Goudsche Courant, donderdag 19 augustus 1943

f 20 Avgtuhu 1943 Bafcitiii Markt 31 uttÊom mm PoitrrtunlBf GOUDSCHEaCOUBANT NIEUWSBÏJVD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN KTlt Prvê S cent per num mer Kbtc Jur u No 213 CheCradaetttin f TIETIR Ooodi fefige Sovjet aanvallen afgeslagen Geldigheidsduur vleeschlpnnen erlengd Gemengd meel L p o havermout Bon 36 aUeen sigann BonmmnvtA eischt 26 dooden en talrüke gewondeii Uit Den H agi prdt gemeld Doorhet lukraak uitweJaen van bnaant enbrandibommeh op mge plaatsen in H tZuidwesten des lands gisteren in dfnloop van den dag door Engelsch Arnerlkaansche vlieftui n heeft de Kedarlandsche urgeTl volking volgens devoorloopigb berichten 26 dodden alsmede talrijke zwaar respi lichtgewonden te betreuren Een groot antalwoonhuizen werd verwoest en zvvaaf beschadigd q SteUn aan kleine zelfstandigen REGELING TREEDT PER 1 SEPTESL BEK IN ENKELE GEMEENTEN WERKING De secretaris generaal van SociMe Zaken heeft m een schrijven aan e burgemeesters m dedeelmg gedaan van zijn besluit tot mvoenng van een landelijke steunregeljn ten behoeve van kleine zelfstandigen die onderstand Sn noode hebben Deze regeyng diebestemd is voor deigenen die naar aanden omvang van hun nermc ambacht Wander klem bedrijf a s Weme zelfstan digen zi n aan te merken stelt alj algeineene voorwaande voor hulpverlee nmg dat de betiokkenen gedurende eentijdvak vn drie jaren voorafgaandeaan I Januari 1941 de e da£um geldtals voorl ipig over het algemeen alszelfstandigen welkiaam zyn geweeetdat zij daarvan geduiienden minstens twefe jairen door middel van deze werkzaamheid in hun onderhoud en eveaRieel in dat van hun gezm hebben kun nèfi voorzien dat zij evenwel doorbelemcrterende omstandigheden buitenhün scliuld momenteel hiertoe metlanger bij machte zijn do ovenigeng wat bereidheid n geschiktheid totarbeiden betreft m staat moeter Vi orden geacht vtxJT evenbedoeld oodi houd te kuwvyi zorgen Op dezen Ijrondslag zal de hulpverleeSing naaritwee groepen worden geraifgschikt n I onder groep A degenen van wie redeli erwijs met mag wottden verwacht diat zij wanneer de htaftiige belemmeringen hebben opgehouden hun oude beslaanamogelijkheid züHen zien teru kee m en onder groep B degentn lie wier aanzien zuBt wel n ag worden aangenomen mits zij door verleening gedurende zekeren tnd van een periodieken overbruggingssteun hiertoe m staat worden gesteW De onder groep A vallende kleine zelfstandigen zulten alvorens hulp van overheidswege te kunnen ontvangen hun bedrQfjo of handel moeten stil leggen Daarna kunnen zij voor loover het VrlJe bediijf af de werkveruilming ben met kan olaatben tn Beginsel In de fftmmt gesubsldlee de steOtllegeliDg VOO werklooze arbelde s a orden opijenomen Daarbij zal de mogeüikheid tot omscholing dienen te worden nagegaan De tot groep B behoorende kleine z Ustandlgen kunnen in beginsel voor een perto dieke tegemoetkoming In de kosten van lavens onderhoud In aanmerking komen Deze hulp zal o erbet algemeen met hooger mogen uitvallen dan 30 boven het brutobedrag dat de betrohkenen zouden ontvangen indien zij in de gewone gesubsidieerde steunregeling voor werkiooze arbeiders waren opgenomen De toekenning van de steun aan de B groep geschiedt voor tijdvakken van ten hoogste maanden waarna elk geval opnieuw Bij sl i MiotOt Sktraja Russa en Ladogamea 1 l P rt e l J lJ D iw Bntsch Amerikaansche bommenwerpers waaronder 2 groote Viiegbooten neergeschoten In den nacht van gisteren U bij stoorvluchten van enkele vt andeluke vlieglu gen in het West Duitsche grensgebx eer vliegtuig neerrgeschoten In zyn