Goudsche Courant, woensdag 11 augustus 1943

i p tfiderd gl2Aug l943 Bufeai Markt 31 TaMooo 748 UDSCHE COÜCANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pnit 5 cents per nummer 82stc jaargang No 21315 Chetredaclcur r TIBTKR Omt é fiiBtB afwisselende gevechten bij Bjelgorod Qveraüacterds doorbrcrakpogingén b Wfasma weegi k g Techtsvo riiig ap UcUië Wil hat vOaBdaUiaa eoramaadB aaa doorbraak tst tadereB prO dan komt dat maar dan tagamoat aan da badoallngan van de Dultache aarla avaaclii Want daia la atechta gertebt op uitputting van dan taaaoatander DaarbU apeelt gabilad niet da baatuamde rol BesUasend voor auocaa of mlahlkWaa la alleen da vraag In hoeverre men ar tn alaagt de vtjandelDfea kracht door da bm aiëva ultputtinc uit ta aeiiakalaB eaniga weken iaal reeds moaten welka van belde partijen In staat sal ta tradaa mat oocabrokan Imraara nMt ott geputte iB tilt Daa lal votkoman dWdeU zUn hoa weinig da terreinwinst en naa saar de grootte der verHaien van doaralafiéaanda beteekenia la voor den verderaB o iaaf aaa het Ooateluk front BEKENDMAKING raUaeltilhrtr De böfaere 88 maakt bekend Ter vermijding vaa misverstai akt e habere 88 nnd PaUaeUiiucr ten aaa van B a kcseUkking vaa 4 Angwrtoi Ittt var e legitimatie iMfeht dar bevolking bakatdT lat da paUtie arganen opdracht helkea om bd thans plaats githMwIa aotla af te ian van hat eüahen vaa aan wettig bewijssttt over da vrl talHag na krljgagevangensehap daar de dear do wecrmaelit ventreitto 3eaehefaiinng voor vrtjatalUnc b a w kgavors banaten en daar moaten Mtjvea liggen Rantsoen tabak 20 gram Zooals bekend is eeni en tüd geleden het f tnaat van de sigarettea kleiner geworden Hierdoor wonk in plaats van het tot dusverre ebruike Ii ke gewMht van U cram sleeltte M gram tabak pet MMIsaen in de sit Mtten verwerkt Ten einde de hoeveolhtid kerftabak die thans verlcrijgbaar wordt CMteML in overeeaatenuning ta brcngaa met de thans in da sigarattea varwwkte hoeveelheid tabak warden vanaf 1 Augustas j l ook ghag of raoktabak m plaats van in de gebruikelijke pakjesvan 5 gram in pakjes van gram hiden handel rebraeht De hoeveelheMpruimtabak fa eveneens van 25 gramtot £ 0 gram verminderd In vertKind hienne ie kan men titans op één bon van de Ubakskaart sleohia 20 gram rook ag of prulmtabsk in plaats van 25 g nam veritrygen Eventueel nog in voorraad züode pakje tabak van het oude gewicht m en echter worden uitverkociit STAATSCODBANT BIJ iMaehlkklng vam den aacretarugena raal vau liet departement van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbeschermiog is met mgaug vaa M Saptanber UMI aan dr J A Barrau op zijn verzoek eervol ontslag ver leend ala fcosglaaraar aaa da lUjitatuiuverat telt ta utrecht KaashanHel Mü Gouda DIVTOEND 2 V i S Het jaarverslag over hel 31e bode jaar 1942 1943 van de N V Ka an del MMtacha pü Gouda vermeldt op een exploitafierekening van ƒ 586 043 v j S47 560 een winst vaa ƒ 65 015 173 890 Voot steki wordt 2 5 dividend uit te keeren waarna er nog een onverdeeld winstsaldo van 3363 resteert Over den gang van aeken deelt de diractia mede Het vorig ja r wareti wij In da gelegenheid gesteld ona bedrijf bahaorltfk op gang ta houden zoowel in de zomar all m de wintermaanden Builen knze verwadlting kan zulks niet van het afgeloopen 1 i akjaar worden gezegd daar wIJ voor de winter maanden o ver te g jringen voorraad de be schikking hielden Het is moeilijk een blik in de toekomt te werpen Het is evenwel te verwachten dat wü ook voor dezen zomer over vol doenden voorraad kunnen beeohikken en ten opzichte van de wintermaanden een afwachtende houding dienen aan t nemen De toekomstige resultaten zullen di evenals in het