Goudsche Courant, woensdag 28 juli 1943

l rdaff 29 Juli 1943 BurcM M rki 31 poMnkMiai 4MM GOUDSCHE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prü S cento per nummer tóil JMrgaof N 7t4ll3 CbttradaelMir t TIETKR Oooda oorzaak van Mussolini s aftreden f lyie CO GralK2 m den Groofen Fascistachen Raad fascistische partij ontbonden kanten te kunnen aanvallen De oorlog den duur van dezen oorlog worden af gedaan doqpr de militaire rechtbanken van de afzonderlijke legergroepen mAOM nOMK OVER DK VGRKLAMNO VAN CHL BCHIll Radio Rome meldt inzake de door O arcmUUu het L Kerliuia algelegde veiklaftox het volgende De veiklarinx van Chij rchlU in het Lagttrhuu heeft den luliauen niet verrajit Wij wisten heel goed dat de verkianng zoo zou Kijtt en met ander In dê Bntiich Itatlaansche betiekktngen Is Dieta veranderd De get eurtenu sen Van de afgeloopen dasen zijn een zuiver binnenlandbch Italiaansche aangelegenheid De Enge chen echter die vooigeven alteen tegen het fascisme te strijden en niet tegen het Italiaansche volk toonen thans de Keheele weielt dat liet hun er om te doen is het geheeld Italiaansche olk te vernietigen De Italianen hebbtn vaiuelfsprekend de Bntsche lokroefït n nooit geloofd Zi msten dat Gtoot Brittannië altijd gehoopf heeft daC een burgeroorlog in Italié hen zou helpen om zijn vijand ten al te biengei Italié echtei ziet ich geplaatst tegen een onxerblddelijken vijand Italië lieeft daai m slechth de keus om oor zijn vrijheid en zyn eer te strijden De nieuwe Italiaansche minister an Buttenlandï che Zaken Guanglia die zich Woensdag per vlteglmg uit Turkije naar Italië begaf en te Sofia een kort opoïlthoud iiad heeft een korte L Ts 1 i a r Naar het Japansche hoofdkwartier bekend Nog steeds zware ofweergevechten bij Orel Elders afneming der Sovjet aanoallen Artillerieactiviteit op Sicilië irts ins PA CltTlNOWI n K d get irplichtt 5 t voor i ptaalj TUB i t m fri Rot Fn OmstrdMl or f ltik voor i Ri lir lam fill iwsbïld EN IJk lacht n deren lOSTEN onmghuur ao J jin Me n In Ngen of RE lotterdani i g enl p Stefan publiceert I jStueei uiteenze Unc van de r iii 1 Rfl F Raad dte leid hebben tot 14 iftreden van Mussolmi Hwrm j tliet volgende eoegd di Ot M J Oroote I JJt 7 December 19i9 niet meer bij IB heeft de otie der reigeeiang t llitgt ra it over dea politie Q miii ren toeBtand Dwrup j voorzitter der Kamei Grvndi ï l iende motie mgeidiend die beMit door ii ii ook ond rt ekend w f der onl de Bo io de Veoohi de Leo AcerlKi Paresohi CianieUi ETBottai Baiemna Gottaixii Big jS 4e btefdni itoesuru Mar iieil C Albini Basttanuii Il GiMie FascJsliaelie Raad bUeea 0m in daten van uiterste XL fvla IS voor alles met aijn K e Sum I beldkafUge strijders van j mpen die schouder aan schouder G e Iroische bevolking van SMh lljik het Kcloof aan het Italiaansche t q de schittercBdste w jae naar gut kont str en om de edele ifa§U § van dapperfaelll en van onver Hlktc oHervaardisheld van ome H ke weenaaeht te vernjeuwfn Kitadeeniig van den binnenland internatiai alen toestand en ie pelitieke en militaire imrlog IDilK proclameert de Groote Raad iktUtten plicht van alle Itilïanen bf alken priji de eenheid en onafheid de vrijheid van het nltrtud de vruchten van de ofters ariieid van vier generaties van Il rlwrfimeiito tot nu toe het leven g A toekomst van het Italiaansche Ik II verdedigen en betuigt de noodlï Skhëld van eea morecle en makriNie eenheid van alle Italianen in ttMutiKe en voor het lot der natie toloMnde uur De Groote Raad verklaart dat om It iMl te bereiken het onmiddellijke ki l van alle staatsfuncties noodiaMÜk b door aan de kroon den Groolu lud der regeering aan het parleanl en de corporaties de taken en de nnatwoordelijkheden te geven zooilitae in de statuten en de srondItkbtpalingen xijn vastgelegd Se Gmote Raad noodlgt den chef der NllNiag nit om aan Zqne Majesteit