Goudsche Courant, woensdag 11 augustus 1943

mi ag U Aug 1943 B0 aai Markt 31 GOUDSCHE NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ANT HTSceiits per ounnner 82 U Jurg i4 No 31314 r TtCTCB Ooutta CHURCHILL IN CANADA Beapreking met Roosevelt SOVJET DNIK NKT VERTEG I WOORIHGDT ChaieklII is ia Canada aaagekamea aaar de Brltsehc berichtendienst uitNew Vork meldt T De Britsche benichtendienst meldt j v verder dat Caiupcbill na bet voeren yan g ouden begprekingen is op 9 van besprekingen met den Canadee Augustus j L de onderstaande regeling siAen premier Mackenzie King ook afgekondigd ruggespraak zal houden met president Aan de door de beeren directeurenKooseveH cyan de gewestelijdce sibeidsbureaux aangewezen begunstigden van in hetSmitenlaod geplaatste arbeiders kan indien wegens v rtnaging in de overkomst van postzendiDgen geen looneverschoMen woriden ontvangen eenaiverschot op toekooistige loonoveimakingen wovden verleend Hietliij dientbet volgend in aoht genomm te worden ♦ 1 Het voorschot wordt betM naar de votgendie nonnen met henverstande dat het voorschot niét roee mag bedragen dan 90 procent van hetvroeger vendJende loon GemeenteklaSse 1 SO klasse 2 17 50 klasse 3 IS klasse 4 ƒ 13 Bovendien 1 voor ieder kind beneden den leeftijd van 16 jaar De klasse indeeling der gemeenten is die van het bezoldigingsbesluit voor burgerlijke rijksambtenaren 1943 Het vooicchot wordt verleend inaanfluiting op het overbruggingsgeld terwijl in de gevallen waarin overbruggingsgeld rmis werd uitgekeerd of waarin betrokkene voor deze tegemoetkoming niet in aanmierking kwam het voorsdwt voor het eerst wordtverleend in de week waarin deze regeling IS afgekondigd Deze regeling geldt vooiSoopig In de offteieele bekencbaoking be tneffende de aankomst van Churdiill zlï r SSïL Ser ur T mïSJJe lIn afetv kJ dat y is gekomen om oesprekmgen ov er den oorlog te vx e ren VU New Yoi4c wordt gcowld Met OhinrhHl tsjn de Britsebe minister voor het oorkugetraaaportwezen lord Leathers en de Britsohe dhete van den generalen staf in Q bec amgekon en Naar de Engelsche nieuwsdienst meMt heeft Roosevelt gisteren op de persconferentie verklaard dat Mackwizie King hem telefonisch in kennis heeft gesteld van de aankomst van CSiurehill Roosevelt voegde hie aan toe dat hü waarsdiijnlijk met ChurcJiill een ontmoeting zal hebben Hij kon evenwel nog niet zeggen waar en wanneer Het eenige wat hü kon zeggen was dat er waarschijnlijk sprake zal zijn van een conferentie der leden van de Engelsch Amerikaansche geneiBle staven Vooiris zeide Roosevelt niet te gelooven dat de Sovjets op die conferentie vertegenwoordigd z Miden zijn Dat beteekent echter niet dat hij en Ohurohill niet oiig blij zouden zijn wanneer de Sovjets aan de bespreking zouden deelnemen Nasr de Britsche Iwriehtendlenat uit QueIwc meldt wordt in het officleele commu 12 K dat Dinsdagavond na de besprekingen gedurende aes wcken te beginnen mettusschen den Brltschen minister president o deze week Nieuwe fraakaenegels die van 16 Augustus at verkrygbaar tullen ztJn P T T CN r Pakketten voor onze krügsgevangenen Van de bevoegde Duitsche militaire autoriteit is toestemming verkregen dat aan de sedert 7 Mei 1943 weder m krijgsgevangenschap teruggevoerde Nederlandsche militairen kunnen worden gezonden z g briefpakjes van maximaal 2 kg inclusief verpakking iifhoudende levensmiddelen rookgerei e é artikelen waarvan de verzending niet verboden is en wel in verband met de bestaand postale omstandigheden voorloopig tot een aantal van 2 briefpakjes per krijgsgevangene per maanud Oi grond dezer toestemming ver zoekt het hoofd der afdeeling 4 B van liet informatiebureau van het NederI ndsche Roode Kruis de naast verwante of gevolmachtigde dezer krijgsgevangenen zoo spoedig mogeluk voorzoover zulks nog niet is geschied opgave te doen van zijn haar naam adres en graad van verwantschap