Goudsche Courant, maandag 16 augustus 1943

Lad ag 17 Aagartm 1943 Burcui Maffct 31 GOUDSCHE COUB AHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN 9MSTREKEN nankeolag pMNVALLEN IN SECTOR BJELGOROO VerdubhtMe kraehtsinspannii en bq Wjasmot Belyl en LcKiogameer inselw kruiser tot zinken gebracht 1 S m Joannes Martinus vat Riet St j BW ltf avvrm TOOt tk m uit HlminM FA filml niddags ukte op Hviagen inoman iVijVc t en riRU l 907 sloot strek J perbevel van de Duilsche l 3tt m kt td M and be juMii f rr aa d OMWte tolft aaarsUca vu t en leetor t ii BJelWmMém éb umb vidraw weer J iuiè MBVslafalTeB der bolVSiZm ttm TCtkttterd eveeht afe uuiitbUmi van tMFeehtMiwnpeM n het RTÏ WA 88 xe er d TijsMM e MMü Muiiiiriden ÜPtai Idervaa NB TnaieHtden in ket ftMui tea Westen M de aaavabkraaW der Svr jeti fafi i verd blMfaiMi ly hun Imm r 1 de eetaren llïïïli iww M het Udo r met lehtatkaisUaf vam twks I sware arUSeiie iHTaUen dW es vaaOaiadeii Nw M taftMtMie e put ciMUvMim Oiend Mr de TaMvteMi iedeiL aak i te w ieer xwai r vwUewa aas en materieel IN tnks rriaktewhaten geveohtkvlteetuigeii duikeipen en slagvlieiétiiiecii I vooral in dan ZuidellH eo en i sector de m een zware worftaande troepen te lani door olle aanvallen cp de gereedtroepen en marechbeinreginhm den v ad i dtai SaideiiifcM M tar M knmM8MKd at Si UU geen ka b lgfevanities werden gei aaBi da Aak van dea v nd I Neordell aa eator taa rfittitaotia duikboot beeft aan de t van Sicilie m een dapperen l ten door torpedojagen krachermden Amenkaanaohen kruirfia de Brooklyn klasse lot zinlHÉtracbt nf wivallen van vqandelvke vheg npa 10 het fcuitgebied van de be ISlIbiedan in liet Westen achoten jager en Uichitdoelartillene I m laatste 34 u tr Il vliegtuigen het meerendeel viennotorige owerpers neer Vut andere Irlqke vliegtuigen werden m vechten boven den Atiantiadien vernietigd B genng aantal vuaodeU sto Urbegtuigen vloog in den atgeloo aacht iboven het Noordeluke Wie Rijksgebied M gebied van de oorlagAaven werd m den aUgeloopen i door formaties Duitsobe ge Imindiegtuigen bg goed zmht vanaf HüS hoogte doeltreffend met een flMlHntal briaant en brandbommen BI OIVBCaTBN AAN BR OOSTBUJKC raoKT fcBUiUlre corrwiMiHlent vin hat DJ4B MHl ov den tontnul un bat OaitcUjke b olfciuimrt vwatiw dn 8ovj tt oep n rmn zich thini uit van h t gabled ten m v n BJelïorod lot WJ im Ben erUlbreUlBg imr het Kaaiden lUkt niet oten dui de bokjewktan bU Blelyi I itl kruHten in het vuur brenjen m zou diarmede 600 k lonieter iM Alleen in den sector van liet zou dan eigenlijk nog rust wederkeering verpUat ng van het iht is dus de trtld aan het leheele I Iront ontbrand Hü beweegt zich Jlkellik naar itjn hoog epuirt Verï met de geweldige inspanning en de massa s mensehen en materieel dooi lltwisten Bbruikt moet hun terrllo1 strategisch resultaat uiterst gering worden In iMter geval lal bet elt Kepantserde brigades dea Sovjet i Êi son uitgeschakeld en meer dan l tteiyeii vernield of buitgemaakt in Mnde weken fel van eenige beleeke I Daar komt nog een verlies van 6000 Jen b J zoodat bij een voortduren van gtage de crisis van den slag voor de Iers een bedenkelttken keer zou k Iiemen Dit ia de indruk dien men L Wische militalle kringen gisteren van Bjatand had een Indruk die ook door Pmtotlsche berichten van de tegen BHt kan worden ultgevaagd MtVCBTAANVAI OP POBTSMOVTB igTbRB verneemt nog d volgende 2 wtieden omtrent den aanval van Dultsche gevechtavUegtuifen op de rjJnllM Britsuhl oorkigabaven PortsÏIé nri nacht van 19 op 16 Augustus J uttsche tormatiea vlogen na mldder2 In verscheidene golven over het Cr n konden In het heldere maanlicht 2 en leeds lang voor het bereiken agelsche kust duldelük waarnemen Jl een ononderbroken bombardement Zy twee