Goudsche Courant, woensdag 28 juli 1943

KIM g J in943 0 00 Markt 31 GOUDSCHE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prifi 5 cenlf per nanunw 82ttc Jaargani No 21302 CtMtrtdaelauri r Ttman oouda ten wonH m Berlljiisohe politieke 1 Ung tot vroegere berichten te latan irjng van bevoegde Italiaansche zijde Qe huitenlandsche politiek htiift onveranderd 0i ooHog w rdt voortg z t fpunt ïn f tuut flut iilj fteo K Ijk NaSKIUdiNOSCIIt KItUatOEVANSaNIN OP JAVa Htt Informatie bureau van het N derlandach Roode Krula Korte Voor liout 1 ta Giavenhage ontving uit Japan oMlaven van Nadeilanaachs krUgagovangenen Wegena het ontbraken van adreaaen kon omtrent ondarvolgands peiaonen nog geen bericht aan d fanittie worden gezonden arnold allingaberg laiNM fwe altingslberg ligss jot kn altlngatbarg KtMI kH alilnghib tg 4iWI0 eg aUniai KKKW pe aliman insult ei amada Uin duh amade 79KI ia amada 31909 wd ambromua 17il4M ia anient laozio wftt Vanainaron 14348 ec vanumei stoort 2IOill wl vanameiafoorth 13021 ef anu incrtaan 7JS7 ad vanaimtel 3307 Ji vanamatet saioS wh amwag 7 andela SOM Ja andemon MMS 71Z0 jf andemon 33013 pa andea 97676 tt an ea ItDO ac anttoatas ailOt danlal an dra MtlT afj andceaa n eddy andieaa 737 tn andnat MS79S je andreaa 132M3 karet andiaaa 473M IeShdraai SSatlS cornella andrieae 3MIUcja andnekben Mtfl IJh andrtaaamISIU ar andunga 11 514 rlchard audi Inga S7M herman angenent U0J9Stim angenent 120189 wj angenent 3401Shertog anholt 7HM wtltem anker 13104 Iha annen 49030 flani ansiliutz 00921 gla anacituts Ulll tpip anachutt AOV mjii antpadi aODlOO Johny anion S2S33 Jn anten 9717S wc antea 207 4 Jl anteunisae M132 ama antont aei 4wa antont 1171 9 afv anlonlr 100033 hanionio iS20g hcndrik anthnnga 05104 Johepti anllionUa 1M07 anton anttianUH7 I936JI ae an henljj llSStl cwanllienlj i J46IU el ai lhonl 7J 3 teanihenljaz 97404 fr nihangaz 14330 fehanthenijsr 970 0 geoige anthentiiiz3S197 hendrik aiUhengai 14SS19 laroanthengal 419 3 inc baal 176233 rebaama 97499 Jl baank 110090 malbaank iflisuj alberd d nbaals 110033 cip denbaalK 971J0 Willem denbaata 17 402 inauiita baatwi 0700 ca f aii Uil lidi n err gelleviri riclf nn li I tipKave van roo vollidlg riiogelUke Ki i vt is dl r belieffende peraonen iriiln rarfj onderdeel f wapen ge hoiirtedaliini en laaut tiekende stand nlaau In Inrllli eiir ot bnvengi noeiiid Uiïom allehuieau te Wer di i clfbhf bat ffathil I euidm f riKIIBN CN ll Rilt Nl iiwiïrnttlli rr st rilain Dk I I II ur Mdr irioillo t tl Gouda lOrirth Kroon Zwaartepunt nog steeds bij Orel Doorbraakpogingen en aanvallen afgeslagen KW vwwMM aiw vii 9ai Vosz ging VI rder U kunt zien d t da snOvlakken van liet liaardhaar nog versch igm en d il de beide gelgk zgn van klettr Ja er kan geen twijfel mcisi Ik staan gaf de dokter Uie MiM i tl den inhoud van de brandklit nog niet onderzoeken vroeg IVlerse n Ja dat zullen wg hm spnik V is De kast werd geopend Hel bleek ook nu we er evenals bg lil t eerste vliiehtige onderzoek dat er riih geen zaken van waarde meer iii de lirandkast iievonden De vingerafdrukkin littdd n bewezen dat er vrccinden lil de kast waren jjcweeat ondan ta hl t biocji patjc da al een legi 1 op iin naad had ge cten Op een der planiken stond een rU linappen met skelgike bescheiden en daaiaehter lag een opgevouwem eouiianl met een iiltknipsi l Dat was alikii Vos npm tt jtuk voor stuk In de hand on bekeek