Goudsche Courant, maandag 2 augustus 1943

3 Ayiiutut 1943 gtu caui Markt 31 TMlefoao t7M f auvkeolng p GOUDSCHE COl BANT Prji 5 centt pqr P imimer 82 te Jaargang Ho 21307 Cbefredaclaar t TUTBS Ooudit NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN KTll f naanval aan het Mioesfront Roer eensche olieoelden gehomhardeerd van de tMiittdie plaats Bqfven den Atlantischen Oceaan langt pOER U Sojtbruitit li l Cr fmaken tijdan IQO iloten Itotenmeiul istus aas 10 kO QOUDA figen n is Itte cni leeftijdMij ingstÜ j voor een iBiUijke ur ttenst DEi Tclefopn 1 ► oh V d Amc i9 VA NO jjpeAevet n tsèii dd Maand g b tar i B hei Mioesïront P L M t n el wliist op De iiJe henrelstellliij were be PTjMmmdttiund veroverd De itw leden hier b ionder zware i MUI menschen en oorloginui fffl Zuidwesten van Orel z n 1 1 igublltfn steiin v n tuüu tn t gndemomen aaavallea der na vemletlttag van tal u bloedic afceslafen De Sneefde zich op de xwaarte de geveehten met eskader llertulgea en vllecende rtil fj gn strijd Zes tranaporttreiiien aialsertreiii werden jetroHen ll ront bU Kandalakaja brach Ly êbe grenMiers m het onge Voêrwoi twee vuandehjike ba Krt ftaan en lo gen deze uit det front op Sicilië zetten de go A ne lt nen vooral m den jector vah het froht hun voort AUo doorbiaakpogin jSuJiten echter met zware verLtoorden U and als gevolg van Krfnefcl Ws veiriet van onze troeiiWOP v riias en ie wuze onder 1 e ianval bracht belangrijk weer tn M e handen Öuitsche gevechtsvliegtuigen ï In de haven van Palermo een jdhip van 5000 brt in den Zicht sndere groote transportIj erdtn zwaar getroffen In Kvaijebied zelf ontstonden bran Riilich jagers en luchtdoelartiUerie lij iuchtmaoht vernietigden gistel boven de Italiaansche kust 6 Juoelgeschut op schepen der ma 1 wiandelijke vliegtuigen kiiuputus probeerde een eskader njuuche bommenwerpers beI alt ongeveer 12 viermotorige Jien een geconcentreerden aan Sliwdernemen op het Roemeensche j ilnoi ebied IJiiitsch Roemcenaohe luchtverdedi ta trudkrachten vingen hen bijtijds iBiiloegcn de vyandelijke formatie I lioellreffend uiteen dat alecliU f tol zeventig vliegtuigen tot e l jimhangenden aanval kwameW nin werden 16 viermotorige boiflL ïiiiirpera neergeschoten Vele an j vliegtuigen hepen zoo zware dndij op dat ook hiervan deel op den langen terugtocht met liiteil boven zee verloren gegaan I lil mgerieh te schade in de aan rien is van geerf beleekenis et Duitsohe Rijksgebied en gpvethtshandelingen 0e toestand in NoordItalië l i f den toestand in Noord Italië Ktui toonaatvgev nde Italiaansche de volgende mededeclmg ver iieerste twee 4 dPie dagen a de tijiwissehng heibben ki de Il Italiaansche steden m het bij m Milaan en in Turyn waar iFWte massa s arbeideis en onder wnmunistisohe elementen aanwe W vru groote betoogingen plaats Ondubbelzinnig is vastgel deze betoogingen door comagenten op touw gezet Tdoor het Uitbuiten van den ijewonen toestand de communis ttwentelingsbeweging vooruit gWnjen De in het buitenland ver geruchten over den omVang Ksdenten aan echter ver uit feitelijike geibeurtenissen Na itW kon reedte de rust en orde worden Smdsdieu heeiBcht I uitdnikkeliik wordt geconsta Il He Italiaansche steden vol oide en rust De airbeid m de neele centra gaat onondeibroJ tw verder Nieuwe communis ings pogin gen hébben niet fpUits gevonden Ook te Rome communistische agen tcn de l gen na de regeeringswissehng JJJPogHigen ondernomen Voorts IWMen vastgesteld dat commu1 elementen evenals overal ook I trachtten onrust en verwarring ii De insciiakeling der fascisT litie in de weeirmacht naar laan ge vendie zude wondt vast a nder eenige storing m vol We en 1 jt voltrokken i J politie Publlca Sicurezza EWsverre onder het ministerie van fj Wlie aken ressorteerde vormt n Wfl der Italiaansche weermacht Ï ehUBr van Europa wer het In het Nt iS opgestapeld Europa voer een vol jaar graan AtlanUc Holland t liii werd eOjgroote vyandeluke