Goudsche Courant, zaterdag 31 juli 1943

K711 f t erd g 31 Juli 1943 Biffeaai Markt 31 Tdcfooo tT4B PoMdMotiK atto GOUDSCHE COU C AHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prijt 5 cent per nummer S2sU Jaargatt No 21305 Cbefredactaur F TIl 1ETBR Gouda lYOorwaardeliike capitulatie aldus CordeU HuU j hekelt Engelsch Amerikaansche pers Engelsohe nieuwsdienst Nur die Lumpe sind bescheiden Brave frtfuen sich der tat Cóethc Alleen Metswaardlgen Un kesthet en fUnke nienseben verheugen zieh over daden Mtaike menschen dat zijn degenen die imten dat daar aan het Oostfront gestreden wordt een het Un of niet ziln van het heelé Germaansche ras en die ilrh bercM verklaard hebben ilfh daarvoor In te aetten Met rechJUciuioen wU verheugd zUn over hunt den Jonge Nederlajiders ook CU behoort tot het Germaansche ras WUt tU dan ook niet behooren tot hen die zich tegen de horden uit d steppen hebben ingezet Welnu her tamert u dasi het oude prachUre gesegde het antwoord van een man la t daad MeMt n daarom bU de Waffen S S het VriJwllUgerHegloen of 4 Landmicht Nederland BEREIDING VAN BONLOOS GEBAK VERBODEN In het 31 Juli 1943 verschenen voedselvoorziemngsblad is opgenomen een veroirdienmg van het bedrijfschap voor granen zaden en peulvruchten waarbij met ingang van 1 Augustus a s de beneiding van z g bonloos gebak wordt verboden Gebak mag voortaan slechts vorvaairdigd wordan uit m de verordening opgesomde grondstoffen en daartoe behooren niet de grondstoffen die veelal m bwiloos gebak wonden verwerkt Ook dc producten dic aan de grondstoffen vroor gebak worden toegevoegd zijn met n ime genoemd Bovendien IS het te koop aanbieden verkoopen afleveren koopen efl omvangen van gebak dat niet is vervaardigd uit de opgesomde grondstoffen en producten eveneens veitooden Het bereiden en verhandelen van b v gebakken V leesch of ischwairen patates frites en ciro uetjes wordt door het verbod niet getroffen Een oHicieele mededeelmg elders m dit blad licht belanghebbenxJen nader m HET HOOFDBESTUUR DER P T T Belangrijke verandering Met ingang van 1 Aug is de grondslag gelegd voor een belangrijke wijziging in de organisatie van het hoofdbestuur der PTT Van dien dag af is onder de onmiddellyke beve en van den directeurgeneraal aan 4 hoofddirecteuren der PTTB de leiding opgedragen van 4 hoofafdeelingen nl der posterijen telegrafie en te efoiue geldzaken en sociale zaken Het werkterrein der hoofdafdeelfngen posterijen telegrafie en telefonie en geldzaken is zonder toelichting duidelijk Dat der hoofdafdeelmg sociale zaken omvat het behartigen van en het toezicht houden op de sociale verzorging en het sociale welzijn van alle medewerkers van het staatsbedrijf der P T T en hun gezmnen Met de functie van hoofddirecteur zgn belast posterijen de hoofdinfipc teur der PT en T W R van Goor te s GraV enhage telegrafie en telefonie de hoofdingenieur Ie klasse der T en T G C Holtzappel hoofdingenieur directeur van den technischen dienst te s Grav enhage geldzaken de admmi strateur bij het hoofdbestuur der PTT mr G H Dijkmans van Gunst wnd algemeen secretaris te s Gravenhage In de functie van hoofd directeur van sociale zaken zal nader worden voorzien DISTRIBVTlEmSÜWS Wederom felle aanvallen bii Ore Ptgeslagen Doorbraakpogingen op Sicilië verijdeld HONDEN EN KATTENBROOD OP BON 8 Van 1 tot en met 31 Augustus worden apt t on 8 van de voederkaart voor honden dezelfde hoeveelheden hondeobrood beschikbaar gesteld als op den vooi gaanden bon van de afgeloopen pertode Op i on 8 van de voederkaart voor hondenbrood