weermaohtbencht no 1181 maakt iet It iaansc ie of rbevel het veigervde bdiend In den alag om Sicilië die met zooveel handnekkigheid dofir de Ilaliaansch en Ouitsciie divisies is gestreden hebben zich bijzonder onderscheiden de marine i de luditmaoht die zich onverdeeld an haar taak hebben gewijd zoowel tijdens den strijd al in de moe lijfce faze der ontrumimg van het eiland De haven van Bizerta u door DuUsche vliegtuigen gebombardeerd Een vrachlwhip van 3 000 ton is lot zinken gebracht en 25 seJ epMi met een totalen mhoud van rheer dan 100 OOO ton zun besdiadigd Onze toirpedovliegluigen hebben een konv ooi bu Bizerta aangevallen en een koopvaardijschip in de 7Öne van kaap Passero getoig edeerd Tijdens lu tigevechten hebben onze jagers vijt Spitfires neei geschoten Twee andere vhegtuigen werden door Duiliche jacht toestellen neergehaald Drie an onze machines ziin van de kriigsveiirichtingen mei teruggekeerd De vijand heeft aanvallen gedaan opplaatsen der orovincies Reggio di Calabria NiqieU en Caglian Het afweergesehut haside een vliegtuig omlaagdat m zee stortte ijsibij Santo Antioco wg generaal Aimbposio DE VERNIELINGEN OP SICILIIF De speciale carrespsndent van de Y o r kihire Post op Sictlté maakt melding van en vèr£aaadc vernieling van militaire in ataltatle door de inlu Voor de periode vab Zondag Z2 A u f tot Zaterdag Sei tember zijn de volgende bonnen geldig verklaard De bannen 35 en 36 voor de gebruiken ijke rantsoenen brood beschuit aardappelen en toeslag melk en taptemelk 63 en 6i voor bloem 638 voor 125 gram gemengd meel 39 voor 123 giam gort 610 voor vervangingsmiddelen 641 vjor 150 gram kaas 642 voor 2 kg extra aardappelen 643 voor iSO gram jam 644 voor 500 gram suiker 34a voor 125 gram boter 34b Ivoor 125 gram margarine 35 versniQierugen voor 100 gram suikerwerk 35a kinderveedsei voor 250 gram gort 35b kinder voedsel voor 256 grani rijst 35 tabak voor 1 n tsoen taliakswaren en 36 tabak voor 1 rantsoen sigaren Bon 32 voor boter biyft geldig iot 7 September De aandacht van het publiek worelt er nogmaals lop gevesligdAiat de bonnen thans gedurende 2 weken geldig 2ijn zoodat daarop na 4 September met meer mag worden gekocht Tevens wordt er nog op gewezen dat de handelaren niet verplicht zijn om voor de artikelen 5 rood beschuit aardappelen melk en taptemelk reeds m de eerste week van dit tijdvak op het tweede l onnummer af te leveren Over de bonaanw jizing voor vleesch worden afzonderlyke mcdedeelmgen gedaan Voor havermout werd geen bon aangewezen In plaats daarvan kan op bonalgemeen B38 een hoeveelheid van 125 gram gemengd meel worden gekocht Vermicelli werd ditmaal nietbeschikbaar gesteld aangezien voorhet geheele rantsoen van 100 gramreeds gedurende het tijdvak va n 8 toten met 21 Augustus een bon werdaangewezen Het geheele ranÖoenvervangingsmiddelen kan van 22 Augustus tot en met 4 Septen ber o bon algemeen 640 worden betraH ken Op bon versnaperingen 35 wordt het jierde rantsoen van deze periode beschikbaar gesteld Hierop kan uit sluitend 100 jranji suikerwerk wordenIntrokken f J Bon 36 alleen voor ai M D Bon tabak 35 geeft recht op het koopen van één rantsoen sigaretten cigaritios sigaren of tabak H t rantsoen tabak u inmiddels zooals bekend lot 20 gram teruggebracht Op bon tabak 36 mogen uitsluitend sigaren dus geen cigarillos sigaretten of tabak woMen gekocht Bon boter 34a geeft recht op het koOpen van H rantsoen boter en bon 34b bot r op H rantsoen margarine Op den B bon mag geen boter worden gekocht Voor aardappelen wordt wederom 09 bon algemeen 642 een extra rantsoen van 2 kg beschikbaar gesteld Voor