Goudsche Courant, woensdag 11 augustus 1943

Ine miislaarleiei 1 I B m uuv m a êm I niJtr auakt taart I fndaaakfenmlKBboUr i U AUmmuma jmpoadv I aoistaa xirMlai I fikuM ai JtM i Trwuparanta aardI appdtapioea or da fe I reiduig van TOoroorlo ba aebotaltje tttt t9Êlm mt f é tam Mrhrfybaar li W A KHOLTCirS rAHOXKEN J waarom Als er AKKKRTJES ltl die de ptjiiiyke boelen verbreken bet hoofd weer belder Maken binnen s kwartier flg MtthHandadi Pijiaiilltr ZWITS KINDERPOEDER Onmisbaarbii baby s verzorging Tegen smetten en roodworden van deteere huid W Sfiód De verdedicinccB 4e keet De iSerde weditrtJd van G TC ta 0e t wn coirpttilie he it tot een puntcnverdetliiMt geleld De Ooawmamn ren JJiaiwUgiv d in Utre t Ü HJCA Op IwMk wur een vlotte aardige wedstrijd en stukken be er dan vonee week hier tegen U ZC gespeeld werd Zooals de uitstag angeea Éonuneenlea de Dwdedifiiicen welke aan weemiideii de voorhoeden vrijwel in bedwang hielden Voor de rust gaf G Z C den toon aan maar tag geen kans te doelpunten Aan de over Öde werden door het ul stekend verdedigen van Jan Gravesteljn dte een goeden wedstrijd bpeelde meerdere aanvallen onschadel k gen aakt Eenmaal stopte doelman Meulman op het nippertje Na de pauze kwam O K R opzetten maar vooral door toedoen van Wlm den Boer voorkwamen de Gouwenaaib direct gevaar De thuisclub kreeg een fraaie kans maar Meulman redde bij het achot van korten afstand Uit den hieruit ont tanen hoekworp nam GZC den aanval ever midvoor Tijbout sloeg den bal door doch het Ieder girg net over Zoo eindigde tot het laatste moment spannende wedstrijd In een puntloos spel welke stand de vertaoudirg juist weergaiE SUCCESSFN VAN GOUWE IN BESUSSINGSWEDSTRIJDEN TE GOUDA Zes kampioenen in Zwemkrins bekend De Waddinxveenfiche club de Gouwe heeft giEternvond in te dezer stede gespeelde bc llsimeswedstnjden twee kampioen chappen van den Zwemkrlng Gouda behaald In de heeren aideellng wou Gouwe III met ï O van hel Oudewatersche OZ V en bij de adspirantrn zegevierde Gouwe met 2 1 over Boskoop Jn zee valide negen groepen van de zwemkrmg competitie u nu d beslissing gevallen De kampioenen i n heeren Boskoop 2 Gouwe 3 en Boskoop 9 dames S Z en P C adapiranten BZC Bergambacht n Gouwe Wal de drie andere titels betreft moet In één geval een besUssingswedstrijd gespeeld worden nl A Z C 2 Gouwe 3 hü de dames In de twee overige gevallen gaat het tus ehen GZC 3 en S Z en P C 2 bij de heeren en Boskoop en G Z C bij de dames die in verllespuoten geltjk staan De resteerende wedstrijden moeten beslissen Het verder programma voor deze weekluidt Donderdag Boskoop GZC dames GZ C 3 Bergambhacht heeren beslissingswedstrijd A Z C 2 Gouwe 2 dames te Boskoop Sitoatie in Ned Bond Ook m de competitie van den Ned Zwemen Reddtngsljond zijn de meeste kampioenen aangewezen Het kampioenschap van GZC IS Ijekend in de afdeeling waarin de Gouweoaars een na campetitie spelen behaalde U Z C te Utrecht door de vorige week hier Eet oekte zege den titel en in de juniorengroep met A Z C GZC en Bodegraven is het Woerdenache Forel de gelukkige Een kampioen moet er nog komer in de afdeeling