Goudsche Courant, dinsdag 27 juli 1943

KtU ni g 27 Juli 1943 givcaai Markt 3t Telefoao t14B PMtrekcolBMtMM GOUDSCHE COUCAMT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prüi 5 cento pe r nummtf 82$te Jaargang No 21301 Cbefredacteur F TIETER OotMla iw Italiaanscii ministerie Groote diplomatieke actitMeÜ in het Vaticaan ilio ro pt op tot fivrvatting van den orboid Zware wisselvallige gevechten bij Orel Hamburg en Essen door luchtaanvallen ernstig geteisterd Het opperbevel der Duitsdie weer 1 vechtsvl egtuigen l eett m den nachtmacht maakt dd Maanidag bekend van 25 op 26 Juli stad en haven van De Sovjets hebben ook gisteren hoii Hull met bommen van allerlei kaliber bestookt Drie vliegtuigen keerden niet terug Bij de gisteren gemelde gevechten van Duitsche beveiligmgsstrudkrachten met Britsche molortorpedobooten ijn on e successen nog gesregen In totaal verloor de vijand twee mutortorpedo booten twee andere werden in brand ge ch ten Het 1137 te communique dd Maan lag van het Italiaansche hoofdkwartier uidt Op Sicilie werden In de haven van Syracuse hebben Duit che gevschtsv ll gtulgen S achepen met een geiameiilljken inhoud van JO 000 ton tot tinkan gebrachl en 14 schepen met een geBamanlljken Inhoud van 1000 ton beschadigd fkïVLU het eiland wélden due vliegtuigen door de luchlnacht der spil en twee dooi het afweersetchut neergeschoten In den loop der belde laatste dagen hebben oorlog vaartuigen dia konvooien beschermden bij aanvallen op ome konvooien 10 vllegtuig n neergeschoten Dile duikbootjagers onder bevel van lulteitant ter zee eerste klasse Glugllo Pelll Hanassela ISperla hebhen In het Noorden van de Thyrreensche zae een vljandelljka duikboot tot zinken gebracht nmnze stellingen bm barichTvaii gisteren vorneamt het DNB hat jellbataiUon werd tn I volgende De groota afmattingsilaf aan hel Oostelijk front Is l ri e n nieuw stad uin gekomen d t door een sterke vermindering van da boljBewistiache aanvals activiteit lusachen dejliee van Azof en Bjelgorod gLkciimerkt wotdl De boUjewlslen hebben als gevolg van de zeer zware veilie en de vergeelsthe doorbraakpogingen in de Zuidelijke neiloran van liet fiont grootendeeU gestaakt teiwiji zM in het gebied van Or I door hun oude massalactlek toe ta passen nog steeds een doorbraak piobeereii te verkrilgen Wel doen zll ook ten Zuiden van het Ladogameer nog krachtige ontlastlngsuanvallen doch ook 4e e vorntii evenn In als de totduaver ondernonu n ontlastingsaanvf Men tn den Zuidelijken sector het kernpunt Van hun offensief In den slag die nu al 21 dagen duurt Is de Dullxhe siralegie van de i lasllsvh er dcdlglng zoo superllier gebleken vergeleken met de vlJandelUke tactiek dat In elk gaval van een verzwakking vooi laligen tUd vai de tioUJewlsllsche olfriisleve kraiht geiipioken kan worden ook al zijn de zier zware gevechten In het gebied van Orel nog geenizUtl afgeluopen Toch n oet ds holujev Isjlsche leiding na een stormloop van dne weken m l iilgeii pen zwaie veiliel en dlf geen siicces n val voikoincn m den jwm gehakt totaal wenden gisteren 130 bolsjewnpbsche tanks vermeld 8Sn de Zwarte Zee vielen lichte Duit tie zee jdkraohteü landmg pldiatsen en M rlaadinstallatlei der bolsjewieken lön brachtej 2 ravitailleeiingbvaarWiigen met tezamen 00 IJit tot zink en Op Sicilie wenden verscheidene tegenclpii Noordelijken eij centralen sectocvan liet front uitgevoerde door tanksge t unde vijarwlelijke aanvallen door éf Ouitsch Ituliaansi4ie troef en afgeslagen In de wateren van Syracuse bra miten Duitsche g veebtisvliegtu en due vijandelijke koopvaairtierg met tezamen 20 01 0 bit tot ziakan en beschadigden 14 andere tiansportsctiepen zwaai Vijandelijike formaties viiegttligenhebben nieuv e zware terneurwanvhlien uitgevoeid op Duitsche siedeti Gisteren ovendag werden Hanil