takMriag tot wien het hart van de Étele natie trouw en vol vertrourai is gerirlit te verzoeken met het ttleetieve opperbevel over de strijdIntlitcn te land ter zee en in de lucht mtttnkooisti artikel 5 van het italiut Vlo bet koninklijk huis het hoogit lailittier der beslissing te nemen hl hem door onze staatsinrichting nrdt verleend en dat altijd in onre PKhlejenis de roemrijke kracht van me verheven dynastie van Savoye is imeit Gruidi 700 wöMt verder in het 1 llehniberioht gezegd verlangde een heftleluke slemiming l ïenrolgens werd door den secretaris ikpirtu orza een tweede en door jnmseoi een derde motie ingediend jOi besprekingen hebben on ndei brol üen uur geduurd dwz kot 03 00 I W m d8i j t van 25 Juli Aan het I Ne derliesprekingen kreeg de door Iwuidi ingediende agenda 19 ja stemIjen 7 neen stemmen bij een onthou rf De motie van Farinaeci kreeg I IMtetn De motie van Soorza werd iNrtrftltken j D ia stommen op da motie van dl waren atkomstlg van de vol Tile personen Grandi Federzoni de so de Vecohi CianO de Marsicho l 9l Paresci Cianetti Balenna I tUnli Bignardi de Stefani Rossom lP i Marmelh Alfieri Albmi BasiSU neen hebben gestemd IJWta Biggini Poverelli Tringali va Frattari Buffarini en Gal Suardo onthield zich van stcm IniNKÖMST DER ITALIAANSCHE MINISTERS itfcu y nieuwe J onder voorzitterschap van ifwni bijeengekomen Daarby IWcij tiildrukkm ï dat de buiten IjT politiek van Italié geen ver ondergaat Ook het hiteme W van Italië zal worden voort Toliens het priricipe van het tot bereikte en tot stand gebrachte i gyfachap Stelaai meldt dat de I Mkrt tijdens tun eerste zitting Km IsS f even tot ontbinding van de T partg in maatregelen genomen dat de ikiü V den nieuwen toestand In de eerste plaats last politieke leven van bet land au deze party verbonden in tellingen met betrekking tot de opvoeding en de sport zullen kunnen blijven functioneeren TUdens deaelfde zitting is voorts ht Men dat de wet van 9 December 1S28 met betrekking tot den Grooten FaaolstiSGhen Raad onvereenigbaar is met dea terng keer naar de normale groadwal Bo ndien heeft de raad last gegeven tot het ofihetfen van de bijicondere lechtibanken voor de verdediging van dan staat De door deze rechtbai en Zaken Sjtgemitsoe heeft een langdurig belangrijk onderhoud gehad met den minis terpresident In aanshiit ng daarop ontving il minister weer den Duitschen ambassadeur Heinrich Stahmer met wien hij en bespreking had van een half uur Naar Domei constateert blijkt daaruit het nauwe contact lusschen de bondgenooten Japan en Duitschand WAARVOOK IT III STRUDT De commentator vdn radio Rome Fabio Maxima heeft verkjaord Terwlil de Anglo Amerikanen tot nu toe in radiu n pers steeds slechts Mussolini en zijn regeering hebben aangevallen toonen zlj thans hun ware ge icht en geven 7ij toe dat hun strijd het Italiaansche volk geldt Het Italiaafische volk weet thans waataan het zich te hotfden heeft De Italianen hebben reeds van de ervaring geleerd Ook de Biltten en Ame i kanen moeten nog een harde les leeren Zij rullen ervaren hoe de Italianen strijden rullen en deze les zal hun duui te staan komen Italié strijdt thans gesloten als eén blok vooi het Itatiaaniciie volk en voor het vaderland Dat zullen Roosevelt en Churchill nog moeten leeren Italië striidt thans tegen het communisme Het strijdt om de ketenen te doen springen waarmede Biitten en Amei ikdiien het poogden te boeien Het strijdt voor de vrijheid onder leidmg van zijn l onin H t opperbevel van de Duitsohe weermacht maakt dd Woensdag bekend De zware afweergevechten in den sector Orel duren voort Aan de rest van het Oostelijke front namen de aanvallen der Sovjets aan sterkte en uitgebreidheid af Van de afzonderlijke gevechtssecioren wordt gemeld Aan het bruggenhoofd van den Koeban aan den Mioes en aan den Donetz mislukten Vijandelijke aanvallen In het