Goudsche Courant, maandag 16 augustus 1943

g dag 16 Aug 1943 Burean Markt 31 Teletooo 1749 fotttiktalat SM GOUDSCHE COUBANT NIEUWSBL AD VOOR GqlJDA EN OMSTREKEN PrU 5 cMito per naminer 82 te Jaargutf No 21318 onvooi bij Gibraltar iwaar getroffen p ggte worsteling tot Z van Bidgorod aumt voort R nda o op SicHUI ontruimd K te Oauda f T 9S t 3 dc h zooder schriftelijke vergunning te w ter hebben van vier visehfuiken B H te Gouda 10 s 5 dg h met verbeurdverfclariog van vier fuiken en bevel tot teruggave van een fuik uit baldadigheid gooien met kiezelsteentjes J C K te Schoonhoven 4 s 1 wk tsch B van der S te Schoonhoven ƒ 4 a 2 dg h loopen op een weiland zonder daartoe ferechtlgd te zijn P H A te Gouda 1 1 dg h loopen op een afgesloten perceel grond zonder daartoe gerechtigd te zijn K de W B de M en L T te Ouderkerk ad IJssel ieder 5 s 1 wk tech A J B te Ouderkerk a d Ussel bei sping C V te Ouderkerk ad tjssel S s 2 Ut a niet toonen van het rijbewijs T S te Le kerkerk ƒ 3 s I dg h na 21 uur verblyven m een verlolslocalileit terwijl zij den leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt H H de H te Gouda en M K te Stolwijk ƒ 5 s 1 wk tsch rnu Cmde StapM j ttnaati trokken en vandaar bestoken zij de oppeifcevel van de Duitsch J LtMiDiMkt d d Zaterdag bekend f MtaUpant nn e gereehtea rL OoitelUka traat lac e istef er ia hei C i Znidweaten 4 I tien heen en wcct Lï flac iBden de Sovjeta weer f blaedlce rerltoMB Aan het W w maeahootd viel de vdand SS vrd iwafcke aMJdkiaehten e fl ket te Weaton nm IMede aaa hetfnmt ten Zaldea iMwatm ym Wjaama aoderaam SSad taMP aaatTaUen die ia fLhTfereditm werden ffvaiafea SSiideiMte breaaett werden cndJT iecrendeld Ten Zuiden van M LtMMM lette de vQand xIJb HiOm roott ceatennd dear aterke Starie pantaarwacena en alafvlle Ook dcM aanvallen tortien onSt n bloedice verlieien voor den Sd loten Sovjets verloren weer 279 pant un tg ns Oe luchtmacht die ook JjBen vooral Sovjet concentraties trie teUtagen en aanvoerverbin len be tookte aohoot 65 Sovjet Suigen neer Aan het Noord Fin Jront bleven nieuwe tagenaan i M t i Sovjeta in den sector van Lghi zonder resultaat Op Sicilië ontstonden geün gevechti Imtelingen van bet ekeni £ k vrUen jacht boven len AtlanÜ tff oêeaan werden een Britsqhe boguneiiwerper en een groota vlieg kst neergeachoten ïjjindelük luchtitrüdkrachten on niinien gisteren overdag een aanyil op het Zukiooatelijke Rqkagebied üüor het werpen van briaant en Innflxxnmen ontstonden er in een tuU verliezen aan menschen en Khlde aan gebouwen In zün wceran tohtabericht no 1176 iwict het Italiaansthe a perbevel het nlltnde bekend Jim het Siciliaanaobe front belemlertn de Italiaanadie en Duitsctie llrüilkiracJiten de bewegingen van den iDud in levendige defensieve gevechlen Ten Westen van Siciliï hebben me toipedovUegUiiigen een adiip van aiMelbare to ina en een torpedoti er getroffen en deie vaartuigen ïoo nitig baschadigd da t men er zeker m tam zün dat zij later ge2Mnken lUn Ï3or de re de van Sjcacuse werden tor anker liggende schepen met goed Itailtaat iebombardeerd Üe gisteren ondernomen aanval pp lome door fiorraaties viermotorige toerikaansohei bommenwerpers heeft arile arfiade aangericht vooral aan fcii n van de volkswijken Bl e vierBotonge en drie tweernotorige maehiös der vijandelyke fomjaties werden neergeschoten door onze jagers drie mwe toe stellen werden neergehaald imket afweergeschut Eskaders veelWtórige vijandelijke machines die een PIsjlB in Latium probeerden aan te nlfni verloren tijdens luchtgevechten etitahaansche jagers twee toestellen Ioeen aanvuHing op het weermachts ri