waarin AZC Gouwe BosAoop GZC 2 en Bodegraven spelen AZC kan nog n punt meer behalen dan het uitpespee de Gouwe de o erigc ze entalipn z n uitgeschakeld I e baslissing valt m de morgena ond vastgestelde ontmoeting GZC 2 AZC GJtJB AX ca tJC O beriisalBnwedstrtldan van n Zmakrtaf isteravoul in Stedel Zwem ioilaitfeg witdeB aanfMuld met een vricndNlUtpdttk partïtla tussttaen GZC en A Z en P C uit Amersfoort Tustcben beide club he stsi n oude relaties want vroeger teen ta Goud bet olospel no niet beoefend werd kwamen de G Z C ers Jan den eer IMck H ese lsta a as Wtan Smit In de Amersfobrtsche gelederen uit Ook nu heelt Ai en P C Inumd van O Z C b oede in baar WMBtal Cer T lb wt die in de omgevii van Amersfoort tün uerkknng heeft en gisteravond met zijn tegenwooidige club madespeelda Het was een enthousiast gespeelde maar overigens matige wedstrijd waarin de thuisclub een 2 0 voorsprong f vervolgens gelUk maakten waarna Wim den Boer met een magnifleken boogbal die a n specialiteit Is GZC de overwinning bezorgde 3 3 Tounool te Berfarabacht De Benganbadhtsche Zwemclub heeft een polo toumoot gctiouden De uitslagen waren Heeren GZC III Gouwe conrb 1 4 BZC SZ en PC omb O I Gouwe comb SZ en PCcomb 1 0 winnaar Gouwe Dwnes BZC Gouwe 3 0 BZC SZ en PC 2 1 Gouwe SZ en PC 1 1 Winnaar BZC Adspiranten BZC GZC 2 1 SZ en PC Gouwe 1 1 BZC Gouwe 0 0 Winnaar Gouwe na strafworpcn DAMMEN KAMPIOENSCHAP ZmO ROLlJlNO In het toumooi om het persoonlek kampioen schap van Zuid Holland waarin ook de sterkste spelers van het district Gouda uitkomen werden voor de tweede ronde gespeeld Kinnigm Hagenaars 2 0 Couprie v RavenstelB 0 2 v Ravesteir Hagenaars 0 2 De Jong Gouda Hui man 1 1 V d Berg Stolwijkersluls Klrnegin 0 2 v Oosten V Steenbergen O Den HertogDomburg Bodegraven 1 1 PLAATSELIJK NIEUWS HAASTRECHT Mffr F pnüt O FJMa t By het Rpovincialaat der Minderbrocders Franciscanen ie Weert is meldt De Tyd uit Rome berioht ontvangen dot 12 Juli te Tayuenfo China m den ouderdom van 63 jaar is overleden caize oud plaatsgenoot rïgr Fort natus Spruit O F M trfulair bisschop van Vaga en Apostoliscb Vicaiiis van lAlWlfU M r Spruit v rd 20 Juh 1880 te Haastrecht geboren en 3 October 1899 gekleed m de Orde der MmdeuiM oeders ÏVanciScanen Hij werd 25 Maart 1906 pnester gewyd vertrok 13 Maart 1907 naair de missie van Luanfu werd daar December 1925 regulier Overste en Februari 1928 benoemd tot Apostolisch Vicaris als opvolger van dCTi onlangs overleden mgr cSoricus Timmer De bisschopsrwiiding ontving hy 25 Apiril 1928 te Luanfu OUDEWATEB Predikbeurt Gentf Genecate Dondetrdagmiddag 3 uur di Lamain van Rotterdam BODBG AVBN Dft a A P t Ds G A PoM Néd Herv predikant te Krabngco dae toti 1924 1929 poredAant was iiier ter plaatse moet op merissdi advies eemee wekok ni t oesnau WADDJNXV££N Ds F de Loose vraagt emeritaat 0s P de Looee Ned Herv predikant te IJsselmuiden die van 1930 tot 1933 predikant hier ter plaatse is geweest heeft tegen 1 Januari a eervol emeritaat aangevraagd Ds de Looze heeft 43 dienstjaren en aanvaardde zijn acnbt 15 Juh 1900 te Oud Vo semeer Hy diende de gemeenten van