vervangingsmiddelen en koffiesurrogaat zal de eerstvolgende bon op 19 September en voor vermicelli choéojadewerk en de overige artikelen op 5 September worden geldig verklaard Aangezien de bonnen die zijn aangewezen voor het tijdvak vaft 8 tot en met 21 Augustus slechts gedurende deze 14 dagen geldig zijn mag daarop na Zaterdag 21 Augustus met meer worden gekocht Dit geldt eveneens voor den extra bon voor peulvruch ten algemeen 635 De bonnen boter 32a en 32b boter bleven gejdig tot en met 7 Septemtipr Vleesehbonnen later bekend gemaakt De geldigheidsduur van de bonnen vleesch 33a 33b 34a en 34b is verlengd tot en met 28 Augifstus 1943 De datum waarop een nieuwe bon Wordt aangewezen i nader worden bekend gemaakt BIJ aaze VrUarUUg ri Ken frlssclie dnwk tijdens een kort ruit gedurende den g oolM pant3cr lag in hel Oosten S S P K Zsohkckel 0 H NKR KKREL S MELDEN ZICH NV VOM Dfr WAFFENS 8 EN DE LANDWACnT Het S S Ersatzkommanda deelt nudel ledere gezonde Nederlander In den leattM van 17 43 jaar kan Hch wawUllg bt de hieronder vermeldt adressen vervoegen ten einde gekeurd te wordm voor da Wai en 8A of de Lafidwacht TUdens d keurlofni worden aU bdlek tingen vcrsttekt met betrekkUig tot e vw orging van unlUtleden dunr et opleldtacextr leveiumlddelea etc VrUwUligers die om bepaalde redenen Nederland moeten blUven kunnen dienil nemen b de Landwacht at bli bet 8AwachtbattWon In Amersfoort ZIJ die tol de Gertnaansche S 8 In Nedov land toetreden willen kunnen zich eventeas aanmelden Personen tusseliaa II M Jaar Ie laai meldlngspUdUig t n VMt den Arkeldsiim kannen lch eveneens op een der keurlag dagen aanmelden ea worden gednrende haa verbintenis van den arbeldslBzet vrOgesteM Aug 9 12 00 uijr Leeuwarden HuiMSchaaf Breedstraat Aug M 00 uur Amsterdam OamA Aug B 13 00 uur Utrecht NV HtaJiuOude Gracht t9 Aug 14 00 uur Amftsfoort PoUiatDurchgangslager Leusderweg 23 i i I 1400 uur Den Haaf C t Ota Hout fiezufdenhout 11 M Geldiglieidsdnnr margarina iHmnen verlengd D geldigheidsduur van de bonnen 31b boter en 33b boter welke recht geven op het koopen van H rantsoen margarine is verlengd tot en met 28 Augustus PLAATSELIJK NIEUWS PltEDIKBEDRT N VOOR ZONOAa Bergambacht NM Herv Kerk 10 n f uur ds Ewoldt Oeret Kerk 10 en uur dl Terhaak Litgetredenen N d Heirv Kerk 10 en 7 uur da Orisnigt van Gouda Boskoop Ned Herv Kerk 30 en S uur Kerk 10 en 5 uur ds v d Stoei Chr Geret Kerk 10 en S uur prof v d Meijden vaa Apeldoorn Vrijz Hervpimden in Rem Kerk 10 uur de heel Schouwmk v Delft Geref Gem 10 en uur d Hofman vaa MoerKapelie Coudenk Ned Herv Kerk 10 ufir ds heer J Berkelaar van Krimpen a d U l 7 uur ds van Vliet Haastrecht Ned Herv Kerk 10 M utn ds de Voogd V d Straatoi Ned Herv Q nt Evan 10 en 7 uur aving de P W Ceret Kerk 10 30 en 7 uur Tl Smllde van Nieuw Vtnnep Moerkapelle Ned H rv Kerk 10 en t uur ds Verkerk Geref Gem SJO en f uur dienst Moerdrecht Ned Kervt Kerk 10 uur ds Japchen van Waarder Qeref Kerk 10 ea 6 uur ds V d Velden em pred vaa Kralingen Herv Geref Evang 7 uur ds Japchen van Waarder NleuweNcerk adtUsael Ned Herv Kerk 10 uur cand Sterk alhier S uur caild Ouders bezoeken benut werd om wandelingen te maken m de mooie Mngeving van het kamp Laat in den jniddag vertrokken meeste gasten weer huiswaarts met een beter idee van den ATbeidsdienst en vooar zoover nopdig gerustgesteld omtrent het familielid Aan met raindeir d an 171 personen aikomstig uit Utrecht Amersfoort Amsterdam Den Haag Arnhem sHer togenbosoh enz is naohtveirblijf versohaft £ en woond van dank Jian de boeren zoo zeidi de commandant is dan ook y zeker op ijn pilaats evenailS aan