ze Het uitknipsel wa klein Hel was een kort artikeltje omierteekend door Viggo Hansen en dat door de red ieti onder Ingezonden stukken was eplaatst Het luidde aldue Het licht op den ronden teren Geacdile h er iwdaetetjr tl zoudt or mg an ook Inderisn ecuirroolen dienat me liewgzcn aU u onslenlge inliolilingen kondt vofachaffenumtient een eigonaardig liehlverachUmset dut ik de Jaalste dagen uil K rtt ma geisliaat heVhaaldelliik heb waatygcnomen Boven den Rondrar Toren w irv n ojivlanimende en plots weer ulld vendevwiken te zien van een helle hhmwwHte kleur Ik heb dreze vi riMilJeiaelenv rs eiden avonden achter elkaarwaiiigenomnn en m g du verrmderstellnii dal optisch l edrrig uitgesInU n ia VmenJen die ik r iip atliMVt maakte bemeiklen het ook doeh wisten erevenmin een aannemeliHte vwWinlngvont t even WiJ ronden het ilerhalve zeer op pri iH stellen alau ons over een en afldrir ziMidt kuniuw Inlichten t Miin heslen dartk voor de verleende plaalaitumite VIggo Hansen Advaoaat Wor v rv i mmtm tkmmmm Wannf er verduistervn T t I Augustas meel vsritdsterd worden van I ilt uur ae waiwa M ii mm fc m e wa m swa awi M M ws rt isa i w a Mfd ItaltMiMdie Uda werd IJltard De regeeriiitawU tZi teen revsiuUe en evetuuln I Mm S ttm den Grooten Faaeiati bad iMt hoofd der regee 4 kanlag aUn ontslag Inge E IwBtaf mm op grond van Pjjilel der groote meerderheid 1 T McbitiMhen Raad grondwel faiuitregelen ten aanzien van de van het opperbevel over M en bet opperste rcgee De buitenlaiidaehe politiek Qj kUi onveranderd Overeei JT op M Badofllo I tl oorlog veortgMet Halie tdto gegeven woord De buiten aot o Diet beïnvloed Italië gaat I M t ingealagen weg en de Mn in den Grooten Fascis Itad hebben uitaluitend be de binnenlandsche politiek I l dcn mlniiter preeldent ilhlrtdder der orde van Annun l ben toekomende reohlon ge Iji Jüii i ai t WKiiifd Wik ilt K v n tror t r a Mri h lulnlllii van f ii4 X Liiiphf hbmi Al neütt nur f I Il riri mr MeUh Al uwFtrHat a Weteni verkeerde gegeven ifretlatiei ia het Romeinache I Mat hel voortbestaan van de yP tU I e n officieel be hlkhaaf Demonstratlea In I Mekt van Zondag tegen inalgnes gUb van de faaclstiache partij wer lk nnierkt als onbeteekenende gen die reeds volkomen on lU In alle ItallaanMshe stelllMneht volmaakte rust en orde nremt weer xijn normalen bhtt huidige beslissende oogen den Italiaanschen afweerI Itgen den opdrlngen n vijand I confliiten of revaqHiemaatI teieii het verleden alawnwaarIni 4e hand gewezen MlMuche Italiaansche volk staat I In man achter den koning in inrknochthrld met den ItaliaaniMem en kent slechts een parool I an vaderland Hel gansehe volk ah étn man volledig geven I vaderland te redden De hervan het gecensureerde telertrkeer Is op komst I e vrrelschte RWerklng van alle officietiti inI met de pers Ls toegezegd Er I geen nieuwe couranten toege rion bullenliiM Kiinr Viru Jllw in M tvi G d Deit lECH T r i b u n a In bealag ge Ifklaiii rni ldt Na de bftooginjcn mwldnfl mer het a in liet bewind I van het nieuwe rpgime heelt l n zim normale radens hervat lAmiwigi Mad Alle o jcnbare diLMi i die Immens Mjdiiddg gpen cii i iindeiibi kiiig oiidergadn hebben f nMTh Hl ¥ vol tSUM i ÏILVERSUM t N d tUfMl I ymlMiMfl lloneeri n met d meest volmaakte maat Up alle burttiux openbare will puilituliere wordt de arbeid lief en i disriplinceid voortgc el p4 lli viTkooplokalen tn markten geopend en de voor