Goudsche Courant, maandag 2 augustus 1943

KTU 2 Attffusti 194S ggfcao Markt 31 TvMuMi n s fMtrcMdm GOUDSCHEaCOUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PrÜ S c ttti per amtM ncr 82ste Jaargang No 21306 CtetrtdMtaun van den Rijkscommissciris 11 j gebeultenissen in Italië ito M hebben wij DuHsche m erlandsche Nat on $ zoo één gevoeld ed op dit moment f ef t 1 Augustus In cto k w Tt u hedenmorgen een 1 Weert ui jji id van de Nederlandscfce LS op den Fuhrer beeedi d K tixii werd bijgewoond door MkvcotnniiMana Rijksmuiister den hoiieren Si S und S S Obengi q penfuhier r döor MuMert die teveiu het lot de mannen richtten I jIhi ft ezen er op dat zij r pect jTwor het bealuit dat d nvannen CJ OOie hebbe genomen omdat L er dan anderea de kaag ijltrvan than voor oogen moet de commandant der Neder Und vacht SS Oberfbhrer J if gt edem aan den Befe ils Waffen S SS Gruppen Demelhuber rad gemeld in deiïe de miinachappeo Na fj Rgkseonimissaca S ObeiTgrup Mtti Bauter en Mussert met hun p bet terrein waren aangeko Vrijde SS Gn4 penfuhreT DehieU Je plechtigheid m met een korte E ert schetste den stnod op leven Wd dien Luropa vo6r zijn bestaan 1 voeren en constateeide dat de van een vaderland niet giógeliii ra zooals de Meidagen 1140 hebben aangetoond Het I thans derhalve aan op de ge fcappeliike verdediging van ons pwent waaiim Duits hland ons De mansdiappen der Ne he Landwaoht die hiertoe I die van andere formatiea den hebben aangetrokken zyn iïiieii van ons volk Dat zij daarbij 1 pooter verband v orden opgene i telioe t hert ni t neer te dnikken el dit grooter geheel brengt eo daarmedi öns vol eerder Dai che oa4ene h t In de kuitwateren Vfttt d NoordfUjktt Uwee PJC Jank We C N F tut drtuitwiiehbare bewustzUn in zich lrag n dat geen macht op de e aarde het iundament van un bestaan de helderheid hunner doelstellingen en de kracht van hun wtUen kan schokken Daarom z Jn wO ook in deze situatie zoo kalm Wij voelen ons ala het werktuif van het lot dat aan e wereld van avondland rhen geest heeft geschonken en schenkt in zi tï grootschtt verschgnselen van de Oud heid de geloovige middeleeuwen het levens nabi tc tiumanisme de geestbeviiidende ont dekkingen en uitvmdmg van den oiodernen tijd en ala bekioning het op de volk ache Zoo brengt ons de ernst van dit oogen bhk bijeen Nog nooit hebten wij Dultcdie en Nederlandsche nationaal socialisten ons zoo een gevoeld als op dit moment Nog nooit hoorigheid van onvoorwaardelijk vertrou heefr ons het gevoel der volkomen saamwen en overgave aan het wederzndeehe lot eener b oedbroederschap zoo vervuld als op dit eogenblik In deze gemeenschap ztJn jelu mannen vui de Landwaoht Nederland door jelui eed tftite otgezellen geworden Wij noemen jelui daarom onze kametaden En wahneer jelui thana offervaardig besloten hebt met ons den zwaren weg der proeVing te gaan hebbed jelui vandaag één dmg gewonnen de on erbrekelijke kameraadschap van het mUntante natuinaalAocialisme Kameraden ona verbindt van nu at aan een onverbre kelJJke band van trouw aan den Fl rer en geloot aan onze gemeenHtiappelijke over winning £ Führei echter roept ons toe tiet onwrikbare geloof aan het succes en aan onze gemeenschappeli ke toekomst zal geen teleursielllng beleven de overwinning zal ons zjjn Heil onzen Tuhrer SS OI ea gn ppenfiihiieT Rauter noemde den trojw aan Adolf thtler waartioe te mann n besloten hadden voor de Duitsche nationaal soctaliaten van den bC ginne af een vanzelfsprekend iets Gehoorzaamhekl en dapfjertietd ZIJ bovewdien eIgen c4lappen den stri d om Sioriue f ft óa r an voor beeWen te over Hel komt er slechts op aan dat de wil om te winnen als een lam in onze ziel brardt In het oIste vertrouwen dat de Fuhrer ziyn legers tot d ïege z l voeren nep hij de mannen op tot het Uftbrergen an een driewerf S eg Heil ttlM VAN DBN RMKStOMMISSAnig 9i I luoonimi9 sarif sprak aU volgt llbilfn der Nederlaodsche Landwacht IfifMlt iD een uur dat voor de toekomst p Mt lOAtloent van een beteekenis la als t tl voren den eed op Adolf Hitler af wiartoe u de Leider Mussert