de kaderleden dig eej mSssa werk moesten verzetten om de geheele organisatie vlot te doen verloopen DlSTRIBÜTIEHaüWS N A Ö feamp Reeds langen tijd zyn de groene uniformen van den Ned Arbeidsdienst een bel ende en vertrouwde verschyning in het dageluksche leven geworden maar desondanks feestaan er nog altyd vele verkeerde denkbeelden over den N AJD en menig ouder ziet den zoon met een ekefen ang t naar de kampen vertrekken Onbdcend maakt onbemind Dat was ook de meening van den commandant van het fcamp te Pouwen onderhopman L Gortemaker die daarom bel denkbeeld opvatte een ouderdag te organi éeren waardoor de ouders der arbeidsmannen eens kennis konden maken met het leven in de kampen en met hetgeen daar wordt verricht De verwezenlijking van dit denkbeeld bracht wele bezwaren met zitit mede immers de ligging van het kamp in het plaatsje Drouwen m Drente a oorzaak dat een eendjiagsch bezoek niet mogelyk js zoodat de kwestie an het onderdak brengen van de deelnemers onder het oog moest worden gezien terwyi ook de oeduig enz een bezwaar op everde Onderhopman Gortemaker rekening houdend met de uitstekende verhouding tMischen bevolking en Arbeidsdienst waagde het een beroepi te doen op de boeren m de omgeving Het resultaat hiervan was verbluffend Practisch zon der uitzondering verklaarde men zich bereid om èenige bezoekers te huisvesten terwÖl door de boeren ook mogelyk werd gemaakt om den ouders een gemeensch ppelijken maaltijd m het icamp aan te bieden Nu kon de uitnóo diging in zee gaan en al spoedig bleek dat van de zijde der ouders groote belangstellmg bestond Jammer was het dat door bet i ekondigde Verblyfsverbod de mannen op hel laatste oogenblik moesten thuisblijven doch toen dezer dagen de arbeidsmannen naar het slation te Gasselte marcheerden om de gasteil af te halen bleken toch nog ruim 150 bezoekers gekomen te zijn De terugtocht naar het kamp werd gezamenlijk gemaakt waar spoedig allen m de eetzaal vereenigd waren Hier sprak de commandant een kort welkomstwoord waarna hu het programma voor de bezoekdagen toelichtte en een uiteenzetting gaf van het doel van den NAD en van het leven in de kampen Uiterst gezellig was de hierop volgende ismeenschappeiijke maaltijd waarbij de arbeidsmannen temidden van hun familieleden zaten In den middag werden verschillende dembnstaaües gegeven Mars pi ordeoefen lp gen lichamelijke opvoeding zang enz wisselden elikaa r af voor de bezoekers t gelicht door een der kaderleden die t hoe en het waarom van hei Gedemonstreerde uiteenzette Was die stemming den geheelen dag reeds uitstekend gelVeest een hoogtepunt bereikte deze op den gemecnsohapsavond waar de jaevolking Uit do omgevring evmeena grootendeels als gast aanwezig was Ruim 600 bezoekers werden m de eetzaal ondergebracht hetgeen wel veel hoofdbrekens kostte doch met Drentsche gemoedelyikheid werden alle bezwairen overwonnen Den volgenden moirgen werd de vlaggepairade bijgewoond door de verwanten van de aubeidsmannen die daartoe waren uitgenoodigd Zooals altijd maakte deze ple Sitif eid een diepen mdnilc op de aanwezigen Na deae plechtigheid waren de arbeidsmannen den verderen dag vry waambu m de morgemuren gelegenheid werd gegeven tot bezichtiging van het karap waarvan © en dioiik gebruik werd gemaakt terwijl de lest van dea dag DRIE KOU8ENBONNEN GELDIG VERKLAARD VOOR MANNEN EN JONGENS VAN 15 JAAR EN OUDER Van de textielkaart voor mannen en jongens van 15 jaar en ouder gemerkt V 115 zijn thans de kousenbonnen J K en L ongeacht de zich daarop lievindende anders luidende datumopdrukken voor den aankoop van elk 1 paar kousen geldig