Goudsche Courant, dinsdag 27 juli 1943

ass VOOR BABY op Uw toileticvpboo kunt U n09 Ad Uar Kifid rz p Iir4g n an e u d k w III II Wat Waar Wanneer tl JaM rtrrti SaKartno Markt Gouda Aan rang 7 30 uur Baasie BloscMp Sarasat met Marchertta Caiosla en Aliiedo Mayo Aanvang 8 uiu i Imet Harald Paulsen Carta Hust Gunlher Ludersi Aanvang B uur kaHa Theatei Haar eerste liefde met Hilda KrahL Fnt van Dongen en W f Albach Batty Aanvang 8 uur tl Jnll St Janakaik 1 3 nut n m Rotterdamsch Philharmonisch Orkest Dirigent Kduard nipae 9e Symphonic van Beethoven n JuM Botel e Zahn U nur Openbare verkooplng voor landgebruiken door wnd ootans J E H M Jaspar M all o N A t rrciii Z IO lar Wedstrijden Turnknng M uur Demonstratie Keurkorps Ned Gymnastiekverbond en opvoering Mens Sana serie door leden van den Turnkrlng n JbH Ned Berv Kerk Haastrecht Kerkeoncert van dameskoor JJtieuw Leven APOTBEKERSDIENST Bteedf geopend dei nachts allééi voorfeneesmiddeien Apotheek A VeUer Gouwe 131 gCBOENENBONNEN Afhalen aanvraagformulieren voor schoenenbonnen Distributiekantoor 9 30 12 30 en j 30 uur loket 12 morgen letter S Nederlandsche Voetbal Bond Afdeclinc Gouda Secretariaat Kamenelksloot 2t9 Gouda Telefoon 27C4a OFFICIEELS MEDEDEELINGEN CinUCS VOOR CANDIOAATOEPEKMEESTEB Het bestuur van den N V B overweegt de mogelijkheid om voor hen die door de ligging van hun plaats van inwoning bezwaarUJk een cursus voor candidaat oefenmeester kunnen volgen een schriftelijken cursus In te stellen Zij die het voornemen hebben aan een dergelijken Kchriftelijken cur u5 deel te nemen dienen zich daartoe vóór 15 Augustus a s schriftelijk bii het Bondsbureau van den N V B v d Spiegelstraat 21 te Dene Maag aan te melden onder venneldAg van volledigen naam adres geboortedatum en genotenortflerwljs Gelijktijdig dient te worden ingezonden een bereidverklarmg eveneens te zuilen deelnemen aan het practisth dee van den cursus well deel niet schnfteltjk kan worden gehouden Het theoretisch dee van een cursus voor candidaat oefenmeesler bestaat uit Spelregels en speltechniek SHBO en sporthygiëne Sportpaedagogiek en indoortratning Voor practische EHBO en spostmbssagezul en ter plaatse gevestigde cursusseri voorEHBO en sportmassage dienen te ordengevolgd I NIEUWE 8CHEID SRCCHTERS Er bestaat nog steeds gelegenheid zich op te geven als candidaat scheidsrechter bij de Afdeeling Gpuda Enkele personen gaven zich reeds op doch het aantal is nog te gering BERVATTINO JUNIORENCOMPETITIE De wedstrijden voor de Juniorencompetitie zullen op Zaterdag 21 Augustus hervat worden LEDENLIJSTEN De verecniging R V C te Reeuwijk heeft medegedeeld dat zij aan de competitie 1943 1944 met zal deelnemen Herinnerd wordt dat de ledenlijsten in tweevoud yMr S Augustus moeten worden ingezonden bij den Nederlandschen Voetbalbond V d Spiegelstiaat 21 Den Haag De na dien op te geven nieuwe leden moeten op de daarvoor bestemde ledenopgaveformu lieren tn duplo worden ingezonden bij de Afdeeling Gouda dus niet rechtstreeks bij den N VB Ook de verklaringen van Medische sportkeuring moeten aan de Afdeetlzlc Gosida worden opgezonden en niet rechtstreeks bö den N VB IWEDISCHE SPORTKEURIN G Het Bureau voor Medische