Goudsche Courant, vrijdag 20 augustus 1943

tefa 82lAugu tu 1943 Kurcan Markt 31 Telefooo W P Kti kcnlag 4S40a GOUDSCHE CÖUbXnT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pr g S cent per num mer 82$te Jaar an Ho 21323 r Tima ootid ÜatUêueuws Veertig jaar bg de Spoorwegen gevechten Han het Mioesfront gemaa voor Ib het doel en ap d rMhta binnenplaats spelen veteranen ÖaarenwgS kervleugel der voorhoede 4ezalM k maar kort geleden ala zoodanig om ftct Junioren A etftal Slag hij Bjekiarod duurt ooort Haven oan Bizerta gebombardeerd DB BEER G LEENDHnSEN iUBtCEERT Maandag 23 Augustus hoopt de heer G Leendertsen adjunct eommieS te dezer stede veertig jaar blj de Nederlandsche Spoorwegen m tetreiiking te ziin men enkele sleche oogstjaren daargelaten wel uit Man oogst eenmaat per jaar en kan dan gaan verdeelen Met de groente is men nu de conaerveeringsmogelykheid buss n bevriezen sterk verminderd ia altijd aSiankeUjk van het weer en plolse mge storingen zyn met te vermyden Verroenq blenen Het vervoer speelt natuurlyk ookeen rol Als het Westland plotseling grooter dan vroeger En niet alleen de bergen tomaten op de markt gooit kan vraag maariJok de coKisumptie deernen die gemakkelijk naar Den Haag vervoeren maar in Leeuwarden profiteert men er niët van omdat er nietvoldoende vervoersmogelykheid is Dat iB een gevolg van den oorlog en daar aan kan ook wee geen ambtenaar of handelaSt iets veranderen Het zou daarom moeilyk zyn nun de schuld te geven dj doen w t y ktmnen daarvan kan men zeker zyn Een ernstig onderzoek heeft ons geleerd dat er hieren daar menschelyke fouten gemaakt worden en zullen worden maar dat over het algemeen bel ajiparaat correct werkt e n dat men als tydelyke teleurstellmi niet het gezicht bCTievelerik alle reden heeft om dankbaar te zynvoor hetgeen ar door de menschen dia voor ons zorgen gepresteerd wordt BJr zyn onder de producenten en de handelaars en ook onder de verbruikers menschen die het met het algemeenbelang met zoo nauw nemen en die ich trachten te bfc oordeelen ten kOsta van de volksgemeaaschap Die roenschen en hun wandaden moeten aande k k gesteld wMden misdadenlegen de volksgemeenschap moeten worden gestraft en enkele bewuste saboteurs moeten di bbe worden gestraft Maar net is gelukkig met zoo dat dezemensehen het distributieapparaat beheerschen en tuk kunnen slaan In rustig vertrouwen zal men ook bU de groeme een steeds betere verdeélingkrygeni De ingevoerde klantenbinding in enkele groote steden schynt volg tns de Mmm ingekomen benchiten reeds zeer goed te werken hoewel niet uit het oog mag worden verloren dat deze is mgevoierd op een oogeniblik dal wy op iets ruimer m de groente kwamen te zitten Van de klantenbinding mag niet worden verwacht dat zU de totaal beschikbare taoeveeiheid groente en fruit vergroot Problemen bij de groentevoorziening Vervoersmoöilijkheden gróoter verbruik en tijdelijke schaarschte M n doet wat man kan De clantenbinding cyfers wyzen het uit Uien btivoorbeeld aten vele mensohen viroeger nooit nu isoudien ze tie graag eiken dag hebben om de groente te kmiden om een pittige saus te hebb i Ons volk eet wel twee 4 driemaal zooveel uien als voorde pieen Meer venbniik is dus eender oorzaken van de plaatselyke en tydelyk optredende moeilykheden Natuurlyk wordt er evejnials voor ien ooflog