Goudsche Courant, woensdag 28 juli 1943

Notam benoeming VAèATÜRE H F A SCHERMER Bq besluit van den SecrétamQetie raaJ van het Departesnent van Justitievan 19 Juli 1943 is benoemd tot notaris binneii het iroroi iisemienit Rolt erdam ter ïbandplaata dè gemeente Gouda deheer F J i Moerei candidaat ruitaiii te Bev irijk vaca t re H F A Scfa rmer De thans benoemde notaris Franciscus Joseph Jero en Moerel werd geboren op 8 Juli 1902 te Oudewater waar zijn vad r hoofd der R K school was Na een gytnnasiale opleiding te Eindhoven slaagde de heer Moerel in 1928 voor cand notaris Achtereenvolgens was R als zoodanig werkzaam jaa te Volendam 9 jaar te Beverwijk waarna de hee Moerel in den oorlogstijd als res luitenant diende Na deze periode werd hij wederom car d notaris eerst t Hoogkarsipel en daarra te s Gravenhage waar hij thans sinds 2 jaar candidaat is ten kantore van notaris jhr F M v Spenglcr De heer 1 picvffouw Moerel heibben 5 kinderen 4 28 j en Cornelia Maria van Sbliie 29 j Dirk de Rdt 19 jr én Tryntjc Anker 18 jr Adrianus Vendenboc 24 jr en Frahcina Koomen 23 jr Secretaris Vereen Folder In de vac at re ontstaan wegens het overlijden van den heer W de Ruüter is tot secretaris van den Vereenigdèn polder benoemd de heer P R de Man adj cooimies ter secretarie alhieir Geslaagd De heer D Giraatama Jt onderwijier aan óe school Roeenrlaan alhier slaagde te Utrecht voorbet examen Itansch MX IMder Laag Boskoop Tot secre tarispenningmeester van den polder Laag Boskoop alsmede van den polder ReijipiEvelcl is benoemd de heeir C Koetsier alhier Maak von de yiood ten deugd l Jbwi H Hn n 4l t i MM iibaWrii d t Unu t w b rf rll p9 a I KalMi Ma k chter in Ma d ii d D A vtlt Kei MC Aia U iiMi ia ciu a wmtei rondli t Dniilclil U n i mui ter wnroy l a t ïutd f k ad En kuiH U nm chfcit atvf Uw bacM bapiMMi i lfff iu ch op op M iitiijc A li flt é a tlH vouf U kl dra iic iJ h rti ft I e 5 M GYMNASTIEll DE TURNKRINGWEDSTRÏJDEN EN KEUKKORFSDESfONSTRATIC Voor de a s Zaterdag op het O N A terrein door de vereeniKir g Exceistor onder ausp i citn van den TurnkiJng Gouda en Omstreken lev oiganisteren wedstrijden hebben reeds talrijj e vereeiiigingen ingeschreven voor ca 500 dames en heerendeelneraers De demoQ tratie van het Ked Keurkorps die na aflobp van de wedstrijden zal wor ü ngegeven bestaat uit vrije oefeningen paaffü voTtigeeren brug en rekoefeningen en r genzwaalen Bovtndlcn zullen de leden vènden Turnkring de Mens Sana serie c voeren j illBERT HEIJN PLAATSELIJK NIEUWS BOSKOOP GERECHTSHOF s GRAVENHAGE Schuldheling Tot een maand gevangenisstraf was F J C te Boskoop veroordeeld door den politierechter van welk vonnis verdaAte in hooger beroep kwam bij het Hof De advocaatgeneraal vorderde van dit vonnis bevestiging Het Hof heeft arrest gewezen en opnieuw een maand gevangenisstraf opgelegd Huishondsehool Leiden Geslaagd voor huishoudkundige de dames C Hoojtman W J Rosbergen en L J Zwartendyk Geslaagd voor kinderveradrgstef nvej M Koster en voor costtmnlr en linnennaaien mej J Aibbema allen wonende te Bosikoop tl Burgertyfce Stand Adrianus Maria z van Franciscus Antonius Vermeulenen Elisabeth Vermeulen Hendrik z van Arie Boer en Johanna PetronellaMaree Pieter z van Arie Boer en Johanna Petronella Maree ElisaibethMaria Tïleresia d van Henrvanus Bernardus Antonius Maria Horver enJacoba Maria Niéuwesleég Maria Johanna d van Martinus JLeon rdus van