Goudsche Courant, donderdag 19 augustus 1943

Vooé 4en kantonrediter aCBIBNlS Wlc N8 IBU ▼ OtVALSCHDHI Dtt was een kennelijke anUraovd aeük loo dat de betrokkcm B met water op a kar h i tm 4H m é roeBc te doe eotiMatwni de ktnttmreeMer mr J A vao fironkborst ten aanzien van den niet veracbenen 44 iangen Goudsdita melkverkooper D B die was geda vaard wegens twee feiten het afleveren van meur met SO water en het gel ktjijdic met de melk vervoeren van t€a hoeveelheid water De keunnccster beaamcjbe dat bat liier een er e knoeierU betrof De melkboer had melk vervalichl met water uit fhearhen A hu op t n wacen had De fleaachen ralOe hij onderweg biJ familie en aan acliierat wonende klanten werd de vefraiaehte melk dan geleverd I e vervauching eachiedde bü de alleverlna de inhoud van de buaen op den wagen waa in orde en dit maakte het moellUk de overtreding vaat te itellen doïh nu waa het op heeterdaad gachled Ook vorig aar had getuige den melkverkooper een keer betrapt De ambtenaar van het OM elachte wegen de melkvcrvalaching 300 boete auba 3 maasden hechterda en voor het vervoer van de fleaKhen water lOO tuba 21 dagen De rechter drukte in tljn uitapraak uit dat met knoeterij met levenamiddelen niet te spotten valt m legde voor het eerste telt drie weken liechtenls en voor het tweede feit ao auba 10 dagen op Of tiet pad der liefde Voor het eerst diende een taak van verael tegen een st rafh€schikklng van den burgemeester die deze in een aantal overtredingen kan opleggen hetgeen met vier gulden boete of twee dagen hechtenis was geschied aan een jongeling uit Gouda die na elven op straat had geloopen De betrokkene dia over dexe strafbeechilcking nu een zooals dat heet gerechtetijk uitspraak verzocht deelde mede dat hij ruzie met z n meisje gehad en daardoor den tijd vergeten had De boete had ht niet betaald omdat htt het ta veel vond Noch de ambtenaren noch de kantonreob ter atfitte termen aanwextg iets van de boete af te doen en too bleaf bet vier guklen Wat Waar Wanneer a Mafaa mM f n InMiaval Ttatiwastamaf van aatMi taaak m lwati$aJldei s lMi a mtan fctt t ii wksi de tadrn Uet bebben o rana Bolt en Klante Maiina AabvaiMl mr 0 LEVntBfO LllMTER VUCUNNINGCN Inlcverhaf hilaterverfUBiUnteii verbeurd verklaarde radlo o trainl atalleii aas het poalkantaori axtgcn letter O Oetowid W Baai j j J Oskam 28f en A B Langerak 21 j Overleden Fiorua Vm gehuwd met E M vaTSïlt Cornells Dekker 11 j i p iitenboom 1 d Dirkje Vw ï Lo r der bcTOlklng j P de Lange ondcrwiijM Unix in G 3 N Bwi J bod van Ouderkerk alT Pin F 63 Vertrokken H van Meii houdster naar Gouda TuïtSi J N Verkaik dienstbode kenwoude A 37 C M bSL fabrieksorbeidster naar JouSHwi laan 35 G J Kreukniet lSi5 naar Lekkerkerk Sohuacht T Jong dienstbode naar Nie LÏ aan den IJssel s Gravenwe ia 4 H M Kanis zonder beroep iJZ S maar Nic Beetskade Kluijve