ook groente uitgevoeird en de weermacht moet volgens h t geldende necht ook haar aandeel hebben maar desondanks blyft voor het Nederlandsohe volk in totaal zeker zooveel groente van engten bodem als vroeger besdiikbaar Het llJkt alleen minder door de grootene vfljaag en jsrocmelie waardoor girootere vraag ontstaat naar andere producten dan d ie welke eerage dagen of weken achtereen m groote hoeveelheden te verkrygen zyn VERWARMING VAN RUIMTEN R BUZ DOELEINDEN V4n 30 Aug tot n met 30 Apnl 1944 geven de bonnen brandstoffen éen eenheid periode 1 brandstof fen éen eenheid periode 2 brandstoffefi een enheid periode 3 en brandstoffen éen eenheid periode 4 5E te ïiöaie pTüzen VooVTevèiui lk recht op het koopen van een een eid vaste brandstoffen met uitzondering van fabneksturf Bedoelde bonnen waarvan de ondergrond in bruine kl ur is uitgevoerd en die voorzien zijn van een witten balk loopende van links onder naar t echts boven komen voor op de penodebonstellen die door de distributiediensten voor het stookeizoen 1943 44 zyn of alsnog zullen worden uitgereikt aan kleinverbruikers van de groepen B C en D alsmede aan particuliere verbruikers in verband met verwarming van ruimten voor bijzondere doeleinden M assi as veel Brf die ardat ls eet men graa ldat de zon de gewi nMhte hoeveelheid groente en dMooitt m de vtoaatf veel j warmte zal geven Met het graan komt S van d Duitache tdd Vr Jdag b od u hei MiMNrrwrt atbnadden fcevig fWidrtea IS w t r i ei f lm rerbltteide iwara aaarallM dar bobjc 0 MiriBgeMea ia een kloekJS feMa v l twee bebjewiiPj gllaUMu ea vergfetifdes dexe fcfcet iebw ZuHt We len van JLgod d iu t de aiag met onvermmITkevrKheKl voort S de ovw e aectoren verudelden JJloepen door de hichlmaoht doelJLJIit geoteund aUe bolsjewiaUaöie iki gin on tl brachten den W re veriiezeti toe Gisteren verloren de bol j wi t n 6 tSTii 81 vliegtuigen it walenen van het VisscheisjMreitand w rd een vij ndelijik beSMBvaartuig door snelle Duitsche l vliegtuicen tot zaïken ge tm iterke formatie Duitsehe geJZvUegtulgen heeft in den nacht 2j ep t Angiutiia opojeuw de yLf van Blierta aangevallen en ell lehepen met bommen van elk getroffen Hierbl verden 8 hepen met een l anienllj lahoud van 33 SM brt zwaar beJiDJlfd ten koopvaardUschip van pbrt zonk onmiddeUi k Jalsdiijagers scholen gisteren MgiH tijdens hevige luctitgevechten hel Zuid Italiaansche ge jied 28 Amenkaansche vliegtuigen gURHider vijftien viermotoiige bomjBwerpCTB neer Boven de bezette gebieden In het lelten wtrden in den loop van 19 Hf 12 vuan teluk vliectiigen door imeHUmd tUtSLAG OP COMMANDANT VAN rOLITIE TE BU8SUM ftUldagmorgen omsli ks half negen lafl een aanslag plaats gehad 0 den llliiinncommand an t van politie te Imiun De heer Woerli had juist zijn nong aan de nieuwe Englaan verlaln n was de Brinklaan opgereden om lA naar het politiebureau tetbegeven Op de Bmnklaan werd hu achterop geKdw door een wielrijder die twee iholcn uit een revolver op hem loste fclMpitein werd ernstig getroffen in Ijiirug en heeft een schampschot aan W hoofd Per Roode Kruis ziekenMo a hij naar de Majella Stichting cht De dader wist te ontko VEEBOCDER KARNBE CLANDESTIEN B4 ontirolc op het bedryf van een GdimGhen veehouder tnoffen amtyte1 vwi den C C D na lang zoeken r een kast een luik m den vloer Bn dat toegang gaf