uur wierpen de Duitsche SS een groot aantal zware en zeer Msantbommen en brandbommen op toalallaties en da iduatrlewljK van nadat de eerste toestellen j y s rtWB BJelgorodea Orel L ond Tankgre adfera brengen JJeTverte aSu as PJCBOachai OwH hadden aangevallen braken getiiktijdlg op vaeacheidene plaatsen tfttgeitrekte branden uit die vooral la het Zuidwesten van de sUd deli anel uitbreidden De tarugkeerende toe steUen konden ito brandhaarden nog halver wage het Kanaal waarnemen Hoewel Britaeha nachtjagera en talrtlke battcrtien luchtdodartiUerie almede talrtlke zoekheblen den Ouitschen formaties de nadering moeatcn kMmoetlijken drong golf na golf Dultache gevechtsvliegtuigen tot Portsmouth dqm ut aanvallen werden gedeelteltik van geringe haocte ondenuHnen Volgens de lieschikliare ra porten was het resultaat van dezen llSen aanval op de oorlogshaven Porthmouth zeer goed Vijf Dultache vliegtuigen gingen verloraa hetgeen ut verhouding tot het voor den aanval gebruikte aantal taeatetten aan ering verliea ia Eden en Hall naar Mmkmi NaM de Daily Herald meUt zulten de Bntaotie ea Amecikaanaohe ministers van Buitenlaodache Zaken Bdien en Huil zich na de conferentie te Quebec naar Hoakou begeven Hiertoe ia Mus het blad door Churchill en Roosevelt besloten tijdens ChurciullS yertoliii m Hydepaiïc Naar de JBkitsche benebtendi ist fnekit wordt m een Maandag te Quebec uttcegeven otf tcieele veiktormg gezegd dat ChuTchlU tegen ree rt ooit de hesn toeveschreven veiklaiuig te hdaben afeelegd als zou de oorit met Kerstmis zun afgeloopen Naar Maokay radio uit New York meldt heeft president RooseveH ui het Witte Huis verklaard dat hg deee week voor eemgen tyd naar Quebec zal vettrekken om definitieve beaprekingoi te voeren met de leidende personen der Oritsche regeenng en n et de staven vwi het leger en de niarme zoowel van de Ver Staten ais van Groot Brittaonii Mackay Radio meldt verder dat OhuTchiU Zondag ui Canada is teruggekeerd oen het bezoek van presidoit RooseveH af te wachten Volgens verklasingen van den Amerikaansdien minister van Buitenlandsche Zaken Cordell Huil zelf zal deze aan de beqnpekingen te Quebec niet deelnemen OOtCTELt BN ITAI M In diplomatieke nIet Duitache kringen te ICadrid wordt da meening geuit dat president Roosevelt In het geheel geen belangatelUng meer voor Italië beeft Zooala twkend is Roosevelt wegens xtjn gebruikmaken van Darlan door de Ilnks hberalen in de Vereenigde Stalen acherp aangevallen aoodat ht zich aen herhalteg niet kan veroarloven omdat juist d ae kringen met de zadioale vakwraantgingan iQn grooten ateun In den komenden verkiaiingsstrtld vormen Reooevelt wenscht den oorli tsaan gm ajsa eo0 anet mostfltik te beëindigen omdat de aam jer en de leen en pacht evciartlea een gevaarlijken toestand bi de Vereenigde Staten dreigen te doen ontslaan inflatie stakingen toenemende ontstemming ir burgerlijke kringen mdat hun zoo s in Europa moeten bloeden terw zelfs onee arbeiders in de Vereenigde Staten mogen bleven daar goed verdienen en rondhangen in dansgeleitenheden en speelholen Men ge looft daarom dat Roosevelt In den Irief aan Stalin die door D iviea s overgebravht d Sovjet Unie de v Ue hand n Itallè im den Balkan heeft toeffzegd en daarvoor een groot zomeroffensief ilangde n Je boop dat Duitscfaland daan ot Epf f g kon worden verslagen In tefei stellln lot de Polen hebben de Italianen gten pleitbezorger in de Vereenigde Staten Ir tegendeel de llnkaUberalen verlangen terzjjdestellmg van het kol ingshuls en de generaaU in den zin van hun door SUlin verstrekte aan iUiln en iUwaevelt moaat daarom visthou en aan de onvoorwaardelijke onderweroln waarbij hU ar volkomen mede aeeoord ging dat dan ecfe de Balkan bolsjawlsmch zou wor BÏT lOI 