t wordt nog gezegd De verliezen toldusver zijn geteld onder de urpitevolking van Rome bedragen 218 TOlen en 560 gewonden Het aantal whtoffere in Temi bedraagt 304 doo ffl 1 503 gewonden Het opperbevel der Diiitische weer Ai deelt in een extra bericht mede a de avaaduren van en 13den jNwtus heeft een eskader Duitsche Wovllestuigen onder bevel van wr Klumper ten Oosten van Glbralw Mn rroot convooi dat de Middel che Zee binjfienvoer bdtjverrassing Byallen k leekmoedig ondernomen aanvalP laatsten onze bemannlBgen luchtj Notreffers op 32 schepen Twee JJJiflagera en vier groote volgela OkiMipvaardUschepea wawmder een vacantle die er bestaat Reeds CST ionsens vanïlè tot en met 18 jaar SW A maartd door in een weersport HlShi d mooiste streken van fdto Zij kwamen brulngebranij en noir imieen vroegen zeUs of atë konden Ben je al 7estien oJ i f achttien jaar Aarzel JShirnJj i noe heden b een X vermelde aanmeldlnssbureaux kuw deelneming niet verbonden sSiS loholen moeten vrfl geven N tov Bel raeht ag niet van de M g f i e worden atsïtokken Neord i hfcj Spaarne M HaarleiWZuld Holland 51 5 35 Rotterda Amsteidarf S 1r l 186 Den Haag SoenJl = ohl Luca Bolwerk 8 UtreAt ii bm s Buitensingel 3 AmhSm ï MSf Umburg Vryt Twemc Salland Drlener C Sen Drente Holdeistraat i r r Emmakade B Leeu ningen Groote Markt 24 Oro faiMkseUr MiriMn o Wdrimfc Aaiit aadere a en bleven krandeai iMt nrare slagid atuaaen Door de tavallende dnisteniia dan hMTtgea afweer van iet HwhldMlgeaak t kua het lot van de overige gelorpadeerde aekepen aanvaakeiijk niet worden waargonemen De v uoit d nr d vcrriebta verkenniogea hebben eeht beveatigd tet van dtt convooi toanin te ITMM ton tot sinkea ggebnoht o Mtfetigend getroffen is Zeven eigta THegtoifea zQa niet tanwgekeetd Hft oppaitevel deeK d d Zondag roede Van den Zukielyken aector van het Oostelijke front wonden alechts jriaataelijke gevechten gemeld De groote woiïteUng in het gebied ten Znldaa van BJdgorod dnnrt met onverminderde hevigheid voort Overal waar de bobjewisten atormliepen werden xij bloe algeslagen Op enkele plaatsen l en onxe troepen tot dan tegenaanval over en sloegen aU ge atennd door aterke formaties der Inehtmaeht opgedrongen vijandelijke atMtformaties uiteen In het gevechtsgebied ten Wi ten van Orel en aan het front ten Zn den en Zuidwesten van Wjaama misInicteA eveneens talrijke latniVallcn der bobjewisten in awïirè gevechten en met aware verHeaen voor den vijand Ook ten Zuiden van het Ladogameer stortten gisteren alle aanvallen der bobjewisten ineen De bolsjewisten venloren gisteren 86 vMegtuigen en 179 pantserwagens waarvan alleen al 117 in den sector vaneen ten Noordwesten van Jaraewo opereerend legerccps Op Sicilië leed de vijand by vrij krachtige aanvallen in den Noondriü en sector gevoelige Verliezen Een Duitsche duikbootjager braciit in de Middellandsche Zee een vijandelijke duikboot tot zinken Boven Noord Duitach gebied verschenen in den afgeloopen nacht alechts enkele stiborvliegtiSfen Het 117ltete communiqué van l et Italiaansctie opperbevel luidt In de nieuwe stellingen aan het Siciliaansche front bieden de Ita liaanschDuhsche troepen haiidnekkig weerstand aan den vüandelijken aan vjri Bij gevechten met eèn numeriel sterkere vijandelijke groep boven het slagveld achoten onze jagers zes Spitpires neerr vlj andere vliegtuigen wcr den door Duitsche jagers vernietigd Formaties ItaliaanscJie torpedovliegtuigen troton in de Golf van Palermo een koopvaarder van middelbare tonnage en voor Bizerta een petrt leumtankjchip van meer dan 10 000 ton dat neditstree ka getroffen explodeerde Vijandelijke Vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht branmen op Milaan waardoor talrijke huiaen instortten en verscheidene branden uitbraken drie bommenweirpers wenden neergeschoten door luchtdoelbatterijen één door naohtjagers B j aanvallen met brandbommen op plaatsen in de provincie Catanzaro verloor de vijand een vliegtiuig Twee vliegtuigen zijn niet teruggekeerd van de Hieraties derlaaitste wee dagen In de afgeloopen week hebben onze vlooleenheden en onze motorvlotten in de Straat van Messjna elf vliegtjjigen van verschil lende types vernietigd DB AANVAL OP HET CONVOOi BIJ GIbHALTAR Over delf jianval op het EngelschAmerl kaanech cónvool verneemt het officleele Spaansche gentschap Efe nog de volgende bijzonderheden uit Cartagena Vrijdagavond werd ter hoogte van Cabo de Paios aan de Spaansche Oostkust een gevecht waargenomen tuï scher Huitsche bommenwerpers en een EngelschAmen kaansch convooi dat werd begeleid door torpedojagers en andere oorlogsscliepen Men kon zien dat van het convooi alleen al tien schepen tot zinken werden gebracht Het ucces van den aanvat Is naar het DNB verneemt door verkenningsvüegers die den volgenden i a over df rest van het convooi hebben gevlogen geheel bevestigd Met ongeveer 70 eenheden was het convooi op 13 Augustus de Straat van Gibraltar gepasseerd Op M Augustus constateerden de Duitsche verkenners dicht bij de NoordAfrlkaansche IwUst n bU Kaap Tenes tusschen Otan en Algiers nog alechts 40 varende schepen Nabij Alboran lagen nog schepen te branden Niet minder dan 21 grooie eenheden konden hier geteld worden Groote olievlekken lagen op het water BE STRUD AAN HET OOSTFRONT De DaD meldt oji s ƒ In Duitsche militaire kringen meenf nsen thans te kunnen spreken van e n tweede zwaartepunt in het Sovjetoltenslet Bil WJasma is de strijd n i zoo hevig geworden dat de Dultschers zich geheel moeien cven om meester van het terrein te blijven Het ge veldige oftensief dat de Sovjets van Bjelgorod uit in de richting Charkol ontketenen wordt met den dag heviger Het Sovjet opperbevel streeft met alleen naar de bezetting van ChaikoL niaar tevens naar het behalen van groote fn ategische successen die naar alle waarschgnl kheld bij Poltawa en Dnjepropetrowsk zullen liggen Volgens Duitsche waarnemingen concentreeren de Sovjets thans belangrijke troepenonderdeelen an de Mioes en aan de Donetz Algemeen wordt dan ook verwacht dat de Sovjets ook in deze sectoien weldra tot groote aanvallen zullen overgaan DE STRUd OP MCILIK In een aanvulling op Het weermachts bericht no 117t maakt het Itallaansciie opperbevel het volgende bekend De weermaohtaberTchten der laatste dagen hebben de verdere ontwikkeling geschetst van den defensieven slag dirf door de Italiaansc e en Dui he Hrtttpen aan het SlciItaansohe front geleverd wordt Onder den 1 vyandeiijken druk die bijzonder hevig was in het centrum waar het optreden der vijan deUjke pantserwagens onafgebroken gesteund werd door de luchtmacht die de verdedigers dag en nacht bestookte is Randazzo Noo l zijde van de Etna Red gevallen f en moesten de linies meer naar achterea verplaatst worden daar de stellingen vfh de Etna en van Caronia dreigden te zullen worden omsingeld Maar de slag Is nog niet afgeloopen Met een hardnekkigheid die altijd een prachtig voorbeeld zal bleven en die de tegenstanders zelf verscheidene malen hebben erkend hetiben de verdedigers nieuwe stel teireia 1 n hwdM str d Nu aiuidaas ontralmd ie wordt de weg a r Mcnina a twmiikt door d lUUaanacbe en Outta e Xocpfa die steunend op da btrfen vaa de NootdMatelijke punt van het eiland den mg veraperren aan het levende