urf eii Kiel Ixnevens eeiiig Blsalisen m liet Nfion I uil e kustgeljied en m de besefteWesteüjlte ebied n aangevalktn en uiden afgeiofijien n it weid opnieuw destad l en gelMimbaid eid Drc i uonistoniilen weer zware verliezen f dctde bevoUtuig en groote verwoe ungtnin Ue woongobieden dor san fvallensteden Luciitverdediging liia ilen jlioteti van de Brilach Ameii kaan che aii alsfoi aaues Al v legluigen n er Vul eigen af rB gingen verluren 1 fi rniatte iwarf OuilnUie om in het brandpunt van den gtoilen afmalrtngsslag n 1 In bat gehlad van ritel den aanval jlaanda ta kunhen houden Ten u cHe iler ten Oosten en len Hoorden van nral gaan de 7 iare ge erlten sederi rt igen op n neer Een jware regei val heeft de u eiller en net geheile lerrehi nog vérdar aanaetosl zoodat de troepen In het bhznnrter de srtllleiie en de Unks slechts n et de groot te moeite vooruit komen Weliswaar I de 1 umerleka ueerlorlt ll def boUlewlaten ook hter flvenala in andere sactoien van het no leIl ik furnt aanzienlijk doch ook dit feit vordt doordd groolera geveihlskracht van en Dult chen aaldaat en de kxtal telt v a lijn wsiiea na r ifon ecampcnward 8wn B0 In botk uil liOTHE Zoo naarfi iiUat tr ft lt te do tt zullen U l ltiiuppöl V Biet rfi m Wjnitlll 1 Onr borüplllli Rottrrdtm i lich Nl u PRODUa M iiD kloi w lobok f houd 9 Tel ntUt d t Ziiae Majesteit en keiaer ep voontel van iei re eeria eo mlnlster ie volfende ministers heeft vso mMtntaaétek Zaken r plew RiHaele Gaarlf lia w via BinnenUndsc e Zaken I Btoaa Fornaeiarl r voor ItaliMUiaeh Oost Afrika I iMUtar Melehiaile Gabba na imMUe Gaetana Anal nr geoeraal van het min vu Fioaaeieo dlraetenr iCMiter DMuenico BarteUnJ VM 0 rlac staataraad teI Aateoie Serlce r Tan nuuriae ach Mit m naeiit i tt Coarten van Luchtvaart feneraal I JÏM Renate SaadaUi f i ktM vsln Opveedinf staatsraad IklHaiudo Severl I i ltr voor Openbare Werken l liMcaiea Romano directeurKene IL na het ministerie van Openbare g btsr van Laad en Boschbouw r r fe9 or Alessandro Brissi van Verkeer eneraal Frell lli ABoriuo iMer voor de Corporaties staatalyil fr Leopoido Piecardi iMer van Volksvoorliehtiaf amir Ouido Rocco tot dusver r eneraal van de buitenland l i fenafdeelinc in het ministerie fm TtUuvourlichtinc ityiter voor den Bnitenlandschen dlrecteur teneraal van de l a f Italia dr Giovanni Acanfora iMittr voor de Bewapeninfsindus l easiaai Carlo ravacrossa l lahntutsseeretaris van hst miais um dr Pietro Baratalo IHiiniwe mmistw van Buitenland l ti Ziken Kaffaele Guangfaa was IikIi U Februari 1943 Italiaansch am iauleur 1 Ankara Guanglia kwam IlilKt m dienst van het Italiaansche llfutanent van Buiten andsciie Za a M tevoren werkzaam te zijn ge nwtiin de Italiaansche ambassades liPir H Petersburg en Brussel In 19J2 tnllig benoemd tot ambassadeur tellliilnd daarna vervulde hy dezelfdellnKtie Ie Buenos Aires terwul hu vaniHFglmitn 1 42 tot 15 Februari 1943 Itiliunsch ambassadeur was bu den ASMl Ifl lyn aankomst ia de Turksche Itwtditid als nieuwe ambassadeur IteftOuarigha m een toespraak tol de IhlMnidie kolome de vriendschap llH e betrekkingen onderstreept tusI hen lull en Turkije I ktniit meldt uit Rome Ia het nitau gaat alles zijn gewonen gang Mm valt er een biptonder grooteIJifiMutlcke activiteit waar te nemen H Klis heelt talrijke particulierelataUes verleend en ontving o a denIWaMiclien nuntius in Italië mgr jyaeial Duca Zondagavond vondi jÜ ddernacbt een groote betoollllfluts op het Sint Pietersplein IJ I menigte uiting gaf aan haarIfmttlt voor den paus OPROFP VAN BADOGLIO ÜMmkalk Badoglio heeft een op I9 Wftvaardigd aan de bevolking l imil den arbeid te hervatten IN tu deren oproep zullen brtuoginIW tie de openbare orde verstoren a c4Rld worden Voor de handiïkillf P are orde sljn van dit Jk af de mihtaire autoriteiten