heeft Uw eed op dit oogenblik is ern liUtle vin het geloof en een gelofte Hichoorzsa nheid Gtt liebt met deztn eed biüiHprokin voor den Fülirer voor de guncenschap der Germaansclie volken en jMn nieuwe ords tn Europa Gtl hebt KiRen eed tevena beleden dat voor u li iusl socialisme ala d levensvorm iGtBuaDsche menschen de leidraad voor Ikndclen voor alle komende tilden moet Oy hebt evenals uw kameraden der in eproepliigen dene beUidenis afge jtapeen oogenblik v aarln u de grootte r Mfltk nis van dit w besluit In alle ï d voor oogen staat Daarom la uw ri dubbel belijdenih van trouw dappertieid en wuamhe d tot In den dood boven eiken W vertiev pn en sterk Gt hebt In een mbUk uaarln het volle gewicht en de hardheid van dezen v ereldoorlog tn I duidelitkhetd voor ons staan u met 1 üitiesptokpn voor onzen weg kb i er t it van bewust dat dit besluit Nederlanders die tol voor Wort BWeekent dne of vier jaar meende iiJe pGltileke econoniache en Tnilltaire a nJHn te staan niet gemakkelijk ia eMjat een helder denken en een krach Jlart l ltian op het hoogtepunt van den be Btrtld van den afweer der tegen de 1 tegen de dragers van strijd van het tiïuropi gerichte groote aanvallen der il ie krachten van onze vijanden 4t oogonblBk vmdt titj een onzer ders de w isselmg jj laats van lyWeem dat als eerste den str d 1 de on Europeesohe wanorde in ven geroepen door het dictaat Versailles heeft aanvaard Het m tn een oogenbhk waartn alle van een volk tot het uiteirste JIÖ laalsle noodig ztjn kan slechts kiïï volkomen concentratie van rende kra ten vmi een volk t l elo w Het kan ziin dat de l nissen in Italië m den zin van fgeli ke concentratie der con Wieve en autoritaire krachten be tfln Voor ons beteekent het n Mussolini den eeisten oproep evenzeer scheppenden als VMl tot een nieuw Europa n geestelijk en moreel afster ereld en tegen den worgenden f Wn het communisme Ik ben er aii dat het Volk der Italianen Jr i atenschap van een der groot J JWneele coroentraties vijp h ft rf heeft te behoeden n de loer worsteling om het behoud J eutting van het avondland lik fren 7al marcheeren l W kkeIing der dmgen m Italië i 71 IwJie is een der zwaarste en Ji lwietijkste vuurproeven van k J® ling voor het lUhaansche de eersle plaats maar even Onverminderde geveohtsactiviteit bij Orel tkdttóhe tegenaanval üan de Mioes Zware geèechten op Sicilië ton toj zinken gebracht en 53 andere schepen ni t een gez inhoud van 346750 ton vernie tlgend gitroffen Bovei dien werden iniizstens 230 schepen met een gez inhoud van oageveei 780 000 on door bom en torpedo leffers beschadigd Ook van ocze laatste schepen kan een deel verlbren worilen ge acht Aan dit resultaat heeft de duikboot vloot deel met 351 243 ton tot zinken gebrachte en 30 000 ton door lorpedotreffers beschadigde scheepsiuimte Ook de vijsnde ijke oor ogsvkiten leden zware verliezen Schepen der martne brachten tot zinken 3 torjjedojagers 7 torpedomotorbooten een duikboot een bewakmgsvaarluig een kruiser en meer dan 15 torpedomotorbooten werden zwssr beschadigd Formaties der luchtmacht brachten tot zinken een torpedo Jager dne torpedomotorbooten ee i escort vaartuig twee korvetten een jt root aantal landiugslMoten Zij beschadigden een slag schip verscheidene kruiser negen torpedoJagers een veerboot en vele landiogsbooten Het Itaiiaansche weermachtsbencht van Zondvg lundt Aan het Siciliaansche front kwam het ook Zaterdar tot iware gevechten in het gebied van Regalbnto werden herhaalde heftige aanvallen van den viiand afgeslagen Vijandeluke vlootformaties iiebben plaatsen aan de Thyrneensche en een d Jonische zijde van Calabrie besoho ten zonder noemenswaardige schade aan tejichten In een aanvuUirg op het weermachts bericht wordt gezegd In den loop der laatste aagen te de opera ieve positie op Sicüie met Belangrijk gewyfeigd De troepen der spil welker srtelkngen van het kustgebied blj San Stefano di Camaslra over het g A ied ten Westen van Regalbuto en CanUtrifiD naar de vlakte van Catania loopen hebben energiek tegenstand geboden tegel den viiandeliiken druk