Hevelingen en Louisa Hieodora Vlasveld Arie Jacobus z van AdrianusGijsbertus van der Stoel en Cornelia Sie ing Ondertrouwd ttJaan sGrooten dorst 27 j en Johan van Oosten 30 j Pieter Havenaar jSpjj en Apolonia Wind horst 27 j W Getrouwd Johannes Everarcus Pouw Y WAXLRPOIX ZWEMKRING COMPETmE geriecNikrachtig UiiBlA scn vorige Week H e e r e n Bodegraven II Boskoop UI 2 4 Gouwe lï AZC ÏI 1 1 BZC ï SZ en PC n 1 4 GZC UI BZC I BZC n o Dames Gouwe II AZC II 4 0 HZC OZV 0 0 onder protebt OZV Boskoop U AZC n 1 1 iPrpsramua v r Don4 rd j erdag GZC III BZC I heeren B06kctpp 1 GZC damee Wynen 3 W thoud r W Sar dtiGouda der 21 Juli Jt43 De Burleir Myf r ï Kl OFFICIEELE MEDEDEELDtGn VERHOOClNr APSCHRNVING NOODSLACHTINSng ZEILEN l WATERSPOKTVEREENIGING ELTaOEVBN De wed trljdcii vmn Z mdat Zondag heeft EUhoeven den vi rden Wedstrijd gehouden Jk dit seizoen In de klatï e geregistreerde B M was de hevr C Schocnderwoerd dé e ertte terwyiin de ongeregistreerde scheepjes van de zelfde klas de heer P Ko beslag wist te leggen DAMMEN Persoonlijk kampioenschap n ZnldHoUand Zondag as zal te Rotterdam In Caiand West dit tournooi aanvangen De deelnemers zijn Hui smani en v Steenbergen namens het rayon Lelden v Oosten en Couprie voor Den Haag Hagenaars en Kinnegin of Kusters voor Rotterdam De Jong en Van Heiden vour Dordrecht Ravesteyn en N N voor Leerdam terwijl i Goqda v Ttegenwoordigd fs door A A de Jong en Domburg De bovenste vicr zijn gerechtigd het volgend j£ar zondpr voorwedstrijden wederom uit te komtr in het kaïiipioenschap van Zuid Holland terwijl twee of drie spelers worden toepelaten tot den voorwe strijd om het kampioenschap van Nederland Vva W ar Wanneer Jte Blc Btfnc p S r satc timet Marct frtta Carosla en AKredu Mayo Aanvang t UUJ VkaMa ThraürvlIaar eerste liefde met Rilda Krahl Fnts ran Dongen en Wolf Albach Relty Aanvang S uur It JnH Rotel fit Zalm U uur Openbare verkooping voor laiidKebrutkers door wiid notans J £ H M Jaspar 21 Juli O N A tcrrcin 2 30 uur Wedstrliden TurnkrmR M unr Demonstralie Keiir jEorp Ntd Gymiia tiekverbond enrbpvoe Ttnt Mi ii Sana se ie door leden van den Turnkiin tt JuH Ned Heit Kerk Haastrecht Kerk conc rt vaii dameskoor Nieuw Leven APOTHEKERSDIENST Steeds gpopertd deS nachts alléén voor fenee rir ddt U u Apotheek A Weïjer CoUMwe 13F SCBfiE VKXBONM N Afhalen a Tnvraajr formuheren voor schoe tnb jntu i Distributirk3nto t 930 12 30 en 2 330 mir lokei 12 morgen letlers V X U l runderen zullen Van de verpüchti witl levering worden afgeïchreven vow mI aantal kilogrammen dat gelljk is uq tiM maai het geslacht gewicht In pltati van ui gebruikelijke V3 maal het geslacht inri5 INLEVERING TABAKSBONN 1 Weliswaar moetei de tabaksboniiHi Uiw in veelvouden van 100 stuks wordien intl geleverd doch eventueeie re t3ntbonn i iel waardeloos De delaiUii ifT lcunn i Ja met de nieuwe bonnen aanvullen lat il honderdvoud en bij de ccrftvolgende 1 levering tegen toewijzlrgen bij den niaf lijken Di tributiedienst InmiEwlen Dt l regeling is eveneens van Toepassing tal aanzien van de delaillisttn dk het minimail van 100 bennen niet hehl rn kutnen bertlliffc Hoofdredacteur J G Weysters Rott dafl Chefred acteur voor Gouda en OmstTrtai F Tieter Gouda Verantwoordelijk ntf ÏI advertenties L Akkersdtjk Rotterdam tnti geefster N V Rotterdamscn Nieuvft l Rotterdam Jongelui die willen trouwen zoeken gemsuliileerde of gestoffeerde Kamers op