k qier haar Ber C 52 W Na tfooralga Ilclda waa er ook aofr een welnlf galante lieMe en die Heek uil kct faval waarvo t en BaauwOkacb aialska hier waa opgerocfien Zii bad in het hooilasut geloopen en nu vertelde lif dat te vermoeid van het wandalen In hei fraa had geietca liet een vriend voegde at deaccvraagd aan toe en dan pleegt de rechter niet verder ta Infonnaann want verliefde mcnsdien gaan nu aanmaal niet ntddcn op de Markt attten Maar waanm itj niet esohikt bad wilde bet O Mt weten En toen kwam het Zit dacht dat naar vriend het el loii betalen maar dat bad deze niet tdaan i Het werd twee gulden en la het voor de KeeuwtJkadie te hopen dat haar metgecel lich alsnog e n hoflelqk ridder zal toonen dia de kosten tal dragen BOIGERUIKK STAND Gealasgd Voor het te Uttart houden examen van den AlTV Stenografenbond slaagde vxior i res in de stenografie mej M j vliet Voo kwitoor stenogiaaf S eveneens te Utrecht mej A P v Geboreai M Auguatus Egbert Pider Johannes in van P 3 Bevet en E O M van Btjl van Mlddellantstraat 7 17 Augustus LconardUB Adrian us in van Th A van der Pouw en C J Vergeed Vosaiusfitraat dl Cornells Jobarr es zn van C J van Sck en P J Kroon Peperstr M is Auguatus wynanda Udia dr van W J NoordJiniu en A Tollenaar B van Catsweg 47 Getraawd 1 S Augustus J van Etjsden en L de Hoop A A Aeparon en A M de Kcbter Ovetledea 14 Augustus Shgje Blom IS j 13 Augustus rfanciscuB Alotjslua Maagdenberg I 1 16 AuguEtus Johaiwa Bofman weduwe van J J Bats 09 J Cornelia Ooaterom weduwe van B van Jeveren 82 J Johanna Elizabeth Emeis weduwe van L Veenendaal J MARKTBERICHTEN VEEMAKKT GOUDA 10 Aug V Aangevoeld u biofcper week handel redelult 51 anSJJ nuchtere kalveren en 1 granlialvB genomen door de N V C KAAgMAKKT GOUDA 19 Aug Aangevoerd parttw J kW 02 Oi Jde kw oa i HanSi 5 Bootdtedacteur t Q Weysters itom Cheiredacteur voor Gouda en Clwö F Tleter Gouda Verantwoordtltlk w i advertentlea L Akkersdtjk Rotterdaa geefster N V Rotterdanuch NI BDttardam Dame die net de trein van Utrecht naar Gouda reisde en per ab iis heren gabardine regenjas meenam inplaats van damesmantel wordt vriendelijk verzocht deze om te ruilen Adreoi A Hoogendijk Karekielstraat 76 Ooiida M tHalia NLEIWEBI9S TtL tteo eoUOA Van Vrüdatt to tot en met Waanadog tS Aagualaa brengen wy nogmaals het uitbundige lachsucces zeve m jaar geluk 7 Jahra aiOUi Een Bavarialiln waarbjj U van De ecne lachbui in de andere valt om de dwaze maar idterst geestig gebrachte belevenissen van de meester komieken i THKO UM GKN n HANS MOSUI daarbij op ulti mende wijze terzijde gestaan door WOLF ALBACN juf TTV HANMA OIIE tCHKOTN a a T4aoana alken mid Bespreekt Uw plaatsen maar lal wal I in héWervolg daarvoor uttalaUortd gelegenheid op WerkdageiMkoowel als op Zondag éón uur voor iedere voorstelling en als eenige uitijondering s Zondags bovendien v m van 11 