ofschoon aanzienlijive Bntscbe foirmaties van Montgomery ter ondersteuning der Amerikaansche formaties van Generaal Patton tegen den Noordelijken vleugel van het f lont m den stnjd zijn gebo acht Zooals reeds bij de kustUnie van ata nia het geval was Siunt thanj ook aan den Noordelijken vleugel de hevige vijandelijke aanval eneiigieik lot staan gebracht te zun De EngelschAmerikaansche krachtsinspanning in het bergachtuge gebied in het Noordelilke centrum die ook gisteren door in fanterie en gepantserde stnjdkmdhten na ki aehtige artiUenevoorbereiding werd hen a lid heeft geen resultaat Ifi en n i Telkens w e Irtish ird Jie sleden cnsvert r builen van t ril s iirr ui 1 If dx van t iiplw c wlthu BI d dunt j l P r br Ratterdiiwl rn Omiitr kmi 1 oiiik voor dii I Kottr dam utu I lALE OTEN lustus straat 3 chi vüoi dlie in en eni vt ken pn Irmkclenberg nafkt 92 nikkel hee d loopend s Graven io Reeiiwij jt damesfiel i z bruine vo Ii9 m zinken T regenmantel Éem ie Eras lelectr dicht m V Ook in Ie kookplaat Irerink v B il lAAGD een Imdpibox en Vprei ook in fspèksnijder Gouda XAAGI een V Peperiool itraat 15 f 11e Kiorte all Iers mier Iden van Jaar an h 3 S pngstr zeer voor onoe vuaodea en voor onszelf Eén man hcefl tn zUn ni wchelijk kwaliteiten blJ de vuurproef in smadelijke iamnierlljklteld reeds gefaald Wlnaton Churchill Het ia In overeefistemming met ztjn cynisme dat nog slechts verachting en walging welct als hij thans verklaart Wij lullen de ItaHanen in hun eigen vet gaar laten smoren en het vui aardoor door onze luchmacht nog wat later pstoken Ik kan u uUa nog verraden ho het bevel van dcxen man aan d B itsche cultuurvernlcti gende luchtmacht luidt Voorwaarts christelijke soldalen laat uw brisant en brand tiomineii vallen op de hoofden der moeders en kinderen van het christeltlke Itallaanaehe Tolkr Wellicht II ook het doel at volgens den normalen loo der dingen verwacht kan worden in het cynisme van dezen man iMgnpan al bU met zijn menschonwaardige plannen gelijk zou krijgen Want het wegvallen van dit autoritaire regime zal nooit terugleld tot de huichelaphttge democratie van een reeds lang overwonnen en reactionnaire geesteslioudmg hetzij liberalisme of po litlek contessionallsme maar het zbu in ateeda nieuwe golven van vernietiging slechts kunnen uitloojien op het anarchi me ala wegbereider van het boIsJewUine Een man ziet zUn zaad ill onvermijdelijke consequentheid rijpen bij ledere vermeende overwinning der WestelUke mogendheden Stalin En hij bereidt den oogst waarop hij hoopt consequent voor De Poolsche emigranten schijn regeering heeft hij ten val gebracht om in Moikou een bevrljdingsco nite te vestigen Met het oog op dit verschijnsel is het overbodig en belachelijk aU de We telijke mogendheden nog op de een of andere manier den schijn willen aannemen dat zij In het Weicliselgebled onder welke omstwidigheden ook en woordje zouden kunntn meespreken Stalin iaat verder Hij heeft hetzelfde plan met cle Joegoslavische schijnregeering en Litwinof heeft de mededeeUng gedaan van de aanspraak der bolsjewisten op den Balkan tot aan de Adriatiache Zee En thans heeft Stalin niet tegen vw ons want ons laat het vokkomcn koud ma r tegenover zyn Engelsohe en Agnerikaansche bon genooten niet geaa weid een zoogenaamde vrije Duilaohe regeermg in Moskou uit te roepen In werkelykheid is dat natuürlyk slechts een kliek van een paar Joden en emigrantep die ttians op geen enkele Wu er aanspraak op mogen maricen zich Dqitschers te noemen Btaar daardp komt het den bolsjewlstfn Immers In de laaute plaats aan Des te grooter is de ontSteHenii m he Engelsche en het Amferikaansctie kamp Minister Hull kon toen men hem vioeg naar deze demonstratie van den bolsjewistischen bondgenoot geen woorden vinden en de Amerlkaanschen pers geeft te kennen dat JStalln klaarbiijkellik niet bereid is een afspraak bVlreffenSe Europa te maken of zich te hOMden aan een belofte der Westelijke mogendheden Dq Engelschen en Amerikanen krijgen al last van hun zenuwen als zij in den oproep van dit emlgrantencomité bij