Goudsche Courant, maandag 2 augustus 1943

® Dl tevtri lijn Scheerzeepben S In bij jn leverancier want hi krijgt den nog AdelierScheerzcep van oiid liwaliieltl n ADIUAR PRODUCT = PRIHA Xiange avonden dus een boek uit Jongeneel s Leesbibliotheek MARKT 41 GOUDA Hoofdredacteur J G Weystera Kotterdam Chef retlacteur voor Qouda en Omstreken f Tteter Gouda Verantwoordelijk voor de dveftcnUeii Li AkkersdUk Rotterdam Ultnelsler N V Rotterddtnscta NieuusbUd Bottcrdant Diamanten bruidspaar PEEST IN DEN HUIZE EUKHOrP Het u een eer bqionder jaar voor den heer Johannes EykhoH In Februari wis bu zestig jaar bij dc ünna T Sligter werkziam n gisteiren BM chten ha en njn echtgenoote Adriana Vwmeulen het heugelijk feit herdenken dat zij zestig jaar geleden het was Woenfdag van de Goud che ktermis weet het bruidspaar zich nog precies te herinneren in het huwelijK werden verbonden FamÜie oto ïJ Zaterdag liebben zij het feest m hun woning aan de Pnns Hendnkstaat met hun vier kinderen en hun kleinkind gevierd De heercn Stigter het personeel vrienden en burtn kwamen het gelukkige paar gelukwen£ci en en t l van bloemstukken staken het huis in feesttooi Onder de geschenken was er een dat de bruidegom bijzonder waardterde lien half onsje rooktabak We hebbm zoo n schik gehad ik groeide er n zegt de heei des hui zes en nu is de 82 jange Jan Eijkhoff toch een opgeruimde baas die de dinigen van den blumoedigen kant weet te zien Hij is zestij jaar bu de firma Stigter geweest waarvoor hy langen tgd al stoker voer maar zijn staat van dienst is nog zeventien jaar langer want reeds als jongen van vijf jaar trok hij naar de touwbaan Hy is er oud en kras bij geworden deze flinke en montere bruidegom die op z n ouden dag van een gebroken hpupiwen in het begin van het jaar bü een val op straat gekregen genas en nu weer dagelijks welgemoed iyjn tippeltje maakt en die weer oï geen weer graag op rijn klompen naar het voetbalvfld trekt als een trouw supporter vap de vereeniging ON A Ook de 80 jaripe echtgenoote mag er 2nr In goede gezondheid hebben beiden hun diatijanten bniiloft mogen vieren en het is voor hen een blij feest geweest WEER EEN RIJWIEL VEltDWEiNEN Een 27 jange landbouwer uit Boskoojf die vorige J ijek zijn rijw el onafgeslolen voor een pand aan de Turfmarkt neerzette kwam bij zijn terugkomst tot de ontdekking dat zijn fiets gestolen Wdi De vele waarschuwingen hebben noÉ niet geholptn DC CKSCaSEq DENIg der GODDSCaB rurcN BtiMngrUk bMkwa k ta NedcriaMiMh Dattsch en Franscta Dezer dagen zal bij de N V UitgeveisloaalMluipiiu tiantic te Amst am een bbek veschynen dat d i tJtel draagt GoudscJie Pypen en bewerkt IS door de heeren G C Helbtr conservator van de Goudsc ie Muse en O A Goedewaagen lid der directie van Goedewaagen s HolU Pypen en Aardewcrkfaibrieken alhier Het werk is geschreven m Nederlandsche JDunsche en Fr nsche tekst en bestaat ujt twee deelcn fvelke in één band zyn vereenigd Het eerste gedeelte behandelt De Merken en het