groep K A Qrdt voor dezelfde periode i kg kattenbrood beschikbaar gesteld Na 31 Aug istus IS bon 8 van deze kaarten ongeldig DISTRIBUTIE VAN KAARSEN Van 1 Augustus af tot nader te bepalen datum geven de met 16 verlichting en 30 verlichting gemerkte bonnen der petroleumkaarten resp S 108 en S 208 recht het koopen van 1 rantsoen kaarsen 300 gram VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN EN GENfc BATOR ANTHRACIET EN TURF Van 1 Augustus 1943 tot en met 30 April 1944 geven de met 14 kg gemcrkHe bonnen der kookkaarten voor vaste brandstoffen u 115 recht op het koopen van 1 eenheid vast brandstolen met uitzondering van faferieksturf Overwogen wordt om op 1 Sopt 1943 wederom een bon van de kookkaart u 115 aan te wyzen Van 1 Augustus tol en met 31 Aug 1943 geeft elke de bonnen generatoranthraciet 20ste periode echt op het koopen van 1 hl maximaal 75 kg anthracietnootijes 4 of 5 Gedurende hetzeltiJ tijdvak geeft elk der bonnen generatorturf 2 éte periode recht OP het koopen van 50 stuks baggerturf SUuUhUuws Ds H S J Kalf OP HET DRIETAL TE FEIJENOQRD Naar wij vernemen is ds H S J Kaïlf Ned Heiv predikant hiér ter stede als no een op het drietal ge plaatst bij de Ned Herv Geni van Rotterdam eijenoord in de vac die aldaar ontstond door het emeritaat van ds F Kiittenibelt Met ds Kalf staan op het tal de predikanten ds G Lans Jr te Vlaardingen en dr M H A L H V d Valk te Wijngaarden MMramnMMNaMnMIWMMII i Wanneer verduisteren Tot 1 Augustus moet verdolsterd worden van 21 45 5 45 nnr iuph T mden Telkens weer bdmbardeerer Enge sch tPte 1 I h bi IjlBllWn 1 zu I X vau nu tmerken U5EL LNSTEN ECHT EIDEN 161 Irdag en lleiiilics Irkt 31 latselijiie IGEN end klaarde op vjn stinru II Utt zijn mei de Aan olddan I worden Ivan de I stellen oud llen d Icsult Boud heeft CordeU Huil op de pers j veikkard ctet de vereenig onder alle omsUndi iedeii T thouden aan d n cisch van Vwrdeluke capitulatie van f fliornale d It alia LSiÉt principieele beteekenis be van ran den eersten Italiaan BUterrdad en sohnjft dat deze jlhM aden wil t elcrachtigen van Sie wn l keeien tot een jrtJtigen toestand Het blad Vervolgens de herziening van iWtsinstellingen lè der geest JJJt wettelijke ocrdenmg RTjiieusme over een nieuwe orde Jruf vakorganisatie acht b t bl d a tridstip met op haar plaats wel en de benoeming van regee rttssarissen die de arbeiders i moelen leiden en reorgonisee tj persbureau Stefanl schrijft er de verandormg van bewind a m Ilalie i volitiaakte orde ritrokken legt de Enpgelschanse ie pers een zekere ge eKl en zellg een zekere ner t aan d dag Inderdaad kan de I Amttfikaansche propaiganda röêer voor den dag komen roet een voornaamste argumenten dat 1 itiorlog tegen het fascisme WjjvA sommige AmeitkaanKiiiwranleti ondanks de ontbinding i fdiCislisohe partij de opheffing j fell Orooten Fascistischen Raad iW jpecialt geretJitshof de ontbmrvjn de Kamer der fasci en corde vrijlating van politieke nen en andere nvaatregelen fcrcgeeung Badoglioi al genomen kwaadaaiüig schrijven dat het bewind m Italië niet van jioneel verdwenen is Het spreekt jtlf dat men te Londen en gt n graag had gezien dat de Ting an bew d in Italië geJ was gegaan met ernstige onlus met opstanden sbraatgeveohten jwearvan Engeland en de Ver Sta louden hebben tnachten te pnofitee Alles IS integendeel verloopen aon moeilijkheden en zonder schokken liEngelschen en Ameriktinen moestrzich nu wel rekenschap van ge1 dtt zi staan tegenover een Itajie èdiacipUneerd meei aaneengi II meer compact dan ooit Dal t de mtransigente