de gratie van Stalin lezen dat het Dultsche volk een machtig en sterk maar natuurluk bolsjewis Usch Duitschland woidl beloofd Waar blijven dan de oniwapeninjg ert de machtberoovlng Hrt begint nu in deze breinen door te dringen dat de ontbinding der Komintern een faice was en dat het doel de Sovietpolttlek een btj de Sovjet Unie Aangesloten raden Duitschland is dwz de schepping van een reusachtig Europeesch AzisMsch Sovjetblok als uitgangsbasis voor de bolsiewiseering van de geheele wereld tot welken wanhoopsstap Stalin net Dultsche volk dan In staat acht wanneer het zich verraden öu achten door den argUsttgen aanval in den rug door de Westelijke mogendheden Stall begrijpt volkomen de juUtheid van de sleilljig dat het Dultsche volk nog slechts in den levensvorm van het nationaal socialisme bereid is 7ijn bijdrage voor het avondland te leveren Ik twijfel er niet aan of Stalin houdt naast het Pooische het zoogenaamde Dultsche bolsjewistische comité ook voor alle andere Europeesche staten ztJn patenlregeenng in zijn zak gereed Zoo zal het lot van Itali voor den eerst komenden tijd een toelsteen voor Engeland en Amerika worden voor hun ware bedoe lingen capaciteiten en trogeHJkhcder en voor het z g gemeenschappe ijke doel van onze vijanden Ik ben ar zeker van dat het lot deze vuurproef van historische beteekenls In de huidige were dworsteling gebracht heeft om op onverbiddelijke wijze te demonatreeren dat onze vijanden bü het maken van hun plannen en bij hun handelen vergezeld gaan van dien vloek der slechte daad die voOrt telend slechts kwaad kan baren Van dit gertcht punt geldt deze roep va l t noMSio ook voof de Nederlanders Ik kon in het begin van de afgeloopen week constatfeeren dit zoo meni Nederlander en 700 menige Nederlandsche die tevoren met een grimmig ontoegankeltlk gezicht rondliepen meenden vroolljk d wereld in te kunnen kijken Na den triestlgen voorzomer heeft blijkbaar het Itaiiaansche klimaat in dit land zijn intocht gedaan Ons hindert dat riet W j wfcten iilt onze eigen geschiedenis dat de geesteHJk poütieke ontwikkelingsgang van een volk langdurig moeilijk er vol wisselingen is en dat er nood zakelijk schommeiiiigen moeten jn in hoop en wenscli Want om te komen lot e n grondigen Inkeer die tot de diepte van het eigen we en doordringt zijn er geweldige ervaringen en Inzichten die de grondslagen van het geestelijke en politieke leven aan het wankelen brengen noodlg Ik heb er mrnsclielijk gesproken niets tegen als eenlge Nederlanders zij het ook op volkomen onjliiste gronden meenen een tiidlïhg vroolljk te kunnen zijn Hoogstens gevWSI lit thans reeds een zeker medelijden dat dezA menschen vroeger of later een des te grootere ontstelteols ja missohen zelfs een helUooze ontzetting beschoren zal zijn Iets anders is het als eenigen en ik kan met voldoening constateeren slechts weinigj an meening zijn dat nu de tijd gekoIs om met een opmerkelijke wreedheid J vW il 1 1 eer bombardeeren Engelach Amenkaansche h rd JPie steden en ver oorzaken door lukriak uitgeworpen bommen oogt zware schade voor e bevidEng C NJC M gewelddaden te plegen Ge herinnert u bet gevral dat een jongeman een Vele maanden zwangere vrouw niet mesateken verminkt heeft of dat twee andeie Jongem unen een ouden en iMvendien nog invaliden man bewusteloos geslagen en hem met de volledige wetenschap dat hij nog leefde In een zandkuil begraven en aan een smartel ken verstikkingsdood prijagegevcn hebt en Gevallen van dergelijke allerbruutste moorden doen zich nu voor Dit heeft niets meer uitstaande met een zU het ook volkomen misleide vaderlandslievende houding Het is ook slechts de uiting van een schandelijke gezindheid als de levensmiddelenbonnen die door rooftfvervallen in handen van deze misdadigers komen voor duur geld verkgi worden en daardoor bovendien de tot h t uiterste tKlaste levensmiddelenrantsocneering voor het Nederlandsche volk In het giootste gevaar wordt gebracht En onder welke categorie van menschelijke gevoelens moet het niet op zichzelf staande geval worden gebracht dat Joden