Goudsche Courant, vrijdag 6 augustus 1943

If 6 Augustus 1943 Bureau Markt 31 Talcfoao nta PoftrekMtag 400 COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN KM Prils S cents p er liuminw 82al Jaargang No 21310 aiatrad teun r TIETtB Oouda ntruiniing van Orel Sovjetganvalten aan Mioes Donetz en bij Ladogarifieer afgeslagen Engelschen melden val van Catania MINISTE RRAAD T E ROMET Tal van wetsontwerpen en verordeningen goedgekeurd De Italiaansche A lni erraad die gisteren om 17 uuir onder voorzit arsdhap van maarsohElk Badoglm tt by engekom n heeft gechiuiid tot 20 uur 30 In het tf de zitting uitgetgeven oommuniq i wordt o a gezegd Op voorstel fic de bevoegde viütministers zijn ïfe yke wetsontwerpdn resp verordeningen goedgekeurd dienoodiakeluk zip gewonden door deregeeruigsveranaenng en dje in hooldrraak betrekking hebben op de loop de aangelegenheden en organisatorisrfie w zigingen De controle oo d oogst en vooral op de graanafleverWwordit op besluit van den mmisterrMopigedragen aan militaire provuiciateconHnissies die tezamen met alle reedtbestaande organisaties controle moetenuitoefenen op de af l i er igen der p oducenten Na een rapport van d enminister van Financien omtrent denfinancieelen toestand hechtte de mm terrasd goedkeuring aan een agen a waann uiteengezet wordt dat de financieele politiek op de gedachte dar hKschermmg van de valuta en de bezuiniging wordt opgebouwd en stapsgewyi evenwicht tracht te bereiken apde normpale begrooting De mmiskó van Justitie kreeg opdracht van denministerraad ook de noodtge studiefnte laten instelleni teneinde uit de wAboeken voor burgerlijk en strarfreAtde bepalingen te laten verw deren Aein tegenspraak staan tot de geestelijlteen juridische traditie der natie pe minister van Onderwas diende e nontwerp m betreffende de opheffi der fascistische jeugdarganisatie G I L en de ontbindmg der dóairtoe behoorende organisaties Volgens het ontwerp worden de instellm n voor opvoedmg en onderwijs geplaatst ondfrhet ministerie van Ondeirwys dat k voorloopig Ja t besturen door een b Mtengewone MM missaris Het vermogen der fJHHsche jeugdorganisatiwgaat over JHbi staat Op een lat rtydïtrp zal fearbesluit genomen wordenten aanzien van de scholen en oilderwijsinstelluigen der G I L eo over ha tpersoneel en vermogen Ken twee tedoor den minister van Onderwijs ingediend ontwerp geeft aan het instituutArtVB kk Mussohni zijn oude benamiu Nationaal instituut Guiseppe Kimei terug De beide ontiveipen werdenevenails een derde ontwerp van tecik nischeh aard goedgekeurd De ministerraad sprak rwh eir voof uit om dne om politieke redenen uit hun functies verwijderde universiteitsprofessoren weer in hun functies Hs herstellen De minister voor de Co poraties diende een ontwerp in betrrf fende de wij ziging der tot dusver bestaande corporatieve provinciale raden en bureaux in provmcrale economische raden en bureaux Deze herbenoemmg geschiedt op gnmd van de aan den gang zijnde herbenoeming van het mmistene voor de Corporaties m een ministerie voor Handrt Nijverhe d en Arbeid Volgens een ander ontwerp an den minister voor de Corporaties zullen de nationale raad der corporaties de centrale commissie der corporaties en de ooippraties voorts de mterministeiieele commissie voor ravitaillcering en pryBvorming en de mtemiinisteneele commissie voor de autarkie worden opgeheven De tot dusver door de coirporaties ten uitvoer te leggen verzoeningspogingen bu col lectieve arbeid Mflicten wordt an geval tot gevi ergediiaeen aan een verzoen in gsco ge dat door het ministerie zal woöfen benoemd Aangenonrea werd verder een ont werp vjn den minister voor de volksopleidmg betreffende de discipline der pen lm oorlogstyd Hoofdredacteuren en verantwoord ijke redacteuren van dagbladen en tijdschriften hebben voor de uitoefening van hun beroep de gjfakeuring