Sportkeuring te Gouda is gevestigd in het gebouw Spienngstraat 113 De keuring heeft plaats op den len en 3en Maandag van iedere maand Voor de gelegenhjeid om gekeurd te worden wende men zich tot den secretaris van het Bureau dhr J L Hulleman Kleiweg 30 Gouda Alle nieuwe leden moeten medisch zijn goedgekeurd alvorens in wedstrijden te mogen uitkomen Indien bij controle blijkt dat spelers uitkomen die hieraan niet hebbeni voldaan volgt de reglementaire boete HierJ aan zal streng de hand worden gehouden INSCBRMVING X MPFTITIE 1943 1944 De vereenigingsbesturen worden beleefd verzocht zoo spoedig mogehjk op te willen geven het aantal elftallen waarmede aan de competitie 194S 1944 van da Aldecliog 3ouda zal worden deelgenomen voor xoover zttlks nog niet is gesdued V0ETBAI VaSBOI i Het voettMlverbod loopt van 15 Juni 13 Augustus Derhalve is het spelen op Zondag IS Augustua toecestaan Namens het bestuur G VAN TILBURG Secretarfc competitieleWer MARKTBERICHTEN KAASMARKT ODDEWATER vï i partijen 121S iHiks 075 kg Prtj Ie soort 1 80 62 50 Ie Mrt 59 0O 0J 0 Handel vlug OFFICIEELE MEDEDEELINGEN FABRIEKS EN enOOTBANDELSPRIjü VOOR BOUTEN SANDALEN EN SANDAALZOLEN Bericlit No 207 In aansluiting op de officiecle publicatie van den Gemachtigde voor de Prijzen no 2D wordt nog het volgende medegedeeld De Gemachtigde oor de Prijzen zal niet tot ver oIgiug overgaan indien voor ondersUande artikelen ten hoogste de daarbll genoemde prijzen worden berekend Deze wie llng treedt onmiddellijk in werking Sandalenparpaar tïf sschen o populierenhout zooidikte 15 mm hakdikte 40 mm uithoUlne voor voet en hak gladgeachuurd met voelen haktuig Bil verkoop aas groasiers leder bqventuig 1 16 1J9 1 34 1 43 ander dan leder boventulg T m maat 7 ƒ i S4 Maat 28 t m 37 1 43 Maat 3S t m 43 1 S2 Maat 44 en grooter 161 Bt v koop aan winkeliers ander dan leder boventulg leder boventulg 11 1 50 1 81 1 71 T m maat Ï7 1 Maat 28 t m 37 1 71 Maat 3 t m 43 1 82 Maat 44 en grooter 1 93 j Andere dan de hierboven genoemde Bij verkoop aan grossiers Ieder boventulg ttM 7 3 ander dan leder boventulg T m maal 27 c 98 Maat as l m 37 1 04 Maat 38 t m 43 1 10 Maat 44 en grooter 1 1 Bij verkoop aan winkeliers leder boventulg ƒ 1 04 1 11 1 1S ander dan leder boventulg T m maat 7 1 1 Maat 38 t m 37 1 25 Maat 38 t m 43 1 32 Maat 44 en grooter 1 39 Sandaalzolen per paar Beuken iepen esschen of popuherenhout zooidikte 15 mm hakdikte 40 mm uittaolllng voor voet en hak Bij verkoop aan schoenfabrikanten en grossiers ongeschuurd geschuurd T m maat 27 ƒ 0 9 0 72 Maat 26 t m 37 75 78 Maat 38 t m 43 0 79 Ija Maat 44 en grooter 0 85 39 Bil verkoop aan winkeliers geschuurd T m maat T IW Maat U t m n W Maat 38 t m 43 IJ Mast 44 en grooter 1 07 Andere dan de hierboven genoemde Bü verkoop aan schoenfabrikïnten eft grossiers ongeschuurd eachuiml T m maat 27 0 33 ƒ 0 38 Maat n t m 37 0 35 JS Maat 9i Vm 43 0 38 0 42 Maat 44 en grooter 0 41 0 45 Bij verkoop aan winkehers geschuurd T m maat 27 t 0 43 Maat 28 t m 37 0 4 Maat 38 t m 43 0 50 Maat 44 en grooter 0 54 Hak en voettuig per paar Bij verkoop aan grossiers nietledereri lederen uitvoerir g uitvoering T m maat 2Ï 04ar 0 24 Maat 2 t m 37 0 4 0 27 Maat 38 t