tot een geheimen W r Het bleek d t zich daarin e hoeveelheden zui melk en Wn bevonden Bij vendere controle hoMite men dat een kam hoewel fewvarzegeld was sporen van gebruik WWonde de boer bleek door handige Mnpulaties de verzegeling zoodanig kkwnen ventchuiven dat de kaïm in jjbni k p worden gelwracht door pen J loodrecJit daarboven 0 den zolJr tevmdenide electiromotor Tegen at wehouder wend procea verteal jWjWa alrt terwul de daarvoor i aanJSmg komende voorwerpen in be l den genomen H LEVENSMinOELENWINKELS OP MAANDAG De Mndacht wordt er op gevestigd Jjm verband met de op 23 dezer van wit wondende nieuwe regelmg inJwde verpliohtins tot openstelling adcels waarvoor deze verplichpCjekH met uitzondering van dt WWeletizaJten die den geheelen wg geoêMid moeten zijn des g9 anlw mir af m plaats van tot dusveije 14 30 uur voor het löt geopend zulleci moeten ziJn ÖJSOVERIREDINOEN IN W4S Ü JJ maanden door den opapsringa S laz penonen en ondernemingen 2 Pnj ioverlredlng te ztjn ïeverbaliJS at ilj bU den iiupecteur voor de l jnwschmg moeten verschijnen In de B JUU kïtamen er bij d inspectie iMlfn binnen waarvan bijna de helft C jT Pgemaaitt wegeiu het vragen en B r rd een concours hlppique Ovèiw Ü bclanasteUin wMUoht tUdena hal coneoura twee CMf Hartoï Jj het opmaken vao e n kltln balans UV halfjaar van 1S43 bleiten er jacen en luchtdoelgeochut neerce schoten w In den afgeloopen nacht verlcK de vyand bu stormgsvluchten boven het Weirtelyte en Noordelijke Duitsche r ksgebied na zonder urtwericing bommen te halben neergeworpen nog een vliegtuig Bu de ravitailleering van Sicilië en de ierugvocTing daarna van de aldaar strydende formaties hebben zic de voor het transMrt m den etrud geworpen eenhederi van de marme onder bevel van fregatlenkapilem Freiherr von Liebenatem in onvermoeide actie buzondere ondenchelden In z waenmachtsbericht no 11 2 maakt het Italjaartsche oppeibevel bet volgende b ceiKi Voor de rade van Biierta xUn coaeentraties vQandeliike schepen aaagevallen door Doltsche bonmenwerpcra Elf groote eenheden lUn getroffen Formaties vienmotorige ijandelyke vliegtuigen die sterk geëscorteerd werden hebben gwteren het kustgebied van den Vesuvius het gebied van de provmcie Avellino aangevj en voorts Sdlerno en Foggid waarbij in deie beide sleden giirote schade werd aangericht De batt ijen hichtdoelgeschut eh de Italiaansche en Duitsche jagers hebtien m totaal 4 machines m hevige en herhaalde luchlgevechten neerge haaU Een poep vyandclyke tweonotonge toesteUen wend tydens aanvalqiogin gen he zeevenkeer in de Tyiirheen sohe zee ondeir ept door oijze jagers die 4 machinea m zee deden neerstor ten Een ander toestel werd vemiMigd door het luchtdoelgeschut b kaap Rizzuto tudens een aanyl op Crotone DISTRWVTIBSIEUWS Bon groente 36 bU handelaar inleveren OP VRUDAG n or ZATERDAG tM AtrOUSTB In den vervolg moeten personen woonachtig m het gebied waar klantwibindmg voor groente ia ingevoerd m plaats van op den Maandag Pms dag of Woenadag van de derde week van een distr bul ieperiode op den Vrijde of Zaterdag van die week hun groen ten bon mie veren b en haode laar an wien zi m de volgende periode groente wiUen betrekken Pcrseaea woonachtig ia dit gebied moeten deriialve op Vrüdag SI of 2 terdag 28 Angnstos n bon groente 3V bii dien handelaar Weveren van wien