Een uitgaansverbod van lons V tot zoosopgang is afgekon g net dragen van wapens is verl a er IS op giewezen dat de I2R openbare orde en der iflU militaire autoriteiten afgeI maatregelen zoo noodig met I Wn wapens doorgezet zal wor Jj Senise i t enoonvd tot chej II ft politie en heeft zyn llfci ctie reeds aanvaard Senae l2 u t prefect benoemd en van onr J vervolgens het ambt T n ndc t der politie Tj ï Albtrto Btrgammi heeft de fn de Gior le d Italia m n Berghmini is 72 jaar ÏL het blad m 1901 gesticJit l kLi Hoofdredacteur van ww was tot dusver de bekende KiGjyda Red WtEKINO TE TOKIO isoh van den Japanachen y n B iten iandsc ie Zaken had naar de A s a h i f tt i Kak ttU M m it u mt fmf I u er van d kaart PK HtAltr All Hr S j 1 m b o e n meldt gistermiddiag in de ambtswoning van Sjigemitsoe een ondephoud van omgeveer een uur met den Duitschen ambassadeur Stahmer over den Ëurcveeschen toestand plaats BfeRLIJN EN DE GEBEURTENISSEN IN ITAL Nadat de Duitscht radiozenders sinds Haandagocfetend 7 uw herhaalde malen de bericiileij tiit Rome over de regeenngswisseling aldJar aan het Duitsohe public hadden medegedeeld vertoonden ook de eerste avondbladen op de vooipagu a goed opgemaakt de wifzigmg van de Italiaansche regeermg Daarby drukten d bladen ook de m Rome gepubliceerde oproepen at van den koning keizer en van dien nieuwen regeeringscihef Commentaren van eenigerlei aancj gaven de bladen nog niet en ook te Ibevoegder plaatae in de WilhelmstTasse werden voorloopiC nog geen commentaren op de benditen uit Rome gegeven Men beperkte zkSi hier tot de mededeelmgen dat de beriditen uit Rome in Duatschiand overal gepublieeend zijit en d t men overigens met het oog op den stroom van geruchteri en alarmbertohten uit vijandige broh voocloopiig nadere detailbeirichten uit Rome wtlde afwachten alvorens nten omtrent deze geit eurtenis op eenigerlei concreter wuze zijn standpunt lean bepalen De normale verbindingen met Rome zijn niet veirbrokeji of gesigneerd Buitenlandeche vra genstellei8 die onmiddellijk na het bekend worden van de door mdio Rome vlei preide eerste berichten zich tot Je evoegde Duitsohe instanties wendden haiöen niet den mdnjk óeA deze pait via de RMneinsdie radio van deze regéenngswijziging kennis gekregen hadden doch d it zij i eeds tevoren van Rome uit ovetdeze komende belafignike vepander p g op de hoogte gebracht waren Ook oven gens weird m baitenlartdsche kriijfen geconstateerd aldus h t D N B noe volkomen rustig de bevoegde insfantles der Duitsche h iofdsitad die in contact staan met de buitenlandsche pers en diplomatie haat gebruikelijke edachtenwKseling hieW met de buitenlandsche kringen Een nlder bïrichl van hkl D N B meldl De I ultsche pers levert niet afwachtende ru t commentaar op de reÉeerlngswisseUng In Italië DeDeutscheAIlgemelne Z e 1 t u n chrijlt Aku de gebruiken der antispllmogendheden moge de poging beantwoorden door voorbijrige conclusies vooruit te loopen op S resultaten van een derge ijke ontwikkeling Dultachland pleegt In het besef van zijn kracht te wachten en de dingen te laten rllpen Hdt laat het vervolg J r ontwikkeling ad met net vaste bulult den strijd teyen dé vijanden van Furopa onder alle orn tandifhcdon tot een legevierend einde te brengen DeBerllner Börsenzeltuag schrijft Zij dl geloofden dat de politieke gebeurtenissen tn Italië d seismografen te Berlijn in heftige beroering lotiden brengen tyn slecht Ingelicht Dultschland Is vast be Bekendmaking Nadat met de thans keldiende 8 bekeiidmaklng van deii Wehrmachtbefehlshaber in den Nlederlandén de leden van alle troep Mnderdeelen den voormalige Nederlandsehe weennacht en van alle van deze in de jaren 1939 en 1940 gevormde formaties oligeroepen zijn tot melding en terugvoerlng in krijgsgetangenwbap wordt hiermede etn laatste