tot den krijgsgevangene bijv eohtgenoote vader moeder verloofde gevolmachtigde enz alsmede van de naam en voornamen militairen rang troepenonderdeel eventueel krygsgevangene nummer en kamp van den k nj gsgevangene Deze schriftelijke opgaven zün in duidelijk schrift te stellen en gefrankeerd te richten aan het hoofd der afd 4 B van het informatiebureau van het Nederlandsche Roode Km ij Hamerstraat 17 te s Gr venhage van welke afdeeling zoodra mogelijk aanwijzingen voor deze zendingen a inlichtingen kunnen worden tegonoet gezien Italië en de oorlog £ en ondubbelzinnige verkiaring NIBT IJITREIKING VAN COUPONS VOOR ZIEKENrONBSPREMIE AAN ARBEIDERS IS STRAFBAAR Bij besluit van den secretaris generaal van Sociale Zaken is bepaald dat werkgevers die in gebreke blijven aan hun Ingevolge het Ziekenfondsenbesluit verzekA ingspIichtige arbeiders de verschuldigde coupons voor ziekenfondspremie bij elke uitbetaling van dag weekof maandloon ter hand te stellen dan we deze coupons niet op de voorgeschreven wijze invullen zich aan een strafbaar feit schuldig maken INSPECTEUR GÉNERAAL DVR WEEBMACHT VOOR OE KBMCS GEVANGENEN Volgens een mededeeling van het opperbevel der Duitsche weermacht zal een bureau van den inspecteurgeneraal der weermacht voor de krijgsgevangenen worden opgericht De nieuwe inspecteurgenera die de rang heeft van eer bevelvoerend generaal ressorte ri onmiddellijk orider den chef van het opperbevel der weermacht HU moet In het gehefele oorlogsgebied de inrichtingen voor de krljgspevangenen en de tewerksti ling der krijgsgevangenen controleeren wat betreft de veilige bewaking der krijgsgevangenen de het doeltreffende gebruik ten dienste van de weermacht binnen het kader van den totalen inzet van alle krachten voor de oorlogvoering De bevoegdheden van het opperbevel van de weermacht u orden hierdoor niet aangetast IS itl i Haagsehen Meren Iff vlï j l 8d naar hartelust kan Z Lz ondergebrachte dieren ll ii renwagen ontbreekt niet Het C N F Meiler door j 1 1 brak lia Maria I J Hum ttiuizen lerijoom Z N n mag 1 5 n m t Hln I chripp tip ruit OU rkoopBtji J im bovca ÏTOor h t II tena wordm Mun lot dl mnmprHzM 1 bJ Bottcrdmi Omitrtkn IflQli voor da tterdam UiC Nleuwttilid ide opgeleid schoolfichtcn aan Zaandan een popGoejiui hooge 45 ruilen § ctioenei Vissen t U sclioteni 10 i wegelU Jwoordige tn naclit ft Ij G o i iÜ r z SI Iroote strijd van Bjelgorod Doorbraakpogfngen ten W oan Ord misïakt Ononderhrotum aanvaUen hq Wjaarna urt niet mads doch men beperkt ilch r toe uKinc te femi un het vertrouwen dat de DuiUche atcOdkrechten die tot duever eea doorbraak bebben weten te voorkomen ook aan verdere aanvetlen weeratand zullen weten te bieden In dit opzicht legt men hier een t oenemend optimiame aan den da 91 aOMBjUlDnUNTeN op baibdm De A NJ eorraapondent te Berltla meldt Be beotdredacteur van het Ramburfer T a c a b I a 11 die de foBttie bombardementen heeft meefemaaict heeft voor de van de Ouitoohe DiiMdag feckend gceftoofd ttoitten J iiM Uegtuigeo geeteonde j der bStajewlaten ineen Ter bet Mioerfwot dw venraa ZimraOea een betagrtjk iieuvel 1 den vü xï veroverd werd in de o rj00 tec o n aan I en MO def nMdenloap van leobt fenDCe geveohtaacti gea blttkt dat het aan leder die de Hbe rraart bekende silhouet der havenstad met de bekende Hichaellakirefae den Jgh chol als middelpunt geen wlfxigtncen heeft oBderwnn m de atad telt blltkt eiditer dat da ZngetKhen lystematlaeh dichtbereBrte onwijken beiiben getrotfen waarby overwacend van oatorbommen gebruik la gemaakt De bevolking Is echter naar deie legaman uitdrukkelijk verklaarde in haar houding niet getroffen De Hamburger die steeds min of meer InterDationasI georiënteerd is geweest en steeds veel contact met de ngelschen heeft gehad Is na de bombsrdenient n vervuld van een grenienloote haat tegen de Engelschen en in de stad Is er slechts ééa roep