zij van 5 September t m 2 October aj groente en fmit wenschen te betrekken Zooals bekend is men niet verplicht zya bon in te leveren bU denzelfden handelaar van wlcn men thans groente en fruit ontvangt doch m kan een anderen leverancier kiezen Het bovenstaande Idt uiteraaTid uitsluitend voor hen dte wocmaphitig zijn binnen iiet zg groentcgebied en die derhalve bon groente 36 m imn bezit hobben PAARSCHE RANTSOENBOllkEN VOOR AARDAPPELEN Na 28 Augustas sa aiat meer geMig ellicht ten overvtoede wordt er noginaals de aandacht op gevestigd dat de oude paars gekleurde rantsoenbonnen voor aaiidappelen na 28 Aug aj niet meer geldig zun Na dien datum kan men dus op dete bonnen geen aardappelen meer koopea Na 28 Augustus zyn uitsluit id de nieuwe gaoen en brum gekleurde bonnen met het opschrilt 61 1 R aardappelen geldig Deze bonnen geven zooals bekend recht op het koopéh van een kilogram aardap lcn PETROLEUM Voor verlichting BURGERLIJKE STAND Geboren H Aug Jan z van G A Mourilc en F Mounit UsseUaan 105 Hendrlka Cerda d van A P Boere en A C NuvelstdnJLemdulsteeg 17 Marlnus i van IJT Inger land en C H Hunler Joubertatraat lOS 19 Aug Pemia Ainolda d van G A van Tol en A H Bunscholert Or van Bloiastraat WUlem Leenderl z van W F Verleajlt en A de Ruljter Dijkstraat 9 4 Oaderuenwd U Aug C KnaajTen J J B ot P van e Gasteel en C cf de Grood H Hafe doom en M Stetfen J C He et n S J van Goraalen A A J ZttUderwIJfc en W C Kajberfea De termijn gedurende welke zij die hiervoor m aanmerking komen by de aistributiediensteir petroleumkaarten voor verlichting kunnen aanvragen is verlengd tot en met 28 Aug a s FamilieioUi De aanstaande jubilaris die 15 September 1887 te Hoog Blokland geboren werd kwam als loopjonsien te Utrecht in dienst was m opklimmend en rang artitereenv olijens werk aarf te Wolfheze Nieuwersliiis en CapeUe en werd daarna stalionsambtenaar te Woerden hetgeen hij h erop te M m was om op 1 Augustus 1928 als zoodanig naar Gouda te komen z n stan laats sindsdien Met ingang van 1 April 1940 werd hi tot adjunct commies benoemd De heer Leendertsen vervtrit de verantwomdeluke functie vfn tireindienstleider en leidt aidus uil zijn hoogen post m het hoofdseinhuis den treinenloop in goede banen Onze bioscopen UN HART VERGIST ZICH Sehoawbnrg Bioscoop r De stem an het hart laat zich niet verloochenen aldus het thema waarop deze rolprent Il gebaseerd Het is een verhaal dat de zui erheid van een eenyke liefde tussdien t v ee jonge meiochen stelt tegenover het huwelijk van den moisIi Mjien man die ook fti zyn zalcelijk leien een verkeerde schaats r dt en miede m dit opzicht heeft het werk een mforaal die de eerlijkheid boven alles stelt Noch het een noch het and brengt hem geluk en hoe dit wel ten deei valt aan reme harten vertelt deze boeiende rolprent in speelsche en sterke momenten Marianne Hoppe M de mnemende en knap spelende hoofdfiguur de mannelijke roilen vertolken Carl Kubimann Ernst ioa Klipstein en Eugen Klepfer MENSCHEN VOM VARIÉTÉ Reunie Bioscoop Met Jtfenschen om Variete waarm La Jana een der hoofdrollen vervult brengt meri een lepnse van een grootsch opgezette en boeiende film die een interessanten ktjk geeft op het bonte leven achter de schermen van het uitemationale varietetliealer ZEVEN MAR GELUK Thalia Theater In vervolg op Zeven ja r pech beleven