oproeping tot aanmelOJing uitgevaardigd aan al die pttrsonen die zieb wegens onbekendheid met hun juiste vredesonderdeel of op grond van redenen van gezondheid of beroep of ihgevolge andere feitelijke verhindering niet gemeld Hebben De e personen moeten zich In het Wehrniachtstager Amersfoort Zonnebloemstraat telkens tusschen B en 12 uui melden als v lgt Degenen die getxiren zijn 1 1 1B24 lins inb A t m L op 2 Aug 194J Degenen die geboren ïljn in 1924 1 15 Inb M t m Z op 3 Aug 1IM3 Deeenen die geboren zijn in 1924 1904 tinb A t m L op S AÜS 1943 Degenen die gelioren zijn In 1924 1904 Inb M t l Z op 8 Aug 1943 £ r wordt nogmaals de nadruk opgelegd dat ook diegenen die vanterugvoering In krijgsgevangenschapvrijgebteld zijn t w de houders vans g rralstellung bescheinlgiingen niet vrljgMleld zijn van aanmeldingsplicht en dat de aan den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederianden of aan een ander Duttsch bute u toegezonden doktersverklaringen gaen erkende reden van verontsch lldlgtng vormen Vrijgesteld van de meldingsplicht zijn slechts 1 Parsonen die zich op 39 Mei 41 lm Artieltselnsatz in DuitsLhïand of in door de Dulis ha weermacjht bezette gebieden buiten Nedailafid bavonden ï De van terugvoering in krijp Ï evangenschas vil gestelde pelsonen Ie de WehriyachtbelehKliaber in den Niederlanden met een uitdrukkelijke goedkeuring a hun werkgevers vrij geiteld heeft vïji aanmelding p icht 31 Perwjnen die door een hli onderschrijven van den Wehrmachtbefehlshaber in den Nlederlanden van aanmelding en terugvoerlng in TiigM gevangenschap voorloopig vrijgesteldzUn f VbóT 1 Augustus 1943 moet dus leder lid van da voormalige Nederlarld cho weeriiiaclil d e in Mei 1940 in werkelljken rnit tsiren dieiibt was 7I1 i op grond yan da Sekendmaklng vifn dan WehrmaéhtbefeliUhaber In det Nledeilanden ou trent terugvoenng in knigsgevangerjitl spNvan den aten Api 1 1941 aai B leld hebhei Degenen die ook aan deze laatste aanmaning tot aanmcltiafl geen grheor geeft wordt ter vrraatwoording geroepen en moet mrt de reeds lekend temaakte strafmaatregelen rekening hoaden D aandaLht witdl er op gevestigd 1st een aantal leden van de vo r mallg Vederlandsche weermarht dta ipretlelijk ol zond r gegronde V r xnsriiuldlging hun aanmeldmgspl cliiliet nagelcumen ZIMl reeds gearfe teerd en naar Wehrnpchtgefangilasa ovarcabracht zijn waar zil hun on ils afwaclvlen sloten alle proeven te doorstaan en onder alle omstandigheden tol de overwinning te komen Drre ootVg w ordt niet bes bt door woordtn en politieke rekenkunsten vau profeten die brood eten maar door de Duitsche daad op het slagveld D dipJoinatieke orrespondent van het D N B schrijft Wie In d gelegenheid was waar te nemen hoe de berictiten uit Rome door de Duttich openbare meening werden opgenomen Is we tot de conclusie gekomen dat de sedert maanden door den i ljand met alle middelen van terreur en propaganda gevoerde ztnuwoorlog geen succes heeft g ad Niuiuriyk hebben de Italiaansche gebeurtenissen het Duitsche volk tn overgroote meerderheid verrast daar de interne gebeurtenissen tn Rome In DuiUchland even weinig bekend waren als elders buiten de onmiddellijk daarbij betrokken kringen van Italië Doch dexe verrassing kon niets veranderen aan d door kalme vastbeslotenheid gedragen zelfverzekerdheid die kenmerkend ia voor de houding van het Duiuche volk tegenover alle vraagstukken van dezen oorlog Dat beteekent niet dat het de Duitsche openbare meening niet volkomen duidelijk was dat met het aftreden van Benito Muasollnl dia 21 Jaar de geschiedenis van het bevriende vertwnden volk heeft geleid een nieuwe ontwikkeliag Is Ijegonnen Doch het Diiltschland van heden Is dank zij de politieke scholing die het sedert tien jaar heeft gehad zoo gerijpt dat het zonder overijld oordeet pleegt