taal die de ttlKhe en Amerikaansohe bladen er Italië hebben aangenomen jchruft bv de NewYoik iiati Wij willen dat Itaije een asis zal worden tegen DuitschDe eenige capitulatie die wij j aanv aarden is een capitulatie lOMm stait stel dat resultaat te en Andere Amerikaansche ispreken over de bezetting van r luliaansotie havens spooiflijnen en en an de vliegvelden in het lliiirteii Op zulk een toon merkt SteItHop ian men spreken tot iemand onitapitulatie heeft JMITIFVE DIPLOMAnEKE ACTIE VAN JAPAN L betiekking tot het bezoek éai Ssciie ambassadeur te Tokio DonIgebraeht heeft aan Sjigemitsoe iKdien minister van Buiten Zaken en m aansluiting op Wdderingen verstirekt door de he ambassade nopens het 1 van Mussolini en het besluit J Bieufte Italiaansche regeeung TOfcj voort te zetten voorziet het h 1 dat Japan een posltlé e ieke actie m overweging zal n Iteta nemen tieaeiode de banden tussc ie da asmogendheden nog nauwer toe te h lai MILITAIRE RECHTBANKEN AAN HET WEBK Na het overdragen der bevoegdheid van de btjzondere gerechtshoven aan de militaire rechtbanken li thana het eerate vonnia ge veld door de militaire rechtbanic van het militaire district Florence loo deelt radio Rome mede Wegens het verspreiden van alarmeeiende geruchten werd Alfredo Slmoncini uit Ancona veroordeeld tot tes maanden gevangenis traf MILITAUSEEUNG SPOORWEGPERSOM t L In de staatscourant is een decreet verschenen met betrelclting tot de militarlseering van het spoorwegpersoneel en van dat der PTT en van den omroep Het decreet treedt onmiddellijk in werking DB ITALIAANSCHE JEUGDORGANISATIES Maar radio Rome meldt ia generaal Olovanni dl Domentco benoemd tot commissarleel gevolmachtigde voor de jeugdformatie van de ontbonden fascistische parli HU staat als zoodanig onder het ministerie van Oorlog IHI WUZiOIN SEN BIJ DE ITALIAANSCHB PERS Met Ingang van heden zullen de Itahaansche dagbladen viermaal per week verschijnen met t ee pagina s en tweemaal per week met vier pagina s Professor Amadeo Tosti is t enoemd tot directeur generaal van de Italiaansche pers HÜ IS hoogleeraar aan de universiteit van Rome en iteeft tal van geschiedkundige werken geschrevem UOE DE REGEERINGSWIgSLLINO ZICH VOLTROK Aan het eerste bericht van den specialencorrespondent van SPT over het aftredenvan Mussolini dat door de Italiaanschecenauui na 36 uur ik vrijgegeven ontleenenwU Het aftreden van Mussoliinl is in Italië als een bom gesprongen Het bericht kwam voor de overgroote meerderheid van het volk volkomen onverwacht In de laatste dagen in het bijzonder sedert den terugkeer van Mussolini sedert zyn ontmoeting met den Führer eerden steeds meer fantastische geruchten over ophanden zijnde groote ver andermgen verbreid Men ijuisteide van een aftreden van den koning van de mogelijkheid dat de regeenng h ar zetel naar Noerditahé zou overplaatsen en nog veel meer Deze geruchten die voor bet meerendeel zonder eenige basis van mond tot mond gingen verbreidden zich bUksemsnel door Italië De eerste aanwijzingen van oppositie biitnen het kader van de leidende fascisti sche functionarissen konden op 13 Juh worden geconstateerd De duce had eenigen leidende fascisten order gegeven m ver scheidene Italiaansche steden redevoeringen te houden Deze functionarissen ver chenen bij den duce voor instructies voor deze redevoeringen Bij deze gelegenheid kwam het voor het eerst tot een discussie waarbij de Hat opperi evel van de Duitsche weermacht maakt d d 30 Juli bekend In den geveetatssector van Orel zi nwederom felle aanvallen van