m 43 O 49 0 31 Maat 4 en grooter 0 52 8 34 Bij verkoop aan winkeliers niet lederen uitvoering 0 33 0 37 0 41 0 44 1865 lederen uitvoering T m maat 27 055 Maat 28 f m 37 O 56 Maat 38 t m 43 0 62 Maat 44 en grooter 0 66 MAXIMUM GROSSIFRS EN DETAIL LISTENPRIJ7FN VOOR GROENTEN EN FRUIT Bekendmaking No 67 Deie prijElusl geldt van 28 Juli 1943 at Pe eerst vern e de prijzen zijn grossiers prijzen de tweede de prnzen voor den consument De grossiersprijzen betreffen hoeveelheden per 100 kg per 100 bos of per 100 stuks die eer consumenten zijn per kg per boa of per stuk CROKNTEN Andijvie 19 0 12 Savcye kool 8 50 0 12 Eoode kool ƒ 8 50 0 12 Spitskool ISO 1 0 10 Witte kool 7 50 0 10 Chineesche kool ƒ 6 50 ƒ O 09 Bloemkool Soort IA boven 27 cm over den kop gemeten 17 50 f 0 23 ioort 1 van 22 27 cm over den kop gemeten 14 0 18 soort II van 18 22 cm over den kop gemeten II ƒ 0 14 soort III van 12 18 ent over den kop gemeten ƒ 8 0 10 Peen zonder lof sort I ben 50 gr p st gewassthen ƒ 14 50 0 19 sort n van 51 200 gr p st ongewasbchen 10 0 13 Bospeen 0 6 kg peen 25 st p bos 10 50 0 14 Radijs 4 50 0 06 Bosselderij ft ƒ 0 08 Peterselie en kervel ƒ 4 50 ƒ 0 07 Kropsla minstens 2 kg p 10 st ƒ 3 50 ƒ 0 06 van 1 7 2 kg p 10 st ƒ 3 ƒ O 05 Sla duntel snij en stoofsia ƒ 10 50 ƒ 0 14 Spinazie blad ƒ 13 0 17 spinazie struik ƒ 12 ƒ O 16 KomkoBimers Soort IA vanaf 850 gr p st ƒ 16 50 ƒ 0 20 soort I van 70O aso gr p st ƒ 13 50 ƒ O 16 soort II van 800 700 gr p st ƒ 11 ƒ 0 13 soort III van 500 800 gr p l ƒ 8 ƒ O 10 Komkommerstek ƒ 10 50 ƒ 0 14 Boeuien en sjaiotten ƒ 7 ƒ 0 09 Zilveruien ƒ 15 ƒ 0 19 Paprika ƒ 27 ƒ 0 35 Aubergines ƒ 37 5 ƒ 0 46 Pepers ƒ 132 ƒ 1 58 Peulen ƒ 19 50 ƒ O 25 KoolrabiI boven 7 cm diam ƒ 6 ƒ O 08 Doperwten Rijs en Krombek ƒ 20 ƒ O 26 Overige oorten ƒ 16 ƒ 0 21 Vroege aardappelen Boven 28 mm ƒ 9 50 ƒ 011 15 28 mm ƒ 5 50 ƒ 0 07 Ramenas ƒ 12 ƒ 0 16 ZuchettI ƒ 12 ƒ 0 18 Posteiein ƒ 17 ƒ 0 22 Prei bos 7 bossen perjcg 8 f OM Kroten zonder lof ƒ 8 90 11 Tuinboonen ƒ 9 50 ƒ 003 Tomaten I l7 Ill m IV ƒ 24 ƒ o 31 tomaten bonken ƒ 1 50 ƒ tJS tomaten kriel ƒ 13 ƒ 9 17 Stokbooren Princesse ƒ 34 50 ƒ 0 43 Snij en pekboonen ƒ 31 50 ƒ 0 40 Pronkboonen ƒ 23 50 ƒ 0 31 Stamboonen tte zonder draad ƒ 27 ƒ 0 35 Overige scciten 23 10 0 35 FRUIT Aardbeien ƒ 59 ƒ 0 71 Aalbessen rood wit boven 10 mm d am 37 50 ƒ 0 48 aalbessen rood wit beneden 10 mm diam ƒ 29 ƒ 0 37 Meloenen suiker en kl gr ananas ƒ 46 ƒ o 55 Overige soorten ƒ 35 ƒ 0 44 Kruisbcssen ƒ 22 ƒ 0 28 Bramen ƒ 64 ƒ O 77 Druiven Muskaat West Frisia Leopold Gros Coiman ïoiden Champion ƒ 111 ƒ 1 J3 Overige sooruen ƒ 103 ƒ 123 Perziken Sort I bovei 6 cm diam ƒ 20 50 ƒ O 27 perziken Sort II van 9 6 cm diam 11 50 O 15 perziken Sort III van 4 5 cm diam ƒ 6 50 ƒ 0 09 perziken Sort IV beneden cm diam ƒ 46 ƒ 0 55 Pruimen gla Soort I bover 50 mm diam ƒ 15 ƒ 0 1 Soort n var 40 50 mm diam ƒ 9 ƒ 0 12 Soort in van 35 40 mm diara ƒ 5 50 O 08 Soort IV bereden 35 mm diam 46 ƒ O 53 Frambozen ƒ 70 ƒ 0 84 Zwarte bc en ƒ 62 ƒ 0 74 Appelen Groep I Cox Orai je Pippin enz IA ƒ 58 50 ƒ 0 73 A ƒ 42 ƒ 0 52 B ƒ 25 ƒ O 32 Groep II Goudreinettpn enz IA 42 ƒ O 52 A ƒ 31 ƒ O 39 B ƒ l 5 ƒ 0 25 Groep III Brabant ch Erllereur enz