0 N STAB VBKAMKTAN S 1 t 1 I haalt met betrekking tot da voorfeachledenis van het tol ooen stad xerklaren van Rome den brief van den paus aan den kardinaal vicaria en de verklaringen van deOsscrvatora B o m a n o aan aarult t e feiten bleken 1 dat de Heilige Stoel onmiddellijk na het begin van den luchtoorlog de regeertngen van lielde oorlogvoerende partijen heeft uitgenoodigd Rome tot open stad te verklaren en ï dat de Vatlcaaneche diplomatie er niet In gesl ngd H in deze kwestie een overeenstemming tot ptand te brengen tusachen de oorlogvoerende mogendhetUn De in de verdragen vastgelegde heilige itad moet door de oor ogvocrenden geëerbiedigd worden Volgens de meening van den paus kan zij noch door de eene noch door de andere partij tot middelpunt van mlUUlre operaties wrSen gemaakt Het Vatictfan heeft verder doen gelden dat de Ulrijke exterritoriale In het bezit van het Vatlcaan ztjnda gebouwen over de geheele atad verspreid zijn zoodat het katholieke en hel burgerltjke Rome één ondeelbaar gahaal vormen Het blad herinnert eraan dat na het eerste bombardement de Engelsche an de Amertkawuche regiartng affide l varWaardan at de aehuM rustta p da faaeistladia ragaertng dia heeft geweigerd Rome tot open stad te verklaren terwlil da genlllaerden den paus varsakard haddan dat Rome door hen geëerbiedigd zou zijn wanneer een dargelljke verklaring aftelegd waa De nieuwe regeering heeft thans verklaard dat zU bereid is Rome tot een open stad te maken Op een pndera plaats herinnert het blad eraan dat Parijs in Juni IMO na de eerste luchtaanvallen op de vUegveWen door da Franacha negeerilSg tot open Stad ia verklaard en dat het Dultache opperbevel daarop da Ftansche hoofdstad heeft ontzien OaalUeerde havdtng tegeaovar ItalU De diplomatieke correapondent van de Daily Mail WlUon Broadbeiit sehrtlft Da geallieerden zUn besloten zich niet te laten afhouden van hun war § doel In Italié Daarom is het vrijwel zeker dat aan den ensch der ItSliaansche regeerlng om Rome tot open stad te verklaren alleen gevolg gegelen kan worden wanneer zij bereid is te praten over de kwestie der Ita llaansche capitulatie WUZIGING IN ZWEEDSCHB REGEERINO Het Zweedaohe persbureau TT geeft een tiertctit weer van het provincieblad O e r ehroKurlr volfics hetwelk de minister van Justitie dr Westman waarschlinlijk uit de regeenng zal treden Eeri deabetreffcnde beslissing zou reeds gevallen zijn De kwestie van zijn opvolging zou in den loop van de volgende week geregeld worden Het beridit IS van officieele zijde nog niet bevestigd Wei waren er de laatste weken herhaaldelijk geruchten In omloop die zich mat een dergelijke mutatie bezig hielden BBSCHABIGDE SCHEPEN TE CWBALTAK BINNENGCIOOPBN Spaan che correspondenten melden uit OOB BB aoTJira wmobvobbbb Banger JTieid publiceert In The Klnetcenth Century and Aitar 4e vol gende cijfers over de door de Bawlata we gevoerde burgers der Oostzeestaten Polen weggevoerd mmsleila I millloen menschen verdwenen en waancbtinltlk dood maas stlanden weggevoerd StJSt aantal over lavenden is onbekend Letlanders weggevoerd tSJtS mannen KOU vrouwen en 7J0O kinderen waarvan m leven in totaal SI MO Li uers uergevoerd 59 066 n i Migeveer 30 Onder de weggevoerde Urtauers bevmlen zit gtaatbprBSida n t Alescan der Stulginski minister van Mktfltie Ungae en de chef van den Lttausentn genenslenstaf Volgens betrouwbare 1 iillMii oidanc door Poolsche kringen te Lotwaontvas en zoo schrijft Banger Field worotln een leer boek voor de Poolsche kinderen woo aeltjk gezegd Uw Polen bestaat niet neer en het zal nooit meer herrozen Wd zullen u opvtjeden Hier zult gij sterven Hier zijii uw graven hier is uw Poleri KilM eun ti be staat geen God zien Hora niet wij voelen Hem niet en wij