gebied van Orel viel de vijand ook gi8liü n met onvenninderide kracjht aan Alle aanvallen stortten onder hooge verliezen voor de Sovjets ineen Aan dit front heeft zich de laatste dagen de Rijnsch Westfaalsohe 86e divisie infanterie bijzonder onderscheiden Ook ten Zuiden van het Ladogameer bleven vij andelyike aamvaillen die echter met zw aikkere strijdkrachten dan de vonge dagen werden uttgevoerd zonder succes Op Sicilié nam de wederzijdsche bedruvi èid der artillerie aanzienlyk toe In den centralen frontsector bleven aanvaillen van Bntsche en NoordAmerikaansche formaties m het atweervuuT voor de Duitsch Italiaansche stellingen steken il wenden door tefstond opgezette tegenaanvallen afgeslagen ïn de wateren van het eiland vernietigde de luchtmacht bij aanvallen ovOTdag en des nachts een tank De Jeugd is weertiaar v anneer zij bewust ft eet te leven en reeds jong weet vjai er la de Vvjimld te koop is Uit j 3 Geimaaasche landeff Kon Èj Jongens in w eer pWTkampen bij elkaar Op de z g Heima bende vertellen zlj elkaar de geschiedenis van htin land en van den strijd die daar gestreden moet worden voor een betage toekomst Blijft niet achter maar meldt je aan voor t volgende weersportkamp Utrecht KoningsUan 9 Stapt Hoffmann VeHklaring van Roosevelt HOUDING TEGRNOVBB RAUR OMVERANOERO Roosevelt heeft volgens dep Britschen bericbtendienst in een radObtoeapra k ge egd dat de regeerin swisseUng mets heeft veranderd aan de houding der geallieerden tegenover Italte Nog steeds wordt van Italië een onvoorwaardeluke capitulatie geëisoht Volgens den Britschen berichtendienst verklaarde Roosevelt dat de S ook na den oorlog gaarne goedebuurt etrekkingen en een oprechte nendschap met de Sovjet Unie zullenonderhouden zal in zyn verd verloop feen eenvoudige zaak ztjn Duitsohland en Japan kunnen alleen in eigen land verslagen worden hetgeen echter een veel grootere concentratie van het rw ionale potentieel en de nationale energie noodig maakt De V S aldus Roose eH moeten er op voorbereid zijn dat 7 IJ ook hun laatste kracht m dezen oorlog geven Zij zullen slecht mei een totale overwinning tevreden zyn BRITSCHE VUEOBOOT VEBONGELVK Naar de Bntsche berichtendienit meldt la een vliegboot van de British Overseas Airways die Dinadagavond uit iisabon waa vertl kken Woensdagochtend ilv het graafschap Kerrv neergestort Aan Iroord Van het vliegtuig bevonden zich zeventien passagiers en zeven leden der bemanning TIen van de inrittenderi moeten onmiddellijk dood zijn geweest terwijl twee andere later aan de bekomen verwondingen zijn overleden Volgens een later bericht zouden er aciittien passagien zijn geweest GBNBRAAL VRt DMAAItSriIAiK IIOMMa IN GRKKENLANDj De Duitsche bladen publiceeren fotp a waaruit blijkit dat genei aal veldmaarschalk Rommel zich in Grieken and evindt De foto s geven de aankomst weer van genera l ve1dmaarschalk RoSnineJ te 3atoniki AMEBIKAANSCHK KRUISKK TOf ZINKEN GEBKACWT Ten aanzien van den oorlog in den Stillen Oceaan zeide Roosevelt dat de Japanners hun stellingen hebben kunnen versterken en uitbreiden Het is het doel der geallieerden deze versterkt vijandeluke stellingen achtereenvolgens te heroveren om te zuner tud de Japansche eilanden van alle Ju i in het gebied tier Salovnotuellanden een vijandelijke vlootformatie ontmoet die bestond uit epn kruiser en drie torpedobootjagers De Japansche duikbooten konden door de linié van torpedobootjagers heen bieken en den kilnser die behoorde tot de Saa Francisook asse met torpedo s tot lokett bt en n BittheHiohd BIJEENKOMST VAN SOCIALE VOORMANNEN EN 3ETRIEBS FUHRER Het Nedarlandsohe en hot Duitsche A beidsfront hebben Woensdagmiddag in K asnapolsky te Amsterdam een bijeenikomst belegd an Betnebsfuhrer en sociale voormannen op welke bijeenkomst de leider van het NederlandSche Artjeidsfront de heer H J Woudenberg en de stieUvortiietende