Goudsche Courant, donderdag 29 juli 1943

SI sac I e V Wijncairden iDZCj a g ne tfsmn 1 C Craatsma IBo koap itj sec 2 Mlep da Jaag iGZCt sa sec jongens 1 t Cabout GBC M MC O Winkler SZCIIW sec meisjes t E y van Bwi iIBoakoop t i ICC X Je de Jimg GZC SêA sec 1 SOM schoolslag hcerenr I B v Wiiuwnlcn lOICt U we 2 R MtOiout lG7C 37 ïec 3 J Gravestevn OZri 3i 2 ace darotf 1 C v d Berg IBZCI 6 3 sec 1 D v Lccuwci AZC 4S8 sec jongens 1 Cabout CZCI 2 L de Gtoot Boskoop en A Eykeleatair OZV 47 4 sec meit e 1 D Kamper A C 3 E var Boom Boskoop en A Rapes BZC 47 sec 180 M schoolslag gekleed waarvan 4c laaute 18 M met drenkeling heeren 1 P J Gravcstcvr IGRB 2 min sec 2 A Sc oenmakcr Br koop 2 min2J sec dames 1 C Korcvaa IGRB 2 min 6 sec 2 T dc Knikker tWaeenach RB mm 11 sec Estafettes 4XSSM gekleed met drenkeling heeuen l CRB 2 min 30 4 sec denies 1 CRB 2 min 37 4 sec 2 WRB 3 min I i sec 3 M M w eislag heerer GZC I min 43 4 cc 2 Boskoop t min 47 2 sec dames LJoakoop 2 ir in 14 4 sec BZr 2 min i5 H 8 X 0 M boiatcrawheeiei l Boskoi 2 Ipiji 39 4 sec 2 GZC 2 min 41 sec dames 1 Boskoop 3 min 19 sec 2 AZC 3 m n O SCC PUU TSEUJK NIEUWS BERGAMBACHT Benoemd De heer G N Roza oxKlerwuzer aan de O L school aihier 15 benoemd tot ondextA mzët aan de open aare ULO te Oud uetiaiui RE£lJWiliC BurfMrUjke Stand Gé en Jacobus Ai ihoniuft zn an G J Straver en M A Faay AdnUan tn van E Ooflterwuik en K OudshJpom Kors Johan zn an W H VerWey en P Schouten Veronica Jacqueline Petra dr aa J H v d Vegte en D F Verwaal Maria Amaanlje dr yan I J Verkadc en L Akertooöm Hendrrkus Wilheknus zn van W C den Du er en H Ph Blom Hukbertje dr vdn C J Broer en H v d Wolf Johannes Wilhelmus Maria zn van J A v 4 Werf en M J Egberts Getrouwd P H Kool 44 j en j C Boere 33 j Overleden Johanna Mana v geeuwen 69 wede van J Bunnik J cob Nicolaas van Spengen 29 j Loop der bevoikinf Ingekomeii J A Lankhaar uit Didam ui OudewegG 7 Vertrokken M Brauns naar AJphén a d Run Steek terweg 1 D Kroon nas r ItrUd Irerii dc kenden UU lie maliacltlk dee te n dc bfvolli llil de r dorpen vanhel M fcchter htl Dujt ch leïe aaa hetOu n Iroïit lijn tuap id £ fdrf Itngenv i Ordedienst fevorrod v c ke ter ver Uri t i i an hun düfptn een waardevolle huip r b j het biili Jfcen der berde PK Horimanr Stap ECONOMISCHF RECHTER n ROTTERDAM Verboden vukenahandel De 33 jarige vtthandelaar F Vonlc woneiKio te Reeuwijk die ir Nü enrt er tn Difcmiber j zich met er bodcn varitcnthandel ha l beajg gehouden is d arvf or gestraft met ƒ 400 botti iublidiair 50 dagen herhtenis Suiker W c nc het vemalschen van n lufterbon IS de 28 jarige huuvrtMiw H van Beekum Rietveld uit Oudewater veroordeeld lot 1 jnaand gevangenisstraf met graüeclaunilp m het vonnn en ƒ ISO botte subsidiair 30 dagen hechtenis DistribubcbcschcideB verkocht Juffrouw J Kios Beertihuizen wonende te Gou a haar haar distriibutiebeschtiden verkocht gedurende eenige maanden van