IA ƒ 38 0 44 A ƒ 27 50 ƒ 0 35 B ƒ 6 50 ƒ 0 20 Groep IV Jacques Lebel enz A ƒ 25 0 32 B ƒ 16 50 ƒ 0 20 Groep V Overige toorten A ƒ 22 ƒ 0J8 B ƒ 14 1 ƒ o 18 Val van Goud terreinet Yel cw Tran parint en de soorten lilt groep I ƒ 16 50 ƒ r 20 Val van alle overige soorten ƒ 14 0 18 Kroelsppelen zuur ƒ 12 ƒ 0 15 Kroetappelcn zoet ƒ 8 50 ƒ 011 Peren Groep I BeuTé d AnJou enz IA ƒ 52 ƒ 065 A ƒ 3550 I 0 44 B ƒ 19 ƒ 0 25 Groep II Legipont I A ƒ 41 50 ƒ O 52 A ƒ 30 ƒ O 38 B ƒ 13 50 ƒ O 17 Groep II A Brederod A ƒ 30 ƒ O 38 B ƒ I3 5 ƒ O 17 Groep III Beurr de Mérode A ƒ 27 ƒ O 34 B ƒ 13J0 ƒ O 17 Groep IV Overige soorten A ƒ 19 ƒ 0 25 B ƒ 13 50 ƒ 017 Kroetpeicn ƒ 8 ƒ 0 10 Pruimen Groep 1 Reire Claude Verte enz A ƒ 42 50 0 51 B ƒ 37 ƒ 0 46 C ƒ 18 50 ƒ 0 21 Groep n Reine Claude d oullins enz A ƒ 34 50 ƒ O 43 B ƒ 29 ƒ 0J8 C ƒ 16 50 ƒ O 21 Groep m Reine Victoria enz A ƒ 28 ƒ O 36 B ƒ 24 ƒ 031 C ƒ 1650 ƒ 0 21 Groep IV Overige soorten A ƒ 21 50 ƒ 0 28 B ƒ 21 50 ƒ O 28 C ƒ 16 5 ƒ 0 21 Augurken zie publicatie No 66 Voor het snijden van kool mag 3 et per kg berekend worden met dien verstande dat de kool na l et snyjden gewogen wordt Voor het schrappen van wortelen mag 1 et per kg of per bos berekend uorden met dien verstande dat de wortelen v óór het schrappen gewogen worden Voor bezorging van groenten en fruit mag door detailli ten I et per kg m rekening gebraeht worden boven den verkoopprijs af winkel Voor de afwijkende kwaliteit van bovengenoemde producten alsmede voor het zg uitschot moeten prijzen berekend worden die in een redelijke verhouding staan tot de hierboven gepubliceerde maximumprijzen welke gelden voor de be te kwaliteit Bij inkoop tegen lagere dan de gepubliceerde maximumprijzen moeten de verkoopprijzen dienovereenkomstig worden verlaagd Het vragen van hoofere prijzen I strafbaar Bewaar deze opgave en gebruik haar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig m ken ai Het standpunt kan verschillen De een bekijkt het jus j ander zóó BeKalve tuniu li k de Victoria Biscuits daatootdee i iedereen se A ovet vtr vkkettjk iNt ROOUFRBOD FN AM eï iiM I IJITB AAllDAPPELPN p 0lff J Het roo verbod voor al e aardaiwi I met Ingang van Maandag 28 jnii iS geheven lj l Telers dienen er reker ng mede tt fc o I dat het de VBNA r tl mogebi M alle gerooide aardappe en tege dk ui lte nemen zpodat slechte voleeni SL met de VBNA op cuecie aLS Iworden geekend Aa capptlen ïwDtt Sïlaangetast door aardappfl7 ek e PhyitartSImlestans zullen m geen geval woi2r lgenomen ELECTROMEDISCHE TOESTELUK In de Staatscourant van 26 Juli I ttliÉ dnetal beschikkingen afgekoneigd weit vervaardiging en de afwerking vanew lmedische producten uaarondcr Mhlmedische rontgentoeEtel en en elccbk ltandheelkundige tocsteLer en toebdunLlregelen bovendien worden besj lmaatregelen hit de plaatsing van dniXIstellen voorgeBChre en BcianghebbrZiworden stadsnieuws 3 H Oosterloo bultenlatl binnenland en sportc G G Kunz Vnuhl woordeltk voor de advertenties n j K l d Kruk Delft Uitgave Fa W G a l Dtitl p r N V DE LANDBOUWBAHK Um Baad van Commlssarlascn Jhr Mr J K H DE BEAUPORT VAK laUSDEN UuiIb Mr A H A BARON VAN BOET2ELAER VAN LOENDI BWOLFERÉN Ged Comm D BB Mr W I DOUDE VAN