12 uur Kamt aena eehl harlalUk laehenl deze film dwingt ook de aomberst gestemde tot spontane vrootijkheid MET ZAL U aOED OOENI In gezin van 3 personen dienstmeisje gevraagd zoo spoedig mogelijk Goed iooni iWeisje voor ruw aanwezlg Z a t m of brieven Mevr Boucher Park de Kieviet Prins Frederiklaan 10 Wassenaar AAN DEN SLAG Bijrl lis WERK VOOR MANNEN EN VROUWEN SOLLICITEER ZOODRA EEN OPROEP VERSCHDNT Mulder en Ooms Wfjnbandel Qroenendaal 58 Br ntf lediae fiesschen terug PALTHE neemt alle stoomgoederen aan Tijdelijk ook hoeden Kleiweg 65 GEVK ZIT SLAAFKAUI met pension voor heer aUea Br no 9972 bur van dit bL BUWEtUK Net meisje i kennism met netten h o 29 35 jaar RK Br ondo no 9973 bur van dit blad NEDERUNDSCHE SPOORWEGEN Gevaar van zoekraken van rijwieleii Da taganwoordiga rijwialkaarian z jn nM bestand tegan aan fiücha raganbuf Zoovaai mogalijk koman wij aan dit bazwaar togam at door da kaarian ondar hat ladai a bavaatigan O ia acblar niat aWoanda Warh daarom mada uw rVwial ta bavaMiganI BavMiiV ondar iia sadal kv aan Mn dar vaa raa iabal al4ioiilaii plaiih a mal i M adraa van dan ahaador aiamadë laaM van baatammlng dar tats TE KOOP een witte bruuisjapon met sleep crêpe satijn maat 40 ƒ 75 LARMENÉ Biygvlietkade 69 GEVK EEN WEHKSTUl drie ochtenden in de vté Aan te melden tusschen I i 7 u Jormk Markt 26 A Te koop costuum voor kort dik persoon oude kwaliteit ƒ 125 2 dekzeilen 2 25 X 3m jf 100 1 stofzuiger 220 volt ƒ 50 damesregenmantel ƒ 15 damesstofmantel ƒ 30 baardkacliel pnma ƒ 60 L v Heeren Punt 13 TE KOtWP een bruine wildlederen luiiil tasch ƒ 22 50 H BOOT Pretoriaplein 82 TE KOOP een zwart jacqwl en vest en fantasiebroek a 46 weinig gedragen prina stof ƒ 100 Mevr Berl Huize Juliana v Stolixri KUUN HOBBELPAARDJE te koop gevraagd Mej Vonk Keizerstraa t 64 De BetMendakter Keizerstraat 84 Gouda repareert ook luxe voorwerpen van marmer porcelem enz WERHSTER GEVKAAGD 1 dag per week meisje aanwezig JAGER Westhaven 20 Wnt WDL kinderschoenen a 22 In goeden staat ruilen ffl 2 N den Uijl Bod bergstraat 106 MEISJE OF VHOOW gevraagd voor stop en stfelwerk Westhaven O Te ka 1 pracht casturta glas in lood met zinken derbak 60 x 60 x J I gascomfoor met pi q 3 vazen ƒ 15 3 slag P toch cherm ƒ 6 J s raamhorren ƒ 3 v MeeJ sen Gr Jacobastraat aa lusaK a ir vaaama van woosimm is aoa i s odSc fiaatt I t ifii na u H iat tm i isa tnl am uSt KM Hfiaia vjia ƒ ja N ri 1 l IM Mt m tm ta Z IS Mt an n iMt iMt ia m 1394 ina lau imi ism mi i i H sa SU UM iMi m M 9MI nM MM ma U tm JtTt H IMl Tiw mt mjri Mif ant uu Mio am a isH Htl S4M sua t4 tM aaot itu HOI wig n 41M Ma a 3i SS tu M7 aai M3 tra MO TE KOOP GEVRAAO een paar damesschoenen 3839 en een paar voetWschoenen m 36 37 W Zoutmanstraat 31 M7 MS Til m lITt lial U I3 t ÜM iTM m in Ion Moo tiia an s 9 lul ime un lui IMI 9110 tiat m tu SM n Ml aaa ucn ia lasa IMS