Goudsche Courant, woensdag 18 augustus 1943

oe atifag 18 Aug 1943 Bmtuat Mariti 3t Pro 5 PiwaAmlag 4S4W COliCANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN cents per mmaiier 2 U JMirfMf Ko 21320 F TJBTEII Q itita rAKjra VOOK VUJWILUGB Het SS EtMtzItommando deelt mede In het belang v ai een goede en snelle va rzending van brieven en pakjes wordt er nogmaals dringend op gewezen dat de adressen duidelijk leesbaar in toet inkt geachreven moeten woiden mi met het voUedige adres van den afzender Bneven en pakjes moeten geadre da gevechten der IntaatMle ca pataeratzW krachten in bet gebied van nügorod Om en m dea sector nft lOroi Wiams Voei m het lee etioemde deal vn het OoeMyte front wierpea de botsjewis n aaonde reservee is den strgd loqAt ttar pogenbUk wel het zwaarteoimt dér r 11 Volgena de iiitiJii li nnnrsili airnrr DuUseBe militaire ztldeveriSSkt werdea alle aanvallen der bolsjewlsten tal dit g onder de zwaarste verhezen voor den viJaA4 4et sb B gaaieelit ÏB bet gèiaed ten Westen vaa Orel iKrnieuwden de bolajewisten hun agressieve opcratisa waarbij zij evenala la de andere aeerd worden als volgt g P ni Ml NMlWPMtM Van Vaa HM mWl 1 M n 11 ved sectoren wederom van zeer materieel gebruik maakten Over het algemeen stelt amb vast dat de Ihiitache legeili toegepomm nmchanlwitlt der oorlagvaerlnf met een gelU ki yjet omnsiaf bij Isjoem begonnen è Wjasma Bdyj en Lcuhgameer ntisfaib Einde van den strijd op Sicilië ooMkt 0 4 4e £i itache InnSUc br Mm am éet kebjnNrtMi al Ami ém MMwiloaf vaa d i lBf te UMl In M KeU d jmm aa kma vaMftarcidiaf tHMto Ml atnke lafkaterieiinflbWkiwfeMii tal ve I MmU vw AUe éa rbraakliorMWewMca Iêmm laMi WH I CB aateri ffMed ten ZukNratten van i dcdea ia bobjewiatcn 8l dita aanvaBtn die ovei l a e Wicteo By den gutegxn g taeomwHm IXiit cfa n tegen vwkxr de vijand voigou de ontvanfCB beriebten 4200 meer dan 1600 gevaogenen IS tanfca 110 itafeken gesdiut jiaatwarpen talige ndet i CD een gtwA hoevceBi oor la laer aisBlUjk terkM a aekeltpLc piNaUilaa bebiwa gaievwi wetd de vHaad gedwaagea sle aleawe faosiüties ia dea t te wer pea am sQa iware yerlleieD aaa aiea elMa en auttesteel aaa ta vnllea Se dait 14 dagCB ia de stal sahn a t iga aatraiadas vaa kat ailaad aaa dea gang Dea apdriaga ea vifaad wertea Mj dea afweer ea daar knakOge tegeaaaa vsUea aear Mrara fwlleaa i tmtt biaekt Al peftagac aaa aai aar aaf ia iiitpw iati r Mt TatHMr ia ét Straat vaa M daar aaavaUea vaa vtootab ktadrtaa aaae toa ea ap SirïHë te isaleereB adslaktea 1 da Savieto hi I viB Orel deidila iwakke tvotrlitftan i i tcB ZiiidwerteB vaa Wjaaa I tea Zaldweatea vaa Beiyj ea fiadagamattr baa kiaektige voari Ook dea odaliiktea vaa kal taaie vtmt vav die ia tataal MS yaadeI venlatifdea htmacht viel vijandelijke conen troepenbewegingen aan nloop van den Donete en in Jiied ten Zmidwesten van Bjel an en vèrriielde 9 transportOp 19 en 16 AtlgustiM werfim g ei en vetüeaen 110 Sovjet ta ne rfeachoten t ee g e b iad an SiefUë werden deUJke koopvaardüachapen van grootte door bommen van Duitai gavaeb HKi agtaigcn fifen Bü den afweeiwvan een luival op Zuid Italiaanach galehoten Di tache jagen zonder tjHtUazm 13 viarmotorige bomiteer Swdoende veri ieJcrachtett van de Duitsche dedigii in de periode van 13 Pl Augustiw in de Middetlandsche llf Britsche en Amerikaanache motattoipedobfi n torpeF mor de Ooitkiut an Sicilië yandelijken torpedojager Iii dm i ym MeaaJfia werdan dow tw vaartuigen êer marine n motortorpedoboot tot zinken ht en een artilleriemotorboot kiutartiUeiie vernietigd Een ifcn aanvoer