vliogboot in een luchtgevecht ver boven ree neergeschoten Het Itallaatucbe weermachtsberlcht vui Maandag luult In den Noordelijken en centraren sector van het SicUiaansche front wordt het hardnekkige offor ieS van den vQand door de astroepen met levendige tegenaanvallen taai beieitunerd De vtjand ondernam gisteren een luchtaanval op Napels en een aanval met vioot trijdkrachten op de kust van het gebied van Balerno In Napels werd aanxierv i ke schade aangericht Twee machine wer den door jagers en 3 door afweergeschut neergehaald De luchtaanval op Napels veroorzaakte onder de bevolkini tie dooden en 63 gewonden BEBLMN OVEK HET SOVJET OFFENSIEr In aanstuiting op het Dnitsclie weermachtabericht van gisteren veibieemt het DN B Sedert vier weken loopen de bolsjewïsten thans In massa storm tegen het Duitsche Oostelijke front Als het Sovjet commando thans de belaiu van deze eerste vier weken van zt n groot zomeroffenaief opmaaKt moet het tot de conclusie komen dat tot dusverre alle offers asfn menschen en materieel vergeefsch zyn geweest De vuri verlangde doorbraak is op geen enkel punt van het 20QD km lange front gelukt en zelfs op de plaatsen waar de bolsjewïsten er in slaagden even binnen te d ringen werden de Ideine aanvankelijke successen door krachtige tegen aanvallen teniet gedaan Teekenend is het dat zelfs de Britsche berichtenrtfenst than spreekt van een stationnair karakter van den slag in den sector Ore en daarmede egeett dat de bolsjewïsten hun opeiattef doel niet hebben bereikt HET I VCBIOFrE SI r TBCEN DVITSCHLAND Het onderwerp dat op het oogenblik in DulUchland en de Rtlk hoof btad misschien wel het meest In beFi g neemt is de lucht oorlog aldus de Berhjnsche coriespondent vata de N R C Geruchten over de ontzettende uitwerking van de aanvallen op Keulen KS sen en vooral Hamburg droegen daartoe niet weinig bij In de pCibhciteit worden de nog niet geteisterde steden en gebieden voorbereid op de verschrikkingen die eventueel verwacht moeten worden en wordt de ernst van de vJiegeraanvaileA In alle toonaarden beac reVen Een leder moet weten dat de werkelijkheid eik benei eiken brief en eik voorsteilmgsvermbgen o rtreft en bovendien moet een ieder er rekening mee houden dat hu reeds in den komenden nacht in het voorste front van den luchtoorlog kan worden gerukt zegt een blad Verscheidene kranten bevatte wenken hoe men zich ge dragen moet wenk gebaseerd op aanbeve lingen in vermelde stedei i en uit dergelijke adviezen blijkt dat de oorlog steeds m cdoofenloozer vormen is gaan aannemen Bij de behandeling van dtn luchtoorlog wordt In de laatste week wer vergelding niet gesproken Zulks behoeft echter niet te beteekenen dat deze achterwege zal blijven De aanvallen die het Dultacha lucht ap op Engeland heeft ondernomen in de afgëloopen week werden zorgvukMg omschreven ata aanvallen op bepaalde militaire doelwitten niet als verg ldingsaanvallen Dat echter zware raids in t kader va n een vergeldings actie tegen Engeland zullen worden uitgevoerd is reeds vaak genoeg aangekondigd Ook berichten uit Engeland gewagen vsn uitgebreide maatregelen met hef oog op een in den herfst te verwachten intenaltieering van den lucUtoarldg van Duitsche zijde waarbij 7ij naar uit een decreet blijkt hand in ïiand met de koninklijke Carabinieri werkt De politiebeambten zullen op hun uniform de ster der Italiaansche weermacht dragen Voor hen gelden de militaire wetten en blj eventueele delicten zullen zü voor een militaire rechtjiank terechtstaan Generaal Armelini de nieuwe commandant van vrijwillige militie en veiligheidsdienst heeft bevel gegeven tot onmlddelltlke ontbinding der studentenmilftle Uit Chias werd gisteren door S P T ge me d p anti fascisluïche demonstraties in Italië gaan voort Te Rome zijn daarbU verscheidene fascisten gedood Op eenlga vitale punten van de stad zijn macliinegeweren op gesteid en pantserwagens rijden dgor de atraten In het