beslist netten stand Zoo spoedig mogelijk Gebruik van keuken Br no G 4940 bureau van dit blad J e lioor en Mevrouw MUL Kleiwc 30 a gt ven hierdoor kennus uan vrienden en bekenden dat de herdonkinj van hun 40 jariB huwehjk lot nadere aankotidlRing is uit GKVJiAACaJbi JOXGSTK BEDIENDE en èen BEDIENDE dn of vr op Expeditickantoor Br no G 4960 bur v d bl belpen U bij 1 rheumatiekjischia pijnen eascheutea4n ledematen en gewrichten bij epit griep verkoudheid en zenuw of hoofdpijnen i Let op de naam Ovaaltjes en pr H op de verpakking 20 tabletten lechts 60 ets lo alle apotheken en drogisterijen verkiijgbaai Laat ons ook Uw ervaringen weten I Sanita Agentschap Naesaokade 373 Amaterdam Jong echtpaar zonder kinderen zoekt ongemeubileerde ZIT EN SLAAPKAMER met gebruik v ln keuken Br no G 4948 bur van dit blad EEN ZEILBOOT te huur gevraagd liefst vergrootte B M v 1 t m 8 Aug BrieveR A JANSSEN Zoutmansweg E 26 Reeuwijk JONQENS géüraagd DEJONG zaitkeiiliandd Heer zoekt voor spoedig met pens Weekeind afwezig Br no G 4953 bur v d bl Heer vraagt EENVOUDIG PENSION omgeving station geen beroeps Br no G 4947 bureau van dit blad Veriei enkost 9 s Kunstiia Swei1 tabr vraagt m eiijkf en vroüwel krachten gesohoold en ongeschoold Aanmelding onder no 156 Van Bprk s Advertentiebur Kleiweg 39 AARDEWERKFABRIEK te 6ouda vraagt MEISJES Aanmelding bij het Gewestè lijk Arbeidsbureau te Gouda of W Tombergstraat 48 kunt tJ bq ons als U técn mosterdpotjes van Van Rijn breekt maar ze inlevert bij Uw wiokclter Daarmee doet ge Uzelf t genoegen van dcregcld VanRijn gcuri emosterd o lafcl Dekseh f Ooe de deksels er ook biff VaiRIJN waar Abmm al etuiKn üe tnvslerd lu ll Gevraagd EEN DIENSTBODE M A Coster Loosduinschekade 54 b Den Haag In klein gezin te Boskoop tweede baby verwacht gevr jmg bescliaafd Meisje dat de huisvrouw bij alle voorkomende wcrkz heden assisteert Werkster aanw Mevrouw k A KOSTER ZiJ4p 65 Boskoop Ge raagd EEN DIENSTBODE voor dag of dag en nïtcht Aanm bij mevr DE JONG VOLLMERS Wijdstraat 24 Te koop gevraagd EEN PLASHUISJE aan de Elfhoevcnplas TER MEULEN Kleiweg 25 FLINKE DIENSTBODE gevraagd voor dag en nacht Hoo loon veel vrij Mevrouw NIEBURG Zoutmansweg E 42 Reeuwjik Huwelyksbureau Discrétia Fr V Mierisstr 62 A tjam Helpt U vlot en tactvol Aan de juiste vrouw ot man Vraagt direct Inlichtingen Gratis Zónder verplichtingen Gevraagd NET DAGMEISJE y het bovenhuis hoog loon Adres MARKT 3Ö Werkster Tan Lytfwen BurgvlietldadeSZ tditpaar zonder kinderen ntkt bsnaiisn of bovenhuis no G 4945 bur v d bl i ë OMZE RER R Tie AFO T kAT TOT UW DIÉN T ïhtpaar vraagt t OF S KAMEKS Jpn ot ongem m t keuken Omgeving station Br no C 494 bureau van dit blad J L BRUNS L KÏSwifcï 5 Ambtenaren C C P op pad Arefctcnaren van den Cer tialen Cor tró iieDit hiekien te Gouda een inwoner C B fcnaaiDd aan die bq nader onderzoek ton ciandes ienen harj l in kaaa bleek te draven Bij ofiMBIe Ün wonir f werden nog 4 onlgjj ktj kazen met elkaar 15 4 kj w jiid gevondenT Voorti kwam aan t iicnt dat de man enigen tyd geleden voor zeer hooge prijzen 3 ongenierkte kazen aan A C v V alhier had verkocht die deze voor nog hoogeren prijs had doorverkocfil TevenJ bleek m j R v d P alhier tot de afnemers te behooren Alle verkoop geeehieddt zonder afgifte van ben De kazen zijn in t es ggenomen en tegen de beifo4ckenpn werd proces vei baal opgemaakt C B h ehk bovendien nog onrechtmatige be2itt