verklaard Met de bonnen J en K dient tegelijl frlijd het gewone aantal vastgestelde punten te worden afgegeven terwijl op bon L tegen 1 maal de gewone puntenwaardeermg uiir rel Albada van Gouda Geret Kerk 10 en 6 ui ds Sap em pred van s Giave Gein 10 en 3 uur leesdlenst i Oudewater Ned Hetv Keil t 10 en 7 uur ds Steenbeek Geref Kerk 10 en 7 uur dr Smilde van Edam Vrijz Hervormdea lm OudKath Kerk 2 30 uur da Westmijze Rotterdam ReeuwUk Ned Herv Kerk Reeuwijk 1 uur de heer van Hoeven van Waddtnxveeiv 7 uur dl Roelofsen Ned Herv Kerk Sluipwijk 10 uur de heer Matse van Hazer woude 6 30 uur ds d Unt Geref Kerk 10 en O 30 uur ds Warmenhoven Stolwtjk Ned Herv Kerk 10 M uur ds Kan Evangelisatie 10 30 en 7 U tfur da leer V d Ende van Aaist Geref Geta wordl bezien Over het algemeen zal deze steun nwnmer langer dan een Jaar achtereen mogen worden verleend De ge neenten zijl belast met en verantwoordelijk voor de uitkeenngén aan degroepen A eiv B Voor de steun aan groep A vei leent het Hijk op dezelfde wtjie subsidieais voor de uitkeeringert aan onderst ndewerkloozen terwal ten aanzien van tïroep Bde eene helf voor rekening van het ijken de andere beUt voor nünnM der gemeenten komt V In de vervulling van deze taak zullen Me gemeentebesturen worden bijgestaan door plaatselijke commi ies van advies De wgeltng treedt m werking m t ingang van 1 September 1943 Om ppacti3C ie redenen zullen voorlooptg slechts m een beperkt aantal steden de plaatselijke comimissies van advies worden benoemd en wel in Amsterdam Rotterdam Den Haag Utnecht Haarlem Gronugen Kndhoven Tilburg en Nijjnegen PAKJES VOOR VBIJWILLIGÉRS Bet SS Ersatzkommando deelt mede In het belang van een goede en snelle verzending van brieven en pakje wordt er liogmaals dring e no op gewezen dat de adressen duidelijk leesbaar en met inkt geschreven mwtert worden en met het volledi e adres van den alzefider Brieven en pakjes moeten geadresseerd worden als volgt An das SS Ersatzkommando I Niederlande Den Raag Korta V verberg 8 Te zenden aan Ka H ei paar kausen kan worden betrokken Tw JO en 7 30 uur leesdicnst Feuilleton Na even gewacht te hebben hoord Vosz een ja Het was Herluf Cramer Zgn steak klonk geeuwiger en matter dan ooit Hel scheen alsof h t hem bovenmen schelyike krachtsinspanning kostte aa dit korte woord uit te spreken Met Vosz Goeden morgen keneL want voor jou zal het nog wel o hteaiizyn Hoe kom je er by om iemand zo schandalig vroeg op te bellen mopperde Cramer op zyn overdxeveivgeaffecteerde manier vfa spreken Heheb ontzettend veel last van myn ne ralgie Je weet hoe verschrikkelijk it daarmee geplaagd word M n kop weeg als I004 Vosz liet zijn woondeniregen lostal uitstroomen dan vroeg hy Luister eens Heb je gisteren op je boemeltoi ten door de st d mot zekeren WïBi lm Aaboe ontmoet Ja zeker de snoe was ia Bristol Wie is de oe Je habt me tooh najfr AAoe f vraagd a t met Zoo IS hij de snoes 1 J s du gisteravond in Bnistol Hoe taat Hy IS al vioeg weggegaan Alleen Zag je hebt toob Mker geen boo plannen met m n vriend Het is noo ieen goed teeke i als jö Je zoo uiteivmale voor leOMoul interesseert Heb je vandaag al een coucaniingezien Neen Is er wts byztmoers g beund Och neen Heeleraaal niet WH antwooirdde Vosz geërgerd over Ja laksheid van Cwaner die overifen to wel een goeie kerel was Waa Aaboe daar alleen Neen met den advocaat Viet Hansen Weet je dat zeker Ja natuurhjk Maar waarom Wordt vervo 4 Nadruk verboden Het licht op den toren Deensch detective roman van T VOGKI JÖRGENSEN m Br was veel waarover h wilde nadenken Aaiboe wist waarschijnlijk meer dan hij wilde uitlaten