te staan tegenover oatwikkeltagen die nog gaande zijn Het verlangt ook niet dat van bevoegde zijde een definitief oordeel over ontwikkelingen wordt gegeven alvorens deze ten volle gerijpt zlja De Duitsche openbare meening neemt allereerst kennla van de feiten die de eerste aanknooplngspunten geven voor deze nieuwe ontv ikkaUng Naast een oproep van den koning keizer heeft de dooi Victor Emanuel III met de leiding van de regeering belaste maarschalk BadogUo van wlen men ook In Duitscliland weet dat hij als een der eerste en bekwaamste soldaten van zl in land geldt In zijn proclamatie verklaard dat de oorlog wordt voortgezet en tot uitdrukking gebracht dat Itallè trouw bltjft aan het gegeven woord Hiervan wordt door het Duitsche volk dat rich door een geitjkgenche politiek en door het tegen deiizelfden vtjand gemeenschappelijk vergoten bloed aan de riide van het Italiaansche volk geplaatst ziet en dat zich iKivendien door begrip voor de levensrechten van dit Haliaaiuche volk daarmede verbonden voelt met voldoening kennis genomen Het voelt zich daarbij gedragen dit is een essentleele en beslissende factor voor de houding van het Duitsche volk tegenover de huidige gelieurtenben door het bewusl7ijn van zijn kracht en de duidelijke vastbeslotenheid om den ham opi edwongen oor og onder alle omstandigheden tot een zeg nierend einde te voeden TItlBUNA OVn DP REOEmlNOSWUZIGING Er bestaat geen twijfel zoo schrijft het Italiaansche blad deTrlbunaof ItalUi bevindt zich op den weg tot verzekering van zi n toekomst Het Italiaansche volk mag nooit uit het oog verliezen dat ook maar de geringste verstoring van het nationale leven door den vijand lou worden uitgebuit Slechts dan zou d vijand uit de regeeringWlj7iglng voordeel trekken Eenheid en vastbeslotenheid daarentegen zullen den vijand plaatsen tegenover een volk dat den oorlog op energieke wijze weet te voeren Terwijl de Italiaansche provincies door den vijand bezet zijn en Italiaansche steden onder den Iximmenregen vao den vijand liggen Is er slechts éèn wil van het volk mogelijk vastbesloten strijden en zich het roemrijke verleden waardig tooaen vvergeefsche pogingen aan het Koebanbruggetaoofd in het gebied van Orel en ten Zuiden van het Ladogameer om door de Duitsche afweerstellingen heen te breken voortgeset In den totalen Zuidelijken sector van de Zee van Azof tot Bjelgorod werden hun aanvallen ten gevolge van de tot dusver geleden verliezen aanmerkelijk minder vergeleken met de voorafgaande dagen In byzonderheden wordt gemeld Aan het Koeban ibruggehoofd w r den plaatselijke deels met sterken sleuB van artilione en slagvliegera uitlevoerde aanvallen door tegenaanval Ier tot staan gebracht of reeds in ée concefltratie uiteengeslagen f Tn het gevechtagebied om Qre herhaalden de bofsjewieken ook gisteren eer met sterke infanterie en tankstrijdkrachten ten uidoosten en ten Noorden van de stad hun vergeefsche doorbraakpogingen Zij werden in zware gevechten deels in strijd op korten afstand met sterkco steun van het luéhtwapen onder vernietiging van talrijke tanks atgegragen Op verseheideile plaatsen zetten Duitsohe tfoepen den tegenaanval in en wierpen den vijand terug Sterke aanvallen in den sector ten Zuidefi van het La4agameeT weiden onder zware yiandelijke verliezen afi ECHT IETS VOOR FLINKE JONGENS 1 Een 1 laand In een weersportkamp dat is leta waar elke linkn jongen naar verlangt Ochtendgymnastiek te midden der be gen tochten In de omgeving veldspelen tezamen met jongens uit Denemarken Vlaandeien Wallonië Noorwegen en Dultschland kaartle en en met het kompas werken dat sijn allemaal dingen waar je een jongen van Jan de Wit voor kunt vinden Deelname aan een weersportkamp kost geen cent je werkgever moet Je vrij geven en je loon doort etaIen ook de scholen moeten