dit jaar Zij is daarvoor veroordeeld tot ƒ 25 boete sut iidiair 10 dagen hech ems AACWCIU GOUCHTSHOF tn Inogw berMV vaanu bevesUgd Tenuke Van Jjeliitf as liT L te Gfjuda door de rechtbank te Rotterdam vtroordecld tot twee vn ken gcvangc ititxit vaa weUL voucu hu m hoosei oiroep k am bij het lUagsche Hof Dam de acvocaat geuer l de feiten bcwexen achtte meende hij dat t geen reden was de straf te vnjzigeii zoo at hij bevt stigin s e schte van het vr Tis Arrest over 14 dagen KEEDs mamsna mtsKota in db KOStll AS tA LDA Het aanta i r jjvmgen voo de roiid 1 Gouda beloopt reed een dertigtal bl OL piofs tn orii f snkeloken en een zestig blJ de omati i e Ook di btide winnaars an de j J Zondag ver eden ronde van lit riem M dde amp en Kei terls zUn er kil Vtcrls buiur ct reeds vro ger genoemde ei ners vai r a n uit de beroepsklasse OJni log W Jdent s de Korver en de G uwenaar Hl litede dei zijn haast i pretkwoordelljke ptUi uitblijft n tigefl oiltn ng reker nut kannloos is van de anialcur nhrcven reeds lil leiktur n B Mlddelink BUI Blauw V a Gnfi Kleefttra eni zHEansEN DB KKINRKAMPIOCMrcaAPFEN VkKZVtOHMtN Cifceravocd zijn In de Hedelijke iwem t IniichliDg de loi nidm on de kanipioenMh ppen van oen Kring Gouda van den Ned Zwem er Reddingshond gehouden De deelname wae gioit en de belangstelling berMrlifk Op a t tuminers vitrd tel geitredei zuodat pet deie sparrerde series te gti itten vieki Voorai die series van de 50 meter borstpra en de 50 meter schoolE hcerer waarin de vier sterksten tegen elkaar mlkwamer brachten een enerveerenden strijd Opval end waa tlar bij dc schoqlslagoummera de vlinderslag meer bemit weid dan ooihetn het geval was B zonder ZMa maar bcveral nuttig en daarom wel de meeat adrdcvoMc prestaties waren dc nummers 100 ntttr gekleed schoolslag waarvan de laatste 2S meter met dienkeling evt nala de 4 x 29 meter gekleed estafette met drenkeling Het is stellig te waardecrcn dat bli deze k tiip n de dceiuame zoo groot en de prestaties zoo goed waren Over het algemeen vielen oe verrichtingen met tegen vetscheldene ult pkendc tijden werden genoteerd vooral hij dc estafe tes die door uitermate feilen strijd zeer levendig waren er waarby het publiek wel het sterkst meeleefde Dc beste prestaties waren 51 M borstcrawl hceren 1 B van lngerden GZC 4 sec 2 W J den B ier GZC 29 8 sec 3 H Aarts Boskoop 30 2 sec damei 1 Miep de Jong GZC 3 4 sec 2 C Kaptein IBZCI 37 8 sec anr i t J Cabtjt iGZD 34 40 sec 2 G Winklcr BZC 36 4 sec mciajei 1 Bly van Boom Boskoop 37 4 sec 2 Jo dc Jong GZC 3S sec 50 M r u g c r a w 1 heeren t J dc Jon £ GZC 31 sec 2 W J den Boer GZC s ravei iage C v d l uMtr at 184 C M Goeiemoed Kok naaf Amsterdam Geuitai5iraat76U E M Goeman naar sCra erha8e Rijkoof v Goensiraat 34 W Vermeulen naar Gouda Koekcekstraat 3 Qgwmtétmi A n komen loopen een ond bij F van M urs Dorp etn regenjas te bevr biï C J Stolwuk OudRt euwijk een h uissieutel