die gemeend hebben zich aan het transport te kunnen onttrekken en ergens in het land ztjn ondergedoken na eenigcn tijd aU ztj blijkbaar uit geplunderd waicn in ruil voor het noodzakelijke levensondechoud vermoord en In papier gewikkeld m een sloot worden gevonden Dat Is iulvere anarchie dis hier in dit land dat zich toch In een overdreven zelfgenoegzaamheid tegen elke ontwikkeling van dien aard geviiiwaard achtte plaats grijpt onder invloed van de Mi de kringen van verzet Bteeds meer terrein winnende communistische belhamels Ik heb alle orders gegeven om deze verschijnselen te onderdrukken met de hardheid die in overeenstemming is met de ruwheid van deze misdaden Als by deze maatregelen Nederlandsche burgera worden betrokken en moeliykheden en beperkingen van bijzonderen aard zich moeten laten welgevallen hebben zü de schuld daal voor rllecn en uitsluitend te zoeken btJ deze uitbarstingen van een anarchistische geesteshouding van enkele ni sdadigers en bij de evenzeer misdadige tole anties altlianson verschHIlgheld In hun eigen kringen Hierover moet echter niemand In twijfel verkeerui tegenover dit anarchistische streven zullen wij niet slechts den onverbiddelökcn inzet van ons uitvoerend gezag stellen n aar indien het noodlg Is ook de revolutionnaire kracht van onze nationaal socialistische gemeenschap Wij staan in een zware vuurproef Wie den zin van dezen tijd en de beteekenls van deze worsteling voor de toekomstige vor mlng der menschheld begrijpt verwondert zich daarover niet maar schikt zich vastbesloten en paraal naar den noodzakelijken loop d gcbeurtenlaaen Het gaat om het hoogste of Europa door een voor onze begrippen en gedachtenwereld geestloos americanUme ontzield of dooi het bolsjewisme dat volken en pcrsoonüikheden vermoordt zal worden vernietigd kortom slechts de keuze tusschen de door Joden bestuurde centra in Moskou of Washington heeft 6t dat dit Europa als de voornaamste cultuurdrager öer geheele menschheid zijn weg vsn vele duizenden jaren zal vervolgen Wij weten dat ons gecq enkel verwijt kan worcfen gedaan dat wij iet anders willen dan ons recht en onze voiksche vrijheid zooals ons bk ed ons die als lot heeft toebedeeld Wij willen met onzen levensvolm met onzen volks en staatsvorm geen volk ter wereld dwang oplegKen en denifen er allernunat aan de rest van de wereld onze eigen Ievens ormen op te dringen zooals het wereldimperiallsme van eet Roosevelt of d plannen tot wereldonderdr ikking der bolsjewisten naar reeds thans duidelijk ksn worden waargenomen voo nemens zijn in den godslasterlijken waan een missie te hebben En wij weten ook dit de vuurproef die ons gezonde n is kan niet zw sar genoeg ztjn Want na d e vmirproef wacht ons de belangrijkste taak oie den mensehen gegeven kan zljn nl voorbeeld en niet dwang te zijn voor een volgens de natuurlijke beginselen welgeordend semeenwhapsieven waann m plaats van de leuze der nienschelijke vrQhetd die voor elk misbruik geschikt Is catpgo che Imperatief van de rersntwoordelilkttmd zal staan en tn plaats van de leuze der geiykheid die de deur opent voor de wildste kapitalistische uilbuttlng categonsche imperatief van d £ getoonde prestatie Tegenover deze grooi taak die het lot in Zijn vet uizendjarlgen loop der mensc iheid weer eena ons heeft opgedragen kan een bepioevlng niet hard genoeg zijn want het Int hee ter vervulling deze groote ak n evenzeer derf hapdsten als ook offervaardig sten mensch noodlg Wanneer dpze ooi log vobrbtj zat zijn zullen de volken van Euiopa die den strijd doorstaan hebben Het opperbevel der Duitsche weer macht deelt dd Zondag mede De cevechhactie aan het OostrIQke front die p 0 Juli was herleefd nam gisteren weer af met uitzonderuii van de gevechten In den sector van Orel Aan liet Mioesfrtmt cincMi on troepen ten Noorden van KoeHisjewo gesteund door sterke gevechtsformaties der luchtmacht tot den tegenaanval over sloten een sterke Sovjetgevechs groep in en vernietigden haar In het gebied van Bjelgorod mislukten plaatselijke Sovjetaanvallen Eigen tegenacties in dezen sector