Goudsche Courant, dinsdag 10 augustus 1943

4 Zémtt On aods traktdwH Oud M a JmH U bnituin K M r Mk I mMftt Vjd Mmt raiMn il pw iMgtuIg En d uA fcKüM w g Ud fMn meal Mwt zijn lyd m44 Dal k Md d l u an Kag CtM POOalNKH KEBS M a Ub Hm m i igeneeskrachiig Uads n ieuws Geen sportterrein achter JoubertsÜfaat GOEDKEURING AAN HERZIENING UrrBREIDINGSFLAN ONTHOUDEN De waarnemend commissaris der provincie ZuidHolland heeft goedkeuring onthouden aan de door den burgemeester van Gouda vastgestelde Wat Waar Wanneer Al werkdacc t 12 M a 1 5 aar Gift JuUskaiMl TmUcoD telixng vM cntlek t eeti er tegelKhl dcri en BvBBic Bioscoop De nacht der vergelding met Vivianc Bomance en Georges EJamant Aanvuic uur ifca ii fc ii H BiaKovp Het geheim van tiet oude huu met Ma da Sctineider en Wolf Albach Retiyj Aanvang 8 uur Tkatla Tbeater Sherlock Holmes met Hans AJbers en Heinz Buhmann Aanvang S uur U Aug 7 M mmt Ntenwe Sclwiiwkurg Opvoering JDe verloren zoon door Willem Goosaens voXk tooneeL 12 Aug 7 aar Nieuwe Schouwburg Berde zomer concert Residentie Orkest dingent Nico Verhocll olist Jaap Stotijn hobo U Aag ZJê uur Nieuwe Scbouwbnrg opvoering De gelaarsde kat deor Willem Gooseens voUutooneel APOTBEKEBSDIENST Steeds geopend dee nachts alléén voor genetsniiddeien Apotheek E Grendel alleen Lange Tiendeweg S INLEVERmo LUISTËRVERGCNNIKGEN I nlevermg iulstervergunningen vwbeurdvcrklaarde radiO OntvanËtoestell Q aan het poGtkantoor morgen ielter B SCHOENEN UONNEN Afhalen aanvraagformulieren voor schoenenbonnen Distributiekantoor 9 30 12 30 en 3 3 30 uur loket 12 morgen letters H I J partieele wM ising van het uitbreidin gsplan ▼ Sfer het stadsdeel KortHaarlem welk wijzigm splan inhield den aanleg van een sportterrein met drie speelvelden en een sintelibaan achter de Joabertstraat Bij z jn besluit heeft de commissaris overwogen dat er in Gouda voldoende sportterreinen voorhanden zijn zoodat aan het ondertiavige terrein niet een zoo dringende behoefte bestaat dat dientengevolge het plan en de daarmee gepaard gaande mogelijkheid van onteigening in het belang der volksiiüisvesiing op korten termijn onder de tegenwoordige omstandigheden zouderi worden gereohtvaérdigd Bovendien is een sportterrein dicht bij een begraafplaats de in aanleg zynde begraafp ats aan den GoejanverweUedijk niet wenschelyk BURGERUJKE STAND geboren 4 Augustus Willem zn van A Verhoef en C M Edehng Zevenhuizen O Augustus Beira Aaltje KlaztiTa dr van D Oonus en C J de Matt Groenendaal 58 Augustus Angela Mana Johanna Geertruida Lepnarda dr van J van den Hondelen M J van Velzen Nieuwe Haven 149 Augustus Neeltje Janny dr van K Taken A Tabak Lethmaetstraat 58 Aüda Maria dr van N Jongeneel en A van der Speld F W Reitzstraat 71 5 Augustus Elizabeth dr van M vanGrieken en J Benedrs 4e Kade 44 Overleden 9 AufustuE Arttje van der Vaart geh metA Oudijk 85 jr Augustus MartJjntje Zegers 81 jr Augustus Pteter Pannevis 82 r Nederlandsche VoetibalBond AfdctUac CMda SccrvUrUat KameBMlkslMt SM GnMb Tdeleon VlU OrnCDEKLE MEDra EEUNGEN BBGirmATUNUIUUtt De Aldeelinc Gouda ia bt het Commissariaat vaa nlet cconom sche Vereenifiinceii en StichUDgen Keregiatnerd onder nummer 4uaso D KJI De vereeKidiK DBD it