vergelding Inmiddels gaat het leven in Hamburg weer door en het verkeer loopt weer li het natuurliik met de noodige beperkingen Ook de oafé s theater im bioacopen hebben hun poorten weder geopend Ml g MMI VM BJelfiared dmute art r kfa Mn ISSl n ImMmuM ttti ie swme T BELANGRIJKE REDE VAN TIIRKSCHEN FREMIER OP KOMST Naar vemoijnen wordt zal de Turksche ministerpresident Saradzjogkw ter gelegenheid van de opening van de internationale jaarbeurs te Smyrna op 30 Augustus a s in tegenwoordij id van de leden der regeeiiing en van het dipkxnatieke en consulaire corps een belangrijke rodevoering uitspreken RICCI MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN De Italisansehe koning heeft den prefect senator Umberto Kicci benoemd tot minister van Binnenlandsche Zaken Umberto Rioci is in 1878 geboren MOSKOU EN HBT TWMtDE FRONT De Moskouaohe correspondent van de Daily Express meldt dat te Moskou de etsch van een tweede front steeds dringender wordt gesteld In deie campagne neemt liet vskvereenifiingsblad Oorlog en de arbeidende klasse een vooraanstaande pUats in Het schrijft dat negen maanden zUn verloopen sedert de samenkomst tusschen Roosevelt en Churchill te Casablanca docil de geallieerden hebben nog altijd geen tweede front gevormd Waar blijft aldus het blad de uitvoering van het grootscheeosche operatleplan waarvan Churchill in Februari in het Lagerhuis heeft gesproken Alleen doordat er nog geen tweede front ü hebben de Oultschers dit Jaa hun strijdkrachten aan het Oostelijke front kunnen laten opmarcheercn Niemand moet in het Jaar 1M3 den bolsjewlsten willen wijsmaken dat het risico bQ een mvaslc in Europa te groot is Te Moskou is men van meening aldus de correapondent van de Daily Express dat de gealheerden hun grootste kans in den geheelen oorlog verzuimen als zy niet onmiddellijk met de meeste vastberadenheid optreden Zonder een tweede front in het Westen acht men in de Sovjel Unie een overwinning op Duitschland uitgesloten Dit is het punt waarom de geheela Sovjet poUtiek en de strategie van het roode leger draaien éONOEBSNOOP IN BONAN Het Sngelsche weekblad Tribune publiceert het relaas van een ooggetuige over den Itonge snood m de Tsjoengkingprovin cie Honan Daarin wordt onder meer gezegd Wat ik op mijn reis zsg lUkt mij nog alltjd z 0 ongelooflijk dat ik het gevoel heb als drukt my een fantastische nachtmerrie Ik zag wegen en treinen vol vermagerde halfgekleede bgna verhongerde vlurtitelingen een massale emigratie van maer dan drie mlltioen menachen Ik zag dooden en atervenden langa de wegen kinderen dia door him ouders in den steek waren gelaten verlaten dorpen menschen die boomschors aten die te zwak waren om aan den uittocht deel te nemen Dit IS aldus vervolgt dit relaas wellicht de hevigste hongersnood uit de Chineesche geschiedenis Meer dan 20 nutlioen menschen worden erdoor getroffen Volgens de meening van gouverneurs der Chineesche procièn zijn reeds millioenen omgekomen De treinen zijn zoo volg dat men de wanden der wagons bijna niet meer ziet Als zwermen sprinkhanen hangen de vluchtelingen op de tieeplanken zij zitten op de daken der wagons op de koppelingen zelfs op de assen Allen maken denzelfden verhongerden indruk Zij voeden slechts den vurlKen wensoh zoo snel mogelijk het hongergebied achter zicit te laten M Wc M M OMi BialaktMi Mh jTL lie MTfenakpeglagM van IfS wUtm ia ware geveehten die lï Sud iware vwHetea opiererdeM Mi ZM W t WMtea van y de betojewlsten aa het I 1 11 van aleBwe Mjdkraehtea iTlStéum van tanlM vlammenwwiaiWUen saive ceawkat ea sUg iSSWcen oDoaderbrekea aaa Met IMn kracliUce MlrailUra gevcdrtaliSlilcB daikb BHBeowerpers en fTjilttiifr n van de IndMmacht ISggnuie troeiien alle aanvallea met Qi ryaadeliice vwliexea at en tSiKdea tr t aantal tanks itok lï$t Zuiden van het Ladógameer lieriR c ook aan dit front weer herHfMit lagen deels reeds in