Goudsche Courant, vrijdag 20 augustus 1943

B n ADfLAAR PRODUCT = PRIMA I Open een toekomst yibor Uw gezin door gjerege d ie sparen DE RliKSPOST SPAARBANK 0 r konl U lUal op nulicnt Die levert ti n Sch erieep bon S in bij 2ijn Icvcran cier want hif lirtigl dan nog AdelaarScheerteep van oude kwaliteill Ü€fCl4Ht€UWS Vliegere n ma g niét KSEOa EEN VEHBAAL De laatste dagen zi n hier en daar in d atad vliegeri opjgelaten en het gerucht uiü dat dit weer zou zijn toegestaan I e politie vestigt er daarom de aandatht oe dat vliegeren verboden la en dat op overtreding van dit verbod streng zal worden toegezien Inmiddels is tegen een 37 jarigen inwoner proces verbaal wegens het oplaten van een vlieger proces verbaal opgemaakt GOED VERDVISTEREN De politie heeft gisteravond twaalf aan kosten onderworpen waarschuwingen uitgereikt wegens het met gped verduisteren van woningen IM B T OIJKFN Ds H V Dijken predikant bij de Ned Herv Gemeente hier ter stede die tegen 1 Octobet eervol emeritaat heeft aangevraagd gaat zich metterwoon ve iiipen te Hilversum Op 26 September hoopt hj afscheid van zijn gemeente te nemen FRIJSOFDRUVING Bi een dezer week gehouden tweedaagsche controle op de groenten en fruitprijzen is tegen vier groèntenhardelaren den S3 jarigen A J K den 50jarigen A C W den M jarigen P C V d B en den 47 jariigen J K procesverbaal opgemaakt wegens prgscqxlrijvmg van groenten en Iruit 75 jarig bestaan Op 1 September zal het vijï en zeventig jaar geleden zjjn dat de zaak van de N V Amsterdamsciie Naaimachinehandel voorheen A L wenstein te Atnsterdan die ook te dezer stede e filiaal heeft werd gevestigd Besmettelijke liekten Over is week van 8 tot en met M Augmstus zyn hier en jn d omgeving de volgende gevallen van ewnettelyke ziekten aangeceven Gouda 3 diphthene Moordrêtht 1 dipihttierje Nieuwerkerk a d Uasel 1 roodvofili en 2 diphtherie Stolwuik 1 roodvonk en 1 diphthene Wadduixveen 2 diphtherie Zoeteirmeer 20 dysenterie Verfcoeping Het vorige maand door waarnemend notaris J E H M Jaspai kantoor notaris F J J Moer in het openbaar verkochte huis met erf schuur en weiland Voorwuiems 155 waarvoor zich een en twjntig gegadigden hadden aang B£M J4 tt bes issmf van de rondka ner te Gravenhage toegeweizen aan den heer J C P Janmaat te Waddmxveen W Waar Wanneer kalA pM Tntttoiutelltec van aaUeke teilell tn tefeltchudertfett nulla neater Ze eB aar gclak met TiiM Unacn en Han MoMr Aanvenf uur Zondac u s vat Menie Hl e wn e ii MrnuhA tor Veriété met Iji Jane A rvanf B ui r Zaterdag vanaf 9JS uui Zond vai af 3 imr Zateidaf 1 uu roaOnee kleinfllm pro amma Scheiivkiirf Moueev Een hart verflst suh met Maruu ne Hoppe en Carl KiSu mann A nvar f S uur Zcri ag vanaf 3 uur Bennie feyer Cat B et profran n a met e a Marlin Ryken Aarvanc Zaterdag vanaf 4 uur Zflodaf vanaf S uur INI VERING I t IsrEBVEBClNMNGO Inlet ertns luUler ergunntnsect verbeurd verk aarde radio ortvangtoesteilen aan ket postkantoor moiger letter D APOTBLKEBSDIENST Steeds geopend des nactits a ééh voor geneesmiddelen Apotheek E Grerdel alleen Prini ilendrikttraat lïe WATERPOLO ZWEMKBIVG OOVDA Voor den Zwemkring Goudl crü gespeeld Bodegraven i AZC 3 tieeren 2 1 De besllasingstfted trijd ttiasri cn GZC g en SZ en PC 2 om het kampioenfchap van een der heerengroeper s vaalgeateki fas Dinsdag Ie Bergamtosc t PLAATSELIJK NIEUWS BOSKOOP DoktenpicMt Aj Zondag dokter Zwartendijk telefoon 355 HAASTRECHT Pater Deodatus Plater Deodaitua ven de Orde der Capuounen de prieEteiïtudent Anton Lie Tjmg