achter ons liggende boakjaar afhankelijk zijn van productie en van de regeenngsbepalingen waaraan wIJ stjn oa dei worpen De winat en verliesrekening vermeldt ojk nkostan enz 472 IM 1464 aSSJ en afschrtj vmgen ƒ 48 912 ISOJKI De balans per I Mal ISiS bevat a m aM activa gebouwen en terr 365 000 1387 000 aar d In andere ondem 140 000 flSS OOO vorder gel ndern 7 924 J0 94OI eft met gen fSOOnoA ooooooi idem gen 47 700 84 42SI depoallle 390 000 400 08S voorraden 173 184 208 9671 deb laS TIS I41O 079 banken giro kaaaiera en kaa 358 17 843 9781 jaaaaiva kap 193ll 1 Innv 1 waarvan mgek f 318 000 fonv l bllift M61SO0O onv I leaerve 418888 4in 8MI cred 36IIW1 493 SIS vennootachapsbelaating IXfX 104 aOS DE VCRLORBN ZOON ilOkaa ilachU d vartwUfeUng Mtt torrnen da vQaBdeltJka laaera t sn da Dultache Unlai ara ileh lucht te veracbatfen In het vructUbara Weaten itl olven tertK om met prdubbelde enargla en met nieuwe reserves opBiaruw storm ta loopen Hier en daaj overapoalen deu folven den oever om dan toch haar kracht te verliezen alvorens da plaatseUJke bressen leiden tot aal doorbraak van het dOkenatelael er da ovaratraainiBC van Keheele aectoren Da ebleden rondoi Ore an WJaama tUn da twaartepuoten van da vUandeUlke kraetitalnapauüüiig geworden Hieruit blMkt dat het vMandatlke doel la Charkot Soemy en JKria alc Maar vUf waken van de awaarala otfera hebben een dezer doelen In ban 0iwe ev l Duit J sa mukt d d Woei be r v u het Koebanbruegehootd an den UMS aectoi worden slectHs viü ó bolijewistuche aaavaUcn ee JS ï eigen aanvalooperatie be ïaSa bat Mtelde doel wk t fêMed vaa BJelgarad hauden é tmtn afwiMciende feveditaa aaa ZiiMf TW mke d br kpa L aat lekBlp vaa iafaatetie en b werdea affedafea waarbd een Z aialal taak werd atakceaAoteB en v n den vtjwd gebowht Ten zuid WO Snüüa iBM Biaa wanteB aileea ta l n putaenÜTiiie 1 takccaehatea Roosevelt naar dbec Da Britacha berichtendienst meldt dat verluidt dat president Rctosevelt voor beaprekifnen metX urchiO naar Quebec zal komen Hü zal met faiir chili politielie en militaire prt emen bespreken Een Woeoadag in Quebec door Churchill en Mackenzie King uitgegeven commumciue verklaart jlat aldus de Britaohe berichtendiaut Woensdagochtend een gemeenst appelijke zitting is gehouden van het Engelsohe en het CanadeeaoiM erlogakabinet Het EngeLsche oorlogakabinet was vertegenwoordigd door Churchill en den lord president van den kroonraad sir John Anderson De zitting heeft ongeveer drie uur gedutird De oorlo toestand en problemen die in het bijzondere belang van de beide regeeringen zijn werden besproken Een nieuwe gemeenschappelijke zitting van de oorlogskabinetten der beide regeeringen zal op een later tydstip gehouden worden Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Canada meldt heeft Churchill Woensdagavond op we naar een ontekend doel Montreal gepasseerd SfwMMa WtoB a DE SLIJTAGESLAG AAN HET OOSTFRONT Vmlq6 van het Sovjet offetuief mer I in het rigemeen cmisequent de tact van de bewee üke verdediging omdat de strategie er slechts op gericht is den vijand in zijn menschen schenen wiq enpotentieel zoodanig te verzwakken dot hij zijn aanval op moet geven waarna de heiheoetting van eventueel ontruimde waardevoUe gebieden beduidend gemakkelijk k dan op het oogenblik de verdediging Behalve langs den Woclhof en den Lowat hls aan den Noordelijken sector met uitzondering van Leningrad vallen de Sovjets momenteel langs het geheele front aan Zij trachten echter kennelijk slechts te voorkomen dat de Duitschers uit rustige sectoren troepen doen afvloeien naar het eigenlijke brandpunt van im trijd Waar generaal Rokosowski kost wat kost een doorbraak door de