bUzcmder in de nabijheid van het paleis Chigi In een trein d e van Rome naar het Noorden vertrok is in den nacht op Vrijdag de internationale aangeheven Dergelijke demonstraties Ijehooren echter naar uit de binnengekomen Inrichten biykt tot de uitzonderingen Muurplakkaten te Mi laan eischen vrede Duitsche leaetie De Beriijnache qorr van de N R C r t meldt o m De Duitsche Zondagspers erkent algemeen de groote beteekenis die gehecht moet worden aan de wijziging inde binnenlandsche structuur van den Italiaanschen bondgenoot en de groote gevolgen die deze veranderingen kunnen hebben Men moet blJ het trekl en van conclusies van het smndpunt uitgaan schrijft de MünchenerïJeueste Nachrlchten dal de oorlogi u tn de or niddeiliike nabijheid van beslissingen is gekomen de oorlog die thans brutaler is dan ooit lusschen ondergang en voortbestaan zijn afloop zoekt Van de door de geallieerde staatslieden aangenomen Wuding ten opzichte van de nieuwe Italiaansche regeering ifiaakt men overigens gebruik om het eigen volk nog eens te wijzen op heleeen DuitschIpnd te wachten zou sta n In geval van een versagen Duitschland is de prijs zoo heet het dien de tegenstanders verlangen en radicale vernietiging z nder een pe genade zou zijn lot ztjn Wat betreft de onmiddel iijke gevolgen van de jongste gebeurtenissen weet de M ü n c h e n e r Neueste Nachrlchten te zeggen dat de Duitsche leiding zonder twijfel voor zeer tfiep inslijpende besluiten is geplaatst en maatregelen heeft genomen die voor een minder krachtlgen commandopost gevaar zouden hebben kunnen opleveren De verwachting van den tegen Stander dat de veranderingen in Italië Ook op de Duitsche oorlogvoering en oorlogsplannen een doorslaggevenden invloed zouden hebben is door de mst waarmede Duitschland thuis en aan het front heeft gereageerd beschaamd en oojc de hoop die men ten opzichte van IlalMS heeft gehad is VQorloopig niet verwezenlijkt gelet op de verklaring dat Italië zijn bondgenootschap trouw bluft den oorlog dus voortzet Kowmtn CENTRALF CTVIELE RAAD OP JAVA De Japansehe opperbevettiebber in Ned Indie lu tenant ger e aal Harada heeft de oiprichting bekend gemaakt van een z g centralen cwielen raad Deze centrale raad waartoe vooraanstaande Javaansche pensoonlykheden behooren ressorteer onder t militaire bestuur en dient voarloopig als een adviseerend hchaam Ook m he plaatseluke provinciale bestuur zullen voortaan in grooten omvang inheemschen voor het bestuur en voor advies worden ingeschakeld Hierdoor is het Japansohe mrlitaire bestuur op Java in d i zin van de door mumstw piresidenit Tojo op de loDigste speciale vergadering vïn den Rijiksdag afgelegde verktamngen in een nieuwe faze gekomen UütHUdoMi HET VERBOD TOT HET IN DIENST HEBBEN VAN BhPAALDE PERSONEN De Staatscourant bevat de volgende op 2 Aug in werking getreden beschikking van den secretaris generaal van Sociale Zaken ter uitvoertng van de ibeschikking van den Rijkscommissaris betreffende het verbod tot het in dienst hebben van bepaal personen Werkgevers mogen geen mannelijke werknemers met intiegiip van leerlingen volontairs met of zonder toelage en thuiswerkers die in 1923 en 1922 geboren zijn in dienst he4 ben tenzu dezen in het bezit zijn van een bewus van een gewestelijk anbeid ureau waaruit blykt dat de houder wat betreft den arbeidsinzet behoorlijk is geregistreerd en met toestemming van het gewestelijk arbeidsbureau in dienst is Personen als bovenbedoeld die niet in dienst gebQuden mogen worden mogen bij werkgevers geen wefk aannemen of verdei verrichten D toapalingen van deae beschikking zun tevens van toepauiag op ambtenaren van oenig puibliekrechtelijk lichaam De werkgevers zyn verplidit onverwyld te onderzoeken of zij in bovengenoemde jaren geboren personen m dienst hebben De werkgevers zyn tevens verplicht deze personen terstond aan het bevoegde geweitelyk afbeidsbureau op te geven Hu die in str d handelt met deze