te bevr bij J C Siraver Plaltewep een broche te bevr bij Jongeneel Welh Venteweg H i een roeispaan te bevr bij D Slaman Oo£tha en 55 Gouda een porteponnaie rood met inhoud te bevr by D Slappendel Tocht I 21 MEDEDEEUNGEN PLAATSELIJKI DlSTRIBt TIFDU NSTtN OlbTRiUl llf KRING CAPFLLE AAN pEN IJSSEL In verbsrd met de regeling Klarterbmdirg voo groente en l utt WLrdt het vt gend vcür en handiel bekend geirai kt Hand€lai i in gioeiUc en fruit leveren de an hun hiarttn npiiion1en bonnen In Voor Captl e a d U i op Donderdag en VnjdaC f an het kringkantour vcxir Nieuwerk rk a d Us cl op Dordctdag a t for Mon d ccht op Vitjdag ah en voor tvenhuiien op DondeidafC en Vrijdag £ aan de a £ ntM apkan or n van 12 uur v m De bekt u gemaakte ttnnv n ucrdtrii door het publitk öp Maandag Dinsdag of Wo n dag van de 3e week van iedere distnbul cpfriode bij ticn groentehiindelaftr ingeleverd Lftatstgeuücade moet op Donderdag uf Viijdag van d ezelide week dus cvtneens In de 3e week n iedere di itrlbutiepertode de bonnen geplakt op opplakveiten volgens de Merboven va igex elde dagen bij den dietributiedlen t indienen ter verkrijging van toeV ijzingen Groente Voor verdere bijzonderheden ordt verwezen naar dc leeds verschenen officieele publicaties OFFICIEELE MEDEDEELINGEN BTROOREGEI ING OOGST 1M3 RAYONNFPRING De telera van fi roogt a sen In ZuidHolland die an ondei geuoeiudi gebieden hun bedrijf uitoefenen yn evenals vorig jaar verplicht bun ttroo van oogst 1S43 te vcrkoopen aan den voor dat gebied aangewezen landhandctaar in atroo Onder de verpltcht te verkoopen hoeveelheid valt niet a het kwantum dat zij uit eigen oogst toegewezen hebben gekregen b het kwantum waarvoor 7iJ van de PICA toestemming hebben gekregen mn het te verhandelen van boer tot boer Dc belaSing van het afgenomen ttroo moet geschieder tegen overgave van een kwitartle van het Bedrijfschap voor Hooi Stroo en Ruwvoeder te s Gravenhage terwijl de telers btj vering van den landhandelaar vooruitbetaling kunnen eiichen De erwtentelers die te zijner tijd een aanslag van erwtenstroo zullen ontvangen moet dit troo ook aan hur landhande aar fleveren Voor het seizoen 1M3 1M4 zijn de volgende r ons vastgesteld 1 Bseksctie Waard a i ia d drdc aar c Bouman Voor traa 8 NieuwBetier and gemeeniea Oud en NP Betierlard b Mndhattdtiaa Jac B ZufdTlJde E S Zmd Betjer and gem fi u i Goud w ard en Pier hil t Landhd Joh v Prooijen C 68 Heu ei oord ten Hcineoord Westrraa Mtjnsh t r en PuttcTshoek d Landhandelaar W Westdijk Keizei dijk C 76 a Maa dam gen etn ten Maasdam Gravendtrl en liet Oov gedeelte van Strijcn greni Nieuwfweg Keik straat Haven Sfrijensas e Landhandelair H ZwUrs Lzn ROksisiraatweg 144 Num u dorp gen tenten Kumar dtip Klaaswaal Zuid Beierland Cft bet Westelijke d el e van Strijen t Het eiland Voomc en PuUen Landhardtlaar Joh Mijndcrs Nteuweweg ftO Me i aI Het etUnd RosenbuigLandhandelaar A L Moordermeer