van Sicilië gemotorveerboot van de macine tlDdens een aanval ovwdag 4 tjke vli Uiigen neer Door vaartuigen van de maijine in het zeegebied ten Noorden I SMIië yaiTS aanvallende Britsche Wliöghiigen e 4 neergeac iotMi lormatie Ouitache gevechtamet groote actieradius 4P 15 Augustus des avonds in West Noordwestelijk van van een door luchtafweer en toniedojagers beschermd jWWyk convooi drie transpi ts met eeff gezameniuken inhi 11 000 brt in den grond en Wilde tenminste 2 andere P door bomtreHer Alle ua keerden op hun steunpunt Mavallen overdag en snacji S teU ke vliegtuigen op vi iW plaataen in de bezette gs te Westen waaronder ook Öken van de star Parijs kten aanzienlijke verliepen n VQaadelUke laadiagMtiUdktaditeB adit aaa fraat wetdaa veralatlgd Oadaaka aaa wéét paote TüaadeVfka aaperioriteU ir da iuebt gelakte bat de raasaebtigk tnnsporten aaar Calabria v hncBS de iMaaaen Bit ta vaem saadat q 17 Aagoalaa m H ar aQe OiAseba ea BalJaaiweha bqpaa set ftabagiip va boa aware wapewi taalcs stakkea gcaabiit aato s ea het oorlagstalg vla de Straat vaa Messina ap ket vasteland warea overg bnMÉt 1 een der laatsten verilet de feneraal der pamtaertroepen Hube die de gffvechten op Sicilië geleid bad het eiland Deze reusachtige militaire en oi nisstorisdie prestatie Is mogelijk g weeat door de dappeiheid der troepen die te land eUce doorbra vetiiindcrden door den Oiriv inoei ftn h dhaftigen arbeid van de marine die sledits met kleine vaartuigen het vertteer beheei sdite en iiet met licbte vlootstrijdkroditen in da flanken beashennde en door het krachtige scherm dat de lucht macht nMt Jagen en alweergesdiut over de Jmat vnn Messina s ande Leiding en troefien hebben een presta tie deverd die in de oorlf sgeschiie dain evemeer gememoreerd zat worden a4s een ïegerviermde aimvalsriag Ir zgfi w ennadit beriobt no lTt maakt iiat Ksdiaansohe oppeibeval bet volgeoda bakand De aar Massins gelacea stdUagaa werdea gtsteraa dea vtlaad da ItiHaaaaekDoiiacfce i terbeodaa iwaa betwhd Voor de reeda van Sjtaonsa sshotm onae duikbammenwerfxa tjvea iBoofi rta iadiegtD m ixcmti Een groet adbjf irerd door een toipadovUeyliui aan de knat van Ttanii etiutic gwi P feo Vuandelüke vliegtuigen ondernamen aanvallen op Tui ün en op da om geving van Viterbo en Fóggia Men is nog bezig de schade na te gaan en het aantal slachtoffers vast te stellen In de omgeving van Foggia werden 13 viarmotorige machines door Duitsche jagen en twee door het afweergeschut neergehaald Dria andere toestellen werden te Turyn vernietigd door het Hfweervuur en doOr onze nachtja er Het afzonderlijke optreden vanvyand ke vliegtuigen in de provincies Leoce Sa fmo en Reggio di Calabria veroorzasKte lichtte schade en maakte eenige slachtoffers Tijdens vengeefsche aanvallen op o nvooien werden vijf Britsche tor vUegUiigen nee ea boten Vier ten getroffen door t afwewTwmr onze escorte vaantuigen en éto door van onze verkemungsvliegtuigen NA OEN STSMO OF SlCIUa militair con aepondent vui hea DJf B rti t De Sicllla nsche veldtocht 11 tefi ide Als Êen van de laatste soldaten stak opperbevelliebber seneraal der pantser oepen Hube de ftraat van Metslna oveu i t M £ X A a Ji i tot en n t d laaUl mitiallleurI evoIICIiS VQlltlU aW Wede te nemen Hier dringt tf h vechten alanede door de luchtUerie werdia HUfens dl tol ontvangen raffpotien X Vijaa kvltegtiugennaeEgeschoten lh tfav ohttvMtuit Mm 1 tfgek op n nacht aan de ZuwTvanjE ktiA an kl herg bitd JBondktg opperbevel van de weeraiacht I voorts bekend vt f weken I4ter i f Haebe n oaderde M aa nkele 2 ter tot