de kiem LAÖri Gisteren overdag ves Ioren fSewisten aan het Oostelijke front Mfcl In lu tgevechten werden op a Augustus 119 bolejewistische ittÜhigwi vemieti d I Dl dan Noord lyken sector van het I üaimuche front werden vijandelijke Ijüidim afgeslagen De poging om f MfftlBdelijken veugel met zwakke rJiiffiK ten via de Zaa te omsingeüt Wd door onze troepen in een njjtiitnval verijdeld Aan de overige llrtKn van het front heerschte slechts l k tteip e gevechtsactiviteit I Ijj den strijd tegen schepen aan de ilKWleHJke kust troffen zware Duit l evechtsvliegtuigen een v andc m torpedojager In het zeegebied rAugu sta werden 3 vrachtschepen jüliftWdelbare grootte tot zinken gef Ineijt en een kruiser en twee kleine tl Ujke eenheden beschadigd j lil unvallen overdag van vijandellfke vUegtuigen op enkele plaatsen in libnette gebieden in het Westen flittpen formaties van de Britsche tlBiacbt in den tttgeloopen naciit liK en brandbonunen op de stad Jlhiiiheiin Er ontstond brandschade f kih woonwijken De bevolking leed Ipfflff verliezen Volgens de totdusfw ontvangen rapporten werden 13 I tJindelUke vliegtuigen neergeschoten I Ouiticlie vlootstrüdkrachten luchtI telutillerie aan boord van koopI nirfjjachepen en luchtdoelartillerie M de marine schoten in de periode I aa 1 töt 10 Augustus 42 vUandelvjke piftttigen neer t Bin leermachtsbericht no 1172 WW hel ItaliaanAihe opperbevel het Wgnde bekend 1 B van den vijand op ap klQft sich ontplot n met iiraeh jWiteim van laeht en vlootatrljd kj tn Ondanks den hardnekklgen I nMmd van de Italiaansch Duitsche j moesten eenige stellingen als iJU de hevige aanvallen der geiffi eenheden van den vDutd l lll twtruimd Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt la te Londen een nieuw Joegoslavlsch emlgrantencomité gevormd Voorzitter is Bozhidar PuritsJ Ook generaal MlhallowitsJ maakt deel uit van het nieuwe coinit ieeisknooppuntcn en verkeersaan de achtéiTvaartsohe linies IwtteB vijand werden door ItaliaanIrJ Duitsche vliegtuigen geboml Twee toestellen werden in tgevecht door Duitsche jagers f TJ Onze vliegtuigen troffen met ÏJ s ter hoogte van Sicilië een 1 22 w koopvaardij i met een gezamenlijken inhoud I2 teveer 8000 ton Duitsche boml Wrs brachten in de wateren Augusta drie schepen tot zmken JZj elbafre tonnage Bovendien 1 aen kruiser en twee kleinere getroffen E JJopgestelde strijdkrachten had kunMLjwteUed Nog steeds werpen de aao l 2 iMaiia JSS volgen De vraag of de ICÏÏ I langen tijd in stsst lullen IS W I door versche te vervanISj üsart men In Duitsche mlUUire I nE t l t kunnen besntl M J oeverre de Duitschers nog over liikken deelt men hier uiter öe Oultschers de tactiek van deii BMl f dent te Beriyn meldt 2 l e militaire z Jde verWaart men verrast te ifln door de geweldige sj de bolajewuten bt hun offensief Bdtoader In het gebied van Orel ja daar het Oullache opperbevel f Ci£S begin van dit offenaief IlbC omvang van de door de botaI l b ODieitrId rilrfWichlen had kunwerpen de aannieuwe reserves in den trlid i y Op het hukiige moeUUke oogenblik is Italië bereid verder voor de vrijheid te strijden welke morgen hoop cultuur en mcnschelijkh eid zal beteekenen zoo wordt van toonaangevende Italiaanséhe zijde verklaard over de positie van Italië ten aanzien van den oorlog De beslissen de ondubbelzinnige reden van den Italiaanschen weeratand moet gezien worden in het feit dat het Italiaansche volk vastbesloten is niet den hersenschim van een valschen vrede na te streven maar in Europa zoowel den Angelsaksischen strijdkrachten als ook de communistische macht den sterksten weerstand te bieden Terwijl de vijandelijke propaganda drie jaar lang beweerd heeft zoo wondt verder verklaard dat de strijd der vijanden alleen gericht is tegen het fascisme maar niet tegen het Italiaan Jhe volk eischen de Angelsaksische mogendheden thans ondanks de opheffing van het