Vildersteeg C 39 Ro enburg Het eiland van Dordrerht het eilandvan IJMehnocide llenremeten Bverpolder Atblaftscrwaard en Vtjnteerenlanden Landhaniletaar A Dekker Johzn Bosch 44 Papendrecht 9 Toefe wezen aan den landhandelaar L Zjjderhand Breedewc 107 Moercapelle de geiieinien Bcrg sCln 1 tn k Bleiswijk Zoetermeer Benihuizen Hazeriwoude Be kei Rodcniij Nootdorp Pünav r Xetdschen dam Storrpwijk Zoetervotide 1 lmijiden Rijnsaterwoude Woubrugge Nicumveen Zt venhoven en Ter Aar 6 Toegewezen aan den landhandelaar I Zijderhand Achterweg 191 Moercaprüe de gemeenten Moercape i Zevenhuizen Waddioxveen Boskoop Rettiwijk JHiMeffeTS berg Moordiecht Capelle a d Ussel Hoek van Holland en het geheele Westland Van tijd tot tijd zullen de bedrijven gecontroleerd worden waarbij nagegaan zalworijen of aan de verplichte strooaflevciinqil voldaan 4C36 QrOTEERlNGSRFGri INO GROÏNE ERWTEN 1943 1944 De handelaren gerecnjigd tot den handelin zaaipeulvi uchten hcbbtn thana van hetBedi ijfschap voor zaai ad en pootgoed voorAkkeren Weidebouw bericht ontvangenomtrent de quoteeringsregetmg voor groeneerwten In het aelzoen 1943 1944 Eentgehandelaren die zich In het eizocn 1942 1Ö43niet geheet aan de regeling hielden hi hTTendaarvan de onaangename gevolgen ondervonden zoodat volledige medewerking wordtaangeraden Slechts zii die een aankoopquotum van het Bedrïjf chap toegewezengekregen hebben mogen dit geheel of gedeeltelijk overdragen aan een handelaar dieeveneens met de Nederland che AkkerbouwCentrale een overeenkomst voor den handeltn zaaipeulvruchten heeft aangegaan 463S t AXATIEMARKTFN PAARDEN AUGUSTUS 1943 5 Augustus te Rotterdam 6 Augu tu teLeiden 10 Augustus te Rotterdam 17 Augustuste Rotterdam IS Augustus te Zoetermeer IS Augustus te Gorir hem 24 Augustus teRotterdam 31 Augustif t te Rotterdam Opverloopen aankoopvergunningen worden g npaarden meer foegewAeti Derhalve moetenerkende handelaren de in é jn bezit zijndeaankoopvergunnmgen UJdig ter verlengmtfnaar den betrokken PBH opzenden Bij Ytv carbrengen van paa den moei n de origirefleIdentiteitskaarten aanwezig zijn 4637 ZWITS kinderpoeder ideaal strotn mdir tegen schrijnen en smelten Orooie i rooibas 40c tIavuUakje 3oi PI l IMVFfHOl UIrsk nwl Mn In rtai kpltcht vixSr is jT 25 Cleten pir kip er f t hen uitgi cikt lt u t 1 Augu tu all b J n P R W Pluiii erhoudcite met r i u Wwvoor 1 O tober m i i Hj fUj Wia leveren vóér 7 October I jj OPH£FFU 0 M AVDxoM w TE RoruRi Ui iBimande 1 Auüu lus imi kan mnrkt ti Rollerd i ii r U i J Ik riinrivee Ipr IcvrrmK a l t tó j voor Vee en Vleesch n oan 52 l3 ovcrnamfuiarkt pp Mnii Idi te S ti komt dus feheel te vti Ien TB n V HAAr Ingaande 1 Au is Ui IMI lal meenlilijk Abattoir i Di i Haa JLr 14 dajen rundvee Ier levt c aan K rtrljfjchjp voor Vee in Vlrucli wL worden aangeboden n 1 w pnvil i V tus Woensdag U AunMus tti PBUZFN VAN AAlkllAPpri ïta e maximtimprljzfn Vmr aaTdapïuL van den oog