Obmann van het Deutscihe Arbeitsfront de heer Kietschnvar tiet woord voei den boot van 7 000 brt en een korvet Voorts werden zes groote transjKjrtschepen besdhadigd Sterke vuandelijke formaties bommenwerpers zetten haar terreuraanvallen op de stad Hamburg in den afgeloopen nacht voort Er werten nieuwe verwoestingen aangericht en ten decle uitgebreide branden in verscheidene stadswijken De bcvelkinf leed weer verliezen Door nachtjagers en luchtdoelartillerie werden volgens de voorloopige berichten 47 der aanvallende bommenwerpers neergeschoten Gisteren overdag haalden luchtverdedigiitgsstrijdkrachten boven de bezette Westelijke gebieden nog negen vyandelyke vliegtuigen omlaag In den stryd met een Brhsohe formatie motortorpedofeooten brachten Duitsche bewakmgsstrydkrachten voor de Nederlandsche kust een tillenemotortorpedoboot tot zinken Aen beschadigden een andere boot zoo ernstig dat zy als vernietigd beschouwd kan worden Onze vaartuigen keerden voltallig op hun steunpunten terug Gevechtsvliegtuigen voor den langen afstand vielen opnieuw het op den Atlantischen Oceaan waargenomen viiandehjke convooi aan en brachten twee koopvaardyschepen met een gezamenlyken inhoud van 12 000 brt tot zinken Een schip van 5000 brt kreeg zoo zware bomtreffers dat het slagzij vertoonde Twee andere groote vrachtschepen werden beschadigd Duitsche duikibooten boorden op den Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee acht schepen m den grond met een gezamcnli icen inhoud van 44 241 brt besciiaci gden een lichten kruiser alsmede ses vrachtsdiepen en schoten in den afweer drie vüandclyke vliegtuigen omlaag ÉOLCHOF DOOR DUITSCHE TROEPEN ONTRUIMD TUdens de elastisch gevoerde af iv eergevechten m den centiralen sector van het front is de plaats Bokhof op 28 Juli m andere handen overgegaan meldt het D N B De Duitsohe troepen hebben door den vyand onigehinderd een nieuwe stellmg betrokken na m Bolchof alle militaine nstaUatieï die den bolsjewislen van nut zouden kunnen zijn te hebben vernield SOCIALK VEBZOBGING VAN GEZINNEN VAN BUITENSLANDS WERKENDE ARBEIDERS Krachtena de onlangs m werking fe treden regeling betreïferde de sociale verzo gln van de m Nederland arfitepgebleven betrefckingen van buitens lanids werkende ailbewlers ontv angen de gezinnen waarvan zij de kostwm iwrs zijïi gedurende de eerste drie weken na het vei trak van den orl eideir een overbniggingstoelage ten bedrage van het laatstelijk m Nederland verdiende loon Daarna treedt de aociele toelage in wenking welke ten doel h eft te verzekeren dat de betrokk gezinnen met inbegrip van ijetgeen de man overma kt 90 pet van het vnoeger verdiende loon blijven ontvangen Ten einde een doeHrefffflide werking v an deze regelmg te t evorderen is thans bepaakl dat m gevallen waarin buiten de schuld van den art eKler de teiizake benoodigde beaoheiden nog nic beschiMwar cijn de cewestelyke ar beidsbureaux in afwachtmg daarvan toch gedurende drie weken een sociale toelage mogen uitkeeren Hetzelfde geldt wanneer het om geüinnen gaat waan an de koslwmner reeds voor de inwerkingtreding der regelinig op 3 Mei j 1 IS vertrokken Jtt MEIPATBIOXTEN Hedenavond om 18 45 uur apreekt Max Blokzyl via Hilverüum I in de serie brandende kwesties over De Meipatriotten OllD LllIT NA T GK CBAAL W BOETJE t In den outierdom van 94 laar is overleden d oudluitenant generaal W Boetje oudlegeicuinn antlant lu Ned Indie PRIiMK DNO VALLENWFT IMI De secretaris generaal van Sociale Zaken heef de bgd age over het Jaar 194a vaa gesteld op IZS o van de voorsehotpremie be trefftnde de Ongevallenwet 1921 Ei zal dus 15 van de voor 1942 verschuldigde ongevatlenpremie worden bUge vorde d PREMIE BUZONOrn ONGEVALLENFONOS Het bestuur der Rtjksverzekeringsbank heeft beslist een voorloopige bijdrage voor het bijzonder ongev a lenfonds ove het boek Jaar 194 1 te heffen