fascisme van Italië dè onvoorwaardelijke capitulatie Onder dergelijke omstandigheden kan het er voor Italië geenszins Hn gaan bijvoorbeeld slechts tijd te winnen ol zich te onttrekken aan den oorlog De oorbic wordt thans op den bodem van Wmston Churohlli en den Canadeeschen premier Mackenzie King ils uitgegeven medegedeeld dat de beide premiers In den loop van den avond den internationalen toestand hebben tiesproken en plannen hebben gemaakt voor den duur van het Verblijf Van Churchill in c snada OEMASKERDE BANOKTEN OVEBVAIXCN DE GRAND BAZAR TE LIUK Zaterdag ddag zUn een li tal gemaskerde bandieten de Crand Bazar van het St Lambertpletn te Luik binnengedrongen en aan den haal gegaan met 700 OM fr uit de hoofdkss De mobiele brigade en de politie die onmiddellijk ge aarschuwd werden gingen over tot de aclftervolgmg van de bandieten door het cntrum der stad Enkele dieven slaagden erin te ontsnappen maar zij dia valiezen met bankbiljetten droegen werden achterhaald Een hevig vuurgevecht vond plaats tusschen een bandiet en polltle agenten De dief werd hierbij zwaar gewond Ifij verschool zich tn een huis en joeg ili U asii kogst door het hoofd Helaas zlin er twee slachtoffers ta betreuren btj de polltle agenten adjunct commiessria Veldman gedood door een kogel tn het hart en agent Guyot die zwaar gewond werd door een kogel m de ruggegraat Een bediende van het warenhuis die zich men weet nog steeds niet om welke reden aan de z de van den bandiet iievond toehet vuurgevecht ontstond werd eveneenszwaar gekwetst door verscheidene kogels inden buik Een andere bandiet werd aangehouden het Iwtreft een Nederlandsch staataonderdaan Al het geld werd teruggevonden Ü T KIGEN TUIN BLADGROENTEN VOOR NATBBLT IN DBN NAZOMEB Verschillende bladgroenten dia voornamelijk In het voorjaar worden geteelt itomen ook in aanmerking voor den nazomer Deze btadgroenten ztjn spinazie raapstelen en tuinkers In Augustus of begin September kan men deze gewassen voor nateelt nog uitzaaien Bovendien kan men in Augustus ook nog postelein zaaien en andijvie uitplanten Van al deze groenten is de andijvie wel een der belangrijkste doch de overige vormen ook een welkome aanvulling van het menu van den hutselijken disch Evenala andijvie en boerenkool kunnen de spinazie raatwtelen en tuinkers ooit sis nateelt na vroege aardappelen tulnboonen of doperwten worden geteeld Men houde er echter wel rekening mede dat al deze gewassen een vochtlgen grond vragen Ingeval de aarde kurkdroog is of door feilen zonneschijn en gemis aan regen blijft ultdro n dan wordt uitzaaiing In Augustus beslist een mislukking Bij een dergelijke droogte moet de aarde te voren vochtig worden gemsakt en vochtig gehouden Het uitzaaien van de spinazie en raapstelen kan het beste geschieden op rijtjes die 15 cm uit elkaar liggen Ter versnelling van het kiemen is het ile gewoonte om het apinaziezaad vóór het uitzaaien I A 1 etmalen in water te zetten Voor de andere bladgroent is dit niet noodig Van spinazie heeft iwn per M 30 gram zaad noodig van raapatelen 19 gram het Italiaansche vaderland uitgevochten en gaat tegen de vijanden van Italië verder door De herhaalde eischen naar onvoorwaardelijke capitulatie en de hervatting van de bombardementen op niet militaire doelen ziJn naakte feiten die geen verder commentaar b oeven Dat is de werkelijkheid van het oogenblik dat den vijand toont zooals hy werkelijk is en niet zooals hij er wil uitzien Het Italiaansche volk dat steeds met groote scepsis heeft gestaan tegenover alle vijandelijke beloften ziet thans zakelijk en nuchter de volledige waarheid het Italiaansche volk moet door den vijand met ijzer en staal ter aarde gedrukt worden Bovendien moet het Italiaansche volk de schande van de trouwbreuk op zich nemen jTot zoo n daad zou alleen een communistische regeering in staat zijn Dat is ongetwijfeld het doel dat de