Merkenrecht van de pijpatierken te Gouda in het tweede gedee te wordt de geschiedenis van de pijpmakerq te Gouda beschreven Het boek is geïllustreerd met velc afbeeidmgen welke d ls van origineele houtsneden zijn getrokken welke jiarticulier bezit zijo en neig nimmer zijn gepubliceerd Op deze belangrijke uitgave welke niet alle£di th vakkringen maar ook bij de ITistonci de aandadit zal trekken kotnen wij nader terug ZANG VOOR DE ZIEKEN Zaterdagavond heeft het jeugdkoor van de groep Gouda Jong Nederland voor Christus onder leiding vaa den heer T W F Kloos een uur gezongen voor de zieken in De Wijk Het programma bestond uit verschillende liederen uit den bundel van Joh de Heer terwyj de heer en mevr Kloos een solo zongen In de Heilige Stad Het hgt m hun voornemen hetzelfde programma uit te voeren in het Van Iterson ziekenhuis in de eerste helft van September BIJ HET VERVOER BETRAIT Ambtenaren van den C C D hielden vorige week een 26 en een SZ jfirixen loonsiachter aan die vet vervoerden Bu onderzoek op het politieburtau bleek dat de mannen het vet i kg in totaal toebehoorende aan de plaatselyke toewijzingscomnuasie op het abattoir hadden gestolen DESMETTELUKE ZIEKTEN Gedurende de week jvan 18 tot en met 24 Juli jl zgn in Gouda en omgevmg aangegeven Gouda roodvónk 1 diphtene 9 Bod raven roodvónk 3 Nieuwerkerk d IJsel diphterie 1 Ouderkerk a d JJsel dysenterie i diphterie 2 Schoonihoven diphtene 1 Stolviijk diphtene 4 ZILVEREN JUBILARIS De heer J van Dam heeft zgn 25jSri jubileum als hckelaar bij de N V Goudsche Machinale Garenapinnerij herdacht Directie en personeel hebl en hem met geschenken en bloemen gehuldigd MARKTBERICHTEN KAASMAKKT OÜDEWATBB X 2 Aug Aangevoerd 41 parlurn ujixlc MM luk negende 226 kg Prijzen Ie oort 61 0 l 2 So Je soort ƒ M 00 59 00 HvHlel malie PLAATSELIJK NIEUWS BBRGAUBACHT Rekening Elcctrieiteitsbedrijf oveT 19tt De rekenmg van baten en lacten sluit in ontv igsten en uilgaven 37681 6J met een voordeclig saWo van ƒ 2906 35 V v ir 1941 bedroeg de winst 2485 79 HAASTRECHT Ver olgonderwüs Voor een te houden cursus in de O L school voor vervolgonder ys voor alle gezindten toegankelijk hebiben iich nu reeds 31 deemcmeri aangemeld De cursUS zal m October aanvangen Kerkeonccrt Woensdagavond werd in de Ned Herv Kerk alhier een tjerkconcert gegeven door het Dameskoor JJieuw Leven te Haastrecht Het koor stond onder I eiding van de organist dirigont den heer N D SIcoff van Ouderkerk a d IJsse Het kerkg ebouw was geheel gevulddoor hfUngstollenden van hier enelders Verschillende zang en muzieknummers van componisten van naam werden door koor en organist verdienste lijk uitgevoerd Deze kerkconcerten genieten telkenj re groote belangetellmg Athletiekdag voetbalclub Zondag hield de voelibalverccnigmg Haastrecht een athletiekdag welke goed geslaagd is De pryzen werden als volgt behaald Smoren 1 A Drieseen 2 B Vergeer 3 C Versteeg junioren 14 tJn 16 jlSr 1 l eo Verkaïk 2 A Baan junioren 11 tjn 13 jaar 1 Hieo