ipning van het van levensmiddelen geschiedt kfeliniikelijk De maaliegclen die Inra ïijn door de autoriteiten ter I Uw KXV U lio i lo f JIOU41 living van de oponibarc orde door het publiek met nauw I discipline in acht genomen In uit stad wapperen nog de Wer het opschrift Het karakter W il Utte Italiaansche regcenng I twit dagen P riswij 2 i rwBil jaiqiiel k52 In iiiedea J KhlZO fcdlJk PftdeMessaggcro De regce Wiiiotlui 13 aangekondigd als een Nnni vnn militair karakter en dat Jij naar voornasmate taik en de WPljJtBlc en dringendste vraag waai voor i ïich geplaatst Vin militairen aard Zü be den oorlog en de handhaving J openbare orde De maarschalk Il m do nieuwe regecring een ftdert wil mi de bekwaamheid flaliiM eren en ijn formaat a i lue regcenng die thana aan hel il moet krachtig en zonder overgaan lot de uitvoering M taak De leiding van de lo dl Roma heeft Corrado IJSOp Jich genomen A hoofdartikel chri f Wij hubben een regeering aan ll rekenschap kunnen vragen lit regeermg heeft het recht ons ajf n voor de redding Li i ii ï Nu de binnenland icolaa W KLl Older burgeroorlog is opge met 1 EJ de Italianeivde toekoma L J koelbloedig onder oogen nen ziJ den vyand op Ita grondgebied het hoofd laiPden Lr JIJ aan het maatschappeluk Ji at iijn evenwicht moet terug jMeunen om zoo aan Italië N t eri geloof de toekomende op van morgen te I van den ItaHaansehen arbeid Mvorn i ver he oro a ac 1 s t Ul W L V o 1 o a die tot dusverre deel uit o en onder de leiding van ta die tot dusverre deel uitvin d redactie van het blad tin l no EINDE TAN HET FASCISME Radio Rome verklaart Bulten Italië moot men aieli niet overgeven aan va ach illuains over den in en de beteekenia van de Jongste ontwikkeling In Italië Het is geen moreele ineenstorting Italië heeft zich achter het fascisme geplaatst toen dit in de oogen van bet Italiaanache volk een beweging aeheen die Italië na ztjn verval weer tot wederopstanding kon brengen Met tot dusver bestaande regime is er echter niet In geslaagd In oorlogstijd de Boodige coneeiitratie van krachten tot atand te brengen en de aan dit regime geateldc takeai te vervullen Derhalve heeft het het bestuur over het lot van Italië moeten leggen in die handen die alle krachten voor de redding Van Italië zullen concentreereh In een commentaar op de regeeringiwuziging heeft Radio Rome voorts verklaard dat zoolang de vyand voor de poorten van lialie staat het Italiaan sche volk slechts het wachtwoord al door maarsc ialk Badoglio is gegeven n 1 de oorlog wordt voortgezet De tiekende commentator van den zender Rome Fablo Maximo heeft Ifrklaard Wat op 25 Juli in Italië gebeurd IS IS géén revolutie en geen ineenstorting waarop de vijahden van Italië gehoopt hadden Het is slechte een regeeringswisseling noodig geworden door den ernst van het uur die ciacHle dat aliea terzijde werd geschoven wat de oorlogsinspanning van het land m den weg staat Het fascisme IS voor het Ilaliaansche volk van groot nut geweest De wisseling die thans echter noodij is geworden be wijtit de loyaliteit en de rijphrul van liiJt Italiaansche volk en is gehchied in overi en tfl nmfng met de constitutie en de Italiaansttof traditie volgens welke het ItaliaaniCTle volk iich in uien van gevaar steeds om zim koning hi eft ge schaaid De Italiaansche koning is aitijd de eerste Italiaansche stmlaat geweest Hg heeft in de ure des gevaars een der bekendste soldaten