Waarder Bemeveld Kenkum en kviam in 1930 naar Waddinxveen waar hy tn 1933 afscheid nam om m zyn tegenwoordige gemeente intrede te doen Ds Je Looze toehoort tot den Geref Bord m de Ned Herv Kerk Hii is de vader van ds E E de Looze te Hilversum die voordien predikant te Gouda uas OFnCfEELE MEDEDEEUNGEN DISTIUBlTrE VAN BOTER EN MARtiARINC Het Is geleken dat verschillende detaillisten op Ak b r njien 31 B en 33 B boter welke tUc reoht geven op het koopen van 125 gram margarine af voor zoover de voorraad van den detnilh t dit toelaat van boter m vruwel onbeperkte mate boter hebben afgeleverd Aangezien de hondelaren bij mïe erxng dezer t onnen toewi zmgen voor margarine ontvangen waarop zij uitsluitend margarine kunren betrekken kunnen zij hierdoor in moeilijkheden komen Er bestaat echter geen ve plichtmg om op de bonnen 31 B en 33 B boter af te leve en zoodat de winkelier dit ook mag welgeier en in plaats hiervan margarine afleveren Dit zal uiteraard eerst dan kunnen geschieden wanneer de winkelier margarine heeft ontvangen De deUilU ten zull n tot 21 Augiutus as in de gelegenheid worden gesteld om dagelijks de consumen enbonnen voor boter en margarine t gen toewijzingen in te wisselen Voor de ingeleverde bonnen 33 A boter ontvangen zij naar keuze toewijzmgen voor btiler of margarine en voor de ingeleverde bonnen 31 B en 33 B boter ontvangen zij uitsluitend toewijzmgen voor margarine Zooals bekend geven de boter toe wijzingen uitsluitend recht op het ko en van boter en de margarine toewijzingen uit uitend op hel koopen van margarme Bon 33 A boter geeft uitsluitend reditop 125 gram boter Hierop mag dus geenmargarine worden geleverd 3791 PAAKDEN TO m OOGSTWCSKZAAM BOMEN KectifieatJe De Gemachtigde voor denOogst maakt bekend dat met uitzondenngVOO de prov ncie Noord Holland geenpnarden van elde s ter beschikking kunnenworden gesteld ten behoeve van de oogstwerkzaamhedcn De bestaande moeiUjkhederzullen moeten w rden opgelo t door ondertnge hulp In gevallen waann deze onderlinge hulp te kort mocht schieten dient menzich te wenden tot den PVC die bevoegdif in dezen regelend op te treden Voor inLch tingen in verband met de oogst werkzaamheden kan men zich ook wenden tot dein ecteurs voor den oogst 97K TEELTPLAN ZOMEROL1CZADEV Het Depa temeni van Landbouw en Vi ECherU maakt bekend dat grondgebruikers d e m het voc jaar van 1944 n et of niet geheel aan hun erpI ohting mzake de teelt Ta tmy wlAtvoilegewaa Jbebben voldaaa vénpUcht stïa clan IVa maal ém oppervlakte wwe aoc aan het verphcht met deze awmi 9m bttelen pcrowaiage van hun bouwland onflmwkt m t en zomtroUegewaa te bebau n laaien door htt Hoofdbedrijfschap voor Akirerbouwproducten op grond van de teelt an koolrapen knollen voederkool mergkool of andere koolaoorten voor zaadwinning dan wel op grond van bUzon den teeltpl t van een winteroliegewas U er eend of indien de Prod uctiecommtscans wegens slechten stand toestemming heeft gegeven tot het doen omploegen van een wmteroliegewa behoeft de betreffende met zomeroliege as te vcrbo wen o H ervlakte niet 1 2 maal dooh alecÉiu 1 maal ét met wmterohec