uitsche stellingen tracht te foroeeren Zijn eerste strategisch doel was uiteeraard het Duitsche bastion Orel dat de Duitschers tijdens het winteroffensief hadden weten te houden en dat thana aU een ver vooruitgeschoven Duitsche post in de Sovjel stellingen laiSv Tkagbewegingaa Uit Tula in het Noorden en Koerak in het Zuiden marcheeiden acht colonnes van het roode leger op die eerst de bezetting van Orel in zware gevechten verwiitkelden om vervolgens door een dubbele tangbeweging in NoordWestelijke richting te probeeren Orel in te sluiten Het lukte echter niet de tang dicht te knijpen en de Duitsclie legerleiding slas ie erin haar linies intact te houden en naar achter te verleggen De tweede fase van den strijd wordt gekmunerkt door een sahaarbe egu g van het roode leger dat met verschillende colonnes tot Brjansk en Chaikof wil doordringen t rwijl het tusscher beide Duitsche bastions ht storm loopi in de algemeene richting van de Oekraïne Met alle beaehikbare middelen probeeren de Sovjets het Duitsche verdedigingsstelsel in de ruimte van Bjelgorod dat een heel wat grootere uitgestrektheid heeft dan dr Vd zelf onder den voet te loopen teneinde een doorbraak naar het Wes ten t forceeren welke hen naar rij hopen in de gelegenheid zal stellen om htm maasas achter het eigenlijke Duitsche front uit te storten en vervolgens de verschillende Duitsche bolwerken in den rug aan te vallen en op te rollen Het feit dat Timosjeidco in 1941 42 en Sjoekof m 1942 43 onder voor de Duitschers zeer ongunstige omstandigheden niet in staat zijn gebleken om waar dan ook door het Duitsche front heen te breken schijnt voor Rokosowski geen reden te zijn om niet op zijn beurt eveneens zijn geluk te beproeven Het Sovjet oftenslef bij Wjasma Sinds eenige dagen maakt het Duitsch leigerbericht melding van verwoede SovjetRussicshe aanvallen ten Westen en ten Zuid Westen van Wjasma Öe felheid waarmee gestreden wordt en vooral het voortduren van den strüd maken bet onwaarschündijk dat het er den vijand adleen maar om te doen is den Duitschers te beletten dat zij troepen Uten afvloeien naar den sector BrjanskCharkof Tevens is het nog te vroeg om te zeggen dat het roode leger hei offensief t gen Smolensk heeft herv t en een tweede aphaa beweging op hel oog heeft naar het Noorden tegen Smolensk en naar het Zuiden tegen Brjansk Intusschen is hét namelijk ook niet buitengesloten dat de rood legerleiding de ervaringen die Timosjenko het vorig jaar en zyn onbesuisd zomeroffensief tegen Charkof heeft opgedaan indachtig ditmaal een offensief op een te smallen sector wil vermijden en op zijn beurt een defensief offensief in de algemeene richting Smolensk onderneemt om te voorkomen dat de Duitschers vroes öf laat en tegenstoot ui vrren in Je flank e er tus i en Brjansk en Chrrkof oprukkende legercoipc n Gasde opveering door Willem Goossens Vrikitomwel Willem Goossens Volkstooneel gaf gisteravond in den Schouwburg voor een zeer talruk publiek een wclgeslaagde opvoering van een drama vaa den jongtn schrijver Bob Bertina getiteld De verloren zoon Dit stuk een spel uit het Hollahdsche visschersleven biedt gelegenheid te over tot sterk spel waarvan m het büsonder Willem Goos sens die een der voionaamste rollen op do hem eigen thea uala wijze vertolkte dankbaar gebruik maakte Hij werd hierin uitstekend bugestaan o a door Rika Hopper die een bijzonder geslaagde uit beeiding gaf van de moederrol vermelding verdient nog het optreden va Greta Goossens Anton Muus en Jaap Engelberts die in hun spel den juisten toon wisten te treff n De uitvoering van dit stuk dat een sterk dramatischen inhoud aaeft viel als ceheel zeer te loven er werd