van ö per mille van het over genoemd jaar ingevolge de Ongevallen wet i9Jl onderscheidenlijk de Land en Tulnbouwouffevallenwet 1991 verzekerd kxmbedfag DISXR BUTIEmEUWS TABAKS EN VERSNAPERINGENKAARTEN VOOR PATIKNTEN IN INRICHTINGEN Patiënten in ziekenhuizen en andere byzondere instellingen ontvangen evenals by de vorige uitreiking van taibaks en ver aperingenkaarten ook ditrnaat deze kaarten reeds tydent hun verbiyf m het ziekenhuis De distn buttediensten reiken de kaarten ondel waarmerking an een bon an het inleg vel en van een vakje der stamkaart aan de admmisitratie van het ziekenhuis uit die vi rvolgena de kaart aan den patient afgeeft Deze rege mg gel3t ook indien de patient m een andere gemeente woont dan die waarin het ziekenhuis is gevestigd Na ontslag uit het ziekenhuis kan men by den distributiedienst de overige nieuw uitgereikte bescheiden in ontvangst nemen waarby men diü geen tabaks of versnapenngenkaart ontvangt wanneer een der bonnen K of L 119 219 319 of 419 reeds van een merkteeken is voorzien ftotteRóamsph philhARmoniscti ORkest Dirigent Bduard Flipie SolitlunM a Naberman topraan Jo Bollenkamp al i Ary Roodenburg fsnor Bot de Groot bot Koor Hot Phi harmonisch Koor Programma De Negende Symphonic van I udwig van Beethoven 1770 1827 in d opus 125 gemaakt in 1823 De allengs opgevoerde extase waardoor Beethoven al ïohryvende aan zyn negende zich voelde overmeesterd deeed hem met genoeg hebben aan de verklanking door middel van mstrumenten maar de hulp inroepen van t meest volmaakte RiUie uistrumenten de mensch lyke stem om zich met behulp van haar te ontladen m een lofzang waartoe de woorden v n Schil Iers Ode an die Freude hem hebben geïnspireerd In het Allegro ma non troppo hoort men het motief al in embtyonalen vorm aanwezig eerst als n klacht waarop n troostmotief volgt die allengs wil doorbreken tot de climax in de finale Prkehtig het aanlaaiende molto vivace en de weWhoomparty in het ontroereiKie Adagio dat wel van buitengewone schoonheid is Indrukwekkend üls by het begin van het slotkoor de bas vermaant O Freunde nicht diese Tone sondern lasset uns angenehmere anstimme und freudenvoUere Wat het koorgedeelte betreft zoo hebben we dit maar heel zelden waarlijk mooi gehoord wegens de aeer hooge ligging der sopranenparty die byna instrumentaal is behandeld en hoewel er inderdaad verdienstelyk ge zongen is heeft de koorzajig ons dezen avond allesbehalve bevredigd als cmdindruk met name de sopranen ook de mannenstemmen vooral de tenoren klonken met steeds bescttaafd en nogal eins geforceerd Het otkett verdient allen lof en de solisten Verdienen hulde voor hun prestaties en zonder tekort te doen aan alt en tenor noemen we even de zeer schoone aoepcte sopraan M B Naberman en den nobclen bas Bas de Groot Flipse leidde met enthouïiasme staande voor den voorlezersleztnaar koof en oritest waren voor den kansel opgesteld d stemmen wat te ver Uit elkaar Ruim 1000 bezoeken vulden het kerkgebouw Examen commissie Gouda AKTE LAGER ONDERWIJS Oe Secretaris lenera l van het Departement van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbescherming heeft benoemd in de commissie welke in 1943 belast is met het afnemen van het exasnen ter verkryging van de akte van l ek waamheid bedoeld in artikel 77ib der wet tot regeung van het lager onderwys te Gouda t H lid en voorzitter dr I C van Honte inspecteur val het buitengewoon onderwy te Utrecht en tot lid en ondervoorzitter H Bos schoolopeiener van het 1 o te sGravenhage BUDRAGE VOOR DE SLACHTOFFERS VAN AMSTERDAM By den burgemeester ui een gift ingekomen van ƒ 117 12 byeengebracht door personeel en directie van een bedry hier ter stede en bestemd vo r de slachtoffers van den bomaanval op Amsterdam STELENDE KNAPEN GEPAFT Gisteren werd bii de politie aangifte gedaan van diefstal van een pai tytje glaswerk ter waarde