vu te belwuwen opp rvlaktfl te bedragen Slechts de verbouwers van tuinbouwkoo soorten die ook reeds voor oogst 1942 of 1943 deze kooUoorten voor zaadwlnnmg hebben geteeld rullen indmi zU thans onDiefSIng krijgen an de verpachte teelt an wuiteroliezaden eveneens vrijgesteki zijn van deze veipUciite teelt van e n zomer ohetaad Deze vnjstelJ ng van het telen van een zomeroliezaad zal niet gelden voor aadcra telers van tumbouwkoolsoorten voor zaadwmning GrondgebruUiers op bedrijven waar volgens aanwijzing van den Producticcorrunissans aan den t eltpli At van een wmterohegewas kan voldaan worden door 5 pet van de oppervlakte bouwland meer met aardappels te verbouwen dan in 1942 zjn vrijgesteld van de verpuchlmg tot verbouw an zomer iiezaden Ten aanzien van overgenomen verplichtingen om wmterohegewas te telen gelden Voor dengene die de verplichting overgenomen heeft dezelfde bepah igen als bij d normale teeltverplichting Overdracht van den teeltpl cht van zomerühegewas en bmnei de pro ncie s tuegeBtaan mcien hiertce vóór 1 Maart 1944 een aanvraag bij den PrtHJuctiecommisM iiS is ingediend Overdracht naar een andere provincie is siechta mogehik met toestenun ng van de beide betrokken Productiecommissarissen Order wmterollegewas wprden in de bekendmaking winterkoolzaad en winterraapzaad en onder zomeroliegewas blauwmaar aad en zomerkoo zaad verstaan De teeltplicht Ti winterkooizaad en winterraapzaad op klei zavel en roodoomgrorujen bedraagt 10 pet van het bouwlïndvoor bedreven met meer dan 5 ha bouwland Op arde e gronden ia het 5 pet vanhet bouwland voor bedrijven met meer dan 10 ha bouwland Degenen die niet aan hunverplichting inzake de tee t van zomerohegewassen voldoen stellen zich bloot aan bestraffing op grond van het besluit tuchtrechtq raak voedselvoorziening 3793 GOVD SN ZILVERREGISTER Art 1 der GoUd en Zilverbeschikkmg IMS No 3 verplicl t fabrikanten groothandelarenen kleinhandelaren in gouden en zilverenwerken en oud goud en oud zllver tot het Veruiiü van waardeering Wat den én welkom ii findt n inder mets pre t g Behalve de Vicioni biscoiu 4ie wofdcn doe iedereen met gejuich qqi ▼ ngen iod Uó etcoü GEBR TEN HOEVE ROnEROAJH T l 3442 DEN HAAG Tel 333291 Hoofdiedacteur J O WeTsteri Roturdi Clief redacteur voor Gouda en OiDtfreka t Tleter Gouda Verantwoordelijk voor advertentlM L Akkersdgk Rotterdim n geelste N V Rotterdamsch Nieutibit Rotterdam KEG tT T T tabletten evenals Thee een btaddrank bNATUURPRODUCTI Priji 20 et per zakje a 12 tabletten voor 100 ko pen heerlijke Hiee I D V 12 Aug a s hopen 1 unze geliefde Ouders C C VAN DER BURG en N VAN DER BURG Boot den dag te herdenken I waarop zij voor 35 jaar I in het huwelyk traden Hun dankbare Kinderen en Kleinkmdereni ï Gouda Crabethstr 32 ® gBcSj ssx3©i gei g8 gp ö ® In plaats van kaai ten Hiermede geven wij kennis dat op 8 Augustus 1943 na een kortstondige 7iekte voorzien van de H H Sacranunlen der Stervenden overleed onM innig geliefde Zoon Broeder Behuwdbrotder en Oom de Heer Antonids arnoi dus josephus croos tn den leeftijd an 27 jaar Gouda AAM CROOS A E CROOS NIchting Geleen M 1 