itw lUl iwa lai 4 wt ii siaa iH sao 3 7 ma i MM U71 aiM 9T0T ji tm mi tan GEVR R K MEISJE als hulp 111 de huishouding voor den dag Zondags vrij Br no 9936 bur van dit bl WIE RVaT een paar bj damesmoliérés oude kWj 2 X gedragen m 40 voort paar idem m 38 v d t luw O de Bsompjesj g KNOP ACCORDEON T gevr A B teman huigweg E Il MM Xn MM 071 oat o u m 09 an tao aaa OM WH lOM WW un Gevraagd door dame gemeub zit slaapkamer met gebr v keuken Br no 9937 bureau vin dit blad t MM an MM in uil nn mi MM M4 HST UM SS as Si SI l M Hia en t lT 7l3 uit MiO MT HM ti t Hia tni iSê Mi Mts SIM SIM taat aasT a M a M aaM la MM MH WOfi MÉa SS ISS SS liP ♦ JMa Tasa 22 SS 32 2 ÜJ ïïi 2m § J 3ffi aff g SJ S = S OIO n ffM tiaa tü eman ReeuwSfc TE HOOP een z g a n wringer Pj roUen ƒ 50 R IJ8 eW Jan Phillpsweg 47 VERLOREN Zaterdal dag op de Markt GoudfcJ gouden vulpenhoudcr T bel terug te bezorgen Verhoeve Beiersche wijk 1 Te kaey gavr 1 2 mantel leeft 3 jr A KT kamp Const Huij ei 5 5 JONGE WEKKSTER zoekt een werkhuis Br no 9939 bureau van dit blad ataa otti arw VIM mi wlm tm mu mm mts mm ht mm om na mai iMM lons imm loon itiw loti iS S iSi un iS £ asissiisjj IMl iirn iian i iw ïim iVS SS SS ÜS l Sg I M lUM j isa i li nMam oSat laoM laaw iao7 laon i laM liwi iMoa laiM lai isna isui istM latM iMM iMh inaa ïmm ïmm ïnêr ïürn üiS ïaoia MiöS 582 sa fflS ia sr ffiü jsa iss SS iSS I Ml 1 iiiao 2 SS S 94 loao laan C ÖT I M mu inn i isiis ihS SS SSS HSi S S iSS H m s 9 Mff 1 irii M la n laan imit lasn laaso laoM laon i fS 12S jS liJS MMo mS lïiM mW nam ittn iiati i iSS ihS iSS liSi ImH iSSm lüa itMa itaot icoM itan iiaH itaM aSS inS i a laan inn iSiM uan isaH ima iwia liB laMi ina loou uS tSS ifiS iuaS ÏSS SS fi IMM iSm iSm tils mHo maa noii iioa ijm inot itiii mtt ititi inn ina inS iism MU SS SC iSS iSïï SS Iffl ISS 2 2 S S iSH JZS ÏÏS üfi mok gg i igj iHS SSo iiuö isiaa laiaT GROOTE KOFFERS ƒ 16 Bastinck Lemdulsteeg 21 s avonds na 8 30 u HnwelVk 2 nette ion Tl zoeken kennismaking u dito heeren leeft M jaar Br met foto w eerewoord retour ondel 9987 bur van dit bm SCHILOERIJEN Eenige ze goede schilderstukken te koop van particulier Prijzen 3S ƒ 55 ƒ 85 Te zlrn A Ameling Voorwillans no 1 M l NB ia 1 icaa laita imm i K lana ümi nna uan laiiïi I iMap um it 1 lant na i ISIa ISTM looH Men laau loasT asan itaa üin itte latai Er Is go6d nietf in de advertentie vjmdaagi IV KOOP GEVRAAGD groot model kinderwagen Wil goeden prija betalen ssssiss ssna aeiM mm aatn auan I Ie flavtBche Kanststappage WsaelilJEi 84 herstelt rile Knoopa Venteweg 7 Telef adiade aan Uw klecd£ic aoc 3281 pouxaimxtMR Dief Jfen uit po t DABIB TOKnAOCN MA ort g tod B iwrd mweiw ècCit Ï5 1 L S B p tkje 2 5 k ft n poaliNklwt op iM t ttcnd voorbeekl Tn iM heeft fiieuv cm hulpbeJwlW SP het poctkintoor te Qwda 1 Jvi e a V S uit Recuwük te gtfeftaan en ook dJimael is de