vUfvaadgstl AaHJfca la iiarden verblttatdea i Mr bet hc maWgc wnet vtn gcltjking op d catastrophe van Duinkerken waar honderdduiz den mgciMlM lol daten hun uitrusting In den steek Utten om ijt te kunnen redden Toenook vele gevangenen gefeit kan mea conclud r vrifet weQc etfi felheid da weinige Duitsche divisies hebb Q moeten strijden en hoe wSmm de verlozen werkelijk zijn die den ur het veege lijt te kunnen redden Toen lMrtti4 Wflfdn ook vele gevangenen ge n ftkf va dB feit kan mea conclud r vQand wexdttp toettbrao t nu hU btfDt weken iWodV neeff getud om de tmï Itallaansche formaties tos dez slqtqpe itsch Iet Is zooals reed gemeld teUiikt 4 tan slq ratie ta dwingen In I uitscha militaire kringen trekt men lilt de plannen van den vtfan en uit da wHm waarop de eigen formatie d se plannen steads wear hebben weten Ie veredelen da conclusie dat da 51ciliaana ha onderneming delf vUifnd een heai klein voorproefje heeft gsgeven van dataeaa wat hem op het vaateland ta wachten ataat wanneer hij hier op aen tatcht jss ii ws i t Duitach front met gewaarborgde verbindingen atttlt J e LotiaeoBCiM corrsaaenMM w Ut tonbladet meldt dat da litüy Exprest lUn teleurattlllng jftvj de telaolmatlge ontruiming van S lit door deDuitacliers niet kao verbuigen Het bladachrtjfi Alle op atue fC veatigde hoop iauict in vervoUing M Vf De Dultscha tiMeiale troepen zDn er v6or de neus van dt geallieerde luchtmufln In geslaagd zlcti in veiligheid te brengafc Vliegers van de Britsche luchtmacht verjilaren dat het door de Dultscheri over de Itraat van Messina gelegde scKerm an lUtfitdoelartiUecle het opmerkelljkste ïs dat lU ia dsaon oaileg hebben meegemaakt f Volgens het D N B toonen de Londensohe bI4dei de laatste dagen bij de beowdeellng vaa Hen aigemeenen oorlogtteestaiid tn zekere terughoudendheid £ e mltltalre crltiou van da D a i 1 3r Mali fclddell Hart constateert dat de SovJMs met hun aanvallen in het OoAen niet datgene hebben bereikt wat men een week geleden van iien verwachtte l e Sovjets zijn er niet In geslaagd het Zuideltlke r i am liet wanketen te brengen De door de Sovjets gevolgde tactiek Is volgens de meening van Liddell Hart buitengewoon afmattend voor hen In een hoofdartikel van de Daily Mail wordt gezegd dat men ziob ondanks de in het verslag van Roosevelt en Churt iU geluenxte getallen moet voetbe i e lde i i op een verachen ng van den duikbootoorlog en dat t BUSkgen e verwachtoi sUn tkt Zondag M Leida etaoaM rt mevrouw Trie I t van Icggelen ene word op de loe j h hef midden ftn de S iï HederUndaeh CJ r M u r De militaire mede efln vaa 4s Bally Telegraph luitenant generaM atartin wijst emp dat het Dultache lea nog ate d iflin volle rtrtjdkraidit bedt n ndg alc d tot de neetttjkste mHHaire operaties in tuat la De A N poaneai n4snt te Berlijn mriUt Oaceveer taneduisend DiUtai e iKHiwien woon De BerWniche corr van het Hbld noeiqt liet opmftrkeUjlc dat een Dultsciw correap n dentledlenst een dexer dagen voor liet e rat van e n sUg om Cliarkof spf doek dat het wcermaehtsbericht nog atm de uitdrukking ten 2 W van BJelgorod WSjtt gebruiken OndahJu de Sovjetlwi chten over een tocnanwnde inshilting vMi Charkot la het DiiUs A opBcrbevd Mi kl aar van mtf ning dat don atad BOf niet aoodanig wordt bednlga dat vtranderiog vaa trontaandi dte noodsakalttk Is Overlgant la Charkot MU alcaltta m aorlooiric 4 oidettnMpcn daar man net hiar di Kta det de Sovjetsperatiea evenals la afgeloopen winlo uileindeltlk een doai raak Baar de boekt van den Dnjapr dutAet téUèf van OBjepnpetrtwdC beoogsa Door nm een doorbraak