hooren Hem met God IS een verzinsel van uwe grootgrondbezitters waardoor fl de vraas voor bc behouden moest Naar aanleiding van deze cijfera merkt de Deutsche AIlgemeiBa Zcitiing o m op Een Xrigelsohe bron u aarvaa zeker niemand kan aannemen dat zij tegen de SovjetUnie giriohta tiedoeUngen heef bevestigt hier met groote nudhterheid en zeer concrete ctifcn de beHcfaten over liet vreeseltjka lot van henderddutzanden menschen uit de Baltlaeha landen welke eedi lang bekend waren en de ontaettlng der ba ohaafde wereld wekten HONGAAESCM IgINISTEK VAN OOIILOO TS BIBLUN De aanwezigheid van den Hoi aanchaa mlaiatcr van Oorlof te Berltin werOI oor de Berüjnsche pers ook in fota a gesignaleerd De opnaman vertoanen ko l aa al genareal von Caatay op de doorreia b ztln aankomst te Berlijn om baaprekiagM te gaaa voeren met den chef van het pparbev der weermacht lu hat hoofdkwartier KOORSCRE OrriCTEBCN WBHI M KRUGSGEVANGENSCBAP Het destijds na de bezetung van Noorwegen uitgevaardigde decreet waaibtf da Noorsohe oZficieren uit de krUaagevanaenaohap wenlen ontslagen is aofabavan ai i maatregel Ik het gevolg van de boudbif van een groot aantal Noorsche offilcieren die vluchtten met bet doel oorlogsdlenat te en Dultachland ta doan of w lUafaU Use werkzaam waren aldua Interinf NBOKItLAN HE KBUOS aKVANGENEM OP ATA Ket informitle büreau van het Nederfiindsche RoMIe Kruis Korte Voorhout li te VGravenhage ontvinx uit Japen opgaven van Hednrlendsche kröfsgevangenen Wegetu het ontbreken van üd ei en kon omtrent de ondergenoemde personen nog gem berlt t aan d lamlUe worden gezonden Jb bronkhorat Johannea bronsgeMt pteter bronsveld gerard brookma herman broekman hb brookman hci brookman kï brookman paul brookman wj brookman wl brooka marcuf broos prl broos alexander brouwer af brouwer aja brouwer berlus brouwer Charles brouwer ef brouwer e brouwer gerrit brouwer hendnckus tnwiwer ha brouwer hab brouwer f brouwer jm brouwer in brouwer ph brouwer riMUi brouwer rw brouwer simcm bou bthomas brouwer wl brouwer wf bro4 ver wj brouwer ea brouwervongonaenbach 11 brvuwer vongonzenbach ta brouwerrangofiBBXH bach geo debryifwer adwat Im wen ec brown otto vanderbmg wkp vanbrugge wh bruggemsn wf ten bruggencate ej Imigghe fa brucghe In brugghe wia vanderbrugghen hjc vandenhrugh Jacob vanderbntgh cm brugman cma teugman fa brugnuin gj brugman Jonnv brugman Je brug man jt brugman jh brugman i brugman Jw brugman llh brugman ifcUlem brugman wf brugman JJ brugs hw debruijn Jpd debrutjn rotlof debrujjn re debruijn wea debrutjn kW brutiii Jan bruün pc bruijnvanrozeoburg ae debruin Jacques debrum Je debrutn t lwb debruin wgh debruin jc debruine wg debruin ver meer aj bruiner dt brui nen JkJ bruinendael el brulninga hj bruirrink aJ bruins fa bruins Jan bruUu Jan bruins ha bruinsma ew vanJvrummeileii Jj vanbrununei Jg brummer pf brun ag brunetderoche brune gr brunetderochebrune Ig bru netderochebrune arend Pruning aci brunmg jhr bruning wee bruning che brunner edward bruiner leonard bruhner jpm bruno na bruno ml bruno hendrik bruns em biunjunan wa biunt adrianus truissaard fg debruaaeiasse ej brusMl jan vanbrussH Ubby brust cl debruyn hwo dcbruyn Jan debruyn Jh de bruvn kfw debr iyn tjm debruyn iwc de bruyn mi debruyn jan bruyn ms bruyn Jet debruyn hendrik bruyn teen ld bub hr buchelgenvanstmbjtrgen chrUttan buchclv an steenbergen he buchelvanBteenbergen willy buchelvanstccnbeigen ajw debuck eddy debuck mlchel debuck gerard budding wjt budding hugp buddingh hac vanbueren al buijs herri buüi wo buijs ¥ m buyten ha buit nhuti Cornells buit ger jd bula vdb buiaman am vanbilten Jan buitier ca buickaen kf bulham acj builcns bc buUodk fm buUock oh buUock rn bullock wiltlam bullock albertus bultje bj bundr