TROOSTWIJK NleuwmWi Jhr Mr J M VAN ASCH VAN WIJCK AmiUnto A TEN NOEVEB DE BRAITW WUk bIJ Di Untnlt J Verïtreirt credicteo oo aan niet landbouwart N ni ce den a d tto Agenten De hearen P van der Linde te Goada Kleiweg 112 en G W C hran Dorth Krooa te WaddingxTcen De Directie 1 B Dh ll A rORT N C DE f V 11 R DOUWE EGBERTS 99Ainstelstacl dat is pas wat zegt de volksmond en gelijk hebben ze Velen hebben dit reeds ondervonden waarom zoudt U het dezen keer ook niet probeeren Op 2 Aug a 8 begint de trekking Voorziet U vóór dien dag van één of meerdere briefjes Wij zijn vertegenwoordigd door heel Nederland of vraag inlichtingen Heerengracfat 336 Amsterdam DEHOllANOSCNEnEINlIlEID blijven wu eeren en juilen doorvoor het bestep fsieerm STOOMWASSCHERIJ H SCHItAVE lN H U W E L I J K DAmei en Keeieh die een oeliblrg harmaaiidi huwelijk wenschen te ali Jlen Khiijven nl vertrouwen nAsi het BUREAU HILVERSUM HELMERSLAAN 13 TEL 70S HILVERSÜll One kantoor heefl leer vee goeda m beachaalde relabel door geheel Nedeiitnd Hfcren xondcr poeitw of inkwnen varlawM w oni benuddeluig niel Sdinjf OM ni Teitroowen Uw r C bewijier dal rf IwUooi U nu dMiul kut cqn OMBvwaalaalo rVroiweüjlte faiUchtm rw kant V koüato Dir n ta hM kenloor mei de MEEST bi bUnco cooTerl onwtnga I lEKERHCID vwi sUsea ottOn Krikt geMlmhoud m MEI DEN mCO 01 De matigheid beweer Het kwaad zit in de maat Doch D onthouding l ert Niet m de mast Maar In de maat daar zit het kwaad Niet alleen Uw woning maar ook Uw winhol oi kantaar kunt U op moderne smaakvolle wijie WiRLICMTCIl door een keus te doea uit onze collectie lampen van prima kwaliteit WILLY BRENKMAN NIEUWE HAVEN 25 l l acohiU De Dameskapsalon van Spel Qrocneweg 5 Goi n 1 Aug pgehovon die al besproken haddet den nog afgeholpen Let well Alleen HeereiHsalcn blijft geopend R I Ja is ames wor De KLElNTJES ru6ric ordt opgenomen DUudati Denilerdaii en Zaterttot Tarlal Betrekklng advertentiea 1 12 i oorden 10 21 eUw woorden meer 0 09 Andere advertenUes 1 12 woorden OM elke 4 woorden meer 1 0 10 alles blJ vooruUbetaüng Advertentie onder nummer aan het bureau 10 cent verhooging Bewljanummers 5 cent extra Opname op een bepaalden dag kan niet worden gegarandeerd BrICTen kunnen worden afgehaald eiken werkdag van 8 uur Zaterdag alleen van IZ 3D uur Koffers te k op 12 50 5 Te koop gevraagd BOEKEN OP ELK GEIIIED Oude prenten platte gron den Speciale aanbieding gevraagd in boeken over kunst en muziek geschiedenis BOEKHANDEL KULTURA Voorstr I Telef 6994 Ut echt Verloofd ATTY VAN DER HAM en WIM MULDER pGravcnliage Reitzstr 235 Goud i Fluwcclcnsingel 101 1 AiiRuaus 194J Geen receptie ikm m Km m afwww 1 AuK a s hopen onze geliefde Ouders JOH EIJKIIOFF en ADB EIJKHOFF Vermeulen hun 60 jarigc echtveree niging Ie herdenken Hun dankbare Kinderen Gouda Pr Hendrikstr 81 v W m m w 31 Juli hopen onze geliefde Ouders JACOB WILLEM VAN WILGEN lid Giudi I C G 0 en AGATHA T WILGEN Perridon hun 25 arige echtveree Dames niging te herdenken Hun dankbare KInderen Behuwd Kleinkinderen Gou3a Turfmarkt 107 Tindarts F C WIcart West Haven 43 AFWEZIG tot 17 Augustus in alle maten vanaf Schrijvers Middellantstr at Mevr de Balbian vraagt ctn MEISJE voor de morgenuren