Goudsche Courant, donderdag 12 augustus 1943

5fxieé Gouda begint uit tegen B M T nnaTi competituhhjt m het wadMrydprMnmnu mttkt at Oii ii t f G Ma m IB btt komand i m t n Biet aan M compeutte uibcn dc l B t voiicdlc pro r mnl vosr 4 mtMc Mnpcliyncltt luidt 1 Aucujlut ONA CSV M Ausuttus Olympia ONA t Sepwmber CSV Olympla M September BMT Gouda ONA SchCTe Ingen CSV VCS Olympia GDA Schoonhoven Haastrecht SlolwUk Waddlnxveen DOiTK Bodegraven AmmcrstolEche SV Oooderak Scfaevenlnfen z OKA Guute I auM i S rU 4 Schoonbovea 3 Xerxea t Otympta 2 Neptunu 4 G8V 2 Exca lor ♦ ONA 3 September Gouda VIOS VfS OMA CIDA gV CimivUet OlympU Haaitreeht Moordrecht Waddmxveen Schoonhoveo Bodegraven StoiwUk Couderak DONK OMA Z Quick 2 Feljenoord 3 Gouda 2 ODnnpta 2 SparU 4 CSV Zi Xrrxea 4 OKA J Neptunua Schoonhoven 2 VOC 2 2 leptember Ellnkwljk Gouda ONA GDA Moordredlt Waddlnxveen Schoonhoven Bodegraven StoIwUk Couderak DONK Ammenrtoliche SV tnrs 2 ONA 2 Gouda 2 Sparta 2 Olympla 2 Schoonhsven 2 Sparta 4 CSV 2 Xerxei 4 ONA Z a October Gouda HVV Cromvliet CSV Vaddlnxveen Haaatrecht Bbdegraven Moordrecht Gouderak Schoonhoven Am wntoltche 8V tolwDk ONA 2 ADO Z Xarxee ï Gouda 2 CSV Z Olympla 2 ONA 3 Sparta 4 Schoonhoven 3 Excelsior 4 IS October Gouda UVS l aakkw irtler Olyinpla Haaatrecht Bodegraven Moor4r 9it Goudcrak Schomiboven Ammer Maehc 8V ttolwHk DONK RB8 2 ONA 2 ODS Gouda X GSV Z Scboonhoven 1 Olympla 4 ONA 1 11 October Quick Gouda Olympla Poatdulven GSV Laakkwartier Cromvliet OHA Bodegraven Waddinxveen Gouderak Baaitrecht Anuneratolflche 8V Moordrecht DONK Schoonhoven ONA 2 DHC 3 Gouda Herme DV8 2 ONA 3 GSV 2 RFC ♦ Olympia 2 Schoonhoven 2 Neptunua 4 M October Gouda trw Ter laak OlympU Postdulven GSV Laakkwartier ONA waddinxveen Gouderak Haastrecht Amlaerat S V Moordrecht DONK Schoonhoves Stol IJk ONA 2 Laakkw 2 CVV Z c ouda 2 ONA Schoonhoven 2 CSV S rc 4 OlympU Z VOC IL Zl Oetobef VIM Gouda OlywMa ScMveningcn IMV IVrlaaJc ONAr l dulMB Gauderafc adegravsi Ammatatolaehe Iv Waddinxvam DONK aaaaUwrht StolwHk Moonlrecbt vuc Z OKA Öduda 1 KTC 1 nrc 4 ONA 3 VOC Z GSV 2 Exeelalor 4 Olympia 2 Xerxea 4 Schoonhof Z 7 Noveniber Gouda Vek X VCS Olyn lia Schevenlngen CSV Terlaak NA Bodegraver Aaamersrtolache SV mddbnrveen Omn Haastrecht Stolwtjk Ifcordrecht Schoonhoven ONA 2 HVV 2 lixcesior Z Gouda 2 Schoonhoven Z BIC 4 KA Z VOC 2 GSV Z Excclalor 4 OlympU Z NcptuAua 4 ELFTAL COMBWATIE CBOOTBEBUIN Voor den voetbalwedatrjjd die 2S Aug in het Mommscn sUdion te Berlijn Charlottenburg geapeeld wordt tusschen de NederUndsche combinatie Groot Berlljn en de Servische combinatie Gruot Berttjn zal het NederUndsche elllal worden aamengeeteld uit de voigt nde spelers Vos CVV Talie A G O V V V d Xng DE TO Schaaphok APO Goldenbelt Go Ahead v Tongeren HSV Teurllngi NOAJ v d Wal Zeeburgia BlomvUet AJax Walgreen Zeeburria