AmerikaanMiie leger en aan het schtate BritMte leger d a de straat van Ifeaaina teit d Ml M k a Nieuwe bewQien van moed en tjctiaefae b kwaambeid hebban dw verwoMton atrtjd dw aCgelaopen d en fakeninerkt n tevens 4e superioriteit in het nunoauvreeren beveitld vin de lUliaanMtM en DuitMaiMn ep n Oenatcld in de e nte ZuMmatcmice ve minngen van het ebergte dwingen de vefi trtjd tegen eenhedm die i Ssd tMlk vuW den vftand nog respect l r n maka zij hem den i uiterst mqnujk onf wee die naar Meeiina lem eit en Churchill onfereerden te Hsrdeparic Het Witte Huia maakt bekend dat Churchill aan Roosevelt een driedaagach bezoek heeft gabracht in Hydepark NewYork Alvorens in den loop van deie week Quebec t reizen keert Roosevelt eerst naar Washington tertig Churchill is volgens een bericht van den Engelschen nieuwsdienst naa Quebec teruggekeerd GknrdüU naar Maakant In Engelsche kringen die met deBritsche atnbaasade te Lissabon in contact staan is men yan meening dat Churchill van Amerika uit naar Moskou lal gaan Dit is het eigenlijkedoel van de beele Amerikaansch reU j 1 Het communiqué van Tasa wiarin gezegif wordt dat Stalln in net geheel geen uitnoof diging heeft ontvangen voor de besprekingen in Queliec houdt de Turksche pers en dt Turksche poliüeke kringen sterk bezig De afgevaardigde Sadak noemt In het Mad Aksjan het oommuniqu opmerkelijk Het verdient de aandacht toe schrijft hij dat op een zoo delicaat tijdstip als thana op zoo duidelijke wijze een dergelijke verklaring gedaan wordt Oe Sovjet Unie heeft daarmede echter tevens laten weten dat zij zich voor deze Engelsch Amerikaansche besprekingen Jtte het geheel niet interesseert Dit incidenrjlïeeft plaats op een oogenbllk waarop n atK de afgevaardigde meent de grootste eensjemmigheid onder de geallieerden in d oorlógvoermg vereischt is en dat daardoor dan ook algemeen vertMizing wekt Het communlqé van Tas z l een reis naar Rusland van Churchill of Kden noodzakelijk maken in aansluiting op de conferentie van Canada Pas daarna zal men kunnen nagaan in hoeverre een overeenstemming tusschen de geallieeden ten aanzien van de algemeene politiek en de oorlogvoering mogelijk is NRUWE MINISm VAN VOLKS VOOaLICRTING IN ITALIK t e Italiaansohe ikiniater van Volksvo rhclUmg amba fsadeur Rocco ia naar Stefani meldt overgeplaatat naar het buitenland Tot minister van Volksvoorliohting U ienoemd ambassadeur Calli ROME TOT OPEN STAD VISBXLAARD Stefani deelt mede De Italiaansohe regeering had reeds op 31 Juli door bemiddelmg van den H Stoel haar be luit medegedeeld om Rome tof open stad te verklaren en was in afwachting van de voorwaarden waarop deze v 1 klaring kon worden aanvaard ri Gezien de herBaling van dölSchtaanvallen op Rome het centriftn van de katholieke wereld hcèK de Italiaansche regeering het i e ltiit genomen om ronder langer te dralen formeel en openlijk de veiklaring af te leggen dat Rome een open stad is en dat lij bezig is de rnod i akelijke maatregel te nemen ii overeenstemming met het internationale recht BÜ onze VrUwUÜgers In zijn vrijen tijd heeft een der mannen een fraaien Karelisohen stok uitgesneden ter herinnerjng aan den strijd aldaar S3 PJC Tur 0 H FLINKE KeBEI S MELDEN ZICH NU VOOR BE WAFFENS g EN DE LANDWACBT Het S S Ersatflcommando deelt mede Iedere gezunde Nederlander in den leeftyd van 17 49 jaar kan z ch vrij wmig bij de hierander vermelde adr ssen vervoegen teneinde gekeurd te worden voor da Waf en S S of de Landwacht lydens de keurlngeiv worden alle inBchtlngen verstrekt met betr fcfcini tot de verzorging van familieleden duur der opleiding extra levensmiddelen