Steenbergen 2 Jan Dce sHid 3 ïi Sleenlcanier OFFICIEELE MEDEDEELINGEN DISTRIBUTIE VAN BOTER EN MARGAK E Zooala reeds is btekend ceinaakt morden met infiang van S Ajigustus telkens bonnen voor boter ot margarm geldig verklaard voor een tgdvak van veertien dagen Hlcrbu zal telkens voor de helft boter en voor de helft margatine worden gegeven Tevens zullen periodiek te beginnen met B Augustus 86 exlra boiin n Ivoiden aangewezen Per S Augustus uorden aangewezen 1 bon voor 125 gram botei en 2 bonnen e k voor 127 gram margaiine of voor zoovtr Otï voorraad van den betrokken detaillist dit toelaat voor boter De distributledlen ten reiken aan fe detaillisten liaar keuze vofir de Ingeleverde bonnen Botel 31 a die tot en met 7 Aug geldig zijp toewijzingen voor boter ot margarine uit Op de toewijzingen voor boter kan uitsluitend boter worden gekocht en op de toewijzingen voor margarine uitsiuitend margarine Oe dctaiUitt dien fieThaUe zelf te bepaler in welke verhouding hij deze toewijzingen wenscht te ontvangen Dé bornen 31 a Boter mogen niel met andere bonren op eeiizc fde opp akvel voorkomen Zij moeter met een afzonderlijk opplakvel en iret een afzopderajk ontvang t bewijs MD 242 01 worden rgeleverd De detaillist moet op het ort angslbe q aargeven voor hoeveel rantsoenen uiyccn botoitoewijzlng en voor hoeveel rantsoenen aah marganre hij toewijzing wen cht Ter aarvullmg van de bonnen ïl ü Buter tofï een tienvoud mogen op hetzelfde opplakvel Jbonnen 30 a en b 32 a en b al nede bonnen voor éen rartuoen boter of en rantsoen margarine of vet worden bngeplakt Margarine sal niet overa aanstonds verkrijgbaar kunnen zijn Vc r de bonnen die per 8 Augustus voor margarire of boter naar Ï euze geldic zullen mrden verklaard wordfenocvyilaHneen uitgereikt waarop ultaluitehdmargarln kan w iS n betrokken terwijl▼oor d bonnen waarop boter verkrijgbairIS naar keuze toewijzingen voor boter ofmargarine wo flen gegeven 1924 BttUM No ta DE PRIJS AVUIDEREN RVBBLRZOOLBESLAGVoer leder n rubbertao be i g geldt dePrijienbeschlltklng IMO No I De GemachUfdevoor de Pnj en deelt hter mede dat üitttot vervolgiig zal wordPn tvergeeaaK Indiend verbruikei prijs wordt teit kend op ƒ 0 30pér hoeveelheid van minln anl 30 gram lederof rubber pe bljbehoorerde ter beveatieinj dienende tacits zt n wel bij den prUE d chlutt bij het gewicht ir betrepen 1933 aheveung van batteuien In aansluiting aan de circulaire van 18 Maart UH3 M 693 39S wordt bekind gemaakt dat fabrikanten vap tn handelaren in batterijert voor hand en zaklantaarn ir de 5e periode vatv 1 AueubIu 15 September 1943 op grond van omvamen koopvergunningen HG en HQ3 dezellde hoeveelljeden en a n dezelfde afnemers mogc l leveren als in de 3e periode 15 Maart JO April 1943 en de e periode tl Mei 1 Auguslus 194 1 De leverantie welke in de 3e en 4e periode gedaan zün op grond van koopvergurnmgtin voorzien van den opdruk Speciale toewijzing mogen niet worden herhaald Bericht No 2M MA IMVMPBUZEN VOOR