en ook juffrouw Hellesen had zMh met op haar gemak gevoeld Zij de alsof zij bang was dat er iets onthuli zou worden Enkele oogentolikken had Vosz zeJfs den assist it als betrokken bv den moMxJ beschouwd namelyk toen hy zirfi weer hermnerde dat de moordenaar de gebmiiken van het huis gekend moest hebben Maar het was met Aaboe s stem geweest die hem door de telefoon dien moord had meegedeeld En waarom aou Aaboe over den moonl gespiroken hebi en Dit kon Vosz echter van niemand begrijpen en nog minder wat daarvan de tiedoeling kon zun geweest Doch van dea ndaren kant Aaibo wist dat Viggo Hansen op dat © ogenblik veel geld onder zyn IJerusting had en Aabol zat er den laatsten tijd met zoo ruim voor De vingeiafdrukk echter die on de brandkast wjren gevonden waren met die van den assistent JMe van hem had Hansted alloen op het voorkantoor aangetroffen Het was dus vTywel uitgesloten d t hy den moord had bedneven of h J moest handschoenen hebben gedrageo of medeplichtig zyn geweest Het kwam Vosz echter aannemelijkervoor dat Aiaboe op de een of anderewyze bij den moord betrokken wasHet JS van zeer groot l elang precieste weten waar Aalxie gisteren 13 geweest nadat hy het kantoor heeft verlaten dacht Vosz En dat te achterhalen zou zeker met zoo moeilyk zynWilhelm Aalwe behoorde totdat soort selgne rs die vaak of bete zegdi altyd n hst mondaine groote stadslev j worden opgemerkt Vost stapte een publieke telefooncel binnen en ibeld Cramer op den feinlletonitëdacleuir van De Dag rang naam veldpostnummer of adres NBDERLAHB8CHE BAIfK Het Rijkscommissariaat maaktkend De Rijkscommlssaris voor de bezette ffederlandscfie gebieden heeft den tot dusver al onderdirecteur der Nederlandsche Bank NV te Amsterdam fungeerende mr P H A Bijleveld benoemd tot lid der directie van genoemde Bank BliRGCltfFFSTFR VAK AMSTERDAM LAAT ACHT CAPE S SLUrrEN woensdagavond zijn op last van den burgemeester van Amsterdam In het centrum i an de stad tot nader order acht café s gesloten In deze zaken werden in strijd met de voorschriften na 18 uur sterken drank verkocht Ketgeen geschiedde tegen veel te hooge prijzen be OO M VAN MILAAN OPNIECW BB8CHADIOO Nad s da koornis van den dom t Milaan tijdens delWluchtaanval van den IZen Augus tus beschadigd was is gedurende den aanval in den nadit van 13 op 14 Augustus ook de voorgevel van den dom beschaiiigd Twee deuren van den dom werden door bommen weggerukt terivtjl In het groote bi onzen portaal een gat werd geslagen Brandbom men die in de koornis terecht waren ge komen veroorzaakten brand in het koorgestoelte en op het hoofdaltaar Het aartsbisschoppelijke rn het koninklijke paleis werden wederom getroffen De koajiel van h t wereldberoemde Scala theater werd doer brisantbommen doorboord die tevens enicele ryen loges vermelden Het vernie lingswerk werd door brandbommen valtookl r Wanneer verduisteren Tot ïl Aogustm moet verduister worden van M 81 $ r jr i mMfct Donderda bekend jtLagttt O KuebanbruggenSi iet efi de onder bevel van gefCi vekknaarschalk von Klewt en J iB geners der jMonier JInicke Ld Duitsche en Roemeensdie tffoe 2 W Augustus WMWt L toi t i a pogingen van 17 Eïriedivisie 2 pantserbngadet en iserf Soviets in J Ifv cti i afgeildgen cu d n d tver zw n bloed ge verlie en 2S A a weersucce heb $ pitrh a 2 van de Duitsche lucht JJjM nder bevel van luitenant g vie 7 lM M Iorma tKs van de Bill f luchlfliactit onder bevel er l Cheorghm deel k SUMtfmt fiac rliami TgriM f Koelbiijews na hevige jüf t doM 4e arililerie op JmM ded Mnval ver BU Isjeem 2 Ü doorbraakpogingeo met Sh irUdkrachten voort Ia Kiide jUum stoegea