van Italië maai schalk Bedoglio op den beslis senden post benoemd In hun manifesten hebben de koning en Badoglio zich tot tolk van de gevoelens van het Italiaansche volk gemaakt Lenstimmig herhaalt het volk de woorden van maai schalk Badoglio op de bcslisvoortgezct Het grheele volk staat in den OOI log de so daat aan het front de burgerbevolk g bij haar arbeid waar U volhaidt in wietwii van de zware bombaidi inenten Zoo heeft zich het Italiaansche volk in vertrouwen en voor het eenige doel de vimrLzetting van den oorlog eendrachtig om ryn soldatonkoning gi schaard met den wil bu te drigon tot de eindovi rwiiiii ng REDE VAN CHURCHILL H t DN B M Uit uit ijlocklu m Churchill iieefl naarde üiiluli bc nohlendienst meldt m het Lageii iuis etii veiklarinjj af el d ovei de jigeemngswij iging iii Italië In de e ver klaiing gaf Ühuiehill namens het Lagerhuis uitmg aan ijn voldoening voi den val van IWutsolaii Vooi Is vtr khiaide Ohuix hill dat ds UahuaiisotK ii ee nnng iich tot duhveriie nog lueH nie t de geallie rden in verbinding lecft ge teld Denhdiive al de lawine van vuur en staal of alle doeie n van militaire betookems in geheel IltiLië tot het maximiun worden vooptgcicl JMeti wil eehtei niet de mogelijkheid uit sluiten om met de Italunnsche nalic tot een aligemeen ae cooiid te komen I o rfi men ditnt de Italianen een beetje ui hun igen wt t latcn gaur sin ji n en het vuur tot het uilerete aan te wakk pen om lictjiroees te Nadat OhuTohiU oprieuw een pleidooi gehouden ha l vow het voort etten vwa de luohtterrcui tegen de Duit sche sleden en een h erende fotunule gevonden had voor d weor stijgende Duilache d Jtk bootMicceaai n voi klaarde hu ten slotte dat d laak die den geallieerden waöht nog e veldig groot 1 te meer daar de I uit4 ihe volkskra t rich steeds nieer conci ui De diploifii tieki concfpomdcnt van het D N B sdhrijft De van beWgdc ItaUaansohe zijde vorslrokte vervhij ng dai de rcgeeritvgswgzigin uiisiiTttead een gevolg is van binnenl4di li politieke redenen dat de buHeniand +ie politi k van Italië hierdolw nut getroff wordt en dat Italic trouw aan zu i g geven woord op d n eens infesla weg zal voortgaan en den K rlag M vuurtzet nteraal VelSmaarii l aMi vnn Kini tr lt dl knt selede I mllilailre tn l llatlef In Nederland lle u htisde tlldena en veiliandelins ver een rieel dar kualverdedl ln ipi lilH riaSMt den Oene ra l Veldmaaratiialk da beVelheblwr der Weerrrtarlii In Nedeiland Ch d ri Ir hiiatlanaef l tleni IIH at 1 kmngen als een nieuwe bevestiging v n de prociam Stie van 25 Juli beschoirwd Deze verklaring is tevens een antwoord o de rede va i den Britschen minislcrpresident in het Lagerhuis die denkt da het Italiaansche volk venslagen a en denhalve met cynische vejcchtmg kan warden beh ntl ki Zijn Jitlatingen ien dient Italië in zijn eigen vel te laten gaar smoien getuigt van een howdinig die geen twufel laat beslaan over kbehandeling die CfeuirohiU hefl luliaanschc volk lieeft toegcdacht welk volk ediler ook onder zijn nieuwe leiding zgn wU lot zelfbehoud en zyn recht op vrue ontwikkelmg verkondigt De op chantage gelgkende eisch van Ohuiiciiill dat Italië zidi als opIwuwende factor zelf uitaohaikclt en tol een willoos object van de AitgloAmeirritanen wordit met het daaraan vastgeknoopte dTeigeinient d at het m hel te novergestelde gevail met die meest barbaaraohe middelen der oorlonvoenng miahandeld zal wonden