irschikking of haar tracht te ontdui ken dan wel opzettelijk of door schuld oiyuiste opgayen floel wordt gestraft op grond van artikel 4 der verorde ning no 16 1943 voor zoover met volgens andere bepalingen een ïwaardere straf IS verbeurd Uitlokkers medeplegers en med i plichtigen worden als dadefs gestrafr KETEL VAN SLEEPBOOT ONTPLOFT Eén doode twee geweadn In de Persoamshaven te Rotterdam heeft zich een ernstig ongeval voor gedaan aan boord van een sleepboot De ketel van het schip kwam tot ontploffing en de explosie was zoo hevig dat het schip oogenlbukkeluk zonk en huizen in de omgeving door wegvlie gende onderdeden wefden bcscha digd Er waren drie personen op het schip werltzaam Een van tien de 60 jarige C Stenvpels uit de Kruiïemuntstraat te Rotterdam werjl m het water geslingerd Men miste trem eerst later eil ra geruimen tyd dreggen heeft de r vierpolitie zijn lyk opge haal Twee andere personen de 20 jarige J de Man uit de Koolzaadstraat en de 20 jarige J Bijl uit Gouda vu er den gewond MOORD TE ZCIDLARCN Vriidag IS in Zuidlaren een nwin doodgeschoten Het betreft bier den 65 jarigen gehuwden heer Willem Reilingh woonachtig in Zuid aren die op de Es te Noordlaren door een tot nu toe onbekend persoon a neergeschoten waardoor d doojd onmidde lijk ïntrad De overledene ias oud consul der Nederlanden en li n Zweden n Liberta LOONREGELING VOOR TEWERKCrsTtL J EN BIJ BOUWWERKEN VOlHI DE OCITïtME WELKlM lCilT De gemachtigde vooi den Arbeid 1 ceft onUng een lege ing van loonen en andere arbcidssvoorwaa dtn vastgesteld vooi aUe Nederlanden en in Nederland gevestigde Rijksdultsche aibeiders in dienst van tioim onderoemingeii welke op bouwterreinen van de Duil he weerinacht ilegei luchlwapen marine organisatie Todt enz en bij liet Duitsche burgerluka bcsluuj wukiaam ujn of ten behoeve van evtngenoemde inplant ea arbeid doen verrichten tiehoorende tot hel bouwvak zooa s btjv op het gebied van wegenlïouw steeren houtgraniet het stucadoorsbediijf en voor het soogenaa nde Zivarle coipe De voornaamste bepalingen van deze regeling die uiteraard eet bindend katakter diaagt komen op het volgeide neer De normale wekcli ki clie arbeidatijd bediaagt 46 ur n met uitzondering van chauffeurs machinisten en stokers voor wie eennormale werkweek van 60 uren met inbegrip van den tijd waarin zij xich tot denarbeid gereed moeten houden en de werkzaamheden bij begin en einde van de gewonewerkzaamheden is vastgesteld De arbeidstijd van het mannelijk kampperaoneel magtot ten hoogate 72 uur per week worden verlengd Voor de vaststelling der loonen worden de arbeiders overeenkomstig hun werkzaan lieid en vakbekwaamheid Ingedeeld In drie oongro pen en zijn de provincies van Neder and verdeeld in vier loongebieden Aan de hand van deze onderscheidingen liepaaU de regeling voor werknieesters eiv ploegbazen voor volwassen en Jeugdige arbeideis voor chauf feurs en voor het keukenpersoneet de vaste week of uurloonen De aldua vastgelegde loonen zijn maximumloonen en mogen niet worden overschreden De ondernemer kan echter zonder bijzondere toestemn mg aan 30 procent van de tewerkgestelde vakarbeiders en aan 30 procent van de tewerkgestelde geoefende en ongeschoolde ar iders een prestatietoeslag van ten hoogste 10 procent van het lurloon uitbetalen Indien in accoordloon wordt gewerkt moet dit zoodanig worden vastgesteld dat arbeidere met n gemiddelde arbeidsprestatie een verdienste kunnen ijehalen van minstens 10 procent tïoven het vastge telde uuiloon Ten aanzien van overwerk dl het werkdat verricht wordt na den normalen arbeidstijd als bovenvermeld bepaalt de regelingdat voor de vergoeding daarvan het tariefuurloon met 25 procent wordt verhoogd Voornachtarbeid tbehoud ns bij regelmat genploegenarbeid bedraagt deze verhoogmg 10 procent en voor art eid op zon en ïee tdagen 50 piocent Chauffeuls olfatvangen vooriedere 6 uren of edeeite daarvan boven devoor hen geldonoe