P HanseUai AGO V V Wiggerman Hilverium Dlnelkoen APO v d Hoojen RKT V V Apoel A D O I De Groot Velocitisl Ditmara DHC BuUmk D H C Verhoogh U VS Stroker Blau Wlt Hordijk Ajax Veeastra Middelburg v Kesteren Bloemendaal MARKTBERICHTSN VEEMABKT OTTEmDAN Glateren aangevoerd 2060 dieren waaronder 29 paarden 4 schapen 920 runderen 191 nuchtere kalveren tl graakalveren en ZZ7 biggen Prtjien p v stuk melkkoeien I47I 1Z7 1025 kalfkoelen 1425 1225 25 varekoeien SO 750 50 en vaarzen 00 500 375 De aanvoer van melk en kalfkoelen waa als vorige week met stillen handel en de prijzen bleven constant Varekoeien aanvoer zeer gering met kalmen handel en de prezen als vorige week Vaarzen en pinken aanvoer gewoon met atroeven handel en prljahoudend EAASMABKT WOEBOCN U Aug Aanvoer 111 partyen Ie kwalltatt 2 M Ze kwal WV tl Handel matig VIEMAUT GOVDA 12 Aug Aangevoerd IM biggen 4 p Handel redelijk 70 runderen en 14 nuchtere kalveren overgenomen door de N V C EAASMABKT OOtlDA IZ Aug Aangevoerd 34 parttien kaa Ut kwal 62 0O 2 M 2e kW O CCV 1 M Handel vlug PLAATSELIJK NIEUWS HOOSORECHT BOjHteB Voor de competitie v n de feUjartvereeniging Moardrecht wenicB de volgende weditrijdea gespeeld B van Amen 270 397 moy 13 23 cgdie P V A Heuvel 3Ï 33 moy 1 1 A Bloot 97 80 moy 2 67 Y V d Kaa 53 moy 1 77 J Bos 65 68 moy 1 93 Y v d Kaa 53 26 moy O VI BOSKOOF Burgerlijke Stand Sefcoren Jacov bus Theodoras Frederikus z van J A de Jong en W A Meijer Betsy d van C J D de Bruijn en H L Èyiand Jeannette Margaretha d van D Veerman en A M v Voiakuilen BertuG Antonius z van B A Baanitra ea H E Vroom Getrouwd J van Kleef 24 j en E Koster 21 j P Havenaar 28 j en A Windhorst 27 j OUDEWATER PlotaeUng overieden De M jarige melkslijter N v d Brink die op bezoek was geweect in het naburige Hoenkoop is op den terugweg op Usaelveere onwel geworden en over leden Hij was d or een hartverlmnming getroffen REEUWIJK Burgerlijke Stond Geiboren Bartiiolomeus Adrianiu Haria t van P A v d Wal en M J Bouwliuizen Ondertrouwd F Schouten 29 en G M Stoppelenburg 25 j A van Os 23 J te Waddinxveen en C de Vries 22 Getrouwd C Oa Schoonderwoerd 39 j en C Akeitiooni 33 j Overleden Johanui Gerarda van Zuilen 5 w Arendja van den Hoek 68 jaar Loop der bevolkteg Ingekomen A Oongelmana Kuijf uit Oudewater in Weth Ventewcg H 78 Casp van Leeuwen uit Waddinxveen in Platteweg H 258 J P KoJfi uit Vlisaingen in Zoutmantweg E 46 M Rijper uit Beeverwük in Welh Venteweg H 108 H H Verpiuw uit Waddinxveen in Kaagjesland D 51 B Noorlander uit Hekendorp in Stein K 64 W Toot uit Gouda in Weth Vcnteweg H 4 G C van Leeuwen it Gouda in OudReeuwuk C 42 A Goru uit Gaai in Brug E 18 D Rcijneveld uit Boskoop m B76 Vertrokken J C Kool Boere naar Haagtrecht A 68 Gerechtshof Al was de straf niet lioog geweest W F v E te Reeuw yk was toch in hooger beroep gegaan by het