert en dat U bij bet ofiiedan zelf een doosje meebrengt Wéét wat U eet et koek en l ank8t voD Uw adres Vakkundig opgemaakt met Iste klojj Alle soorten groenten en bioemzodetw Aanleg en onderhoud St Anthoniestr 9T BLOEMENAAAGAZIJN y nton ops DROGIST Wl datr a Inmaakknija atinerb Peper Venkel DE LELIE 6 Je VAN BUUREN cr Zn TAABTHI IPHE OEaAKJES Bul Uw oude gramcioon platen iMkben waarde I Wij geven 35 S 45 cf pplaat Afhalen gratis HEES CO 6QUDA V C T i i Gezin van 3 P r t dame en dochter V J zoekt M e kalalewda f l ü AugBffue voor 9 f I Brieven met pfd Jl Mpziekinstr handel N V KLEIWEO 64 Gevrftajd een nit daimeisje te huur gevraagd v eenige weken in de maand Aug Br no G 4840 bur van dit blad Alg Adv Bur Ain Amsterdam O i iMttu liefst niet beaeden 20 jaar Ment van der Torren Park n