ziniden dan eventueel de Duitsche mntUnlea aan de Kloee en Bü Brlanak in den rug kunnen warded aaa l valieQ DB rosim VAN BOm Ten aanzien van het tot open stid verklaren van Rome wordt van toeaaangevende Italiaansehe zjijde de vdlgaiée prineipieele uiteenzetting gegeven Het volkenrocht kent ten aanziM van bet tot open stad verklaren vÉa een atad geen concrete bepaling m in details geregeld en door alle stetM erkend is Een dergelijke intematio nale ovbreenkomst is tot duaverre niet van krarfit De Haagsche conventie van löOT apraefct alleen van onbeschffmde steden aangezien in dten tijd hét protkleein van het luchtbom bardement nog niet besfawd De Italiaanscbe regeerinf heeft p 31 Juli den Angelsaksischm mogendbeden medegedeeld dat i voorneniens was Rome tot op i stad tc verklaren en daarbü gevraagd onder welke voorwaaWen de tegenparty harerzijds tol dezelfde VOTklaring be reid waa Een antwoord werd van den vijand achter niet ontvangen Het eenige antwoord was de tweede luchtaanval op Boma op VrMdi 13 Augur tus Daarop heeft da Italiaanache re eering eenzijdig Rome tot open alad v r daard en opnieuw door bemiddar ling van het Vaticaan dan Angelatdc sSschen mogendheden laten mededeel len dat zij de noodige maatregelen sal nemen het tot c n atad vei ara mogelijic a makm Een e ficieel antwoord der tegenpartil op 4it tww l vootrtel Ja tM êmtené Mf BM tvangen Velkenrechtalifk ia thnaa de toestand zoo dat de ItaUaanaidM regeering een eenzijdige verklaring hcaft afgelegd Daar echter eeen tweezijdige overeenkomst noodig li kan Rome juridisch nog niet aU op i stad wor den Iwachouwd De maatragelen die de Italiaanache regeering heeft genomen voor het uitvoeren van haar voorstel zijn niet in details bekend gemaakt Tot dusverre heeft de tegenpartij slechts door middel vtn ten omroep bekend gemaakt dat de Angelsaksische mogendheden de door de Italiaanache regeering genomen maatregelen willen bestudeeren en zich haar voUtdige vrijheid vooriwhouden zoolang geen tweRIjdiga overeenkomst bestaa t Het Italiaansehe voorsta b overgebracht door het Vaticaan en niet door Zwitserland de mogendheid die de Italiaatische belangen in de AngeLsaksiche landen behartigt omdat het Vaticaan zijn zetel te mm htéeU en dus In de eerste plaats Mtan hefft bu de regeling van dit vraagstuk AJUKIKAANilt B JOVBNAUIT OVEB ov om De Moafceutehe corretpondant van da New York Times Alexander Wertli heeft VBlgcns het I N il een aptienbaraid artikel geschreven over de problemen der Sovjets WaMh die sedert drie Jaar in de SovjetUnie als Journalist weckzaam is hër Inaert er in het begin van zijn artikel aan dat de Sovjets den elsch gesteld hebben sar de grenzen van 18SI mal inbegrip van d Westelijke Oekraïne de NoardelUke aoekowina en Bettatablt De oorlog beteekent zoo tehrtjtt Wel th verder een onlietchrlJIlUke tragedie het bevolklngtnssgttuk der Sovjets inbegrip van de tmvoeding der leerplichtigen Men geeft In Ifoefcou openlijk toe dat het Ruaalsche volk tijdens de atgelooped dertig laar bullengewoor veel heeft moeten meemaken zooala burgeroorlog hongerelaoed epidemieën ontbinding van het gezin en andere gebeurtenissen in den Sovjet ttaets 9e famaipe Msleg bee 4 SovjetI eV Un ontutland gadedmeerd Meer dan vier mlllloen voor het meerendeel ienlsi msmiew 4 gatneuveld ea nog meer zijn invalide geworden Vervolgens wijst Wertli op en vcOTtduread leehtcr wordenden zondheld toestsnd in de Sovtet Unle hetgeen vooral het geval is bv de bevolking te tiontngrad Als gevolg van het feit dat de Sovjetsoldaten Wet met verlof kunnen komen wegens