Gouda heeft medegedeeld dat zt dit laar met aan de competitie zal deelnemen ADRZSLUST Vereenigiage Groeneweg Eecretaria wordt A van Ede Borstelweg 5 Nieuwerkerk a d IJesel C S V aecrctarlaat wordt tijdeJijJc waar genomen door J Groeneweg v Perttjnstraat 3 Gouda ScbeidEiecliten Bq voegen M P Spek Noordeinde SI F Waddlnxveen J van Herwünen Relgerstraat 44 Gouda iiileending ledenlijsten De vereenigingeii worden er op gewezen dat de ingevulde ledenlijsten in duplo moeten worden gezonden aan den N V B v d Spiegelstraat 21 Dan Haag De ledenlu sten behooren a Augustus in het bezit van den N V B te ztjn op straffe van tiocte BELANGniJKI MEDCDEEUNO VOOR VeKEEMGINGggECRCTARISSEN In tegenstelling met andere jaren moeten de nieuwe ledenopgaven op de daarvoor lïestemde formulieren ki dupl f aan de Afdeeling worden gezonden en niet meer naar Den Haag Verklaringen van Medisciie Sporlkeuring dienen eveneens a r de Afdeeling te geschieden en niet meer naar Den Haag Deze bepalingen gelden voor alle aangesloten vereenigingen dus ook voor vereenigingen die uif luitend deelnemen aan de competities van den N V B INSCHKIJVING COMPETITIE Het meerendeel der vereenigingen heeft tot dusver nog verzuimd op te geven met hoeveel elftallen aan de competitie 1943 1944 Zal worden deelgenomen Vanzelfsprekend kan ge n Indeeling worden gemaakt alvorens alle Inschrijvingen binnen ztjn Inschrijvingen worden nog ingewacht tot 15 Augustus a s ALDIUIST VEREENIGINGEN PKK 31 JCU 1943 Debet Credit AmmerstolMhe S V lOJe Bergambacht 1 03 Bodegraven 11 211 D ONK S 32 D BD O ♦ E S T O 146 Gouda t T3 10 Gouderak Jt Groeneweg M9Vj Groot Ammers 1 09 GS V M J7 Haastrecht 5 28 Jodan Boy m0 m 0 KB O 7 141 2 Lekkerkerk 06 291 2 Moercapelle 37 00 Moordrecht 1 48 Nieuuerkerk 8 30 Olympia 5 JO O NA 35 87 Oudewater J Va Overachotje ï RV C o ♦ Schoonhoven ïl StolwBk l a UNIÓ J j VEP J l Waüdlnxveen S Zwervers J0 gCHEIDSRECBTEKSDEBITEERlNGEN OVn DE MAAND IVtA IMI Gouderak 8 88 Haastrecht 0 80 tikkerkerk 0 80 Moordrecht ƒ 0 85 Bovenstaande debiteeringen zijn n de saldjlljsl per 11 Juli 1943 verwerkt Namens het Bestuur G VAN TILBURG secretans conipetiticlelder OFFICIEELE MEOEDEELINGEN AMATEURSTABAK Met ingang van 1 Augustus j 1 is de volgende reeling voor het verwerken van door amateurs geteelde talsak in Werking getreden 1 Als amateurteler wordt in deze regeling beschouwd diegene die uitsluitend voor eigen gebruik tabak verbouwt 2 Als fermenteurs en kervers van amateurstabak treden uitsluitend op 1 P J M Albers Hoogestraat 8 Druten fermenteur P D v Maarcn Bloemendaal 5 7 Zaltbommel kerven 2 Dlepenveensche Tabakicentralisatie Diepenveen fermenteur Karma ten Harmsen Noordenbergstraat 125 Deventer kerver 3 N V v h T A Pool Groote Noord 55 Hoorn fermenteur en kerker 4 Fa Wed C D v d Helm Thorbeckegracht 8 Zwolle fermenteur en kerver 5 Fa Roelfscma Gaslaan 1 Winschoten fermenteur en kerver 6 Fa P D Schllte Nieuwestr 15 17 sGra venhage fermenteur en kerver 7 Andreas Kreykamp s Tabaksbedrijven N V St Michaetetraat S Steyl bij Tegelen fermenteur en kerver Aan geen andere onderneming is het toegestaan amateurstabak te verwerken 3 EUte amateur die zijn tabak door een der bovengenoemde