t 1942 met ppi drote JE van 12 tot 14 i bedrapei voor verioSï den labr kant wam ri p aliewMh 4 per lOO kr ona Efw i 3 hoosere of lagere gehe n n i wet jT 3 rekende pniren In een r l l k VerlZa tot bovengenemde prllirt Ktain Deie prijzen mogen pei looo kf m verhoogd met J0 4O bil verkoop il w r2 eenen hande aar aan den ai deren I BMy verkoop door een handelaar dte de Vfi3 van den f i rikanl bef rikken heelt aanü veehouder 1 biJ verkoop door J delaar die de vezels van epii anderfa hZ delaar heeft gekocht aan een vtehouiin De maximi mprn i n u d tpgrn eei houder dus mag koopei hed agpti In Iwvengeni emda gevallen voor lnni2veiels hetilj ƒ 4 O hetiij 5 ynSi afgewerkte vezeli hetzij 7 10 hetallia alles per lOOO kg Deie priizen mogen worden veriueM m de werkelijke vrachtkosten 4 Hoofdredacteur J O Weystera Reci Chcf redactwr voor Couda en Onitnw r Tleter Gouda Verantwoordell k t t è advertentlea L Akken ll k Ro tordia oü geefster N V Rottcrdamacli NteueiUia Rotterdam SCHOUWBUMG BIOSCOOP ZATERDAG ZONDAG MAANUAO en WOENSDAO Steeds iets apirts Maandaj vanaf 7 uur FOYER CONCERT Zaterdaj v af 4 u en ondif v af2g ean ichifterand uitgebreid tttractie prograiDi Nasrtaailsch btsis show fliiiil MARTIN RlJKH geheel nieuw repcrtijfire Df iiniar nat dtn goililtn iIm MARIO RIGETTI Hal du MAR OO j 1 muziek p4t lam Ean veclilldig amu mer l riinl in Foya HIMMELHUNDE t aa jorge iweedliegeri kaaeraail ckap ca diiapliac nel MA TE JAE ER ERIK SCHUMANN WALDEMAR LEITGEB ALBERT FLORATH UliUX IIUAU DOCHMltllll TOtCAKC UUIi lUFTUD VRIJDAG EN DINSDAO GESLOTEN REUNIE DOET ZOOALS HEI WEZEN MOET Hal Iralpuni van Uw vri ndan en kennisatn Qa naar RIUNIE Iedereen doel 1 De Kl KlNTJKS ruóric ordt opgenomen filasdsst Daaderdasi en Zaïerdagi TarteR Beirekking advertentlei 1 12 woorden 0 32 elfca 4 woorden meet f o 09 Andere advertenties 1 12 woorden 0 28 elke 4 woordan meer OIO alles bij FAMA hMM ia fctir ca üMbk echte kofic aoo oocd Mbiit BANKETBAKKERS Achter de VUchmprkt 88 Telefoon 3335 DOUWE EGBERTS Gevr goede wedstrijd 12 vtaof Olympla jol gebed ccmpleet met 3 tuigen en dekzeil L G BONTENBAL s Gravcnbroekscheweg F 23 Reeuwtjk KOFFIE SURROGAAt Verloofd ATTY VAN DER HAM en WIM MULDER Gouda Fluwèelen ingel 101 iGravenhagc Rutzstr 235 1 Aiigu tim 1943 Gten receptie Dr Tt CATF laagddrm Juhtigrhiu inati iiic en ZrniiWi iekteni van 2 t m 8 Aiis met e onsiilUcrtrr Riilteiujin Ecnijrachtsweg 65 BEKENDMAKING DE BI RCEMFE jrER VAN MOORDRECHf maakt ter vcildotning aatt aitikel 37 4c lid der Wonfiigvvtt bekend dal atn besluit d d 5 Maart 194a n l vaststelling van het pUn tit herziening van het plan van uitbreiding regelende de bestemming in onderdeelen voor de gronden In de omgeving van de bebouwde kom der gemeente Mriordrecht en van dc daarbij behoorende bebouwingsvoorgchnftrti door den Waarnemend Commissarig der provincie ZuidHolland bij besluit van 8 Juli 1943 nr lts is goedgekeurd Het