hadden een ge slaagd verloop In den sector van Orel zetten de bolsjewisten den geheelen dag hun aanvallen met sterke infanterie terieen gepantserde strijdkrarhten voort Met zware bloedige verliezen stortten hun aanvallen in het afweervuur van alle wapens ineen Een plaab waar zij binnendrongen werd afgegrendipld Ten Zuiden van het Ladogameer was fle vijandelijke aanvalsactie aanmerkelijk geringer dan op de voorgaande dagen Duitsche jagers wierpen tfjdolijk binnengedrongen v andeluke slr dkracliten in een tegenaanval terug De bolsjewistefl Op Sieilie zette de vijand zijn pogingen om door het centrale front te breken voort In beweeglijke gevechtsvoering verijdelden onze troepen de plannen lan den Vyand eh brachlen hem zware verliezen aan menschen en materieel toe Ook aan het Noordelijke en het Zuidelijke front slortten alle vijandeluke aanvallen ineen De lucht matht verstrooide met snelle gevechtsvliegtuigen vijandelijke gemotoriseerde afdeehngen en stelde vijandelijke luchtdoelkanopncn buiten gevecht Bovet tiet Rijksgebied vonden overdag en des nachts geen gevechtshandelingen plaats Door vlootslriiikrachten der marine afweergeschut van koopvaardijschepen en marineaf weergeschut werden van 21 tot 31 Juli een Amerlkaansch luchtschip en M vijandelijke vliegtuigen neergeschoten In den strud tegen de Brit th Amerlkaansclfc zeeverbindingen en de landingsvloten in de Middellandscl e Zee zijn in de maand Juli M schepen met een g i Inhoud van 39Q241 Biêiifitiühd ITALIlt EN DK STRIJD TBGCN BOLSJEWISME De redevoermgen van Churchill en Roosevelt evenals zekere AngloAnve nkaansche persverklaringen bevesti gen dat de Anglo AmerilEinen ter uitvoenng hunner hegemome plannen bereid zijn Europa aan hetbolsjewisme uit te leveren aldus verklaren politieke kringen te Rome Dat betgekent dat een bolsjtwiseering van Europa niet noodzakelyk behoeft te komen door een Sovjetinvasie m Europa maar ook verwezenlijkt kan worden byv door het oproepen van een toestaivd van ontevredenheid of wanhoop of door omwentelingsbewegingen die noodzakelijk Jbuden leiden tot een continentale bolsjewiseering De Anglo Amerikanen zouden dan trachten een dergelyke ortiwentelmg uit te buiten voor hun doelstellingen ten aanzien van de wereldheerschappu Dergelyke berekeningen zijn echter onjuist en m hooge mate gevaarlijk naar deze Ro meuische kringen zeggen aangezien iedere activiteit ten gunste van het bolsjejvisme gericht js tegen de geheele menschheid Mocht Europa echter ondergaan m den ibolsjewistischen ch o dan blylt geen deel der wereld vin het bolsjewisme verschoopid Het Itaiiaansche volk heeft zich geschaard om zyn konmg keizer en zyn weermacht met het vaste besluit zich met in den afgrond te laten ttorten De Popoio d Italia schrijft d t de vyand verbaasd is dat de regeermg van maarschalk Badoglio welke naar zijn meening is gevormd om den vrede tot stand te brengen nog steeds geen aartbod voor een wapenstilstand heeft gericht Het blad schrijft daarover Het ZIJ ons veroorloofd onze verbazing over deze veronderstelling uit te spreken De vijand heeft in Sicile waar hij nog steeds op feilen tegensöind stuit niet de overhand en hij verlargl desondanks een capitulatie van geheel Italië hetgeen bovendien een breuk tusschen Itahe Duitschland met zich mede zou brengen Dat is een militaire en politieke absurditeit Itahe is gebonden wan een plicht waaraan het zich niet ZHJ onttrekken AJle leden van den Grooten Fascis lischêikRaad zun feanresteerd Slechts een een bijawnder fanatiek fascist heeft zich aan de arrestatie onttrokken In Beril nsche kruigen veiklaart men mets te weten omtrent de verblyfplaats van Mussol mi Alle Roniemsche Zondagsbladen verklaren da de he zlenmg van de fascistische wetgeving or de politiek n het bestuur wordt voortgezet Alle ministenes ziin bezig niet het opheffen of veranderen van die maatregelen die niet l et de nieuwe grondwettelijke orde in overeenstemming zlin Een speciale commissie van juristen en deskundigen zal binnenkort benoemd worden om de tekst op te stellen vlin de wet op de nieuwe