r te zijn van eèn tarbak Jistributiekaartp die hij gekocht had Of k daarvoor kreeg de man proce venhaal Controle te GAuderak en Moordrecht Cohtróle gehouden op het bocrehbedruf van H K te Gouderak leidde tothet vinden van zeven frauduleus uitachtergehouden melk oereidc kazen eneen ltiu t van 4 kg boter die reeds aanbederf ohderhévig Was Een en ander isin beslaggenomen en procetverbaalopgemaakt i Bvi den veehoiidéï P v d H te Moordrecht werden eveneen zeven ongemerliie kazen aangetroffefi vefstopt in een geheime bergplaats Ook hier volgde ir ilKïlagn amc en proces vértiaal Burgerlüke Stand 1Gehoren 24 Juli Adriaah Anton Hermadus z van A H van t Sant n J Bakker C Huvgensstraat I Willem i van W K Scliuling en C A de Busschere J Luykenstraat 2 33 Jmü oanna Wilhelnima Maria d van P A ISeuralj en J M F Verzijl 1 Juli Aiend z van W ZandUk en M C K lnkelenberg Eerste Ka ie 41 Overleden 24 Juli Johanna de Jong veA van Oir t y n der Unden 0 J Hendrik Sirre Juli Willem Bernard Grundlehrfer V 2 i d RUWIELDIEF AANGEHOUDEN De politie heeft aangehouden een IT jarigen bakkersknecht uit Rotterdam die in zijn woonplaats een fiets hadigestolen en nu hier profceerde het f karretje van de hand te doen Daarin is hü niet ge laagd De politie heeftr den jongeman gn het in bttsla genomen rijwiel naar Rotterdam ivergebracht EXAMBN UITSLACEN Ge£ taagd voor het practijk examen Duit che handelscorrespondentie mej J Visser en voor het praktijkexamen Engelsche Handelscorrespondentie de dames Puck van der Valk L T Maurits en A Overhand allen alhier en de heer J Goedhart te Moordrecht Voor Duitsch L O n ej L an den Berg alhier Voor het diploma Lingerie slaagde meJ R Pannebakker alhier Wegens vacantie is onze zaak GESLOTEN van 2 tot en met 7 Aug Fa Neef en Rabouw Bakkerij Levensmiddelenbedrijf vraagt voor haa j depot Te huur gevraagd van 8 22 Aug of event 12 19 Augustus geirteub Pla huisje df ander geschikt vacantie verblijf aan de Plassen Tegep goeden piijs Br No O 4951 bur v d blad flink droog pakhuis te huur Gelegen aan r ij w e g Br no G 4938 bur V d bl FLINK f AKHUIS te Htjur gevraagd liefst centrum Ktad Briev no G 4957 bureau van dm blad cw K KEG Til h IhM Mil tMdra li o NAIUURPRODUCTI ThM 30 et PM Uk 1 12 tebiMM Mor 100 hofpwi T m6 f£f L Qf S ANNO 1364 BOOGilZIJN méér dan 37 5 jaar é 2 9Ü ri in r J Hollandsche keukens op tfen crslÉn prIJl Een t aardig kUsJe va drie larken kKêxn Mn He start bemand m t iuhioruilors maar n ej icni Stuurman won onbcdreigd den prö Van de 4 jollen waren de heer P Macdsnieel eerste en de heer J Spek tweede PvR In dfl klai üe sharpies behaakien de beide asten uit N cuwkoo i d beïde prtixen De heer Nico Both passeerde het eerste de fiinslo tin de 16 ni 3 eenheldsklassc na een Vinnig en strijd nwt den he Ttenhoven HUISKAMERS ZiTMNERS V UAPIÜ ERS De Zomerdroom van dMBfecer W 7 C Steenland kwam met gTM B oorsprong als eeule binnen ïn de toetfi H 16 m 3 even als zijn broer C J MÏ Ipe Bklffsse 2 m a De beer WrKoffUb w d tweede K Er is Inaar een ronde gevaren De oranje baarj was aangegeven De uitslagen van de Zondag J 1 gehouden wedstrijden zijn t üh Reemijfi WONINGlNRlCHJi Nw Binnenwtg 30 Ro e d klasse A gereg B M kiac e 1 Miek C Èchconderwoerd klasse B ongereg B M klasse 1 Triton J Kok klasse C Larben 1 Lenl t ni stuurman klas e D Jollen 1 Avantl P Maedaniel 3 Vlnagje J Spek klafïe E Sharpies L Jlela Vera J v Bodegraven 2 