etc VrywiUigers die om bepaalde redenen In Nederland moeten bleven kimnen dienst nemen bil de Landwacht of by het S S wachtbatalllon In Amersfoort Zij die tot de Germaansche S S in Nederland toetreden willen kunnen Kich eveneens aanmelden Personen tusschen Ifr 3 Jaar die ajmmeldingiplichtig zyn voor den ArbeldstoBet kunnen ilch eveneens op een der keurüifsdagen aanmelden en worden gedurende 1 m verbintenis van den arbeidsiaset vrUgestcid ï t Aug 12 00 uur Breda Restaurant Modem Markt 17 Aug i 00 IS OO uur Oen Bosch HotelNoordBrabant Markt 5 IS Aug 9 12 uur Venlo Deutsche Haut Egmondstraat 16 18 Aug 15 00 18 00 uur Arnhem CaféBoyal lft Aug 9 12 00 uur Hengelo Café Modem Spoorstraat 18 1 Aug 13 00 U OO uut Zwolle Hotel Gytenbeek 20 Aug 9 12 0 uur AsseD Concerthula a d Vaart Aug 19 00 UÜO uur aronlngtn Concert huis Poelestraat AtK 12 0 uur Leeuwarden HUte Schae r reedstraat Aug 14 0 uur Amsterdam Dam Aug S 13 00 uur Utrecht N V Huis Oude Gracht 245 Aug 9 Itoo uur Amersfoort PollielOurchgangslager Leusderweg 29 Aug 9 14 00 uur Den Hsaa Café Den Hout Bezuldenhout 11 13 BüthetUohd BKJAAimE DAME VOOB 3S M GULDEN OPGELICHT Een bejaarde dame te s Graveahage bewoonde in 11 40 een groot perceel i t grensde aan een pand dat toen werd verbouwd Bij deje verbouwing wigs een Jaascher werkzaam de 34 jarige A H met wien de dame in contact kwam Hü beweerde dat zich ongedierte in haar woning bevond en maakte de vrouw zoo ongerust dat zü tenslotte den gemeentelijken ontsmettingsdienst wilde waarschuwen De laascher on tried haar dit echter Huzelf kon met veel moeite aan een zeer kostbare vloeistof k nen die het ongedierte afdoende zou verdelgen De dame gaf hem herhaaldelijk een voorschot om het bestrijdingsmiddel te koopen en in den loop van drie jaar tijd aehynt hij ook onder andere voorwendsels geld van haar te hebben Josgekrogen totdat het totaal tot niet minder dan 3S 0OO gulden was opgeloopen Dezer dagen is de lasscher gearresteerd Hü heeft de oplichtingen bekend Van tiet geld waa niets meer over UadtHieu 9 m GELAARSDE KAT Oiivoering van het sprookje De gelaarsde kat is een van de aardigste sprookjes die er zyn nu eens niet e n verhaal waarin booze lieden en dieren de roofdrol speleij en allerlei ijselüklieden verkocht worden maar een leuke pakkende gesolüedenis van een sluiune kat die met haar handigheid een modenaarszoon tot miarkies maakt Er zit iets frisch in dit sprookje maar dit kwam er niet erg uit in de tooneelopvoering die Willem Goossen s volkstooneel er Zaterdagmiddag in dpn Nieuwen Schouwburg van gaf in een bewerking die eigenlijk het bevattingsvermogen van de 30O kleinen als waaruit het publiek grootendeels betond te twven ging Het l egin was al erg ongelukkig want een sterfscène is nu bepaald niet iets om de jeugd te vermaken Later werd de kinderiyke tan tasie beter geprikkeld en daartoe droeg belangrij kt u de keurige aankleeding van heKstuk die in de cos tuums en eenige decors welverzorgd was De kat sprak uiteraard het meest tot de verbeelding maar in de vertolking waren de pienterheid van het dier en het verrassende in de avonturen niet sterk get ffen S v d Kraats Vriigeapnken Terzake van medeplifhtighekl aan verduistering was C N V d R te Gouda door den politierechter te Rotterdam venoordeeld lot veertien dagen gevangenisstraf Van dit von g wam verdachte m hooger beroe aar hy zijn sointid ontkende Het Gerechtshof te s Gnavenhage heeft het Jenlaste gelegde met bewezen geacht en verdachte vrügesproken Diefstallea Tydens het vervoer van Rotterdam naar Gouda zyn ten nadeele van een Goudsche firma zes doezen met totaal 30 KG margarine