Haagsche Hof omdat fcy niet de beleedigende woorden zou hebben geuit die in de dagvaarding vermeld stonden De politierechter te Rotterdam bad tem er voor veroordeeld tot ƒ 5 boete subs 2 dagen hechtenis In hooi ger beroep meende de advocaat generaal dat de opgelegde iboete juist was en vorderde be estigmg van het vonnis Het Hof heeft dienovereenkomstig arrett gewezen WADDINXVEEN Bargeriykc Stand Geboren Arie z van C Slierendrecht en G P van der Kraats Wülem z van A N Smith B T Vejhoef Adriana Cornelia d van C v jn der Ben en J H Verbree WiUemina Johanna d van W la Grand en A Metselaar Getrouwd P Hoogendoom en P L Flikweert Overleden N de Beer echtgenoote van J W Verbout 63 j G de Bruijn weduwe van J Pijpers 98 j Haagsche Bof Tot een maand ge vangenisstraf was J M te Waddinxveen veroordeeld door den Politierechter te Rotterdam wegens heling In hooger 4 eroep meende de advocaatgeneraal dat die straf te licht was en vorderde zes weken gevan genisstraf Het Hof te s Qravenhage heeft arrest gewezen en verdachte veroordeeld tot een maand gevangenisstraf doch met opc ftorten der straf teneinde p tie aan te vragen ZEVENHUIZEN Burgerlijke stand Gebaroi WUlebrordus Johannes Blaria zoon van A Til van Leeuwen en M J M Schiks Ondertrouwd C van Helden 28 j n H Tarnen 27 J Oooterwijk 2 7 j en C Hooeerdijk 25 j Loop der bevolking Ingekomen C van Sitc venincfc zonder beroep en gezin van Rottendam naar Noor ieinde 111 A A clen Hartog iiuishoudstcr van Merkeric naare Docpestraat 37 J hnmeraed dieruHbode van Rottenta IMMU Hoondeuide 81 S de Ruiter dioDalIXKie van Kolteirdain naar WoHefoppenweg 7 J Jersi dienstljode van Baan naar Dorjjestraat 96 J P vtei der Zwan zonder benoep van irGravenhage naar Dorpsstraat 18 A Budding zonder beroe van C lle aan den Uasel naar Qroenewcf 11 Vertimkken M C Btandhorst diensfibode nasr MoerkapeHe Ar A Vis dieistbode naar BoduMp wed W J Steenkamer Blom zonder beroep naar Nieuwnlieirk aan den Ussel OFFICIEELE HEDEDEEUNGEN BeMcht Na 214 PmUEEN VOOB KLEINE BBTWAMN Voor den verkoop van bouillon soep jus croquetten stamppot slaatjes vischballen en soortgelijke artikelen onder andere benamingen anders dan door Horeca Bedrijven en Centrale Keukens geldt de Prljzenbeschlkklng 1940 No 1 Aangezien bedoelde artikelen in de huidige samenstelling en kwaliteit niet op 9 Mei 1940 uerden verkocht Is krachtens artikel 1 lid 2 derer beschikking de prijs welke er op dien datum voor zou zQn berekend indien zy wel verkocht waren de hoogst toelaatbare De Gemachtigde voor de Prijzen deelt numede dat de volgende prijzen ala zoodanigzyn te tïeschouwen Bouillon en soep getrokken vantenminste 50O gr versche beenderen per 2 1 water S IS p liter Ju 0 10 p 0 31 Croquetten Vischballen e d O OSp TSgr Slaatjea 0 10pl50gr Stamppot O JO p liter Bovengenoemde prezen zijn derhalve maximumprijzen