ondernemingen wil laten verwerken is verplicht zich onmiddellijk schriftelijk bij een der hierboven genoemde fermenteurs ter registratie aan te melden Tabak toegezonden door een niet geregistreerden amateur wordt onbewerkt en ongefrankeerd aan den afzender geretourneerd 4 De hoeveelheid tabak die door een amateur wordt ingezonden mag niet kleiner stjn dan 1 k g 5 De amateurs ontvangen van den fermenteur bij wien ztj zich hebben laten registreeren aanwifcingen omtrent den toestand waarin en de wijze waarop de tat ak moet worden Ingezonden Voldoen zij aan deze aanwijzingen niet dan zijn de fermenteurs verplicht de Ingezonden tabak te weigeren 8 De tabak mag uitsluitend worden aangetloden om te worden verwerkt tot rook shagof gekorven pruimtabak Alleen voor fermentatie en alleen voor kerven wordt geen tabak geaccepteerd 7 De tabak kan zoowel Individueel als collectief worden mgezoi den Het voornemen tot collectieve Inzending ontheft den amaeur niet van den plicht zich individueel bij een fermenteur te laten registreeren Dezelfde amateur mag van den oogs 1943 niet vaker dan twee maal tabak iluenden Ka 31 Januari 1044 ini ezonden tabak wordt geweigerd 8 De kervers zijn verplicht aan de amateurs terug te leveren aan pmimtabak 80 pet en aan rotïken shagtabak 72 pet Belde gerekend maar t gewicht der ongefermenteerde tabak op het moment van ontvangst door den fermenteur 9 Het la verboden amateurstabak hetzij in bewerkten hetzij in onbewerkten toestand te verhandelen 10 Aan amateurs mogen ten hoogste de volgende lïedragen m rekening worden gebracht a door den fermenteur 0 70 registratjeloon per amateur per Jaar met Inli fslp van oiaaetl elastlB te voldoen MJ de r al tie b door den kerver 1 10 P r Wt wegen termenteer en kerfloon nwt iihigi ijl yan aectjaa en omzetbelasting onder ramboun t voldoen bij ontvangst van het gekorven product De toercnd ng an de inbewerkt taliak dient franco te geschitden tie vracht en bijkomende kosten oor teniglandlB van hM gercedc product itf veneens voor rekening van den amateur Het veivoer van de onbewerkte en d bewerkte Ubak geschiedt gebod voor rekening en risico van den amateur Overtredingen van d ze voorschriften vallen onder de bepalingen van het EconomischSanctlebealuit reep het Prijlbetieereehiiuibesluit of de Tabakswet 8 43 MAXIMUM GROSSIERS EN DETAILUSTENPRUZEN VOOR ROENTÏN ENHMwr BekendmaJttog No 89 Deze prljslusl geldt van II Augustus af De eerst vermeide prijzen zun grossier prijzen d tweede de prvjzen voor den consument De grossiersprtjzen betreffen hoeveelheden per 100 kg per 100 bos of per 100 stuks die der consumenten ziJn per kg per bos of per stuk GROENTEN Andijvie SJiO 0 12 Savoye kool I 7 0 10 Koode kool 7 I 0 10 Spitskool ƒ 6 0 09 Witte koo 6 0 09 Chineeschc kool 5 50 0 08 Bloemkool soort IA boven 27 cm over den kop gemeten ƒ 17 50 0 23 soort I van 22 27 cm over den kop gemeten i4 ƒ 0 18 soort II van 1 22 cm overden kop gemeUn II ƒ 0 14 Boort US van 12 18 cm over den kop gemeten 8 ƒ 0 10 Peen zonder lof sort I ben 50 gr per stukge ias£Chen 11 50 0 15 sort II van 50 gr en hooger ongewasschen ƒ 6 0 11 Bospeen 0 6 kg peen 25 st per bos ƒ 9 60 0 13 BoEselderu 3 50 ƒ 0 06 Peterselie