vijandelijke mogendheden met hun propaganda en hun terreuraanvallen trachtten te bereiken Italië strüdt derhalve niet alleen voor de politieke en sociale vrijheid in het binnenland maar bovendien voor de vrijheid naar buiten in den strijd tegen een chaos de slavernij en den ondergang van zijn heiligste moreele en geëatelijke goederen De in DuitscMaiiil werkende arbaiiiers o Voorschotregéing tot $ tand gekomen De centrale pensdienAt van liet Ne derlandsche Arbeidsfrónt scttrgft ons Ddar in aoanmige gevallen eenige vertragingen zijn ontstaan bij de overmaking der loonen van in DuHscitland werkende Nedenlanders beeft het Neéeflandsobe Arbeidirfront zich ter verfTcrüging van een voorloopige regeling gewend tot de departementen van Soriale Zaken en Financiën Als resultaat 4 Blijkt inmiddels dat in de ood 3 genoemde periode loonoverschotten door de begunstigden op eenigerlei wijze wonden ontvangen tan worden de oodertMTvige liedrageu net de venleende voorschotten verrekend S Zoolang voorschot wordt y tleend wordt derhalve geen sociale toelage venstrekt 8 Het voorschot moet voor zoover nog geen venrdtening plaats vond te zijner tüd door betr kenen worden terugbetaald 7 BU het veiHeenen van liet eerste voorsohot dienen betrokkenen n machtiging te teekenen waarbü rij den directeur der Posterijen machtigen om alle voor baar ol hem uit het buitenland binnenkomende povtwissels te doen bezorget bü het desbetveffoide gewéitélük riMdsbureau of bijkantoor Ondanks eenige bescbifckki en van het departement van Sociale Zaken wiaai4 ij in afwijking van de normen in het tegemoetkomingsbesluit toch ovei gegaan mocht worden tot het verstnekken van sociale toelagen bebben nog vele begunstigden tot nog toe den naar het inzicht van het Nederlondsche Ai beidsfiront onwaardigen weg moeten gaan naair de desbetreffende gemeentelijke organen om ondersteuning Deze onbevredigende gang van zaken heeft thans opgehouden te bestaan Slechts in geval van ziekte of onwil kan geen vooiWAot als bovenbedoeld worden verstrekt In deze gevaHert blijft ondersteuning doode betreffende ge meenteorganen de eenige w g Het Nederlandsche Arbeidsfrónt heeft met betrekking tot de thans van km t geworden regeling een volledig begrip gevonden bij den secretarisgeneraal van het departement van Financiën mr M M Rost van Tonningen Hierdoor is het mogelijk gewordenj binnen den kortst mogelijken tijd fot uitvoei ing van het besluit over te gaan Bouw van 170 arbeiderswoningen PLANNEN IN VOORBEREIDIWa Bil i eschikkiivg van de secretarissengeneraal van de departementen van Binnenlandsche Zaken en van Financien zijn ingevolge de Woningwet voorschotten verleend aan de woning bouwvercjenigingen 3ct Volksbelang en Ons Ideaal alhier groot ƒ 700 en f 4078 welke zijn bestetnd voor de betaling van een gedeeUe van het architectenhonorarium verschuldigd voor bet ontweipen van plannen voor den bouw van resp 78 en 91 arbeiderswoning Deze voorgencanen woningbouw is ontworpen voor wat de huizen van Het Volksbelang betreft als uitbreiding van het complex in de Willem fombergstraat en wat Ons Ideaal betreft in het stadsdeel De Korte Akkeren in aansluiting op de bestaande bebouwing in de richting van de Nieuwe Sluis OP 35 KAZEN BESLAG GELEGO Clandestiene suivelbereiding Ambtenaren van den centralen controledienst hebben te dezer stede weer frauduleifó bereide zuivelpriaducten ontdekt De ifnootste slag werd geslagen bij een veehouder te Benkenwoude bij wien 23 kazen en 2 K G boter aangetroffen werd i Een onderzoek bij een anderen veehouder te Berkenwoude leverde 5 kazen en 9 pakjes met totaal 2V4 K G boter op Een veehouder te Stolwijk had 7 kazen en 7 liter stremsel clandestien in voorraad Te Haastrecht werden in een schuur venborgen gevonden 5 K G boter frauduleus bereid door een veehouder te Vlist die als tegenprestatie een partij hout had ontvangen Ook degene die de