herziene plan ligt van heden aJ ter gemeente secretarie voor een ieder ter in Moordrecht 29 Juli 1943 De Burgemeester voornoemd BRANDT Gevraagd Courcintenbezorger Aanmelden Bureau Goudsche Courant Markt 31 VeRLOIlIN 1 bruin langa Damesbroak bl streep op weg van Gouda Den Haag Zaterdag 24 Juli Tegen bel terug bij C Dt üROOr Groot Hertoginnelaan 136 Den Ha g tleer zoekt voof spoedig Kamers met pension Weikeind afwezig Hr ao G 4071 bur vd blad Dep YanLanilb enVIsschirij C C D Aid Alg Coitröle vraagt mnl jongste bedien de Leeft ca 16 VfU L 0 iploma Aanmelden Kantoor Lange I lendeweg 79 Vrijdag 3U Juli lusschen 9 en 10 uur Kiinstaardcwerkfabr vraagt mannelijke ei vrouwelijke werkkrachten geschoold en ongeschoold Aanmelding onder no 156 van Hurk s Advertentiebur Kleiweg 39 AARDEWERKFABRIEK te Gouda vraagt MEISJES Aanmelding bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te Gouda of W Tombergstraat 48 Mevr l PKES van bever ninghlaan 37 vraact tepcn 1 September een net Dienstmeisje V d of d en n v g g v TE KOOP luxe motorboot met kajuit keuken W C scheepsmotor met Bafdndge keerkoppehng ƒ 5000 J C DUMOULIN v d Palmstraat 78 iep em nodcnii L i weiens overcompleet ƒ 40 Y d OORD A O de Vrijestraat 20 ZEIL BOOTJE te koop met volledif tuif incl gaffeltopzeil Te bevragen Werf van Loon Gelkenes Schoonhoven Prijs 550 Ta kaap aan aADPAK groole mul aO Bakvis zomerjurk Itt en Damesblouie ƒ 7 FURRER BIcekersnncel 8 KLLIW EOI03 TEL SUO OUDA THALIA Van Vrildag SO JuliNbl en mei Waanadag 4 Aug zetten wij ana apaoiaal aeantia pragramrtia vtjort met de veftooning van hel baala praducl dar Vlaamacha lilminduairia De Witte Waarin JEF BMUtJNINCKX op zijn best Fen liuilengewoon aantrekkelijke film vol dbl vermakelijke sctnes die lof een boeiend geheti aaneengfrneed zijn Ea kaalalllk amuaemanlü TOEOAN8 ALLE LEEFTIJOEd Bespreekt Uw plaatsen Cassa geopena Zaterdag n m van 4 5 uur Zondag v m 1I t 12 uiir Maandag n m van 4 5 uur en em uur voor iedere voorsltlling Telefonisch uitsluitend tijdens de middag espreekuren 4 5 Zalardagmiddag MATINEE Aanvang hall drie Prijzen vanaf 2 cent volwasscen avondpnjzen REUNIE GOUDA Telefoon 2027 Vanaf Vrijdag 30 juti tot en met Woensdag 4 Augustus het lang verwachte buitengewone meesterwerk Scheppingsdrang Vision am Sec met PAUL JAVOR en LILI BERBY Toegang boven 18 jaar PlaaUbc eken dringend aanbevolen Cassa steeds een uur voor aanvang geopend Zaterdagmiddag 2 uur MATINEE voor lederen leeftijd met de lachfilm HEINZ ROHMANN In PEPIJN DE KORTE Zondagmorgen 1030 HEINZ RiiHMANN alt PEPIJN DE KORTE lederen leeftijd KRUYNE A JONKER VelUngmeestara en Taxateurs B80EK8VK8T S3 55 SCHIEDAM Ceatmm Op MasniUf Z Aufuataa en volgende dagen aanv voorm 10 ur en nam 1 30 uur INBOEDEL VEILING Kostbare luxe mahonie slaapkamer en andere slaapkamerameubl salonmeubelen bankgarnituur oldfinish en eiken zitkamers eiken cyl bureau antieke stoeltjesklolc groot