Jpcdl bumkenc jtp bundr Irmi brnider hl bunini jan buning wa buning jm bunt hp burchartr Ijph burhcartz pca burcharts Jd van burenscheM ae burar ai burer fal burer mt buror bc vandarburg Jhf van der burg martlnuB vanderburg an urg Willem vandrburg an burgemeeitre emüa bujrgemeeatre ee burgemee tte jel burgemeestre a £ uuigei icerrst burger jw burger nt buiger woj burger fp deuurger ea burgers jm burgers Willem burgers Jan burgg aaff egbaft burggraef martinus vandeiHtrkn efc bixrghard pf burghard hendrikus burghout sa burghout cp van burtk cf burk Arnold burkhasdt aal burkl chariei burki n h burki francisku burks ag bruiner ewf burtner whj burvM al bus f rans buscn jwm buach abralam vanbuschbach da buschkenM luclen buschkens pp buschkens hg bukens cf busectuf rw buiMïher wm buswher vl de misschere armand bu setaar aha bnsi laar gUles busselaar herman busselaar hetto busselaar rene busselaar fm buaser hwf butmblk mr butinblk anton butot fe butteiing fp buiteling 1 biftteimg rnj buiteling tf butteiing hw butler mc utter benjamin buuren gerrit jauren hja buurman Jf buurman he buurmever Jc buurmever leonard buys Jg buys ch buytenhek gj byle vld pg vanbylevelt al ca lbo Wh dilbo kj calcl al callaert ab calif waert jf decaluwe louis camenk wi camer k Ja camerlmg Jc camerling petrus camfferman mm cacnonler hm campert ql camphuüT fredoy camphuiswn georar camphuissen jb camphuibsen jg camphuissen ht canfijn leopold canfijn wl canftjn Iw cantervisscr fc capellen cnesS ca pellen fg Mpellen de capellen jaj cappers ca captain herbert captam jm captain wfUy captain catharinus capteyn arnold carels gb carets jbm carels maximiliaan carels wp careH fj relBZ cltwrtus carll ag cara ag carli ajf carll ga carli jp carli benjamin caro karel caron Jho cirp hir caprentieraUmg wr carper Familieleden e z gelieven zich onder opgave van zoo volledig mogeiyk gegevens der betreffende personen zooalB rang onderdeel of wapen geboortedatum en laatst beketwle bekende standplaats jn Indlë enz flpt bovengenoemd Informatiebureau ie venden IJMMM DlSTRÏBÜTtWIgl£U S 1 Il 11 i ii i rETBOLEim vooa TZBUcanNo De distrdjuttediens geven op nader door hen e bepaien tydatappen uiteiüijk iussohen 17 ai 23 Aiq tus 1943 gelegenheid tot het l vragen van petroletBnk fgrten voor vèrliobtint Voor dece kaarten komen behalve voor gevafien vam nieuwe vestigmg slechts dgeaea in aanmerking die n het seizoen 1942 43 reeds een petroletimkaaiit s 108 of s 108 en s 208 voor verlichting ontvingen Schippers die peomanent aan boord wonen dienen de aanvragen in bij den datributiedienst ter plaatse waar ztj tgdelijl vertoeven onder overweging van hun grijize resp be raohtingaboekje De distributiediensten maken nader bekend waniieei de uiU eAmfi Van de petroleucnkaarten ptaats vindt SMs h U uw s Burgemeester Ten Dam geinstolleerd AMBTgAANVAABDING TB MAASSLUIS De nieuwe bn i meester van Maassluis en SozenbuiX de heer B J H ten Dam uit Waddfaixveen die ambtenaar ter gemeente aecretarfe van Gouda tevens chef Fan het kabinet van den hurgemeaster was is Zaterdagmiddag m de met palmen en vlaggen versieede raadszaal van het gemeentehuis te Maassluis geïnstalleerd ia teeenwodldigheKl van dr Scfawebel Beauftragte van den RtiksconHnissaris banon va UaemoHa van Haeivt gemachtigde van den Leider den heer W Hans burgemeester van Vlaardmgen An heer Aa Aeokerlin burgemeester v n ZwqodrecJ t eveneens oudaonlbtenaar en chef van het kaïbmet van d n buü emeester van Gouda den heer B W P Acket Wethouder van Gouda en algemeen vertegenwoordiger van den btHge meei ter functionnonssen van de NSS en vrienden tut Gouda en Wad dmxveen Burgemeester en Dam heeft zijn ambt aanvaard met een rede waarin hij om zeide Hoewel ik niet om deze functie te