one trocpe in IpMirtrkiot met de luclitancht eo IpMMNhe lag vUegtulgea de un Ifihtt via den vijand io takie ge gktaa Moedig ar ftim centralen sector van liet front Hm it bolsjewlilen met afwuielen uilKfcie aanvallca Alle pogingen van ll lMHi on oBxe stellingen te door fftm nulakten Ook bif Staraja ItHta aan het Ladogameer stortten jMsjewi rflsehe aanvallen met zeer Ht veflleien meen itiejie bffligjagers wierpen in den li i ector den jook gisteren opnieuw ipdemienden vyand met zware verlam terug In hiohtgevechten werden jtiter gen verliezen U vyandelijke A liti en neergeschoten hen naar Zuid lUche troepen 700 schrijft hij itiet op builenyewDon kracJitliien tegen stand Maar niet m de laatste plaati werden de aantallen opgehouden door de omvang rijke De geallieerden konden dan ook maar zeer lajig7aam oprukken waarbij zij vrijwel uitsluitend warm aangewezen op de infanterie die zich moeiaaam te oet voortbewoog Wie In liet vernielde geb ed komt kan zich niet losmaken vtm den mdtuk dat de stieek juist Mn groot littlMnttng vaa den Ctna heeft doorslaan ItaliS teruMctrokken ledere aanval der geallieerden Op U Augustus veiloreu de bölsjes 284 tanko In de a eloopen tM e 1 verloren zij t68 vliegtuigen ikmg tru tr ch1ien van de I brachten in den nacht van J7 f II Augustus fai de zee van Azof 2 Mjjewistiiohe ijiotorkanonneerboolco iiDltm In de wateren an het Vis hniDchie eiland vemieiigdien snelle tulHié geveohtsvlieetuigen 4 met mmim eteden bolsjewistisohe kustRKl ai p i AGITATIEOORLOO TEGEN DUITSCHLAND j In een berkht uit Londen meldt iBf Zweedsche blad Af tonb lade t öfn venband met de Mitmoeting van Eden met Cordell Huil en van fen Britschen minister van Voorlichting Brendan Bi deken met Elmer Davies dat men voornemen te een iigilatieaerlog t voeren tegen Duilsehland en Italië Naar hel blad verder meldt treffen de geallieerden voorbereidingen voor een agitatie oorlog zonder weerga vooral tegen Duitsthldnd Deze ooitli g moet de moreele ineenstorting bewerkstelligen zooals men totdusver reeds met de bomaanvallen heeft trachten te venkrijgen Men wil mets ad jTwege laten zoo besluit het blad om den agitatilveldtocht tegen Duitschland eh Italië geheel tot ojvtplooung te hreiigen OU GÖBBELS OVER DE REALITEI TEN VAN DEN OORLOG Mfnister dr Ciibbels bespreekt In het weekblad Das R e 1 c h onder het opschnit De realiteifen tan den oorlog het feit dat de vtianden van Duitschland er ijverig mede bezig ziin ét Ouitschers een beeld ari deal algemeenen gestand op te dringen da weh wear in géeii enkel opzicht jnet de feiletf ovepeenstemt doch niettemin er op Inge ïteM ig zooveel mogelijk tegemoet te komen aan Jen aard van hun nationale karakleE De mii i ter zegt in dU verband dat de Duitsche leiding de dingen resjfelisch eii nijchter bekijkt zoöals zU ijn doch dat zij ze met al een met verstand maar ook met voorsteilingsvermijgen aanpakt en dairom heeft zij de diiyien ook altijd veten laar te spelen en dat zal ook In de toekomst het geval zijn Er bestaat geen moeilijkheid zoo schrift de hiinister die met overwonnen kan worden Wij voeren geen oorlog in een lucht ledige ruimte en wij versmaden het ook ons volk van de eene illusie in de andere te storten De Duit che leiding kent niet alleen de mogeltjkheden die ons tlians doch ook die welke ons in de naaste en verdere toekomst geboden worden In he verdere verlool van 8n artikel wijst de minister er op dat Duitschland dag en nacht werkt nooit gebrek aan wapenen te hl ben De vijand z6b vervolgt hij kan nooi en ongeluk over onze steden brengen maar ook daaraan zal een eind komen Fen nieuw aanvalswapen