den grooten afstand en de tranaportmoeUtikhrden en daar de vrouwen zwaar moeien werkenen den landbouw en in de Induiltle zal het aantal geboorten n de Sovjet Unle aanzienlijk dalen Ten aanzien van Ie betiil Mnfen met de WetttfWte mogendheden tchrtfft Werth dat het duidelijk Is dat een wantrouwen dat zich in den loop van 25 Jaar hertt gevormd niet In de i tijd van 2 Jaar uil de wereld kan Worden geholpen OtSH VBRROOGINC Dm IMVWHS MIDDELENBANTSOEIiiEN IN t HOKLiJitt De Britsche minister voor de Voeds Ivoor zienmg lord Woolton heeft in verband met de van geeilleeKde Mde flconttlge berlehtea omtrent een verfoetermg van de echeepv art positie verklaard dat h J voorhmplg niet van plan was de levtnsmlddclctirantaoenen Ie vorhoogen HU achtte het veel Juiater iKt eventueel aanvullende iitVoeren voorraden te vormen Er wordt op gewezen dat de verklaring van dea minMer made verband houdt met het teil et BtèwbaM ook voer de voedselvoorziening van andere gebieden moet zorgen Zoo heeft het Britache ministerie voor Oe ▼ eedHrtvaojjsinbil b v ree4t OH i reaervei mflier c i l b Mn e ii en andere leventmlddelen ter beachlBng van de SovJet Wile moeten sletln MAKDraOP KMJÉlScm sCHBarawsBvnf Bauter meldt dat e t sukmg die Donderdag Ie uitgebroken op een aoheepawerf te Uverpoel zich battt uitgebreid tot ander An das SS £rsatzkommando Niederlande Den Haag Korte Vijverberg 5 Te zenden aan rang naam r eldpostnummer of adres De conferentie Churclu lRoo evelt Uit Washington wordt gemeld President Roosevelt was op zijn reis naar Quebec vatgsEaaid van Barry Hopkins en lijn parttctilleren secretaria Early Corddl HoU haeft ap e ptneonterentie verklaard dat Ü waarscbijnlijk tegen het einde van dexe week aan de Engelsch Amerlkaaasche besprekingen te Quebec zal deelnemen Naar de Britsche berichtendienst meldt zal de Britsotie minister van Voorlichting Brendui Bradcen xichnaar Qwbec bleven om deel te nemen aan de ocmfateBtie Roeaavelt Churdlili mOEAUBBKBB KUIOSOByANCrattN IJN JAFAH Vertegenwoordigen van de Britsche Ministeries van Oöliog en Buitenlandache Zaken hd rt en verklaard dat de door de Japansche regeering gepubliceerde lijsten met nwien van krijgsgevangenen nog Biet volledig zijn daar totdusverre slechts driekwarfr van het werkelijke aantal geallieerde soldaten die in Japansche krijgsige vangenschap zijn geraakt op deze Ijysten voorkomt Volgens een officieele schatting toabbea de Japanners citta 100 000 Britsche gevangenen in han den alsmede 75 000 Britsch Indische 20 000 Australische 38 000 Amerikaan sche 100 000 Nederlandsthe en 2 000 Canadeesche gevangenen Het is te Lcmdra opgev llién dat er van Ja panache zijde geen enkele naam bekend is gemaakt van Britsch IndiMhe krijgsgevangenen Hierbij valt op te merken dat de Japanners de BritschIndiërs echter niet zonder meer als vijanden beschouwen ook al hebben zij onder Encelsche vlag tegen hen g evochten Integendeel er zyn talrijke erichten ontvangen waaruit bUJkt dat de Japanners Subhas Chandra Bose de vrije hand laten bij het aatiwerven van vrijwilligers voor het Britsch Iadische vrül dsleger dat Boae onder de Britach Indiërs in de door Japan gecontroleerde gei ieden op de been tracht te brengen Tenslotte is te Londen nog bekend gemaakt dat da naamlijsten der krijgsgevan nm langs diplomatieken weg van Tokio naar Moekou gezonden worden waarna de Sovjets ze op hun beurt doorgeven aan de geallieerden coMvoooLAomr m ovbibd VAN OVABACCAKA Bet Japeaacha hooftÜEWartier maakt matdlog jran twee groote eeavoeltlacea ia het eebied veil Guadalcanar Ben groot convooi