Mk met groeten spoed behandeld viVdatavood werd de betroMcene MgeluHKteii tiateren is hjj naar pnerdtm tobiacht en laed de mid W 1 zQb Mk iroor den ixjlitieVMter btiiHitfttd ▼ MUM h abtjaita uit pattptkketja Plei il m ttwBj n li n m O M vtaeineB door mr Graao wo f la itlB i uidtalr tet lft ket S JL evimgenintraHen in wi J OM aehlJM M bdpen om dief W M T o £ Spoonmaea e doen iMiiundéren Vera was nauwelljlu twee I ndm te di Mt btl de P TT te Ooudo S £ l tl P P r ler maanden fevantenlastraf ag laat tot onnilddelltjke teraiKenBemiaK H t vonala hddde drte manden met net sevanccnneniinf AP0n KEKBOBN8T Wcedi feopend des nacht alltén voor BHamMdelm ApoOink B Gnndel allacn Mna Hendrikalraat 19 c wmasssssssssasBsaimasaaesBss CHEWONE ALOBNERNE VBBOADEBING ar W aaa a l eaa e VenaeotBdiap J vaa Dorp N V favestigd te jouda van Berfan Uzendoompark 10 op Maandag 30 Augustus 1943 4 s morgana te 11 uur ten kantore der Vennootschap Overeenkomstig art 22 der Statuten ligt de Agenda met beadbeiden vanaf beden aldaar voor Aandeelhouders ter Inzage Krachtens art 28 der Statuten moeten iRandeelen aan toonder vóór 23 Augustus M3 ten kantore der Vennootschap worden gedeponeerd DE DIRECTIE Gouda 18 Aug 1943 REUNIE GOUDA Telefoon 2027 Vanaf Vrijdag tol en met Zondag DUS SLECHTS DRIE DAGEN Een onvergetelijk groolsch opgezet meesterwerk met LA J ANA Menschen i otn Variété TOEGANG BOVEN 18 JAAR Ptootsbespraken dringend aanbevolen Cosso slaeds een uur voor oonvang geopend Zotardogmifldag 2 uur matinee voor iedaren leeftifd mal aan w jabreid kMiifUinprognimma Zondogmorgan 10 30 uur Irongan wij avanaens het maaitarwarfc Mentdien vom Vqrieté M did papi rte komen l MfttUrt Kerntê 4 Vo r on allemaal I ladaraan hoafi daarvoor slacks al het ouda papier te bavraran an maa la gavan aan den ophaoldlenst Onza poptarIndiMMa maakt er don óók wear8cdirl aplar anl cmmw NEDERlANDSCHEIfJOUSTRIEEN DOUWE EGBERTS 9 Af NOBUTO M la THEESURROGAAT komt echte thee nabij SPORT NIEUWS vonsAk BEBCMMBACBT 1 BDaTBI nMK AiniA Pkaatcltike inwimtaitjs alet vaoiar Het plan em de laatsel fce ontmoetingen tusschen de Goudi derde klassera GS V Oljrmida en O H A vooraf op 13 an SiAaguatua en I Saptewbet te spelen gaatniet door De ontneatlngen lullen nu normaal In het cofnpetilleprograinma vastgesteld worden en te verwachten is dat dital volgt zal geaebteden 10 September C S V Olympia S October Oirmpla ONA 10 October ONA GSV Gouda in dat toch In den BVB uitkomt luidt het wedstrttdaproframma voor de eerste competltichelft 19 September De Moasehen II 43o da ni 18 September Gouda III Fortuna O 30 September Her mesDVS in ouda III 3 October Gouda III FetJenoord IV 10 October RFC UI Gouda III n October Gouda UI Neptunus in M October Gouda UI SW m 31 October ADO V Gouda JII 7 November Gouda lU Sparta m Bw 49k Stwd Gebónn Wdtan z van W da Gitiot en C van Mechelen