Sjong urt Borneo die op 4 Augustus te Hetorond priester is gewijd zal ajs Zondag om 10 uur in ée parodnckerli alhier een H Mis opgeib en Pater Deodatus bracht vete aii zijn vacanlies door bu de familie Nobel m de VlisSi en is hier by velen goed béikewt OVDEWATEK Waterpolo Viriendsctiapiielyfce wedstruden OZV heeren WZ C 3 Woerden 3 OZ V ad WZC ad 0 OZV dames W Z C dames 1 S REEUWIJK Diefstal in kleedkamer In de kleedkamer m het dubgebouw der roei en zeilvcietniging Gouda alhier werden van een dnelai leden hun portefeuille inhoudende geM persoonsbewijs en zoomede eeni paar schoenen gestolen GELDIGE BONNEN VOOB tE FEKIOOK 1M3 E HELFT 22 ADGDSTUS T U 4 SErTEMBBS Elk itat vwlgen de boanen 35 3fiA Brood 3S 3fiB Brood 35 Bfathuit 1 tstttn Ai 1 geeft recbt op liet kaopeii vaa 4 iaat Braod af Oeh 1 nuits Brood of Geb 1 nuts Brood Gebak of BosehBit nat Brood Gabak Algem Alcen Algem 63R 39 MS of Bloem 125 erara Gem Meel 125 gram Gort 1 rants Vervaogings 3SA Kinlvocds 35B Klnd veeds Boter Boter Boter Algem Melk a5 36 TBpteu 33 24A Vlecsch 33 34B Vleesch 35 fi Aardapp 35 36 Toeslag 642 Algem 43 Algcm 644 Algem 35 Versnaper Tabak Tabak 31 B 34A 34 B S41 35 3 middelea 254 gram Gort Z gram Klist i rants Margarine H isnta Boter H rants Margarine 154 fnm Itaas l nter Melk IH liter Taptemelfc 1 rants Vleescli U rants Vleesch m kg Aardappelen kg Aardappelen kg Aardappelen 254 gram J m 500 ram uiker 140 gram Suikerwerken 1 rants Tabakswaren 1 rants Sigaren Met nitiondennjr van de t fnnen voor V eesch en aardappelen mag op deze Iwonen leedi op n Augustus warden gekocllt Het koooen na 4 September is riet geoorloofd Bon 31 boter tmf geldig l m 7 September Eerstvolgende br naanwijring Vervanging middelen en KcffieKurrogaat op 19 September VannleeUl Chocolade en overige artikelen op S Septemljer OPnaEELE PDBUCATIE ClfBBBBINGSPLAN BOBT HAABLEM I De Öurgemee ier van GOUPA brengt Ingevolge artikel S7 der Woningwet ter algemeene kennis dat op de Gemeente iecretarle aldeellng Algeineene en Sociale Zaken van 21 Augustus tot en met 3 Septemtïer 1943 voor een leder ter inzage Is gelegd zijn l esluit van 17 Augustus 1943 tot vaststelling van het plan 1 tot partieele herziening van het by raadsbesluit van 28 Januari 1929 vastgestelde en bij dat van 18 Mei 1934 gewijzigde utll reldlnn lan dezer Gemeente vooe het stadsdeel JCort Haarlem vOor zooveel betreft de omg vmg van de achterz e van de Kamenielk locit Zoutjnanplem en Johan de Haenetraat Bituien zes weken na afloop van den bovenvermelden termijn kupnen belanghebbenden d e cich met bezwaren tot den Bu gemeester hfcbben gewerd bij den Commi aris der Proylnde tjezwaren tegen dit herzienlngsp an Indienen Gouda den tO Augustus 1943 De BuTgemeefter voomoetnd U£RA = fe OFPICIEELE LANOBOUtmWDEOEELINGEN voor 4e provincie Zuid Holijnd OVERNAME SLACHTSCHAPEN TE GORINCHEM In bet vervolg tal de levering van stüChtaebapen te C oriaeheii sleebts op den eersten Maandag van elke m and kunnen geschieden De eerjtvolgcndt o crndmc van slachlscbapen zal dus pas op Maandag S September plaats vinden OPGAVE MISGEWAS Alle Zuidhollandsche telers van granen zaden peulvruchten aardappelen en suikerbieten die m soogsten of opbrengsten die ver beneden liet gemiddelde liggen verwachten zon wctteUjk verplicht hiervan onmiddellijk opgave te doen bU den Plaatseluken Bureauhouder van hun district De Und van het betreffende gewas zal daarna door een deskundige eommi Bic worden seschat Bij verzuim van deze opgave of niet tiièfg Indienen ervan