noodig van het mm sterie voor de Volksopleiding De verleende goedkeuring kan volgens het ontwerp ingetmolcken worden wanneer het blad optreedt tegen de nationale belangen Deze maatregel heeft een tvideliik en uitzondermgskarakter en Is geldig tot dne maanden na het eindigen van den oork gstoestand Vermogens vaa fascistische functtonarisscB als Biel Ret Owtea zwaartepunt Europeesche Indiittrle Rond 2 8 van de Rus siKhe piKKkictie van nzei en steenkolen bevindt zich in Duitsche handen De fabi teken in de e bolsjewistische zware Industrie werken thans voor de verdediging van Europa Hau geweldige potentieel rechtvaardigt de bewering Europa is sterkerl Geweldige Russische hoogovens die het erts tot metaal verwerken en in aai ji ende staalfabrieken in prima staal omzetten ZU alle arbeiden nu om Buropa sterker te Attantie Holland De stad werd door de Duitsche troepen nictot alle vaar den oorlos 1 eUngri k la talUttee vernield waren stelselmetlf en vlot ontruimd fVel trachten de bolijewlsten Orel te nemen atvorena de verntellngen waren uitgevoerd en de Duitsche achterhoede wae weggetrokken doch deze poglnf mlalukte De DultscHe achterhoede schoot bil deae gevechten 30 van de 50 aanvallende pantserwagena kapot en dwonsen den vijand tot den terugtocht Hoe gering de werkeiyke beteekenla van da tad Orel la blijkt uit het feit dat de grootste fabriek een wagen en sledenfabrlek la met 130 arbeiders Zware industrie bezit da atad In het geheel diet A n de rest van het Oostelijk front hernieuwden de bolsjewlsten ook gisteren op veraehlllende pMktsen hun ontlastlngsaanvallen sender luccea te hebben Het helvlgat waren hun aanvallen In het gebied van Bjelgorod waar zij met talrijke Infanterie en pantaerformattes de doorbraakpogingen van den vorlgen dag herhaalden De zeer zware heenen weel golvende gevechten zijn daar nog niet ten einde De botojewlstpn leden opnieuw ze zware verliezen In den sector van één enkel Duitsch corps wgrden 53 pantaarwagens kapotgeschoten Ook bij de vijandelijke aanvallen ten Zuiden van t Ladogameer die zonder uitzondermg werden afgeslagen leden de bolsjewUten zware verlies sen ENGELSCHEN MELOeVvAL VAN CATANIA De Engelschen melden heden dat Catania s ingenomen maar naar m Berlunsche militaire kringen verklaard wordt hinkt dit bericht achter de ge beurten issen aan In werkeluWieid is den Duitïchen formaties op Sicilie een groote schunmanoeuvre gelukt want sinds geruimen tijd was er voor Catania slechts een beschermende sluier gelegd die tot taak had den vijand op een dwaalspoor te torenden ten aanzien van de sterkte en vuurltracht der camouflagelmie aldaar Deze taak is volkomen geslaagc zoodat de hopfd gevechtsUnie van ae Duitschers nu zoo verloopt dat de vijand opnieuw met nog sterkere strijdkraditen moet aantreden om den stryd hier te kunnen aanvaarden ft PROVINCIBS LAIBACH KN FIllMt CN DALMATia OPERATIEGEBIED De provincies l albach Lubljiana en Ftunie alsmede het gouvernement Dalmatile zijn tot operatiegebied verklaard DE AMBRIKAANSCHE VERLIEZEN OP SICU M Uit Wa ington wordt gemeld De minister van Oorlog Stimaon heeft op de persconferenttie meegedeeld dat de verliezen der Amerikaansehe troepen op Sicilië tot aan 22 Juli bedroegen 501 dooden 3870 gewonden en 1370 vermisten i l mmx maken BONNEN VOORTAAN TWEE WEKEN GELDIG Om het verloop ban de disMhutie te vergemakkelijken Boter ea margarine Zooals reeds bekend gemaakt is zullen de bonnen voor boter eveneens telkens per veertien dagen worden aangewezen Op de a bonnen zal men 125 gram boter en op de b bonnen 125 gram margarin kunnen koopen In verband hiermed a voor het tyd vak van 8 tot en met 21 Augustus bon 33a aangewezen Voor het koopen van 125 gram boter eh bon 33b voor het koopen van 13S gram margarine Voor zoover de voorraad van den betrokken detaillist het toelaat is het echter ditmaal ook