k an niet treffender tieanlwoord woKlen dan met de verklaring van toon an gevende Ilaliaansctie ii le dat h t getieele volik als één man bereid u alles m den strijd Ie werpen voor de redding van het vaderland Over ns erdlent de waarschuwing van Churchill voor een onderactialling van het weerstandsvermogen en de militaire kracht van Duitsciiliand dat hij vliand nr 1 noemde daarom eemge aandaohl omdat in Engeland en de Vereenigde Staten uit de geljeurtcniasen in Italië voort aTig conclusies zijn gctrolcken Het door toejuichingen van hel L agerhuis vei ezeld gaande her nieuw pleidooi van Churchill voor de u ihMorrenr wordit te Beirlgn voor kennisgeving aangenomen met de verklaring dat de hvemn tol uiting komende vemiet ginjfsv il den geest tot ver et van de voor de vnjiheid van Euiropa strydende valken alleen maar kan aanwakkeren Als I belangwekkend bekentenis wordt fvoorts ook bewliouwd de veiklaring an Churchill dat de militaire verniejliging van Italic een geweldigen pri 8 i an bloed zou eischen De eiwariag die de Anglo Amerikanen bij de invasie van Sieiiié hc bben kunnen opdoen maakt inderdaad de n wen ich van den rit chen mini ster president om i h van het Italiaansche vasteland op een andere wgre dan langs mililairen weg meester te mcken 7e ir begnijpeli k Deze ilUivie IS hem door de jongste Italiaanicihe verklaring ontnomen GUAkiGLIA NOG IN LSTANBOEL Guariglia tot dusver Italiaansch ambassddeur in Ankara die tot minister dn Builenlandsche Zaken is benoiimd m hjet nieuwe kabinet Badoglio za Tiirkiue zoo spoedig mogelgk verlalen Hg bevindt zich thans in tcgenslcl Het oppeilwvei éer Duitsche v5eeriiijdit inaakt dd Dinsdag bekend Het zwaartepunt van de gevechten In het Oosten lag ook gisteren in het gebied van Orel Onze troepen gesteund door iterke formaliea van het luchtwapen iloegen verscheidene teh Zuiden Oosten en Noorden van Orel ondernomen vijandelijke doorbraakpogingen na wisselvallige gevechten bloedig af en vernielden talrijke tanks Aan het overige Onatelljke front kwam het aan het Koebanbrugge hoofd aan het Mioesfront en ten Zuiden van het I adogameer tot harde afweergrvecliten terwijl aan de Donets en in het gebied van HJelgornd slechts plaatselijke gevechtacUvltelt heerschte Teii Noordwesten van Krymskaja en ten Noordwesten van Koclbajewo zette dl vijand met sterke door tanks slagvliegers en artillerie gesteunde strijdkrachten nieuwe anvallen in Z J werden In harde gevechten deels In su cesyolle tegenaanvallen afgeslagen Ooit ten Zuiden van hei Ladogamrer bracht de vijand nieuwe str Jdkraehten voor den aanval naar voren welk mt sterken steun van alagvllegers ds Duitsehe stellingen bestormden De bolsjewieken werden In verbitterd gevechten ip korten afstand m in lierI aaide terstond ondernomen tegenaanvallen onder iware verllMMi afgeslagen Aan het geheele Oostelijik fcxwtt verloot de vgand gisteren 213 tanks It ds maandenlange zware afweergevechten aan het Koebanhruggehoofd heeft de Beiersche 07Ble Jagerdivisie zich bgz inder onderschelden Op Sicilie werden ook gietenen all vgandelljke aanvallen op de DuitschItaiiaansche stellmgen afgeslagen Aanvallen in scheotn luotit van formatie L iilsdie vliege voor den strgti op kot en afatdnd brachten den vgand aanzienlijke verliezen toe In de walpren ten Noorden van het eiland plaatsten geveohtsvliegtuigen tv ee voHTeffnrs met tiommen op len waren vgandelgikcn kiiuiser