l eo Liangen Hans Moser Wolf Albach Retty en Hannelore Schroth in deze rolprent die UI reprise draait velerlei nieuwe avonturen de een al dwazer dan de andere S v d Kraats Nieuwe notaris te Gouda DE HEER G t VAN WILUGEN BENOEMD By besluit vaa den secretaris generaal van het departement van Justitie IS benoemd tot notaris binnen t amondiisement Rotterdem ter standplaats de gemeente Gouda de heer G J van Willigen candidaat notans alhieir vacattireG Nagtglas Boot Oe nieuw benoemde notaris Gerardius Johannes an Willigen is in de stad waar hij iiams het nolelis ambf aanvaardt gebonen en getogen en hij heeft or zich ook tol zyn worJckrmg bekwaamd HJ werd 2 Juli 1904 geboren en kwam c z n dertaeyide jaar op het kantoor van wijlen notaiés Cambier van Nooten die drie jaar later door notans vnm Kranenburg wend opgevolgd Op dit een en hetzelfde kantoor is de heeir van Willeen 26 jaair werkzaam geweest AanvanJtelijk wa het oiet zyn bedoelmg iiotfins te wonden maar later ontwaakte zijn belantgstelUng voor dit mbt h u ging studeereri n werd m 1929 candidaatnotaris Sinds vorig jaar was hy wslarnemend notaris vian het kantoor waar hli thans is benoemd Met deze benoeming 18 ook de tweede vacature in onze stad yervuM en het notariaat weer volledig bezet De heer van Willigen is lid van de con missie vam toezicht op de stedeb a musea evens libryemeester De tieer en mevouw Van Willigen Bylsma hebben een zoon Gift Bs F W O Vertiwl predikant der Ned Herv Gemeente ea voorzitter van het bestuur van het diaconessenhms De Wyfe ontving een gift van ƒ 250 voor dit diaconessenhuis van onbekefwie ouders uu dankbaarheid voor de verplegiilg jjan hun kind Ds Leep op drietal Ds H C Leep prediikant dffl Vrye Evangeliwhe Gemeente alhier rtaat op een dnetal te s GnavesiSiage Smokkel Ije politie hield den 46jangen veehoiKter R J v D te Reeuwyk aan die 1 KG boter en 5 KG kaas vervoerde welke beide producten Cnauduleus gemaaM waren Vvfde iHredikant Ned Herv Gemeente DS J BATELAAN TE THOLEN WORDT BEROEPEN iDe Kerkeraad der4 ed Herv Gemeent is voornemens zoodra nog noodige kerkelijke formaliteiten zullen zun vervuld om overeenkomstig het met lgemeene temmen door de hoorcommissie uitgetH achte advies voor de te stichten vyfde precHkantsplaals beroep uit te brengen op ds J Batelaan te Tbolen Ds Batelaan is een jong predikant en Uit dezw streek afko istig hiJ werd in 1911 te Bodegraven waar zyn ouders wonen geboren In 1936 werd hij candidaat m Noord Brabant was hulpprediker in Boskoop waarna hu 4 April 1937 zun aMbt te Stavenisse aanvaardde Op 2 Februari 1 41 verbond hu zich aan z jn tegenwoordige gemeente Ds Batelaan brtioort tot den Geref Bond m de Ned Herv Kerk Hu is gehuwd en heeft twee kmderon Vaeatare ds rtm Dijken Inmiddels zij n ook de voorbereidmgen begonnen voor de vervulling van de door het aan ds van Duken verleend emeritaat ontstaande vacature m de vierde predikantsplaats Besloten ts de keus te laten vallen op een jong confessioneel predikant met vrije liturgie die bij ondere belangstelling heeft voor de jeugd en het jeugdwerk De hoorpommissie zal in dezen geest haar werkzaamheden verrichten Ds van Duken hoopt zyn op 28 Sep tember bepaald afscheid te nemen inden midda ienst om 5 uur m de Sin Janskerk Uit het Gemeenteblad BURGEMEESTER IN BEROEP INZAKE NIET OOEDKEURING VAN