stelt de teler lieh bU tJt aan eei tiichtrcchteiijkt traf SLUrriNC VAN den inleverinqs TERIWtJN VOOR EIEREN De inleverirgstcrmijn voor eieren is gesloten De verzamelaars mogert van pluim veehouders zonder voedi rtoewi zingen geen eieren meer in o itv ng t nemen De I eringtkdirten moeten onverwijld bl den Plaaticlijken Bureauhouder worden ingeleverd Vsn deze bepalingen zijn alleen die pluimveeboiMlers uitgezonderd die zich hebber verplicht vóór 1 October a 9 60 eieren per dier in te leveren DE VOEDSEI lIMJtllSSARIS VOOR ZUID IIOLLAND OFnClEËLE MEDEDEEUNGEN rORMVUEBeN DETAII LISTEN TABAKsraOOUCTEN Van n t m 27 Augustus as moeten detaillisten in tabak en tabaksproducten In gemeenten met 5000 ol eer inwoners een formulier blj den distrllÉutiedienst aitialen dat zü volledig Ingeinrin en onderteekendvan 30 Aueu tu £ t m I September as bil den distrSiutied enst moeten in leverene Daarbij moeten zij er rekening mee houden dat Kljn hun totalen voorraad tabak sigaren en sigaretten tderlialve goederen bonnen toe wlizmgen en nog van hun leveranciers te ontvangen goederen per 31 Augustua 1943 moeten opgeven De d llUsten die net bedoekle formulier nietfiy i Wnengenoemd t dvak afleveren iiillci3 ïeen toewljilngen meer ontvangen 11623 imACTOK INV Momenteel wordt een tractorinventarisatiegehouden Eigenaren van autotrekkers en oftractoren die nog geen bezoek van eenteller hebben ontvangen moeten thans hunmachines opgeven aan het Bureau v dVüedseïcommi saris Anna Paulownastraat 22 Den Haag opdat deze treUcers alsnog opgenomen kunnf n worden Dit ingevolge deverordening ln entarlsatle Motortrekker 1943 1 van het HoofdbedrQlschap voo Akker bouwprotüicten M45 Rootdredaoteur J O Wsyctei Rotterdam Chef redacteur voor Gouda en Omstrekenr Tleter Gouda VerantwoordcISk voor de advertenties L Afckeradijk Rotterdam Oltgeelster NV Rotterdamscta Nieuwsblad Rotterdan s Ir ieder m t boter 10 d L a doet ware mjü en 1 2 Albumona ju ioed r Meliu u wertigïenK liill teB uaofBau t b Transparuiua aardappclupwra het naken van v ot i logKba scliottllj w aciiai raNa rARnuqiB T KRAa Dal li goed ook want hiJ mooi or van grooton Er is Soparbo fn gadaan on dal gaofl smaalt on kracht aan hot Ion SOPAReO mmMA VOeil SOffTK SAUSCH SPIJZBI 5fS Eenigstc kennisgeving Beden werden wij verblijd met de geboorte van een Zoon en Broertje JAN A V SCHAIK W V SCHAIK v Noort RINI Blokzijl 15 Aug 1943 Gisteravond VERLOREN op Borgviietkade tusschen overweg en Graaf Flonsweg zilveren Zceuwsche broche Tegen iielooning terug te bezorgen Breeman Graaf Flonsweg J4 HULP in de HUISHOUDING Gevraagd m een gezin van drie kinderen flinke hulp intern Hulp v zwaar werk aanwezig Brieven aan K J Wientjes Levensmiddelenbednjf Keizerstr 16 18 Gouda Beperkte voorraad Kookplaten Reparatiedoosjes Speelt U EÜEi WJ hebben een mooie sorteerlng MUZIEK voor allo instrumenten Kom IJ eens kijken ItfES a GO S Mszlaliinstramintui MS RMItlMiiM N V Kleiweg 54 QOUOA 8avraa nit R K Miisje voor dag of d en n Ifst kunn perken Aanmelden TER MEULEN van Swietenstraat 4 Gouda Montessorileidster vl aagt ZrrSLAAPKAMER met str pensiqn water en volledig v Swietenstraat 1 Naatmachine defect LEWENSTEiN repareert correct OOUOA Ki ElWEO 88 Violen Vioolsnaren Mandolinesnaren Muziek JAGER WESTHAVEN Dat Is geed niauws 1 D0NDER0A6 en ZATERDA6 op de Goudache Markt verkrijgbaar Meubelwas zwarte en bruine schoensmeer van bijna vooroorlogtche kwalileit 35 et per 100 gram Oeiieve dqpsje of potje mede te brengen TE KOOP kanten japon met