en kervel I 4 0 08 Kropsla minstM a kg per 10 st I 3 50 I 0 06 van 1 7 2 kg r 10 st 3 O 05 Sla dunsel snij en stoolsla 10 50 I 0 14 Spinazie blad ƒ 13 I 0 17 spinazie struik 12 t 0 16 Komkommers soort IAvanaf 850 gr p st 16 50 0 20 soort I van 700 850 gr p st 13 50 0 16 soort II van 600 700 gr p Et 11 ƒ 0 13 soort Hl van 500 600 gr p st 8 0 10 Komkomm erstek ƒ 10 50 0 14 SJalotten ƒ 10 50 0 14 Zilverulen 15 0 19 Uien poot en p ant zonder lof ƒ 10 ƒ 0 13 Paprika m I O n Aubergines ƒ 28 50 ƒ 0 37 Pepers ƒ 89 ƒ 1 07 Koolrahl I boven 7 cm dlam ƒ 6 ƒ 0 08 Kamenas ƒ 9 50 ƒ 0 13 Zuchetti ƒ 9 50ƒ0 13 Postelein ƒ 17 ƒ 0 22 Pret bos 7 bossen per kg ƒ 5 50 ƒ 0 08 Kroten zonderlof ƒ 8 50 ƒ 0 0 Tulnboonen ƒ 8 50 ƒ 0 11Tomaten I II Ill en IV ƒ 21 ƒ 0 27 tomatftibonken ƒ 16 50 ƒ 0 21 tomaten krtel engescheurde ƒ 10 ƒ 0 lCT tokboonen Princesse ƒ 2 ƒ 0 38 SniJi en spekboonen ƒ 23 50 ƒ OJl Pronkboonen ƒ 18 ƒ 0 23 Stamboonen witte zonder draad ƒ 21 50 ƒ 0 28 Overige soorten ƒ 18 ƒ 0 23 Augurken I ƒ 32 0 40 n ƒ 21 ƒ 0 26 Dl ƒ 13 ƒ 0 17 rV S0 ƒ 0 12 V ƒ S JO ƒ 0 0 I en Hstippel I IS ƒ 0 17 m en IV stippel ƒ 5 50 ƒ 0 08 1 FRUIT Meloenen suiker en kl gr ananas ƒ 37 50 ƒ 0 46 Overige soorten 2650 ƒ 0 34 Bramen ƒ 4 ƒ 0 77 Druiven I Gros Colman Golden Chaibpion Muskaat West Fnsia Leopold ƒ 100 ƒ 1 20 Il Frankenthaler I 95 ƒ 1 14 ni Overige soorten ƒ 83 ƒ 1 07 Voor de maximumprijzen van appelen peren en pruimen wordt verwezen naar publicatie No 67 Voor perziken zie pufillcatle No 68 Voor het snijden van kool mag 3 et per kg berekend worden met dien verstande dat de kool na het snijden gewogen wordt PLAATSELIJK geslaagd n Te Utrecht slaagden oor al tejgcheele ex imfn me egwr te BtMkoop en de hi JS Lan te StolSTy er jT aciwg A n de l hnische heer G H de Jong te jSNï Voor het examen vakbfk smedenbedrijf slaagden te i 24m heeren C Schakel te Stolu i 7 k horf te Waddinjcveen en r VOuderkerk a d IJssel i Te Utrecht is geslaagd vt examen vakbekwaamheid va meübelniakersbedryf afgenonSf de commissie voor vakopUdïL eyamcnregeling meubileerinSS ven de heer C van VIten T dinxveen i NIEUWERKERK a d iJSSCi Gevallen De I8 jarige lomT den landiDouwer v d HeuvpiijJ zaam by den veehouder van 1 aan den Plasweg is van een vowïï gevallen waarby hy een arm br BnrgeriUke Stand De opra den bimgerlyken stand die m om iS van gisteren onder Oiideirkejt IJssel vermeld stond beihoorde tnt Nieirwerkei a d IJssel thuis MOORDRECHT Burgerlijke Stand Geboren Be riea Jordina Maria d van B A Dolb kamp Overleden Johanna Cornelia Vi oe Vos 71 j wed van G J BttT Johan Willem Robert TemiorsiSffl 65 jr echtgen van A Verboom Neeltje Vink 40 jr Voor het schrappen van wortelen mu im per kg of per bos berekend worden mS duverstande dat de wortelen vóOr het achtub gewogen worden Voor bezorging van groenten en nilt u door detaillisten 1 et per kg in rskaJ gebracht worden boven den ver oomiihal wiBkd t mv Voor de afwijkende Iraallteit van vm genoemde producten alsmede voor hst ti uitschot moeten prijzen berekend wtïdn die in een redelijke verhouding staan t t di hierboven gepubliceerde maxlmumpiiiin welke gelden oor de beste kwaUt gu inkoop tegen lagere dan de gepubllnnjt maximumprijzen