vast tapijt karpetten e gordijrxfn enz Moderne winkelinventaris met fraaie vitnne toonbank moderne etalage inrichtiqg enz een partij verbeurd verklaarde goederen w b koperen en Ijzeren gewichten tinnen nwten vlschgerei n vele andere goederen KUkdatcli Vrijdag 30 Juli van 10 tot 5 uur Zaterdag 31 Juli van 10 tot 3 uur Gelegenheid tot het geven van kooporders NB Dagelyks kunnen goederen ter veiling worden ingebracht of op verzoek aan huis worden afgehaald TELEFOON 69661 f UQL McderlaBdcr die m de buurt van Hambiurg een POTTENBAKKKRU EN AAKDKWEHKFABBIEK begint zoekt een VAKMAN Bneven no 10082 Adv Bur Braun Schiekade 121 Sotterdam C t Fa NEEF en ftABOUW HUWELIJK Een nette jongeman zoekt kennismaking m een i et meisje 18 a 2i jaar Br liefst met foto onder no y473 bureau van dit blad HUWELIJK Een nette h er 52 ja r uedn met gemeentebetrekking wenscht kennisming m jd of wedw 40 a 50 jaar Liefst van buiten de stad Br met fcto tem gez na 9474 bureau van dit blad Geheimh verz Gevraagd een knlsboudster intern kl ge in man wedn Liefst van buiten de stad Br no i 475 bur van dit bl GEM ZIT SLAAPKAMER met gebruik van keuKcn of vrije keuken gevraagd Br no 9476 bureau van dit bl Een net aankomend meisje van 14 jaar gevr voor de ochtenduren op Maandag Woen dag en Vrijdag Br no 9477 bur van dit blad Jongedame vraagt KOSTHUIS Br no 8478 bur van dit bl Gevr DAGDIENSTBODE zelfst kunnende werken en eenigszins bekend m koken Br no S 479 bur van dit bl M7 DAOMEiaiE GEVRAAGD met beneden 18 jaar J AMESZ Burgvlietkade 8 Tc koop gevraagd 2 lederen of in z n s Izijnde houter koffers Tevens gevraagd een hobbelpaard C van Vliet sGravenweg 184 Nieuwer kerk aan d n Ussel VERLOREN een bock van de bibliotheek van boekh v d Bovenkfimp Tegen bel terug te be2 bij VERGEER Boelekiade 207 Te haar gcv door echtpaar 2 kamer m keuken of gebr daarvan Liefst omtr Ittnge Tiendeweg Aanb no 9472 tmr van dit blad Jongelui met tlfouwplannen zoeten KAMERS TË BUVS Br no 9472 A btu v d bl GEVRAAGD courantenbezorger of bezorgster ochtendblad Aanm na 7 uur Kamcmelksloot 76 Gevraagd sit slaapkamer m pension voor heer alleen Br no 9426 bur van dit bl WIE RUILT damesschoenen m 40 voor m 41 Wil ook koopen tegen goeden pnjs Mej Homburg Berm eg 47 Nieuw érkerk a d Ussel TE KOOP passerdoos ƒ 10 en een poslzegelalbum n Jt collectie zegels ƒ 10 van Leeuwen Westerkade 95 TE KOOP een zuiver wollen damesbadpak ƒ 15 Verbiest F W Reitzstraat 5 TE KOOP donkerbl mantel sportmodel maat 42 oude kwaliteit ƒ 40 v d Dool Turfmarkt R3 TE KOOP GEVRAAGD een libertystoel DE BRUIN Turfmarkt 83 GOED TEHUIS GEZOCHT voor lief klem poesje IJssellaan 80 2 BABYCAPES TE KOOP ƒ 10 en ƒ 15 r W BOEGHEIM Jr Tollensstr at82 TE KOOP GEVRAAGD gebruikt speelgoed defect geen bezwaar jfANSEN Zeugestraat 86 Gouda Bruine damespumps maat 7 TE RUILEN voor bruine molières maat 8 Krugerlaan 179 AANGEBODEN een zwart emaille fornuis in goeden