ontvreemd Uit een schuur aan den Achteiiwillem zyn drie konynai weggehaald Op een aesta Onze oud stadsgenoot ds P V Wijnen te Winsum en Baard staat op het zest voor een bij de Ned Henv Gem val on j te beroepen predikant Politierechter te Rotterdam 1 DIEFSTAL VAN EEN J Twee Gouwenaars J v d S en j F G stonden terecht daar zij ten huize van mejuffrouw G de Jong te Gouda een raam hadden opengeschoven naar binnen waren geklommen en Uift de woonkamer de radio hadden meegenomen Zy hadden de bedoeliryg het toestel te verkoopen voor een goeden prijs docli zoover is het niet gekomen da ar al spoedig de politie van den diefstal met inklimmit g op de hoogte was gesteld Ten huize van d S werd de radio in beslag genomen en daarop aan de eigenares terug gegeven Verd V d S die evenals zijn njedeplicht e het feit niet kon ontkennen heeft reeds een vonnis wegens verduistering op zyn strafregister Tegen ieder eischte het O M 6 weken gevangenisstraf De rechter hepjt er vtwr elk 1 maand gevangenisstraf van gemaakt FifetsendiefsUI Tot 6 weken gevangeni traf veroQfdeelde de rechter den niet verschenen A F R V d V te Gouda die alhier een rijwiel had ontvreemd dat in zijn woning weid teiiug gevonden H t O M had 2 maanden gevangenisstraf geëischt KANTONGERECBT GOUDA Veroordeeld zijn wegens vis hen zonder schriftelijke vergunning J H vatf R te Gouda 2 s ld h P H A te Gouda 3 a 1 d h met bevel tot teruggave hengel A van B t s Gravenhage 2 s 1 d h J H te Gouda lit ld b A tl C te Gouda M s 1 d n A J T te Voorburg 2 1 d h ryden met paard en wagen over een weiland zonder daartoe gerechtigd te zyn C V N en J K te Ouderkerk a d Uaael 9 i 2 d h ryd n met een rijwiel zonder goede voor en achterverichtingC van B te Nieuwerkerk a d W el tweemaal 2 s 1 d h ten verkoop voorhanden hebben van karnemelk met een te laag gehalte aan vetvry droogrest K J V te Schoonhoven 200 s 50 dg h ten verkoop voorhanden hebben van melk met een te laag vetgehalte H W V te WUleskop 100 s 20 dg h ten verkoop voorhanden hebben van brood mot een te laag gewicht aan drogo tof W H te Gouda f 25 si 10 dg h i C N Sch te Schoonhoven 30 s 14 dg h na 23 uur verblijven in de ope i lucht M T te Reeuwyk 2 50 a 1 wk Uch C H te Couda teruggave ouders zonder toepassing van straf met meer dan twee wielryders naast elkander rfldcn G M te Gouda 2 fl 1 d h niet invuUen van het rytydenboekje W van den H te Rotterdam 3 s 1 dg niet voldoen aan de leerplichtwet A W rt spreekt te M@ Kstricht Wanneer hei Oostfront Eetnht houdt zal het boUjewisme over Europa losbreken in St Nicolaas galoevcn n volwassen kinderen die aan Engeland gelooven Wy doen daar niat aan mee applaus Wanneer het Oostfront hat niet houdt dan zal het Iralsjewisine over Europa losbreken an vroeger o tater zal de grens van Sovjet Rusland aan de Noordzee zyn Als het de Duitsche weermacht niet getukt de Sovjets aan den Oostwal te iKittde dan is Europa onverbiddelyk vaiioren Muaaert spnUc als zün overtuiging uit dat het den Führer en zyn aoldaten wél zal gelukken het bolsjewistische monster tegen te houden en sprak namen allen zyn erkentalükheid uit jegens de Duitsclie weermacht voor tiaar topprestaties Indien het boUjewisme hier zou komen zouden we ook hier de mawamoorden van Katyn en elders krijgen Wij nationaal socialisten hebben een onverwoestbaar vertrouwen in de Europeeache en met nme in de Duitache macht ja aan het Oostfiront stafct En het ia oor troU dat l het Oostfront ook duizenden van otmmeehelpen de kwode machten uit miropa te weren Europa verliest thans niet alleen veel bkied maar ook ontelbare cultuurgoederen die evenmin te