moeten de verkoopprjlttt dienovereenkomstig worden verlaagd Het vragen van hoogere prtjien li ttnlliu Bewaar deze opgave en gebruik bnr Nieuwe opgaven kunnen de yrwtn ongeldig maken m Hoafdredactear i Q tK ters Rottenm Cbef redacteur voor Gouda en OmstrOiK r Tleftr Gouda Verantwoordelijk voor é advertenties L AkkersdtJk Rotterdsm g £ geefster N V Iiotterda sch NleuwMK Rotterdam J st 1 34 1427 14 9 14 6 1511 KM 1745 1749 1843 1852 1854 18 1 1943 1 51 19 3 1005 3010 2072 1264 2345 2191 2448 245 2300 2 88 27 8 2773 1803 28 12 I38 2 27 3 34 Mt 3004 3040 3087 3215 321 329 ma 3261 3297 1459 3901 380 9639 3 52 1 72 3830 1831 1 17 9848 3885 3 20 40 yjj 4194 4172 4179 4198 438 4447 4490 4479 4480 4879 4718 4809 48 4 4891 4903 5348 5354 5357 9379 5386 51 4 9484 54 8 5524 5982 5610 5 14 5718 5722 5733 31 5786 5796 5908 5913 5 73 5004 800 6119 8117 6183 8200 8216 tta M33 8437 8800 8808 6821 m GESLOTEN wegens vacantie van IS tot en met ia Aug Verloren EEN VULFENHOUDER m k Soenneckcn Tegen hooge bel ter te bcz Verschut GoejanverweUedijk 23 Nieuwe Schouwburg Groot Kindepffeestl Zaterdag 14 Augustus Aanvang 2 30 uur het boeiende en meest spannende sprookie voor groot en klein SeTdo or VilleiR Gs8ssen s Velksifiineil Vele medespelenden Pracht costuums UITBUNDIO E VROOLIJKHEIDI DOUWE EGBERTS Wllnliandol on SlIilorIJ Piet Schouten Lango Tlondowog ia ieder kind zal vol spanning medeleven met de avonturen van de Gelaarsde Kat de booze toQvenaar de Markies van Carabas de Koning en zijn hofnar enz enz THEESURROaAAT komt echte thee nabij 14 CT PER 10 TARLETTEN Gaan poppenkast deoli sclil loonool iJTen tooneele gebracht door hetzelfde gezelschap van Htns en ürietje Prijzen 0 30 tot ƒ I Plaalsbespreken Woensdag II Aug van 3 tot 5 uur en verder dagelijks van II 1 uur Tsa OOK dI winkel VOOR UITSTEKEND KOFFIE EN THEESURROGAAT SIMON DE VIT N V vraagt voor baar filiaal te QOUU een mannel bediende Leeftijd 15 17 jaar om in het kruideniersvik op cl iil te wiUcn worden Sclirlftclijke sollicitaties net vermelding van leeftijd scbool opleiding en eventuecle vorige werkkringen te richten tu SIMON OE WIT H V Aid Porsonsol Postbus t ZaaM 1 doeld afgehaald Werf Adres Scpt ol vroeger Br no G jc P de Waard Ridder van 5276 bureau van dit blad JCatsweg 43 Gouda Tel 2568 De K I E INT J EH ubriek ordt opgenomen olBadaga Donderdags an Zatardag Tarlat Betrekkmg advertentiea 1 12 woorden 021 elka woorden meet f 0 0 Andere advertenties 1 13 woorden 0 28 elke 4 woorden meer 1 0 10 aliea b vooruitbetaling Advertenties onder nummer aan bet bureau 10 cent verhoogmg fiewusnummers cent extra Opname op een bepaalden dag kan olet wordan gegarandeerd Brieven kunnen werden afgeliaald eiken werkdag van 0 4J0 uur Zaterdags atlcen van 13 3 aur 4 93 STAATSLOTERIJ TUtUINb Aa maandag t AVOUSTVS 1 88 TWBDI KLAS6C I TREKKOfa oooE rnuztN 0 18 1 f 1800 1 1 91 1 850 f 4 0 1 1 U8S 1 I 30O ll I44r7 yMU 10 21 f UO 441 81 4 7010 11 411 98 MOM 19777 18324 10781 PBUZCN VAN 188 10 0 10 1 107 10 9 10 5 1102 IIM 11 2 1179 IMI 1189 I2 1233 1235 1292 1288 1279 1276 1942 1576 1818 171 171 1723 1878 1880 18 7 1908 193 1 30 2110 2113 2120 2121 2141 2261 2999 1938 2575 2 10 2833 HM aMO 2875 2893 3904 