vlot en met overgave ge ieeld terwijl ook da regie die in handen was van Willem Goossens op een zeer behoorlek peil stond J H V d Nent Bllfeapaetaaaarbsnk bi Juli ward hlar ingelegd 118 789 en terugbetaald 72 M Het aantal nieuw uitgegeven boel ea l e droeg 117 DiaMaHan Bij een hoteihandat 7ijn twee vaten berter van elk 50 k ontvreemd Uit de gang tran een wonin aan de Crsi wthstraat is en r g Tijas esto en Wat Waar Wanneer Alle werkdages IS 12 10 aa S S aar Gaalhuiskapel Tentooni telllng van antlaks tegels en tegelschlfderljcn U Aag 7 Bur NIenwe Schaawkyrg Deraa ïomerconcert ResidentieOrkest dlrigaot NICO Verhoeff aollst faap Stotijn hob 14 Aag 2 M nar Nieuwe SchtHiwbarft opvoering De gelaarsde kat door WillMa Goossens voikitooneel APOTHBKEB8MENST Steeds geopend dea nachta allMn vaar geneesmiddelen Apotheek E Grendtl allaaa Lange TIendewcg 9 INLIVEniNO LUMMMVEKOUNNINOaN bUavering kilslernrguaiilngen mrbetird verk arde radioantvanglaestelIeB aan hst postkantoor morgen letter B ij ipttt OJiaidoor ont Q ITIKOAM ï t 38427 IHaag P l 333291 KultanUm 1 Oniitr Ma 1 Ujic voor 4a I ttttprdam utt1 Niouwibiaji I I venank ÏUCTI i 12 koppio II iling ITSiil b M ceWad taa Zaidea tm Zaid ea na W jaaMa artta da vUand i4 a MrknafcpafiBfca BMt aveminderde M W Toort Algeiiea vaa enkele zolZ aatael P e Jkreuea Meef ket rent IMtt la DnitMsae handen Ttn Zuiden van het Ladogameer deed vijand plaataeiyiie aanvallen die mtea a e la en z n het Oostelijke front werden gilleltn 348 tankü stulcgeaohoten Pe lucht tmubt mengde zioh op alle zwaarte enten met kracbtige formaties gep jUsvUegtuigen en vliegende artil iKie m den slat n ontlastte de hevig diende troepen fc het hooge Noorden veroverden Hmtaehe bergjagers in het onget aande Hnroudterrein een door den vijand gti verdedigde beuvelstelling en bedden deze ondanks talrijke met Inchtigen steun van artillerie en luchtIMclit uitgevoerde vijandelüke tegenmvallen De bolajewi ten leden daarbij iwire verliezen Op SiciLe sloegen onze troepen in den Hoordelulcen sector vijandelijke aannllen in beweeglijke gevechtsvoering il Van den centralen en Zuidelijken lictor wordt slecht activiteit van verkenners en stoottroepen van den vijand leneld Bij nachleluke aanvallen van iwire Duitsche gevechtsvliegtuigen pp ée vijandelijke transportvloot voor Augusta en S acuse werden 4 vrachtschepen met eea gezamenlijken inhoud nn 21 009br t vernietigend getroffen en 7 anderè groote schepen waarnader een oorlogaschip zwaar beschadild Overdag bestookten I uitsche ihgvliegtuigen in een v rrassenden lanval op de Noord en Zuidoostkust Tin het eiland iiitladingen van den vijand in z n nvitailleeringssteunfHnten Zij beschadigden met bommen oi mitraiUeurvuur een torpedojager itransportachepen en een groot aantal bmlingabooten Id den afgeloopen nacht wierp de Tijand brisanten brand nunen op ket stadsgebied van Neurenberg Er oatstonden brandschade en vemielin en in woorvwuken aan cultuurmonumenten en openbare gebouwen Nachtji erf en luchtdoelartillerie schoten Tolgens de totduiver ontvangen rapporten 14 der aanvallende bommenw pers neer Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen Tielen in den na t van 10 op II Auguitw zonder zelf verliezen te U den militaire doelen in midden Engelaod met lichtbaar succes aan Ia zijn weermaohtaberielit no ll7t naakt bet Italiaansche weemtactitsberioht het volgende bekend De Italiaan sch Dnitsehe traepen leveta felle verdedigende gèveehten in den Iralen en NoordeHjken sector van i Sidllaanaeka frnat taaeinde den lauuMh van den vijand in bedwang jrlWaden Messina is dom de rijandc l t iBchtanaefat herliaalde malen inItMief gebombardeerd Ilaliaansohe