vervangen zyn Oofyi wij nationaal socialisten moeten ondanks de ellende van dezen tijd blijmoedig oom offers kunnen geven omdat het gaat voor onze toe komst Wii li bben daarbij liet geloof in de noodzakelijkheid van de wederopstanding van BuCbpa Een groote opbouw staat ons te wachten In het nieuwe Europa zal geen klassestrijd meer zyn en ooic geen uitbuiting van den een door den ander Wat ons volk betreft zeide Musaert dat wij samengebundeld moeten wotyien en d t wy allen omsen plicht moeten doen dm aan de overwinning mede te helpen Wy begrijpen daarbij dat wü lotsvenbonden moeten staan met alle Germaansche volken eh vooral met t Duitsche voHt Twaalf ijaar lang heeft de beweging ster en trouw actiter mij gMtaan en het is geen geheim dat de laatste drie jaren dairvan de moeilijkste waren Behoudeii wij echter zoo besloot Mussert zyn rede het geloof in onze bronnen het Godavertrwuwen de liefde voor vi lk en vaderland en den eerbied voorden arbeM Uiteindelijk toch zal het goede het winnen Aan ons de taak om dit volk te voeren naar een betere toe tomst Eens zullen wjj dan zeggen on s geloot heeft gezegevierd Te ilUOtricht is gistermiddag 4e traditioneele Limbut ohe volkadag getieuden waarop het woord werd gevoerd door Mussert den leider van het N A F Woudenbeng en de direc teurgeneraal van den Landbouw Ruiter Afusaert zeide het jammer te vinden dat vele honderdduizenden van ons volk nog niet tot het besef zyn gekomen dat deze omwenteling zelfs nog belangryker is dan de Fransche revolutie Ons volk in zyn geheel kan niet zien waarom het gaat Het kent alleen de bezwaren van dezen tijd Eri velen van onze volksgenooten 4even zoo klein omdat vj zooveel zorgen hebben Wij zyn beaet gebied Er zyn moeilykheden met klee ling en dekking en ook de voedselvoorziening baart de grootste zorgen Wij willen dat niet ontkennen want waarom zouden wij dat doen Maar men moet ons dit niet als schuld aanrekenden Want al zeggen honderd i duiz den wel dat e nationaalsocialisten de schuld dragen de toestand waarin wy thans geraakt zUn ia uitsluitend te wyten aan vroegere regeerders Militair gezien is de zaak volkomen duideljjk gesteld Het gaat om het z n of niet zijn van Europa Europa vecht voor zyn leven en het moet zich met name aan zijn Oostgrens wel zeer IHJzonder weren Want sinds 1917 hebben de Sovjets zich voorbereid om eerst Europa en daarna de wereld te veroveren Die poging zou gesla d zyn als God aan het oude Europa niet het ilationaal socialisme en het fascisme had gegeven En het zijn AJolf Hitler en Benito Mussolini die hieraan gestalte hebben gegeven waarvoOT wy hun niet dankbaar genoeg kunnen zijn Wij zijn met of tegen onzen wU in den strijd van Europa tegen zijn belagers betrokken Wij zijn in dit procei ingeschakeld omdat Nederland nu eenmaal een stukje van Europa was En over het lot van dit Europa wordt in deze dagen beslist Vele menschen in Nederland staan tegen zichzelve gekeerd nyiar zij weten het niet Zij denken dat ook indien de Sovjet Uaie Duitschland zal verslaan het bolsjewisme buiteft Nederland zou blijven Dan zal Engeland in de Nederlanden heerachen Amerika voor ons de koloniën veroveren en ailea zou weer precies zoo worden als het was Er zijn kleine kinderen die Wat iVaar Wanneer Alle werkdagen 1 U 3t eÉ t S inr iitt huiskapel Tentoonstelling van uitlek tegel en t gelaehüderijen Schonwanrg bioscoop Wlen de goden liefhebben met Hana Öolt en Winnie Markus ThaHa Theater La Habanera mat Zarah Leander en Karl Martell Aanvang 8 uur 2J30 uur Dik Trom Reunie Bioscoop Dikke vrienden mét Jef Bruyninckxjl Aanvang S uur Reunie Foyer IMaandag vanaf 