2911 2917 307 30 0 310 3130 3131 3143 3301 3318 3370 3427 3438 M3 3 l 3731 3741 9749 3777 3821 3942 3959 3 3 99 0 4022 4055 4217 4297 4265 42 7 4337 4359 4484 4494 4570 4983 4503 4655 4905 5176 52 4 9373 5300 5327 9419 5420 5440 9454 9400 5491 9634 5C41 5643 9659 iS i S9B4 5IHW S2 5831 5844 5883 5886 OOM 6061 9107 9109 8114 0115 62W 277 8306 8110 6331 8380 6707 8714 0757 8840 8 8957 716 7170 7190 7237 734 7273 7522 753 7561 75 7 7975 7909 7780 7782 7788 77 4 7872 7388 8197 8187 8191 81 3 8228 8231 8416 8493 8466 850 8510 9 121 9617 8668 8 88 8687 8787 9792 9059 8077 0121 9133 918 9194 9389 9453 9904 9893 8971 9810 9759 97 7 7 2 99 7 9818 9820 k Dr ten Cate Maagdarm Jichtigrheu matische en Zenuwziekten IS weer te consulteercn Rotterdam Eendraclitsweg 65 Miil akscy EOREKÜ Mej J W stellaan 13fi VUIJK GOUDA IMSCHRIJVINQ leerlingen voor Cealumiére an 4 leerlingen van nieuwe opleiding tot Coupaua geslaagd I V H r directe of spoedige indiensttreding gcvr STENOTï PISTE Ncd Duitsch bekendheid met fabneksadm genieten voorkeur Prettige werkkring Salaris nader te bepalen Leeft lioven 20 jr Sollicitaties en afschrift getuigschriften in te zenden onder no G 5278 b v d bl Heer alleen vraagt gein zitcn slajtpkamer met vaste waschtafel of iit sl kamer met pension bi voorkeur londer huiselijk verkeer Br no G 5277 bur van dit blad In de Psychiatrische Inricht HET ST JORIS GASTHUIS te Delft kunnen enkele leerling VERPLEEGSTERS en Jongelui die wenschen te trouwen ZOEKEN HUIS OF GED DAARVAN Br no G 5280 bur v d bl VERPLEGERS geplaatst worden Leeftijd 18 jaar en ouder Opleiding voor diploma B Brieven aan den Geneesheer Directeur Twee jonge lieschaafde menachen 30 jr zoeken prettig GKMEUB ZITEN SLAAPKAMER met medegebr van keuken of met voU pension Br no G 527 bur v d bl Dienstbode gevraaad Uverteert in dit blaii voor dag en nacht volle kost hop g loon en een WERKSTER gevraagd voor 2 dagen per week hoog loon Cafi Rest a E KROON Kleiweg 97 zoo n villhoed vooral alï men op vacanlle is hij is bestand tegen elk weer kan ook alt d gedragen worden en staat steeds flatteus tenminste als het model niet al te reel verouderd Is Maar dan is er nog raad I Wij zijn specialiteiten In aevormon i wij maken van een ouden vilthoed een modüm eliarmani modoiutlo Zelfs ten ouden vilthoed tooveren wij om tol een vlot flatteus dameshoedje MaisonJOHANNAl llirkt70 Beu a i noo t Politi bur oul K vw Uw lieuf van i Neon vooral ni Jwi voorheen Hoogstraat 189 Rotterdam 88 8 88 3 700 7 15 7030 7054 7IS4 7 1 7350 73 4 7408 7300 790 7 23 7663 7 72 1 85 7725 7703 7 06 7936 90n 1113 9119 9132 8364 8313 8348 1349 n68 9375 8553 8956 85 8 8573 1574 6988 8824 8831 9840 8954 1 66 9001 9211 9274 9310 9346 93M 377 9654 9670 9703 21 9726 ir735 9822 8857 9 35 9 69 lOOOI 10006 10019 10030 10040 10089 1007 10977 10092 101II 10145 10162 10174 UII80 I0I9I 10268 10317 103 IB148 10386 10413 I04I8 105 5 10550 10552 10 34 10 79 106 5 10730 10758 10 01 10 45 10 49 10 3 1100 11091 11042 11059 IIIOO III31 tll88 IIIOS 11314 11116 11168 11379 11407 11421 11451 14456 11490 11911 11539 11542 11805 11600 11611 11 97 11688 11 99 11737 11903 11 18 11833 11835 11989 11 75 119 1 11044 304 110 7 I2III 