Maassiuis heb verzocht WIJ nationaal socialisten worden op een post aangewezen en vervullen deze opdradit dan zoo goed raogeluk verheugt het mu om verschillende redenen dat ik juist voor Maassluis ben aangewezen namelgk ndat MaanluH i eds twee jaar door een nationaal socialist is bestuurd omdat Maassluis nog steeds niet tot de nood ladende gemeenten is gaan bchooren omdat mun voorgangers steeds in staat ztin geweest de uitgaven en m kometen in evenwicht ie houden en omdat dl als ex aeeman m Maassluis ben b ioemd alzoo m een gemeente aar velen van haar inwoners hun brood by de visscherij koopvaardtj of sleqivaart hobb vetrdiend of nog verdienen Ik zou u willen vragen ons nationaalHSOcialisten te bezien wij zun met gekomen ori af te breken wi willen bouwen aan de toekomst van ons vilk en vaoerland Ik denk hier m t biponder aan de toekomst van Maassluis Ik baa bereid u myn hand toe te steken en u tot medewer küig m eUten oravani te vazoeken Van uw kwit vraag tk hiervoor slechts begrip indien mogeliik de meest mogelijke en aangenaamste samenwer king Aan de insteUmgen elke hun ontstaan aan den nieuwen tijd te dan ke hebben zooals den N Vi3 W H N en N A F zal ik mün bt ondere be langstelling wijden Ik vraag echter van u allen mijn politieke overtuiging te willen cesbiedigen zooals ik oe uwe zal eerbiedigen Een woord wil ik nog nohten aan het gezamenlgk ge meentepersoneel Zooals hiervoor reeds gezegd IS zal ook aan u mijn politieke overtuigmg met vrmöet t gedrongen Van u allen verwaeht ik ja eisch ik dat u overeenkomsUg de door u onderteekende loyaliteitsverklaring uw werkzaamheden naar eer en geweten zult veiTichten BU kt mu echter dat uw gedragingeïi niet zyn overeenkom stig wat u toege efd hebt dan moet u op krasse maatregelen jnynerzyds zyn voovbereid Kn dan nog een woord tot myn kameraden en kameraadskes U allen moet voor oogen staan dat gu niet in een bevoorrechte positie te Maassluis staat omdat uw burgemeester een van uw kfniSraJen is Gy allen kunt u nergens op voor staan Gy hebt overeenkomstigiflMjegHisel te dienen Tot de mwoners van Maassluis wil i tenslotte nog zegg Ons schip van staat IS M het dreigt te zinken en daarom roep ik voor het Maassluis sche aandeel hiervan de bevolking pp en geeft hun het fll zeemanskringen zoo wel bekende bevel aan de pom pen of verzuipen opdat ons vaderland weer een toekomst heeft Na deze rede heeft dr Sghwebel den heer Ten Dam geeom limenteerd net zyn benoeming waarna er gelegenheid was met den burgemeester Mennts te maken Het e prokene tn de raadszaal was door middel van luid sprekers ook buiten het stacBmis te volgen BDKGEiU UKE STAND Geboren Aug Jacob Antonius z van J A deKeijzer en A J Steenbergen St Joseph straat 80 Bverardu Fraderik Maria z van F B Kalmeijer en W M van der VeeKeizerstrliat 72 X jyntje Johanne d van A van Pierahiil en J H Broekhuiaen Tollenstraat 181 Aug Johamvs z Van P 3 Si iarlemanen N Verkaik Vogelenzang 30 Johannes Woute z van J W van Santen en T duBols Surinamerstraat XT Ovettadaas Aug Cornelia van den Eng wednwevan J MooUeokInd TS t Aug Adrianus Antotitua van der Klat Pr i S cents per ninnm 82M Jurgai No 31319 Watg Waar Wanneer Alle weiAdacaa M IUI aa an Baat knbkapal TasitooaaUlllas van antieke tegeu en tegalaehlUerilan Schoairknrg Stjaeaap WIen da goden Ha hebben met Hana Holt en Winnie Markus Aanvang 8 uur Theater dar 3 30 uur La Habanam met Sarah iMndar en Kart Kartell Aanvang S aar Brayninckx INt BVERING Dikke vrlendea mat Hl Aanvang S uur LUISTERVERiGl NVINOIM Inlevering luiste vergunningen verbeurdverklaarde radioHHitvangtoestcUen aan hetpostkantoor morgen letter D SCIfOBNOBONNKN Afhalen aanvraagformulieren voor sehoanenbonnen Distnbut ekantoor S 30 11 3S Z ajo uur loket 13 morgan