dat In dit gebied tn Westelitke richting werd op 14 Aug dei nachts bg het eiland Bera door de JapaBacfac marlneluchtatacht aangevaUen BH dan eeraten aanval erd een groot traneportschlp tot zinken bracht drie andere graote schepen en een ailddelgroat tehip werden in brand geworpen Van M lecrgezcUencle vUaodeüJke Jachtvliegtuigen werdea U acetgeadoteB De tweede aaavalagolf der JTapannert legen hetaeifde coni l bracht nog twee groote ttansporttchapen en eea fandlngsboot tot dnken en vijandelMke torped ager en een sleep ÜBot alamede 10 landingabooten werden met ichineiI wteBfuwkMMlvaUen Hierbij wer sonvooi rsres de vUndellIke troepen met iMidlngsaüanoeuvreB bSaia TroepenoDnceQ laties aerden door Ae Apannera op lwe taen aangevallen Voertsi werd daarbij vijandelflke krataer doer bomiaen be 1 en werden nog 4 vliegtuigen omlaag aanval Slmbo in de Biloa 9U een vierden Vaa de el snden t groote toracdajager tot zinken gebracnt en een andere torpedojager bescha ot tweede convoolalag vond plaats op 18 AuguttuB mlddemacht op U ieemt len ten OoHen van het elleiia Oetukal Door torpe do aanvallen werdan eea groote krulaer en een groot treneportach i ra d boord bormdlen een ll te krulaer resp groot treneportach i ra den grond ge ra bormdlen een llohte krulaor resp een groote ler edo acar ea Sndera knilaer en torpedojager werden beachadlad De totale Japanaehe verliezen bU deze actie bedroegen tl vUtftuifaa immwmmm atMM sTauuiN UBKKrr gCaSPCN BSgCWkBAAM De Amertkaansiilie scheepvalrtautortteiten die tot dusverre tritduHcBd achecpendmte hadden uttnleend StJA er thans toe overgegaan oeiT acheepsrutmte te verebarteren Het zuilen uUalultend Ubertyschepen zUn die hiervoor 111 aenmerklnf komen De Ver Staten hebben momenteel circa 200 van dlè schepen ter beschikking die verdeeld zullen warden owr de Nederlandacba Gitekacha en Noottebe regeet gen weUce er reeda erder te Waahlngton op hadden aangedrongen dat men ashnien tei beschlkkti zou stellen om de verlteeen 41e de betfafiende hamtelsvloten In den atri d ter zee hadden geleden weer goed te maltenk doch tot nu toe vrijwel zander resultaat Met Engelaad i$wam aoeela men tOk herinnert een dergelijk aecoord tot stjmd waarbij Amerika den Engelschen gedurende de eerste tien maanden 10 tot 20 schepen per maand In charter geeft Alle op ddt manier aan vreemde handelsvloten afgestane Libertyscbepen blUven uiteraard eigiendom der Ver Staten die ze na den oorlog vjeer kunnen opelschen zooaU de betrokken legeerlngen van haar kant de i Atrterovereenkomsten kunnen opzeggen Omtrent deze charterovereenkomsten zön geen details gepubliceerd De Ver aten rUn tot deze regeling overgegaan omdat zij bU des Huldigen t and van hun achecpsboinv niet in staat zijn de nieuwe schepen te Bemannen terwijl bijv Engeland alleen reed IS OOi werklooze zeelieden telt ocrrgcstANDs gntATBcncttt V0OXDECI EN VoIg4ni Mn Bngelachen nieuwadlenft heeft mea Bfmm de leider van het Amerlkajin actie oorloaiinobiUaatlabureau In een radiorede o a verklaaxd aemsdhtlgd te ziyn om namens president Konievelt te verklaren dat naar aljn aordeel twttrdite veldtlMea voor den boeg atsan dan het verleden gebracht heeft Ret It In het geheel niet zoo dat men kan aanaemea dat het atneee nabil li Voorts et Brmet M de ttrata aehe froordssiea d f Sttltaehlmtf Isstlt op rond van de bezc te gebieden Hulp bü den oogst Ol SJLD SI T ZtSU KWAjmEani of Gfx ote rijize vé mé volbeladtn met kribben tafeb Iwtdcpotten n ander kampoi erieel ndBen door ffederland Bepakt en gezakt staan grootere en kleinere mtil enten jonge kerels