en eelt WERKSTCll Zich aan te melden Molenwerf 30 AUTOaARAQE heeft plaats voor een halfwas en leerling Automonteur Br BO Q 4899 bur v d blad A S MAANDAG 2 AUGUSTUS AANVAN9 DER 12t E PREMIETREKKING DER N V HAIGHTON CO De Hila Jiw Inliking zulith ImaHg in DIT IIad vefsdiijrien É g AKKERIJ WEVER EIWEG 46 NIEUWE MARKT i jj H m r Het bekende adres voor a lekkere Stroopwafelen NOBLITO THEESURROCA AT TABLETTEN komt echte thee naotjl R 9kel en Sportftandel H DE GRUIJL LANGE TIENDEWEG 61 is van 1 t m 8 Augustus GESLOTEN 4 95 STAATSLOTERIJ TSatULINO VAN MAANDAG U IVU IMl EERSTE iU ASSI THEKKIMG HOOGI PRIJZEN MOO i e3 laoie moo ii 24 1209e r xw n7S I3M7 I4 9 ISIM IIW80 2IM4 PKUZEN VAN tH MSS 00 UlO fISOO IWIS IIOOO IM4 101131 IMM WU 1100e74é HM 102 II 1041 107 1109 1113 I2W 1330 I3SI IS 7 1400 1431 IMO I66S I7J 1740 1743 1748 I8 4 I9W 1907 1919 igtS 1943 2007 aiOO 2100 2140 2142 2I4 2582 2 80 M10 2 3I 2 2700 J M IMS 2tl89 2970 2811 TOOS 3158 3181 3 10 3204 lilt 33 i 3489 3499 3509 3520 3880 3888 3823 3841 38 5 3035 3988 3968 4140 4170 4100 900 4212 4259 5011 4VN 4822 27 4090 4891 8211 487 4839 9081 5092 1109 5312 5328 5193 A417 54 8 5472 6Ü2 3818 15820 5810 5838 574 5834 5854 5889 591 0 9941 8084 8087 8152 8150 1193 11 2 1219 112S 1237 127t l a0 1539 1949 I3e3 1 13 IBM 1753 1780 1799 lan 1891 1180 1976 1988 I99 2008 2009 201 2t9 2199 3317 2352 80 2413 7729 2779 3848 IBSO JBS8 80 3017 3044 9074 J122 3148 3153 3182 34 2 3 e 3448 3449 3492 3 9 3697 3703 3717 3757 ftl3 3978 3892 400 4044 4107 4118 4 128 347 4381 377 4437 4W 4739 474 759 4782 479 4802 5127 5183 9189 9207 9241 9333 9479 5518 9933 9948 8S9S 9998 5 7 5881 5887 9899 9707 9730 9093 9 5S 9V78 Olioi 014 19 0J 5 8113 223 8M3 293 398 1313 ai4 335 834S SÏI 3 2 404 5io aii IU44 asu tm tin fm es ssii êsjo aos isw Kit 6e73 g7ia 7 823 mK m 912 Ml gaas tok ran 7657 70S 7072 70 3 7118 JIW 715 7218 7U4 7250 7320 7Ï5 740O 74 7177 7487 7490 7101 7518 76 10 7 94 7617 W3I 7 33 7 7 7707 7713 7741 7784 7780 7 S 78 2 I5 7 2 7B33 TIM 7872 7078 7890 800 8013 8013 r 03l 8084 8088 8102 8139 SI4 l 8178 8181 275 43 9 8363 8428 8418 8513 8551 8592 8 00 UJ 8831 88113 8714 872J 733 8870 8900 8913 8947 8977 9J0O 9191 0215 9214 928 9290 9292 9422 9455 941 9507 S22 9588 8789 9809 mn 99 50 9884 9900 10045 10048 10084 10087 10091 10170 10310 10319 I03S5 10380 10418 10443 10580 10589 10821 108 4 106 6 10643 67 1 8795 8808 8808 8822 BS3 9005 a012 9031 9117 9110 9135 9309 6334 9338 1393 9394 9401 9587 98M 9 aO 0800 9711 n l 9914 994 997 10027 10037 l 04l 10188 10198 10214 10259 10292 l 900 10481 10477 10522 10548 10562 10383 10876 10745 10772 10815 10881 10 84 10917 10955 109110 10 94 l 015 11019 11030 11063 III03 III04 11141 11130 11274 11275 12279 11310 11323 II34I II42S 11440 11452 11902 IIS49 119 0 11587 11575 115 7 11800 1 822 IMTS 11719 11804 11828 lintf lin 11893 12138 12147 12152 12185 I2I1I 12230 12408 12455 12462 12470 13484 12499 1393 128 52 12661 12768 12827 12894 I30 7 13103 11119 13137 III52 U15 13382 13396 1J450 13496 13 501 U549 I3 99 13898 13733 13735 13804 13880 14184 14318 142 142 59 14279 14315 14649 l4Vi 14882 14879 14684 14724 14854 14857 14877 14904 14910 1492 ISOe 15008 15014 15029 