tettcra APOnnuMBWflwgï steeds geopend des nachts alIMn geneaamiddelan Apotheek E Grendel allaaa PHBs Hendsikftraat Ue Te MedaaafcUk Blaat aan uit oe ITda cuw dalaerende waag welk gebouw raads ele Jaren buiten gebruik Is In daas waag tievindt zich een acbrtjfbord waarop da zeldzame mededeellng vermeld staat dat een kaasbaer uit An k in de Jata ttlt een supel kaaa heeft aangevoerd ter ging van 60 stuks wegende ISSi panden hetgeao aan groote aaldzaarahald la Exterieur van hat aauweaaMds waaggebouw CHJ Sagara G CJ A ranNABEN VnCLEN MR NEUS IN DE BOTEB Cfauidesttaae graeataa e een gisternacht gepleegde mbraak m een schuur op een aan den Wmterdijk zt tib a Ambtenaren van den centralen controledienst hebben onder Reeuwyk den groeotenhandelaar H B uit Oudewater aang houden die negentien kisten groenten vervoerde weHte hy buiten de veiling om van de Goudache tuinders CJICenJCvObad gekocht De goenten zyn m beslag genomen de dne betrokkenen kregen een verbaal turn Een aanhoudmg te Wadrimxveen van v i r A W aldaar die twee ongen eiktaihla l 5i van eigw leelt geieedscfcap en welfckleeding ontvreemd SfMSt SCHAUtM MESSKMAKER 8 BSKERWKDSTRUD NADERT DE FINALE Nag drie spelers aver De zesde ronde van den bekerwedstrijd van Measemaker had het volgend verloop I C Kamer Rieldtjk r l W Boswinkel P Bofgeveen 0 1 J K v d Harat T Rook C p Heo melter Wnk l P Lafeber H Meyer kazen veiToerde bracht de C C D naar d i ve iouder W v d B die d kaas frauduletis gemaakt en tpgen veel te hoogen prya veiritocht bad Toen de ambtenaren awamen werd er juist frauduléUs gekarnd en ofrii was er op het bedi yf een electnsche maalmnchtmg aanwezig waarmede clandestien gemalen werd Behalve de kam en de maalmachme met gereedsdiappen wer den 150 K G tarwe in beslag genomen Tegen de betrokkenen is proces verbaal opgemaakt DIEFSTALLEN VAN POSTPAKKETTEN OPGEHELDERD B A 1 0 HBlpbeateUer aangehwaden De politie heeft een It jangen hulpbesteller van de PTT wonende te Beeuwyk en werkzaam op het postkantoor aBiier aangehouden terwyd deze s a onds op weg was narar huis en m het bezit van een roggebrood dat hy op het kantoor uit een postpakket had ontvreemd Hy bekende dat dit nog eeiu gebeurd was Te zijnen huize werden nog twee kistjes sigan en twaalf verzilverde boekenleggöijes gevondett die eveneens van diefstallen van postpakketten afkomstig waren De jongeman 18 migesloten en zai naar Rotterdam worden overgebracht DË HEER BREEDIJK 25 JAAR IN GEMEENTEDIENST Op 21 Augustus zal het 2S jaar geleden zyn dat de heer N G BieeSijk cB jtroleur der geoieente financiën en plaafevervangeiid hoofd van den luchtbesohermmgsdienst in gementedienst trad De heer Breedyk vmg zijn loopbaan aan te Apeldoorn kwam in 1928 naar Gouda was m 1930 en 1931 werkzaam te Utrecht en keerde daarop naar onze stad terug RüwMAatstal Op de Oosthaven IS gisteren een heerenfiets ontvreemd V n de benadeelde famfUe zyn nu al dHe rvwieJen g tolen Hierdoor zijn afgevallen W BoswlnkeL C P Booymeer H Merer en J H v d Harst Da stand na de zesde ronde was 1 r C Kamer A Kietdijk P Roggeveen en T Rook i pnt 1 B A de Mink en P Lafeber 4i pnt Voor de zevende ronde werden de volgende partijen gespeeld A Rietdijk T Rook 10 P Lateber B A de Mink 0 1 De partt I C Kamer P Roggevaan werd ra afgebroken te zijn in gelijken stand door Kamer gewonnen Hierdoor vallen P Rog geveen T Rook en P Lafeber af en blBven over A Rietdijk S pnt I C Kamer t pnt en B A de Mink i s pt De ultalag van de derde ronde van den troostwedstrtld Is P P Oomans 1 M Naerebout 1 0 M Novak P v d Zouwen 01 T Bynwachter P J Revet 0 1 N J r Hoogendoom M Lakerveld a 1 7 Hamerslag J C Revel 1 0 A Verhoef A H Kullk 0 1 Hierdoor vallen af M J F Hoogendoom J C Revet en A Vertioaf Novak Tpnl De sMnd la 