SPORTTEWtEIN PUJN De burgemeester heeft beff ingesteld bil den aecr Uru genecaal Van het departement van KnnenlandbChe Zaken tegen het besluit van den commissai der provincie uaatbh goedlteufing ia onthouden aan de door den burgemeester vastge e de herziening van het uitt reiding p1aii voor het atad deel Kort Haarlem ten behoeve van dei aanleg van een sportten ein met drie peelveiden n een aintcltraan achter de Joubertstraat Vatkaop val grond Aan J G Kuipers alhier ts verkocht een atrooli grond aan de Van Baerlealraat hoek der nog aan te elggrn C Bu ifen Huetiktiaatl teg Il ƒ IA per M i teneinde daai op een Huls Toor zelfbewoning te bouwen ECONOMISCHE RECHTER TE ROTTERDAM Valseha Wegens hal veryalschen en ultgevtnvan twee bonnen algemeen Is de 32 Jartge hui vroijw C M d Stat Brenkman te Gouda veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstiaf met gratie clausule in het vonnis Oe 44 Jarige M de Rooy 1 Boskoop en de 20 jarige A J v Beveren te Benthuizen die aardappeler hadden weggenomen zUn daarvoor veroordeeld resp tot 3 en dagen gevangenisstraf De 2 jarige waker A C Roelolse te Couda ii wegens het onbevoegd in ontvang t nemen van boter veroordeeld tot so boete subsidiair M dagen hechtenis met verbeurdverklaring RUwieldlefsUI In de Crabethstraat is een onbeheend ataaande tr sportXiet ontvreemd Een van de zwaarste problemen voor de huisvirauw en de leKters van de vo eMi tnbutiie is de groente Brood kun je het hecie jaar dnor krygen al zou menngeen wel wat meer lusten don de bon toelaal Zoo IS het met de meeste art elen met melk boter en kaas zyn er af en toe eens moeilykheden roorziening die echter gelukkig gauw overwonnen worden Maar de eroente yn een wispelturig product aoras IS r ovwvloed en plotselmg ziet men ze met Ligt het aan den teler aan den handelaar aan t distibutieappanaat In den groentewinkel kan men van de huisvrouw het antwoord krygen maar heele maal juiet i dat antwoonl met altyd Een redacteur van h t ANP is er daarom een op uitgetogen om zich op de hoogte te stellen Hy is er met in geslaagd om op de hoofdvraag een bevredigend antwoord te kn ygen want die hoofdviiaag is voor de huisvrouw hoe kryg 4c het heele Jaar door zooveel eroente als k myn man en de kmde ren zou willen geven We leven nu eenmaal m oorlogaHjid eö dian moet ied eir zich wat ontzevgen Maar het is ook wat waard als naen weet djt er zoo goed mogelyk voor de menschen gezorgd wordt En deze ovcrtuigmg h eft de betref fende redacteur wel geJcregen dial er haid en met de grootate zorg gewenkt wordt door boeren handelaars en ambtenaren om ons zoo goed mogclhk te voorzien Iedereen kent natuurlijk de uitzonderingen de zwairte schapen m de kuddie die het meest opvallen en die daatiom talryker schijnen dan ze zyn Over het algemeen echter heeft men productie en distributie goed m de hand Men eet meer groente V dan vreegjcr Hoe komt het dan dat er af en toe nH elyikhoden Jyn In de eerste ptóats eten de Nederiandeirs veel meer groente don vroeger We eien rm niimder brood en veel meer aardappels zeker yel tweemaal zoo Rechtbank te Rotterdam DC aUlLOTG VAN BIT 008TVDM VOOB VET Sen Goudsche tandarts had e n gewezen client die hem op een dag had verteld dat hu voor hem wel aan vet hon koinen ali lit daar iets tegenovei stekte De tandarta dacht toen aan een nog