toegestaan op bon 33b boter te betrekken Margarine ial eerst vanaf 15 Augustus aj ver krygbaar zyn Ten ein le het nadeel dat zou ontstaan door bonaanwyzing per veertien dagen m plaats van per twaalf dagen op te heffen wordt eens per zes weken een extra bon voor 125 gram aangewezen Ditmaal wordt op 8 Augqstus hiervoor bon 31b bestemd recht gevend op het koopen van 125 gram margarine of voor zoover de voorraad van den leverancier dit mogeluk maakt van 125 gram boter Na zes weken dus op 19 September aj zal de nieuwe extra bon worden aangewezen Kinderen beneden vier jaar zyn niet in het bezit van bon 31b boter Op bon 31a boter hebben zy echter het rantsoen van 125 gram dat zy anders in twaalf dagen ontvangeti WW g M W W ffMW W i aft Hij j HI NCDERLANOSCHC KRUGSCKVANOENEN OP JAVA Het informatiebureau vmn het Ncd Hoode Kruis Kotte Vooriiout U t sGiavenhage ontving uit Japan opgaven van Keder jidscbc Kriigatevangenen Wegens he ontt reken van adressen kon omtrent de ondervoiaende personen nog geen bericivt aan de tamiilfl worden toegezonden wil vanas 88117 se benjamins 63009 jh benig 14411d jw vanbennelcom 13731 IpJ vanbennekom 9201 lagine bennewitz IKlSd cac benmnger 10301d jan benninli 7t70 Ui benschop 390t ha ben e 20421 ferr lïerckvanhaastert 6623 ha vanbercHel bik 22322 hans berenbak 86623 fa berendhuy n 92523 Jb bertndhuysen II034 d berends la97 ham berends 114093 bw berenschot 106198 jr berg 19618 wiily berg 122423 Willem berg 61909 ae vandenberg 49719 ch vandenberg 28614 caj vandenberg 161222 de vandenberg 8S493 dg vandenbei g 112409 lerdinand vandenberg SS618 fa vandei berg 36kma ge vandenberg S817 gh vandttpbe g 206723 gk vandenberg 197 12 hendnkus vandenberg 23417 hi vandenberg 45214 jf vandenberg 10019o jg vandenberg 65023 louis vandenberg 104195 jotto vandenberg 2222 pp vandenberg 1 9006 Jal be gamin 13609d jea bergamtn 187221 rene berger 97857 karet bergers kma 37 aj bergh d2901 cch bergh 117104 emt bergh J14I9 fa berg 20B403 iohan vandenberg 81323 mlg vandenllerg 3500 rht vandenberg 70904 Jan berghege 177902 hja deberghes 2719S aJ bergman 36316 baitos bergman 133001 ol bergman 20395 aft bergn ann 8413 ea bergmans 1725 cc bergmans 96590 ij bergman 12351t ce berhitoe 15820 jjfa bühitoe 62406 wiUem berhitoe 62109 rSHSnrger 103601 rl beringer 174323 ea berkholst 48096 Jfg berktiolst 35896 aim berkhout 196109 benjamin berkhout 15402 mr berkhuysen 153810 jr berkum 132795 leopold berlauwt 206123 g benauwt 80011 ph berlyn 78300 eb bemard 96756 iep beinard 19001 olm bemardus 97809 du bernasco 93820 gt bernet 12805 nvE bernl ard 51510 benjamin berretty 40322 bei bres berretty 21021 led berretty 52323 lew berretty 38215 d paul berretty UJieid wi berretty 15700 pc berama llSkma Jacob debert 20S401 ae bertUng 54020 npa bertram 207001 gh bertsch 385518 pfg bervoets 222100 jan bes em 129407 wg besbem 88804 je best 57212 ak bestebroer 24105d victor bettmg 2209 chaw vanbetuw 12807 chrtstihan vanbeuge 117806 bl vanbeugpn 12109 Jh beukering 134198 je beukers 99T04 b beumer 96363 harry beumer 161322 jw beumer 200911 fl vanbeurden 58618 apr vanbeusekom 170522 jlh vanbeusekom 137kma tw vanbeusekom 111122 victor beveren 21321 piet beyen 111023 Ijh beyerbergenvanhenegouwen 166395 jan beynon 62206 wiUy beyschlag 29699 djc bezeiner 18514 niio bickes 72923 Willem bickei 138218 george d bi 106704 dwc debie 1532 jck debie 14301 In bieger 95426 ao bieri 133321 rudolf bieri 34MI3 ra bierl 97139 benny blerlee 189923 maximiilan bierlee 77414 ma blerle 109609 Ie bigler 161522 rene debije 202801 ad vanderbtjl 91o94 jhg vanderbyi 38015 waptl vanderbyl 96398 jrj bijl 25217 ph bm 124211 wr bijlaard 179990J eet bijlhou 144700 ka bnmolt 224310 Ie vanbilderbeek 182221 je blljardt 20605 kh bmgcl 22 601 nico blancht 167720 an binkhutjsen 30709d fw bmkhuijsen 207899 jic binkhutjsen 58709 