infanterieen tanks afgeslagen Ten Zuiden van het Ladogameer bleef de vijandelijke aan alsactiviteit verminderen Herhaalde plaatselgke beperkte aanvallen der bolsjewistcn net sterken steun van tanks en slag vliegers werden bloedig afgeslagen Duitsche zeestrijdkrachten beschoten opnieuw vuandeliike stellingen aan het Mioesfront en beschadigden met artil lerietreffers een pantsertrein In de Fmsche golf is door 1 chtezeestrijdkrachten een lichten So j tRussischen oorlogsbodem tot zinkengeèracht f Op Sicilie slofegen Duitsche troepen m den middensector van het afweer front vijandelijke doorbraakpogingen met verliezen voor den tegenstander af Voor de Zuidkust van het eiland kreeg een vijandelijk transportschip van 8000 brt zoo zware bomtreffers dat het verloren geacht kan worden Op den Atlantischen OcAan heeft het luchtw en een koopvaarder van 10 000 brt in den gnond gel oord Twee andere groote schepen werden zwaar gelaroffen Vijandelijke foTnSties bommenwerpers hebben gisteren overdag Helgoland aangevallen en eenige plaatsen mhet NoondDuitsch kttstgebied omKiel In den atgeloopen nacht ondernamen ZIJ opnieuw een zwaren tenreuraanval op Hamburg waardoor nieuweverwoestingen m de stad veroorzaaktweixien De bev Jking leed zware verliezen Luchtverdedigingskrachten schoten 54 vijandelijke vliegtuigen neer Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben m den nacht van 29 op 30 Juli bommen geworpen in Zuid Engeland KusttieveihginigsstrydkTachten der marine hebl n in den afgeloopen tÊUm meeningen zeer sterk uiteenliepen Deze leidende fascisten allen leden van den GrooteiT ascistischen Raad verzochten spoedig na deze discussie met Mussolini de büeenroeping van den Giooten Fascistisclien Baad Vnjdagn iddag was te Home bekend geworden dat de Raad Zaterdag bijetn zou komeh lijdcna üe zitting van den Raad die zonder onderbreking tot Zondagnacht 3 uur heeft geduurd hebben Mussolini s tegenstanden den reeds bekenden eisch gesteld Tusschen Zondagnacht toen deze sensationeele zitting van den Grooten Raad werd gesloten en des avonds 11 uur toen de beslissing was gevallen heeft zich alles sloimaclitlg ontwikkeld Benito Mussolini heeft de consequentie van de stemming getrokken Zondagmiddag ontving de koning de dues jn de villa Savoia Na een lang gesprek waarvan geen woord bekend geworden is neeft Mussolini de villa Savoia te ongeveer uur in deh oianiiddag verlaten Tijdens dit gespiek hllft Mussolini zijn demissie aangeboden Te Rome waar de meest fantastische geruchten de ronde deden is de oplossing van het raadsel gekomen door de radiouitzending van kwart voor elf s avonds Stil en ge Jiscipliijeerd was dp bevolking van Rome voor het overgroote deel thuis het radiobericht was in weinige minuten men mag relfs zeggen in weinige seconden in de geheele stad bekend Senige oogenblikkén later waien de straten zwart van mtnschen Overal hooide men Leve de koning Leve maarschalk Badoglio Groote demonstraties vonden plaats voor het Quirinaal vooi de villa van maarsbhalk Badoglio aan de Via Sala la op het Corso Umberto en op de Piazza Venetia De stemming was als ge i electuseerd Zij sloeg uit de binnenstad over op de volksw uiten jteeds stroomden meuschen door de straten van Rome in den aanvang echter opmerkelijk rustig Eerst na middernacht begonnen zich demonstraties van meer po itieken aard af te teekene Hier en daar richtte de menigte zich tegen de fascistische symbolen In het algemeen kan men echter de stemming het best karakteriseeren als vaderlandlievend Maandagmorgen werden reeds alle