HlilSHOUDJAM In afwachtirg van de publicatie var edefinitieve verordening dee t de Oeirachtigdcvoor de Prijzen na gepleegd over eg met denSecrotansGeneraalVvan Lt Departement vanLandbouw en Visscherij mede dat van 2 Augustus 1943 af voer jam ten hoogtteonderstaande prijzen mogen w orden berekendmits de bepalingen van Prijzenbeschikklng 1942 Jam in acht worden genomenHulsboudjam 1 Eenheid Franco Consu winkelier ment p loost P st Glazen pot inhoudend 400 gr a 045 450 40 79 800 78 43 09e M 1350 113 62 141 Cartonnen beker inh 400 3848 47 450 4124 0 52 800 ss 0 7 Pcrga lleker inh 450 048 Cartonnen bua inh 500 B M 0 57 Emmer inhoudend 900 83 105 M 8350 naM 2 52 Vzkg w 4H0 17885 0 53 liseo 28 21 053 H M moa 888 50 0 53 M 1138 03 0 53 p St 3V k kistje Inh m l l 2 78 Vj kg 5 n 4Ï8 15 sa 10 iOM 830 57 oi a HlttthoaUam IL V lOdat P 1 Glazen pot inhoudend 4M gr 1 32JI IVM 450 3581 l 42 081 1 18 0 40 044 0 48 040 048 04 2 12 1 2 kg 0 44 044 T 0 44 p st 230 z kg 87 0 44 72389 CI44 Mo 1350 400 450 HO 450 88 78 9806 34 27 37 51 40 74 34 03 4083 74 37 180 35 331 96 80810 8C5JM 989 81 Cartonnen t eker inh 900 1250 45C0 IlSOO 11508 14000 Perga beker inh Cartonnen bus inh Emmer iniloudend 2V2 kg kistje inh 1600 194 40 5 5100 10 J02C0 De bovenstaande verbooging van den jamprijs vloeit hoofdzakelijk taande factoren VerhoogiTg d r vruchterpu pprljzen o a tengevoige van toewijzing van duurderfruil Verardc irE in de v rhfudirg waaruit deverrhulende soorten larr geproduceerdworden ala gevolg w het beschikbaiefruit 1 62S2 WMTt all vocht uu Uw Uit voorraad kunnen wljnoglavaien EEN ZÖR6 MINDER U hebt een zorg min der wanneer U So parbo aroma gebr iilit voor het smakelijker en krachtiger matten van Uw meattijifen SOPAReO DEAHOMA VOO SOEHH SAUSIH Sfun I Dlek DUelkoogenblikgi vallen Zorgt steeds AKQtl tSEB in hulB te bebbeB U U dui Biet noodeloos Intliil Wegens vacantie gesloten vanStotennutlil Augustus Giel van Waas Gouwe 188 Tel 3297 ei eigen i BOSI endi hti lT J ihaw uit De NJ Njef den Ivwil de Heer zoekt KAMER MET PENSION Brieven A HUSSON Beeklaan 247 Den Haag JONGElN GEVRAAGD 14 15 jaar MILLAart Zeugestr 70 ordi DeGruyterI è Voor de velc blijken van belangstelling bij ons buwc lijk ondervonden betuigen WIJ langs dezen weg bok namenb wcderzijdsthe ouders onzen hartelijken dank N A DE WIT W DK WIT Revet Gouda Juli 1943 VERLOREM een dricwieligkindcrlietsje omtrek GraafFlonsplcin Tegen belooningterug te liezorgenA W VAU DEn BROEK Sophiastraat 2 VERLOREN Donderdag 29 Juli v m omstreeks 9 30 uur een Regenjas omtr atatioti Tegen belooning terug e belorgen bij A B Brunia Rijskide 1 Nieuwerkerk ad Ussel Gevraagd wegens huwelijk der tegenwoordige een nette R K DIENSTBODE ooT d ot d en n netjes en lellstandig kunn werken Adres VAN LOON Graal Flonsweg 28 d TE HUUR GEVRAAGD door Jonggehuwden WONING of declte vaa roet bnia ongemeubileerd te Gouda of omgeving Br met uitv Inl onder letter D 41 Adv Bur GEBR GEVERS Zaagmolendrift 35a Rotterdam Wij hebben