en trof fcn nog zes een lvöden Het havengebied van ha Vaietta p Malta werxl in den rvacht door evn steikc formatie Diiit K he gev ehtsvliegers mH auco s ge 1 1 II JMtrdeeird en daar g wtirden 9 schepen getroffen Op de Middelland che Zie werd een Duitsdh convool door zeven Bnlache lorpedovjiegitui een aangevallen Beveiliginigsvaartuigen Oiten vier d r aanvallende toestellen neer Het Convooi bleef onhesc h idigd At iei rkOnsohe formatie bommenwerper hebben gisteren d sleden Hannover en Himriiurg benevens eenige plaatsen in Nootdweet Duilseh kustgebied aangevallen r e bev ilking vdüw al tn Hannover l d vefflie eii Door jagers en afweeng sehtit weids n boven m aangev en steden rn p dis lucht heen en terug volgens voorloopige lon lalecimg 30 zwair vieimoioqige ixmimenwwppeis neerg seh len Boven de bez lte West lgkc getiiejlfn weivlen nog 4 vliegtuigen vernield In d i at eloopen nacht kl de vgand boel en i gisterochtend ontvangen door den Turksohen minister van Buiten landisdie Zaken in dicna zomwverBlgf aan de Zee van Marmara MAOLIONE BU DEN FAVS De paus heeft gisteren kardinaalstaatssecretaris Maglione ontvangen De algemeene audiëntie die zooalj ge bruikeigk Woensdag wordt verleend komt heden te vervallen MINISTERS LEGGEN DEN EED AF Naar de zender Rome meldt heeft de nieuwe Itafiaansche regcenng Dinsdag den ministerseed afgelegd in handen van den koning en keizer De koniiiig richtte bt deze gelegenheid hartelijke woorden tot de nieuwe ministers die vervolgens in hun departementen aan den arbeid gingen en Verlagerungs opdraohten behouden hun geldigheid tot en met I Auguatus Na S Augttstus mag op nobdbonnen en Bescheinigungen geen glai meer worden gekocht verkocht en of afgeleverd Tot 8 Augustus moeten zg worden gehonoreerd mits aangeboden door de oorspronkelgke houdera Zij mogen evenwel met dienen ter bet bevoorr ding van den handel MAIIKV PLAAISVtRVANOEND Vol KSrOMMISSARIS Volgen de Sovjft berlclUendk nst heeft de raad van volksiomnilaiuirliisen der Sovjetunie Maiiky bciiuemd tot plaathvervans iid VSIkaconimlaiiarU van Bult nland che 7aken Uit liet bericht blijkt niét of Malaky die op het ooienbllk Ie Moskou verbigtt deze nieuwe functie 7a1 waarnemen met betinud van 7gn ambauMadeuntpoit te Londen dan wel niet meer naar Londen zal teiugkeerm DJSTRfBt r ENflEUWS Wanneer deze nood bonnen en Beschemigungen welke voor 1 Auguitu zgn uitgegëwh op 9 Augustus nog niet zgn gehJiiorpcrd derhalve nog in het bezit zj fi van degenen op wier naam deze slukken zgn gesteld zijn de houdersrvan dergelgkc stukken genoodzaakt na 9 Augustus een hernieuwd aanvraag in te dienen bg die instantie bg welke men volgens de nieuwe regeling na 1 Augustus glasbonncn moet aanvragen De verloopen glaibonnen en Besoheinigungen dienen hiert te worden opgezonden De tijdelgke gestencilde Glaischelne na 1 Juli uitgegeven of thans nog uil te geven door de desbetreffende Writrmaohtsinstanties namens den chefintenant beim Wehrmachtbefehlshaiber in den Niedcrlanden blgven geldig tot en met 31 Augustus Distribiitie van vlakglas THAN $ EEN DEFINlTIfcVK Trkgeling De voorloopige dwtributicregeling van vlakglas die sinds 13 April geldt wordt met ingang van 1 Augustus vervangen door een definitieve Aankoop verkoop en aflevering als mede het doen verrichten van deze handelingen mogen uitsluitend geschieden tegen afgifte rcsp ontvangst van een glaabon resp Glasmanke De glasbonncn