15106 15109 15211 15225 15228 15280 15J05 15121 1547 15494 15495 15510 15519 J5 24 15891 15709 1174 15748 I57S3 15 84 15921 15964 16 12 180 50 ItDSI 6064 1187 11 98 II7M 11787 11772 11774 iiaw 11970 11013 iiom 11073 uiis 12231 12303 12318 12365 12373 ra 3 12 501 12519 12520 11537 12543 1JI78 12952 12953 12955 12989 13005 13054 13164 1 160 13195 13239 13244 13347 13599 lltll 13830 13834 11657 IW72 13899 11912 13998 14016 14093 14138 I435I 14195 14489 14547 14842 14845 14725 14714 14782 4796 14824 14828 14949 14984 149W 15000 15 03 15004 I5I32 15159 15183 15167 15199 IS219 153 7 15169 15393 I54J4 15451 15463 13595 15580 I5S81 I564 15IK9 13888 14787 15792 15803 15ai 15863 15874 ItllO 161 9 16136 16141 16149 I8183 18277 16S15 16J35 18383 V6186 16415 16407 W426 16441 IMJI 6jl0 18511 I6115 16543 16 3 18579 l m welt 16913 18654 166 4 letOC 16842 18861 18890 16894 16898 I69I9 IfiOIB 16990 ITO S 171Ü2 17114 I71I7 171 9 I7I44 17199 171Ö7 17150 17366 17189 lii 2 1744a 174 6 17551 17642 1 661 1770S 17707 17793 17767 17817 17827 17834 1 839 1 88 17944 18019 16095 18116 18119 18203 18790 18 191 18566 1 826 18870 18673 18745 18777 18810 18818 18847 18997 18998 19005 1901 1 38 19102 1 109 19112 19124 19138 9155 19186 19173 19188 19223 19225 1 2 l 304 I9n58 19377 1939 194J4 19418 19424 19451 19499 19511 ig jij m 191 7 9703 197JJ 9759 97 igggj 10930 19934 20072 20076 20091 20111 30165 20195 20237 2027 20312 20326 20129 20158 2U313 20422 1177 MM 20578 70 a1 30630 30721 20758 26773 20798 20871 209ij 20947 2U957 20 54 20916 01 5 20984 29911 21012 21018 21060 21089 21078 31135 21151 21188 21187 21276 21318 21125 21484 21508 21524 21574 21611 21878 l mi 217 8 21713 21743 21755 21 15 2188 21890 JI912 r I Net meisje PG 25 jaar ZOEKT VRIENDIN Br no 9375 bur van dit bl Gestoffeerde BOVEN VOORKAMER te luur met gebruik van keuken en ged zolder Br no 9376 bureau van dit blad JoDfeman zoekt werkzaamh voor de middaguren onverschillig wat ook gen schriftelijk werk te doen fir no 9377 bureau van dit blad ÜERDERIJ Tijdens de vacantie plaatsing gezoclit voor mijn zoontje van 11 jaar Gen den boer te £ lpen Br no 9420 bur va jjFt blad HUmtLUK Heer op leeftijd met eenig verm P G zoekt bennism met ame 45 55 jr Br no 9421 bur va h dit bl Jong echtpaar z kmd zoekt hula of ed vi hula ol dngem kamera met vrije of gebr van keuken Te Gouda of omgeir Br no 8422 bureau van dit blad Jong echtpaar z kind loekt kamera met gebr v keuteen of etage in onderhuur Gouda of oitigeving Br no 9423 bureau van d blad Aangeboden per 1 Aug gem ZITSL A APK AMER I op goede i stand centrumstad Br no 9424 liureau vandit blad Gevraagd iit laapkamer m pension voor heer alleen Br no 9425 Hureau van jit blad TE ItOOP 1 teek enbord 60 X 70 met verstelt teekenhaak f 16 1 teekenhaak 1 05 lang ƒ 4 1 ïtel schilderijen ƒ 6 V t SANT C Huygensstraat 91 TE KeOP bonijasje ƒ 100 Gadella B Martenssingel 50 TE KOOP antiek marmer klokstel goed uurwerk pr ƒ 50 L IJsselstein Zoutmanplein 11 TE KOOP GEVRAAGD korte of lange meisjessport broek donker blauw leeft 1516 r Daems Zeugestr 64 DAME WENSCHT HAAR avonduren productief te maken liefst administrat werk aan huis Br no 9434 bureau van dit blad Plaats voor