Hendrika d an A de Jong en K Bakker Gerrit Jacob z van G B v d Velden en E van Leeuwen HAASTKECBT nia Een twintigtal dagnea van tak danies aasigkoor Nieuw Leven heeft der traditie gelpouw ook du jaar een reisje gemaakt en daar voor gekozen de sdioone omgeving van Oisterwijk Om half zes werd de reis per rijwiel naar Gouda aanvaard sn des avond 10 uur weer terug te keeren Het is een genotvolle dag geweest MOOBOBECHT WAXEBPOLO aZ C BEBLIHT DE OOMTETITIB 1 Mderlaaf Wi Zwendnal De laatste wfdstrtjd der na competitle van QZC ging gisteravond in Utrecht tegen Zwemluit Het met drie Invallers verzwakte zevental der Gouwenaars speeide een vlotten aardigen wedstrijd Het begin was voor G Z C maar spoedig kwam Zwemlust nicer opzetten Gravesteyn m samenwerking met doelman Meulman wist menig gevaar af te wenden doch kon Cén keer niet voorkomen dat goed ingeschoten werd 1 0 Na de ruft gingen de partijen gelijk op Wederzljdsche aanvallen stelden de doelverdedlgers op de proef doch leveren geen resultaat op Invaller Mighout zette met Wim den Boer eenige goede aanvallen op maar de voorhoede miste een schutter Eenige scholen tegen de lat h den beter k t verdiend Geldk spel zou de verhouding beter hebben uitgedrul l G Z C spee it met Meulman d Jan Gravesteyn Wlm ien Boer en Mighout a Van Weelden De 4 if en Van Egmond BüjaHcB Voor de competitie van de fciljartvcreeniging Moordrecht warden tie volgende wedstryden gespeeld B V d Ksa 72 62 moy 2 07 J Bos 86 4 raoy 2 13 Y v d Kaa 53 1 65 moy 2 17 C Wolvers 58 moy 1 6 P v d Heuvel 37 40 moy 1 33 B v d Kaa 72 92 moy 3 07 Burgerlijke Stand Overleden Jannigje de Vries 71 j eeblgenoote vaK D Faas sn iW K Burgarltike Stand Geboren Aatje d van B Eikelenboom en W Boom Teunis 2 van Chr Verdoold en M Terlouw NicoJaas Arie z van G C van Stavo en en A W ten Brummeler Petrua Hendenku z vanG C van Staveren en A W ten Bmmmeler Elizabeth d van A Verkerk en M Oskam Willem z van A K pteyn en E C Verdoold rJ riianna Govenna d van J de Jager en M Oeelen In de Foyer Zaterdag vanaf 4 uur en Zondag vanaf 2 uur Wadaroaa aan grtwtach taeeaa artlrcKUa progroi met medewerking van den populairen pianist en accordeonist MARTIN RUKEN Met een geheel nieuw en speciaal programma Ga naar Reunie itderten doet t i Want Reunie doel t xooaU het wezen mbet Attentte Belangryke mededeeling Wegens restauratie vergrootin van ons tooneel en vacantie van het pefsoneel is ons theater vanaf Maandag 23 Augustus tot en met 2 Sepfémber f E R CMT t AMUSEMENT en Zondag wel geopend GESLOTEN Er komt Iets geheel a parts in Reunie Theater Zie nadere aankondiging 3 SEPTEMBER HER0PÉNIN6 MPa aaNpaavf MMsaMaHHMBiaaaai SCHOUWBURG BIOSCOOP Van VRIJDAG tot WOE NSDAQ Maandag niet Onze Foyer is echter Ziterdaj iriMME DES HERZENS Eea BarHa Hlm mal CARL KUHLMANN EU8EN KLVPFEI MARIANNE HOPPE t ERNST I KL P TEIN l RCGK JOHAHNES