7 uur concert INCEVERINgI LVIgTERVE GUNNIN EN Inlevering lUstervergunningen vel4 eurd verklaarde radioontvangtoestellen m het postkantoor morgen letter C APOTHEKEBS0IENS Steeds geopend des nachts alléén voor geneesmiddelen Apotbeel £ Grendel alleen Prins Hendnkitraat 15 c depapieren dah niet in een aafe flp de toanikT 1 i Hy had ei wel een Maar ik Bieen dat hfl de laatüte dagen gedurende die groote transacties de effecten tijdelijk in de brandkait had opgeborgen Die zym dus allemaal geaHolen Weet u niet Wien deze effecten toebehoorden Neen Dan zult u goed doen evae ISebank op te bellen en te zeggen thier is ge jeuri Ja daar hJirt u geiyk in Bc zal even de bank tabellen Het nummer van de fékenmg ioourant heb ik ttg na genoteerd dat aai ik even opzoeken Ja aococird no 5 1512 Aaboe nam de hoorn van de telefoon T Hailo Nummer 6 Mag ik aftóeeling kas van ai Hailto Met arifvocateakantoor iViggo Hansen Ik wilde u even me deelen dat het chèquebo en de effectenportefeuille van den advocaat hoogstwaarschyralyk gestolen i n Wilt u dua op zyn tëgoedaniets uiOlietaten i indien een zijner effecten of een cheque wondt aangelx den Aaboe wendde zich even tot Vosz Zij zuHen even nafKijJcen Dan zette hy zijn telefoongespTe voort HaHo Ja wat zegt u De jgorte feuille afgehaald en ztjn tegoedoj eoomen Wanneer Gisteren In den voormicWag Dow wien Door hem zelf Kunt u zich niet vergissen Kunt u mij niet zeggen hoeveel op zijn rekening werd afgeschreven Moogt u èat BÏct Nu dat is niet vian zbo n groot belang Dank u wel Aaboe li dde zich weer tot Vosz Hy heeft zelf hetl vo Me bedrag dat hij cred iet stond opgenomen Vosz staarde een ookenblik voor zich uit hij wist noi zeö niet meer wèt hU ervan denken moest Plots editer klaande zijn gezicht P U vroeg zoo Jang n rel weSg U Md dam heel maal geen veir Feuilleton Nadruk vetboden Het licht op den tojren Deens e detective roman van T VOGEL JÖRGENSEN 16 Tja dat is natuurlyk een kwestie van zuiver persoonlijk inzicht antwoordde Aaboe Zoo In ieder geval de tijd w s gunstig of was dat njet Daarnntrent kunnen toch geen tiwee versChiUende meeningen bestaan En ontving Vigigo Hansen opdracht tot vetkoojpen Zeker byna in aMe gevallen De meesten van zyn cliënten waren in geldeaiken niet zoo goed thuis en hühad hiun volle vertrouwen En hij verkocht Ja Vosz dacht een oogenblk na Hij viroeg dan En het geld Wend dat aan de eigenaais aïgedragen Nog niet De papieren zijn enkele dagen geleden pas verhandeld en werden nog niet uitbetaald Maar Aaboe wendcte zi ii tot juffrouw Hellesen dat is waar ook juffrouw hebt u gis terefeniet een aantal meiischen moeten aansbhrijven dat het gekl te himner besohikking Isig Ja ik heb een lyst met nemenontvangen van hen aan wie ik dit moest aghryven antwoondde t meisje dat het esprak met veel interesse hadgevolgd Grog het om gnoot bedragen vroeg YjPaz verder JfC flinke sammen In de laatste dagei werd zc ker voor een bedmag van 50 èi OO OOO kronen omgezet zoowel VïPfeeleri als obligaties voornemen Neen Maar vt 7 Op de De ad courant derikbuTg grootteiwyl Merkwaardig mompdde Vo9Z Heeft Viggo Hansen nooit over zyn roken it moed i van Ik Aaboe aan hem veri aasd ordt vervolgd boe alMBdi J Wanneer verdt isteren t Tot 21 Augnstos asoet yerdnisterd i warden van Z1 IW 15 aar r is het geld nu geblek aat had eeij rekcningLandsbank filiaal Fret Daar zal hy wel eera gedeponeerd hebben met aödere waardepapieren i het chequeboek in de braiwl kast l g Maar hoe zit dat eigenJyk U hebt in De Dag geschreven dat de kaat totaal leeegeplundeid was Dat is ook 200 Maar vertelt u mU eena ewaa le Viggo Haoseti de waan1