een mooie tortecfing MUZIEK voor alle linstrunienteii Komt U eens kijken HEES GO S M iMli8truffl8iltn n IbMkMidal N V Kleiweg M OOUDA Magazijn van PirfuMriiën Tailit in SelMrteiNriigdlieteii BaltA deJong Oosthaven 29 Gouda Haarwater tcfcn roos en hMmittral 1 2B GEVRAAGD MeUje voor bi t iBtcrrf SIER 2e klas Wachtl amer Station Pareer ni zelf Laat Uw uishoudof Industriemachma vakkundig nazien door TH RICKEN NAAIMACHINEMANDEL Zoutmonitroot 4 Gouda Oniirdtslaii Naaldiii occentueeren een prettige ttemming Brengf xe In Uwwoning uit de exclu lieve colleciie van 8 j GLORIA MUNDl C YFF I AAorkt 4 3Ó03 i lfitfluitend ev oortan L BLOEMEN en PLANTEN voorradig I Zi talag iitutkttütte U st dM Is Int oordeel vaa Uw haiagaoooleB over oen troamidkoek poliert en ponn oek bereid van KOOPMANS GENENGD VERBETERINer Neerlanda onovertroffai Dansorhat onder leiding vam komt ntmt DONDEROAa a s la de Nieuwe Schouwburg maar Riorgen Dinsdag Morgaa aa II Mt 1 uur sia aag eealga plaateen jrortirllahaar MAAR HAAST I I Vacantiegangers Waar U ook verblijft f Tl Sic aftwafcUH lijn overal lit maest foidzama traetatie SEVRAAaD voor hulp in de LEESBIBLIOTHEEK een Meisje nt van pl ffl 15 jaar lONGENEEL Markt 41 GOUDA Telefoon 2 27 REUNIE Nok slechts HEDEN DINSDAG en WOENSDAG van het buitengewone meesterwerk Scheppingsdrang Visioin am See net PAUL JAVOR en ULI BERBY Toegang boven 18 jaar fUtatsbesprtken dringend aanbevolen Cai steeds een uur voor aanvang geopend In dt foytr Maandag vanaf 7 uur Foyerconcert BOtJNuf VAK VACANTIE 1943 MOORDKECHT Wegens de verplichte tieuwvakvacantie maken de ondergeteekenden liekend dat liun tiedrqven van Z t sa 1 Aug as GESLOTEN lajn M C fiONGEflS H TH CARLIER J DE JOGDE J KASBERGEN A B LEEUWIS Joh v d PANNE L VERMEER tt Zn F VINK Zn Voor LIPS Brandkasten ea Slotèi abriek II V IJZERHANDEL P RONO Pi 60U0A Hebt U al en Kleintje geplaatst Vt iW feMW MINA AKGKAAA Wm aM e Kharne a een bev vrouw w f oed doel wait te kaé Cf SC faam legen ae M ml Oom n tiek en nu w A hem geo or og verwennen Weel ui een nunwr om e e w bekken tender eierem Nou leen heb ik keer nalyurbik eem pekie fO£ f EEN PEJA PBODUCT KLEIWEQ tos TEL 1230 GOUOt THALIA Zoo genoeglijk echt Vlaamsch vol sappigen humor als eei Vlaamsche film maar kan zqn is II De Witte 91 aWF BimVNIIiCKX In dt tilelfVl Nog slechts 3 dagen veitoonen wi deic pleantc en ioc h boeiende rolprent Toegang alle I NIjMil VACANTIKTkIO BBWAKINGS Laat Uw huis tijdens Uw afwezigheid door ons bew J Geeft U nog heden op per telefoon 3982 Bij geen r Jan van Reneaeeplela 12 Gaada Als U van Uw vacantie geniet zorgen wu voor emj bewaking van Uw eigendommen Billuke Dag en Nachtveiligheidsdienst DE iKnigertaan la Telefoon DE KOFFIE EN tHEEWINKEL OOK OE WINKEL VOOR UITSTEKEND KOfFIE EN THEESURROGAAT Dir JOH v d r eenvoudig en T oQlm m MMMMHSiMCattli WAM BAS f 8 O eONSmVHMN VM MAS i V0111W8 oaoen totvosoiMO 5 Vitasan INUCHTIMOf N MAMDlf lOINO IN ij vmiifiuoaAAN uuwfiAATseiiJhi v w mmm m MOMMAM iiMlLm