op onae stations en vormen de iioezemoezige bezetting van overvofle treinooupé S De Nedeiüandjche AxbeidadJenst maakt xiefa op om o ver enkele d gen met duigenden jonge Jcrachten mee aan te pakken by het pa ea van den aandappejoo gst Voor el die duizenden moet echter tiid ijk huisvesting en togering in gereedheid woeden gebnachf een onpniaatie op zichzelf die in deze dagcn ten uitvoer wordt gelegd De wagens en treinen zün goold vao het liden en fflkideo dea iamb naar het Doften en Noorden En vanal faet moment dat zU aankwamen in de toekomstige l eii laat3 is in deae dotipen niets veranderd De i l£ntankwartiennaker eerst vreemde verscfcijning soms met wat wantrouwen bep oet dnrirt 1 wedit i j stempel 9 net gasrtdorp Over de lijnnecbte wegen van oive vemkooniën marcheeren de kleine kolonnes ai4 eidafoldaten Vroolijke pittige liederen künken ver over het open land En door de sntalle doiiissiraten fUtsea op gi iize fietsen ane te ondonnansen is werk aan den winkel Scholen vereenigmgsiokalen aHéa wat maar aan de eischeo voldoet moet in gereedheid gebradit worden om de afdeelingen voor eenlgen tijd te kunnen huisvesten Er pijlen moeilijidieden Moeilijkheden metji yt vWvoer de plaatsruimte al die andere dingen die in de kampen er nu eenmaal bijhooren en die hier in de ti ielijlc legerplaats slecAits heel provisorisch kimnen wieden ingeridït of waar zelfs van moet worden afgezien Maar over hel groote feheei looi t alles volgens de plannen Nu reeds konwn de meeste kwartieren lai z mèriiand gereed Hr moat nog wel eng zoo hier en d ir wat veranderd worden Een keuken een eetzaal blijkt nog niet geheel aan de eiachen te voldoen maar in hoofdzaak is de inkwartiering reeds in kanoen en kruiken Daar is ecbter voor gewerkt Arbeidsmann n nog leohts enkele weken onder de sciiop toonden dat zy hun maooetje bonden staan Omter dikwijls moeilijke omstandigheden werden de gestelde taken telkens weer volbiioht Groote s epen moesten aoms Üs een enkelen dag worden gehwt volbeladen traSershwamui bü dag en bij nacht en konden niet wachttn En of het nu Zaterdagmiddag of zelfs Zondag was de rt ginig voer Hier ging het er om de kwartieren op tijd gereed te heWien Hier gaat het in wijder vei4 and om het verzekeren van den Kederladdaehen aardappeloogst De ArbeidscËenat tm Nederland staat aan het begin van zijn eerste totale werkzaamheid biJ het binnenhalen van den oogst De leiding kent haarijonge lichting nog slechts kort In hoewel de voorbereidende werkzaamheden nog niet heeleo aal afgebeten ziJn weet aj nu reeds dat dwe oogstlKhting haar mannetje ïal staan Als over nkeJe gen ook het groe van de troep naar de ooi toentra is afgereisd staat daar een geheri iMwr van arbeidasokiaten dat zijn taak in t kader van d algemeene oogstwerfc zaamheden geestdriftig en energiek ter hand zal nemen Femlleton Ifsiruk wBTboden Het f icM op den toren Deeniche detective roman van T VoaEL 4 GENSQf 18 V vond viiB Vosz hem in de lede een courant waarm een stuk met Wauw omhaa ki was en waarvan een aantal woorden onderstreept waron En ook waa ht de courant liat ingeaonden stuk van Viggo Hansen ingevouwen Spirakelooa atwirde Aaboa bem aan Ja ja maar boe weet u datallemaal MotMim ntaer steunen dan spnakan Ki iwoeg Vosz verder wat gtbeutde er toen Viggo Hansen de courant had ingekeken Hü werd Week als een lijk en ho wel hü zich aüe moeite gaf om lünopwinding te verbergan aag ik duideHjk hoe Inj een bezwümii n bij wm toen hij zyn kantoor uttwiimkelde Had u ad eender teekenen vin onnut bü hem waargenomen Zeker Dikwijls schrok hy als h4j