staat ƒ 95 een passerdoos ƒ 17 50 P TUK Raam 164 Wie kan een meiaie van S jr wegens langdurige ziekte van de moeder m verzorging nemen Br of persoonlijk bezoek aan K v Es Kanaaldijk C O Moordrecht Liefst menschen met I of zonder kinderen TE KOOP een goede stofzuiger ƒ 85 WUlemaen Burgvlietkade 26 TE KOOP een groote houten koffer met lade 70 X 100 X 60 cm ƒ 40 KLEIN Bogen 48 TE KOOP een gebruiif4 kinderstoel in g st prijs ƒ 12 50 M Groenendijk Dorpstraat 37 Nieuerkerk aan den Ussel TE KOOP I zesdeelige konijnenhokken 22 50 en ƒ 30 A Ron eijn Kruideniers straat 11 GJ VRAAGD NET MEliSJE voor halve dagen CREBOLDER Katlensingcl 44 B fONGEN GEVRAAGD vooA opleiding Cor Sevenhovan ged boekbinder Ridder i an Catsweg 78 VERliOREN een duimstok bij dr bushalte Achter de Waag Erfstuk Tegen hooge bel teiug te bezorgen Ussel laan 2 TE KObP kamerbillard 100 X 200 4 ballen 2 queues waterpas en bijbehoorende tafel 1 0 A Zeverljoom Bogen 59 TE KOOP 1 pers ledikant met spiraal en bed ƒ 70 2 pr damaifchoenen m 42 ƒ 9 Ho gendoorn Bloemendaal TE KOOP een huiskamerlamp ƒ 5 i antieke bloempot met ClWia ƒ 25 S dameshoedenW 3 p st 2 pr kinderschoentjes m 21 ƒ 5 5 plattA borden f Stinissen VrouWevestesteeg 3 TE KOOP div markiezen vanaf ƒ 12 stroomatrassen A 4 p stel winkelopstand ƒ 20 AZfv boom pogen 59 TS kano Idels enz Sop govr TE KOOP een 2z g a n m 2 stel ƒ 150 Tevens te 1 motorboot ijzer of staal type fomberg kruiser Kelder straat 64 TE KOOP grijs jongenspakjc 10 jaar ƒ 15 1 prgyrti schoenen m 35 ƒ 5 actentasch ƒ 10 HONIG St Josephstraat 59 Te koop gemacd autoped ra luchtbanden B de Pater Heerenstraat 43 TB KOOP jong hondje ƒ 15 KNOR Joh de Haenstra t 24 KOOP bl uw roze emaille TE enuilli pan roze emame theepol nieuwe zwabber en spitplbij elkaar ƒ 10 zw O damesmantel m 42 üo stof ƒ 75 Verboom J Wkenstraat 22 TE KOOP OEVKi bai goed gebouwd heermho liefst m tuin Gouda ol om Br A VINGf RLING Stationsweg Gouda sul GEVRAAGD een nette jongen P J Groeneweg 5 Gouda TE KOOP kinderwsJ ƒ 35 TusBchen 7 en 8 ui NuveIsteynGeu£enstraat aangeboden Ml geheel fompl P In rol zeilkano gewone 2 pers kano Spee Keirerstraal 67 TE KOOP heerennj fes daniesnjwiel J Lourier Bockcn bmgstra WIE RUILT rn Pr jj meisjesschoenen ni 31 tej maat 34 Aai4 Heyko Turfsmgel 7 WIE RUILT een ilo P goede roeiboot Gevr n J booten en kanos C Star Zoetedijk F 106 W wilt Kost en inwoning l 5door gepension heer in gezin Gouda of ojn8 Jong Nieuwdorperwei Reeuwijk GEVRAAGD net RK dagmeisje boven de 18 jaar W j tri vnj voor de h lP hulshouding G ve Zoutmanplein J TE KOOP een 1 L dekentje f 30 f fik mantel ƒ 35 Voor BERLIJN Goi ngJS TE KOOP groote sP IP5 keuken 80 X 47 XJJ met keukengerci ij goed compl T Warren Burgvii et W g Ie G a4M he KunstiW J IJsaeMaan 84 tif n a eaa UwkIeeda al mo t brand e nz Laat bij So vervormen en PPJTi Hoeden worden pur genomen Maandag 0 daga Donderdag öo gesloten EngeUriet verwcUedijk 43