1 P P Oomens 4 pnt l P V d Zouwen P Eynwachter en J Hamerskg 3 pnt S A H Kullk en M ASC Oeuda Vo r da zomercompetitie van AjSC Oouda werden tie volgende wedstrijden gespeeld J de Jimg K d Jong t O K Verwaai M Benninga 1 0 K de Vrie A P M Lafeber a1 P Lafeber A Broekhoyzen V l mx x Bij DOZ werd ab volgl gespeeld NRoest L Straver O t G Sterenbori A van Jawsveld V Vt K Verbey J Verbey O I A van Jaarsveld R Oottermeyer l K Verbey C van da Sloot 1 H van Os J Verbey O t H J B Oostermey O Sterenborg l K Verfc v L Straver O I A van Readen C van der Sloot i e Va L Straver A van Jliarsveld 1 C van der Sloot J Verbey 1 0 N Roest H van Oa C Sterenborg J Verhay a l toon had verloren Tja ejgcdlyk mets Maw ik enook juffrouw HeUesen haddw dea it druk dat alle zaken die dep advocaatonderaam zoo ook bi voor W hetMitycbg verkoopen van de eff ten methet Uobt van den toreiprin verteind Wat IS er eigenlyk met dat hphtT Dat weten wy j uist niet Was het werkelijk wel een Ijohtt Ook dat weten wy niet Weet u dan hoe Viggo Kansen ertoe gekomen is zich met dat licht u te laten Neen ook dat niet Gekloft u niet dat t licbt slechtseen soort betkenmogs of wachtwoordwss Dat geloof ik niet men zKb nujuffrouw Helleaen n het gesprek Waarom niet Ik herinner my dat de eens enkeleboodschappen voor den advocaat tedoen had en ik door de Kjbbmagerstraat gaande den adivooaat ün denBonden Toren zag komen Het was nogvóór hy het urSeèbnden stuk Het lichtvan den toren had geschreven en ikvr mij af wat Viggo Hansen daar toch wd te doen had Dooh ik vergat het g eele voorval tot het ingezonden stuk mtJ er weer aan henmnerde Dit wijst er toch wel op dat er iets gaatxle was met dat licht Ja zeker zeker bevestigde Voai die ieder woord ieder gebaar in z jsigedaditen vastlegtie ai u meneer Aaboe had ook uden indn dat het juigl dat hcht was dat ViggoTlansen oo ntarveus maakte Ja H t u daar gegninde vonmoedenavoor J Toen hy op n goeden dag eencourant onder kruabahd toegestHfirdkreeg was hy builen zK 2eH vandrift Ht had eerat even gelftken wathet voor een oourant was en vond Wordt vervolgd Femlleton Nadruk verboden Het licht op den toren Depnsche detective roman v i T VOOE JÖRGISNSEN 17 Neen nift w t mins Hy wierp een onderzoekendan blik oj Vosz of er nrogelyk iets meer achtu deze vi ag kon schuilen V hebt tqch kunnen zten boe vernast d was toen ik t hoooxie Een zekere argwaan had Vosz deie vraag mgegeivon en dit vage aut woord was niet voldoende om zyn argwaan Weg te nemen eel jy kiyntdie vaitje docht Vosz Mbar hy vond het maar het v rstandig t om niet te Vaten merken Vlug begon hy weer nieuwe vlagen te stell welke echter meer het karakter hadden van een mformalie dan Van een verhoor U zag den advocaat voor hetlaatst toen h j gisteren zyn kantoorbBinengmg Ja Hoe laat an u ook weer d t hetongeveer was fe geloof om vier uur Kwam de advocaat wel eens vakerzoo laat op het kantoor Neen dat deed hy anders nooit Hoe wwt u dan dot de advocaatnog zoo laat op zyn kantoor zou ko len vroeg Vosz onverschillig zondereen spier van Zyn gezicht te veritrekken Omdat ik toevalhg zelf ook noge nige dingen te regelen had Het gebeurde wel meer dat k terugkwam om iets na te slaan oi op te zoeken Om wat te doer vroeg Vosz toenAaboe zijsi zin plotSelmg afbrak Öch mets nietsx U moest my toch i vertellensprak Vosz onverwachts ol u iets weetom4r it let hdit van den toien WiBseer verduisteren Toen hy d it had gezegd staarden 6owel juifroirw Helksen als Aaboe hem ais een wonder aan Vosz bemeikte dit en vroeg voor de tweede maol doch nu een wtimg anders Wat weet u aa het facht van dentoren Ta tl AVÊMtm aaaet verdaistetd warden vaa nM 4 i aar A oe antwoordde met Vosz vroeg het hem nogmaals Dan ap k Aahoe éae aUen zyn gewohen conversatie j