vj binkhuljsen 175923 em blnkhuysen S0003 ha binnenduk 8006 pk biikenholz 111322 rj birkenholz 968 2 trans birnie 203304 warkon birnle 117911 fa birsak 24812 hm blrsak 123508 Jm birsak 57512 Ifw birsak 97757 wl birsak 96687 hendrik birsak 97384 hj bii wilks 104608 fw bisalskj 31101 edvtard bischoft 103111 hf bisdom 197606 antonius bisei 812 hendrik biael 93347 henri bisel 44833 tcj blsh 123408 ftf bish 97407 pwf bish 169522 rcj blsh 3S5 9d ah blischop 112721 cdf fcKschop 38 kma alwin bltterlich 11815 Johannes blver 209323 Jg blaas 17711 cw blaau pot II422 albert blaauw 85787 eddie blaauw lOOOaS hugo blaauw 24100 Ja blaauw 94439 Jtm blaauw 93496 laj blaauw 230900 servaar blaauw 1139M eirk vanbladeren 174123 paul vanbladeren 37519 Familieden enz ge leven zich onder opgave van zoo volledig mogelijka ge even i der belrettende personen zooals rang onderdeel at wapen geboortedatum en laatst bekend standi laats in Ind é enz tot bovengenoemd informatiebureau te wenden Van Duitsche militaire xljde worden nadere bijzonflerheden bekend gemaakt over de voorbereiding en de technisdhe jjUitvoering van de Britsch Amerikaansehe landing op Sicilië Reedi in Juni namen voor de zeer nauvv gezette verkennmg van de DuitschItaliaansche luchtmacht de aanK zingen toe dat een grootseheöpsohe geallieerde Invasie poging op handen was De techniek der invasit wordt gekenmerkt door een massaal gebruik van speciaal voor dU doel vervaardigde o verbouwde landings vaartuigen Tot de landingsschepen in eigenlijken zin behooren de transportschepen van maximaal 10 000 brt ook wel Undin smidde lendragers geheeten omdat zii elk naar ge lang van zijn laadvermogen een reker aan tal landmgsbooten aan boord nemen en in de nabijheid der kust uitzetten Het betreft hier in hoofdzaak verbouwde Nederlandsche Belgische en aigelsche veerbooten en trans portschepen Voorts v ordt gebruik gemaak van aparte landmgsschepen voor tanks van 1000 tot 5000 bit met etn vervoercapaciteit voor wel 40 middelgrootte panter wagon In overeenstemming met hun ve schillende doel einden onderscheidt men verder talruke tvpen van klelnce landingsbooten welke m aard en uitruann vaak sterk uiteenloopen Zoo kent men de snelle martschappenlan dingsboot van ongeveer 4 5 ton en een snelheki van 14 15 knoopen welke berekend ts np het vervoer van 20 soldaten benevens de landmgsstormboot met ongeveer 18 knoopen en 24 man aan boord waa van ook een grootere editie bestaat Verder dient vermeld de ondersteuningslandmgsboot welke over een krachtige boord be wapen ing beschikt bestaande uit kleine kanonnen een granaatwerper en machmfgeweren Ook bedienden de Britten ep Amerikanen zich van groote motorlandingëbooten van 18 ton in staat om een pantserwagen van 16 ton en 40 man be wapende troepen te vervoeren en van hoofd landlngsbooten an 2500 ton welke een zeer sterke bewapening hebben en een laadruimte voor 3 tanks van 40 ton of 6 van 23 ton reap 600 man aan soldaten Ook andere schepen voor net vervoer van tanks welke ter bevordering van een snel lossen over neerklapbare bruggen beschikten zijn voor de Siciliaansche kust gesignaleerd Ter bescherming van deze enorme trans por tv loot werd gedurende de twee eerste dagen van de onderneming bijna de geheele In het Middellandsche Zee gebied aanwezige BritschAmerikaansche luchtmacht gemobiliseerd welke den geallieerden niet slechts de superioriteit in de lucht moesten verzekeren maar ook door het neerlaten van parachutis ten den strü op den grond trachtten te beïnvloeden overigens zonder veel succes STIMSON OVER DEN AANVAL OP PLOEtfn Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Was hlngton meldt heeft de minister van Oortof Stimson omtrent den Amerikaanschen luchtaanval op het Roemeensclie petroleumgebied vah Ploesti verklaard daH het totale verlies der Amerikaansehe lucfmnacht bij de7e