gebouwen van staat en partij door troepen bezet Er werd afgekondigd dal ieder zich van demonslraties moest onthouden Sedertdien heerscht rust m Rome Voorts wordt gemeld dat de toestand in If lie vooral die te Milaan gisteren nog niet goed duidelijk was Het telefoonverkeei met het buitenland staat onder militaire controle Het leger oefent ook een scherpe censuur op de pers Wat men over den algemeereii toestand kan te weten komen is slechts wat reizigers vertellen Het is daarom zeer moeilijk zich een juist beeld te vormen van den toestand in Milaan Men vMet glechts dat het centrum an de stad an d buitenwereld IS afgestoten De regeermgswijziging In Italië heeft de pers geheel Dat heeft maar een ooge blik geduurd De pers houd zich nu strikt aan de dageliiksehe richtlijnen die door de regcering worden aangegeven Deze richtlijnen kUKDen in ijf punten worden samengevat en wel 1 Geen beschouwingen over het politieke verleden 2 Geen aanvallen o Mussolini of het lascisme 3 Wijzen op de toekomst 4 Er met nadruk op ij en dat het verder voeien van den ooi log noodzakelijk ts 5 Geim vleiende lofspraken op de nieuwe regeerinjr Dat de regeenng is gesteld op een streng nacht ten Nooixlen van Terse hel 11 n g een Bntsche motortorpedoboot tot zinken geijracht Het 1161ste Italiaansohe weermachts bericht luidt Op Sicilie blijven de verdedigingstroepen m rwaren strijd gewikkeld door nieuwe hevige aanvallen van den vgand In de Oostelijke wateren van het eiland bebben Italiaansche torpedomotorbooten aanvallen van vijandelijke torpedomotorbooten op onze konvooien afgeslagen LuchtaanvaHen op eenige plaatsen in Latmm en Campagnia vcTooreaakten geiinge verliezen Onze jager bonden den strijd aan met een formatie die over Napels vloog en schoten een tweemotorig vliegtuig neer Nicosia ontruimd De A N P correspondent te Berlijn meldt Op Sicilie hebben de Duitsche en Italiaansche troepen ter verkorting hunner verdedigingslinies e stad Nicosia ontruimd en zich in dè bergen benoorden de stad teruggetrokken Uierdoor is het front vrijwel een rechte lijn geworden Bij Cfatania fwbben de Britten ook Donderdag geen hernieuwde aattvalien ondernomen Zij hebben zich verschanst In het Westen is de strijd zeer hevig De Amerikanen trachten hier langs de kust McASina t bereiken doch de Duitsche en Italiaansche verdedigers bieden hardnekkig tegenstand HERGROEPEERINO DER SOVJETTROEPEN Dfr A N P cor espondent te Berlijn meldt De toestand aan het Oostelijk front heeft in zooverre een aanmerkelijke verandering ondergaan dat de bolsjewisten op het oogenblik itog slechts in het gebied ten Noorden ten Zuiden en ten Oosten van de stad Orel groote aanvallen ondernemen Aan het geheele front heerscht overigens een betrekkelijke rust welke vermoedeltik veroorzaakt wordt door het feit dat de bolsjewisten overal groote hergroepee ingen hunner strijdkrachten uitvoeren Dit geldt ook voor het slagveld aan het Ladogameer waar de aanvallen der bolsjewisten aanmerkelilk verminderd zijn en achter de stellingen der roode troepen vrij omvangrijke bewegingen zijn waargenomen Men krijgt btj dit alles echter geenszins den indruk ddt met deze betrekkelijke pauze ook het einde van het Sovjet Russische zomeroffensief reeds gekomen Is Veeleer schijnt het dat de verliezen der bolsjewisten dermate hoog zijn geweest dat zij met hun normale reserves niet Bieer uitkomen en daarom hun strljdkrarhten opnieuw moeten opstellen en groepeeren Bil Oiel wüedde de stiijd gisteren hoofd zakelijk benooi den de veelomstreden stad De bolsjewisten liepen