worden in omloop geibiacht door het Rgksbureau voor t juwmaterialen de GlSsmarken door den Chefintendant beim Wchmiacht b fehlshaber Particulieren dienen zich met rechtstreeks tot deée mslanties te wenden Om bonnen te verkmgm dorh tot den vakman die voor hen i et gUs verwerkt of bewerkt DeZe woidt door iin bedrgfsorganwatie en door middel van een handleiding van het Rgks ibuTcau voor bouwmaterialen op de hoogte geteracht van de than mgc voerde regeling Overgangsregeling De op 1 Augustus nig in omloop zgn de noodbonnen iiiix geven door di Romeenten de butiaux goedkeuring Werken hel Rijk bmeau v jor de voed elvoor7iening in oorlogslgd en het Ri k buieau voor houwmati nalen als mede de Beschf iniguhgen uitgegeven door dl n Duits lun gevu mJihtigdc bg het Rijksbureau voor bouw materialen voor Duitache burgerlgks ipdradilcn De nieuwe taatsleening overteekend MET 231 MIVLIOEN Naar de waarnemend secretarisgeneraal van het departemoiit van Financien mr M M Rost vaji Tonningen In een onderhoud dat ech ledacU ur van het A N P dienaangaande met hem had mededeelde i de nieuwe J 4 pet Ned staatsleening waarvan gibteren een bediag ïJ an 700 millioen ulden ter msrhrgving van het publiek was aangabüden met niet minder dan 2 8 millioen gulden overteekend Hier uit concludeerde hg een gestegen vertrouwen van het pitbliek m overheids obligatiiin Dit gestegen vertrouwen blgkt tevens uit de steeds groeiende bedragen aan inlagen bg de spaar tjan ken met name bg de rgksposispaarbank echts met weinig vliegtuigen naai Duilveh gebie l i v logen et i hunnei werd noergesoholen lie biitiin niet het kiMikaerii uIn aoliiBieii ijn gebruiken ö deren boom VJOl het duigen van tuin kookgeret ll K MUttei Sihvianncke II H SI I Feuilleton Nadruk vet boden Het licht op den toren De n ohe deteclive roman van T VCX31 L JÖHGENSEN 8 Dat Is to historie van hei bosoh dat door de vele hoornen niet ge ien werd spnak Vosr ietwat spottend u zult dieper moe Snelle DuitM hc vliegliiigrn hebben in den riacht van 28 op 27 Juli afzon derlgkt doelen in het gebied van Londen aangevallen Op den AllatitiSdien X eaan bracht h t luchtwapen Van een waar beveiligd vgandehjk conyooi een viaohtsohip van minstens 80l ü brt lol inktn en heMohadlgde een tweenle wrTKH schip zvi aar Veikenninjevluegluigen schoten i oven de wateïen een Bntsehen boninunwerper neeir Hit 1158ste communique vhn hel Italiaansche ihoofdikwwt ui luidt üc tocsMid IS ongewg igd op Sici lie waar het vooiial in den NtwivleUjiken srctoi van hi t front lol gevcohu actie IS gekomen Neen mim waard U i zoeken Toiben Vosz n un ein loupe uil zgn vestzak en ondvi ocht iels Te oordeeliin naar zgn ge ioht seheoii liet lesultaat nogal bevredigund te zgn Wat hebt u daai viocg Peleiaennieuwsgierig OÖh Alleen masr een haaipgllje Iels merttwi ardigs We zullen zien Vuaz ging vlak onder het iichl titaan en bssehouwde met een nog stmkore loupe het haarpgltje aandaolitiKc Buitengewoon merkwaaidig iephtj dan uit Wat vroegen Men in koor Het IgJc la met alleen Ji andere kleefen gestoken ook de baand is geknipt Hè nepen de andefen verrast uit Zooal tk 7 g antwoeirdde Voaten kwam nadeirbg Ik hen er abaoluutwikor van De baard is koT ter d hijgeweest is In het begin is me datheetomaal met opgevallen VIggo Hansen dToeg een korten in twee puntenuitioupenden baard Zouals js zi t isdeze zA6 aangepiiht dat van ecji Ing niets meer t bekennen ia