onderneming een zeer hodg aandeel heeft uitgemaakt van de deelnemende machtaes Volgens Stimson zouden er bovtti het pettroleunigebted 15 tot 20 toestelleïr zijn neergeschoten Voorts worden er nog 15 tot 20 machines vermist Het aantal Amerikaansehe bwmnwfnwerpers dat In Turkse een noodlanding heeft moeten verrichten be draagt volgens Stimson S Bl ens een berioht van S P T is een commissie van rechters benoemd dJe tot taak zal hebben de belastingautoriteiten in te liditen over het roerend en om oerend bezit van die personen die sedert den marsoh naar Rome openbare functies h 4 ben bekleed of de een of andeire politieke activiteit hebben uitgeoefend De commissie zal uitmaken of de bezittingen van voormalige fasclstisehe functionarissen eventueel aan den staat zullen komen DE VBRLIFZEN DMt AMEWKAANSCRm MAitINe Uit Wasiiingtoii wordt gemeld dat volgena mededeeling vaa liet Amenlcaansciie departement van Marine de verliezen dpr vloot nan dooden gewonden en vermisten Itrachtens de Jongste wlieslijst 21713 manicliappen bedragen liet bezoek van den Rijkscommwsarls Dr SCV3 Inquart aan d N S K K Motorscl ule Bildarchlv ArbeiUbereleh d r N S O A UMten n Ta CS P ii 7 m I hierdoor voofJ Il Btterdam jjj leumbit iudaI IUM l H arl m 120 K M I koningen de Ktrnr I trdam h L cent N33a Ooudtl merk ronding nesstlioenen 1 17 in goeden Frcderikee j laastrecbt aar pr 1 fm 39 RJp 20 8 1 46 M x uts en ö I Spruiti Lriiwiel I E 1 dam f t torpJ j len ƒ 10 a ƒ 30 I Ide Kad JJ Itf D 38 M oppCbevel van de I Uit3ciie r Saeht maakt dd Donderdag be I bolijewisten zetten Koteren aan WUtK met terke infanteriestrljd fnehlen en t lrijk tanks hevifc Lawviüien in op de nlenw rer ffi Doltwhe atelliiif en ten Noorden jTjïeeibiaJewo die echter met xware SbRtt voor den vUand totaal mis iife aaa en aüddenlow van de jpm bleven aanvallen der belajewb ffiaadcr wccei In het rabled van Burnit doren de xware en altr aae Sg afivecrteveehten voort In de Si ui Ore werd in iiet kader der jSVerkortini de reeds sedert langen g voorfenomen ontruiming van de Sg Orel in den nacht van 4 op 5 Smh vijand niet gehin S ultfevoerd Alle voorraden wer iTol ens de plannen medecenomoi ff fter den oorloc belaogrllke instal yHli werden totaal vernield len Zuiden van het Lad ameer lUttten zware aanvallen der bolsje yoton voor onze liniee ineen Gisteren wJKlaï wprden aan het Oostelijke fwt 123 tanks stukgeschoten Eska Ml gevechtsvliegtuigen duikbom Bpwerpers en slagvliegtuigen brach i U Mn de brandpunten van den it FfIHilag vooral m het gebied van rjujgoröd en Orel den vijand zware 11 toe In luchtgevechten werden ïn 161 bolsjewistische vliegtui S neergeschoten zeven eigett vliegden keerden met terug g j de in de afgeloopen weken in it achterwaartsche gebied van het Omteluke front geleverde gevechten Wen bolsjewistische benden hebben St vooral Hongaarsche troepen dappi geweerd die in zelfstandige onI daaeniinigen of tezamen met formaties nu bet teger en de Waffen SS m d n Ik waren geworpen Öp Sicilie probeerden Amerilcaan Kt troepen ook gisteren door den witralen frontsector heen te breken i lit hevige met groóte verbittering ge oerde gevechten stortten alle aanval In itet gevoelige verliezen voor den i ïlMl ineen Een krachtige formatie fgnK Duitsche gevechtsvliegtuigen liA de haven Palermo aan waar zich i tele troepen bevinden Behalve talrijke nrm bomtrefters op de haveninstalI lltiei werden twee koopv aardijBChcpen IJttt een gezamenlgken inhoud van fttOOOtirt en een torpedojager in den wi w uj geboord een lichte kruiser dne lirpedojagers en acht vraditschepen tiacliadigd 23 vijandelyke vliegtuigen rten boien SiciIie en het Italiaanidte kustgebied neergeschoten In den afgeloopen nacht drongen nWe vijandelyke storingsvliegtuigen Int Westelijke Rijksgebied binnen Door enkele neergeworpen bommen ontstond onbeteekencnde schade