weer storm met onder sieunmg van pantserstrijdkriftliten en vlieg tuigen doch kwa nen ook dit keer met ver der dan de hoofdverdedigingslinie der Duitsche s 114 pantserwagens werden In dezen sector vernietigd NIEUW DUITStn W4PEN DE NEVELKLRPER De A N P correspondent te Berlijn meldt Verschillende geïllustreerde tijdschriften biti gen thans de eerste foto s van t nieuwe Du tsche wapen de nevelwerper Het wapen ziet ar uit als een kanon met zes loepen die van staalblik gemaakt 7ijn en dus etn zeer dunnen wand hebben In de explicaties wordt er onder meer op gewezen dat men deze korte buizen niet als een kanonnenloop moet zien doch meer als een gelelbaan voor de projectielen Voorts blijkt uit de beschrijving dat de salvos der werpers een tjlerkwaardige uitwerking hebben op de vijandelijke stellingen In de eerste plaats vernietigen en verbranden zit alles en in de tweede plaats dooden zjj alles wat binnen hun actieradius leeft zonder evenwel wonden 16e te brengen De dooden die voor de werpers blijven liggen zijn zelden of nooit uiterl k aangetast in acht nemen van haar aanwijzingen blijkt wel uit het feit dat reeds aa twee de b aden het versghijnen is verboden De blokkade van de pers doordat Zondagnacht zoo goed als alle telefoon eii telegraafverbindingen waren verbroken wis gisteren reeds uit den weg genomen Tot nog toe rijn van d Italiaansche bladen er drie verdwenen het m Milaan verschijnende t lad van Mussolini de Popoio d Italia het in Cremona uitgegeven blad van Farlnacci Regime Faselata en hef radicaalfascistische middagblad T e v e r e dat te Rome verscheen Verder zijn drie links radicale bladen dia Maandag voor liet eerst waren uitgekomen weer door de autoriteiten verboden Het zijn Il M o n d o die in de drukkerij van Tevere werd vervaaidigd La Risco sa die zelfs communistische tendenzen in aar berichtgeving toonde Tn tenalotte De 2 5 t e J u 1 1 De interpretatie van de betoogingen in Italië ter gelegenheid van de regeerings wisseling door bepaalde buitenlandsche zenders bewijst zoo verklaren Romeinsclie diplomatieke kringen dat men zich In het vijandelijke kamp over de beteekenis en den 7in der volksbeweging in Italië zwaar vergist heeft en nog vergist De beweringen van radio Londen over z g vredesbetoogingeri in groote ItaUamsche steden behooren naar men te Rome onderstreept tot het rijk der fantasie De betoogtngen in Italiaansche steden bewijzen Integendeel zoo verklaart men de vaderlandsliefde van iiet Italiaan sche volk de Verknochtheid der Italianen aan het koninklijk huis en hun absolute ver tlrouwen in de regeenng Badoglio Opnieuw wordt er met nadruk op gewezen dat er op Hetl geheele schiereiland volkomen rust heerscht BtMteHiattd De arbeidsin et LAATSTE OPROEP VOOR UCHTINGEN 22 T M U Op frond van bestaande wettelijke voorschrift worden alle manneUjke personen geboren in de jaren 1924 19 23 en 1922 die geen gevolg hebben gegeven aan de herhaalde oproepen van de districtsarbeidsbureaux tot persoonlijke aanmelding dus allen die R ijH m het bezit zijn van een bevesti mg van de bevoegde districtsarbeidsburckux waaruit blijkt dat de houder ten opxichte van den arbeidsinzet aan de bepalingen heeft voldaan en dat by werict met toestemming van het distnctsarUeidsbureau voor de laatste maal opgeroepen zich voor of op 4 A u g u s t u s aan te melden bij het voor hen bevoegde distnetmrbeidsburean Ook den werkgevers wordt er op gewezen dat zij op rond van de beschikkieg van den RykscommusarïS voor het bezette Nederlandsche gebied GeneralKommissar z 1 V betreffende