van ongeveer 20 gulden uit een bergplaats van de zaal Kunstmin De diefstal bleek geplee door twee jongens 13 en 14 jaar oud De politie heeft de knapen aangehouden en hun buit in beslaggenomen ZONNESCHERM AANGEREDEN Door het tekort nemen van de bocht van den Turfmarkt naar de Gouwt heeft een vrachtauto van de glasfal ricfe Leerdam het zonnescherm van het Ge westelyk Arbeidsbureau over een lengte van 20 meter afgerukt BESMETTELUKE VEEZIEKTEN IN ZUID HOLLAND Gedurende de maand Juni heerschte m de provincie Zuid Holland op 586 boerderyen het mond en klauwzeer hiervan ziin 427 nieuwe gevallen Op 53 iboerdptyen deder zich 565 gevallen van schurft voor waarvan 32 nieuwe gevallen op 4 boerderyen Het rotkreupel der sc4iapen kwam voor in 43 gevallen op 5 boerderyen waaronder 3 nieuwe gevallen op 1 boerdery Varkenspest kwam op één boerderij voor waar 5 dieren waren aangetast Bm gerlüke Stand Geboren 95 Juli M artje d van G van Dolder el E van Leeuwen K eiwcg M 27 Juli E isabeth d van H W v n der Kleyn en P Metselaar Heerenstraat S Gerda d van H Peuk ek M £ Kerst Vogelenzang 19 Josina Jacoba Neeltje Antonla d van H A van Gijn en J Verstelt Potgieterstraat 31 39 Juli Adrianus z van G van Gent en W Zorg P C Bothstraat 73 Adriyir z van A G van der Wal en A Bohres v Heusdsstraat 4 Getrouwd Juli Jan Bakkes en Annetje Hoepel Juli Wilhelmus Hendnkus Siuijter enPetronella van Loon JeUe Muurling enComelit Tumenburg Joharmes ArnoldusLugthart en Maria van Eijk Arie Jacobus Verkaik en Jannetje Hoogendoorn GerritEkelmans en Lena van Wilgen Hein Goudkade en Adirana Maria Rijnhout Arie Schneken Johanna Maria K ein Nicolaas Adiraande Wit en UheImma Revet Overleden 29 Jiili G A C Schouten 5 maanden HAWAIIAV STERREN IN DEN SCHOLWBLB De Hawailan Sterren Revue gisteravohd in den Sthouwburg bestond uit drie sterrenlieelden leder van viei plus nog een eenzame ster en mik schien om van iiet ongeluksgetal af te komen nog één die echter met de Hav aiisoort met te maken had Di was de confer cier Ju es Seron in zijn soort geen ster van de eerste grootte Van de groepen bi achten de Waiklkl s In voortreffelijke uitrustii g op beschaafde wyze heel goedfi muziek De Moana s volgden een afstandje in iTiU7ikjile kwaliteit op hen terwijl de Phllippmx s n weer minder gehalte camoufleerden met een optreder dat op het spectaculaire af v f doch bij het al heel weinig talrijke publiek toch het meest in den smaak scheen te vallen wijl dat heft tot een heihaald bisseeren dwong Was de muziek nkeer of minder goed de refreinzaftiï het over het algemeen veel te wenschen over Goeden jang l oad echter wel de eenzame ster Thom Kelllng die met zün vele rumba s een ware virtuositeit als guitarist zanger en kunstflunei demonstreerde Ad interim Kantongerecht te Gouda VrrspKAKCN Verootrdeeld ïQn wegens het ten verkoop vooi handen hebben van brood met een te laag gewicht aan droge stof B M te Zevenhuizen 250 subs 50 d h H F te Gouda SO subs 10 d h D C V te Berkenwoude 2S subs 10 dh het ten verkoop voorhanden hebben van karnemelk met een te laag vetpercentage A M te Woerden 7 90 subs 3 d h het ingevaar brengen van het algemeen verkeei P J Z te Rotterdam 29 subs 10 d h niet voldoende afschermen van drjjfwerlc drtjfriemen T K te Woerden 40 subs 10 d h zich door een motorrijtuig laten voorttrekken M C de J te Stolwljk 4 subé 2 d h zittende op een ry wiel een paard te hebben geleid A van M te Waddinxveen subs ld h I E te Gouda 2 subs 1 d h niet toonen van het Persoonsbewijs L E te Gouda t 2 subs ld h £ M S te Waarder 2 nibs I d h ryden zonder bel J K B te Kemerik 1 subs I d h na 21 uur in de openlucht verblijven C K te Gouderak 2 S0 subs 4 d h T J B te Capelle a d IJss l 4 subs 2 d h rijden met een niet afgeschermde brandende koplampen B D te Ouderkerk a d IJssel 4 subs 2 d 11 rooken in een coupe Verboden te rooken van de Nederl