hiervoor vrU g ven De maand in het weersport amp mag niet van je gewone vacantie afgen okken worden Vraag het den jongeni die er ai geweest zijn hoe het ze bevallen Is Laat Jan Salie maar thuis blijven meld J nog vandaag bij een der volgende aftimel dingsbureaux NoordHolland Spaarne 84 Haarlem Zuid Holland Eendrachtsweg 3S Rotterdam Amsterdam Willemsparkweg 188 Den Haag Soendastraat 23 t Sticht Lucas OE AANSLAG TE 8ERAJEWO De Duitsche b aden maken groot opgemaakt melding van een sensationeete vondst In de geheime Servische archieven waardoor UiaSs 29 jiiar na de onzalige daad een rechtstreekiche brunnengetuigenis voor de reeds lang geponeerde stelling is gegeven dat de aanslag van 28 Juni 1914 te Seiajewo op den Oosten ijksch Hongaarschen troonopvolger aartshertog Franz Ferdinand die den eersten wereldoorlog deed ontbranden is geënsceneerd door den Servischen kolonel van den generalen staf Dragoetm D mitriejewltsj Ket documant is een door den kolonel van den generalen staf eigenhandig geschreven bekentenis aan den voorzitter van den k ijgsraad voor officieren te Salonikl den kolonel der mfanterfie Misitsj gedateerd 28 Maart 1 17 De Servische kolonel van den generalen stal Dimitrlejewitsj bekent hier schriftelijk dat hij een Serviër van Oostenrijksch Hongaarsche nationaliteit Rade Maiobabltsj uit Kroatië Slavonlë heeft geronseld om den aanslag op den OostenrljkschHonj aarschen troonopvolger te organiseeren dat hij verder vóór hij zijn definitief besluit nam van den Russischen mllitauen attaché kolonel Artamanov een rapport heeft gevraagd over hetgeen Rusland zou doen fn teval Oostenrijk wegens den aanslag aan ervié den oorlog zou verklaren Artamanov antwoordde hem niet alleen dat Rusland Servië met in den steek zou laten de Rus slsclie generale staf schoot hem zelfs gelümiddelen voor om dep aanslag uit te voeren zoadat eenige dei kwitanties van de da ders ilcli in Russische handen bevinden I ORD WEDGWOOD t Naar de Brltache berichtendienst meldt ia liord Wedgwood op 71 jarigen leettUd overleden BtHHtHiéUtd DOODELUK ONGEVAL OP DE KUÏNE TE VALKENBURG MaandagmKidag a op de ruïne van Valkenbupg een diBevig ongeluk gel eurd fien drietal dames wilde een foto maken op den rand van den 40 meter diepen pu ondanks het feit dat jiet verboden is dat men zich daar ophoudt De dames stoorden zich ec echter mei aan en klommen op den rand van den put Op onve lklaai bare wuze u die 24 jaTige mej Joh Liefting uit den Haag m den put gevallen Direct werd geestelijke en geneeskundige hulp ontboden Drie inwoners uit Valkenburg üeten zich met koorden naar beneden Bakken en toen zij beneden aankwamen blee dat het slactitoffer nog in leven was Er werden dekens naar beneden geworpen waarin het meisje werd gepakt en zoo kon men haar naar boven brengen Toen het gwaar vermmktp slachtoffer bo en kwam was het reeds overleden ELErTHOTECRMSCnE APPARATEN ENZ In de Staatscourant van X Juli zijn afge kendigd een beschikknig betreffende de al weik ng t eproeving en verpakking van electroteohnlsche producten welke in wer king reedt op 27 Juli 1M3 een besehlkkme waa bi het verboden wordt bepaalde typen n uitvoeringen van Inatallatiematertaal te Vervaardigen De datum van Inwerking treding hiervan Is 1 Augustus 1943 Vervolgens een beschikking waarbtj het ontwerpen en vervaardigen van koppelcontractdoozen en toestelcontactstoppen In gekapselde uitvoering voor een nominale spanning van JOO V Is verboden Deze treedt In werking op 27 Juli 1943 Ten vierde een be schikking waarbij de vervaardiging van IChakelapparaten is beperkt welke in werking treedt op 27 Juli 1943 Vervolgens een beschlkkmg waarbij de vervaardiging van paketschakelaars verboden Is aan anderen dan aan hen die voor 1 Januari 1942 deze schakelaars geregeld en in serie productie vervaardigen Deze