waarvan overschrijding door de Inspecteurs voor da Prljzenbeheersching zal worden gestraft Ondernemingen die van het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch speciale toewtjzlngen voor beenderen ontvangen kunnen In daartoe geëigende gevallen tot den Gemachtigde voor de PrUzen te Deventer een aanvraag richten voor het eventueele mogen berekenen van hoogere dan de bovenvermelde prtlzen 4W7 VBRVAAROIGINGSVEBBOO ELECTRIgCRE LAMPEN Blljkeni een In de Staatscourant van 10 Augustus 1942 opgenomen bekendmaking wordt met Ingang van dien datum een gewijzigde 1 egeiine Inzake de vervaardiging van electrlsche lampen van kracht De biilage behoorende bij ée bekendmaking In de Staatacourant van 2fi Januari 1943 No 20 houdende een opgaaf van de electrlsche lampen waarvan de vervaardiging verboden is la v vangen door een nieuwe lUat van HUISKAMERS 2ITKAHERS SLAAPKAMERS vüH muwi k s Nw Binnenwt 30 Ron rd f verboden lumien met 2 biibeho suten Het voor fabrikanten bewerkingsverbod van groote gloeiUÏu haar aansluitende omhulsels sIsmfiTi voor fabrikanten en handelaren met tlJ van 30 Juni J I vastgestelde verkooï afleve ni verbod van lampen wamil j ardlg ng ta verbotfen blljven iia JB Ui jonderlngs ontheffingen InZl worden ver end door den DirecteurJ het Bureau voor de MetalenverartrtJ Induatrie Verzoekers moeten hun SIS goed gemotiveerd en van gegevens voimfr in duplo indienen a Voorzoover helïïZ machten Ver gerungs opdrachteB hM ba den Dultschen Gevolmachtigde binïï Bureau voor delletalenverwerkende kuhisHi Riouwstraat 170 Den Baag b taïïÏÏ gevallen or tunchenkomst van het sBi2 Urtaat der BedrUfagroep waartoe verwbr Hoofdredacteur J O WcTttera Bottartoi Chefredacteur voor Gouda en Omstt k r Tleter Gouda VerantwoordelHk vow advertentlei L AkkendIJk Rotterdtit i Retitcr N V Botterdanuch NleumML REUNIE Telefoon 2027 Vanaf Vriidag lot en met Woensdag i del kemisclis Vlaamachs tilm met JEFFY BRUININCKX DIKKE VRINDEN LACHIN VAN BEQIN TOT EINOC Toegang lederen leeftijd Plaatsbespreken dringend aanbevolen Catsa steeds een aur voor aanvang geopend TIU Êk 1 1 J KLEIWEG 103 1 nJB lMlAk Talol 2230 Qouds Van Vr sa IS tot en met Woansdag IS ugushn kunt U genieten van aan soar aanirakkalliks Him raet ala bllsondara altraoUs koatalljka zang van ZARAH LEANDER wier prachtige stem door onze prima geluidsinstallatie bijzonder tot haar recht komt LA HABANERA oaa UFA Hlai met RAML MARTIU rUIMHAMe ISAIIUkH C4 LaoMM 4 Joar t WerkdafCB va Jol 5 uar Zondag van 11 lot 12 nsi Tclelonisch uUaluHoad op de bespreck uren Zondsamoraan IS SO USTAV FMLICH mx Met geheime opdracht 18 jaar Postzegclvcnaiaeiingen en losse series te koop gevr Gespecificeerde aanbiedingen met prijs aan ARENTZ Zoutmansweg E 29 Reeuwijk Schouwburg Bioscoop Huwelijk Net doof meisje wenscht serieuze kennism m netten dooven heer 35 40 