normale werkwetk Vfn 60 uur 4 per week Veider bevat de regelifig verschillende bepalingen ower verzuim vacantie verlof reis en verblijfkostenve oedlngen enz De regeling waarvan de volledige tekst voorkomt m de Staatscourant van 31 Mei Is In werking getreden In de loonweek waarin de 1ste Juni 1943 viel Otf hetzelfde tijdstip zijn buiten werking getreden de regeling voor werknemers in dienst van bouwonderneming n op Duitsche militaire werken van 6 Juli 1942 de regeling voor op de vliegvelden van het Duitsche luciitwapen werkzame bouwondernemingen van 14 Maart 1941 en de regeling voor chauffeurs in dienst van de zoo juist genoemde bouv ondernemingen dd rebruarl 1941 Wanneer verduisteren Tot T AagnstBs moet verdalsterd warden van 21 3 6 M unr BanawMSiMHMWMi r Tentbonttdiling van antieke tegejs PRACHTIOE COLLECTIE WANDVLRSIEBING BUEENGEBRACHT riet IS het streven van de muaeumcommissie om uit het rijke bezit van onze musea welk bezit in afwachbng van de innchting van het Sint Cathartna Gasthuis tot verzamelplaats van alle curiosa zelfs geheel venborgen blijft op gezette tijden iets te tooncn Oe keus voor de zoraertentoonstelling v n dit jaar i gevallen op een eicpo itie van egeltableau s en tegenachil deryen van het behang in de wo ningen onzer voorouders welke ten toonstelling de conservator de heer G C Helbers met goeden smaak in de voormalige Casthunkapel in het ge bouw der Librye heeft ingericht en welke wethouder B W P Acket als waarnemer van den burgemeester gis termiddag heeft geopend verklaad De heer Helbers heeft bij de tq tel ling van deze merkwaardige veraaiAeling vloer en wandversiermg een keus gedaan utt het miueumbezit en uit het bruikJeenwait den heer Wdlem van Vliet en dop collectie aangevuid inei tegels uit particulier eigendom ia zoodanig gerangsefaifct dat een aan eengesloten gelieel ia verkregen v n de tegelkuntt van het begin van 1500 tot het verdwijnen er van m het mid den der vorige eeuw Vele dezer an tieke tegels zijn gemaakt floor de tegelbakkeruen die onze stad vroeger rijk was en afkomstig uit stedelijke gebouwen zoodat de tentoonstelling een eigen Goudsch cachet heeft Het bruikleen Verduyn van Vliet de prach tige verzameling van onzen stadgenoot den heer W van Vliet J Czn vormt den hoofd schotel van het thans tentoongestelde zoo zeide de heer Acket in zijn openirgitoespraak waarm hij het wezen der tentoonstelling schelste HQ noemde het een gefioegen dat thars een deel van dit voor Gouda be arg rijke bt ulkleen kan worden tentoongesteld VoornameI0k ITde eeuwfctac tegels in warme kleuien en diep blauw dejtken de wanden Laat IBrie eeuw he tot midden 19de eauw Kvhe tegenschi derijrn sluiten het geheel af Vesr ket eerst gelaenS Merkwaardige tegels uit ons museumbezit zooals de vloertegels uit omstreek 150S met Ale Dmc heeft sjnen Tyt en relllzame vroege 17de eeuwsche tegels verworven uit de afbraak van huizen bij de electi4ache centrale vm Maiiakoaster op de Gouwoude Vrouwenhuis en Looyha Ie worden hier voor het eerst tentoongesteld Dit a les geeft Uesloot de wethouder een beeld van de prachtige en hygiënische wandversierin van ons vooi e lacht en het kunnen van onze oude lege ikkers van wie ook Gouda bIJ zonder krappe vertegenwoordigers binnen zMn oude muren had en heeft De beer Helbers deed nog een beroeo op de slad enooten oir oude legeN rie weg Ie doeh of waarde oo te laten slingeren maar fer beschik4rtng van het museum te slellen I e tentootialeülnj die uit elke periode markante stukken ra r verschiltenrfe motte ven brengt wordt opceluisterd door meubt lalr uil overectikamendcn tlid De wiwsiMs duurt de nuunden Aufiutua eM September VISCHCONCOl RS PERSONtEL GOEDEWAAO N S FABRIEKEN Naar traditie is bisteren het pe meel van Gofdewaagen pliper en aardewirkfabrte ken op den eeraten vacantiedag op vischcon cours geweeM De acht en dertig deelnemef heblte tweemaa een uur in de Breevaar gevischt Na artoop zijn aan de