treedt In werking op den eersten Augustus 1943 en tenslotte een be schikking waarbij het te koop aanbieden vAn en het aannemen van opdrachten tot vervaardiging van één of meerphasige oliegekoelde transformatoren van meer dan 100 KVA 13 verboden Inweikmgtredmg op den eersten Augustus 1943 Goudsche Industrie en Huishoudschool OVERGANGS EN EINDEXAMENS Aan het emde van het schooljaar werden voor de primaire opleiding 84 leerlingen bevorderd 16 leerlingen konden niet verhoogd worden Van het eerste Jaar Hulp In de Huishouding werden alle 18 leerlingen bevorderd Van de opleiding huisnaaisters slechts I bevoiderd en 3 niet bevorderd Vrijdagmiddag vond de jaarlijksche diploma uitreiking plaats Een getuigschrift van de primaire opleiding werd verstrekt aan de C Bak R Gibbon J TClsman N Koot E v Ev k M Hardus W v t Hol B Jansen J Jongkmd H Koot R Lafeber A Leeflang A Moenngs L Ooitlarder R Rietveld C Thorborg C Verwev R de Waard G Rensink allen te Gouda G Verwey ta Hekendorp L Breedijk J Rappé A de Knikker te Moordrecht L Berkhout G de Hol ander A V d Houwellng te Nleuwerkerk a d IJssel G Oudshoorn te Oudewaler B Holdermans te Ouderkerk a d IJssel A Streefland te Stolwijk C Both J Hevkoop te Waddinxveen 5 leerlingen ontvingen geen getuigschrift De leerlingen van de Hulp In de Hulshoudlne kregen allen haar gettttf K hrift n I N v d Pavoordt D Spaan te Gouda L Bezetrer te Ammerstol P Vooriltils te Bergambacht G v Groos B Jongjan N v Kleef te Boskoop A Hoocendoom te Hekendorp K Dirkzwager te Mooldrecht D Tobl te Moercapelle L v Frke G de Graaff te Nleuwerkerk a d IJwel T de Gruvter M Mever R Schep te Schoonhoven C Lagenwaardt A Wallet te Stolwijk N Koets R de Zwart te Waddinxveen Inplaat i van het jaar itk che schoolreisje werd aan de leerlingen etn prettiüe middag aneehoden In de zaal Kunstmin Wedermi werden bc7oeken gebracht aon enkele fabrieken en bedinven rooal de Eru Kaasfabrlek te Woerden N V Kon P ateel bakkerij ZuldHollard De Producent Goudsche Stoombleekei ij Ook werd hel kaasm kcn op een boerderij btjgeuoond HM MFIWK CUKHUSJAAK Het nieuwe cursusjaar vangt in SeptemlMr aan met 27i leerlingen Aan de vakken die gegeven worden aan de eeiste klassen der primair opleiding moeten volgens het voorgeschreven nieuwe lee plan de vakken Dulfsch rli gen iltlïsmejijka oefening wor Feuilleton Nadruk verboden Het licht op den toren Deeiwohe det cti t dhian van T Vdlpi JÖRGEN EN 7 Toen de redacteur v m De Dag zioh meldde vroeg hj om den hoofdredacteui NIEUW STADIUM IN BEN STMMO AAN T OOSrEIUK mONT In aanvulling op hat Duitsche weermachls Met Viosz Wat uk over den moordsoiireel is Jtiist Wg zuUen dus een primeur hebben Kunnen wg Buitenland niet jpschuiven en het toerioht op devoorpagina zetttn Liefst uivei tweekolom met een flinken kop Ja Uitstekendl Ik zal nu de steno iupfae deveixlere bt zondeihedeo dwMren Hetverslag moet nog even worden omgewemkt zoodat we de volgende volgorde krggen eerst het inteijiew metden moordenaar d n het be richt zelfen lot slot de nadere bgzonderheden Daarna dicteerde Vosz eenikwartier lang een uitvoerig beiicht over den moord loen hg biina klaar vyss werd hij door Hansted onderbroken Wat IS er ro Vosz De vmgerafditaken in de kastzijn niet van VigKo Hansen Van ziin assistwt dan Ook niet het zlin andere Van den m Hii4ê aar duji WaarecJiijnlij wel i 1 er nog geld in de kaJt of iljner nog zaken van w urdcT Zoo goed als niets Dus alle gesttden gebruiken en de advoiaat Viggo Han san moet vaji zgii aanwezigheid kennis hetoben gednagea WaarsehijnJuk bevonden zich ook ni g twee vieemden m hét huis Be moord is irKSileegd Kn circa halfvier De moondenaar moei het huis direct na het votbrengen van zijn SnooSe dkiad hebben verlaten AndeaTh waren n ig aanwezig toen de politie ter plaatse kwam i zgn echter ont Vludit