tegen den luchtoorlog van den vijand is m aanbouw Dag en nacht wordt daaraan door tailooze vlÜtige handen gewerkt Ztl stellen oiu wel op een zware beproevmg van geduld maar die zal ot zekeren dag beloond worden Ten slotte wijst de minister er op dat wel nooit een volk aan den vooravond van het geweldige worsteling voor ï overwinning heeft gehad als thans tIk Duitsche De fronten xoo zegt hij staara ongeschokt De Heimat toont zich moreel en mate ieel tefen de vijandelijke bommenterreur opgewassen De Duitsche boet brengt een goeden ooKst zijn schuren binnen en een stroom van oorlogsmateriee verlaat de Duitsche fabrieken Wanneer er n eilijltheden te bespeuren zlJn dan bedenke men dat geen daarvan onoverkome lUk is as 18 Juli tot het einde van den Hi d op U AuguMus liebben de in to grilled vMtn Steitiè sirudende forHtm van atle oodnrdeelen der weerHCU en van alle wapens den Amen l i lchBritschen legerj zware ver IMb toegebraclu Behalve een groit Mill gevangenen verföbr de V j8nd mfveer een derde van zyn Ii en jM geworpen troepen aan dooBen gewonden Vernietigd of buiige ai t werden 383 pantserwageiu en Slierde verkenningswageni 83 ien ge hut van allerlei soort 852 Hejtuigeii en U vrachtzeilvaartuiIMI voor l pt meerendcel met man of oorlogsmaterieel geladen nn K rlsclicpt n met een gezamenly inhoud van 290100 ton alsmede 1 Ifruiser 7 to edojagers 3 kor Wen en talrijke njplorkanonneer tan en kleinere oorlogsvaartuigen JBjai tot zinken gebracht Voorts Jmn m de elfde pertode 59 vracht wnspurl iiepen meteen gëzamen mn Inhoud van 278 750 ton zoo Mr beschadigd dat z verloren gef i Itunnen worden fcje eerste twee weken van Augus van Siciliê naar het vasteland n lne whepen overgebracht on Jtt 17 000 ton munitie benzine en t iWderen bflna lOOOO auto s als lle Duilicl en aliaansché n met a e wapenen e i öorlogspeel Tïnsiotte werden meer dan ijewonden teruggebraAt Bij deze W orten zijn door de b mannmgen f veeriwiten en kleine Vaartuigen lolaal 48 vijandelijke vlitgtu gen fomialie Duitsche gevechts Vuigen lieeft gisternacht bij een rjjlln de wateren van Brterta Wfers geplaatst op een oorlogs Zl rr P P me een geSwltflten inhoud van meer dan rPOton en landingsvaartuigen In r t van Messina werden door fseschut der luchtmaclit 7 Sj vliegtuigen neergeschoten le ochtendschemering van heden het voor de Nederlandfcu o een gevecht tusschen rakingsstrijdkrachtcn van een ÏS vooi en Bntsche torpedoJ ®booen De vyand verloor bij Jjvnichtelooze aanvallen een torrjootorboot Drie andere werden tillenetreffera beschadigd By AUanu hi Venin 1 J n zijn geweldige t snt SChên Oceaan heb een dergelijke gunstige positie WiiJ 1 gevechtsvliegtuigen een iJ Ulk koopvaarduschip wan 5000 brand gebombardeerd en 4 VERGEBFSCHE AANVAL OP DUIT8CH CONVOOl VOOB SCHEVENINGEN t m l iiail meer Deze aange ai S 5 8e schade meer t M e deskundigen Is ge PK MUUer We C N F In de ochtenduren van 19 Augustus ontstond er in de wateren voor S c h eveningen v eer een gevecht tusschen bewakingsstnjdkrachlen van en Duilsch convooi en Bntsche motoitorpedbbootcn Daar van Duitsche zijde de aanval verwacht werd werden de Bntsche motortorpedobooten door het geconcentreerde viSur van alj afweerwapens getroffen Op alle Bn gelsche booten werden treffers geplaatst Een der booten geraakte m brand en explodeerde kort daarop Terwul het Bnfsche motortorpedobootWapen by deze onderneming een harer booten verloor en drie andere Bntsche motortorpedobooten zware beschadigingen opliepen leden de Duitsche bewakmgsvaartuigen sle 3its onbeteekenende schade Van de Duitsche tranioortschepen werd er geen getroffen