Toenik de7 i kamer onderzocht vond ik opden vloer dit haaiipgllje Poeir middelvan iin sterke loupe cnnatatedde Ik ilttt het menwhenhaar wa en wel vaneen baard Diercnliaar is zuoala uiniji ehi n eet van mwischenhaar tcfeirrae heldet Oider een loupe ihe Sterk genoeg is om een nksno eooir t vervangen in het vt nchti diiide ik Ie ii n Dal he een liaaixl en gpea huofilhaiw ts ag ik aan de diniiïiiede J Deze ia hlJ hoofdhaar lomi lil lig haani tinar ovaal II il nt Bindi elrgil als cn art aprak dokter BiwrinTTiewon ifrend In al deze dii gen diei l een goedf immalist wel dsKelijk ondeirlegd tezgn antwoordde Vo Er i waar Duitsehe iKinmnenweipiTS hè bbin met succes talrijke ko p a vr lJ ii oorlogsschepen voor d Noiurd ir Oostkust vin hel eiland aangevalhn g hiwhten waie sohiide toi aan vier iransportsohepen twee ka ui6er en iH n loipedojagei In de haven van Ija Va li tui wwden vgf koopvaajxigoch iiicn Ketroften I e vijandesi ike luohlmacht heeft aanvallen gedaan op de omgeving an Napels en op de stre k langs d St at van Messma De adiade is niet enisitig H t aantal aUditoffeis wurdt vastgesteld Het luohlcbelcsseiiut schoot zes vliegtuigen no r Bij iuehtge vee h ten met onze JagersNmvsn Sardmiè zijn twee CurtiasteiesteSen en een torpedovliegluig in zee gtvaUcn Dl STRIJD y SItlLIS Ds Bnniaeha milltllr urtlicua I idd lliiari achitjrt tn ite D ï il y M a 1 1 4 werkelijke krachtproef op Sicilië ataat denHuallloetdrn uug l wachte Min kan niet essen dat d s allleerden op SIcilltf delaatale acht dagen nadar Uit hun doel gekoKmen xUn Zalla da baatlasiag ia niet taatbaaudat voor hen geworden Reeda een week geleden heeft men moeien tn7te dat de npiiiaiaili van hel aihUla lagei lansa de kualvat airllitt naar atania en op andeie plaatHen definitief door den tegeixland vratffdenvijand lat ataan gebracht wetd iwa Dult ha divialaa iin daartoe valilnenita Meaat Duoidal de i heafl varateikt iTgrUk Kim alweerateiting haaiaat daihalve reden een hoogen dunk la hebtoeu van de sni ila be niiing vao Palern A m Maraala ui A N P eoiieapondenl Ie Beillja niaWt o a J Da Amerikanen en Kngelai I en hehhrn tiet ywaaiteiiunt van den tilld iiS Hn illS n ar het Noordiri veiplaaiat waai all pogen den aiiaatwag naar Maaalnif in hun De tt te K Ug ii l e OulHehe en Itallaanni hg verde o ingaaliUdkrachtin at agilen eiiu da net eir alerktf atrttdkiachten irltgevoerde aanvullen v aA de Amerikanen Int Klaan te bren g n nog voor deyji de elgrrilgka hoolMverde dlglngatlnta bereiken konden Votgena Ie HerUJn btnner gekomen barichten ladeii de geallieerden zwwre blpedtgt verlie en bil hun veigrefache pogingen om de ve dedlsera uil hun atnttlDgen te verdrgvsn D ovarmaeht lier g llaetdir Is iieei grsot O Bttualla voor atauta Is Uiana vrllwetf T in im ïfL T gecnnwiiideerd i meer daar da nntten i e iljnlijk gefijjihemep dat zooveel op m k iainheief zoovtvl optntleiidHielden Ailk leii diepgaande kennis op aller lei gebied vrreisohi ab dat van detective Daarin heSjt u zeer reker gelijk maar er ii er iiM veel die zóó in htto betvep opgaan i nn n rijn mal hel aaolaggeti van loopg a vin en het oprtctilen van liriklieldraadvei apetringen Men inaakt hieruit op dat Mont goneiv btalaten hileft Bithana voorloiipig niet meer tol aan dtreeten en frontatm aanval op raUdla over te gaan Oe varlleren w M tieni hier werden Ipegelira hl gouden viigena Duitsehe meenini da iHiuakmi vta du b eatult ttia