Alle zakV van wa zgn uU Daar zie het tenminste nafr uit Jf Uai k u wti Stapl Hoümaial Bolwerk Utrecht Oalre EuHbluibuitensingel Arnhem Brabant Keizersgracht k Eindhoven Zeeland Turfkade 17 Goae Limburg Vrijthof 2J Maastricht TweiitëSalland Orlnerstraat t Hengelo O i Drwt Rolderatraat 45 Asaen Friesland Emmakade 48 I eeuwarden Groningen Cïroots Markt 24 tjroningen den toegevoegd n door deze uitbreiding én door het grootere aantal leerlingen worden thans de lest en gegeven in het gctiouw Oosthaven 68 voormalige school O In de Kelzcrstiaat en In een lokaal van de HersteW Apobt Zendingsgemeente aan de Peperstraat Uit het Gemeenteblad TAAKVERDEEUNG DER WfcTHOUDERS De bui émeester waarnemende de taak van Burgemeester en Wethouders heeft bepaald dat het aan de wethouders toe te wijzen arbeidsgebied als volgt 18 geregeld de wethouder B W P Acket a belast met de zaken betreffende sociale aangelegenheden volksgezondheidciale aangelegenheden volksgezond held en openbare werken de v ethouder mr H P C Jilde Witt Wunen is belast met de zakeabetreffende gemeentefinancièn de wethouder W Sanders iabelast met de zaken betreffende deGemeenteLichtfabrieken en onderwijs De volgorde waarin de w thoudera worden geroepen om als algemeen vertegenwoordiger van den burgemeester bu diens afwezigheid of verhindering op te treden ia bepaald al volgt wethouder B W P Acket wethouder mr H P C de WittWijnen wethoudeB W Sanden BENOEADNGEN ONTSLAG ENZ De Burgemeester heeft op dien verzoek in verband met het bereiken van den pensioengerechtigden leeftyd aan den opzichter Ie klasse bg de Lichtfabrieken H H Schuurmaiu met ingang van 1 September 1943 eervtrf ontslag ais zoodanig verleend en eveneens op diens verzoek in verband met het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd aan den metselaar bu het Gemeentelijk Womngbedrijf C de Graaf met ingang van 1 October 1943 eervol ontslag als zoodanig verleend Bu besluit van den Burgemeester is te rekenen met ingang van 25 Juli 1943 A M V d Pooi te Gouda be noemd tot grondwerker by Gemeentev erken op een loon van ƒ 24 48 per week groep III en de tydelyke toelage van 6 e op ƒ 76 38 per jaar De Burgemeester heeft by bealuit van 18 Juli 1943 aan mejuffrouw mr L Wiersma mspejctrice der Kinderpolitie alhiei op haar verzoek met ingang vv 1 Juli 1943 eervol ontsla uit die functie verleend Dokter Bendix slak het hoofd om de cieui en flaiistepde Mcneci Vos z u moest todi evenkomen Iets interessants Ja Kan rit het nog in het verslajopnemen Neen neen Maar kom nu vlug Vosz belde af tn voegde zich by de andeiren Zg kekMi hem allen met ontstelde geii iiten aan Na dtn moord ign de kleenen vat het Igk verwisseld verklaard MiterBendix miet groote beilistheH HOOFDSTUK IV Zeeir ws fcohimlt k om da tiloed sjMHwi te verbeif ertrt Petersen Worm ï ve gdli op Wanneer verduisteren Tel Augustiu neet verd ta erd werden van M ï 43 uw De kleeren vei wisaeW riep Vos uit en in zgn xte n klonk een tikjeergerow omdat hg niet zelf alle onl dekt had tvat er te oniliiekkm vifl Zie eens spnak dokter Bendix d las IS naar links inplaats vWi naarrechts toegeknoopt zooals de dameshaar mantels dicMknoi en en zooalaiemand de jas van een ander dichtknoopt als hii tegenover hera staat Bovendien valt er op de kleeren geenenkel btoedepetje t bespeuren watmg al rwt te denken gaf A een opeen der mancJiettcn zit een t loedv4ek Het zou toch al l eel toevallig ign er geen bloed zat op de k leeren waai inliet sUoht i er is vermoord Verderkan ik niet aannemen dat dê nivocaat die zich aUi id zeer correct k ed0e eenroodgaMreept overhemd f zou drageivDl p l iii is zoo hoo JopgetKAktn dat hu h ken ge d Hutten ï i hAngen als Viggo Hansen er mee it gaai k fe U zult ook opmerken jdat deliret nitt op deze pantalon liassen Ze zouden veel langer moate gn