winnaars de uit producten der fabriek bestaande en dooi d directie beschikbaar Keftte1 le prijzen uit geretltt en ook de aclit leden die niet ae vange hadden gingen niet met ledige handen huiswaarta De prijswtiiaaars waren In volgorde G Sehoutii Ipema D Bruljnika S Tuincnbu e D Brotr J de Jong K v Roon F Britsemn er J V d Vooren J de Keizer L Schoonderwoerd J Tak C Blon M Wieze I Spoel 3 van Breitkelen t Dnggeiuai v d Hief B Kalmeüe O de Waard r Hootmeijer H Fijl J Plak W van Os an Heniert A Teriouw T de Jong S Bruijniks v d Maat De Haag GESLAAGDEN Bij de te Utrecht door de Vereeni ing tot verede mg van het ambacht afgenomen enatm en9 slaagden voor meubelmaken gezel de heeren sjr stamps en H G J Greenland te Cïouda J van Tongeren te Goudorak I n G J V d Weijde te Moordrecl t Tc Amsterdam is geslaagd voor loekhouden M O de heer A G de lluyter te Boskoop Voor Engeln M O A slaagde te Ut echt de heef A J Oskam te Schoonhoven Te Dordrecht slaagde voor het exa men hoofdakte volledig de heer J B v n KemnM n te Ammerstol Voor DuttKh 1 o is te Amsterdam eslaagd de heer J Rietveid te Mbor drecht Te Utredil js geslaagd voor Engelsch 1 o de heer J v d Veen te Waddinx veen Deur staitw Uit de gang van een woning aan da Boelekade h oen da mesihantel ontvreemd l nd gesprongeii Toen de 42 jarige heer C i Verkade gistErochtend voor zvn woning aan den Kat tensingel bezig as een ossen autoband op te pompen is de band ge sprongen waardoor hij tengevolge van het opsprihgen van de velg aan het hoofd gewond werd Dokter van Elk leeft de wond gehecht BrONOMISCHC BECRTm TE R DAM BonoeaknAil ea haatfel ioa4er koa Tot 6 vVeken gevangenisstraf veroordeelde de rechter de 33 Jarige Goudsche slager l Liepelt die op II Aprtl 1 IS tabakskaarten had gekocht een hoeveelheid disttibittiehescheiden op 17 April t een 1 oeveelheid boter op April j 1 en een I oeverlh id sigaren op 1 Mei jl De In htslag genomen bonnen zijn verbeurd verklaard Wegens het verknopen vsn 19 labakskasrten kieeg de H Jarlge los werkman t Groene weg te Gouda ev eneens 3 weken gevangenl s i af doch bovendien 3S boete subsidiair 10 dagen hechtenis Een week gevargenisstraf met graller ausule en 50 boete subsidiair 20 da en I echtenis luidde het vonnis teaen den 26tai igen koopman In kleinvee te Schoonhovenwegens het koopen en verkoopcn van bourzonder bon Een week gevangenlistraf kreeg de ÏOJarige landarbeider W Kastelein Ie Mnee Ruige Welde wegei s het verk lopen van boter zonder bon op 8 April J 1 e Go da Eer boete van I 50 ih iir tt rn echtent is opee Rd aan den 18 jarigcn kruidenier G Bosn an te Wadi nxveen d e op 16 Mei j I t Cauda alcana umdip bon had verkocht D wcrravMikanpen VMT OOTrauBsche jesgd waarin jongens uit zes Germaan sche landen elkaar out moeten hebben in de eerste plaats ten dofl bet saamhoóngheldgievoei tusac len deze Jonioiis te V ersterken Llchaainsoefeningenwëersport fllmvoor ktelhag en excursies vullen eèn vacantie vau vier wektn In het Karintiache bergland Gaat mee naar de weersportkampen Aanmelding Kooincslaan t Utrecht fiofi man StapfJ Wat Waar Wanneer AUe weiktfagea M It M en l i nut Oaat halafeapel Tenloanateliin na antieke tegel en tegelsetalklertien Timta Tliuter J e Witte ifn Itt Bruyninelcx Aanvang t uur Keéale Blowoep Scheppmgsdrang met Paul Javor en Uj f Berbv Aanvang uur 1 Aagastu IM ur Nieuwe Sehwiwking Concert dansorkest onder leiding van Theo Uden Mastiiann S Ai Nleawe SebMswkarg Het aehtote gebod dOor 0 iagvsMs 7 M mr Opvnermg Het scl Haghespelcrs voor Weslfea AFOniKEMDICMIT Steeds geopend Idea nachta all ën Apotheek Dee geaeesmiddeleni ven 14 S nOCNENIIONNni AfMIen sanvraagformutieren voor schoe nenMHien Diatributiekanooc 19 30 e 2 3J0 uur loket U moigen leUera A C D E r C BURCBU IJKE STAND 3 Juli Hendrik Jacob Chrlstiaan Louis t van Chr L de Jong en A J de Raat odWusIrMt a 31 Jull Il n a Gerarda PauHna d van G Sibbea en G G Stamps Kattansin iel 14 Hillegien