Bewakingsstriidkrachten der marine 1 de luchtdoelartillerie der maTin e hoter boven het West Europeesch e httljebied tien vijandelijke vliegtuigen ter Duitsche motortorpedobooten tnotden voor de Engelsche Oostkust m tal afgeloopen nacht een Britsche Mtottorpedoboot m den grond Het D N B meldt uit Rome Naar i Italiaansche omroep meldt wordt 1 het Italiaansche weermachlsbericht wgedeeld dat op Sicilie de for uties der spil heftige aanvallen der jJBdelijke strijdkrachten hebben afDuitsche gevechtsvliegtuigen een aanval op de haven van no tn bi achten een torpedojager 2 P koopvaardijschepen met een enlijken inhoud van 13 000 ton ken Zij beschadigden een kruiI torpedojagers en 8 koopvaardijTn met een geeamenlijken inhoud 1000 ton Is is hevig gebombardeerd door Knnatie mecrmotorige vliegtui zyn talrijke slachtoffers onder gerbevolking Viêr vyandelijke ugen werden door het afweer it en dne door Duitsche jagers tsehoten Gedurende de laatste hebben de Italiaansche strijd9ten die belast zyn met de lining van convooien 6 vijande vliegtuigen neergeschoten ONTRUIMING VAN OREL i iSf f losmaken van den vyand JT Orel wordt m Berlijnsche mili2J kringen bestempeld als een tacintrekken van de punt van de jwi dit deel van het Oostelijke De Sovjets zyn uitsluitend een volgens de plannen ontruimd Wj der verschroeide aarde binnenI Ur n Met de bekendmaking der nmg van Orel wmt naar men J veritlaart de Duitsche formu jj l der laatste weken aan beteékei J flat het de Duitsche leiding in i JTJ Mnerslag 1943 m het geheel met 3 m zich op enkele punten 1 r r rekening te houden met den lïT nen toestand vast te bijten Snnï wanneer tactische over jjjjWn er voor pleiten ook gcfcieds Z eet prijs te geven om dan i ii iwlïieis voorbereide nieuwe 11 den vijand nog grootere ver berokkenen al4us het D N B WtJhÏÏH op het Dultache wcerftf jj wtcht van gisteren verneemt het ii iJrf zeer belangruk motief voor de nèn fc L maasa aanvallen 4er bolsjeSPiwa ® gebied an Orel was de hoop JjihS ovietcoribnïando dat men door het SttTv Sebied en vooril van de it rlichtmg m den toestand kon be PHhil ï g rmg z n laak r DuiUche oorlogvoering J ï vuW In r de eerste plaate het n feleideUjk oadermUnwi van de w tinvalakracht DU doel is bij de m n p tm IVCaiCTEK VAW M LANDm OP siciua Voor de periode van 8 Augustus t m 21 Augustus zyn de volgende bonnen aangewezen Voor brood beschuit melk taptemelk vleosch aardappelen en aardappelentoeslag geven de bonnen 33 en 34 recht op het koopen van de gebruikelyke rantsoenen Voorts zijn aangewezen de bonnen 625 en 626 bloem 627 125 gram havergaout 628 125 gram gort 629 100 gram vermicelli 630 150 gram kaas 631 2 kg aardappelen 632 500 gram suiker 633 25Q gram koffiesurrogaat 634 250 gram jam 33a kindervoedsel 250 gram gdrt 33b kindervoedsel 250 gram r st 31b en 33b boter 4 rantsoen margarme of boter 33a boter hi rantsoen boter 33 versnape ringen 100 gram chocolade 34 versnaperingen 100 gram suikerwerken 33 en 34 tabak 1 rantsoen tabak De volgende bonaanwyiing geschiedt voor vermicelli en chocolade op 5 Sept koffie surrogaat 19 Sept en overige artikelen op 22 Augustus Toelichting Ten einde tegemoet te komen aan het bezwaar dat door de verschillende tijdvakken waarvoor de bonnen voor voedingsmiddelen en genotmiddelen geldig zqn vele vergissingen werden gemaakt en om het lerloop van de distributM te vergemakkeluke zullen met ingang van 8 Augustus alle bonnen van oeding8 en genotmiddelen om de veertien fUgen worden l ekend gemaakt en zullen al deze bonnen ook vfertien dagen geldig zijn Dtt geldt niet alleen voor de bonnen die tot dusverre tedere week bekend worden gemaakt als bijvoorbeeld voor brood en aardappelen mair ook voor de bonnen die eens per vier weken werden aangewezen als by voorbeeld voor havermout gort suiker kaas versnaperingen e d Voor de artikelen brood en beschuit