toirpedoviiegtuigen viej convooien aan in de wateren van cilië waarbij lü een li 3hten Icnuiser W 2 diepen van middelbare tonnage fen terwü l bommenweirpers des Mchla met suooes aanvallen deden op fe havens van Palermo en Syracuse 5 ven van Augusta en kjigs de SüT W bet eilanid hebben j eh8 vliegtuigen ernstige schade gebraelit aan 4 tnansportschepen mot n totalen inhoud van 17 000 ton aan 5 torpedojager en aan eenige lan SPvaartuigen Een Engelsoh vliegtuig werd aan de JW wm Sardinië door een rma onae wldMMtjagers neergeschoten VERBITTERDE GEVECHTEN AAN HET OOSTFRONT nu correspondent van het B schrijft dat de groote slagen n het Oostelijke front met onver Jinderde hevigheid heen en weer Plven Uit de verbitterde gevechten iwt steeds duidelijker dat de bolsje len nog dezen zomer een beslissing den oonlof willen zien Sedert JV weken woeden de grootste slagen n dezen oorlog over het geheele Met een tot dusverre ohgekend pomik van materieel trachten de ujewisten het Öuitsdhe front te Ooarbreken a 1 nood Insplracrrn het SovJ t Mal d rciiuchUge kracht die aan vang diepe brea in Zuid Weriteltjke richting lelukt Maar da vtjandeiake overwlnnings berichten bltjken ook hier weer voorbarig te lUn geweeat Toen de vijand reeda dacht bat operatieva auccas met de hand te kUBaan crllpen was de plaats van de brea reeda IB elaXlache gevechUvaerlaic door het Ouilacbe commando afgegrendeld en de vDandellike aanval tot ataan gebracht De komenda ontwikkeling zal hier ongetwtlfeld nog dramatische en militair waar belangwekkende manoeuvres brengen Ten Zuiden en ten Zuld Wealen van WJaana hee t da vijand meer iware wapenen en aUermodernate technische atrijdmiddelen geconcentreerd dan ooit te voren in dezen oorlog Een onwaarschijnlijk groote hoeveelheid iware en lichtere battertHn vlammerewerpen granaatwerpers en s g StallnorgeU trachten de Dultsche troepen met hun projectielen te overgieten Maar ook hier ploegt de vijand slechts den Iwdem om zond r dat het hem gehikt een operatief laat sUan een atrateiisch aucces voor xtjn zware offera te verkrijgen Ook hier Is hl er niet In gealaagd den Dullschara noemenswaardige verliezen aan troepen toa te brengen Van welke beteekenis dat is zal nog blijken Hat geheim van den geslaagden Duiuchan atwaer schuilt In het doel daarvan De Cotr Dienst meldt uH Berlijn £ en plaatselijke ondelneming van de Duitsohe troepen in den centralen sector van het Oostfront ontketende man een maand geleden het huHÜge zomeroffensief van het roode leger Het conanentaar op het Duitsohe weermaohtberioht sohildeide de gebeurtenissen van den 5en Juli en de dagen die daarop volgd n aldus Duitsche strijdkracbten van beperkten omvang overvielen een SovjetRus siache steUing en slaagden erin deze te bezetten Generaal RokosowAi de Sovjet Russeohe bevelhebber in dezen sector zette daarop een zeer sterke strijdmacht in beweging weUie manoeuvre door d Duitschers op dezelfde wiioe wend beantwooixl Aan Duit he zijde slaagde men er niet alleen in den Sovjetaanval op te vangen maar aterke tankfarmaties stietten bovendien door de vijandelijke kolonnes heen en brachten in den rug der opmaroheerende Sovjets giroote verwarring te weeg Het Sovjet lpge berioht sprak thans van een Duits h zomeroffensief dat oogenblikkelijk werd gevolgd door e i Sovjet RtissisK zomeroffensief ht welk volgens Duitsohe waa nejningen een min of meer geïmproviseerd karakter dioeg omdat de concentratie der Sovjet Rusiische strijdkrachten nog niet voltooid was Van Duitsohe zijde zijn gedurende deze dagen van feilen stnijd geen nauwkeurige geografische gegevens verstrekt Moskou sprak over een Duitsdien opmars h tegen Koersk t sterkste SovjetRussische