boter vervoerd had werd opgespoord Tegen alle betrokkenen is pro cesverbaal opgemaakt kaeen en boter zipi in beslag genomen HAAGSCH GERECHTSHOF Mishandeling Terzake van mishandeling was C M te Gouda door denpoliterechter te Rotterdam veroordeeldtot dne weken levangenisstraf Vandit vonnis kwam hü in hooger beroepbiJ het Haagsche Hof Dit besloot thansde zaak voor onfoepaalden tijd aan tehouden VrUgasprokea De politierechter teRotterdam had M L te Gouda veroordeeld ot twee weken gevangenisstraf wegens heling Van dit vonniskwam verdachte m hooger beroep waarbij de advocaat generaal bevestiging eischte van het vonnis Hethof beeft het tenlaste gelegde niet bewezen geacht en verdachte vrijgesproken Heling Terzake Van heling het in ontvangst nemen van gestolen goed was C A v d K te CJouda door den politierechter te Rotterdam veroordeeld tot een week gevangenisstraf Van dit vonnU kwam verdachte hooger beroep bij riet Haagsche hof De advocaatgeneraal meende dat het vonnis juist was geweest en vorderde bevestiging Fransch I e Te Utrecht is geslaagd voor bet examen ïlransch 1 o mej J E M Straver Handteekenen I o Voo het examen handteekenen 1 o slaagde te Utrecht de heer H L Prins Wanneer verduisteren i Tot 15 Aag moet rerdnisterd S worden vaa 21 15 aar $ M aar é Lid exameneommissie Onze oudstadgenoot de heer K Bovwna directeur der gemeentelijke handielsdagschool met vierjarigen cursus te Amersfoort is benoemd tot lid van de commissie voor het afnemen in 1943 van hel examen boekhouden M O en handelskenlis L o Wat Wmr Waaneor Tï f J a Oaa a akwel TmtaaaBteOiag van otlck met Vlvlane Romanca en Georges Elountr AanvaBg s uur Albtra en HelBa WUuunn Aaovansa uur Aug 1M mv Nlernse Sakaüakarg wvoering De verloten aoon door Willem Oooaaena valkstaooaM It Aag 1 nu NIram ackaawknig Berd aemereooeert RaaidcaUa Qrkaat flMnt Nico verhoeff aoliat Jaap ëtotljn hSo M Ang tM nar Nirawe Sekomkargt wvoeriag Da alaarsde kat door WllleS doossenavolkataweel rao APOniBKBaSDIENn steeds geopend dea nachts alMéa voor geneesmiddelen Apotheek E QremM aUeea Lange Tiendeweg INLEVERING LVISTaBVaBOllNNIN9aN Inlevering luistarvargunnUxea vaataurd verktaarde radio aatvangtoaalcUeB aaa hat poatkantoor morgen e l r B CROUnontOMNCN Afhalen aanvraagforaauUeren voor achae nenbonnen Olatributiakantoar J U e m ia uur loket H margen lattata K L De heer B Albarda titeol eandidaat hier ter stede heeft zijn benoeming tot hulpprediker bü der Ned Herv Gemeente van Hardenberg aaageaomen Geslaagd Voor h t examo costumière zgn geslaagd de dames A yan Wkiien JJssetotein M C Monster K M Verburg en A Hoogerbrugge ECONOMI8CBE RECHTER TE ROTTBROAH De as jarlge landbouwer H Vlot te Berkenwoude is veroordeeld tot TS boats subs 25 dagen hechtenis omdat hij boterbonnen en bonnen algemeen onbevoegd In handen had gehad De n Jartge grondwerker A C Boeloffa t Gouda is veroordeeld tot 7S boata Mib ao dagen hechtenis omdat bti zonder vergunning 1 kg kaas had vervoerd kaar in voorraad had gehad en daarna afgalavetd Een week gevangenisstraf Is opgelegd aan den 35Jarlgen landbouwer A Houdtjk te Vllst die 18 kg kaas had afgeleverd De Schoonhovensche hotelhouder G van Asperen die brood zonder iKm en broodbonnen in Juli en Augustus IMl kocht la daarvoor beboet met ƒ 100 of 30 dagen hechtenis met verbeurdverklaring Een boete van ISS subsidair M dagen hechtenis ia opgelegd aan den SS Jarinn chauffeur M Baan te Gouda wogena liet verknopen van rubberarttkelen De as jarige groentenliecorger J Monater te Waddinxveen die vtaaech verkoakt aonder bon is veroordeeld tot T5 boata of 10 dagen hechtenis De S3 jarige huisvrouw I v d Water V d Hllst te Waddinxveen die het vleesch zander bon kocht kreeg 100 boete subsidiair 10 dagen hechtenis HBHaianwvaann m w i NEDERLANDSCHE KBUGSGEVANOCtTEN OP JAVA Het informatie bureau van het Nederlandsche Roode Kruis Korts Voarhout 14 te s