Hydra P v d Haak klasse F scherpe vaartuigen 1 Jan Rap C van Dijk klaffe G 16 m eeheldsklasse A 1 Annie II N Both 2 Marlolijn lï J C v Tienhoven 3 Hilda V N H van Schelven klasse H Ifl M 2 toerkla 1 Zomerdroom W J C Sleenlard 2 Kemphaan A L v d Hoorn klasse T 16 M2 Eén heidsklasse Bn 1 Temp Vivo G J M Sj enUnd 2 JohAn Anker W Kcffüberg 3 Daphnia R Pels i Hem Rie Thé C Krimpenfort MARKTBERICHTEN l VBEMARXT OTTERDAM Dinsdag werden ter veemarkt aangevoerd 1363 dieren waaronder 45 paarden 206 Khapen 641 runderen 170 nuchtere kalveren 83 graekalveren 218 biggen Prijzen per stuk melkkoeien 1475 1275 1025 kaltkoeien 1 9 1225 liOCS varekoeien 8fS0 750 650 vaarzen 800 650 475 pinken 600 500 373 De aanvoer van melk en kalfkoeien was iets kleiner met e troeven handel en iets hoogere prijzen Varekoelen aanvoer iets ruimer met kalmen handel en onveranderde prijzen Vaarzen en pinken aanvoer als vorige week met luien handel en de prijzen als vorge weck GEMEÉNTEUJKE PUBLICATIE I De BURGEMEESTER van GOUDA I Gelet op de artikelen 3 en 5 derde ïid l èr Verordening No 152 1941 van den Rijks èmmissaris voor et bezette Nederlandsche èbied en p artikel 3 eerste lid der Eerste iLschikking ter uitvoering van die Ver Alle slAds 1 Juli Wi in nood ildentng 11 I n k BESLUIT I hjet aan de wethouders toe te wijzen aibeidsgebied a 1 volgt te regeien h Dé Wethouder B W P Acket Isbelast met de voorbereiding van enbet houden van toeiichl op dezaken betreffende sociale aangelegenheden yKsgezondheid enOpenbare WerkWDe Wethouder Mr H R C M 8e VUtt Wijnen is belast met de voorI bereiding van en het houden vantoezicht op de zikon betreffendede eemeentcFüunciën De Wethouder W Sanders is belastmet de voorbereiding van en helhouden vah toezicht op de zikcnbetreffende de Gemeente Lichtfabrieken en Onderwijs volgorde bedoeld in artikel 5 derdelid der Verordening waarin de wethcuders wo den geroepen om als algemeenv rtegenwoortfiger van den BuiiEemeestcr by dién s afwezigheid ot verhindering opté treden te bepalen als voigt I 1 Wtthcutier B W P Acket 2 Wethouder Mr H P C M de Witf SP00 lWE6 PLAAT BEWIJZEK zijn vanal 2 Augustus a s ierkrijgbaar bij de hieronder genoemde adressen N Dogterom Dorpsplain A 38 Stolwijk i de Bruin HeoMsIraai C 171 Bargambacht M A Blanken Voerhuis naast Gemeenlakul Ammerstol W Timmifer Miven 23 Schoonkovan Algegeven kunnen worden enkele reis en relourkaarten voor volwassenen en kinderen alléén 3e klasse van Gouda naar Amslardam Amalalstatlon Amslardam CS Dan Haaf S S Rottardam Maas en Ulrachl WOON TOCH IN UW EIGEN HUIS ZONDER HOOGERE KOSTEN dan de tegenwoordige woninghuu BETAAL NIET 10 20 30 J a lanilr huur zonder tén slssn algen beiH te verkrijgen VRAAGT INLICHTINGEN Of GRATIS BROCHURE CRABBENDAM Beukelsdijk 150 Rotterdl InspKtaur N V OUWKAS BOHYP AMSTf DAM ENGELSCH Mijn 25 j erv in Engeland stelt mij in staat l eg en gevoré in zeer korten tijd vlot en pract Engelsch te leeren ƒ S p m Br no G 4952 bureau van dit blad H B S ot M T s of 1 grooter Br met opg V fj C C V d KROON V Ui Den B 1 Te koop gevraagd i MODERNE PAS ï DO VAN ALLE SMEHENVRIJ Zóó behooren Uw tonden er uit ta zien De DétiPe rox tondstifSmoalit aangeslagen en faerookte tanden weer helder zonder het glazuur aan Ie tasten En U behoeft r het rooken niet om la loten Verkrijgb ö 35 cl bij Apothekers Drogisten n Kappers m MV Horai Hnd oM m Ik iiiMfi a Co rN Maiifemf 373 Mnttwdan