d van C Geukes en G van den Heuvel Staringstraat 31 Oa erttoaw I Au B A vati der Sloot en M ffonkoop Ovcrledeii II JuU Caaper Johannes Kok g3 Cor noila Kosteriitaa 7S J wed vaa J van OQk SPOKt ovMHArriBi Dames en heerenkeurploeg in Gouda PBArnTlftt TUENOINONtniATK Zat dag iddag organiseerde de gymnastiek ereet iging Excelsior onder auspiciën van den T i nkring ouda en omsf eken op iie DNA lerrem turnsedstrijdei waaraan taiaatf veroenigingen n et ruim 4j turners en tunistters ia ruim 40 groepen deelnamen De wedstrijden bes onde uit driekatnpen vrije oefet ng brug et paard De vriie oefening was voor allen de n ens aana n fraaie Hnj durlge oefening die bij goede uitvoe s spieren een beurt geeft VVat de inderscHeiden ploegen daarvan eter zien aakte dei indruk dat voor deze moe liJke opgave meer tijd van voorbereiding noodig geweeat wa dan mei daar in het algemeen voor had geb uikt In de avonduren demonstreerden de dar ie en heer nkeurploeg vaa het Ned Gvtnnaatlekvei b nd met o a de nationale kampioenen Truida Bonnel r rnta Sc ionk on der leiding van den heer K Meuei Wat de e poeg r het er ta rijke publiek te zien gaven was leii heel bi znnden Van het uitgebreide proe atrma waren de hoogtepunten de vele persoon tjke vrije oef rii Bfn waarbij een bew orderensw aard ge spiert beheersching gemond werd het zeer zware paardin tigee c dat de hee e net opva lend gefhak uitvoerden de da i es knotsoeferingen Jleyelfdë wa mede hel eder amisc r kamV lenscl ap behaald werd hel damestingzuaaltn 1 de brug ei rekstokoeteningen dar tieerc Tusschen de keurkorpsdemonalratias gavet de 4S0 k in turserslstersl ramelljk de lens Sana hetgeen een iinposanten sanh k bood De dank Men de Tumkring voor liter de I ee N Eonleitbal die de a jjfemee e leiding van wedsiriiden en vmonstraües had den keurpioegen bracht vwerd door het pub lek iet een ultbindige natie onde streept De Excelsior voorzitter bood en leden van de keurfilOegen ieder Feuilleton Nadruk verboden Het licht op den toreti Deenache deteotiveuomanvan T VOGEL JORGËNSEN 10 Hu passeeirde eer oude vrouw die een kinderu agen voor zich uit duwda Het was ean oourantenbezgrgster die de ochtendbladen roBdbiacht Voge kjcbt een nummer om er zich van t overtuigen dat hij zijn collega s v6 Sc as Hij bleef even stilstaan en vouwde met zun versJufee vingers de bladen onhandig open Ja gelukkig niets Hee lenifat niets De eer ge senaat e van het blad was een twee kolom groot ar kel over een handigen juweelenaief die nog steeds met gegrepen was Wat IS dat im opeens allemaal onbethiidend mompelde Vosz in zichzelf Hij dacht er met aan hoe nog geen tien uur geieden dit geval hem heelemaal in bealag had genomen Een lange serie inbraken in iuvvelierszaken a tot op heden nog met opgehelderd Vosz vergaf hoe hij zich vaat had voorgenomen den inhi ker op te sporen met langs een spoor of andere detectivemanoTuvTes doch langs zuiver psycho logiactien weg Mu vei t dat hij uren lang acht de cliiage van een juwelierszaak had ge c en om de e e voorbygingirs ongemerkt te kunnen bespieden Hu was er zeker van den inbteker te zullen kennen ahecn aan de wgze waarop hy de étsalagc zou bekijken Dit alles was nu uit zyti herinnerH weggevaagd Het as zun vaste stelrefel al zijn aandacht op één zaak te concentreeren en al z n krachten aan te geven Nu Koht hu aan niets anders dan aan d n tnooird I koortsachtige inspanning waa inede hu de laatste uren zun hemens had laten werken verminderde t as toen hy had gezien dat hu zgn ca lega s weer vóór Nederlandsöhe Voetbal1 l nd Atdeeltag Goada SMfctartiUU Kwm mcUniMk M GMMla Tel Mm tTM OFFICIKRLE MEDEDELLINGEN ADRISUIIT Vereealgtaigsa Meardreelit lelefooonr wordt van kaandag t n Vrtjdag 15 Ig uur No 100 raadhuis Moordrechl na 1 uur No 291 Ifaondredlt IK 1 7 s Zaterdags na HM uur en Zondags den geheelen dag No Mg Schaiasochton C d let verhuisd naar Kort Groenen daal a Oouda telefoonnummer bl it 3WT