jaar Foto s worden op eerew retour gezonden Brieven p a A Bakker Const Huijgenslaan 11 Leiden t WfNH Bli Oftll tXtlHI HANS HOLT WINNIE MARKUS IRENE V MEYENDORFF cc KMI HAim TOf GANG 14 MM Echtpaar zonder kinderen zOLkt ZIT SLAAFKAMER met prima pension Brieven met prijsopgave onder no G S32S bureau van dit blad ZATERDAG ZONDAG MAANDAG DINSDAG n DONDtRDAG De KI K INTJ ES ru6ricft ordt opgenomen DtasSst DtfaatrSsfS n Zsurdsgs tftrtst B tr kkuig lr runUci 1 U woordm 0 21 Ik 4 woorden moer O SS Anilw advoru oUot 1 tZ woordon 1 0 1S Ik 4 woorden meer 0 10 sUcs IMJ voorultbcuunf Advortenuss ondor nununor un net buresu 10 oent vertaooflng BcwUsnumincra S ecnt xu a Opnama op acn twpaaldan dag kan nlat orden gegarandeerd Brieven kannca werdea afgakaaM alken werkdag van ajt uur Zalatdags alleta van t UJS Jong echtpaar zoekt te Gouda WONING OF GEDEELTE m keuken of gebruik v keuken Br no 8777 bur van dit bl TE KOOP 1 eiken kapstok met koperen baken ƒ 10 en 2 paar br kindersch m 22 voor ƒ 2 en ƒ 1 50 p pr W Smit Weth Venteweg H 124 Gevraagd nog eenig SPUITWKRK onverschillig van welken aard Br ondei no 9778 bureau van dit blad Te koop prachtige eiken theewagen ƒ 35 buzettaleltje ƒ 20 tot ƒ 25 Berkhout Vierde Kade 122 bij Graal Florisweg GEVRAAGD gem zit en slaapkamer of zit slaapkamer m gebr van keuken voor jong echtpaar z k Br no 9779 b v d bl TE KOOP pr snelweger ƒ 400 zwaar chroom si hangwerk 3 m ƒ 500 zwaar dekzeil breed 2 70 m en lang 3 60 m ƒ 500 D J Hü brands Weth Venteweg 111 WERKSTER GEVRAACD voor 1 o 2 dagen per we k Event met kost Ie H vanAlphenstraat 1 ft KOOP zw vr pantoffels m 3738 v ƒ 4 Kooijman Kamemelksloot 97 Te kMip gevraagd 1 pr gebr voetralschoenen m 42 a 43 HULÖMAN Kleiweg 20 AUTOPEO te koop ƒ SCHMOHL Lazaruskade Zeiss Trismakijker gramofoon met platen te koop gevr Br met uitv inlichtingen MeJ SIJMONS Groenendaal 38 TE KOOF GEVRAAGD groote kleerenkoffer hutkoffer of Ideerenkist STEENSMA Oosthaven 11 TKKOOF 1 roklarap ƒ 11 1 pr jongensschoenen 39 ƒ 13 1 pr jongenssch m 40 JU 1 paar ij isjessch m 36 ƒ 15 en m 37 voor ƒ 10 Spee De Genestetatraat 6 TE KOOF prachtig wit lang harig vacht ƒ 25 box ƒ 10 huiskamerlamp ƒ 5 Simons Gravm Jacobastr 2 TE KOOP prachtige witte keesjes klein soort 6 weken oud vanaf ƒ 50 een mooie hondenmand stoelmodel lO M Kleijn Uzeweg C 112 d Haastrecht TE KOOP pick up m arm en volumeregelaar pr ƒ 15 P G V Eijk Karekietstr 28 TE KOOF een bijou met 18 platen ƒ 30 Te ruilen 1 pr meisjesschoenen m 35 voor m 37 B 3 de Bruijn Oosteinde P 37 Moordrecht TE KOOP een gramofoon met eiken kast 25 platen ƒ 150 DE HAAN Vlamingstr 28 A TE KOOP 1 zwarte damesvilthoed ƒ 10 1 zwarte veiourshoed ƒ 12 50 en 1 zw japonnetje m 38 ƒ 11 50 Alles zoo goed als nieuw Verschuur L Noodgodstr 15 Gevraagd Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve Hoeder en Be