JASPERS Grooa Boxtel CHR I GROOSE GROOS ScharlooHaarlem en kinderen L M O SPAAS Croos CH SP AAS en kinderen Gouda A C DE ZEEUW Groos S C F DB ZEEUW Mill IN B en kinderen P J M MOONS Groos TH MOONS en kinderen Gouda A O MAARSCHAUCEHWEERD Grooa G MAARSCHALKER WEERD en kinder n Eersel INE J R GROOS I GROOS SzuppanSoerabaja CX A GROOS Gaarne H Missen Condcleantie adres Heerenstraat 3 Gouda De H H Witvaartdiensten zullen gehouden worden In de Parochiekerk van O L V Hemelvaart aan den Kleiweg te Gouda op Donderdag IJ Aug e 7J0 en 8U uur de StUle H Miwen en e 10 uur de gezongen H Mis van Requiem waarna de begrafenis vanuit de Kerk op het R K Kerkhof ENGELSCIL Wenscht U spoedig vlot Eng te leeren Geen schoolmeester of institutenondcrricht ƒ 3 p m Ik zal het U leeren 25 jar ervr Engeland Br no G 5300 bureau van dit blad AsBcebeden 1 partij Wanlatten ƒ 12 per 100 kg en een partij latten 10 cent per meter en Jiooger Prijzen bedoeld afgehaald Wtrf Adres C P de Waard Ridder van CaUweg 43 Gouda Tel 2589 Te koop gevraagd in goeden staat zijnde PIANO Brieven met opgave v merk en pnjs aan P c Vepburgh Delft Hu go de Grootstr 173 HOTEL OE ZALM vraagt voor direct HULP in de Af wasohkeuken voor de avonduren op Woensdag Zaterdag en Zondag AanbiediBgeg aa 7 uur at is Bied nieuws I DONDERDAe en ZJITERDA6 op de Goudsche Markt verkrijgbaar Meubelwas en bruine schoensmeer van bijna vooroorlagsche kualiteit 3S et per tOO gram Gelieve doosje ol potje mede te brengen die aangeslogen en be rookte tonden Het doet afbreuk aan Uw uiterli k Met een Deli Perox tandstift II dat euvel snel verdwenen en U behoeft hel fooken niet te laten Verknigbaor d 3S cent bij Apothekei Drogisten en Kappers flfTMi N V ftwm H nd M lil lUrtMH to Nawevfcad 373 AnMUrdawl OFROEPI Iwee jongelui die Dinsdag kano alhaalden bij lachthïven De Waternimf gelieven zich bekend te maken daar hen een verkeerd tuig is medegegeven Huwelijksburean Discretia Fr v Mierlsstr 62 Adam Helpt U vlot en tactvol Aan de juiste vrouw of man Vraagt direct inlichtingen Gratis zonder verplichtingen Gevraagd voor dag en nacht EEN NET MEISJE voor de huishouding event assisteeren m de praktyk Zondags vrij Mej M A LOUS KUIPERS Tandarts Zijde 33 Boskoop Aanm s morgens voor 12 u Voor spoedige indiensttreding gevraagd in klem gezin met 1 kind net BETROUWBAAR MEISJE voor dag en nacht Aanm SCHREINER Laan Copes Tfe Cattenburgh 131 c Den Haag Tplef 114818 Mevr van t Hoen Rochussenstraat 343 Rotterdam vr tegen 15 September een FLINKE DIENSTBODE voor dag en nacht Aanm Woensdagavond 11 Aug tusschen 7 en 8 uur Jouberstr 68 Gouda JONGENS gewaagd OE JONQ zafckaaliiiidtl Verlorenkost 9 eugd bereid V voorl DIK TROM komt in l THALIA THEATER I s w MINA AKGRAAC ISPREEKTi Kkin lanlK van dt bumi n m n ievc ing Umi liongc longr wal kan f dal kind eien Morgen n e tariQ en wee U wM et boral aan tn vrrtangliisiie j flond Eminote schaal mfl panne i kockcnl Diskan lanu klma wel hakken tel de Quii Die oeAruiAf Immers PANKO heeft liN PtJA PKODUg N V de UNDBOUWBiUIK DIRECHT Jhr Mr K H Dl BEAUIORT VAW LEUSOBl Leuaden WOLKEREN IGed Comm D BIK Mr W I DOUDE VAN