verboden tot het in dienst hebben en de m verband daarmede Uitgegeven uitvoeriiïgsbeschikkingen van den secietaris gencraal van het departement voor Sociale Zaken verplicht zijn zonder verwyl na te gaan of ZIJ personen als werknemers m dienst hebben die geboren zun m de hierboven genoemde jaren en die niet m het bezit zijn van het genoemde bewijs Deze personen moeten de we ikgevers terstond opgevca by het bevoegde districtaarbeidsbureau Wie ook dezen laatsten oproep met nakomt zal ter verantwoording worden geroepen en moet teer strenge strafmaatregelen TelegramwUteling met den Führer De Rijkscommissaris Ruksminister Seyas Inquait en de Leider van de NSB Mussert hebben op 26 Juli J 1 het V eigent telegram gezonden aan den Führer Op dit oogenbltk is hel ons Duitsohen en Nederlandschen nationaadsocialisten in Nederland een behoefte u als onzen Führer te getuigen van ons onwrikbaar geloof m de succesvolle to omst en van onze verknochtheW cot het uiterste Heil aan onzen Führer De Führer heeft hierop met het volgende telegram geantwoord De gelofte van trouw der Duitsche en Nederlandsche nationaal socialisten m Nederland die u en de Leider Mus sert mij hebben doen toekomen heeft nij oprecht verheugd Het daarin tot uiting komende onwrikbare geloof in het succes en in onie gemeenschappe hjke toekonwl zal niet teleurgestild worden Aan ons zal de Overwinning zun I wg Adolf Hitler pE PRIJS VAN ET SPEELGOED Verschenen is het Prijsvoorschnft 1943 speelgoederen in de Nederlandsche Staatscourant van 3è Juli In dit voorschrift wordt de prys der artikelen tiepaald tfiaar bovendien en dit IS voor t t kooper van zeïr groot belang de wyze vastgesteld waarop d ze prijs moet worden kenbaar gemaakt Op elk stuk speelgoed moet namelyk de priis zijn vermeld die aan den kooper in rekening mag worden gebracht benevens de codeletters en codecijfers van den fabrikant De verplichting t9t het aanbrengen van deze prijsaanduiding rust op den fabrikant Het voorschrift wordt den len Augustus a s van kracht terwyl een overgangsperiode van 1 maand is gegeven zoodat op 1 September 1943 alle speelgoed van de bovenomschreven prijsaanduiding moet zyn voorzien DE N S B EN DE GEBEURTENISSEN IN ITALIË Volgens de Telyfiecft de secretarisgeneraal der NSB ir Huygen op een Vergadering te Amsterdam verklaard dat de democratie niet ijieer terug komt ook met in Italië Het fascisme heeft byna zeker afgedaan maar het is dan ook nooit te vergeigken met het nationaal socia isme Wu hebben reeds in 1933 geweten dat er groote verschilpunten waren Het fascisme heeft m Italië nooit de volksverbondenheid en het socialisme gebracht Het heeft Italië gered van het bolsjewisme en het opnieuw doen opleven Het natio naai socialisme daarentegen wortelt in het volk het fascisme zat boven het volk p uHnoodiging van de ttvHsche Jeugd kunnen Nederlandsen jongbns van zestientot achttien jaar vier weken Mcantie doorbrengen in een weersportkamp van daHitlerieugd Volgens verordening van denRijkscommissaris moeten werkgevers deelnemers van een weersportkamp vrijgevenmet behoud van loon terwijl hel verblijf Inhet kamp niet als vacantia mag worden tan geiekend Meld je dus aan voor het volgendeweeisportkamp Aanmelding Koningslaan tUtrecht Hoffmann Stapf W V 8r Wanneer Schouw uff Bloitoop 31 JuU 1 l en 4 Aug Vliegende Jeugd mot Walter Jaeger Enk Schumann e a Aanvjng 8 uur Zondas vanaf 3 uur Thatia Theater De Witte met Jef Bruy njnckx Aanvang 8 uiir Zondag vanaf 3 uur Reunie Bioscoop Scheppiagsdrang metPaui Javor en Lilly Berb Aanvang 