huwdmoeder Mevrouw C KLEUZB Alexander J H W C RE5DIJK Kleijze H REEDIJK Gouda 10 Aug 1943 VeriorcB rok van donkerbl mantelcostuum vermoedelijk omtrek Bodegr Straatweg Tegen zeer hooge bel terug te bezorgen C V d Slik Oostbaven 48 a Gouda i iisliiiiiielMij M l f TE GOUDA H REEDIJK ARTb Vrijdag 13 Abg AFWEZIO JaarlQksche Algemeene Vergadering van Aandeelhouders op Donderdag 26 Augustus 1943 des namiddags te 4 uur in het Hotel De Zalm te Gouda De agenda alsmede de jaar stukken over 1942 43 liggen vanaf heden voor AandeelhdViders ter inzage ten kantore der Vennootschap en bij de Heeren Jan Kalff i Co te Amsterdam alwaar afschriften dezer stukken voor hen verkrijgbaar zijn Aandeelhouders die aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen moeten hun aandeelen uiterlijk 21 Augustus a s deponeeren bij de Heeren R Mees Zoonen te Rotterdam en s Gravenhage Jan Kalff Co tp Amsterdam en ten kant der Vennootschap AanIWB JltiuM I DE COMMISSARISSEN Gouda 12 Augustus 1943 EBOORTE NUWELUK OVERLUOEN Gevraagd HOLP ia de BinSHOVDINO voor dag of dag en nacht Liefst RJC Mevr Ravesteijn R do gaploabt borellion olie elangitolUndan in GOUDA on brsede omtjovhig Spieringstraat S7 FLINKE JONGEN 15 i 16 jaar gevraagd voor magazijnwerk JAC VAN VLIETS GROOTHANDEL Fluweelensingel SO Gouda Tootaling UnlvaroHoll AvoDdcurtua Urttn en Qriokaeh Dipl B 1 A 2 j InL b4 Dr H VAN HAERI VOEN Roelofstiniat 21 Don Haag Telefoon 77 43 3 Te fcoof ifeoraogd gebruikte Voetbalschoenen en andere voetbalkleeding in all maten Aanbiedingen s avonds na 6 uun H KOSTER IJs ellaan 96 C STIOTER Lethmaetstraat 14 NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN van Gttvaar oekfiwn van rijvriglen Do taganwoordigo rijwloikaarton aijn nlM wo toflon owi kscho rogonbul Zoovool nwgaiijk komon wi aan dH bozwaar taOMBoal door da kaarton ondar hot zadol to WvasUgon DH Is aehlor nM aidoand Work daarom modo uw r wtal to bovoüigonl wM4it endw ImI sadal kv mm Mn dar vaaran atovla laM i liai i to w riaiik a mol mmmm rfrM VM d t ahMular alsMMd p l ia to van fc aitomml ii f dar Itota Onze zaak is GfSLOTEN van 16 tot 23 Augustus Doch wif hel ben nog steeds voor U Vacantie artikelen zond r bon Ziet onze speciale voconlia étaloges B V TRIPPERS voor domei van 36 40 11 95 KORT s Schoenenma azilnen GOUDA Kleiwog 9 BD SUMi Kapelstraat 55 Nostaulaan 9 Nieuwe Schouwburg Groot Kindepffeestl Zaterdag t4 Augustus Aanvang 2 SO aur het boetende en meest spannende sprookje voor groot en klein tooneelspeKin 5 j j H m Pracht costuumsl bedrijven door Vele medespelenden I UITBUNOiaE VROOLURHEIDI ieder kind zal vol spanning medeleven met de avonturea van i Oelaarsde Kat de boozc toovenaar de Markies van Carabas de Koning en zijn hofnar enz enz aoaii poppenkast dooh oohliooaool Ten tooneele gebracht door hetzelfde gezelschap van Hans en Orieljc Prijzen 