aardappelen melk en taptemelk zullen in verband hiermede evenals zulks reeds thans voor vleesch en tabak het geval IS twee bonnummers tegelyk voor een periode van veertien dagen worden geldig verklaard De handelaar IS evenwel itiet verplicht om reeds n de Ie week van deze periode op het 2e bonnunwner at te leveren Voor de periode van 8 tot en met 21 Augustus zijn de nummers 33 en 34 aangewezen Voorts ia een extra rantsoen aardappelen van Z kg op bon 631 algemeen beschikbaar gest ld Ten aanzien van de ariikeien bloem havermout gort kaas iuiker jam suikerwerken en ryst wordt de hoeveelheid die anders in vier wcL n zou 7ijn gegeven thans in twee gedeelten gesplitst het eene gedeelte wordt beschikibaar gesteld in de peiiode van 8 tot en met 21 Augustus terwyl het tweede gedeelte in de periode van 22 Augustus tot 5 September zal worden beschikbaar gesteld Zoo is by voorbeeld voor het koopen van 500 gram suiker thans geldig verklaard bon alïemeen 93Ï ma ir men zal op een nadA aan te wyzen bon die van 22 Augustus tot 4 Septemiber geldig zal zijn wederom 500 gram suiker kunnen verkrygen Op deje wyze wordt dus de hoeveelheid van 1 kg suiker die andeis voor het tydvak van 8 Augustus tot en met 4 September zou zyn beschikbaar gesteld thans in twee gedeelten elk van 500 gram verkrygibaar gesteld Afwijkende regeling voor venuïeelU enz Ten aanziAO van de artikelen vermicelli chocoGdewerk vervangingsmiddelen en koffiesurrogaat as het niet mogelyk bovenstaande splitsing door te voeren In verband biermede zullen voor de totale hoeveelheden vermicflh en chocolade die vrroeger voor een periode van vier weken werden be chifcbaar gesteld thans bonnen worden aangewezen die slechts gedurende de eerste twee weken voor die periode geldig zyn Voor de volgende twee weken zal dan geen bon voor vermiceM en chocolade worden geldig verkllard De bon voor vervangingsmiddelen z l eerst op 22 Augustus worden bekend gemaakt en geldig zyn tot en met 4 Septemiber d dus gedurende de laatste twee weken der vierwekelyksche periode Deze bon zal dan eveneens op het koopen van de totale hoeveelheid welke vroeger per vier weken werd beschikibaar gesteld recht geven tiet rantsoen koffiesurrogaat bedraagt 250 gram per zes weken Dit was tot dusverre zoo geregeld dat in beurten om de vier en acht weken een bon werd geldig verklaard Vanaf 8 Augustus zal eens per zes weken de bon voor koffiesurrogaat worden aangewezen zoodat de eerstvo gende bon na den bon vshi 8 Augustus op 19 September zal worden bekend gemaakt Met nadruk wordt er echter de aandacfht op gevestigd dat alle per 8 Aug geldig verklaarde bonnen na 21 Aug niet meer geldig zyn zoodat men hier op voor dezen datum de verkrygbaar gestelde artikelen dient te betrekken tot 8 A ugusttM daar deze bon v n 3 geldig was Indien nu voor hen op 8 Augustui een extrabon zou wMwien geldig verWaard zouden ui meer dan liet voor hen vastgestelde rantsoen ontyangen m verband hiermede zal de eerstvolgende extra bon voor deze kinderen op 19 September aj geldig verklaard v orden Ter vermyding v n misverstand wordt er de aandacht op gevestigd dat deze regeling geen verandering brengt in die ten aanzien van de zoogenaamde extrabnterbonnen voor personen van O tot 30 jaar Siodsttieimt Commissie voor zakelükei i bijstand ingesteld AAN BETREKKINGEN VAN ZAKENLIEDEN De voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ZuidHolland heeft bg de kantoren dez Kamer ingesteld eonunissies voor zaIrelilken bystand aan achtergelaten betrekkingen van zakenlieden die in krygsgevangensohap zyn ten gevoerd of die mgezet z n voor arbeid in het buitenland Van de comnjuaie by het kantoor Gouda treedt als voorzitter op de heer A Goedewaagen en als secretaris da heer M W G M van Loon districtscommissaris van de Stichting BorgstelImgsfond voor Oouda en ometreken Steunverleening aan