bolwerk in dezen sector waatmee men er evenwel rekening mee dient te houden dat deee naam misschien uit zuiver propagandistische overwegingen werd genoMnd om later zoodra de Duitsche aanval na het bereiken van ztin strategische doelen zou verflatjwen een afgeslagen Duitsoh offensief tegen Koer te kunnen melden Van bevoegde Duitsche zijde is er reeds tijdens den zwaren slag iiT de eerste helft van JuH herhaaldelijk op gewezen dat de Duitsche legerleiding geen zomeroffensief nastreefde doch uitsluitend a de geweldige vijandige opeenhoopingen van menschen en materieel zooveel mogelü schade trachtte toe te brenger teneinde de stoomwals zoo men die al niet op kon houden dan toch zooveel mogelijk van haar ve T letterend gewicht te ontnemen Smtage slag Sinda de bobjewiatlsche stoomwals aan het rollen Is gekomen blijft de Daitsche legerleiding in een defensicfetfensief deselfde methode volgen en men heeft aan den harden strijd dien de Duitsche weerraaeht tegen het opdringende roode leger voert den naam van slijtageslag gieren In dezen slag die in tactisch opzicht vele punten van overeenstemming vertoont met óen strijd in de Lybische woestijn en dien men te BerlÜn dan ook weer meermalen hoort vergeliiken met een zeeslag streeft men van Duitsche zijde niet naar terreinwinst offert men slechts in zeldzame gevallen mensohïn en materieel op om bepaalde bedreigde sectoren te houden en volgt Hoe wordt de tijd besteed in de weersportkampen Eiken morgen trekken de Jongens de bergen in In het prachtige Karlntische bergland leereii zij kaartlezen het kompas ge bruiken telefoonlijnen aanleggen kortom al die dingen die beantwoorden aan het rorr iyiti chc avontuurlijke gevoel van lederen Rijzonden jongen Aarzel dus niet en ga mee naar het volgende weersportkamp Aanmeldlr Koningslaan 9 Utrecht f nu Emde Staptl 8TAUN ONTVANCnr BBIXSCBIN CM AHBBIKAANSCHEN AMBASSADEDB Stalin heeft Woeaadi naar de Britache berichtendienst meldt den Engelscha ambassadeur Kerr en den Amerikaanschen wnbaasadeur Stand ley ontvangen Naar de Ëngelsdia nieuwaiiienat uit Washington meldt ataat het bezoek van dese ai baasadeurs aan Stalin in venband met een belangrülke nvededeelin der regeeringen van Elngeland en de V S over de besluitoi die op de conferentie van Quebec cenom t worden HR COMITt VAN GIRAVO SN DE OADLLE Volgens een beridtt van SJ T zou in den naohft van Oinadag op Woenadag te Washington zijn medegedeeld dat de Bpjtsobe en Anmrikaansche regeeriogen het ootnité Giraud De Coulle aJs Fraaaohe reMerin en vertegenwoordigster van da Fnüuohe belangen hebben erteend RCm U MUIOBN BRT TOT ZINBXN GEBRACHT Alleen de Duitaoha duikbooien hebben naar t D N B meUt in de periode van 1 Januari tot en met 1 JuU 1943 meer dan 3 1 millioen biit tot zinken gebracht De mogendheden van het pact van drie he ben naar het D N B verneemt In Juli meer dan 15 000 brt Britsche en Amerlkaanaohe aobaeparulrate vernietigd en meer dan 830 00e brt werden door bommen of torpedo s baachadlgd Een deel van daae beschadigde achèpen zal voat reperaUe waarachlJnlUk wel niet meer In aanmerking komen xoodat de totale verliezen iler AngloAmenkanen aanzienlQk hooger zijn dan 1 millioen brt dooh ook de sohepen die wel voor herstal in aanmerking komen stfn ala gevolg van de overb asting der Britsche en Amerikaanaohe acheepawerven voor verscheidene maanden uit de vaart De maand Juli Is dua een van da zwaarste maanden voor de koopvaardtjvloalen der Ei elaohen en Amerikanen Nieuwe secretarisgeuCraal van Waterstaat B W L Z VAN DER VEGTB BENOEMD Het Rüksoomnissariaat deelt mede Da RBksrtaiaHsaarls vaar het beaetta NadarlaadaelM gekied baaft den seeteteria geneiaal