12173 I2I 12107 11240 11291 IStt 12108 IDiO 13397 11433 1344 11454 12458 ImS 12480 12541 11542 119 129 0 11 41 127 12779 11 11 13 11 43 l l I2SI4 12 3 I2 4 130 3 13018 13033 18 41 13072 130 5 138 2 13112 1311 13277 133 4 13313 13354 13358 13388 1338 13435 13443 13480 13500 19531 13514 1 518 13557 13598 13584 13602 13803 13855 13 74 136 4 13707 137 13775 13 0 13828 13881 1 902 13908 13 0 I39H 14012 140 8 14128 14193 I4i 9 1419 14147 142 0 14303 14314 1433 14348 14383 14384 14401 14424 1443 14488 14510 14513 14511 1451 14557 145 0 14563 14571 14608 14625 4718 14755 14785 1471 14810 14834 1488 14 18 14913 14999 14973 1509 15086 15168 15180 19188 19184 15213 15234 15311 15318 15336 15354 153 8 15403 15423 15431 19449 15479 15512 15518 15 22 156 6 15707 15715 1571 15767 1978 15814 15 96 15878 15 10 15 60 1 019 18098 16065 18103 16137 16184 18218 16270 16271 16275 16282 1 210 l ll 1 34 IDSO 16304 1 401 16430 1647 1 4 0 1 511 18818 18859 18 83 16881 1 780 1 704 16764 16771 10775 16704 16796 1 7 18805 18852 18 10 17090 17086 17151 I7I7I I7I7S 17254 17334 17349 17393 17401 l74fS 17427 17438 17481 1790 17511 1751 17S23 179 8 17832 17684 17887 17706 17711 17734 177 7 17740 17734 1777 17813 l 833 17829 17842 17893 17934 17 39 17 42 IT 1 009 18023 180 9 18140 I9I5I 18193 18221 18198 18283 1 31 18278 182 2 18311 18326 18379 18445 1846 1846 I84M 18906 18544 18890 18551 18586 18606 18611 1861 18621 18888 18797 187 8 18798 1 81 18851 1888 18 72 1K74 1 803 1 041 19043 l 0 9 19079 190 9 l ni 1990 m 3l5 1 3 0 1 32 1 341 1 3 0 1937 ina I 19 1940 19417 19411 1 4 1 1 4 9 1 4 4 1 519 19534 19639 IK53 1 917 1 9 8 U 0 1 8 9 IS70I 19707 1 114 1 730 1 739 I n6 1 80 5 S 77 19 9 19 9 300 10 48 1 133 30133 30131 201 7 20172 20238 2SÜ SS SSSf X IX 4 5I4 105 3 30617 10631 39 34 SSÏ SS J S l 3 3 n S 5 vSi S 21214 21370 31371 21 93 21439 2149 V3 i 2ÜS Si 20 1 3 319 6 21 68 21 70 31730 317 11177 317 U09 11 85 31907 31910 1104 31 49 11 7 11M9 Gem sit en slaapkamer of ndme sitalaspksmcr m str water met of zonder pens gevraagd door heer per 1 Jong echtpaar z k zoekt gemeub kamer met keuken buiten Gouda Br onder no 9670 bureau van dit blad Gevraagd door 2 jongedames net koctbuis liefst centrum geen lieroeps Br onder no 9676 bureau van dit biad 2 MEISJES b z a V stopwerk Br no 9677 bureau van dit blad ORGELS OF PIANO S te repareeren Br onder no 9678 bureau van dit blad Jonge vrouw met 1 kind man in Duitschland zoekt per ca 15 Sept of eerder GEM KAMER ra gebr van keuken Gouda of omg Reeuwijk Br no 9734 bur v d bl Heer zoekt sit slaspkamer z p centrum of omg Karnemelksloot Br no 9735 bureau van dit blad Voor alleenst dame aangeb git slaapkamer zoo noodig met pension tegen verg van lichte huifh bijstand bij echtpaar zonder kinderen waarvan man den geheelen dag afwezig Br no 9736 bur van dit blad Gevraagd een wieg of kinderledikantje klein model Aanb V Dijk N Haven 17 TE KOOP een witte keeshond ƒ 30 BEZEMER van Heusdenstraat S Te koop gevraagd een paar kinderschoenen m 27 28 M Both Jz G 71 Beiersche Te koop gevr goede beerenfiets z banden C Hoogendoorn Burgvlietkade 62 Aangeboden 1 partij Waniatten ƒ 2 per 100 kg en een partij latten 10 cent per meter en hooger