verkiezingen voor de Kamer die vier masnden na den oorlog gellouden zuilen worden ItET RNGELSCHF KABINET ONVEKWACHr BIJEEN Vrijdagavond Is blijkens een S P T bericht te Londen in een communique mee gedeeld dat de minister aad Vrtjdngmongen om 1 30 uur G M T l heeft vergaderd De meeste mmialers aldus het communiqué moesten uit hun bed woiden gehaald Met waarom van deze potselinge zitl ng wordt in de Britsene hoofdstad d uk bespi ken In v elingel chte kringen heeft men echter op ie vraag of het hier gaat om een Ital aanscn vredesaanbod met neen geantwoord Volgens de Times heeft Vrüdag ook In Wasi ngtoii h t kabinet vergaderd Na den bijzonderer kabinetsraad heeft Churchill telefonisch een gesprek gevoerdmet president Roosevell Men verondersteltte Londe dat de B wlsche peen e Éen A nerikaansc len preslden versug heeft uitgebracht over het behandelde in dentntnisterraad De haast ge vergadering van het BntscHe Kabinet heeft vooral in Londen een storm vsn geruchten ontketend schrljfl de corres pondent van de Dagens Nyheter te Londen Meer en mee verbreidt z ch de neening dat tijdens de e nachtelijke zitting de betrekkingen tusschen Londen en Washigton liet onderwerp van de besprekingen zijn geweest Vooral het feit dat Church lU en Roosevelt direct na den nacli elijken minister aad telrfonisch met eikender hebt en gesproken scht men een bei eitigmg voor deze opvatting De correspondenl is van oordeet dat er verschil van meenmg bestaat Uisschen Ei sieland en Amertka over ver che dene belangrijke zaken Welke die echter souden kunnen zijn duidt hij niet nader aan De correspondent van het Zweedsche dagblad schryft dan voorts De kw estie Italië zal echter ook wel ter sprake zijn gebracht tijdens de kabinetszitling van VrQdagmorgen en het is niet onmogelijk dat de geheele politieke toestand van Europa la besproken GIRAUD OPPPRBFV FI HCBBFR VAV mANStHE STRIJUKBACBTEN Giraud ts naar de Br Ische berichtendienst I t Algiers meldt benoemd tot opperbevelï ebber van de strijdkrachten der Fransche dissidenten lei wijl de Gaulle belast is met de funetie van voorzitter van den verdedlgmgsrssd der dissidenten NNUWE SOVJETAMBASSADEUR IN LONDEV Uit Moskou meldt de Bntsche berichtendienst dat daar Zondaiïavond tiekend is gemaakt dat oe Sovjetgezant in Canada Fiodor Goesef in de plaats zal komen vanMaisky 1 O itrent de perseon van Ooeaef meldt de Britsche berichtendienst dat hij 39 jaar is Hij 13 pas zes jaar werkzaam in den diplo matieken dienst Voeger was hij de eerste liindlsche adviseur van de Juildische af deelmg in Lenmgrail In 1B37 werd hij benoemd bij het departement van Buitenlandsche Zaken in Moskou Hij werd medewerker der tweede afdeeling voor Europeesche aangelegenheden In 1939 werd hij leider van dt ze afdeeling DEMENTI INZAKE ONLUSTEN Officieel wordt te Rome medege deeld De vijatldelyke iraajo heeft m de afgeloopen dagen herhaaWelijk uit verschillende b onnen tendentieuze beriohten verspreid om onlusten en storingen ondeo het Itaiiaansche valk te veroorzaken en om het te bewegen den tpouvv aan het vadierland op te zeggen De vijandelijke zender beweent dat in alle Itaiiaansche steden revolu tionaire onlusten zijn uitigrfiraken d t Triest PoJa en Fiume door Duitsche troepen zijn bezet dat de laliaansche troepen m Gnekenland zijn ontwapend endat het gebied Udine door Slowaakscihe partisanen 3 veioverd Een tegenspraak van deze leugenachtige berichten is overbodig en zou een beleedigmg zijn van het geyonde verstand van het Itaiiaansche volk De berichten van radio Londen zun zooals te hegrupen is geh l gekken Hei Itaiiaansche volk schaart zich gedisciplineerd rond ztj i konmg en keizer en zyn regeering DtSTRJBVTIEHIgaWS Soa 31A tioter tot 8 Augustus geldig IBS GRAM BOTER EROP VEIUCRUCBAAR Zooab bekend wordt Uuu att twa l lUieii een boeveelheid vaa ts gram boter bescUkbMr gesteld Met ingang vu Ang stus iji ü er telkens per veerUen dagen ee bon worden aangdweceo wuroii Iti gram boter en een bon waarop VtS gram margarine zal worden beschikbaar gesteld Doordat periodiek te beginnen met 8 