NETTEN KOSTGANGER C Ketelstraat 33 Tel 3195 GEVRAAGD boeken voor 3e klas handelsavondschüol Werkhoven Keizerstraat 35 TE KOOP een mod jongedameshoed nieuw met gedragen ƒ 9 50 P KUSTERS Kleiweg 57 TE KOOP een hutkoffer ƒ 75 G v d Speld Genestetstr 19 TE KOOP prachtige witte keeshondjes 10 wk oud ƒ 60 M Klem Lizeweg c 112 d Haastrecht KINDERWAGEN te koop ƒ 60 SCHENK Bloemendaalscheweg 54 GEVRAAGD een dienstbode voor halve dagen Vrijdags den geheelen dag Adres Lange Tlendewgg 88 TE tfdbP AANGEBODEN 1 pr br Euede schoenen m 38 z g a n ƒ 15 3r v Maar BurgvlietSrade 56 TE KOOP zw jacquetcostuum ƒ 100 zw lustre colbert ƒ 20 flinke maat Velowringcr met bok ƒ 50 d Vlies Sophiastraat 28 TE KOOP 12 voets jol met 2 ttngen DOORNIK N Haven 195 TE KOOP AANGEB goed onderhouden kl 2 pers kano ƒ 75 Te bevr v VLipX Hoogstraat 61 Haastrecht AANGEBODEN z g a n donkerblauwe damesschoenen hooge hak m 40 ƒ 25 J Jansen Hoogstraat 35 Haastrecht PALTHE neemt weer stoom goederen aan uitgezonderd hoeden Kleiweg 65 Telef 3055 Ter ruiling aangeboden een winterjas in zeer goeden st leeft 13 14 jr voor een van 16 jr J Hemelaar Vest 33 Gevraasd net meisje voor de huishouding voor één week Kost vri l pog loon Voor bespr iedere morgen v 10 12 uur Zoo vlug mogelijk M de Jong Ridd v Catsweg 45 GEVRAAGD courantnebezorger of bezorgster ochtendblad Aanm na 7 uur Karn melk loot 76 GEZOCHT ged van huis of kamers met gebr v keuken Br no 9473 bur van dit M Te koop gevraagd een weckketel met of zonder glazen Oosterwijk Kievitsiraat 33 Meeren en dartieskleeding ter overname gevraagd SLINGERI ANDT Gouwe 130 Tel 3798 Dameg Laat bi ons Uw hoed vervormen en apprèteeren Hoeden worden alleen aangenomen Maandags Dinsdags Donderdags Na 6 uur gesloten Engelfriet Goejanverwelledijk 43 TE KOOP een 1 persoons luxe iken kano ƒ 140 Rijwielhandel RIGO Graaf Florisweg 79 a Te koop een pr werkschoenen m 41 ƒ 7 een pr saddalen m 42 ƒ 2 S0 v t Sant C Huygen istr at 91 Tf keep gev raBgd een opvouwbare kinderwagen of wandelwagentje v d Baard Weth Vcniewcg H 194 BRUIDSTOILETTEN ter overname gevraagd SLINGERLANDT Gouwe 130 Tel 3798 Gevkaagd voor twee dagffl weel eer WERKSTtt Graat Florisweg M TE KOOP een 7wart jat 1 en vest m 50 52 in g 0 staat ƒ 40 M J KEIOT j Ooeianverwelledijk 9 GW Te huur PAKHUIS ooi Te bevr Karnemelksl oCT TE KOOP AANGEBOD damesstocltje fiO S ster ƒ 4 OOSTERLB Spieringstraat 109 bo Tot Zaterdag a s zijn wu en werkplaats van Jan Dam Keizerstraat 45f6Z GESLOTEN J RMNHODT aanleg emonderhoud vwtuinen W Tomberghtraa U Kl Markus Nicolaas straat 5 Koffer met slot vO krijgtmar 1 17 Wie ruilt 1 pr 2W 1 nónschoenties 8 7 J m 38 4 voor su de o 38 Cuba zw m 38 Lima JÜLti koop 1 pr linnen sch reimschoentje 4 na 38 4 yso n zf weelensmgelWflO tj i GEVKAAGD NEl tbt s middags hal inbegrip van ani L Bloemendaal5ch e i etj TE KOOP otn of foudraal roode i j j raampje samen ƒ ft defect aquarium groot leefnet o 3 I ƒ 3 50 Sterk K areki g GEVRAAGD Sl jong meisje v haly Aanm M vr v tot Krugerla anjw E KOOP fiKVRA j een meisjesmante i ong 10 jaar T zijn P C BLOK J bjoekj J2Perken j TE KOOP ven f schoenen ƒ gT een damesbadra Gr v B1oisstfaat3jjg Gevraagd ijto voor haKfJ J 45 i WESTHAVEN V