van het aiinisterie van Waterstaat aar D O W Spitzen nit ilM functie aatslagea In iUn plaats heaK de RUkaeemmissaris voor het Naderiandsche gebied den dinetear gacwiaal van P T T ir W L Z van der Vagta met handhaving ta lOa tegenwoardiga foaetle b ioeiad tot aecretariageaeraal van het niinistaria van Waterstaat t W 1 van der Velta werd op 7 Januari IMS ta Valkenburg geboren en ïü aaabtenaraBgealaeht zoo wordt vardar gemeld Z Jn Vader waa toentertijd Inapacteur later directeur bfj de invoerraohten en accijnzen zijn grootvader inspec taur btJ de telegrafie Na In 1913 het emi aman van da Hoogere Burgerschool te J J hebben atudeerde hh aan de Tedudadie Hoogeschool te Delft voor electrotechnlach Ingenieur Hoewel zlln atudla van Hls tot l la ernstig onderbroken ï XÜ vervullen van zijn dienst in da mobilisatie alaacde hU In ino voor zlln Ingenieursdiploma voor ztjn zijn sttidlatUd en ook daarna heeft Ir van der Vegte Teel aan aport gedaan speciaal op het gebied ven roeien HU won tweemaal voor Laga den studendenwedstrlld da Varsity en ma kte langeren tijd deel uit van het beatuur van den Studentenroelu i voorzlitter en hij waa voorts beatuurshd van den Nederlandadien Hoelbond In IMO Irad Ir van der Vegte bij Siemens Sehuckerl te Den Haag in dienst en m 1125 ging hlj over naar de Nederlandache Hoogovens en Staalfabrieken te IJmulden Hier was hij werkzaam als chef van de electnadia afdeellng de centrale en verder als Ingenieur in algameenen dienst daarna algemeen procuratiehouder en sedert 19J2 tevens hoofd van de aanverwante atiksloffabrlek De Mekog In 1938 werd h j benoemd tot directeur van de Nederlandsche Siemens Mij te Den Haag Na deze taak ruim twee jaar vervuld te hebben werd het hem duidelijk dat htl ala nationaalsocialist verpllclit was zioh geheel ter besohlMtlng te stellen van den leider der N S B t In verband hiermede werd Ir van der Vegto eind 1940 belast met de reorganIsaUe van de radio ter voorbereiding van de stichting van een grooten omroep In December IIMO werd hij benoemd tot raadsadviseur bij het nieuw opgerichte doparlemeiit van Volksvoorhchting en Kunsten en tevens tot voorzitter vaa den Radioraad ta in functie van raadsadviseur was hll belast met de afdeellng radio en begin INI tevena met de afdeellng film l 40 In 1941 werd Ir van der Vegte buitendien benoemd lot voorzitter van de Rijkafllmkeuring nieHfez Be Eind December 1941 werd hd benoemd tot directeur generaal van de P T T teneinde ir Damme dia den leeftijd van 85 jaar l ereikte te vervangen rftj heeft nu ruim H jaar lang aan het hoofd van dit belangrHkê bedrijl gestaan en is er ondanks den tegenspoed der lijden m geslaaed dezen tak van dienst op zoo goed mogelijke wijze te laten function neeren Vooral de uitzending van personeel naar Duitschland stelt uiterst hooge eachen doch met vastberadenheid worden al de daaruit vbortvlo ende liezwaren onder het oog gezien en meii ehulp van den bekwamen ataf van medewerkers het hoofd geboden Belangrijke veranderingen kwamen tot stand zoo o a de reorganisatie van het hoofdbestuur Maar tvel tv treffen Ir van der Vere Is sedert 1933 onafgebroken lid van de N S B Hij werd m 1940 benoemd tot hoofd van de afdeellng radiozaken van het hoofdkwartier der NSB Eind 1940 volgde bovendien zijn benoeming tot leider van het economisch front Deze laatste functie legde hU I October 1941 neer om ees nieuwe functie nl hoofd van de afdeellng te inische zaken van het hoofdkwartier te aanvaarden Hiernaast werd hij door den leider der N S B belast met de reorganisatie van de N S B pers Tevens ts hij hd van den raad voor volksliuishouding der N S B In Februari 1M3 volgde zijn benoeming tot gen