stilgelegde middenstaadibedrijven De Centrale Commissie voor Financieele Aangelegenheden heeft m verband met de maatregelen op grond vanVerordenmg 30 1943 waarby vele be dryven uit detailhandel en ambachttydelyk zullen moeten worden stilge legd een regionale commissie te Goudain het leven geroepen oor steunverleening aan stilgelegde fciiddenatandsbedryvo Secretaris dezer commissie u de heer M W O M van Loon VERDVtSTSBT GOED De politie heeft gislei avond control op de naleving van de verduiatenog vooirschnf ten geho4iden Hlr bleek nogal wat aan te mankeeren want er lyn twmtig aan kosten onderworpen waarschuwmgeo uitgereikt Pol gebroken By een stoeipartij tussohen eenige jongens gistemnddiag op het Pretoriaplem heeft de aldaar wonende 15 jarige F Bruyndca een pols gebroken OFFIGIEELE LANDBOUWMEOEDEELtNQEN voor de Provincie Zuid Holland In verband met de toenemende moei liikheden om op tijd met de oofitwerk aamheden gereed te kunnen zijn wordt een beroep op de landbouwers en tuinder gedaan elkander zooveel mogelijk met werktuigen maehinea en paarden t heU pen Reeds op uitgebreide schasl Is deze onderlinge hulp aanwezig en het nl lechts uiterst zelden voorkomen dat deze geweigerd wordt terwijl met wat geeden wil wel te helpen zou zyn Voor deie uitzonderUigsgev allen beschikt d Voedsel commissaris over de bevoegdheid tot vorderen van werktuigen machines en paarden over te gaan De bedoeling Is echter dat men zich pas tot den P B H van zijn district wendt indien werkelijk geen vrij willige hulp te krijgen is De P B H onderzoekt het geval inzonderheid of men zich al veel moeite heeft eetroost en rap poi teert aan den Voodselcommusaris die hierna zoo noodig van zijn bevoegdhe i ebruikt maakt Vertrouwd wprdt echter op de burenhulp die vrooral in moeilijke lijden steeds ten plattelande In eere is gehouden VERLENGINO aELOIGHEIDSOUUR KUN8TME8TB0NNEN D geldlgÜkidsduur an de volgfOnde series bonnen is verlengd van 15 Aupistu tot 11 September J s Stikstof bonnenserie voorzien van op druk no 1 kali bonnen eries voorzien van opdrukken no I en 2 De kallbon met opdruk no 1 is geldii verklaard welke geldigheid eveneens lot 15 September loopt De verbruikers moeten bovengenoemde bonnen vóór 10 Septemlier bU hun hmdelaren inleveren opdat deze voor tij dl ge Inlevering bij het K D B kunnen zor gen Dt fo forzuurbonnen voorzien van opdruk no 1 blijven tot nader order geldig Ifi den loop van de maand Augustus zullen alle rechthebbenden In hel bezit gesteld worden van hun voorloopige toewijzing kunitmett voor het nieuwe seizoen SCHEUREN VAN 0IIA8LAN0 VOOR OOOST 1 4 Voor oogst 1944 bestaat de mogelijkheid om vrijwillig grasland te scheuren met recht op premie De daartoe b J den P3 H verkrijgbare formulieren moeten volledig ingevuld en geleekend weer bij den P B H worden ingeleverd Ingeval het te scheuren grasland buurland is moet op het formulier de goedkeuringsclausule door den eigenaar i Jn Ingevuld en geteekend Naar de geschiktheid van het aangegeven perceel wordt een onderzoek in e teld van welker uitkomst de aanvrager chnfte iik bericht ontvangt De premie bedraagt 300 per h a welk bedrag zal worden verhoogd tol 500 per h a in dien a op het ge seheurde land extr winterkool of raapzaad wordt verbouwd en geoogst boven de oppervlakte welk de teler uit anderen hoofde verplicht l te verbojwen ot b de op het betreffende bedrijf voonoifll 1944 met aardappelen beleefde op per laitte grooter is dart die voor oogst 1942 met aardappelen was bebouwd Voor de oppf i vlakte die extra nwt aard ippelen word beteeld In d plaats vsn de V erplichte teelt van oliehoudende zaden zillks van7elf p ek nd met toestemming van den productiecommissaris geldt de verhoogde scheurpremie nM DF VOED SEI COMMISSARIS VOOR ZUID HOI AND Tot 7 Augustus moet verduisterd worden van 2U0 6 90 unr Wanneer verduisteren J