Augustus aj een extra ban voor boter of nurgariae tal worden geldig veklaar aal de totale hoeveelheid we e keiehikbaar wordt gesteld echter géea vermiBdering ondergaan Om op dit systeem over te kmuirfk gaan is vaiw de periode vaa J Augnstus tot 8 Angnstas IM3 derhalve slechts voor een halve periode een bM 31A boter geldig verklaard voor het koopen van 125 gram boter Bon 31B boter lï nog niet geldig verklaard doch men dient deiea bon lorgTUldlg te beware nl ONAFHANKEI IJKBRm VAN BURMA GEPROLLAHErKO Het Japansche mlllUire bestuur In Burma ia met Ingang van gisteren opgeheven aangezien naar Domei utt Rangoon meWt de voorbereidselen voor de onafhankelijkheid an Burma voltooid zUn De chef van den Buimaanschen bestuursraad dr Ba Mau heeft naar Domei uit R ngoon meMt onmlddetltjk na het bekend woiden van de opheffing van het Japansche militaire bestuur de leden der voorbereidende commissie voor de onafhankelijkheid van Burma bijeengeroepen Hij verklaarde dat de arbeid der comn isaie geëindigd was en benoemde IS der leden in het Burmaansahe parlement Het nieuwe parlement kwam onmiddellijk bijeen en koos Bandara Oesein tot voorzitter Deze verklaarde d t hef parlement het geheele Burmeansche volk vertegenwoordigt en nep in naam van alle Bur nanen plechtig aeA nieuwen onafhankelijken staat Burma uit Dr Ba Mau en de speciale Japansche ambassadeur In Burma Bawada hebben een Japansch Burmaansch bondgenootschapeverdrag geteekend Volgens een Domeiberichl heeft de Rijksdag van Burma besoten det Ver Staten en Groot Brittsnnie den oorlog te verklaren BChMtdohd BEDRIJF VOOR DRIE JAAR GESLOTEN De landtxniwersfamrhe J A Veraart te Dinteloord had zk i voor den economischen rechter te Breda te verantwooirden wegens overtreding van verschillende voorschnttien ten aanzien van de voedselvoorziening Volgens den officier mr Hengeveld hadden de leden van de f milie zich zoo ongeveer aan alle overtredKngen scbukiïg gemaakt die 0 dat gebied b n kunnen wolden vrijwel alle goedeiwi gingen in den smokkelhardel De economische rechter veroordeelde den vader tot een geldboete van ƒ 25 000 den zoon Minnus tot negen maanden evangenisstraf met aftrek van t voorarrest en onmiddellutte gevangennenaing en den zoon Josqphua tot diie maanden gevangenisstraf In atfe dne gevaren gelastte de econon 4 iche reohtcopenbaarmaking van he vonnis en ontzegging van het recht om werkzaamheden m een landbouwbedrijf te verrichten voor den tyd van drie jaar VOOR HFN DI8 NIET WUZER WILLEN WORDEN Hedenavond om 18 4S uur sprdekt Max Blok tji Via Hilversum I In zijn politieke w eekpraatje over het onderwerp Voor hen die niet wijzepwilleu worden Uit het Gemeenteblad LEDEN VAN BESTUREN De burgemeester heeft overeenkom btig diens verzoek ontslag verleend aan den heer C Loekemeijer als regent van het Van Iterson Ziekenhuis en als gedelegeerde der gemeente m het Goudsch Borgstellingsfonds In deze vacatures zyn benoentd tot lid van het college van regenten van het Van Iterson Ziekenhuis de heer J C M Velthuijsen en tot gedelegeerde der gemeente in het bestuur van het Goudsch Borgstellingsfonds de heerC Vis Uitbreiding rusthuis Een concept besluit is vastgesteld waapbu met het oog op de noodzakelijke uitbreiding van het rusthuis Huize Juliana van Stoliberg aan de Surinamestraat het partieele uitbreidingsplan Zuid6lijk gebied der gemeente zoodanig wordt herzien dat deze uitbreiding in aansluiting op het bestaande Rusthuis mogelyk wordt gemaakt V 3 Waar Wanneer ThsKa Theater De Wille met Jef Bfuy nlhckxl Aanvaieg S uur Reónle Bloscoop Scheppingsdrang met Paul Javor en Lilly Berby Aanvang 8 uur Keunle royer Concert Maandag vanaf 7 u 3 Augustus 7 3 uur Nieuwe gclievwMrg Concert dansorkest onder leiding vsn Tlieo Uden Masmann 5 Augustus 7 30 unr NIeaire Schmiwburg Opvoering Het actitste gebod dgor De Haghespeiers APDTHEKERSOIENSI 1 voq est fz l MMam sesMMiMf f m iMMMseaihMN i Wanneer verduisteren l i ï i Tot 7 Angustus moet verduisterd p P wtorden van 21Jt 6 M uur S 1 Steeds geopend des nachts sU n eeneesnr lddelen Apotheek Dee WesIJj ven 14