bruikbaar costuum waarvan hij pantalon en Jasje voor hel doel beschikbaar stelde De gewezen patient de Z jarlge chauffeur D uit Moordrecht ging n el de kleedingatukken weg en bood ze legan tien pond vel aan den slager A H de Wilde in zijn woonplaats aan Maar de de slager vond tien pond te veel HU gaf er maar zeven pond voor Oat deed de tandarts niet en het zaakje ging niet door doch de kleeding bleef bij den alager Maar D 1 et de transactie met los ging naar den slagei terug en zolde dat de znk kon doorgaan HiJ onlving zeven pond vel die hy voor eigen gebruik aanwendde De tandarts wilde echter zun pantalon en jas terug doch toen hij er om vtoeg zei D dat als do tandarts het Vest eveneens wilde afstaand tilj dan twaalf pond vet kon krijgen Dat deed de tandarts doch h hoorde van de transactie niclb meer tot eeiiige dagen later zicJi de 5 jange Rotterdammer L C K een recidivist met een versciirlkkeUik straiblad zich bij tiem vervoegde hem pen koperen penning tooiyle en zicli voor deed als rechereheu van politie te Rotterdam HU verleide den Undarls dat hU gezondan wa om een onderzoelf In te stellen Inzake D die gearresteerd was wegens hel vervoeren van M pond vet HU had verraden dat de tandarta daarvan de eigenaar was doch de pseudo rechercheur kon hem wel uit handen van de politie houden De tandarts het zich intimideeren gaf den man twee briefes van 10 h aarmede deze zich IJling uit de voeten maakte Zoo diende dit zaakle voor de recWbank De tandarts was er als getuige de a d ïren ais vei dachten Het OM eischte negene oplichting tegen verd D die de feiten erkend hai 10 maanden gevangenisst af en tegvn den pseudo rechercheur een j aar voo beiden met aftrek van voorariest büna twee naaan den Mr dr G Beller was raadsmrn van verd D en drong op strafvirinioderi ig aan ITItspraak 26 Augustus Oagepaat De politie maakte gisteravwid achttien bekeuringen op tegen wie ryd rs wegens fietsen zonder btsndend vtjo of achteiilicht en re te tien aan kjsten onderworpen waarwhuwmgeé uit wc ens niet goed verduisteren SPORT VOCTBAL Meeste elffallen geheel veranderd ALLEEN CSV IN OUD OPSTELLING Nu de coinpeUUe in zicht komt benutten de vereenigmgen den festeerenden tijd om ia VTiendschappeluke wedstrijden haai spelers te fefenen en tegelUkertiJd haar ape leramateriaal onder de loupe te nemv n Gouds speelt Zondag thuia tegen isiheveningen tn een opstel ing die nog Stccbta eenige spelers bevat van de ploeg die wig leiaoen In het hekertournooi zoo goed voor den dag kwam Het zeker aanmerkelijk minder sterke elftal ziet er als volgt uil Gerri sen doel Nleuweohuizea ea d Jong achter Rietveld Koster en Beiet mivJdeu Boef Uscelsiein van t Hul Ottevanger en v d Bos voor Doelman Sigiftr is voor de compeUt e t el beschikbaar Vooral de mIddenHnie bltPn verzwakt Voor den linkervleugel van den aanval u een beipep op d oude gaide gedaan ON A nntvanct Het Noorden vvaa egen zii een elftal lii het vekl brengt dat zoo te zien wellicht nog meer verzwakt is dan de ploeg van Gouda De opstelUng is Hofman doel Lakerveld en Sprwt achter i Kogel Bron en Breukman middt de Jong de Hoop v Willigen Evegroen en Ha De tUdel ke schaarschte Dan i er de tydelyke sdiaarschte Er zyn weken dat er voldoende groente is er zyn weken dat men moeite heeft zyn poftie tje krijgen of dat men te kort komt Dat zyn