TROOST UK HIeuwersIula l ni£L i j J VAN WUtK Amaterdim A nw HOEVER DB BRAUW WUk bt DuuiMcde Veritreltt credleteo Teueent ikjuldoile crediaten ook aan niet laodbouwert Neemt gelden O depotllo Agestea D hearmt P ma dar Uadm Goado Kleiweg 112 en G W C m Derth Kroon te Woddingcre DeDirectieij B DERI AUFORT N C DERUYTER X IMONEX CITROEN SINAASAPPEL GRENADINE Verkrijgbaar in eafé s en restaurants Ook kunt U t thuis zelf maken Vraag Uw winkelier maar eensf it ep iiil tr y lift FI Ttiiifrt SMstainil CITROEN SINAASAPPEL GRENADINE helpen V bij rhenmatiek ischias pijnen en gchenten in ledematen en gewrichten bij apit griep verkoudheid en cenuw of hoofdpijnen Let op de naam Ovasitjes en pnjj op de verpakking 20 tabletten lechts 60 ctg In tlle apotheken en drog steri en verkrifgbaar Laat on ock Uw ervaringen weteal SanitB Agentschap Nassaukado 373 Amsterdam denvoudig en T oelmaHg CONSERVEEREII VAN OKAS EN CROEN VOEDCRS OHDER TOEVOESINO VAN HUWELIJK n g htUclg vertrouwen naar h t BUREAU HILVERSUM HELMERSLAAN 13 TEL 7091 HIL RSUM Om ItantoM h r go d n bvscliaard rvJittM door gahMl Nvdntad y Hootaa under pomtam t wko w Ta rt oaaa n mj onM baaikidolaiig alai liV SOtfijl Mia vol Tftr o aoon Pw wo suU n bawqnn dal ons Xf kaïitoo ü van dMnat kan cin oi óaweli k blichbngen kojit U koatelooe h ioor met de MEEST ui blanco couverl Of anQcn ERHEID van ria Mi onder atrikia totnütooding Pun t n Heeren di a kvwelqk weni Mni f INUCHTINGEN HANDIEIDINO EN BftOCHunES VERKflUGBAAR BU UW PLAATSELIJKE LEVERANCIEN l aMBCOp KOOBMAMS MIILrAMIfHIMM t x ÜaJSéMin Huwelijksbemiddeling K Eenzamen van alle leeftijden rangen en standen Als het kell K Uw wensch is een seneuM kenniimaking aan ie f wendt U dan allen tot Nederland crootste benfiiddelmg Kintwl Wy hebben door een weergalooze advertentie campa e in 1 verschjUende dagbladen met aliecn geweldige relaties door rii Nederland doch tevMis tn alle deelen v n Zuid Holland Sponum dankbetuigingen zoowel van geslaagden uit betere ki E van cames en heeretT uit den boerenstand ztjn liet bewij de geweldige mogelgkheden die wij voor allen zonder u tw rirg hebben Onze bemiddeling is zoowel voor R K al ▼ Pret ingestelden en voor hen zonder geloofsovertuifi ng speciale afdeeling oor den boerenstand en voor te efKgeat W in het buitenland maken ons kantoor tot een centraal punt W allen die zich eenzaam voelen een kennismaking v il fi gaan en daarin om welke redenen dan ook met naar g n kunren slagen Ambtenaren bestudeerden werkers n oe be ven werkers utt den boerenstand dames v g h u 1 den kercen en uit den boerenstand wiJ roepen U allen op Wendt allen tot Nederlands grootste bemiddehngskcntoor voor Il den Hoe meer relaties wij hebben hoe meer succps n tot stand kunnen brengen Inlichtingen verstrek ke i wij n ond l j of schriftelijk in blanco enveloppe Wij verzekeren strem gehe mhouding Nederlands grooUt bemiddelingskant HOLL Adnriraiengracht 219 Ahisterdam West Geopend van 2 t J 6 tol 9 uur ook Zaterdags Op Zondag van 2 tot 6 uur f onze advertentie uit DOUWE EGBERTS iVOBlITO TNEEIURRBBAAT homt echte thee nabg n Hebt U al een Kleintfe geplaa