Prijzen lie Alle soorten groentenplanten verkrijgbaar bij De Goudsche Plantenkweekerij A VAN DAM VoorwiUens 20 Gouda DAMES Wij nemen voorloopig nog naaiwerk aan o a japonnen blouses dames mesen heerenwindjacken en kinderkleeding A F Eikelenboom Postma Vest 103 Te koop een groote waschmand met deksel 118 x 65 X 75 cm voor ƒ 15 M J Spruijt Keizerstraat 81 TE KOOP 4 stoelen zoo goed als nieuw ƒ 45 JOH VET Groeneweg 10 TE KOOP wit keeshondje 7 mnd oud teef ƒ 60 een bakfiets ƒ 70 A A Verkerk Haastrecht KINDERWAGEN GEVR moderne te i hoogen prijs J V Oosten Huygensstr 79 Kat per WIE RUILT 1 p laksch pj h m 39 voor 1 p idem ra 3738 en p k sch m 34 voor ra 37 Te koop 1 gr k l ruiwagen ƒ 15 J van Dijk Groeneweg 7 TE KOOP GEVRAAGD kinderwagen Wil goeden pr betalen Knoops Venteweg 79 Tel 3281 NIEUWE KOFFERS te koop groote ƒ 16 BASTINCK Lemdulsteeg 21 s avonds na Iialf 8 Gevr lit ilaapkamer m pension voor heer alleen Br no 9762 bureau van dit blad TE KOOP GEVRAAGD t eslist goed gebouwd beerenhuis liefst met tuin Gouda of omgeving Br A Vingerling Stationsweg Gouda Te koop aangeboden wollen babydoek babyjurkje en mutsje 1 wollen overgooier prijs f 15 A G Ales Weth Venteweg H 98 a Te koop gevraagd kinderledikantje en kinderlinnenkastje Knoops Venteweg 79 Tel 3281 TE KOOP GEVR wandelwagentje in prima staat Wil goeden prijs betalen Knoops Venteweg 79 Tel 3281 TE KOOPt 1 zwarte en br dameshoed ƒ 10 = en ƒ 5 Te bevr K Binnendijk Gouwe 224 t ov TE KOOP eiken salontafel ƒ 40 BASTINK Karnemelksloot 138 TE KOOP ean z g a n koffer groot 60 X 40 X 25 pn s ƒ 20 A Broekhuijeen O de Boompjes 83 Gouda TÉ KOOP uitschuiftrap 8 treden ƒ 13 A VAN MOURIK Kleikade 30 Waddinxveeti Te koop gevraagd 2 binnenbanden 28 4 oude kwal of 28 2 nieuwe kwal A Sterlc Willens 153 Gouda Te koop uingeb een fototoestel met etui m prima st ƒ 45 Te bevr Slingerland Lethmaetstraat 42 TE KOOP GEVRAAGD witte jassen en een konijnenJiok Wabbijn Bleekerssingel 22 Dames Laat bij ons Uw hoed vervormen en apprêteeren Hoeden worden alleen aangenomen Maandags Dinsdags Donderdags Na 6 uur gesloten Engelfriet CkiejanverwelledUk 43 Gevraagd groote sloep oi4liefst met groote kajuit W 4 slaapplaatsen m of z ojtor Leeflang p a Heette f 85 c Reeuwijk Te koop gevraagd een po ipienwagen I choutcn Gooj verwelledijk 13 Goucia paar hod 45 ruil WIE WIL een heerenschóenen voor een paar werkschoo maat 43 of hooge F Vi 9 H Pr Hendrikstraata TE KOOP babydoek ƒ 15 Esschot Karnemelksloot 10 TE KOOP GEVR een P rubberlaarsjes m 31 ev J m ruil voor voor 1 pr kwal tennisschoenen ra WALOF Soph astraat MEISJE gIvRAAGD weg huwelijk der tegenwoffl voor dag of dag j tegen 1 Sept niet ben l g Mevr de Goeij O osttevg TE KOOP 4 deelig konij hok ƒ 25 Wintersho Komijnsteeg 20 TE KOOP twee paar da i schoenen z B IJJtkll ƒ 15 per paar STINI Vrouwevestest eegJ TE KOOP een icuwe stofzuigerj m hulpstukken prijs De Bruin Erasinusstraaij TE KOOP polshorloge goud of zilver ƒ 60 Verkaik C 18 Haastig VERLOREN brume pu j zonder mouwen ins Augustus Tegen W l te bezorgen N£i Zijden lampekap z g a n prijs ƒ 45 J sens WielewaalstraaMi 18 voor WIE RUILT een paa ji schoentjes m en een pr z g a n m jr m 28 LOOIJAARD zephstraat 65