GraVepïhafe ontving uit Japan opgaven van Nederianitechs krijgsgevangenen Weg ta het ontbreken van adressen kon omtrent de ondervolgende personen nog geen liericht aan de amihe worden gezonden alrl rochem 2139S db roohem 41411 rv Rochem lOSSOS jcjk vanbochovt lOOOOS Isa vanbochove 102014 hrh bock 14S604 lodewUk bock 124S12 Icj bock 104110 maas van cockom ISSOlli franciscus bodar 10S108 JJ bodar 11107 jhc boddendijk 12110 jj tenlioden 112122 gaa bodemen 133921 paul bodeman 138 kma george bodevlng 04208 Jg bodeving S7124 Jn bodeving 15615 nh bodeving S43in wd bodewitz 197323 andon bodjikakrba 9 IS Jl bodt 17S103 wm vanboeckholtt 7115 jan boegborn 238207 egh boelrholt 75909 willlan teboekhorst 33510 richard boele 53007 gwr boeie 152523 kf boeIer 15018 arie boeihouwer 17818 Jf boelhouwe 87490 tuUl vanboellaard 92516 te tuijl vanboellaard 60118 th tulll vanboellaard 5015 awg boender 23223 achiele denboer 16510 pleter denboer 129611 Isaac boer 25411 maarten boer 191914 ih txier 84800 anthonlus deboer 84479 atse deboer 143503 de deboer 58212 hetto deboer lOSSSO Johannes deboer 79539 Jan deboer I863Z2 Jf deboer 14M00 Jt deboer 13721 d rnariniis deboer t3Skma ml deboer 106408 pj deboer 206510 riekele deboer 170587 siebolt deboer 141810 dp boorboom 8808 wjb boeren 14720 fml boermans 217702 iwan boermeestcr 22421 Je boermeestcr 29223 wg hoermeester 44416 earn Ixiers I34SM fgc boers 217604 Jan boers 182708 Jan boei s 190812 Jw boers 23800 vc boers 11S16 willen boers 19913 nathan boesnack 233401 al boessen S793 ke boessen 90828 pi boessen 97189 mg bogaaid 1175H wUhehnus bogssrd goOOtCM ce bogsardt 90539 felrry bogaardt 1M021 Willem bogaardt 845501 whe bogaardt 98312 afj botlmeyer IS510 jan debois 164417 rf bokelmaim IJ3115 bernard bokka 21722 leo bokks 105313 pJ bokms 119 rudolph bokma 306 bc boks Illll we bol 938S8 Jhc boland 106908 gg bolhuls 19SS0S ej bolio 19818 fw bolio 3 glr fw bolio SM67 Jv bolio 44 7 tf bolio 99007 Jan bollebskker 91034 hm bollegraf 198202 ja bollemeijer 91368 me boUemever 51824 we bolleurs 1849U a s boletus 9581 Jo bolt tmjeerd 9SsHk syger boU mjeerd 14kma exv bom 34590 wl bom 1311 jaw bomhoff UOM Jajm bomlnaar 1 21 adriaan bommel 2114 ohrlstlaan bommel 165815 pw bommel lH8t3 af vsnbommel 90511 JJm vsnbommel 151700 hf bommezyn 98913 robbert Iwmmezyn 2 1 bondam 152595 Willem bonfrere 67814 dick debong 96013 cj bongaardt MIM ch bongers 91375 Jch bongers 97448 ml bongers 182011 ph boniera 87513 alfred bonimbi 15 ra bo lmbi 229B pj bonjernoor 189121 el bonk gl jan bonne 121923 ah bons 179908 el bons 40722 fg bons 49007 Jm bons 10397 Jwg bons 9 490 pislrlck bons 96619 wilhelm iKlns 33857 hjdesont 89217 JJ bont 97083 eg bonte 5910 wf bontje 89459 hj boogsard 19S94 mhh bogaart 277071 li boojers 148 M ik vandenboogert 86374 bit hookclaar 109809 jw bookelaar 97511 hJ boom 96818 Joban boom 9kma ifh tenboom 22 il6 pj boorabIFger 99597 Cornell boomer 103008 ach boone 92424 Cornell boone 6413 Cornells boone 191795 dl boone 202S09 ferdinand boone 30123 hueo boone 57020 Jacobus boone 18920 js boone 97200 jjt boone 2I5II pf boone 96423 re boone 281 7d svend Willem boone 15298 William boone 92000 wm boonvanochisee 8fl 5 am boon itra 174696 kec boorama 21 5008 tjlize boorsma 139109 eh boosten IIO O Cornells booy 97S97 dirk booy 32223 ja booymans ni399 ma vanderborrhtot rwo ve 55918 pte vanderborchlotverwolde 176018 aWred boreel 3994 gurtave boreel 1500O bgt borüeling 175 100 gde borgemeester 92153 bart hqr er 20 1109 ijw bo ger 194797 Ja borlHn 107403 he boma 72738 nieolaas vandenbome 97178 ep vanborselen 140709 Jacob boraje 1741Sd ac deborsl 9714S Familieleden enz gelieven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke gegevens der betreffende personen rooals rang onderdeel of wapen geboortedatum en laatst bekende standplaats Ir Ibdië enz tot bovengenoemd informatiebureau te wenden