MARVPRSLAO 1942 IMl He Jaarver ag ia verschenen en aaA vereenidaasfunctionaiiaaen en oittciala toegezonden Atnvaag eampe Hie Het uit In de bedoeling de eompetitii dit fsar te doen aanvangen op Zondag i Septeni laschrtldiig eaapetMIe Van slechts enkele vereenigingen werd lot dusver opgave ontvancen met hoeveel Iftal en j aan de competitie wenachen deel ta nemen De ontbrekende oofaven worsen v6 t U Augustua verwac ht aan het secreUrlaat WIEIWE ADarSLUST Behoudens toestemming van de betrokken autoriteiten aal de niauwa adreslijst Van ds Afdeelmg Gouda voor den aanvang van de eon petitie erschij en In veiband daarmede wordl bele d ie Mchl eventueele verander ringen o aa vullingen v4ór 15 Augustus aan het secretariaat te wUlen opgeven V OVBBSfHdTJE De veroenigmg Overachotje heeft medegedee d dat zij d t laar met aan de competitie zal deelnemen GEEN SnUEKVUB De secretan competttieieider zal op Woensdagen 4 n II Augustus geen preekuur houden Namens het Bestuur O VAM TILBUBG aacreUrls competiUeleider ir f aai plaleeleii wandhordje aan ter herinnering aan nun optreden m Gouda De uitslagen de wedslrudeti vtaren Dames P oegen van zes Velocitaa Gouda P P Woelden U4 p Je pr Hou Vast i Hazorswoudel 112 p 3e pr Brn Oudewateii UI p Je pr ploegen van waalf THOR IGouderaki IBp Ie pr Bleiswijkacle Oymn vereei 26o p I pr Henules IBodegcavenl WO p Ie pfljs Ex seLsto Goudai 25Ji p Ie pr Tarzao Moerkape lel 2 1 p 2e pi pkwgen van achttien TOOS lW en J56 i p Ie pr Pro Patria IZoetermeerl 32 i 2 P Ie pr ploeg van 24 USS Zevenhuizen 513 p Ie prijs Heeren P oegeit van zes T arian IW p Ie pr Brinio I37s p Ie pr Hercules IW p Ie pr Bato 12 p Ie pr OSS 126 p Ie pr Meisjes 13 15 jaar ploegen van twaalf Excelsior 2861 p ie pr Ble w k n p Ie pr T n O R 257 p Ie pi TOOS 253 p 1 pr Hou Vast 24 i p Ie pr Meisjes 12 jaar ploegen van zes Bliiiio 141 p Ie pr Balo 117 p 2e p TOOS 19 p 3e pr ploegen van twaalf Hercules t64 pIe pr Pro Patria 248 p Ie pr ploegen van achttien Bleiswijk 38Ji p Ie pr OJ S 561 I p 3e pi ploegen van de tig Excel 3 5i i p Ie pr 13 15 jaar ploegen van zea Her Bril irinio 142i f p Ie pr Jongens 13cules 143V2 P Ie pr THOR 1311 1 1 pr Jongens 12 Aar pkiegCn van zes Hercules 13gi t P Ie pr Bato I27i a p Ie pr was Thans pas gunde hij yn zenuwen dK als viooisnaren gespannen stamden at rust Plotseling schrok hij op Hu voeMe dat iemand de hand op zun arm legde en toen hu zioh met een ruk omwendde keek hu m de oogen van een alleiiliefst jon meiaje Vosz kreeg direct zi n kalmte t rug Bliksemsnel school hem door het Woofdi Wat wil oeze viouiw Ei ging iets innemends en betooverends uit van haar slanke figuurtje Haar oogen waren groot en diep de mond beweeglijk en vol uitdi ukkmg Zy kon dfxirgaan voor een Russin Met éen enkelen bl hatl Vosz haar trekken M zi n gedachten vastgelegd Verwonderd wroeg hg Wat wènsAt u U dnj te hem haastig een brief m de hand en liep toesk vhtg een steeg in in de nohting van het Raadbuwplem Vow staarde haar verbaasd na Dan opende hij iel den bnef Het was een t pt stuk papier en de inhoud luidde als volgt Als u verstandig bent dan laat u de geheele moordzaak loopen Scbruf er over als journalist doch probeer het geheimzinnige raadsel met op te lossen Geef de papieren welke ti uit da brandkast hebt meegenomcfi direct in handen van de politie Nauweluks had Vosz de weinige legeis gelezen of hu rende het meisje achterna Hu moeat haar spreken Zu kon he n misschien een uitgangpunt verschaffen Doch zu was de steeg al door en dramde het groote pl n op Vosz zag haar nog juist w eem auto springen die oogejiblikkeli met groote vaart wegre I Hij liep wat hu loopen fcon doch na een hjilve mmuut was de to uit het gericht vmdwenen Vosz ver volgde iun weg naar huis Zun geda hten werkten weer heftigeir dan ooit Allerlei vragen veronderstellingen 1 vermoedens stormden op hem lo zonder dat hü een punt kon vh deti dat hem eens bouwvast bood Wordt rervoltf