onderjurk ƒ 25 en donkerblauwe japon ƒ 15 beide bakvischmaten 1 paar biezen cboenen m 38 B 50 Farrer Bleekersslngel 8 Vw oude gramofoonplaten hebban waardel t Wij geven 35 è 45 et p plaat Afhalen gratis HEES CO 60U0A Muiiekinttrhandel N V KLEIWEG 64 e6l i liebben wij vooriadig Corbonpopier Doorslagpapier Schrijfmac bteflinten 1bii enx Op velerlei gebied kunaan wy U nog helpen KANTOORMACHINEHANDEL JAN VAN DEN HEUVa Westhaven 19 Tel 30 U kent onze zaakJ m l umèM m é OOSTHAVEN 19 GOUUA Tel 2392 Solutie Pleisters Ventielslang enz Eerste Goudsche Tentoonstelling van producten geteeld door Volkstuinders De Tentoonstelling wordt gehouden van 2 l m 5 September 1 43 in het Onispanningsgebouw Amicitia aan de biogelttr Isder Volkstuinder kan intenden I Door hem geteelde Voedingsgewaisen en Z Bloemen 3 Planten Ca ƒ 2S0 aan prijzen Een gedeelte hiervan is vanaf Maandag 23 Augustus geëtaleerd bij de firma P O v d Jagt Hoogstraat 15 alhier Aanmelding voor deelname tot 23 Agg bij den secretaris Uwer vereeaiging of bQ ondergetecfeeode waar ook verdere Inlichtingen zijn te bekomen Namens de Technlicbe CommlMie S BOOT Tollenttraat I3 KRUYNE JONKER Voilingrneesterx on ToxoleorsBröorsvosI 3355 SCHIEDAM Centrom Op Oinidag 24 Auguatua 1943 aamm voormidd 10 uur on nam l t uur Inboedel Veiling Kiji dagen Zaterdag 21 Augustus van 10 let 5 uur Moondog 23 Augustus van 10 tot 4 uur Gelegenheid tot het govon van kooporders Oageli ks kunnen goederen voor deze en volgendo veilingen worden ingezonden of op verzoolc aan huis werden afgehaald TEL 69651 Op rijwiel is Uw adres TH PEEK aOUWE3 Q TEL 2S14 Voor alle voorkomende reparaties aan Uw rijwiel Oroote aorteering Icinder duo e MULDER en OOMS Wqnhandel Si terq GOUDA Groenendaol 58 Wij ndbdlgen U uit voor een demonstratie en t proeven van LIMONEX In smoken Frambozen Sinaasappel enz op 73 24 25 Augtutiu van 9 tot 12 en 2 tot 5 uur A Uw kraidenier 8 avonds f Ooh voor hem m e fc bon er ién Overdag de aware taak iedere buisvrouw bet bare te geven s avonds angstvallig bonnen tellen Bak bonnetje dat ontbreekt la een zorg erbt Dat beteekent minder nieuwen voorraad Klaiiten die met bonnen knoeien of ae atlekum acbterhouden z o een ernstig gevaar voor ztjn aaak Eqt weet maar al te goed BoDgeknoei 18 erger dan diefstal I amsi Iri m is m t ilüisf Ook thans g eldt het spreekwoord GezeltigheitI hent geen tijd Schoft U daarom reeds nu zoo n Primo Geluidsinstallatie aan maar dan natuurli k van KRANENBURG Vlamingstr 29 Telefoon 3566 en U heeft gegarondeerd het beste wot er te koop IS een lust voor oor en oog Zie de etalage JW kiJ M€t wcg dien ouden vilthoed heuscb dat is zondel Wy naken In onze vervormafdceiing er weer een Moderne Dames Vilthoed van Ja zeker mevrouw ook dien ouden hoed van Uw man vervormen wy tot on lal alaniea mlollaiia van batrillk aaoM HL Hoe 7 Ja dat is ons geheim Maar koait U eena pntenl Maison JOHANNA r X M i voorheen Hoogstraat tO Rotterdam KLEIN BROOD loo zacht als z de van goede kwaliteit it een weldaad voor uw gezin Probeer het oeh ana Drio aoorlon LUX BROOO Punl aa op I A Oaaa apaeialllolt BOLLEN IS op IA Heerlijk zim ze maar dan van de Bakker VAN ROOTERT f h v Wingerden Haaraoalraal DE POST MOET VOORT bijlIJis wérk voor MANNEN EN VROUWEN SOLLICITEER Fa PETIT ZhC t Versche FAMA ZOODRA EEN OPROEP VERSCHIJNT OOUWE EGBERTS op de luiste wifzc geie komt in geur co smaak echlf koffie oabii Dit vindt zi n oorzaak n de speciale brandwi 2e dte Douwc Eglicrts vroeger ocA voor de Iwste koffiesoorleo toepaste