0 30 tol ƒ Plaatibèapreken Woensdag 11 Aug Van 3 tot 3 uur en verder dagelijks van 11 1 uar Michjel de Ruyter en Piet Hein die kenden óók reeds Boog Azijn s BOOG AZIJN e SINDS 1564 In da FOYER Zaterdag v a 4 uur Zondag v af 2 uur een groofsch wA hrwd ïaeantie üttriGtJiproinnnna mei Martin Versehlo Humorist conferencier Wllly Souvlel abaretlire Dl ZINaiNOt MATMOZEM Het nummer waar leder over spreekt WILLY EN MARTIN De zangers van bet Holiandsche lied EN ALS EXTRA De beroemde Hol landsche muzikale clown rANTASIO a naar REUNIE Isdorasn doof t saoala U alai REUNIE do l saoala Nol weian mooi Vroegiijdig aanwezig zijn dringend aanbevolen RUILEN zoo goed als nieuw een paar jongens meisjes schoenen m 34 voor m 35 GevondCB een ludpak met badhanddoek P D Biug hoorn Gr Jacobastraat 43 GEVR Zrr SLAAPKAllER mat pension voor heer alleen Br no 9798 bur van dit bl Tc koop gevraagd kmderledikantje en kmderlinnenkastje Knoops Venteweg 79 Tel 3281 TE KOOP GEVR wandelwagentje m prima staat Wil goeden prijs betalen Knoops Venteweg 79 Tel 3281 Laat bij ons Uw boedvervormen en appritcereo Hoeden worden alleen aangenomen Maandags Dinsdags Donderdags Na 8 uurgesloten Engelfriet Goejanverwclledijk 43 TE KOOP GEVRAAGD kinderwagen Wil goeden pr betalen Knoops Venteweg 79 Tel 3281 NIEUWE KOFFERS te koop groote ƒ 16 BASTINCK Lemdulsteeg 21 s avonds na half 9 ORGELS OF PIANO S te repareeren Br no 9804 bur van dit bl TE KOOP frbbelblokkendoozen geschikt voor cursus kinderjuifr onderwijzeres of kinderspeelgoed Prijs met voorbeelden ƒ 16 Frederiks Weth Venteweg H 61 BUUP hl de HUISHOUDING voor heele of tialve dagen Achterwillens 5 TK KOOP een paar bruine damesschoenen m 38 ƒ 7 S0 GOUDRIAAN Vest 111 TE KOOP een kano ƒ 35 Tevens aan hetzelfde adres een handkarretje te koop gevraagd M C Legendekker Kuiperstraat IS AsBgcbodcB 3 pers whcnT kleine mah B M geh ctnpleet 14voet8 jol geh compleet 1 woonschip 11 X 2 80 m Prijzen vanaf iWttot ƒ 7000 Te bevr F Vermeulen Boomgaardstr IM TE KOOP 25 kg prima k urietlijm voor alle doelemdBi geschikt ƒ 32 50 KOETSHR Vorstmanstraat H WEGGEVLOOEN een gele kanarie Tegen bd terug te Iwzorgen Vijverstraat 6 Mevrouw Bouters Rceuwuk vraagt NET MEISJE van H uur zonder kost l JJi Reeuwijk of omtrek J jonger dan 16 jr Aanroel s avonds na 7 uur TE KOOP z g a n ledikant l r VAN DAM Zeugestraatj TE KOOP patbefoon met 32 pi l P DE GEEST Groenendaal 51 TE KOOP prima kinderledikant ƒ VAN DAM Keizerstraatj TK KOOP 1 pr witw schoenen m 40 5 gymschoenen Jn 32 33 V M DE JONG Pu Toi wrj TE KOOF bruine b JJ m 40 prijs ƒ 200 Veri t F W Reitzstraa t 3 EEN NETTE KOSTGAN gevraagd J HILGERS Corn JCetelstrJ3j 5 JS NET KOSTHUIS GEZO door jongeman Brieven BATA Hoo ïtkü TE KOOP boeken I JjJ gymnasium ƒ 25 v land Piersonweg j la Gondscbe Knns IJsseHaan 84 hcrst sciiade san Uw kleedu al mot brand ent