de ov ergangsweken Een zacht voorjaar laat de spinazie en de bloemkool plotseling m massa rypen wat er is moet weg en dan komt er plotseling een hiaat voor de boenen er zyn die eerst einde Mei gelegd kunnen wolden Vreeger nam men dan als af wisseling zyn toevlucht tot de tiusgroonten maar daarvoor ontbreekt thans het materiaal en dus valt de aanvrulling met busgroente weg Een tweede aanvulling vormde voor den oorlog de import die ons eveneens hielp de scjiaarsdie penoden met belangryke hoeveelheden groent en fruit te overSruggen Aan het wegval len va deze aanvullingen kan geen distributieapparaat of teler wat doen Alles wal mogelyk is wordt gedaan om door stelselmatige teelt de overgangen zoo geleidelyk mogelyk teptóken maar geen enkele boer of ambtenaar kan ee plan maSen waarm is vastgeite d dat er in die en die bepaalde week een bepaalde hoeveelheid regen zal vallen en U de linkervleugel der voorhoede ezal die nog maar kort geleden ak trad m ftct Junioren A etftal Een heel ander beeld geeft O S V da morgen bekertouinool haalde dttmaal nog mei uitzondering van doekiüa Brem die eienwalin de competitie weer Slaan De groen witten onder f e at zal komen in het veM met AJltheunlssen doe Slaraan en Ra vet achter Wemmers den Hlei en Kerll mWden Asten C B it p Nuveleteiiu V Noor en F Nuvelatein voo DONK speelt morgen ee i utlwedatrUd tegen het Deiftsche DHL De opsteling van de geelwitten Is nog niet h ekend maar wel kan gezegd worden dat o yk hun elftal veM nieuwe gezichten lal Ter oonen Olympia kamt nog ftle In acUe Voor de reserve elftallen luidt het pro gramma voor Zondag Haastrecht Couda fcWassenaar 0 S V Z en WasMnaar GSV S SCBAKHf BlTlt mua BCBAAU BU de m veraohillen e steden cahoudeik driedaagsche wedstrUden van den Ned Schakibond won te Amsterdam de heer J H Gerhards uit Gouda met 4t t punt eeih eersten prijs oe puLOR waniTaMSBN Uitslagen vriendaehapp Uk wadstrUdent Jodnu Boys C Haaatrecht C a Jodaa Bo s A Haastrecht A 1 1 Jodan Bay comb Haastrecht comb 10 3 Otvmpla rwnbinatle Coudsche Politie Sportv ra ttf gmg s BU ome VrUvvilllgers In een oude kist w irdt radijs geteeld de kameraden worden bij het ontbijt verrast SJIP K BlauroiA O H FLlAKB krBSLS MBLDEN ZICH NO VOO BE WijUrPENS S EN DE LANDWACHT Het S S Krsatzkommando deelt mede ledere gezonde Nederlander in den leeftUdvan 17 45 jaar kan nch vrUwUlig bij dahierdnder vermelde adressen vervoegen teneindé gekeurd te worden voor ds WaffenS of dè Landwacht TUdsu d kSnrlngn worden alt liilicli tingln ventr k l t keUekUag tot é ver largiBg na aniileledaa daitr der opleidtaig xti laTèaaniMdem te vrywuugers dia om bepaalde redenen la Nederland moeten btjjven kunnl dienst nem by de Landwacht ol bij twt 85 wachtbataülon m Amersfoort Zi die tot de Germaansche S5 In Nedah land toetreden willen kunnen zich eveneeng aanmelden Personen tossctaen 11 30 Jaar die aan meldlngspllchtlg tljn voor den Arbeldstwetv kunun zich eveneens op een der fceuringsdxge aaniueldeo en worden gednrende hna verbintenis van den arbeldslnzet vrUgeitekL ba Wanneer verduisteren worden van i 45 iM uar Tot 8 Augustus neet verdukterd Aug a 14 00 uur Amsterdam Oara 4 Aug 9 13 00 uur Utrecht NV HtxlM Oude Gracht 245 Aug 0 14 00 uur Amersfoort PollzalDuichgangslager tjeusderweg Aug S 14 00 uur Oen aag Café DeaHout Bezuldenhout 11 IS