aohtigde voor Waterstaat en Verkeer V RLIMMBBiKKeW VAK VANDAAG Teekenjng CNF VoorI actia H Inapac Luchtt each I öi de serie Jlranderde kwesties spreekt Mex Blokzijl hadenavond ovar Hilversum I om 18 46 uur De titel van d t praatje la De sUmmerlkkan van vandaag Neen Hoe uitte zk die nerveuze stemming Op veiwshiHende wwzen Hij deed alscf hij zieh eigens op voorbereidde Vborbereidce Hoe bedoelt u dat Op zekeren da g veirra icie ik dathij v n p oo was om zijn praktijk op tegeven Maar dat zou een giuote dwaasheid zijn geweest Immeii zulk eenuitgebreide pralvty had hu tegen zeervoordedige voorwaarden kunnen overdoen Waarohi Isrteg u iet vermoeden Tja dat ztin ambtygche men antwoo dde Awboe met een triamfantelijklachje a 90t hü wtlde zeggen je zultvan mij niet meer te weten kotneii dan ik zelf verkies Ofs oon Vosz geen enkele volmacht van de politie h gaf zijn bijzondere positie hem to en groot overwicht die hy nu tcn nutte kon maken Droogjes merkte hü op U ziet waa EChijnlük nog niet in dat hier van ambtsgeheimen ewnvoiadiggeen sprake kan zyn U moet alles wat eenig Ii 3ht op deze aaak ican werpen zoo voliedag en z X spoedig mogelijk meedeelen De assistent plukte zenuwachtig aan zün kneveltje en trok een bedenkelijk gezicht Ja het waren zakelijke beschikkii en van diversen aard Van welken aard bijvoorbeeld O ondor anderen bad de advocaat den laataten tijd aan een great euitleton Nadruk varboden Het licht op den toren Deensche detective oman van T VOGEI JöBGENStl i 15 Haastig kleoddetiy zich en jping naar iiet advocalenJtatrtoor van Viggo Han en Toen hij bmnc ntiad zaten ie assistent Wtlhelm Aaboc en de typiste Editih HeMesen achter hun Jasaenaar fat dntk gesprek Aaboe sprong direct Op Hü kende Torben Vosz zij waren eens etigens aa4 eikaar vxwrgeate j en ïij kenden elkaar reecs langer van ge Wht Aalbof u een trouwe sCamgast van een der drukate caté s Hi had een helderen kop een goed humeur en hield van een grap Hij had regelmatige trekken en zijn fbnlca breeda gestalte maakte hem tot wat de vrouwen interessant noemen Doch zijn stereotype glimlach tn ziji geheele manier van doen hadden Voaz reeds lanj geergeiid Hü kon zijn onaan piname gsvoelens jegens Aaitioe thans slechts met moeite verbergen depapieren hU beteerde advies gegeven tot vwikoopen Wat wflt u daarmee zeggen Niets anders dan wat ik leg datzü thoesten verlioopen Hoe notivecrd hi1 zijn advies Sleebirhie iïnede dat de tijd bijzonder gi tig w Wa i t werkelijk zoo Aaboe haald de sohcudcrs op en Ismhti veelbeteckenend Beteekcnt dit dat de omstandigheden juist niet gunstig waren Wordt veTVOlgd Kunt u een veBfctering geven vandat daar vroeg Vcsz en hü wees opde gestoten en v nzefelde deur vanhet privékantODr Neen antwoordde Aaboe Mc bener bijna net zoo door doodgeslagen alsViggo Hansen zelf Maakt u liever geen grapjes zezijn hier bitter alsdtt op hun plaftts 1 gedeelte van zijn jliëntèle wier waarmelkte Vos7 koeltjes op Aaboe antwoordde met en nam d eze tenechtwiJE ine gelaten op H j bai vee4 rerpeCt voor Vo z die bekend stond om dé onverschrokkenheid Waarmede ihij zijn meening uitte en nieits of niemand onUag als hij een doel nastreefde Ook was het voor Atóoe gsen geheim dat Vosz in zeer nauwe relaties met de politie stond mmÊmt i Wanneer verduisteren i Tot IS Ang moet verduisterd t worden van 21 15 uur g M unr v m m mm WWwak mm m w W inneer hebt u d en adivooaatViggo Hansen voor t laatst gesp i W Gi9 T n in den namiddag toenhij zijn kanloor binn pstapte Hebt u den imdriA dat ar denlaatsfsn tiM iets bijzonders met hemis gebeurd Ja Zoo Wat an Dat woet ik niet Maar het kwammü voer cat de aöiirocaat ner c s was Kende u Je oorzaak daa van