Spoorwegen G L te s Gra venhage 2 ubs 1 d h J J H te Rotterdam vrijspraaak J J van D te Hil versum 2 subs 2 d h reizen ronder geldij plaatsbewijs W I4 te 6 Gi avenhage ƒ 3 subs I d h lu 21 uui verblijven m een verlofslokallteit terwijl hti den leeftijd van 18 Jaren nog niet had bereikt C H B te Reeuwijk 3 subs I w tsch met ontreggen van verbiyf na 21 Uur In men verlofslakaliteit aan personen die den reeftijd van 21 Jaren nog niet hadden bereikt A van O te Gouda 7 50 subs 3 d h A L V te ReeuwUk IIO t subs 9 d h niet voldoen aan de Leerplichtwet T D van G te Gouda 4 subs 2 d h H J v d B J te Gouda 3 subs 1 d h O S te Gouda 3 subs 1 d h D J te Gouda 3 subs 1 d h D S te OSnda 3 nibs 1 d h D L D te Moordrecht 15 subs 8 d h visschen zonder schrifteMjke verffunnins C B te Rotterdam f6 subs 3 d h met bevel tot vernietiging van het inbeslaggenomene A S Q P ie Reeuwijk 5 Bubl 3 d h met verbeurdverklaring van het In twslaggenomene tnMHH wff ii im gin i i i iii n u NHIBLANnyeBB mtOMlÈaWtAlt OENEN OP JAVA Het laforinatle bureau van het NeduIandKhe llMde Kruis KojttcViMr hout 14 te Grav iluge onivbia uit Japan opgaven van NederlaïSiche krygsfevHaenen Wegens het ontbreken van adriaaen koa omtrent d oadervolgende personen nog geen bericht aan de tamdie worden geionden aptroet 443U taw arts 89911 1 dirkentoor hermen agerbeek karet bare 11999 piel baro laM wah bara mus berry baron I9U1 ew ban 89311 robett baron 97199 rudi baron 19991 tbommr baron t9H99 ed barre II719 hl barre 49910 f barrelo 79415 el barteUogi 98857 max bartela doctor 99799 erthur vanbarthoM S9M8 fa bartmae 1319 taf liartmeB II119 barlitra 931809 jb debas 90999 jjm debts 349 kj bas 148513 mge sassen 19991 jh battliuns 51805 godf ied batttaiBi 994 hf bastlaana 5 396 mnd bw iaant 9801 d phc bastiaans 41805 rhlg bMtiaena 80299 wllljr bastieans 19917 pag bastiaanse 88406 Johen besttaaBU S8S13 arlhur vanbatenburg 189993 august debate 110039 eduard debata 7 I7 ea dehals 118122 eg debets 90394 drbaU 137423 wh debeU 99311 ludwlg batten 1711 willlam batten 191399 pc fiito debate 7256 11 dehata 521 nn vtnbattum II069T kl beuer 133991 dtw bauermann 99989 franciseiis beuling 180914 hg bauman 134919 Ih baumanns 75713 richaid baume9208 fw baumeister 9009 we bauii er 169900 cw baumgartcn 1 4115 Icjh baumgarten 8010 d oscar baumgarten 7497 re baumgarten IS4I1 aw baiir 107899 Ie biusch 47M0 jp bauwm 29798 pa bauwln 85147 we bauwm 53902 alexander beudoin 855J 9 frans baudoln 57118 henk baudoin 6817 hermanus baudoin 2iM 2 hg baudoin 97997 eg vanbavel I522li am bax 57603 al bax 2207 awa bax 49802 nina bex 58 06 pa ba 9101 rg bax 5jJ23 ta bax 18721 cdwin beaupain 96223 wf beaupaiu 103594 Wk debeauvesiei 196707 Johannes hech 110122 bernard beek 190j cm hetk 18 123 ela beek 148608 viw beek 77816 ahw becker 88118 el becker 13294 jo hannes becker 101 09 ce beckeringh 19121 ta beckers 52523 rudolf becking a 18314 rw becking 57022 cp beckker WSï3 eea beckker 22122 ag beck maniapre 6131 Jan beckirjn lapre 7712 otto lieckman lapre 5e 12 aa beckx 10422 ewa heckx 10011 Jslj beckx 87788 Jrw becks 204123 ke beckx 7418 wfr beckx aS28 wh beckx 84002 hj beeude 1 M je bedeker 161896 wfin vanbeeck 93118 des varheek 96922 hermannu vanbeek 167997 helmen vanbeek 96612 Jf vanbeek 13693 max vanbeek 146916 er vanderbeelf 45199 wf terbeek 134213 tmg vandebeek 57122 Je varderveeke 110522 bj beekes 138596 pi beekliuvzen n2910 cht heekman 101608 cm beek n an 59410 hc beekman 133196 Joseph beekman 101808 ahk venbeeknm 6d423 ake vanbeekom 74596 alexander vanbeekum 4472J pj vanheekum 81718 gi beekveld 80347 vm beekveld ITS ih beelt 97226 bastlaan beeni 22222 fh beem 1841 kira fj beem 57222 jan vanbeem 141596 fl beemer 56201 ferdi nand beemer 6708 toUias beemer 211496 alexander deheer 96062 bp debeer 896 lp debeer 40819 tommv debeer 9338 1 Willem debeer 79207 edg