8 uur Zondag 10 30 uur Pepijn d Korte met Hcinz Ruhmann Reunie Foyer Foyer concert Imet Martin Rijken Mario Rigetti en duo Mar Ga rnu iek zang dans Zaterdag va af 7 u Zondag vanaf 2 uur en Maandag vanaf 7 14 APOTBEKERSDIENST Steeds geopend des nachts allöén voor geneesmiddelen Apotheek Dee Westhaven 14 ZONDAGSDIENST DOKTOREX Bij afwezigheid van den huiarta z n vaa Zateidagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur to eonsulteeren de doktoren C van Elk Katteneingel 79 Tel 2a61 en H A M Eykman Westhaven 63 Tel 2582 Onze Bioscopen VLIEGENDE JEUPO Schouwburg Bioscoop Een film vruwel zonder vrouwen een geschiedenis vertellend van jongens leden van de zw fvlieggroep der Hitler Jugend vol enthousiasme en energie en de onbezonnenheid aan de jeu d eigen Deze eigenschappen vooral de laatste brengen een der knapen tot goed bedoelde maar toch met de discipline in strud zijnde handelingen Dat hr daarom straf verdiend heeft wil hij aanvankeUjk niet begrijpen Dat begrip gepaard aan stijfhoofdigheid brengt den gestrafte er haast toe ttwaze dingen te doen doch ten juister tijd grijpt zijn leider de Ot ertruppfuhrer in en voert hem terug bu zijn kameraden in het zweefvliegkamp Enk Schumann en Malte Jaeger spelen de hoofdrollen SCHEPPINGSDRANG Reunie Bioscoop Het romanlisêhe en het mm of meer sentimenteele z in elementen die gewöbnlijk sterk spreken in de films die ons uit de midden Europeesche filmcentra bereiken Dit IS ook het geval in de Hongaaricli film Scheppingsdrang waarby het slechts aan de zeer goede regie van Laszlö Kalmar en aan het voortreffelijke spel der hoofdpersonen te danken is dat men uit het vry zwakke gegeven een zoo burtengewoon goede film heeft weten op te bouwen Paul Javor wiens naam ook ten onzent langzamerhand bekendheid krygt vervult de mannelijke hoofdrol Elisabeth Simor IS zijn tegenspeelster DE WITTE Thalia Theater Deze vertlmtng vart Ernst Claes welbekende boek dat boeiend en geestig de lotgevallen van een Vlaamsohen dorpsjongen verhaalt werd reeds meermalen vertoond De film IS niet minder onderhoudend en amusant dan het boek Jef Bruijnmckx als kleine jongen nog doet daarin van zijn aangeboren filmtalent blijken Ook andere bekenden uit de Vlaamsctie tooneel en filmwereld si elep er een belangrijke rol in Ad mt HET GOUDEN ECHTPAAR BEBKOUWEB BRUSt 29 Juli waren ze vyftig jaar getrouwd Jan Beiftouwer en Comela Bruse Dw dag is voor de krasse oudjes die men de zeven kruisjes en nog wat niet aanziet niet onopgemerkt voorbygegaan Hum acht kind€a en vyfentwmtig kileinkmderen en twee aditeritlemkinderen die op een enkele uitzondei ing na allen aanwezig waren hebben hen in hun woRmg aan de Vierde Kade 61 een echt prettig feest bereid Het hoogtepunt daarna was de voorIczmg van een geheele leven8t eschryvmg op rym door een der zoons vervaardigd Ook aan geschenken en vooiul bloemen heeft het niet ontbroken tenvyl vele buren vnendien en bekenden o w ds G Elzenga van hun belangsteHing blijk gaven Ort deed ook het peiioneel an de Goudsche waterleidlngmaat happy waar Berkouwer vooir hy vier jaar geleden zyn welvelidiend pensioen kreeg gedutende negentien iar n werkzaam was Het gouden paar geniet nog een goede gezondheid en het is lang niet onwaarschynlirk dat het t diamant ook npg haalt Het zy hun van harte tocgewensdht Dievegge gepakt Ten nadeele van een 15jör ge stnjkstw wend VrQcta m het Spaardersbad een etlvwSm dameshorloge gestolen In veibajid daarmede is akngehooden een 42 rlee baadster be den diefetal bekende Het horloge m in faealoff enooieiik