METBI TOEGANG ie JAAK UmKEKT VROESTUDia UW PLAATSIN Kaasa geopend op werkdagen van tl tot 12J0 uur De KI EINTJK8 ru6w Welke heer beeft raag z g a n plusfour voor zijn zoon e vin 13 a 14 Jr in ruil voor jasje of broek W A de Beun Westhaven 39 Konlt oi i iiomcn Diaaaafi Ooaaardaaa aa XaSaMasK Tarlali B trclddn adv rt itt a 1 U woordaa A isüa 4 roonleo maar HM AncMr advcrtoitica t 11 woordm lajl alka 4 woordaa ouar f 0 10 alle bt Ti oniltb aUo Advartentlatf enaar numaur aan toet bureau 10 ee t vertUM nna BcwtJanumaiian 8 cent axtza Brieve TK KOOP een paar br 1 meisjesschoenen m 35 36 ƒ 8 3 jaeger damesbroeken gr m ƒ 1 50 per St Stinissen VrouweveStesteeg 3 OpiuuDa op en bepaalden dal kaa ol t wordan feaaraiidaard rcB kaanea werdea atfchaald alken werkdag van 8 OJO uur Zateriaii allecB ma taa ar Jong echtpaar z k zoekt GEMEUB KAMEB en slaapkamer hiet gebr van keuken omtr station Br onder no 9934 bur v d bl TE KOOP GEVRAAGD een goed onderh fornuis G Verkerk Zoutmanplein 5 flETTB WERKSTER NET MEISJE GEVRAAGD voor heele of halve dagen Goede kost werkster aanw L Tiendeweg 67 gevraagd voor 1 ochtend perweek Beatrixstragt 21 Net meiaje gevr voor halve dagen of werkster voor Donderdag of Vnjd V Ardenne Zwarteweg 62 Gouda Maatcorset met binnenband groote maat ƒ 80 wit schort ƒ 5 50 hobbelpaard ƒ 15 wit wagenkussen ƒ 15 Simaaa Gr Jacobastraat 2 TE KOOP een zomermeisjesmanteltje 7 i 8 jaar ƒ 15 SCHOUTEN Robaarsteeg 7 Jongelui die wenschen trouwen toeken woninf gedeelte daarvan Br no 91 bureau van dit blad TE KOOP AANGEB een gdéd onderhouden kinderwagen ƒ 80 Te l evr Lugthart Naaierstraat 3 na 7 uur Wie ruilt een damesfiets banden voor een autostep Te koop een paar hooge hc renschoenen m 40 ƒ 15 v Woérkom Vondelstraat 4S TE KOOP z g a n waschmand gr m ƒ 30 en traproeden per at 30 cent A Bakker Karekietstraat 52 Gevraagd door jr ig lui huis of ed daarvan per 1 OCt a s Br no 9941 bur v d blad Net R K meisjiPzoekt lenke vnendin M25 jaar in Gouda of omgeving Br no 9942 bureau van dit blad Nog een nieuwe HOUTEW KOFFER te koop ƒ 17 5a V d Sloot St Jozefstraat 33 TE KOOPf mantelpak n et blouse ƒ 50 en een zomerhoed z g a n ƒ 15 P L kkes Koster Gijzensteeg 16 TE KOOP BaM Sge In goeden staat zijnde zw jongenslaac es m 24 ƒ 7 50 H Boot Pretiriapleln 52 ilaje gevraagd voor halve en of werkster voor 3 ochtenden per week Aaiun Donderdagavond tusschen 7 en 8 uur HOOGERVORST Joubertstraat 74 TE KOOP GEVRAAGD kinderlinnenkastje KnooM Venteweg 79 Tel 3281 TE KOOP Ag4i n dadiest eó donkerbl oude kwal ƒ 12 Kooij Kamcmelksltoot 48 ff Damea Laat bt ons Uw boed verv rn en en apprlteerap Hoeden worden alleen aangenomen Maandags Ofeisdags Donderdags Na 6 uur gesloten Engelfriet Goejanverwelledijk 43 ala mot brasid ent Te kaap gevraagd een velg van transportrijwiel maat 38 X i Aanbiedingen P Groen Spicringatraat 81 ont Ui