plotseling een geluid boorde voorolals de detir onverwachts openging en er iemand binnentrad Daarna kon hij dao tangen tyd als in gedachten venzonken zitten En dat deed hiJ andws nooit Integendeel bU beschikte over een groots dosis tegen wöordigh id van geert Nog iels vroeg Vosz Had hü wenkelük zooveel relaties onder tie buitenlander die luer gedurende den oorlog neergestrekeA zij i en aaeh op denexpocthsmdel toeleggen Wü zagen die mensohen hier op kantoor maar hoogst zelden Viggo HaMen had d gewoonte alle wat zqii piHBaangelegenheden betrof buitenzi antoo te houden Had u den indruk dat hij buiteo yn practijk nog drtöc in zaken MtJ Bc geloot hej wel dodi kan u daaromtrent feen zekerheid geven Kwam hier ook noo een brief ot zooiets aan Hebt u hieiv nooit iets van hen gezien Neen Miaschiea beds iden van faeuTAabee keek Voaz w r Wantroiuwend n ook jt frouw HeStesen schee ma V ii igen t ie gevallen II i L i te hrip Even S S P K Sell H ehide gekeurd te ww b voor de wSSai ia of de LendiracM MUjmaitÊm wnéa aa mtMt XUdeaa ie UttfCA T glag ta aBaiiaMen d ea a le nsBU i i el Personen tntseau tt M Jaec ai aaa Mdlnpijitelitlg au veer d lutgslSfL k nea sick evvaewt eea tet Srhigt SiSi aafi Heng o C rê t G tena ZwoQa Hotel Assen OaaeerthuM SWiU lriij I w HUI 5 Aug I S0 uiir Amsterdam Dam 4 Bomaanval op Vliuingen GenWd virondt In de avonduren van IS Augustus vond een aanval van EngelschAmerikaansohe vliegers plaat op een buitenwijk van Vlissuigen Volgens de voorioortge l Mhten w dei orwler de Noderlandsehe burgerbevolkmg m iwrsoncn gedood en een viif snroot aantal zwaar tn ü M ewond Voorts werd schade awgericht aan dt huizen comnssABis du pbovincie OVEKU88EL Het kaoommissariaat dee lt mede Oe K ksoommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden heeft den procureurgeneraal mr W de Hjjke te Arnhem onder geli tydige eewollaJ uit daens tegenwooiidigebetrekkmg benoemd tot commissaris der provincie Overijssel i VntfLAATSINO BintlAITX De bureaux van de hoofdinspectie vsèr de bettiierming van de bevolking tegen bcht aanvaUen welke tot heden waren gevsttlcd teletoet te s Gr venhage Heerengracht as rden S241 fm S24S postbui 71 ïidi ni t op haar gémk te gWlen Vosz bemeiikte dit en waaede nogmaals een gedurfd eet Ook niet n sla ike zwarte dame De vraag klonk heel ffewoon zonder eenige opvaUende intonatie of n ndek doch Vosz zag dat zij haar uitwarkinc met miste Aaboe wead Ueek en kéA liulpe loos rond alsof hü niet wiat wat hierop te antwoordea HU voelde dat hier meer achter stak Juftrouw Ifelleasn keek Mgatif vSn Voaz naar Aaboe en vm Aaboe n r Vos Ja nu hartener ik mü Booieta antwoordde Aaboe ten iaatate bet waseen lieve a rdige ViWOhüning Ja zij kwam met een brief en h tft hier zoo wat een kwantiar op ViMo Ttormiii aéten wachten En toen En toen Nielal U weet niet yie il is vroef Voat op een toon die tiiet verried i liü van nieuwaglerigdieid brandde Neen antwoarddA Aaboe met gentaakte nverschilli Ml Hté tmi ikdat weteai Vos keek op zUn hork ge H t is lajt gevKoéeti aei t ü opstaande Om elf iMT worden mk mensehen gdioond Ja ik ben ook ofgeiroeven q rak Aaboe U habt nog vüf miauteB Wij ziet eikaap nog wel bij den recht vaninstructie als tenminste niets ewichtiger te doen heb Met een knikje groette Voaz Aaboe en juffrouw HeHeaën en verliet het advocatenkantoor vm Toilben Vosz wandelde d Noordstraat af in de ridMii van H Oitdeplein Toen hy bü de Krislalstraat kwam shmg hy deee in Bl Mbaar was het hemjar niet m te doen liet venhoor nog b Te wobmk Hij y grtrsatfde taimjnota zijn pas Woiét wsvéligd