beer 137623 hc heer 7697 dhl beer 138612 ja beer 46100 jcph beer 78325 jhf beer 161223 ludwlg beer 223 01 mi beer 18311 odj beer 8306 fc beerhorst 11713 Ih beerhorst 120313 harry beers 117723 el vanbeest 146617 eh beels 15123 aa beetz 192494 elexander beetz 9097 tnj beetz 11002hw begeman 117113 ja begeman 243702 je behn 137420 ha behouden 9902 rl behr 16811 lp bellen 211512 tea beijei 1 5416 jw beijer 54420 wc belje ringk initO harrv beijnon 86003 Willem beijnon 104408 jf beins 168206 jan beket 12614 j bekker 84055 ve bekker 14899 pJ bekkers 91231 cl vanderbel 112121 il debel 191101 km van bel 23217 pf beljaars 216406 Wlltv heljaars 86834 anp belle 61309 ec belle 47010 fb belle 18310 cowj bellmann 73994 ednard bellmann 44323 waa bellmann 5300 at bello 141318 mfg bello 20021 Claude belloni 402 2 louis belloni 24 3403 wr belonje M2421 fjs beltgens 139118 lef beltgehs 51110 fc belvrov 7912 la belvrov 2016a II belvroy 97127 pjh belvrov 8012 tph vanbemmel 1294 fa brtidelfr 171 309 loran hendeler 1096 wr liender 1833 1 jan benetreu 82911 ah benjamins 35100 benjamin benia mins 44116 ef beniamins 109003 hn beniamins 44023 lla berlamins 52620 Ic benjamin 96142 pieter benjamins 214011 re benjamins M9703 Familieleden enz gelieven zich onder opeave van zoo volledig moge ijke gegevens de betreffende personen zooals raniï onderdee of wanen geboortedatii n en laatst bekende standplaats in Indië enz tot boven genoemd informatiebureau te v cn den ► v 31 JuU O N A terrein 2 19 uur Wedstrijden Turnkring 6 M our Demonstretie Keur korps Ned Gvmnastiekveibond en opvoering Mens Sana serie door leden vin dea Turnkring APOXaEKERSOtENST Steeds geopend dei nachts alltea voor geneesmiddelen Apotheek A Wed Gouwe 131 etieci uit baldadigheid iemand in het watee gooien S J C de J te Nieuwerkerk e d IJssel 9 subs 2 d h loopen op een hooitand zonder daartoe gerechtigd te zijn J C M te Linschoten 2 subs 1 d h J P K te Alphen a d Rijn 2 subs l d h net ten verkoop voot handen hebt en van melk met een te laag vetgehalte P K B té Berkenwoude ISO aubs SO d h het ten verkoop voorhanden hebtien vaa brood met pen te laag gewicht aan droge stof A M v d W te Woerden ƒ 90 subs 10 d h J C E te Gouda 40 sttln 99 d h B C W te Gouda iSO subs 19 d h het vervoeren van beschermde vogele kieviten A O te ReeuwUk SO subs 23 d h O O te Reeuwyk 99 ubl 25 d h het vervoeren buiten de openbare wegea of voetpaden van een veng of tramnet A C Ie Reeuv ijk 50 subs 99 d Jl met ver beurdverklaring van het mbes kgfenomen D O te Reeuwijk idem zonder schriftelijke vergunrflnf vtsschen met wargarens A V te Nieifwerkerk a d IJssel 10 subs 4 d h Inet bevel tot teruggave van het Inbeslaggendmene A IV H te Nieuwerkerk a d Ossel rlO subs 4 d h A F S te Rotterdam 19 subs 4 d h F I te NieUwekrerk a d IJssel 10 subs 4 d h niet voldoen aan de leerplichtwet C B K te Gouda f 10 subs 5 d h zich zonder vergttnnjng begeven tusscheaalsluitboomen van e spoorwegove gang A G v a T 2 tl Waddmxveen fS subs 2 d h het openmaken van eOn porHer 4n de zij wand van een trein terwijl die trein in beweging was H V d iV te Boskoop 3 9e subs 1 w tsch uit baldadigheid ontsteken van een voetzoeker op den opetibaren weg W M te Stolwljk 12 50 subs 5 d h met bevel to teruggave van hel int eslaggenomenc rijden met een motorrijtuig n 22 uuu alhana voor 4 uur N S te Ouderkerk t d IJssel IS subs 6 d h na 13 althans voor 4 uur viFbUUven In d openluCKt N S te Ouderkerk e d IJssel 15 sube 9 d h W D te Oudewatei 2 50 sub 1 d h niet toonen van het Persoonsbewijs J Y te Gouda 9 subs la h met gebruiken van een besteand rijwiel pad J P K t Hekendorp 2 aubs 1 d hi ryden met een motorrijtuig zander goed VDOrverlichling J O O Ie s Oravaenhag lo eubs 4 d h rijden zonder bel I J S te Moordrfch J ubs 1 d h rbden net en rUwltl zonder oede voorverhchUng D V te Krimpen a Ueid 4 aubs 9 d h